SlideShare a Scribd company logo

Documents avaluació Educació Primària

Documents avaluació Educació Primària

1 of 14
Download to read offline
Documents Avaluació Educació Primària Xerrada a directores de CEIP de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
REFERENTS NORMATIUS LO  2/2006, de 3 de maig, Llei Orgànica d'Educació :  articles 20 i 21 (ED.PRIMÀRIA), 28 i 29 (ED.SECUNDÀRIA), 36 (BATXILLERAT) i 43 (CICLES FORMATIUS). ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  DECRET 142/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. ORDRE  EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària .
Article 8 Documents oficials d’avaluació 8.1 Són documents oficials del procés d’avaluació en l’educació primària els següents: les actes d’avaluació de final de cicle , l’expedient acadèmic , l’historial acadèmic , l’informe individualitzat , que s’emplena en finalitzar l’etapa, i l’informe personal per trasllat. 8.2 Aquests documents s’han d’ajustar als models i a les característiques que estableix l’annex d’aquesta Ordre i han d’estar sota custòdia del centre. 8.3 EI director o la directora, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d’avaluació, per  aquest motiu visa amb la seva signatura els documents oficials. 8.4 Els documents esmentats han de romandre al centre , i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable custodiar-los , tant en format imprès com en suport electrònic, i de les certificacions que se sol·licitin. En el cas que se suprimeixi algun centre, els serveis territorials d’Educació han d’adoptar les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los. 8.5 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i, a sota, hi han de constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que s’implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic. 8.6 En tots els documents elaborats s’ha d’incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.
1 Actes d’avaluació de final de cicle Article 9 Actes d'avaluaci ó de final de cicle 9.1 En les actes d'avaluaci ó de final de cicle s'hi ha de fer constar la relaci ó nominal de l'alumnat i els resultats de l'avaluaci ó de les à rees i la global del cicle. Tamb é han d'incloure la decisi ó sobre el pas de cicle , i el canvi o la perman è ncia un any m é s en un cicle . Les decisions sobre el pas al cicle seg ü ent s'han de fer constar en aquests termes: s í , per indicar que s'accedeix al cicle seg ü ent; no , per indicar que no s'hi accedeix. Tamb é hi ha de constar si l'alumne/a ha seguit un pla individualitzat . 9.2 S'han d'estendre durant el mes de juny, per a cada un dels cicles, i s'hi ha de detallar tot l'alumnat que finalitza un cicle juntament amb els resultats de l'avaluaci ó . Les ha de signar el tutor o la tutora del grup i han de contenir el vistiplau del director o la directora del centre. S'han de tancar al final del per í ode lectiu ordinari. 9.3 En les actes d'avaluaci ó del cicle superior s'ha de fer constar la proposta d'acc é s a l'educaci ó secund à ria obligat ò ria per a l'alumnat que compleixi les condicions establertes.
1 Actes d’avaluació de final de cicle En les actes de final de cicle s’ha de fer constar la qualificació obtinguda per tot l’alumnat en cada àrea d’acord amb les valoracions que estableix aquesta Ordre . Per a l’alumnat escolaritzat en centres d’Era Val d’Aran, les actes han d’incloure les qualificacions obtingudes en occità d’Era Val d’Aran. Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat , cal senyalar amb una X la casella corresponent. En el cas de les àrees de llengua estrangera o religió, s’ha d’identificar quina opció ha cursat l’alumne/a. En la columna “passa de cicle”, cal senyalar amb una X si l’alumne/a accedeix o no al cicle o etapa següent. Si un alumne o una alumna accedeix al cicle següent per impossibilitat legal de repetir, s’ha de consignar SL en la casella del sí . Annex de l’ordre
2 Expedient acadèmic ,[object Object],[object Object],Article 10 Expedient acad è mic
Ad

Recommended

ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
 
Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Avaluacio Eso Resum
Avaluacio Eso Resum Manuela Rubio
 
resum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació Primàriaresum ordre Avaluació Educació Primària
resum ordre Avaluació Educació PrimàriaManuela Rubio
 
Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Prova avaluació de sisè de primària 2017
Prova avaluació de sisè de primària 2017 Manuela Rubio
 

More Related Content

What's hot

Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilManuela Rubio
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióManuela Rubio
 
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiuNofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiuinstiquercus
 
Gestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.PpsGestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.PpsCarme Barba
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
 
Criteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoCriteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoLaura Jimeno
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Manuela Rubio
 
Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_rpujol1
 

What's hot (18)

1718 ccc quercus
1718 ccc quercus1718 ccc quercus
1718 ccc quercus
 
1819 ccc quercus
1819 ccc quercus1819 ccc quercus
1819 ccc quercus
 
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
 
Nofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiuNofc 1617 definitiu
Nofc 1617 definitiu
 
Ccc 1617
Ccc 1617Ccc 1617
Ccc 1617
 
Gestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.PpsGestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.Pps
 
Criteris 193
Criteris 193Criteris 193
Criteris 193
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17
 
Power
PowerPower
Power
 
Criteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r esoCriteris avaluació per matèries 3r eso
Criteris avaluació per matèries 3r eso
 
Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)Presentació cb 4t eso (2)
Presentació cb 4t eso (2)
 
Indicadors
IndicadorsIndicadors
Indicadors
 
Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010
 
Criteris d'avaluació
Criteris d'avaluacióCriteris d'avaluació
Criteris d'avaluació
 
Pau cat low
Pau cat lowPau cat low
Pau cat low
 
Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_Criteris aval rec_centre_
Criteris aval rec_centre_
 
Ccc 1516
Ccc 1516Ccc 1516
Ccc 1516
 

Similar to Documents avaluació Educació Primària

Seminari secretaris castellar del valles
Seminari secretaris castellar del vallesSeminari secretaris castellar del valles
Seminari secretaris castellar del vallescrpsabadell
 
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfrpujol1
 
Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022rpujol1
 
Seminari secretaris sabadell
Seminari secretaris sabadellSeminari secretaris sabadell
Seminari secretaris sabadellcrpsabadell
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centrerpujol1
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020rpujol1
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centrerpujol1
 
Seminari secretaris
Seminari secretarisSeminari secretaris
Seminari secretariscrpsabadell
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfrpujol11
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfrpujol1
 
Criteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centreCriteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centrerpujol1
 
Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada
Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujadaReunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada
Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujadaJosé Mª Saura Badia
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Laura Jimeno
 
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaTraspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaCRP Sant Martí
 
Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010
Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010
Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010tribunavirtual
 

Similar to Documents avaluació Educació Primària (20)

Seminari secretaris castellar del valles
Seminari secretaris castellar del vallesSeminari secretaris castellar del valles
Seminari secretaris castellar del valles
 
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdfCRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
CRIT_AVAL_REC_CENTRE_2022-2023.pdf
 
Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022Crit__aval_rec_2021-2022
Crit__aval_rec_2021-2022
 
Seminari secretaris sabadell
Seminari secretaris sabadellSeminari secretaris sabadell
Seminari secretaris sabadell
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centre
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020
 
Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020Criteris aval rec_centre_2019-2020
Criteris aval rec_centre_2019-2020
 
Criteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centreCriteris aval rec_centre
Criteris aval rec_centre
 
Seminari secretaris
Seminari secretarisSeminari secretaris
Seminari secretaris
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024..pdf
 
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdfCRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
CRITERIS_AVAL_REC_CENTRE_2023-2024.pdf
 
Criteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centreCriteris aval rec_centre_web_centre
Criteris aval rec_centre_web_centre
 
Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada
Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujadaReunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada
Reunió de pares i mares de 2n batxillerat 2014 cvs pujada
 
Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17Criteris generals eso 16 17
Criteris generals eso 16 17
 
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaTraspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
 
Síntesis 3 eso
Síntesis 3 esoSíntesis 3 eso
Síntesis 3 eso
 
Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010
Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010
Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2010
 
Protocol
ProtocolProtocol
Protocol
 
Evaluacion secundaria
Evaluacion secundariaEvaluacion secundaria
Evaluacion secundaria
 
Evaluacion secundaria
Evaluacion secundariaEvaluacion secundaria
Evaluacion secundaria
 

More from hospitaletcrp

Recursos digitals per a secundària
Recursos digitals per a secundàriaRecursos digitals per a secundària
Recursos digitals per a secundàriahospitaletcrp
 
Reflexions d'un professor d'aula 2
Reflexions d'un professor d'aula 2Reflexions d'un professor d'aula 2
Reflexions d'un professor d'aula 2hospitaletcrp
 
Reflexions d'un professor d'aula
Reflexions d'un professor d'aulaReflexions d'un professor d'aula
Reflexions d'un professor d'aulahospitaletcrp
 
Accés a la informació
Accés a la informacióAccés a la informació
Accés a la informacióhospitaletcrp
 
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.109 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1hospitaletcrp
 
Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1hospitaletcrp
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriahospitaletcrp
 
Nens, objectes, monstres i mestres
Nens, objectes, monstres i mestresNens, objectes, monstres i mestres
Nens, objectes, monstres i mestreshospitaletcrp
 
desplegament curriculum
desplegament curriculumdesplegament curriculum
desplegament curriculumhospitaletcrp
 
Taller kit de ràdio
Taller kit de ràdioTaller kit de ràdio
Taller kit de ràdiohospitaletcrp
 
Programacio per competencies
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencieshospitaletcrp
 

More from hospitaletcrp (20)

Recursos digitals per a secundària
Recursos digitals per a secundàriaRecursos digitals per a secundària
Recursos digitals per a secundària
 
Perú
PerúPerú
Perú
 
Hondures
HonduresHondures
Hondures
 
Equador
EquadorEquador
Equador
 
camerun
cameruncamerun
camerun
 
conferència
conferènciaconferència
conferència
 
Practiques Docents
Practiques DocentsPractiques Docents
Practiques Docents
 
Pràctiques docents
Pràctiques docentsPràctiques docents
Pràctiques docents
 
Practiques docents
Practiques docentsPractiques docents
Practiques docents
 
Reflexions d'un professor d'aula 2
Reflexions d'un professor d'aula 2Reflexions d'un professor d'aula 2
Reflexions d'un professor d'aula 2
 
Reflexions d'un professor d'aula
Reflexions d'un professor d'aulaReflexions d'un professor d'aula
Reflexions d'un professor d'aula
 
Accés a la informació
Accés a la informacióAccés a la informació
Accés a la informació
 
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.109 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
09 Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
 
Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
Reflexions Davant D’Un Mirall 2.1
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primària
 
Nens, objectes, monstres i mestres
Nens, objectes, monstres i mestresNens, objectes, monstres i mestres
Nens, objectes, monstres i mestres
 
desplegament curriculum
desplegament curriculumdesplegament curriculum
desplegament curriculum
 
Taller kit de ràdio
Taller kit de ràdioTaller kit de ràdio
Taller kit de ràdio
 
textosisimbols
textosisimbolstextosisimbols
textosisimbols
 
Programacio per competencies
Programacio per competenciesProgramacio per competencies
Programacio per competencies
 

Recently uploaded

U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfacordobasastre
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfRaulGomez822561
 
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024CampusdeGandiaUPV
 
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdfSMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdfisaacguisset
 
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024EMMAMUOZMARTINEZ
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfcasiexpo10
 

Recently uploaded (7)

U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
 
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
Normativa_Sales_Campus_de_Gandia_2024
 
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdfSMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
SMX-MP01-U4N1A6EP2 - La millor consola_Morillas_Romero_Jose_Antonio.pdf
 
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024REVISTA ESCOLAR:  BOLI VIU. FEBRER 2024
REVISTA ESCOLAR: BOLI VIU. FEBRER 2024
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
 
FOTOMUNTATGE
FOTOMUNTATGEFOTOMUNTATGE
FOTOMUNTATGE
 

Documents avaluació Educació Primària

 • 1. Documents Avaluació Educació Primària Xerrada a directores de CEIP de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
 • 2. REFERENTS NORMATIUS LO 2/2006, de 3 de maig, Llei Orgànica d'Educació : articles 20 i 21 (ED.PRIMÀRIA), 28 i 29 (ED.SECUNDÀRIA), 36 (BATXILLERAT) i 43 (CICLES FORMATIUS). ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación DECRET 142/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. ORDRE EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària .
 • 3. Article 8 Documents oficials d’avaluació 8.1 Són documents oficials del procés d’avaluació en l’educació primària els següents: les actes d’avaluació de final de cicle , l’expedient acadèmic , l’historial acadèmic , l’informe individualitzat , que s’emplena en finalitzar l’etapa, i l’informe personal per trasllat. 8.2 Aquests documents s’han d’ajustar als models i a les característiques que estableix l’annex d’aquesta Ordre i han d’estar sota custòdia del centre. 8.3 EI director o la directora, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les d’avaluació, per aquest motiu visa amb la seva signatura els documents oficials. 8.4 Els documents esmentats han de romandre al centre , i la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable custodiar-los , tant en format imprès com en suport electrònic, i de les certificacions que se sol·licitin. En el cas que se suprimeixi algun centre, els serveis territorials d’Educació han d’adoptar les mesures corresponents per conservar-los o traslladar-los. 8.5 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i, a sota, hi han de constar el nom i els cognoms dels signants. A mesura que s’implementi la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic. 8.6 En tots els documents elaborats s’ha d’incorporar un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.
 • 4. 1 Actes d’avaluació de final de cicle Article 9 Actes d'avaluaci ó de final de cicle 9.1 En les actes d'avaluaci ó de final de cicle s'hi ha de fer constar la relaci ó nominal de l'alumnat i els resultats de l'avaluaci ó de les à rees i la global del cicle. Tamb é han d'incloure la decisi ó sobre el pas de cicle , i el canvi o la perman è ncia un any m é s en un cicle . Les decisions sobre el pas al cicle seg ü ent s'han de fer constar en aquests termes: s í , per indicar que s'accedeix al cicle seg ü ent; no , per indicar que no s'hi accedeix. Tamb é hi ha de constar si l'alumne/a ha seguit un pla individualitzat . 9.2 S'han d'estendre durant el mes de juny, per a cada un dels cicles, i s'hi ha de detallar tot l'alumnat que finalitza un cicle juntament amb els resultats de l'avaluaci ó . Les ha de signar el tutor o la tutora del grup i han de contenir el vistiplau del director o la directora del centre. S'han de tancar al final del per í ode lectiu ordinari. 9.3 En les actes d'avaluaci ó del cicle superior s'ha de fer constar la proposta d'acc é s a l'educaci ó secund à ria obligat ò ria per a l'alumnat que compleixi les condicions establertes.
 • 5. 1 Actes d’avaluació de final de cicle En les actes de final de cicle s’ha de fer constar la qualificació obtinguda per tot l’alumnat en cada àrea d’acord amb les valoracions que estableix aquesta Ordre . Per a l’alumnat escolaritzat en centres d’Era Val d’Aran, les actes han d’incloure les qualificacions obtingudes en occità d’Era Val d’Aran. Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat , cal senyalar amb una X la casella corresponent. En el cas de les àrees de llengua estrangera o religió, s’ha d’identificar quina opció ha cursat l’alumne/a. En la columna “passa de cicle”, cal senyalar amb una X si l’alumne/a accedeix o no al cicle o etapa següent. Si un alumne o una alumna accedeix al cicle següent per impossibilitat legal de repetir, s’ha de consignar SL en la casella del sí . Annex de l’ordre
 • 6.
 • 7. 2 Expedient acadèmic El número d’identificació de l’alumne /a s’ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d’Educació implanti aquest sistema d’identificació. En les dades dels pares, les mares o els representants legals, s’ha de fer constar el tipus de document d’identitat (DNI, NIE, passaport) que s’ha presentat i el seu número. Resultats de l’avaluació El contingut d’aquestes pàgines ha de reflectir el de les corresponents actes d’avaluació final de cicle. En les àrees que permetin diverses opcions, llengua estrangera o religió, s’ha d’identificar quina és l’opció cursada . Les qualificacions s’han d’expressar en la forma literal , no numèricament. Si algun alumne o alguna alumna segueix un pla individualitzat s’ha d’indicar amb un sí al lloc corresponent. Annex de l’ordre
 • 8. 3 Historial acadèmic 11.1 L'historial acad è mic de l'educaci ó prim à ria é s el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluaci ó i les decisions relatives al progr é s acad è mic de l'alumnat al llarg de l'etapa i t é valor acreditatiu dels estudis cursats. 11.2 En l'historial acad è mic de l'educaci ó prim à ria s'han de recollir les dades identificatives de l'alumne/a, les à rees cursades en cada un dels cicles de l'escolaritzaci ó i els resultats de l'avaluaci ó obtinguts en cada cicle i à rea, aix í com les decisions sobre el pas al cicle seg ü ent i la data d'adopci ó , la data de la proposta d'acc é s a l'educaci ó secund à ria obligat ò ria i la informaci ó relativa als canvis de centre , i tamb é hi ha de figurar si l'alumne ha seguit un pla individualitzat . 11.3 En finalitzar l'etapa, l'historial acad è mic s'ha de lliurar a l'alumne/a i se n'ha d'enviar una c ò pia al centre d'educaci ó secund à ria , a petici ó d'aquest, juntament amb l'informe individualitzat. Aquestes circumst à ncies s'han de reflectir en el corresponent expedient acad è mic. Article 11 Historial acad è mic de l'educaci ó prim à ria
 • 9. 3 Historial acadèmic: Annex ordre L’historial acadèmic es concreta en un document imprès quan l’alumne/a finalitza l’educació primària. També s’ha d’expedir i trametre en cas de trasllat a un altre centre docent. El número d’identificació de l’alumne/a s’ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d’Educació implanti aquest sistema d’identificació. En les dades dels pares, les mares o els representants legals, s’ha de fer constar el tipus de document d’identitat (DNI, NIE, passaport) que s’ha presentat i el seu número. En l’apartat “Escolarització en l’educació primària”, s’han de consignar en ordre cronològic tots els centres on l’alumne hagi cursat alguna part dels estudis, inclosos el centre d’inici i el centre de finalització. Si l’escolarització al centre ha estat continuada, en una mateixa línia s’ha de fer constar l’any d’entrada i el de sortida, i els nivells que hagi cursat íntegrament o parcialment en l’esmentat centre. El contingut dels resultats de l’avaluació ha de reflectir el de les corresponents actes d’avaluació final de cicle . Les qualificacions s’han d’expressar en la forma literal , no numèricament. En les àrees que permetin diverses opcions, com són ara llengua estrangera, i religió, cal identificar quina opció ha cursat l’alumne/a.
 • 10.
 • 11. 4 Informe individualitzat El número d’identificació de l’alumne/a s’ha de fer constar a partir del moment en què el Departament d’Educació implanti aquest sistema d’identificació. En les dades dels pares, les mares o els representants legals s’ha de fer constar el tipus de document d’identitat (DNI, NIE, passaport) que s’ha presentat i el seu número. La valoració del grau d’adquisició de les competències bàsiques l’ha de proposar el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la comissió d’avaluació. L’informe individualitzat de final d’etapa s’ha de trametre juntament amb l’historial acadèmic . Aquest informe s’ha d’adjuntar a l’expedient acadèmic . Annex de l’ordre
 • 12.
 • 13. 5 Informe personal per trasllat En les dades dels pares, les mares o els representants legals, s’ha de fer constar el tipus de document d’identitat (DNI, NIE, passaport) que s’ha presentat i el seu número. En el cas de les àrees de llengua estrangera o religió, s’ha d’identificar quina opció ha cursat l’alumne/a. El contingut dels resultats parcials de l’avaluació serà el que correspon a les qualificacions obtingudes per l’alumne/a en el cicle on està matriculat , però que no ha finalitzat . La valoració del grau d’adquisició de les competències bàsiques l’ha de proposar el tutor o la tutora a partir de les informacions obtingudes en les reunions de la comissió d’avaluació. Les qualificacions s’han d’expressar en la forma literal , no numèricament. L’informe personal per trasllat s’ha d’adjuntar a l’expedient acadèmic . Annex de l’ordre
 • 14. L’ESCOLA: UN ESPAI D’APRENENTATGE MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ