Pcc 0910 Definitiu[1]

1,872 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pcc 0910 Definitiu[1]

 1. 1. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 1/60 PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 2. 2. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 2/60 ÍNDEX 0. Introducció ............................................................................................. 6 1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de cada àrea a les característiques del centre................................................................. 9 2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos................................................................................ 10 3. Selecció de les metodologies i els materials més adients....................... 11 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius..................... 12 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge........................................................................................... 33 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes................................................................................................... 47 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials....................................... 49 8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i d’aprenentatge i de la pràctica docent dels professors...................................................... 55 9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya................................................................................................. 56 Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 3. 3. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 3/60 Llistat de revisions Revisió Data Descripció 1.0 13/09/02 Elaboració del document 1.1 15/09/03 1. Contextualització dels objectius generals de l’etapa i de cada àrea a les característiques del centre. Aquest apartat és recollit en les programacions de les diverses àrees, tant d’ESO, com de batxillerat i de cicles formatius. Concretament es recullen en els apartats següents: - “Objectius d’etapa de l’àrea” (en les programacions d’àrea d’ESO). - “Objectius de la matèria per al batxillerat” (en les programacions de matèria de batxillerat) - “Objectius del crèdit” (en les programacions de crèdit de cicle formatiu) 2. Objectius corresponents a cada cicle en funció de la seqüenciació dels continguts previstos. Aquest apartat va ser elaborat per les àrees a partir dels objectius de l’àrea per a l’ESO. 3. Selecció de les metodologies i els materials més adients. Aquest apartat és recollit en: - les programacions d’àrea de l’ESO, de matèria del batxillerat i de crèdit dels CF. En el cas de l’ESO, les explicacions sovint no són aprofitables per a aquest apartat, perquè fan referència exclusivament al tractament de la diversitat (que escau a l’apartat 7). - les programacions dels crèdits d’ESO (per als casos esmentats en el paràgraf anterior). Atès que no s’hi pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, se n’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius Aquest apartat és extret de les programacions dels crèdits. Atès que no s’hi pot recollir tot allò que s’ha escrit a cada crèdit, se n’ha extret el contingut d’un crèdit de cada cicle. Se suposa que, a l’hora de fer les programacions, s’ha partit del document elaborat i posat en comú per les àrees durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest apartat s’inclou: - la distribució horària general de les classes (horari marc) Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 4. 4. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 4/60 - la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat - La distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres - l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). - els espais utilitzats (particularitats) Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades. Aquest apartat queda eliminat perquè ja és inclòs dins els apartats 3 i 5. 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Aquest apartat inclou les característiques i l’organització de les tutories de grup i les tutories individuals. 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat inclou la filosofia de les diverses atencions a la diversitat. 8. Criteris per a l’avaluació del procés d’ensenyament i d’aprenentatge i de la pràctica docent dels professors. Aquest apartat inclou els sistemes d’autoavaluació de l’ensenyament- aprenentatge. 9. Criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya. Aquest apartat inclou l’organització dels plans d’acolliment i seguiment dels alumnes d’incorporació tardana. 10.Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal. Aquest apartat inclou els eixos transversals treballats per les diverses àrees. Caldrà que les àrees el completin. Criteris i pautes de seguiment per a l’orientació educativa. Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 5. 5. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 5/60 Queda inclòs en els punts 4 i 6 i en el PAT. 1.2 20/10/04 1, 2,3 i 4 es referencien a les programacions de crèdit , matèria i àrea. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’afegeix el nou cicle superior de prevenció de riscos laborals (CFPR) S’actualitza: - la distribució horària general de les classes (horari marc) - la distribució horària pel que fa al currículum comú i diversificat - La distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres - l’organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (grups classe, aula flexible, projectes, agrupaments) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es referencia la consulta del PAT de la intranet. 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. Aquest apartat s’adapta al funcionament d’aquest curs 04/05: s’elimina l’aula oberta. 1.3 21/09/05 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius S’afegeixen els criteris d’avaluació de tots el cicles formatius. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’actualitza: - distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV) - organització de l’alumnat per atendre la diversitat a 4t d’ESO(dels 4 grups- classe es divideixen en 1 grup de projectes, 2 agrupaments mitjans i 2 agrupaments alts) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 1.4 4/10/06 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 6. 6. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 6/60 S’afegeix l’organització de l’aula oberta i de l’aula d’acollida. 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. S’actualitza: - distribució de crèdits per àrees o matèries i trimestres (modificacions als CV) - la distribució del professorat en els diversos equips docents (nombre de professors i càrrecs) - la distribució del professorat per àrees (nombre de professors). 7. Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials. S’afegeix la informació d’aula oberta i aula d’acollida 1.5 8/10/08 1.//2.//3. canvi de crèdits per matèria degut a la LOE. 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius canvi de disquets per programa SAGA. Avaluació de l’ESO: Proves extraordinàries de recuperació i per pujar nota. S’extreu que a 4t. Es diferenciï les matèries instrumentals de les no, per passar d’etapa. Es canvia el terme de crèdit variable per matèria optativa i que a 4t no s’ha de tenir en compte la resta de nivells anteriors per posar la nota. També s’afegeix l’apartat de l’avaluació de futbol 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvi de la distribució horària segons la LOE i els PQPI. Canvi en la distribució curricular de les matèries optatives. A 2n d’ESO també s’hi afegeix l’hora de desdoblament de matemàtiques. 6. Criteris, organització i seguiment de l’acció tutorial i d’orientació dels alumnes. Es fa referència que a CFGM no hi ha tutories individuals. 10. Incorporació a les diferents àrees dels continguts de caràcter transversal es treu tot aquest apartat ja que ja no es treballa amb eix transversal si nó per treball per competències. 1.6 7/10/09 4. Concreció de criteris i selecció de les formes d’avaluació adequades a les característiques de l’alumnat i als propòsits educatius. S’ha revisat l’avaluació ESO I BATX al fer totalment al canvi LOE 5. Concreció de formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés d’ensenyament i aprenentatge. Canvis en els codis de les matèries optatives ESO I BATX, canvis en les hores d’atendre l’aula d’acollida ja que tenim 0,5 profe més. Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 7. 7. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 7/60 Canvis en la distribució dels equips docents ja que al augmentar un grup d’ESO també tenim més professorat. Canvi en la distribució de els àrees, i canvi en l’espai de centre ja que tenim instal.lat un mòdul prefabricat. Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 8. 8. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 8/60 INTRODUCCIÓ Tal com estableix el Reglament Orgànic de Centres, 1 els instituts d’ensenyament secundari han de tenir elaborat un Projecte Curricular de Centre (PCC), que garanteixi «la coherència i la continuïtat de l’acció pedagògica atenent els criteris establerts en el marc del projecte educatiu del centre i les prescripcions i orientacions del currículum». Aquest document conté tots els components que segons la normativa ha de tenir un PCC, per bé que alguns apartats s’han ajuntat sota un mateix títol, perquè la informació que contenien era molt afí. 2 D’altra banda, el darrer component («Criteris i pautes per a l’orientació educativa») no hi és inclòs, per tal com queda recollit en el Pla d’Acció Tutorial d’una manera ben explícita.3 A més de la informació requerida per la normativa, s’hi ha inclòs també tot allò que s’ha cregut que s’havia d’encabir en un projecte d’aquestes característiques, especialment si no quedava recollit en cap més document. 1 Decret 199/1996 de la Generalitat de Catalunya, modificat pel decret 352/2000. 2 Concretament, l’apartat «Distribució dels recursos humans, funcionals, materials i d’altra índole, adients a les metodologies proposades» ha quedat integrat dins els apartats 3, «Selecció de les metodologies més adients», i 5, «Concreció de les formes organitzatives de l’alumnat, dels professors, de l’espai i del temps que afavoreixin el procés de l’ensenyament i aprenentatge». 3 Concretament, en els punts 4 i 6 del PAT Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 9. 9. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 9/60 També formen part del PCC les programacions senceres de l’ESO, el batxillerat i els cicles formatius, que poden ser consultades a la intranet del centre. En el document present només hi consten, referenciats, els apartats d’aquestes programacions que són expressament requerides per la normativa, a fi d’actualitzar-ne permanentment la informació. Revisió: Aprovació: Signatura: Signatura: Data: Data:
 10. 10. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 10/60 1. CONTEXTUALITZACIÓ DELS OBJECTIUS DE CADA ÀREA PER A CADA ETAPA A LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE Consultar les programacions d’àrea , de matèria de l’ ESO, batxillerat i cicles formatius.
 11. 11. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 11/60 2. OBJECTIUS CORRESPONENTS A CADA CICLE (D’ESO) EN FUNCIÓ DE LA SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS PREVISTOS Consultar les programacions d’àrea , de matèria de l’ ESO, batxillerat i cicles formatius.
 12. 12. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 12/60 3. SELECCIÓ DE LES METODOLOGIES I ELS MATERIALS MÉS ADIENTS Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics i d’atenció a la diversitat de l’àrea de les programacions d’àrea de l’ESO. Consultar l’apartat 2 Criteris generals metodològics de les programacions de matèria de Batxillerat. Consultar l’apartat 3 Metodologia i recursos de les programacions de totes les matèries d’ ESO , de Batxillerat i de Cicles Formatius.
 13. 13. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 13/60 4. CONCRECIÓ DE CRITERIS I SELECCIÓ DE LES FORMES D’AVALUACIÓ ADEQUADES A LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ALUMNAT I ALS PROPÒSITS EDUCATIUS L'equip docent i la Junta d'Avaluació L'equip docent de cada nivell és l'òrgan de seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i l'òrgan de decisió de les actuacions pertinents per afavorir la millora constant de cada alumne/a. L’equip docent s’amplia i es constitueix en Junta d'Avaluació per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els ítems previstos en cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluació s'enviaran als tutors legals de l'alumnat en forma de butlletí escrit. Tot el professorat que no formi part d'una Junta d'Avaluació d'un grup-classe determinat, però que hagi fet classes a alumnes d'aquell grup-classe durant el trimestre, haurà de passar la informació del procés d'aprenentatge de cada alumne/a per mitjà de les graelles estipulades, al professor/a de l'àrea corresponent que assisteixi a la Junta d'Avaluació. A l'inici del curs, es concretarà la composició de cada Junta d'Avaluació i els traspassos concrets d'informació que s'hagin de fer en un document d'ús intern del professorat. El mecanisme i els criteris d’avaluació han d’ésser coneguts per l’alumnat el qual, prèviament, ha de saber de què se l’avaluarà tant pel que fa a conceptes i procediments, com actituds, valors i normes. Abans de cada sessió d’avaluació, i amb una antelació mínima de dos dies lectius per tal que el professor/a tutor/a tingui temps de preparar-la, el professorat haurà d’haver posat les qualificacions a través del programa SAGA. Les sessions d’avaluació constaran de dues parts: A la primera, amb l’assistència dels delegats/des de classe, es farà una valoració global del funcionament del grup-classe: dinàmica del grup, assistència, motivació, esforç, rendiment general... sense referir-se a alumnes ni assignatures en concret. A la segona, els/les alumnes abandonaran la reunió i es valorarà el rendiment i el comportament de cada alumne en cada matèria. La primera part de la sessió es prepararà a la sessió prèvia de tutoria de grup. Semblantment, cada professor/a dedicarà una estona a classe abans de cada avaluació a revisar amb l’alumnat els diferents aspectes del trimestre
 14. 14. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 14/60 (metodologia, exigència, tracte mutu...) i a comentar la qualificació i l'actitud de cada alumne/a. Es farà una sessió de preavaluació de tots els grups classe (excepció 2n batxillerat i 2n de cicles) amb l’objectiu tant de valorar el funcionament del grup-classe en aquells casos en què és un grup nou, com de proposar les mesures correctives necessàries per millorar el seguiment de l’alumnat en concret que presenti problemes o disfuncions de comportament i rendiment escolar.
 15. 15. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 15/60 L’AVALUACIÓ A L’ESO La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada àrea que durant el trimestre hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluació final estarà constituïda per un representant de cada àrea de l'ESO, el qual prèviament, en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des. L'avaluació final d'etapa, s'estructurarà en dues fases: una primera sessió d’avaluació en que es proposen els alumnes que tenen matèries per anar a les proves extraordinàries de recuperació, i una sessió d’avaluació final. a) Propostes d’alumnes que van a les proves extraordinàries fetes per les àrees (bàsicament recollir la informació en unes graelles) b) AVALUACIÓ FINAL: la condueixen els tutors/es , conjuntament amb els tutors/es individuals. Es procurarà que coneguin abans les qualificacions finals.  Alumnes amb un màxim de 2 suspeses: promocionen, acordar els ítems de caràcter general a col·locar (els ítems de cada crèdit del tercer trimestre ja sortiran als butlletins). També a 4t s'otorgarà una qualificació final global.  Alumnes amb 3 o 4 suspeses (potser algun cas de 5): valorar si els aprovem en les matèries (amb asterisc) que faci falta perquè promocionin, essent necessari l'acord de 2/3 del professorat de les àrees que hagi cursat l'alumne. Matèries optatives de 2n i 3r: cal avaluar-los dins de l'àrea corresponent (Remetrens a l’ordre EDU/295/2008, de 13 de juny) L’alumne ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb tres mateèries suspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del totor/a serà diriment. Punts a tenir en compte: progrés de l'alumne/a durant el curs, crèdit de síntesi, assistència a classe. L'objectiu és procurar que tots aquells alumnes d'aquest grup que s'hagin esforçat puguin passar de nivell. Als comentaris hi constarà que les àrees aprovades amb asterisc no suposen l'assoliment dels objectius i responen a la finalitat de promocionar de curs l'alumne.  Alumnes amb més de 5 suspeses: repeteixen, consensuar els ítems.
 16. 16. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 16/60 -Alumnes repetidors: cal aprovar amb asterisc les matèries als repetidors perquè passin el segon any. Si fos així caldria revisar aquests criteris. -Alumnes que promocionen sense assolir suficientment els objectius del curs: cal preveure mesures d'atenció o recuperació pel curs següent:  Aula flexible / Projectes (si cal es plantejarà un desdoblament)  Atencions ens grups reduïts a cada àrea  Adaptació de programacions si afecta a força alumnes d'una àrea concreta  Aula oberta Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de l’àrea en finalitzar l’Etapa de les programacions d’àrea d’ESO per veure les especificitats de cada àrea. Tots els aspectes referents a l’avaluació ens remetem al decret d’avaluació de ESO vigent.
 17. 17. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 17/60 L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT La Junta d'Avaluació trimestral de cada grup-classe estarà constituïda almenys pel tutor del grup-classe i per un professor/a de cada matèria que hagi cursat l'alumne/a. Cal que hi assisteixin també els tutors individuals de l'alumnat afectat. La Junta d'Avaluació de final de primer i de segon de Batxillerat estarà constituïda per un professor/a de cadascuna de les matèries (comunes, de modalitat i optatives) que hagi cursat l'alumne/a. En el cas de matèries impartides per més d'un professor/a, el/la professor/a que hi assisteixi, prèviament en reunió d'àrea, haurà recollit tots els acords de qualificació i orientació de cada un/a dels alumnes avaluats/des. Tal com estableix el PCC de l'IES Quercus, l'alumnat de Batxillerat té dret a una recuperació durant el mateix curs que fa. Aquesta recuperació es farà de manera fraccionada durant el curs (per temes o per trimestres). Les qualificacions de les recuperacions parcials quedaran incloses en la nota final de matèria que es proposarà a la Junta d'avaluació final de curs. Cal remarcar que l'avaluació de Batxillerat és globalitzadora al llarg de l'etapa i, per tant, la nota final de matèria no ha de ser necessàriament la mitjana de les notes parcials, sinó que aspectes com el progrés des de l'inici, l'actitud i l'esforç, la valoració col·lectiva del professorat... són tinguts en compte en l'avaluació de l'alumne/a. A final de curs hi ha les proves extraordinàries per aquelles matèries que no s’hagin superat, 5 dies més tard d’haver finalitzat el curs. L'alumnat que cursi segon curs amb matèries de primer curs suspeses té dues oportunitats per recuperar-les. La primera en una avaluació el mes d’octubre i la segona abans d’acabar el curs. Amb aquest objectiu, s'assignarà un/a professor/a per matèria que, d'acord amb l'equip d'àrea, proposarà les activitats de recuperació. Aquestes hauran d'estar fetes i avaluades en la data que el calendari escolar de l'IES Quercus marqui per a fer la sessió extraordinària d'avaluació de matèries suspeses de primer. Consultar l’apartat 3 Criteris generals d’avaluació i promoció de la matèria de les programacions de matèria de Batxillerat. Consultar l’apartat 4 Criteris i instruments d’avaluació i recuperació del crèdit de les programacions de crèdit dels Cicles Formatius.
 18. 18. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 18/60 L’AVALUACIÓ ALS CICLES FORMATIUS  Avaluació del cicle formatiu de Grau Mitjà L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs el professorat informarà a l’alumnat dels continguts del curriculum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció del curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. • Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquells crèdits pendents desprès de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la convocatòria extraordinària de recuperació. La sessió d’avaluació ordinària de final de curs de tot l’alumnat es desenvoluparà en acabar les activitats lectives dels darrers crèdits. Se’n farà una d’extraordinària pels/les alumnes que hagin de superar els crèdits pendents. Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni presentar-se a les convocatòries extraordinàries ni d’altres per incrementar-ne la qualificació positiva. • Criteris d’avaluació i qualificació dels crèdits L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits.
 19. 19. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 19/60 L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5 i negatives la resta. L’equip docent ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges, segons el tipus de crèdit de que es tracti (crèdits teoricopràctics o crèdits pràctics) CRÈDITS CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Crèdits Teorico-pràctics 80 % 20 % 2/3/4/5/ 8/9/ 35% 45 % 13 / 14 / 15 / 16 Crèdits Teòrics 80 % 20 % 1/6/ 7 / 10 / 11 55 % 25 % En tots els crèdits, la nota mitjana de conceptes - procediments (sobre 10 punts), ha de ser igual o superior a 4 punts. Solament en aquest cas es realitzarà el seu promig, al que posteriorment, se li aplicarà la nota de l’actitud. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació : CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS Comprensió de la matèria Resolució d'exercicis o Assistència continuada a docent. problemes. classe. Definicions. Presentació d'apunts. Puntualitat. Anàlisi. Realització de pràctiques. Atenció a les explicacions. Part teòrica dels Resolució de dubtes. Rigor en la metodologia exàmens. de treball. Representació gràfica. Predisposició positiva al treball. Part pràctica dels Respecte al material. exàmens. Sentit crític personal de la pròpia feina. Iniciativa pròpia. • Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de síntesi i recuperació.
 20. 20. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 20/60 A la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de síntesi de cada alumne/a.. L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del projecte. El crèdit de síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip docent que l'hagi impartit apreciï que l'alumne/a ha assolit, en un grau suficient, els objectius terminals propis del crèdit de síntesi i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa. La nota del crèdit de síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. L’equip docent ha acordat què en cas que l’alumne/a suspengui el crèdit de síntesi, un cop realitzada l’exposició oral, haurà de tornar a presentar el dossier d’activitats en una data a concretar del mes de juny amb les modificacions establertes. La nota màxima de recuperació serà de 5 punts. • Criteris d'avaluació i qualificació de la formació pràctica en centres de treball. L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació a proposta del tutor/a de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit, tenint present - L’informe de la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa - La informació recollida en el quadern de pràctiques.
 21. 21. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 21/60 La formació pràctica en centres de treball s’expressarà en els termes “Apte” o “No apte”. Si és “Apte” anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Bé, i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a. • Reclamacions motivades per les qualificacions Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral l’alumne/a ho exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de desacord, l’alumne/a podrà ’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre adreçada al director/a. La direcció del centre resoldrà i n’informarà a l’alumne/a per escrit. Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit, l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta. En base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicaran tant els terminis com el procediment per recórrer. • Repetició de crèdits i convocatòries. L’alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de quatre vegades, comptant tant les ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li computarà la convocatòria a efectes del còmput màxim. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. • Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o
 22. 22. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 22/60 curricular, segons el projecte curricular del centre i hagi disponibilitat de plaça.. L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària, haurà de repetir només el/s no superats. • Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu, cal que tots els crèdits i tots els mòduls professionals tinguin qualificació positiva i cal haver obtingut la valoració d’APTE en el mòdul de formació en centres de treball. La qualificació final del cicle de grau mitjà serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es derivem d’un mòdul que componen el cicle, amb una sola xifra decimal. En conseqüència, en el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”. La qualificació dels mòduls que s’estructuren en un sol crèdit, serà directament la del crèdit, és a dir de l’1 al 10, sense decimals.  Avaluació del Cicle formatiu Grau Superior Prevenció de Riscos Laborals. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. • Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària.
 23. 23. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 23/60 Per tal de superar aquells crèdits pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació. Per als alumnes que, després de la sessió d’avaluació final ordinària, hagin de superar determinats crèdits, es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació. La qualificació màxima en qualsevol prova de recuperació, també a la Convocatòria Extraordinària, serà de 5 punts (quan s’obtingui una qualificació entre 5 i 7 punts) o de 6 punts (quan la qualificació sigui superior a 7 punts). A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a. Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar el/s crèdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva d'un crèdit. Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. • Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges: CONCEPTES 80 % de la qualificació PROCEDIMENTS ACTITUD 20 % de la qualificació
 24. 24. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 24/60 El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. Per tal d’obtenir la qualificació trimestral del crèdit, s’aplicaran els criteris d’avaluació quan l’alumne/a obtingui, com a mínim, de la part de conceptes una qualificació de 5 punts, i de l’apartat de procediments 4 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat. L’actitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificació). La no assistència i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificació de l’actitud. En els crèdits organitzats en blocs temàtics separats ( crèdits 2 i 6), caldrà superar tots i cadascun d'ells amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació: CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS • Assistència continuada a classe. • Puntualitat. • Resolució d'exercicis o • Comprensió de la matèria • Atenció a les explicacions. problemes. docent. • Rigor en la metodologia de • Presentació d'apunts. • Definicions. treball. • Realització de pràctiques. • Anàlisi. • Predisposició positiva al • Resolució de dubtes. • Part teòrica dels exàmens. treball. • Representació gràfica. • Respecte al material. • Part pràctica dels exàmens. • Sentit crític personal de la pròpia feina. • Iniciativa pròpia. • Activitats d’avaluació. Jornades d'exàmens. Cada trimestre es realitzarà un mínim de 2 proves en els crèdits d’una durada igual o superior a 4 hores lectives setmanals. La superació d’aquestes proves permetrà eliminar la corresponent matèria de la prova de les jornades d’exàmens.
 25. 25. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 25/60 A la darrera setmana de cada trimestre es destinaran uns determinats dies a jornades d'exàmens, les quals s’intentaran realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig. Durant les jornades d’exàmens es farà una prova amb la matèria de cada crèdit encara no avaluada, així com, si és el cas, de la matèria no superada en les proves parcials del trimestre. Si un/a alumne/a, per qualsevol motiu (justificat o no), no es presenta a una prova parcial s’avaluarà d’aquesta matèria durant les jornades d’exàmens corresponents a aquell trimestre. • Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi. En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a. L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de Síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del Projecte. El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa. La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. • Criteris d'avaluació i qualificació de la Formació practica en Centres de Treball. L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu.
 26. 26. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 26/60 L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present: - l’informe, incorporat al quadern de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa. - la informació recollida en el quadern de pràctiques. La Formació pràctica en Centres de Treball es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a. • Reclamacions motivades per les qualificacions. Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral, l’alumne/a ho exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de desacord, l’alumne/a podrà emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció del centre resoldrà i n’informarà a l’alumne/a per escrit. Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit, l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer. • Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les
 27. 27. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 27/60 convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. • Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaça. L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s no superats. • Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball. La qualificació final del cicle de grau superior serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”. La qualificació dels mòduls que s'estructuren en un sol crèdit, serà directament la del crèdit, és a dir, de l'1 al 10, sense decimals.
 28. 28. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 28/60  Avaluació del Cicle formatiu Grau Superior Activitats Fisico- esportives. L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. • Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions. Durant el curs acadèmic es realitzaran tres sessions d’avaluació ordinàries, a més de l’avaluació final i una avaluació extraordinària. Per tal de superar aquells crèdits pendents després de la sessió ordinària d'avaluació, l'alumnat disposarà de tres recuperacions (una per trimestre) que es realitzaran durant el trimestre posterior. La no superació de la recuperació implicarà la presentació voluntària a la Convocatòria Extraordinària de recuperació. La qualificació que s'obtingui en la recuperació de la part suspesa serà com a màxim de 5 punts. A aquesta qualificació se li aplicarà la resta de qualificacions obtingudes per l’alumne/a. Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar el/s crèdit/s pendent/s, en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva d'un crèdit. Per als alumnes que, després de la sessió d’avaluació final ordinària, hagin de superar determinats crèdits, es realitzarà una Convocatòria Extraordinària de recuperació. Els crèdits superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni
 29. 29. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 29/60 es poden repetir crèdits ja superats per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fòrmules (presentació a les convocatòries extraordinàries ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva. • Criteris d'avaluació i qualificació dels crèdits. L'avaluació dels crèdits es realitzarà a partir del grau d’assoliment dels objectius terminals previstos en cadascun dels crèdits. L'avaluació dels crèdits lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants. El centre ha establert els següents criteris d'avaluació, en forma de percentatges: CONCEPTES 80 % de la qualificació PROCEDIMENTS ACTITUD 20 % de la qualificació El professor/a de cada crèdit explicarà, a l’inici de curs, com es distribueixen els percentatges de conceptes i procediments. En totes les activitats d’avaluació (tant de conceptes com de procediments) dels crèdits, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts. En cas contrari es considerarà el crèdit no superat. L’actitud es qualifica de 0 a 2 punts (20 % de la qualificació). La no assistència i el retard a les sessions de classe afectaran negativament a la qualificació de l’actitud. En els crèdits organitzats en matèries separades (crèdits 1,2,3,4), caldrà superar totes i cadascuna d'elles amb una qualificació mínima de 5 punts. En cas contrari, es considerarà el crèdit no superat i amb una qualificació màxima de 4 punts. Exemple orientatiu de cadascun dels criteris d'avaluació :
 30. 30. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 30/60 CONCEPTES PROCEDIMENTS ACTITUDS • Assistència continuada a classe. • Puntualitat. • Resolució d'exercicis o • Comprensió de la matèria • Atenció a les explicacions. problemes. docent. • Rigor en la metodologia de • Presentació d'apunts. • Definicions. treball. • Realització de pràctiques. • Anàlisi. • Predisposició positiva al • Resolució de dubtes. • Part teòrica dels exàmens. treball. • Representació gràfica. • Respecte al material. • Part pràctica dels exàmens. • Sentit crític personal de la pròpia feina. • Iniciativa pròpia. • Setmana d'exàmens. La darrera setmana de cada trimestre es destinarà a setmana d'exàmens. La setmana d'exàmens s’intentarà realitzar de forma partida, amb un cap de setmana entremig. • Criteris d'avaluació i qualificació del crèdit de Síntesi. En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà, col·legiadament, el crèdit de Síntesi de cada alumne/a. L'avaluació del crèdit és global, contínua i integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de cooperació del treball en equip. Durant tot el procés de desenvolupament del crèdit de Síntesi es recullen el màxim d'informacions, des de registres del dia a dia, fins a les valoracions més concretes de cadascuna de les activitats, tant durant l'execució com una vegada fet el lliurament formal de l'activitat, i sense oblidar l'exposició oral del Projecte. El crèdit de Síntesi obtindrà una avaluació positiva sempre que l'equip de professorat que l'hagi impartit apreciï que l'alumne ha assolit, en un grau acceptable, els objectius terminals propis del crèdit de Síntesi, i els objectius generals del cicle formatiu recollits en el crèdit de Síntesi. En cas contrari, l’avaluació serà negativa.
 31. 31. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 31/60 La nota del crèdit de Síntesi es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. • Criteris d'avaluació i qualificació de la Formació practica en Centres de Treball. L'avaluació del crèdit d'FCT es realitzarà a partir dels objectius terminals, de les activitats formatives de referència i dels criteris generals d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. L'avaluació del crèdit d'FCT serà continua, durant l'estada de l'alumnat a l'empresa. El tutor/a d'FCT del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumnat en fa, a l’hora de determinar la seva idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. En acabar el període de formació pràctica de cada alumne/a, la junta d’avaluació, a proposta del tutor de FCT, determinarà l’avaluació final del crèdit de formació en centres de treball, tenint present: - l’informe, incorporat al quadern de pràctiques, de la persona responsable de la formació a l’empresa. - la informació recollida en el quadern de pràctiques. La Formació pràctica en Centres de Treball es qualificarà amb una única nota formulada en termes d'APTE o NO APTE. Si és apte, anirà acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el Quadern de pràctiques, en els termes de “Suficient”, “Be” i “Molt Bé”. Aquesta valoració s’incorporarà al llibre de qualificacions de l’alumne/a. • Reclamacions motivades per les qualificacions. Quan la reclamació correspongui a una qualificació trimestral, l’alumne/a ho exposarà directament al professor/a corresponent perquè ho vetlli. En cas de desacord, l’alumne/a podrà emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció del centre resoldrà i n’informarà a l’alumne/a per escrit. Quan la reclamació correspongui a una qualificació final de crèdit, l’alumne/a haurà d’emplenar i lliurar una instància a la secretaria del centre i adreçada al director/a. La direcció traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual elaborarà una proposta; en base a aquesta proposta del departament i de l’acta de la junta d’avaluació, la direcció resoldrà la reclamació i ho notificarà a l’interessat/da per escrit. En la notificació s’indicarà tant els terminis com el procediment per recórrer.
 32. 32. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 32/60 • Repetició de crèdits i nombre de convocatòries. L'alumnat podrà cursar un crèdit tres vegades com a màxim, en el mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les convocatòries d'avaluació i qualificació d'un mateix crèdit un màxim de 4 vegades, computant tant les ordinàries com les extraordinàries. La presentació a les convocatòries extraordinàries és voluntària. L'alumnat que no s’hi presenti no li comptarà la convocatòria a efectes del còmput màxim. Un cop exhaurides les quatre convocatòries, i per motius o circumstàncies de caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria, de caràcter extraordinari, a la direcció del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de cursar un crèdit un màxim de tres vegades. • Criteris de promoció de curs. L’alumnat que, un cop realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat un nombre de crèdits amb càrrega horària superior al 60% del conjunt dels crèdits del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de cursar els crèdits pendents del primer any. En cas contrari, es matricularà en el primer curs del cicle i podrà cursar els crèdits del segon any que no presentin incompatibilitat horària significativa o curricular, segons el projecte curricular del centre, i hi hagi disponibilitat de plaça. L’alumne/a de segon curs que tingui algun/s crèdit/s pendents, un cop passada la convocatòria extraordinària de recuperació, haurà de repetir només el/s no superats. • Càlcul de la qualificació final del cicle formatiu. Per superar el cicle formatiu cal que tots els crèdits i tots els mòduls tinguin qualificació positiva, i cal haver obtingut la qualificació d'APTE en el mòdul de Formació en Centres de Treball. La qualificació final del cicle de grau superior serà la mitjana aritmètica, ponderada per les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul que componen el cicle, amb dues xifres decimals. En el càlcul de la qualificació final del cicle no es tindran en compte les qualificacions “apte”, “exempt” o “convalidat”. La qualificació dels mòduls que s'estructuren en un sol crèdit, serà directament la del crèdit, és a dir, de l'1 al 10, sense decimals.
 33. 33. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 33/60 L'AVALUACIÓ ALS ESTUDIS DE RÈGIM ESPECIAL D’ESPORTS: FUTBOL- BÀSQUET L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat del Cicle formatiu serà continuada, integrada en el procés d’aprenentatge, tindrà en compte una organització modular i es farà per crèdits. A l’inici del curs, el professorat informarà l’alumnat dels continguts del currículum formatiu, l’estructura dels crèdits, els objectius generals del cicle i els objectius terminals de cada crèdit, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs i superació del cicle. L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, l’assistència regular a les classes i el seguiment de les activitats dels diferents crèdits. Consultar el RRI del centre per a més informació
 34. 34. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 34/60 5. CONCRECIÓ DE FORMES ORGANITZATIVES DE L’ALUMNAT, DELS PROFESSORS, DE L’ESPAI I DEL TEMPS QUE AFAVOREIXIN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 5.1. Distribució horària general de les classes L’horari marc dels diversos cursos és el següent: ESO (30 h / setmana)  Matí: cada dia es comença a les 8 h. El dijous les classes del matí s’acaben a les 12:30 h i el dilluns,dimarts, el dimecres i el divendres a les 13:30 h.  Tarda: el dilluns, el dimarts i el dijous de 3 h a 5 h. 1 batxillerat (30 h / setmana)  Matí: dimarts , dimecres i dijous, des de les 8 h fins a les 14:30 h, dilluns i divendres de 8 a 13:30  Tarda: el dilluns de 3 a 5h. 2 batxillerat (30 h / setmana)  Cada dia, intensiu de 8 h a 14:30 h. Cicle formatiu de grau mitjà ( 26/25 h / setmana)  Dilluns, dimarts i dijous intensiu de 15 a 21:30, el dimecres 16 a 21:30 i el divendres de 15 a 18:30. Cicle formatiu grau superior Activitats físiques (25 h / setmana)  Cada dia, intensiu de 8 h a 13:30 h Cicle formatiu grau superior Prevenció de riscos ( 25/24 h/setmana)  Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 21:30 , el dimecres de 16 a 20.30h i el divendres 15:30 a 18:30h. Cicle de tècnic d’esports de futbol ( 9h /setmana)  Dilluns, dimarts i dijous de 19h a 22h. Ensenyaments PQPI (FIAP de serralleria) (30 h/setmana)  De dilluns a divendres de 8 a 14 d’octubre a març
 35. 35. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 35/60  Dilluns i dimarts de 8 a 12:30 de març finss juny, ja que la resta de dies estaran fent pràctiques a les empreses. 5.2. Distribució horària del currículum comú i diversificat (ESO i batxillerat) El repartiment horari setmanal del currículum és el següent: 1 ESO:  Matèries comunes: 30 hores 2 ESO:  Matèries comunes: 27 hores  Matèria optativa (1): 3 hores 3 ESO:  Matèries comunes: 27 hores  Matèria optativa: (1): 3 hores 4 ESO:  Matèries comunes: 21 hores  Matèries optatives (3): 9 hores 1 batxillerat:  Matèries comunes: 14 hores  Matèries de modalitat (3): 12 hores  Matèries optatives (1): 4 hores 2 batxillerat:  Matèries comunes: 13 hores  Matèries de modalitat (4): 12 hores  Matèries optatives (2): 4 hores  treball de recerca (incluïda a l’hora de tutoria): 1 hora.
 36. 36. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 36/60 5.3. Distribució dels crèdits per àrees o matèries i trimestres CRÈDIT A AVALUAR - ESO 1r 2n 3r 4t GRUPS ABCD ABCD ABCD ABC OBSERVACIONS ELC0 és matèria optativa Llengua catalana i ELC1 ELC4 ELC2 ELC3 ELC5 és matèria associada al Projecte literatura ELC0 ELC5 Recerca Llengua castellana i ELS1 ELS2 ELS3 ELS4 literatura Llengua estrangera EIA1 EIA2 EIA3 EIA4 Anglès Ciències de la naturalesa ECN1 ECN2 ECN3 - Ciències Socials ECS1 ECS2 ECS3 ECS4 EMA2 Matemàtiques EMA1 EMA3 EMA4 EMA0 és matèria associada a la Religió EMA0 EEF1 EEF4 EEF0 és matèria associada a la Religió Educació Física EEF2 EEF3 EEF5 és matèria associada a la Religió EEF0 EEF5 Tecnologia ETE1 ETE2 ETE3 - Educació visual i plàstica EEV0 EEV2 EEV3 - EEVO és matèria optativa Música EMU1 - EMU3 - ERE3 és la religió (s’ha d’oferir només Religió - - - ERE3 1 T) A 1rESO es fan 2 h. Setmanals de Tutoria ETU1 ETU2 ETU3 ETU4 tutoria , una de les quals està associada a la religió Educació per la - - EEC3 - ciutadania Educació èticocívica - - - EEC4 Treball de síntesi ESI1 ESI2 ESI3 - Projecte de recerca - - - EPR4 Matèries Optatives - (1) (2) (3) (1) Mat. Optatives 2n ESO 1r T (1) Mat. Optatives 2n ESO 2n T (1) Mat. Optatives 2n ESO 3r T OELC1 Aprendre a escriure OELC1 Aprendre a escriure OELC1 Aprendre a escriure Josep lluís Gozalbo Josep lluís Gozalbo Josep lluís Gozalbo OEFR2 Introducció al francès OEFR2 Introducció al francès OEFR2 Introducció al francès Montse Llobet Montse Llobet Montse Llobet Coneguem-nos més, per Coneguem-nos més, per Coneguem-nos més, per OEPS1 entendre’ns millor OEPS1 entendre’ns millor OEPS1 entendre’ns millor Lodia Méndez Lodia Méndez Lodia Méndez OEMU1 Construcció instruments OEMU1 Construcció d’instruments OEMU1 Construcció instruments Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli OEEF1 Activitats a la natura 1 OEEF1 Activitats a la natura 1 OEEF1 Activitats a la natura 1 Josep Busuldu Josep Busuldu Josep Busuldu OELS1 Club de lectura OELS1 Club de lectura OELS1 Club de lectura Mercè Talavera Mercè Talavera Mercè Talavera El cor a tota màquina El cor a tota màquina El cor a tota màquina OECN1 OECN1 OECN1 Lluís Latorre Lluís Latorre Lluís Latorre
 37. 37. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 37/60 La imatge musical La imatge musical La imatge musical OEEV1 OEEV1 OEEV1 Jordi Pons Jordi Pons Jordi Pons (2) Mat. Optatives 3r ESO 1r T (2) Mat. Optatives 3r ESO 2n T (2) Mat. Optatives 3r ESO 3r T OECS3 Cultura clàssica OECS3 Cultura clàssica OECS3 Cultura clàssica Mª Dolors Codinac Mª Dolors Codinac Mª Dolors Codinac OELC2 Narrativa de terror OELC3 Ortografia OELC4 Fem la nostra revista Carme Carrera Carme Carrera Carme Carrera OEEF2 Iniciació esports raqueta OEEF2 Iniciació esports raqueta OEEF2 Iniciació esports raqueta Jaume Fresno Jaume Fresno Jaume Fresno OEFR3 Francès 1 OEFR3 Francès 2 OEFR3 Francès 3 Montse Llobet Montse Llobet Montse Llobet El món dels instruments El món dels instruments El món dels instruments OEMU2 OEMU2 OEMU2 Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli Maria de Lluc Coli Les activitats humanes i la Les activitats humanes i la OECN2 Coneguem l’Univers OECN3 OECN3 Tomàs Agulló contaminació contaminació Tomàs Agulló Tomàs Agulló OECS4 Ràdio i publicitat OECS4 Ràdio i publicitat OECS4 Ràdio i publicitat Fortià Rovira Fortià Rovira Fortià Rovira Cine fòrum Cine fòrum Cine fòrum OETE1 OETE1 OETE1 Maria Torres Maria Torres Maria Torres (3) Mat. Optatives 4t ESO OEBG Biologia i Geologia Martí Garcia/Joan Prat OEFQ Física i Química Tomàs Agulló/ Laura Bacardit OEFQA Física i Química aplicada Núria Sala OETE Tecnologia Josep Ribalta OETEA Tecnologia aplicada Jordi Huiman OEVP Visual i plàstica Begoña Irigaray OEMU Música OEFR3 Francès Montse Llobet OEFR4 Francès Montse Llobet OELL Llatí Salvador Soliva OEIN Informàtica R.Barlam/ J. Ribalta/F.Rovira
 38. 38. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 38/60 CRÈDITS A AVALUAR - BATXILLERAT Curs 1r BAT 2n BAT Llengua catalana BLC1 BLC2 Llengua castellana BLS1 BLS2 MATÈRIES COMUNES Anglès BIA1 BIA2 Educació Física BEF1 - Filosofia i ciutadania BFI1 - Ciències per al món contemporani BCMC1 - Història de la filosofia - - Història - BHS Filosofia - BFI2 Tutoria BTU1 Matemàtiques BMA1 BMA2 Física BFS1 BFS2 Tecnologia Industrial BTI1 BTI2 Electrotècnia - - Mecànica - BMC MATÈRIES DE MODALITAT Dibuix Tècnic BDT1 BDT2 Química BQI1 BQI2 Biologia BBI1 BBI2 Ciències de la Terra i del Medi BTM1 BTM2 ambient Matemàtiques per a Ciències BMS1 BMS2 Socials Economia i organització BEO1 BEO2 d’empresesl’Art Història de - HA Història del món contemporani BHM1 - Geografia - GG Economia BEC1 - Llatí BLA1 BLA2 Grec BGR1 BGR2 Literatura castellana - AS MATÈRIES OPTATIVES Francés OBFR - Literatura catalana OBLC - Psicologia i Sociologia OBPS - Religió OBRE -
 39. 39. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 39/60 EM1 Estada a l’empresa - EM2 Treball de recerca - -
 40. 40. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 40/60 CRÈDITS A AVALUAR - CFGM Curs 1r CFGM 2n CFGM Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r Màquines i equips frigorífics - C1 - - - 101 101 101 Instal·lacions frigorífiques - C2 - - - 121 121 121 Instal·lacions de climatització i ventilació - C3 - - - 141 141 141 Instal·lacions de producció de calor - C4 161 161 161 - - - Instal·lacions d'aigua i gas - C5 181 181 181 - - - Tèc. de mec. i unió per al munt. i mant. d'inst. - C8 201 201 201 - - - Instal·lacions elèctriques i automatismes - C9 221 221 221 - - - Segur. en munt. i mant. d'equips i instal·lacions - - - - 411 411 411 C10 Electrotècnia - C7 511 511 511 - - - Formació i orientació laboral - C11 - - - FOL FOL FOL Formació en centres de treball - C12 - - - - - FCT Admin., gestió i comer. en la petita empresa - C6 - - - 831 831 831 Crèdit de síntesi - C13 - - - - - STS
 41. 41. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 41/60 CRÈDITS A AVALUAR - CFGS-AF Curs 1r 2n Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r Activitats fisicoesportives individuals - C2 101 101 101 - - - Activitats fisicoesportives d'equip - C3 - - - 121 121 121 Activitats fisicoesportives amb implements - C4 141 141 141 141 141 141 Fonam. biològics i bases del condicionament físic - 161 161 161 161 161 161 C5 Primers auxilis - C7 - - - 181 181 181 Salvament aquàtic - C8 - - - 182 182 182 Metodologia didàctica de les activ. Fisicoesportives 201 201 201 - - - - C10i activ. físiques recreatives per a animació - Jocs 431 431 431 - - - C1 Animació i dinàmica de grups - C9 - - - 491 491 491 Org. i gestió pet. empr. d'act. de temps lliure i - - - 771 771 771 socioeduc. - C6persones amb discapacitats - C11 Activ. fís. per a - - - 801 801 801 Formació i orientació laboral - C12 FO FOL FO - - - Formació en centres de treball - C13 L- - L- - - FCT Crèdit de síntesi - C14 - - - - - STS
 42. 42. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 42/60 CRÈDITS A AVALUAR - CFGS-PR (aquest curs no es fa Curs 1r i 2n 2n) Trimestre 1r 2n 3r 1r 2n 3r Gestió de la prevenció - C1 101 101 101 - - - Riscos derivats de les condicions de seguretat - C2 121 121 121 - - - Riscos físics i ambientals - C3 - - - 141 141 141 Riscos químics i biològics ambientals - C4 161 161 161 - - - Prevenció de riscos derivats de l'organització i la - - - 181 181 181 càrrega de treball - C5 Emergències - C6 - - - 201 201 201 Relacions en l'àmbit de treball - C7 - - - RAT RAT RAT Formació i orientació laboral - C8 FOL FOL FOL - - - Formació en centres de treball - C9 - - - - - FCT Crèdit de síntesi - C10 - - - - - STS Orientació professional - C11 OP1 OP1 OP1 - - - Orientació professional - C12 - - - OP2 OP2 OP2
 43. 43. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 43/60 5.4. Organització de l’alumnat per a atendre la diversitat (ESO) 1r cicle El recurs bàsic per a atendre la diversitat d’aprenentatge al primer cicle de l’ESO és l’Aula flexible. L’alumnat que fa ús d’aquest recurs, amb mancances d’aprenentatge (vegeu apartat 7, “Criteris i procediments per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i per a la realització de les adaptacions curriculars necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials”), deixa el grup classe durant les hores de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa i Matemàtiques. Això implica que durant aquestes 12 hores setmanals es fan 4 o 5 grups en comptes dels 3 o 4 habituals. L’àrea de matemàtiques , a 2n d’ESO desdobla 1 de les hores de cada grup classe. Basant-nos amb el projecte plantejat des del PAC els alumnes de primer cicle també tenen una hora de desdoblament a la matèria de ciències socials, en la qual es treballa per via telemàtica. L’aula d’acollida atén els alumnes nouvinguts per fomentar l’aprenentatge de la llengua i la integració dels esmentats alumnes. Estan atesos durant 7 h hores a la setmana els acabats d’arribar i unes 4 els de 2n any, la resta d’hores s’incorporen a l’aula ordinària. (veure RRI apartat aula d’acollida) 2n cicle A 3 ESO, el funcionament és semblant al 1r cicle. L’alumnat amb mancances d’aprenentatge és atès en un agrupament també anomenat aula flexible. Les àrees afectades per aquest sistema d’agrupament són 5: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, Matemàtiques i Ciències socials. Això implica que durant aquestes 15 hores setmanals es fan 4 grups en comptes dels 3 habituals. Els grups són heterogenis en totes les àrees a excepció de l’àrea d’anglès que fa agrupaments per nivells. A 4 ESO, es fan tres grups per nivells (alt, mig, projecte) hi ha un grup d’aula flexible (4tESOA) i la resta de grups corresponen al nivell ordinari. Cal tenir en compte que en les matèries optatives hi ha una reorganització segons la tria que fa l’alumnat. L’aula d’acollida atén els alumnes nouvinguts per fomentar l’aprenentatge de la llengua i la integració dels esmentats alumnes. Estan atesos durant 8 hores a la setmana els de 1r any i 4 els de 2n any, la resta d’hores s’incorporen a l’aula ordinària.
 44. 44. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 44/60 L’aula oberta està pensada per atendre un grup reduït d’alumnes, aproximadament 10, amb dificultats conductuals, de 3r i 4t d’ESO. Aquests alumnes surten de la classe habitual durant 26 hores la setmana , de les quals una part es fan en l’ estada d’empresa amb la que l’Ajuntament i el centre signen un conveni.
 45. 45. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 45/60 5.5. Distribució del professorat en els diversos equips docents El repartiment del professorat per equips docents és: 1 ESO 11 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  4 tutors de grup ( i tutors individuals)  5 professors tutors individuals  1 professor a sense càrrec (1/3) 2 ESO 12 professors:  1 coordinador (i tutor individual)  4 tutors de grup (i tutors individuals)  7 tutors individuals 3 ESO 14 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  4 tutors de grup (i tutors individuals)  8 tutors individuals  1 professora sense càrrec (1/2) 4 ESO 12 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  4 tutors de grup (i tutores individuals)  7 tutors individuals Batxillerat 11 professors:  1 coordinadora (i tutora individual)  4 tutors (i tutors individuals)  5 tutors individuals  1 professora sense càrrec (1/2) CFGM 4 professors:  1 coordinador  2 tutors de grup  1 professor sense càrrec
 46. 46. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 46/60 CFGS AF 4 professors:  1 coordinador i tutor  1 tutor  1 cap d’ensenyaments professional  1 tutor de futbol CFGS PR 4 professors:  1 coordinador i tutor  1 tutor  2 professor sense càrrec
 47. 47. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 47/60 5.6. Criteris d’assignació de les matèries optatives (batxillerat) 1. La tria de l'alumne/a: Es mira de respectar les primeres i segones opcions, sempre que no es contradiguin amb la resta de punts esmentats més avall. 2. La ràtio dels grups: la ràtio màxima és de 30. De totes maneres, es procurarà evitar un gran desequilibri entre ràtios, tot i que preval sempre la tria de l'alumne/a. 3. L'itinerari de l'alumne/a: L'optativa assignada no ha de ser per força afí a l'itinerari de l'alumne/a, tot i que en alguns casos és recomanable que ho sigui. 4. L'opció de religió: si algun alumne ha escollit l'opció de religió a la matrícula, se li assigna automàticament la matèria optativa de Religió.
 48. 48. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 48/60 5.7. Distribució del professorat per àrees El repartiment del professorat per àrees és:  Llengua catalana i literatura: 9 professors (inclòs 2 AA i 1 psicopedagoga)  Llengua castellana i literatura: 4 professors  Llengües estrangeres: 7 professoress i una d’elles equival a 1/3  Matemàtiques: 8 professors i un d’ells equival a 1/3  Ciències experimentals: 8 professors. Inclou el seminari de física i química.(hi ha 2 mitjos)  Antropologicosocial: 9 professors. Inclou el seminari de psicologia  Tecnologia: 12 professors. (inclou 2 FOL i 1/3)  Educació física: 11 professors (hi ha 1 mitja i 1 de 0,8)  Música: 3 professors (un és 0,5)  Visual i plàstica: 2 professors  PQPI: 2 ( un d’ells monitor) TOTAL 75 professors , dels quals 66 són de plantilla sensera.
 49. 49. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 49/60 5.8. Espais del centre Els espais d’ús lectiu del centre són els següents: Aules: N’hi ha 28, repartides de la manera següent:  Planta baixa: 6  Primera planta: 10  Segona planta: 9  Mòdul prefabricat: 2 Cada grup-classe té una aula de referència. Les 6 aules restants són usades per a les sessions de diversitat (matèries optatives, aula flexible, agrupaments, matèries de modalitat i optatives de batxillerat...) Aules específiques:  2 tallers i aula d’automatismes (planta baixa, edifici annex): s’hi fan classes i pràctiques del CFGM  2 aules de tecnologia (planta baixa): s’hi fan pràctiques d’ESO, batxillerat i CFGM  Aula de Visual i plàstica (mòdul prefabricat): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat  Gimnàs (planta baixa): s’hi fan classes d’ESO, batxillerat i CFGS  Sala d’actes (planta baixa): s’hi fan classes de CFGS  Pista polisportiva: s’hi fan classes d’ESO, batxillerat i CFGS  Aula de música (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat  2 laboratoris (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat  Biblioteca (primera planta): s’hi fan classes d’ESO i batxillerat  2 aules d’informàtica (segona planta): s’hi fan classes d’ESO, batxillerat i CFGM  Aula 05: d’ús exclussiu per l’alumnat d’aula oberta i d’aula d’acollida  Aula d’idiomes (planta baixa) s’hi fan classes ESO i batxillerat. L’alumnat de 3r, 4 ESO, batxillerat i CFGS també fa ús del pavelló poliesportiu quan les instal·lacions del centre són plenes.
 50. 50. PROJECTE CURRICULAR DE CENTRE Codi : PCC Rev. : 1.5 Data :7 /10/2009 50/60 6. CRITERIS, ORGANITZACIÓ I SEGUIMENT DE L’ACCIÓ TUTORIAL I D’ORIENTACIÓ DELS ALUMNES 6.1. L’acció tutorial El PLA D’ACCIÓ TUTORIAL concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de la tutoria individual, i també la corresponsabilització de tot el professorat en el PAT del Centre. L’objectiu de la formació integral de l’alumnat requereix que les intencions educatives tinguin una visió globalitzadora i totes les activitats educatives siguin orientadores. Les professores i els professors de cada equip docent s’han d’implicar en el coneixement de les aptituds i els interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi hagi un treball en equip. La tutoria de grup és dinamitzada i coordinada per la tutora o el tutor, que esdevé una figura de referència cabdal de totes les actuacions i decisions educatives dirigides cap al grup d’alumnes corresponent. Les reunions setmanals amb el/la coordinador/a de nivell garanteixen aquesta actuació tutorial. La tutoria individual (a tots els cursos a excepció de CFGM i Superiors) té per objectiu l’orientació acadèmica, professional i personal de l’alumne/a. Tots els membres de l’equip docent de nivell tenen assignat un grupet d’alumnes des de l’inici de curs, amb els quals es procurarà tenir una relació el màxim d’individualitzada, personalitzada i cordial.  Funcions del tutor individual: • mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors • recollir la informació de cada alumne (entrevistes, pre-avaluacions, avaluacions) i anotar-la al dossier de tutoria • fer-se càrrec dels conflictes o problemes que sorgeixin al centre amb l’alumne. Reflexió sobre els fulls d’incidències.

×