Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prova avaluació de sisè de primària 2017

Instruccions prova CB sisè de primària. L'Hospitalet de Ll.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prova avaluació de sisè de primària 2017

 1. 1. ASPECTES MÉS RELLEVANTS 20 d’abril de 2017 L’Hospitalet de Llobregat
 2. 2. FINALITAT DE LA PROVA La prova avalua les competències i coneixements bàsics dels alumnes al final de l’educació primària. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un deure dels alumnes.
 3. 3. Els resultats de la prova proporcionen als docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge. FINALITAT DE LA PROVA
 4. 4. Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne/a el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si escau, els factors que els poden dificultar el seguiment de les activitats d’aprenentatge al llarg de l’educació secundària obligatòria. FINALITAT DE LA PROVA
 5. 5. CONTINGUT DE LA PROVA  La prova s’estructura en quatre parts: competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua estrangera i competència matemàtica.
 6. 6. Les competències comunicatives lingüístiques en llengua catalana i llengua castellana es refereixen a la comprensió lectora i a l’expressió escrita, i en llengua estrangera a la comprensió oral, a la comprensió lectora i l’expressió escrita. CONTINGUT DE LA PROVA
 7. 7. Les competències matemàtiques inclouen domini de la numeració i el càlcul, de representació de l’espai, la mesura i lectura de gràfics, i de la comprensió i interpretació de relacions i canvi. CONTINGUT DE LA PROVA
 8. 8. Calendari Actuacions Del 18 al 25 d’abril Recepció i custòdia del material Del 2 al 5 de maig Extracció de llistes d’alumnat 4 i 5 de maig Introducció d’incidències de l’alumnat: codis contingents i absències A partir del 12 de juny Descàrrega d’informes d’alumnat i de centre Del 19 al 23 de juny Revisió de les proves corregides a la seu de la comissió i tramitació de reclamacions Del 26 al 30 de juny Recollida de proves corregides a la seu de la comissió A partir del 2 d’octubre Descàrrega d’informes de centre per ítems CALENDARI PER A LES DIRECCIONS DELS CENTRES
 9. 9. LLOC I DURADA DE LES PROVES L’alumnat farà la prova preferentment en la seva aula habitual. Es descomptarà el temps dedicat a les instruccions de manera que l’alumnat pugui disposar de 60 minuts útils per fer cada una de les proves (75 mn. a la prova de llengua estrangera)
 10. 10. CALENDARI i HORARI DE LES PROVES Dia Horari Proves Dijous 4 de maig Primera sessió Matemàtiques Segona sessió Llengua catalana Divendres 5 de maig Primera sessió Llengua estrangera (anglès) Segona sessió Llengua castellana
 11. 11. LLOC I DURADA DE LES PROVES Per tal de garantir la confidencialitat, no es permetrà l’entrada ni la sortida d’alumnes de l’aula durant la realització de les proves.
 12. 12. A proposta de la direcció del centre, els alumnes amb discapacitat visual, TDAH o dislèxia diagnosticades tindran fins a 15 minuts addicionals per fer cadascuna de les proves Es farà constar a l’acta d’aplicació de la prova. LLOC I DURADA DE LES PROVES
 13. 13. A proposta de la direcció del centre, els alumnes amb discapacitat auditiva, a més dels 15 mn. addicionals, podran sortir de l’aula per realitzar el dictat amb suport d’un docent. El docent el designa la direcció del centre i disposarà de la versió escrita del dictat i li farà la lectura individualitzada. Es farà constar a l’acta d’aplicació de la prova. LLOC I DURADA DE LES PROVES
 14. 14. CENTRES AMB ALUMNES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA •Pineda •Pau Sans •Patufet Sant Jordi- Francesc Batallé •Menéndez Pidal.
 15. 15. •Les respostes a les preguntes tancades es marquen al full de respostes. • En les proves de català i castellà, el dictat i la redacció s’han de fer al quadern. SISTEMA DE RESPOSTA
 16. 16. • En la prova de llengua estrangera es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full de respostes. La redacció també s’ha de fer al quadern. • En la prova de matemàtiques s’han de contestar tres preguntes al quadern. SISTEMA DE RESPOSTA
 17. 17. FUNCIONS DELS APLICADORS
 18. 18. •Llegir a l’alumnat les instruccions que figuren a la portada dels quaderns. •Repartir les etiquetes d’identificació i comprovar que l’alumne s’identifica correctament, enganxant els codis tant a la portada del quadern com al full de respostes. Cal avisar l’alumnat que, per garantir l’anonimat en la correcció, no pot signar ni posar el seu nom enlloc dels quaderns. FUNCIONS DELS APLICADORS
 19. 19. • Motivar a l’alumnat per tal que llegeixi bé els enunciats, pensi les respostes i s’esforci a escriure les redaccions. FUNCIONS DELS APLICADORS
 20. 20. •Atendre les incidències i consultes durant l’aplicació. •Per tal que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions, els aplicadors no aclariran les preguntes de l’alumnat referides als continguts o enunciats de les proves. •En tot cas, se li ha de dir que torni a llegir la pregunta i si no se’n surt, se li pot llegir el text de l’activitat en veu alta, però no ajudar-lo a resoldre-la. FUNCIONS DELS APLICADORS
 21. 21. • Assegurar que, en cas que hi hagi professorat del centre dins de l’aula, no faci aclariments relacionats amb les proves. . FUNCIONS DELS APLICADORS
 22. 22. • És important que, a l’hora de recollir els quaderns, l’aplicador comprovi que l’alumnat ha fet tots els exercicis. • Vetllar perquè l’alumnat faci la prova en silenci i de manera individual. . FUNCIONS DELS APLICADORS
 23. 23. • Recordar als alumnes que han de respondre a l’ítem “valoració de la prova” (al final del full de respostes). • Comprovar, abans de les proves de llengua, que funcionin correctament els reproductors de veu que s’utilitzaran. L’escola FUNCIONS DELS APLICADORS
 24. 24. • Recollir i comptar els quaderns i els fulls de resposta al final de cada sessió, ordenar-los per codi i lliurar- los el dia 4 al director i el dia 5 a la presidenta de la comissió. FUNCIONS DELS APLICADORS
 25. 25. • Separar els de correcció interna (etiquetes amb una N al final del codi), que es queden al centre. •Les etiquetes amb una X corresponen a alumnat exclòs de fer la prova. FUNCIONS DELS APLICADORS
 26. 26. • Les etiquetes sobrants es lliuraran a la presidenta, juntament amb els sobres, els llistats i l’acta d’aplicació de la prova. • Hi haurà dos sobres per competència, un per als quaderns i un altre per als fulls de respostes (marró per les proves, blanc pels fulls resposta) • En el cas d’alumnat absent i correcció interna, el quadern i el full de respostes romandran al centre. FUNCIONS DELS APLICADORS
 27. 27. 28 Sobres Full de respostesQuaderns Etiquetes PROVES 4 MAIG 5 MAIG MATEMÀTICA LLENGUA ESTRANGERA CATALÀ CASTELLÀ
 28. 28. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS
 29. 29. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES La direcció, com a responsable de l’administració de la prova en el seu centre, rebrà les proves precintades entre el 18 i el 25 d’abril. Una vegada comprovat que el destinatari de la tramesa és correcte, signarà l’avís de rebuda amb nom i cognoms i amb el segell del centre. En cas d’absència del director/a, el substituirà un membre de l’equip directiu.
 30. 30. Si el centre no ha rebut les proves el dia 26 o 27 d’abril, comunicarà la incidència al CSASE i n’enviarà còpia al CRP. prova_sise.ensenyament@gencat.cat FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES
 31. 31. En el cas que es comprovi que el precinte o el contingut del paquet ha estat manipulat, es comunicarà al president/a de la comissió, que ho farà constar en l’acta d’aplicació, segons el model establert. Els paquets que continguin les proves s’han de custodiar en lloc segur fins a l’últim dia de realització de les proves. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES
 32. 32. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ DE LA PROVA Les direccions dels centre són les responsables de l’aplicació de les proves en el seu centre i de la validació de les dades referides als alumnes en l’aplicació informàtica i tenen les funcions següents: Revisar les dades dels alumnes a l’aplicació informàtica i assignar-los al grup.
 33. 33. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ DE LA PROVA  Proposar a la presidenta de la comissió l’alumnat exempt de realitzar la prova. La proposta d’alumnes exempts ha de ser supervisada pel presidenta de la comissió, conjuntament amb l’inspector/a del centre.
 34. 34. Aplicar les instruccions rebudes en la recepció i custòdia de les proves i lliurar-les al professorat aplicador. Vetllar perquè els docents del centre, i especialment l’equip directiu i els tutors i tutores de sisè d’educació primària, col·laborin amb el professorat aplicador extern. Imprimir el llistat corresponent per lliurar a l’aplicador el dia de la prova. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ DE LA PROVA
 35. 35. Introduir a l’aplicació informàtica les incidències produïdes el dia de la prova: codis contingents i baixes. Les absències d’alumnat els dies de la prova s’han d’introduir a l’aplicació. El quadern i full resposta dels alumnes absents, roman al centre. Fer constar a l’acta d’aplicació l’alumnat absent. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ DE LA PROVA
 36. 36. Informar al consell escolar i al claustre dels resultats globals obtinguts pel centre, fer-ne una valoració i presentar una proposta de mesures encaminades a millorar els processos d’ensenyament- aprenentatge. FUNCIONS DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ DE LA PROVA
 37. 37. CODIS Codi sec: És un codi d’identificació que va associat a un alumne que fa les proves d’avaluació. Cada alumne té el seu codi i és el mateix per tots els quaderns.
 38. 38. Codi contingent: És un codi d’identificació que s’assigna a un alumne que no apareix al llistat de control i que, per tant, no té codi sec. Aquest codis apareixen amb la resta d’etiquetes de codis. Hi ha codis contingents per a cada grup-classe. Cal tenir en compte que sempre s’ha de donar el mateix codi contingent al mateix alumne. CODIS
 39. 39. Els dies de les proves, la direcció del centre afegirà l’alumne/a a l’aplicació informàtica i li assignarà el seu codi contingent. Si no ho fa, l’alumne no tindrà informe i l’informe del centre no incorporarà les dades d’aquest alumne/a. CODIS
 40. 40. CORRECCIONS
 41. 41. Respostes tancades : full de respostes  correcció automatitzada Respostes obertes : quadern  correcció manual (corrector) •Competència lingüística en llengua catalana i castellana dictat i expressió escrita •Competència lingüística en llengua estrangera expressió escrita •Competència matemàtica  3 ítems CORRECCIONS
 42. 42. Alumnes absents: •Full de respostes •Quadern CORRECCIONS ESCOLA
 43. 43. CORRECCIÓ I INTRODUCCIÓ DE NOTES No s’han d’identificar els sobres de correcció amb el nom del centre. Si falten sobres i se n’ha de posar algun del centre s’ha de procurar que no es pugui identificar la seva procedència.
 44. 44. CORRECCIÓ I INTRODUCCIÓ DE NOTES Si el corrector té quaderns i no té els alumnes al llistat pot ser que s’hagi lliurat el quadern per error (havia de ser correcció interna) o bé que el centre no hagi introduït les dades d’un codi contingent. Cal informar a la presidenta de la comissió.
 45. 45. FUNCIONS DELS CORRECTORS Corregir i puntuar les proves seguint els criteris de correcció segons estableixi el CSASE. Enregistrar els resultats mitjançant l’aplicació informàtica corresponent.
 46. 46.  Acceptació oficial de l’encàrrec de correcció per part de professorat dels centres públics FUNCIONS DELS CORRECTORS  Professorat centres concertats: demanar credencials a la direcció i introduir les dades bancàries en format IBAN
 47. 47. Informar la presidenta de la comissió de les incidències que es produeixin. Mantenir la màxima confidencialitat sobre el contingut i els resultats de les proves que hagin corregit. FUNCIONS DELS CORRECTORS
 48. 48. Les respostes obertes les corregirà el professorat designat, entre els aplicadors. (Llengua catalana i castellana: dictat i expressió escrita; Llengua anglesa: expressió escrita; Matemàtiques: tres preguntes). Cada corrector corregirà les respostes obertes dels quaderns que se li assignen. Les proves d’anglès seran corregides per un especialista d’anglès FUNCIONS DELS CORRECTORS
 49. 49. Les respostes tancades es corregiran de manera automatitzada Les respostes tancades es respondran en un full de respostes. FUNCIONS DELS CORRECTORS
 50. 50. CORRECCIONS La correcció de les proves es farà en horari de no permanència al centre i els resultats s’hauran d’entrar a l’aplicació informàtica entre el 8 i 19 de maig. Retribució per quadern: 1€
 51. 51. Expressió escrita. Puntuacions a la redacció L’alumnat ha de fer constar el nombre de paraules que ha escrit al final de la seva redacció. Hi ha un requadre on se li demana.
 52. 52. Expressió escrita. Puntuacions a la redacció CATALÀ, CASTELLÀ: La redacció ha de tenir un mínim de 100 paraules. Si en té menys de 100 es corregirà segons el barem de puntuació següent:
 53. 53. NOMBRE DE PARAULES PUNTUACIÓ Entre 90 – 100 (o més de 100) Puntuar l’escrit segons s’estableix en els criteris de correcció (màxim 2 punts en cada apartat). Entre 75-89 paraules Puntuar com a màxim 1 punt en cada un dels apartats d’adequació i coherència (AC), lèxic (L), ortografia (O) i morfosintaxi (M). Puntuar l’apartat de presentació (P) amb 0-1-2 punts segons s’estableix en els criteris de correcció. Menys de 75 paraules No es corregirà la redacció i es qualificarà amb 0 tots els aspectes Expressió escrita. Puntuacions a la redacció
 54. 54. Expressió escrita. Puntuacions a la redacció LLENGÜES ESTRANGERES: La redacció ha de tenir entre 40 i 50 paraules. Si escriuen menys de 35 paraules, la qualificació no pot ser superior a 1 punt en cada apartat.
 55. 55. CALENDARI LLIURAMENT DE PROVES Dia 5 de maig (divendres) al Servei Educatiu. A partir de les 11.30h. Fins el migdia.
 56. 56. Correctors Lliurament de les proves: divendres 5 de maig de 16.30h a 17.30h.
 57. 57. Correctors Accés a l’aplicació informàtica per descarregar els criteris de correcció: 5 maig a les 15h. •Correctors pública: usuari contrasenya GICAR (atri) •Correctors concertats. Dtor identifica a través del GUAC i rebran per correu-e l’usuari i contrasenya
 58. 58. Correctors •Es realitzarà una reunió per establir els criteris de correcció de les proves. La reunió tindrà lloc el dia 8 de maig, dilluns, a les 17h., al Servei Educatiu.
 59. 59. RECLAMACIONS •Els centres podran fer reclamacions del 19 al 23 de juny, mitjançant instància dirigida a la presidenta de la comissió, on s’especificaran els quaderns dels quals es demana la revisió, justificant-ne els motius.
 60. 60. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

×