Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011

163 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig Carrer Cervantes, 46 08221 Terrassa BATXILLERAT. EL TREBALL DE RECERCAAspectes normatiusEl treball de recerca té caràcter individual. En els casos en què el treball que s’ha de ferprevegi alguna part de tipus experimental (treball de camp, laboratori o taller), aquestainvestigació podrà fer-se en grups reduïts (entre dos i quatre alumnes). En aquests casoscaldrà que el tutor asseguri, en fer el seguiment del treball, que cadascun dels membres delgrup assoleix els diversos objectius plantejats, i farà una avaluació individual de cadaalumne o alumna. En particular, el dossier del treball i la presentació que se’n faci han de serindividuals.És convenient considerar en el treball de recerca les etapes o fases següents: • elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar, • plantejament de qüestions relacionades, • planificació de la recerca, • cerca d’informació, • processament de la informació, • síntesi de la investigació i explicació dels resultats, • revisió de la feina feta, • presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral.Durant les diverses fases de realització del treball de recerca els alumnes han de serassessorats i supervisats per un professor o professora: el tutor/a del treball de recerca. Amés de l’orientació sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca, els tutorsdel treball han de vetllar perquè l’alumne/a faci les tasques amb regularitat, usiadequadament les fonts d’informació, faci una correcta selecció de la informació i estructuriadequadament la presentació final. A tal fi es realitzaran entrevistes periòdiques per fer elseguiment del treball i establir fites per a les pròximes trobades. El tutor/a del treball derecerca ha de ser present en totes les fases abans esmentades.El caràcter singular de la matèria del treball de recerca permet als centres, en l’exercici de laseva autonomia, disposar de models organitzatius diferents segons el disseny curricularestablert en el seu projecte educatiu. La direcció del centre assignarà la tutoria de cadatreball de recerca al professorat que consideri més idoni en cada cas i, si escau, unaassignació horària que anirà a càrrec del total de les hores destinades a impartir elcurrículum del batxillerat.El treball de recerca del batxillerat té una assignació curricular de 70 hores per a l’alumnat.Atesa aquesta assignació, amb caràcter general i a títol orientatiu, a l’hora d’assignar leshores totals de professorat per impartir el batxillerat, el treball de recerca es considera comuna matèria optativa més de dues hores setmanals amb una ràtio de 20 alumnes. Enconseqüència, el centre pot disposar d’unes 70 hores lectives de professorat per cada 20alumnes, o fracció de 20, que han de fer el treball de recerca. Cal tenir en compte, de totamanera, que es tracta d’una matèria singular, en el sentit que es pot organitzar de maneresdiferents. És a dir, es pot organitzar com una matèria optativa, amb una ràtio mitjana d’uns20 alumnes, a la qual el professorat dedica durant dos trimestres tres hores lectivessetmanals, o bé es poden distribuir els alumnes que fan el treball de recerca entre elprofessorat de manera que un professor que tutoritza sis alumnes té una assignació d’unahora lectiva setmanal al llarg de dos trimestres, o bé es poden adoptar altres formesorganitzatives. 1
  2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig Carrer Cervantes, 46 08221 TerrassaA més d’aquesta assignació d’hores lectives, per a l’atenció adequada als alumnes en eltreball de recerca cal afegir-hi la disponibilitat horària general del professorat per apreparació de classes, correcció d’exercicis, etc.Exempcions i convalidacions del treball de recercaTindrà dret a l’exempció del treball de recerca l’alumnat que es trobi en alguna de lessituacions següents: • Provenir d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i haver-se incorporat al nou centre a partir del segon trimestre del segon curs de batxillerat. Tanmateix, en cas que no completi el batxillerat en l’any de la seva incorporació, aquest alumnat haurà de fer el treball de recerca durant el següent any acadèmic, sens perjudici de la seva exempció si es troba en la situació descrita a l’incís següent. • Provenir d’una altra comunitat autònoma i incorporar-se al sistema educatiu a Catalunya amb cinc o menys matèries per completar el batxillerat. • Tenir la titulació de tècnic/a o tècnic/a superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius (Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, DOGC núm. 5287, de 30.12.2008). • Haver cursat COU i haver-ne aprovat almenys una assignatura.La sol·licitud dexempció haurà de presentar-se per escrit a la direcció del centre, la qualresoldrà concedir-la, un cop verificat el compliment d’alguna de les situacions esmentades,incorporarà la resolució a l’expedient acadèmic i la comunicarà per escrit a lalumne/a i alspares o tutors legals, si és menor dedat.Actualitzat: Apartat 13.7 de la Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova eldocument per a l’organització i el el funcionament dels centres d’educació secundària per alcurs 2010-2011Concreció al nostre centreCom a resultat del treball fet per les comissions creades des de la Comissió pedagògica,posterior discussió i aprovació per part del Claustre, la organització del Treball de Recercade Batxillerat al nostra centre queda recollida en els següents punts:El procés s’inicia durant el segon trimestre de 1r de batxillerat i finalitza com a molt tard elmes de novembre del curs de 2n de batxillerat, amb el lliurament del treball a la secretariadel Centre. Posteriorment, durant el mes de gener, es farà l’exposició oral.Sense oblidar el caràcter individual que té el treball de recerca, i considerant que la majoriade treballs que es fan en aquest centre impliquen una part experimental, la proposta que esfa a l’alumnat del diferents temes a tractar està pensada com una investigació en petit grup. 2
  3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig Carrer Cervantes, 46 08221 TerrassaEl seguiment del treball per part de la persona tutora ha de fer-se a nivell individual, valorantl’assistència a les sessions de seguiment, la dedicació, aportacions,..... de cada un delsmembres del grup de treball. La nota de seguiment es fraccionarà en dos períodes, un aljuny i l’altre fin la presentació. Aquestes dues notes es poderaran en 25% la primera i 75% lasegona. De la mateixa manera, l’exposició oral serà avaluada de manera individual.Aquests plantejament ens permet, d’una banda, organitzar millor el seguiment dels diferentstreballs a partir de l’assignació horària del professorat per aquesta tasca, i d’altra banda,potenciar el treball en grup i l’aprenentatge que això suposa pel que fa a saber coordinar-se,compartir, discutir i decidir respecte al que cal fer, com fer-ho i com treballar-ho.Tenint en compte que la normativa preveu la presentació del dossier individual, l’alumnat potlliurar el dossier en la seva totalitat de forma individual, si ha estat ampliat o millorat respectea l’elabora’t en grup.1r de batxillerat1- Durant el segon trimestre, s’iniciarà el procés amb la demanda de la personacoordinadora de batxillerat als departaments de la oferta de treballs de recerca donant lesindicacions pertinents d’acord amb els criteris establerts per la Comissió pedagògica. (annex1: document mostra)2- Els departaments han de procurar fer atractiva l’oferta per respondre a l’interès del’alumnat i facilitar l’adjudicació. Aquestes propostes han de respondre als criteris aprovats alnostre centre: a. Metodologia a l’abast de l’alumnat de batxillerat b. Volum de feina proporcionat a les possibilitats de dedicació de l’alumnat c. Objectiu del treball enfocat a l’ obtenció d’un coneixement nou i de possible aplicació o interès d. Afavorir els treballs en cooperació amb institucions externes al centre (universitats, museus, associacions,…) e. Afavorir els treballs en equip ( 2 a 3 persones) f. Afavorir els treballs cooperatius (diferents grups treballant aspectes del mateix tema) g. Afavorir els treballs interdisciplinars (dirigits per professorat de diferents departaments)Les propostes dels departament es lliuraran a la persona coordinadora de batxillerat en lesdates establertes.3- Des de tutoria es farà arribar a l’alumnat l’oferta de treballs de recerca. L’alumnat escull,obligatòriament dues opcions del llistat. Si algun alumne/a vol proposar un treball que estàfora de l’oferta dels departaments caldrà que lliuri, al mateix temps que les opcionsobligatòries, un projecte que justifiqui el perquè i la viabilitat del tema proposat.4- L’equip de tutors i tutores i la persona coordinadora de batxillerat distribuirà els treballsentre els diferents departaments.5- Un cop assignats als diferents departaments, aquests procediran a : - Adjudica els treballs al professorat que tingui l’hora assignada o a qui es consideri. - Valora la viabilitat dels projectes que estiguin fora de l’oferta del departament (professorat, qualitat, etc.) 3
  4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig Carrer Cervantes, 46 08221 Terrassa - Si no s’accepta un projecte concret, se li assignarà una de les dues opcions escollides obligatòriament.Serà la persona cap de departament o qui tingui assignada l’hora de tutoria de treball derecerca l’encarregada de reorientar els treballs assignats.Cada un d’aquests passos ha d’estar realitzat en el termini que s’estableixi. Això ésimprescindibles per un bon desenvolupament del procés. Així mateix el professoratresponsable de cada un d’ells: tutor o tutora de grup, caps de departament, ... han de sermolt rigorosos per garantir la seva aplicació.6- A partir de l’adjudicació dels treballs, s’iniciaran els treballs de recerca que serantutoritzats per les persones que cada departament hagi decidit. Inicialment serà la personaque tingui l’hora de tutoria de treball de recerca aquell curs.2n de batxilleratDes de l’inici de curs es continuarà amb la realització del treball de recerca amb la supervisióde la persona tutora que farà el seguiment d’acord amb les pautes establertes (annex 2:graella seguiments)La persona tutora de treball de recerca ha d’orientar a l’alumnat respecte als diferentsaspectes del treball. Contingut, estructura, presentació, exposició oral,... L’alumnat ha desaber que l’extensió del treball està limitada a 25 pàgines aproximadament (més annexos).S’establirà un calendari, que es farà públic, amb la data de lliurament d’esborranys delstreballs a la persona tutora, la de lliurament dels treballs a la secretaria del centre i la de lesexposicions orals.Els tribunals d’avaluació de treball de recerca estaran formats per la persona tutora deltreball i dues més que s’intentarà siguin, una del mateix departament i l’altre no.Per a l’avaluació final dels treballs de recerca es qualificaran els apartats següents i amb els% indicats. (annex 3: avaluació treballs de recerca) Seguiment del treball (tutor o tutora): 30% Contingut (membres del tribunal): 30% Presentació (membres del tribunal) : 20% Exposició oral (membres del tribunal): 20%Els membres del tribunal han de saber, abans de la lectura del treball i de l’exposició oral, lanota de seguiment.Si en qualsevol dels ítems que són qualificats per tots els membres del tribunal hi ha unadiferència de 3 o més punts i no s’arriba a un consens, es farà saber a la personacoordinadora de batxillerat, que s’encarregarà de formar un nou tribunal.Un cop feta l’exposició oral, i després de la reunió de tutors i tutores de treballs de recerca,serà la persona tutora de treball de recerca qui farà saber la nota final desglossada a cadaalumne o alumna, així com els comentaris que cregui convenients. 4
  5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Montserrat Roig Carrer Cervantes, 46 08221 TerrassaReclamacions per qualificacions obtingudesSi algun alumne/a vol reclamar o demanar la revisió de la qualificació del treball de recerca,pot fer-ho en el termini de 48 hores a partir de que li sigui comunicada la nota final per partde la persona tutora. Aquesta reclamació la lliurarà a la persona coordinadora de batxillerat.Es convocarà de nou el tribunal per estudiar la demanda i donar resposta escrita que faràarribar a la persona coordinadora. Si es proposa canvi de nota o bé manteniment de lamateixa, sempre aplicant els criteris d’avaluació i amb la justificació corresponent, es faràarribar per escrit a la persona coordinadora.Des de coordinació es farà saber la decisió final a l’alumne/a.A partir del lliurament oficial de la nota de treball de recerca, amb les notes finals, l’alumnatque ho consideri pot tornar a presentar una reclamació tot seguint el protocol establert.Criteris de recuperació del treball de recerca1. Es consideraran suspesos i pendents de recuperació aquells treballs de recerca la nota global dels quals sigui inferior a 5 i que hagi estat confirmada pel tribunal avaluador i per la junta d’avaluació.2. Un cop el treball hagi estat declarat suspès, la persona tutora del treball tindrà una reunió amb l’alumnat que ha fet el treball. Se’ls plantejarà clarament les mancances i/o motius específics de la no superació i tindran aproximadament dos mesos (caldrà fixa la data exacta) per tornar a lliurar la memòria escrita, durant els quals no disposaran de seguiment tutorial però sí del dret a fer consultes al tutor o tutora sobre dubtes concrets.3. El coordinador/a de batxillerat designarà un tribunal avaluador. En aquest cas l’avaluació es farà de manera global, sense establir percentatges, i d’acord amb l’especificitat de cada cas. La nota serà APTE (5) o NO APTE4. S’avaluarà la memòria escrita, sense exposició oral, però el tribunal pot citar l’alumne/a, si ho considera adient, a consultes1.5. Els treballs de recerca que segueixin suspesos podran presentar un nou treball durant la convocatòria de proves extraordinàries. S’aplicaran els mateixos criteris que en la primera recuperació.6. L’alumnat que no aprovi a la convocatòria extraordinària, s’ha de matricular de nou i començar tot el procés d’assignació del treball.Terrassa, febrer 20111 Presentat i acordat en la com. Pedagògica del 30 de març de 2011. 5

×