ข้อมูล สพม เขต 40

1,621 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูล สพม เขต 40

 1. 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืนฐาน ้ สภาพทัวไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ ่ ขนาดและทีตง ่ ั้ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี แ นวเขตติ ด ต่ อ ระหว่ า งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16องศาเหนื อ กั บ เส้ น แวงที่ 101 องศาตะวั น ออก มี พื้ น ที่ ป ระมาณ12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัด จากด้านตะวันออกถึงตะวันตก กว้าง55 ก.ม.ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุด ยาว 296 กม. สูงจากระดับทะเล ประมาณ 114 เมตร อยู่ห่างกรุงเทพ 346 ก.ม. ตามทางหลวงหมายเลข 21 อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อของจังหวัดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 1
 2. 2. - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเลย - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และพิจิตรแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 2
 3. 3. แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 3
 4. 4.  ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยภูเขาเพชรบูรณ์ เป็นรูปเกือกม้า รอบพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัด เป็นแนวขนานกันไปทั้งสองข้าง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและอาเภอด้านใต้ของจังหวัด เป็นพื้นที่ลาดชันจากเหนือลงใต้ มีพื้นที่ป่าไม้3,624,830 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้าป่าสัก เป็นแม่น้าสายสาคัญที่สุดของจังหวัด ไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ต้นน้าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยลาธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้าป่าสักไหลผ่าน อาเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพันวิเชียรบุรี และศรีเทพ ภูมิอากาศ เนื่องจากพื้น ที่จังหวัด มีภูเขาล้อมรอบจึงทาให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่อาเภอน้าหนาวแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 4
 5. 5. เขาค้ อ และหล่ มเก่า จะมีอ ากาศหนาวที่สุ ด และบนพื้ น ที่ ภูเ ขาจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน จะมีอุณหภูมิ 20-24 องศาฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเมษายน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี ทรัพยากรธรรมชาติ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มหลายชนิด ดังนี้ 1. แหล่งน้าธรรมชาติ ประกอบด้วยแม่น้าป่าสั ก ลุ่มน้าเชิญ ลุ่มน้าเข็ก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้า ของแม่น้าสายต่าง ๆ 2. ป่าไม้ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ 2,006.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่จังหวัด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 13 แห่งอุ ท ยานแห่ ง ชาติ 3 แห่ ง เขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า 2 แห่ งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง สวนรุกขชาติ 3 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่งสามารถจ าแนกตามเขตการใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรที่ ดิ น และป่ า ไม้ได้แก่ เขตเพื่อการอนุรักษ์ เขตเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เขตพื้นที่เหมาะสมแก่การเกษตร คิดเป็นร้อยละ 58.59 28.67 และ 6.67 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 5
 6. 6. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 40 เป็ นหน่วยงานภาครัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิ จ หลั ก ในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพ ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด มีปริมาณงาน ผลการดาเนินงานและแนวทางการพัฒนา ดังนี้แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 6
 7. 7. โครงสร้างองค์กรของ สพม.40 ผอ.สพม.40 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ บุคลากรทางการศึกษา ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นางมาลา ชาติ นันทน์ ผอ.หน่วย ตรวจสอบภายใน นายวิรัตน์ ฉัตร นายชาญวิทย์ นายเฉลิมชัย ชั้ว วิโรจน์ อุ่นอนันต์ เจริญ รอง ผอ.สพม.40 รอง ผอ.สพม.40 รอง ผอ.สพม.40 รักษาราชการนายสมชาย คาเมือง นางปนรรฐพร นางทิวาภรณ์ นางสุวรรณา นายธานี ชาติ นายอาคม วิทย แทน ผอ.สพม.40ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม เกสรทอง ทองจันทร์ วรทล นันทน์ เขตปภาและประเมินผลการจัด ผอ.กลุ่ม ผอ.กลุ่มนโยบาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัด ผอ.กลุ่ม ผอ.กลุ่ม แผนปฏิบัตกษา การศึ ิการประจาปี 2556 และแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 7 การศึกษา อานวยการ บริหารงาน บริหารงาน บุคคล การเงินและ สินทรัพย์
 8. 8. แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 8
 9. 9. 1. ข้อมูลจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวนสถานศึกษา จานวนนักเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 1.1 จ านวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตาแหน่ง/กลุม ่ จานวน ผอ. สพม. - รอง ผอ.สพม. 3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น 1. กลุ่มอานวยการ 4 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 7 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4 4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 4 จัดการศึกษา 7 6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 6 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 2 8. พนักงานราชการ 1 9. ลูกจ้างชั่วคราว 7 10. ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ช่วยราชการ) 1 11. ข้าราชการครู (ช่วยราชการ) 1 12. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 13. ลูกจ้างประจา 2 รวมทังสิน ้ ้ 50แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 9
 10. 10. 1.2 จานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 40 ที่ อาเภอ จานวน 1 เมืองเพชรบูรณ์ 6 2 ชนแดน 2 3 วังโป่ง 2 4 หล่มสัก 7 5 หล่มเก่า 2 6 เขาค้อ 2 7 น้าหนาว 1 8 หนองไผ่ 4 9 บึงสามพัน 4 10 วิเชียรบุรี 6 11 ศรีเทพ 3 รวมทังสิน ้ ้ 39 1.3 ข้อมูล ขนาดโรงเรียนในสัง กัดสานักงานเขตพื้น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จานวน หมาย ขนาดโรงเรียน โรงเรียน เหตุ ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 499 16 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 500 - 17แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 10
 11. 11. 1,499 คน) ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500 - 2 2,499 คน) ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2,500 4 คน ขึ้นไป) รวม 39 1.4 จานวนครูและบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา จานวนบุคลากรในสถานศึกษาที่ อาเภอ ครู ผอ. รอง ครู อัตรา พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม ผอ. ผู้สอน จ้าง ราชการ ประจา ชัวคราว ่ ทังสิน ้ ้1 เมืองเพชรบูรณ์ 1.1 โรงเรียนเพชร พิทยาคม 1 4 123 3 1 9 2 143 1.2 โรงเรียนวิทยานุกล ู นารี 1 4 115 3 2 6 2 133 1.3 โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1 2 43 - - 1 3 50 1.4 โรงเรียนเนินพิทยา คม 1 1 26 - - 3 1 32 1.5 โรงเรียนเพชรบูรณ์ วิทยา 1 1 31 - 2 4 1 40 1.6 โรงเรียนพัชร พิทยาคม 1 - 14 - - 2 1 18แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 11
 12. 12. รวม 6 12 352 6 5 25 10 416 2 อาเภอชนแดน 2.1 โรงเรียนชนแดน วิทยาคม 1 1 29 - 1 3 2 37 2.2 โรงเรียนดงขุย วิทยาคม 1 2 36 1 7 5 1 53 รวม 2 3 65 1 8 8 3 903 อาเภอวังโป่ง 3.1 โรงเรียนวังโป่ง พิทยาคม - 1 13 - 1 2 1 18 3.2 โรงเรียนวังโป่ง ศึกษา 1 - 19 1 3 2 1 26 รวม 1 1 32 1 4 4 2 44 จานวนบุคลากรในสถานศึกษาที่ อาเภอ ครู ผอ. รอง ครู อัตรา พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม ผอ. ผู้สอน จ้าง ราชการ ประจา ชัวคราว ่ ทังสิน ้ ้4 อาเภอหล่มสัก 4.1 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม 1 4 119 3 1 6 2 136 4.2 โรงเรียนติว ้ วิทยาคม 1 1 40 2 - 1 1 46 4.3 โรงเรียนผาเมือง วิทยาคม 1 1 42 - - 4 1 49 4.4 โรงเรียนเมืองกลาง วิทยาคม 1 1 30 - 1 4 2 39 4.5 โรงเรียนศรีจันทร์ วิทยาคม รัชมังคลา 1 - 19 1 - 3 - 24แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 12
 13. 13. ภิเษก 4.6 โรงเรียนกาญจนา ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ - 3 60 4 3 1 3 74 4.7 โรงเรียนผาแดง วิทยาคม 1 - 12 1 1 - - 15 รวม 6 10 322 11 6 19 9 3835 อาเภอหล่มเก่า 5.1 โรงเรียนหล่มเก่า พิทยาคม 1 4 111 - - 7 2 125 5.2 โรงเรียนเมืองราด วิทยาคม 1 1 28 - 1 2 1 34 รวม 2 5 139 - 1 9 3 1596 อาเภอน้าหนาว 6.1 โรงเรียนน้าหนาว วิทยาคม 1 1 20 2 2 4 - 30 รวม 1 1 20 2 2 4 - 307 อาเภอเขาค้อ 7.1 โรงเรียนแคมป์สน วิทยาคม 1 1 33 - 2 2 1 40 7.2 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1 1 18 - 1 2 1 24 รวม 2 2 51 - 3 4 2 648 อาเภอวิเชียรบุรี 8.1 โรงเรียนนิยมศิลป์ อนุสรณ์ 1 4 67 - 2 2 1 77 8.2 โรงเรียนพุขาม ครุฑมณีอุทิศ 1 1 35 - - 3 1 41 8.3 โรงเรียนน้าร้อน วิทยาคม 1 1 19 - 3 1 - 25แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 13
 14. 14. 8.4 โรงเรียนซับ สมบูรณ์วิทยาคม 1 - 10 - - 2 1 14 8.5 โรงเรียนโคกปรง วิทยาคม 1 - 18 1 1 3 - 24 8.6 โรงเรียนวังใหญ่ วิทยาคม 1 - 14 - 2 1 1 19 รวม 6 6 163 1 8 12 4 200 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา ที่ อาเภอ ครู ผอ. รอง ครู อัตรา พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม ผอ. ผู้สอน จ้าง ราชการ ประจา ชัวคราว ่ ทังสิน ้ ้ 9 อาเภอศรีเศพ 9.1 โรงเรียนศรีเทพ ประชาสรรค์ 1 2 45 1 3 3 2 57 9.2 โรงเรียนเมืองศรี เทพ 1 1 21 1 3 4 2 33 9.3 โรงเรียนนาสนุ่น วิทยาคม 1 1 16 - 3 2 1 24 รวม 3 4 82 2 9 9 5 11410 อาเภอหนองไผ่ 10.1 โรงเรียนหนองไผ่ 1 4 78 - 2 7 1 93 10.2 โรงเรียนเพชร ละครวิทยา 1 - 42 - 3 1 2 49 10.3 โรงเรียนนา เฉลียงพิทยาคม 1 1 32 - - 2 2 38 10.4 โรงเรียนท่าด้วง พิทยาคม 1 1 16 1 1 2 - 22 รวม 4 6 168 1 6 12 5 20211 อาเภอบึงสามพันแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 14
 15. 15. 11.1 โรงเรียนบึงสาม พันวิทยาคม 1 3 52 - 3 2 1 62 11.2 โรงเรียนวังพิกล ุ พิทยาคม 1 1 24 1 4 - 2 33 11.3 โรงเรียนซับบอน วิทยาคม 1 1 19 - 2 1 1 25 11.4 โรงเรียนศรีมงคล วิทยาคม 1 - 11 1 - 2 1 16 รวม 4 5 106 2 9 5 5 136 รวมจานวนบุคลากรทังหมด ้ 37 55 1,500 27 61 111 48 1,838 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 1.5 จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษา ้ ่ มัธยมศึกษา เขต 40ที่ อาเภอ จานวนนักเรียนแบ่งตามระดับชัน ้แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 15
 16. 16. รวม รวม ม. ม. รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 ต้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 ปลาย ทังสิน ้ ้1 เมืองเพชรบูรณ์ 1.1 โรงเรียนเพชร พิทยาคม 412 366 418 1,196 491 515 483 1,489 2,647 1.2 โรงเรียนวิทยานุ กูลนารี 479 478 555 1,512 429 362 398 1,189 2,684 1.3 โรงเรียนสวน กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 94 102 98 294 135 123 94 352 653 1.4 โรงเรียนเนิน พิทยาคม 77 72 80 229 53 74 60 187 410 1.5 โรงเรียน เพชรบูรณ์วทยา ิ 73 80 87 240 86 88 99 273 514 1.6 โรงเรียนพัชร พิทยาคม 42 44 46 132 29 36 20 85 204 รวม 1,177 1,142 1,284 3,603 1,223 1,198 1,154 3,575 7,112 2 อาเภอชนแดน 2.1 โรงเรียนชนแดน วิทยาคม 78 84 97 259 154 149 163 466 715 2.2 โรงเรียนดงขุย วิทยาคม 190 162 161 513 219 122 124 465 986 รวม 268 246 258 772 373 271 287 931 1,7013 อาเภอวังโป่ง 3.1 โรงเรียนวังโป่ง พิทยาคม 58 44 48 150 33 51 50 134 271 3.2 โรงเรียนวังโป่ง ศึกษา 45 42 45 132 110 86 104 300 441 รวม 103 86 93 282 143 137 154 434 712แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 16
 17. 17. 4 อาเภอหล่มสัก 4.1 โรงเรียนหล่มสัก วิทยาคม 439 390 449 1,278 475 475 404 1,354 2,599 4.2 โรงเรียนติว ้ วิทยาคม 128 78 134 340 127 110 109 346 664 4.3 โรงเรียนผาเมือง วิทยาคม 57 50 76 183 119 130 124 373 545 4.4 โรงเรียนเมือง กลางวิทยาคม 64 45 71 180 132 98 93 323 510 4.5 โรงเรียนศรีจันทร์ วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 45 30 55 130 67 54 58 179 301 4.6 โรงเรียนกาญจนา ภิเษก วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 97 79 94 270 143 172 155 470 735 4.7 โรงเรียนผาแดง วิทยาคม 32 24 21 77 26 23 24 73 147 รวม 862 696 900 2,458 1,089 1,062 967 3,118 5,5015 อาเภอหล่มเก่า 5.1 โรงเรียนหล่มเก่า พิทยาคม 452 417 484 1,353 412 368 394 1,174 2,502 5.2 โรงเรียนเมืองราด วิทยาคม 67 31 85 183 128 128 109 365 527 รวม 519 448 569 1,536 540 496 503 1,539 3,029 จานวนนักเรียนแบ่งตามระดับชัน ้ รวม ที่ อาเภอ รวม ม. รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.ต้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 ปลาย ทังสิน ้ ้ 6 อาเภอน้าหนาว 6.1 โรงเรียนน้าหนาว 28 72 43 143 119 102 50 271 425แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 17
 18. 18. วิทยาคม รวม 28 72 43 143 119 102 50 271 425 7 อาเภอเขาค้อ 7.1 โรงเรียนแคมป์สน วิทยาคม 111 110 118 339 146 119 100 365 683 7.2 โรงเรียนร่มเกล้าเขา ค้อ เพชรบูรณ์ 67 43 90 200 62 52 38 152 337 รวม 178 153 208 539 208 171 138 517 1,020 8 อาเภอวิเชียรบุรี 8.1 โรงเรียนนิยมศิลป์ อนุสรณ์ 241 227 265 733 336 332 321 989 1,702 8.2 โรงเรียนพุขาม ครุฑมณีอุทิศ 109 131 84 324 99 62 105 266 609 8.3 โรงเรียนน้าร้อน วิทยาคม 55 69 47 171 50 38 47 135 311 8.4 โรงเรียนซับ สมบูรณ์วิทยาคม 19 26 16 61 29 26 9 64 137 8.5 โรงเรียนโคกปรง วิทยาคม 53 43 38 134 54 47 44 145 277 8.6 โรงเรียนวังใหญ่ วิทยาคม 43 60 46 149 14 17 20 51 203 รวม 520 556 496 1,572 582 522 546 1,650 3,239 9 อาเภอศรีเทพ 9.1 โรงเรียนศรีเทพ ประชาสรรค์ 185 201 197 583 177 158 114 449 1,018 9.2 โรงเรียนเมืองศรี เทพ 113 97 106 316 98 74 71 243 551 9.3 โรงเรียนนาสนุ่น วิทยาคม 72 65 98 235 43 83 62 188 386 รวม 370 363 401 1,134 318 315 247 880 1,955แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 18
 19. 19. 10 อาเภอหนองไผ่ 10.1 โรงเรียนหนอง ไผ่ 376 439 400 1,215 315 284 260 859 2,098 10.2 โรงเรียนเพชร ละครวิทยา 144 134 158 436 170 162 142 474 916 10.3 โรงเรียนนา เฉลียงพิทยาคม 104 102 108 314 118 76 94 288 596 10.4 โรงเรียนท่าด้วง พิทยาคม 68 62 72 202 50 38 57 145 354 รวม 692 737 738 2,167 653 560 553 1,766 3,96411 อาเภอบึงสามพัน 11.1 โรงเรียนบึงสาม พันวิทยาคม 214 182 221 617 300 276 221 797 1,376 11.2 โรงเรียนวังพิกล ุ พิทยาคม 51 75 58 184 121 85 109 315 504 11.3 โรงเรียนซับบอน วิทยาคม 64 69 65 198 52 55 24 131 344 11.4 โรงเรียนศรี มงคลวิทยาคม 23 22 24 69 27 22 11 60 130 รวม 352 348 368 1,068 500 438 365 1,303 2,354 รวมจานวนนักเรียน 4,823 4,847 5,358 15,0285,748 5,272 4,96415,98431,012 1.6 จานวนห้องเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืนทีการศึกษา ้ ่ มัธยมศึกษา เขต 40 จานวนห้องเรียนแบ่งตามระดับชัน ้ ที่ อาเภอ รวม รวม รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.ต้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม. ทังสิน ้ ้แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 19
 20. 20. ปลาย 1 เมืองเพชรบูรณ์ 1.1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 9 9 10 28 12 12 12 36 64 1.2 โรงเรียนวิทยานุกลนารี ู 12 12 12 36 10 11 11 32 68 1.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 3 3 9 4 3 4 11 20 1.4 โรงเรียนเนินพิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 1.5 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 2 3 3 8 3 3 3 9 17 1.6 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1 1 2 4 2 2 1 5 9 รวม 29 30 32 91 33 33 33 99 190 2 อาเภอชนแดน 2.1 โรงเรียนชนแดน วิทยาคม 2 2 3 7 4 4 4 12 19 2.2 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 5 5 5 15 4 4 5 13 28 รวม 7 7 8 22 8 8 9 25 47 3 อาเภอวังโป่ง 3.1 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 3.2 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 2 1 2 5 3 3 3 9 14 รวม 4 3 4 11 5 5 5 15 26 4 อาเภอหล่มสัก 4.1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 9 10 10 29 12 12 11 35 64 4.2 โรงเรียนติววิทยาคม ้ 3 3 4 10 3 3 3 9 19 4.3 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 2 2 2 6 5 5 4 14 20 4.4 โรงเรียนเมืองกลาง วิทยาคม 2 2 2 6 3 3 3 9 15 4.5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง คลาภิเษก 1 2 2 5 2 2 2 6 11 4.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 3 3 3 9 5 6 5 16 25แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 20
 21. 21. 4.7 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1 1 1 3 1 1 1 3 6 รวม 21 23 24 68 31 32 29 92 160 จานวนห้องเรียนแบ่งตามระดับชัน ้ ที่ อาเภอ รวม รวม รวม ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.ต้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม.ปลาย ทังสิน ้ ้ 5 อาเภอหล่มเก่า 5.1 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยา คม 10 10 10 30 10 10 10 30 60 5.2 โรงเรียนเมืองราด วิทยาคม 2 2 2 6 3 3 4 10 16 รวม 12 12 12 36 13 13 14 40 76 6 อาเภอน้าหนาว 6.1 โรงเรียนน้าหนาว วิทยาคม 2 2 2 6 3 3 3 9 15 รวม 2 2 2 6 3 3 3 9 15 7 อาเภอเขาค้อ 7.1 โรงเรียนแคมป์สน วิทยาคม 3 3 3 9 4 3 3 10 19 7.2 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 2 1 3 6 2 2 2 6 12 รวม 5 4 6 15 6 5 5 16 31 8 อาเภอวิเชียรบุรี 8.1 โรงเรียนนิยมศิลป์ อนุสรณ์ 6 6 7 19 8 8 7 23 42 8.2 โรงเรียนพุขามครุฑมณี อุทิศ 3 3 3 9 3 4 4 11 20 8.3 โรงเรียนน้าร้อนวิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 8.4 โรงเรียนซับสมบูรณ์ 1 1 1 3 1 1 1 3 6แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 21
 22. 22. วิทยาคม 8.5 โรงเรียนโคกปรง วิทยาคม 2 1 1 4 2 2 2 6 10 8.6 โรงเรียนวังใหญ่วทยาคม ิ 2 2 2 6 1 1 1 3 9 รวม 16 15 16 47 17 18 17 52 99 9 อาเภอศรีเศพ 9.1 โรงเรียนศรีเทพประชา สรรค์ 5 6 6 17 4 4 3 11 28 9.2 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 3 3 3 9 2 2 2 6 15 9.3 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1 2 2 5 2 2 2 6 11 รวม 9 11 11 31 8 8 7 23 54 จานวนห้องเรียนแบ่งตามระดับชัน ้ รวม ที่ อาเภอ รวม รวม ทังสิ้ ้ ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.ต้น ม. 4 ม. 5 ม. 6 ม.ปลาย น 1 0 อาเภอหนองไผ่ 10.1 โรงเรียนหนอง ไผ่ 10 10 10 30 8 7 7 22 52 10.2 โรงเรียนเพชร ละครวิทยา 4 4 5 13 5 4 5 14 27 10.3 โรงเรียนนา 3 3 3 9 3 3 3 9 18แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 22
 23. 23. เฉลียงพิทยาคม 10.4 โรงเรียนท่าด้วง พิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 รวม 19 19 20 58 18 16 17 51 109 1 1 อาเภอบึงสามพัน 11.1 โรงเรียนบึงสาม พันวิทยาคม 5 5 5 15 6 6 6 18 33 11.2 โรงเรียนวังพิกล ุ พิทยาคม 2 2 2 6 3 3 3 9 15 11.3 โรงเรียนซับบอน วิทยาคม 2 2 2 6 2 2 2 6 12 11.4 โรงเรียนศรีมงคล วิทยาคม 1 1 1 3 1 1 1 3 6 รวม 10 10 10 30 12 12 12 36 66 รวมจานวนนักเรียน 134 136 145 415 154 153 151 458 873 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2. ผลการดาเนินงานทีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2555) ่ 2555 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40 ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2555 สรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้ 2.1 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (O - NET)รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ อั ง กฤษ และภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 – 2554 ส่วนใหญ่ต่ากว่าร้อยละ50 ดังตารางต่อไปนี้แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 23
 24. 24. ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2552 2553 2554 ภาษาไทย 33.08 41.19 45.82 สังคมศึกษา ศาสนา 41.01 38.79 40.66 และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 29.24 14.66 28.24 คณิตศาสตร์ 24.37 22.87 30.36 วิทยาศาสตร์ 25.93 27.95 29.90 สุขศึกษา พลศึกษา 41.01 70.10 49.53 ศิลปะ 42.38 29.32 41.76 การงานอาชีพ และ 31.38 44.49 46.06 เทคโนโลยี 80 70 60 50 40 30 ปี การศึกษา 2552 20 ปี การศึกษา 2553 10 0 ปี การศึกษา 2554แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 24
 25. 25. 2.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป (o - Net)รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ อั ง กฤษ และภาษาไทย ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 – 2554 ส่วนใหญ่ต่ากว่าร้อยละ50 ดังตารางต่อไปนี้ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2552 2553 2554 ภาษาไทย 40.50 37.19 39.20 สังคมศึกษา ศาสนา 32.54 43.82 31.83 และวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ 19.68 14.96 18.58 คณิตศาสตร์ 24.01 11.37 19.71 วิทยาศาสตร์ 28.86 28.22 26.13 สุขศึกษา พลศึกษา 43.08 61.20 53.15 ศิลปะ 35.44 30.94 27.17 การงานอาชีพ และ 31.44 40.74 47.59 เทคโนโลยี 70 60 50 40 30 20 ปี การศึกษา 2552 10 ปี การศึกษา 2553 0 ปี การศึกษา 2554แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 25
 26. 26. 2.1.3 นักเรียนได้รับการฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.1.4 สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้พยายามด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการอ่ า นและการแสวงหาความรู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ยั ง ไม่ ถึ งขั้ นการปลูกฝังเป็นลักษณะนิสัย 2.1.5 อิทธิพลของสื่อและสิ่งยั่วยุที่ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 2.1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วน ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียน 2.1.7 ครูยังขาดทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาการเรียนรู้และนามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 2.2.1 ประชากรวัยเรียนบางส่วนไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 2.2.2 ประชากรวั ย เรี ย นบางส่ ว นเรี ย นไม่ จ บตามหลักสูตรมัธยมศึกษา มีเด็กตกหล่นไม่เรียนต่อและเด็กออกกลางคันแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 26
 27. 27. 2.3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2.3.1 การกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ดก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ส่ ว น ก ล า ง ใ ห้ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะสถานศึกษาดาเนินการนั้น ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 2.3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของหน่วยงานและผู้รับการพัฒนา 2.3.3 การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพของนักเรียน 2.3.4 สถานศึกษาบางแห่ง ขาดแคลนครูที่มีวุฒิตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญ 2.3.5 สถานศึกษาบางแห่งมีครูไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กาหนด 2.3.6 ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน ทาให้ครูต้องออกจากห้องเรียน 2.3.7 คณะกรรมการสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง 2.3.8 งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน งบพัฒนามีน้อย 2.3.9 สถานศึ ก ษาบางส่ ว น ขาดแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มีคุณภาพ 2.3.10 ขาดงานวิจัย และไม่นาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 27
 28. 28. ส่วนที่ 2 แนวทางพัฒนาการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน ้ พืนฐาน ้ แนวทางการพัฒนาการศึกษา สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ได้กาหนดแ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า โ ด ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ กิ จ ค่ า นิ ย ม อ ง ค์ ก รเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้ วิสยทัศน์ ั สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐานของประเทศไทยให้ สู งเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภายในปี 2563 รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา พันธกิจแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 28
 29. 29. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยเน้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น มี ค วามรู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และมี ค วามสามารถตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และพั ฒ นาสู่คุณภาพระดับสากล ค่านิยมองค์กร องค์ กรที่มีชีวิต พร้ อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์คือความขยันใจยึดมั่นหลักยุติธรรม เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 2. ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกาสในการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 29
 30. 30. 4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 5. การศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ไ ด้รั บ การพัฒ นาคุ ณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง กลยุทธ์ จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึง ก าหนดกลยุ ท ธ์ปี ง บประมาณ 2556จานวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar) กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral andEthics) กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Fillingthe gap)แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 30
 31. 31. กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้ส า ม า ร ถ จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( TeacherEnhancement) กลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ให้ มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Education for Peace and Harmony) จุดเน้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement) 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์ สั ง คม และสติปั ญ ญา ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย อย่ า งมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient) 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น และนั กเรี ยน ชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 6 ทุก คนอ่า นคล่ อ งแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 31
 32. 32. เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy ,Numeracy & Reasoning Abilities) 4. นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น มี ค ว า ม ส า นึ ก ใ น ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย มี จิ ตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind) 5. นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence) 6. ป ร ะ ช า ก ร วั ย เ รี ย น ทุ ก ค น มี โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ท า งการศึกษาด้วยทางเลิ กที่หลากหลาย เพี่อลดอัตราเด็กตกหล่ นออกกลางคั น ส่ ง เสริ ม การเรี ย นต่ อ หรื อ ประกอบอาชี พ (AlternativeAccess) 7. นั ก เรี ยน ค รู แ ละบุ ค ลาก ร ทาง การ ศึ กษา ทุ ก คน แล ะสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักณ์ของตน(Southern – Border Provinces) 8. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 9. สถานศึ กษาทุก แห่ง ได้รั บ การพัฒ นาอย่ างเต็ม ศั กยภาพ มีระบบประกันคุ ณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและได้รั บการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas) ผลผลิต ผลผลิตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 32
 33. 33. 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 4) เด็ ก พิ ก ารได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการพั ฒ นาสมรรถภาพ 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) เด็ ก ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิทยาศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชีวดความสาเร็จ ้ ั กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จุดเน้น มาตรการ ตัวชีวดความสาเร็จ ้ ั1. เด็กปฐมวัยทุกคน - ยกระดับคุณภาพการ - ร้ อ ยละ 100 ของได้รับการเตรียมความ จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ โ ร ง เ รี ย น จั ด เ ต รี ย มพร้อมด้านร่างกาย พั ฒ นาการเรี ย นการ ค ว า ม พ ร้ อ ม ป ฐ ม วั ยอารมณ์ สังคม และ สอนปฐมวัย อย่างมีคุณภาพสติปัญญา ตาม - ร้ อ ยละ 100 ของหลักสูตรการศึกษา นั ก เ รี ย น ที่ จ บปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ก า ร ศึ ก ษ า ก่ อ น( EQ : Emotion ประถมศึ ก ษา ตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 33
 34. 34. Quotient) กาหนดเวลาของ หลักสูตร2. นั ก เรี ย นชั้ น - พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ - ร้อยละ 100 ของ เ รี ย น ก า ร ส อ น นักเรียนป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 3 ภาษาไทย และทุก คนอ่า นออก เขี ย น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร์ได้ คิ ด เลขเป็ น และ อ่านออกนั ก เ รี ย น ชั้ น เขียนได้ คิดเลขเป็นป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 6 - ร้ อ ยละ 100 ของทุ ก ค น อ่ า น ค ล่ อ ง นั ก เ รี ย นเ ขี ย น ค ล่ อ ง คิ ด เ ล ข ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6คล่อง และมีทักษะการ ทุ ก ค น อ่ า น ค ล่ อ งคิ ด ขั้ น พื้ น ฐ า น เ ขี ย น ค ล่ อ ง คิ ด เ ล ข(Literacy , คล่อง และมีทักษะการNumeracy & คิด ขั้นพื้นฐานReasoning Abilities) - นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ใช้ เ วลาอ่ า นหนั ง สื อ นอกเวลาเรียน โดย เฉลี่ ย อย่างน้อยวันละ 60 นาที - เร่งรัดพัฒนาการ - ร้ อ ยละ 80 ของ เรียนการสอนและสื่อ นักเรียนมีทักษะ ใน การเรียนรู้ให้เป็นไป การแสวงหาความรู้ได้ ตามเป้าหมาย ด้วยตนเอง รั กการ หลักสูตรการศึกษา เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น าแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 34
 35. 35. ขั้นพื้นฐาน ตนเองอย่างต่อเนื่อง - ร้ อ ยละ 80 ของ นักเรียนมีความ ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี วิจ ารณญาณ มี ความคิ ด สร้ างสร ร ค์ ตามระดับการศึกษา จุดเน้น มาตรการ ตัวชีวดความสาเร็จ ้ ั3. - ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ - ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ นั ก เรี ย นมี ท า ง ก า ร เ รี ย น ต า ม เรี ย นวิ ช าหลั ก ระดั บผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร หลักสูตรการศึกษาขั้น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ นเ รี ย น รู้ ห ลั ก เ พิ่ ม ขึ้ นโดยผลการทดสอบ ระดับชาติเพิ่มขึ้น ร้อย โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาร ะ ดั บ ชา ติ ( O-NET) หลั ก ไ ด้ แ ก่ ละ 3เพิ่มขึ้น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์อย่างน้อยร้อยละ 3 ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ภาษาไทย สังคม(Student ศึ ก ษา แล ะAchievement) ภาษาต่างประเทศ4 . นั ก เ รี ย น มี - ส่งเสริม สนับสนุนให้ - ร้อยละ 100 ของค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น สถานศึ ก ษาใช้ ร ะบบ นั ก เรี ย น ชั้ น ป.1ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ คอมพิ ว เตอร์ และสื่ อ ไ ด้ รั บ ส นั บ ส นุ นวิ ท ย า ศ า ส ต ร์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ พื่ อ คอมพิวเตอร์พกพาเทคโนโลยี และศิลปะ จั ด การเรี ย นการสอนศ า ส ต ร์ ทุ ก ค น เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 100 ของได้รับการส่งเสริมให้มี นักเรียน ชั้น ป.1 ที่แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 35
 36. 36. ความเป็นเลิศ (Excel ไ ด้ รั บ ส นั บ ส นุ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ พ ก พ าto Excellence) ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ศักยภาพ - ร้ อ ยละ 100 ของ นั ก เรี ย น มี ทั ก ษะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศ - ร้ อ ยละ 100 ของ นั ก เ รี ย น ที่ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การ เรียนรู้ - อั ต ร า ส่ ว น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ต่ อ นักเรียน 1 : 10 - ร้อยละ 80 ของสื่อ ก า ร เ รี ย น รู้ 8 กลุ่ ม สาระที่ มี คุณภาพทั้งเนื้อหาและ รู ป เล่ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา เ ลื อ ก ใ ช้ อ ย่ า ง หลากหลาย - ส่งเสริมการจัด - นั ก เรี ย นของ การศึกษาให้กับผู้ที่มี โ ร ง เ รี ย น จุ ฬ า ภ ร ณ์ ความสามารถพิเศษให้ ราชวิ ท ยาลั ย จ านวน ได้รับการพัฒนา 3,456 คน ได้รับ ศักยภาพ ก า ร พั ฒ น า ความสามารถแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 36
 37. 37. ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ คณิตศาสตร์ - ร้ อ ยละ 80 ของ นั ก เ รี ย น มี คุณภาพตามมาตรฐาน ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง หลักสูตร - สถานศึกษา จานวน 195 แห่ง ได้รับการ ส นั บ ส นุ น ห้ อ ง เ รี ย น วิทยาศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสาเร็จ5. นักเรียน ครู และ - พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ - ร้ อ ยละ 100 ของบุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โ ร ง เ รี ย น จั ดศึ ก ษาทุ ก คน มี ค วาม และบุ ค ลากรทางการ กิ จ กรรมเตรี ย มความพ ร้ อ ม สู่ ป ร ะ ช า ค ม ศึกษาให้มีทักษะภาษา พ ร้ อ ม เ ข้ า สู่อาเซียน มีภูมิคุ้มกัน ที่ ส อง และมี ค วาม ประชาคมอาเซียนต่ อ การเปลี่ ย นแปลง พ ร้ อ ม ต่ อ ก า ร เ ข้ า สู่ - ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ใ น สั ง ค ม พ หุ ประชาคมอาเซียน การศึ ก ษา ทุ ก แห่ งวัฒนธรรม ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า(ASEAN คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่Community) ประชาคมอาเซียน - ร้อยละของโรงเรียน ที่มีหลักสูตรบูรณาการ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม อาเซียนแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 37
 38. 38. - ร้ อยละ 80 ของ โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ประเภทต่ า งๆ จั ด การ เรี ย นรู้ ผ่ า นเกณฑ์ มาตรฐาน - พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ - ร้ อ ยละ 80 ของ ผู้ เ รี ย นให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น โ ร ง เ รี ย น จั ด ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง กิ จ ก ร ร ม สร้ างค วา ม แ ล ะ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ข้ า ใ จ ในการ สั ง คมพหุ วั ฒ นธร ร ม เปลี่ยนแปลงและสังคม รองรับการเป็นสมาชิก พหุวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน - ร้อยละ 60 ของ นั ก เรี ย น สามารถใช้ ภาษาอั ง กฤษในการ สื่อสารได้ - ร้ อ ย ล ะ 6 0 ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ใ น ก ลุ่ ม ประเทศอาเซียนได้6. นักเรียนมีทักษะ - พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ - ร้อยละ 100 ของชีวิตในการรับมือกับ ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต โ ร ง เ รี ย น จั ดสถานการณ์ และภัย ใ น ก า ร รั บ มื อ กั บ ภั ย กิจกรรมรับมือภัยพิบัติพิบัติ ต่าง ๆ พิบัติได้ ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท ของพื้นที่แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 หน้า 38

×