Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sar2553

1,914 views

Published on

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sar2553

 1. 1. โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จ.ตราดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คำนำ รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม ประจำปีกำรศึกษำ๒๕๕๓ จัดทำขึ้นตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณะชนให้เห็นภำพรวมของกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ ด้ำนผู้เรียนครู บุคลำกร องค์กรและชุมชนที่มีส่วนประสำนสัมพันธ์กันอย่ำงมีเอกภำพในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม พัฒนำเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำจำก สมศ. อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพื้นฐำนสำคัญที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีคุณภำพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป โรงเรียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงโรงเรียนแห่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน รวมทั้งเอกลักษณ์ของโรงเรียน จะส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนบ่อไร่วิทยำคมทุกคน เป็นเยำวชนคุณภำพของชำติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญำเป็นคนดี มีควำมสุข มีศักยภำพกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชำติในอนำคต ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ำ “เราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดี มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตพอเพียง” นำยวีรศักดิ์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม
 3. 3. สารบัญ หน้ำคำนำบทที่ ๑ ข้อมูลสภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ ๑บทที่ ๒ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๒๘บทที่ ๓ ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๓๙บทที่ ๔ สรุปผลพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๕๙ภำคผนวก ๖๓ ๓
 4. 4. บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา๑. ข้อมูลทั่วไป ๑.๑ ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙/๑๕ ม.๔ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตรำด ๒๓๑๔๐  โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๙๑๐๔๓-๔ โทรสำร ๐๓๙-๕๙๑๐๔๓  Website : http://www.boraiwit.ac.th/  e-mail address : boraiwit@obec.go.th  จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๑๙ มีเนื้อที่ ๗๒ ไร่ ๓ งำน ๘ ตำรำงวำ  สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑๗ ๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ๑.๓ มีเขตพื้นที่บริกำร ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลบ่อพลอย ตำบลนนทรีย์ ตำบลด่ำนชุมพล ตำบลหนองบอน ตำบลช้ำงทูน๒. ข้อมูลด้านการบริหาร ๒.๑ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำยประเสริฐ สำรำญจิตร ๒.๒ ผู้บริหาร นำยวีรศักดิ์ วรรณรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ่อไร่วิทยำคม วุฒิกำรศึกษำ ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ่อไร่วิทยำคมตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบันเป็น เวลำ ๗ ปี ๕ เดือน ๒.๓ ผู้ช่วยผู้บริหาร ๒ คน ได้แก่ นำยฉัตรชัย ตรีสุคนธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ค.บ. พลศึกษำ ประกำศนียบัตรศึกษำ (บริหำรกำรศึกษำ) นำงสำวเบญจณี บุญอบ ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำร วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ค.ม.หลักสูตรและกำรสอน ๒.๗ ระบบโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งเป็น ๔ ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ และฝ่ำยบริหารงานทั่วไป ๑
 5. 5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ผูบริหารสถานศึกษา ้ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กำรพัฒนำหลักสูตร  กำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรเกลี่ย  กำรวำงแผนกำรศึกษำ  กลุ่มงำนอำคำรสถำนทีและ ่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน อัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  งำนวิจัยเพือพัฒนำ ่ สภำพแวดล้อม  กำรพัฒนำกระบวนกำร ทำงกำรศึกษำ นโยบำยและแผนและกำร  งำนสำธำรณูปโภค เรียนรู้  กำรกำหนดตำแหน่งและวิทยฐำนะ วิจัยเพือพัฒนำคุณภำพ ่  งำนนักกำรภำรโรง  กำรวัดผล ประเมินผล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร กำรศึกษำ  งำนอำคำรสถำนที่ และกำรเทียบโอน ศึกษำ  กำรจัดตั้งงบประมำณ  งำน ๕ ส โรงเรียน  กำรประกันคุณภำพภำยใน  กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง  กำรจัดสรรงบประมำณ  กลุ่มงำนบริกำรสำธำรณะ และมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  กำรตรวจสอบ ติดตำม  งำนโสตทัศนศึกษำ  กำรพัฒนำและใช้สื่อและ ทำงกำรศึกษำ และประเมินประสิทธิภำพ  งำนยำนพำหนะ เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพวิชำชีพ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  งำนอนำมัย  กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มี  เงินเดือนและค่ำตอบแทน  กำรบริหำรกำรเงิน  งำนประชำสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  กำรบริหำรบัญชี  งำนประสำนรำชกำรกับ  กำรส่งเสริมชุมชนให้มี  กำรพัฒนำข้ำ รำชกำรครูและ  กำรบริหำรพัสดุและ ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่น ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร บุ คลำกรทำงกำรศึกษำ สินทรัพย์  งำนสวัสดิกำร  กำรแนะแนวกำรศึกษำ  กำรลำศึกษำต่อ  กำรดำเนินงำนธุรกำร  งำนสัมพันธ์ชุมชน  จัดทำสำมะโนผู้เรียน และ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน กำรคลัง  กลุ่มงำนระดมทรัพยำกรและ กำรรับนักเรียน  กำรส่งเสริมและยกย่อ งเชิดชูเกียรติ บัญชีและพัสดุ กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  งำนส่งเสริมและสนับสนุน  มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ  งำนทุนกำรศึกษำ งำนวิชำกำรแก่บุคคล วิชำชีพ  งำนจัดกำรทรัพยำกร ชุมชน ครอบครัว องค์กร  กำรส่งเสริมวินัยสำหรับข้ำรำชกำรครู  งำนส่งเสริมกำรบริหำร หน่วยงำน และสถำบันอื่น และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดกำรหำรำยได้ระหว่ำง ที่จัดกำรศึกษำ  กำรดำเนินกำรทำงวินัยและกำร เรียน  งำนเลขำนุกำร ลงโทษข้ำ รำชกำรครูแ ละบุคลำกร  งำนสหกรณ์โรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ทำงกำรศึก ษำ กำรรำยงำนกำร  กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรทำงวินยและกำรลงโทษ ั  งำนรักษำควำมปลอดภัยใน  กำรสั่งพักรำชกำร กำรสั่งให้ออกจำก สถำนศึกษำ รำชกำรไว้กอน่  งำนระบบดูแลช่วยเหลือ  กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุก ข์ นักเรียน  กำรออกจำกรำชกำร  งำนกิจกรรมนักเรียน  กำรขอรับ ใบอนุญำตและกำรขอต่อ ใบประกอบวิชำชีพ  งำนยกเว้นคุณสมบั ติ  งำนเครื่อ งรำชอิสริยำภรณ์  งำนพัฒนำระบบและเครือ ข่ำย ข้ อ มูลสำรสนเทศ
 6. 6. ๓. ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๓) ดังนี้ ๑) จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘๔๓ คน ๒) จำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน เพศ ๓) มีนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม ๐ คน ระดับชั้น รวม ชาย หญิง ๔) มีนักเรียนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร ๕๘ คน ม.๑ ๑๑๕ ๙๙ ๒๑๔ ๕) มีนักเรียนปัญญำเลิศ - คน ม.๒ ๙๙ ๙๐ ๑๘๙ ๖) มีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๖ คน ม.๓ ๘๒ ๑๐๕ ๑๘๗ ๗) จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) ๓๘.๓๑ คน รวมช่วงชั้นที่ ๓ ๒๙๖ ๒๙๔ ๕๙๐ ๘) อัตรำส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๔ ม.๔ ๓๒ ๘๒ ๑๑๔ ๙) จำนวนนักเรียนทีลำออกกลำงคัน (ปีปัจจุบน) ๗๖ คน ่ ั ม.๕ ๒๘ ๔๕ ๗๓ ๑๐) สถิติกำรขำดเรียน/เดือน ๖๘ คน ม.๖ ๒๐ ๔๖ ๖๖ ๑๑) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รำงวัลดีเด่นที่ รวมช่วงชั้นที่ ๔ ๘๐ ๑๗๓ ๒๕๓ ได้รับ) รวมจานวน น.ร. ๓๗๖ ๔๖๗ ๘๔๓  ประเภทวิชำกำร จำนวน ๑๐๐ คน ทั้งหมด๔. ข้อมูลบุคลากร เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำยุ ประสบกำรณ์ ประเภทบุคลำกร เฉลี่ย ชำย หญิง ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่ำ ป.ตรี สอนเฉลี่ย (ปี) ผู้อำนวยกำร ๑ - - - ๑ ๕๙ ๓๖ รองผู้อำนวยกำร ๑ ๑ - - ๒ ๕๓ ๒๗ ครูประจำกำร ๑๑ ๑๖ - ๒๒ ๕ ๓๖ ๑๐ พนักงำนรำชกำร ๒ ๕ - ๖ ๑ ๒๘ ๓ ครูอัตรำจ้ำง ๓ - ๓ - ๒๘ ๑ นักกำร/เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓๙.๕๐ - พนักงำนขับรถ ๑ - ๑ - - ๕๗ - ๑๙ ๒๙ รวม ๒ ๓๗ ๙ ๓๖ ๑๐ ๔๘  มีครูที่สอนวิชำตรงตำมวิชำเอก ๓๖ คน (๙๗.๓๐%)  มีครูที่สอนวิชำตรงตำมควำมถนัด ๓๗ คน (๑๐๐%)  มีจำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป/ปี ๓๗ คน (๑๐๐%)  มีจำนวนครูที่สอน ๑๘ ชั่วโมง/สัปดำห์ ๓๕ คน (๙๔.๕๙%)
 7. 7. ๔๕. สภาพชุมชนโดยรวม ๕.๑ ภำพรวมของชุมชน อำเภอบ่อไร่ แบ่งกำรปกครองเป็น ๕ ตำบล คือ ตำบลช้ำงทูน ตำบลด่ำนชุมพล ตำบลนนทรีย์ตำบลหนองบอน และ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ มีขนำดพื้นที่ทั้งสิ้น ๖๘๐ ตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดตรำดประมำณ ๔๘ กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ประเทศกัมพูชำ และ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขำสมิง ทิศตะวันออก ติดต่อ ประเทศกัมพูชำ โดยมีเทือกเขำบรรทัดเป็นแนวกั้น ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลสะตอ อำเภอเขำสมิง และ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สภำพภูมิประเทศของอำเภอบ่อไร่ ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนลำด จนถึงภูเขำ ซึ่งใช้ประโยชน์ในกำรทำสวนไม้ผลไม้ยืนต้น และมีที่รำบเป็นหย่อมเล็กๆ อยู่บริเวณริมลำห้วย ริมคลองต่ำงๆ ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในกำรทำนำ ปลูกพืชไร่ ส่วนทำงทิศตะวันออกซึ่งมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชำเป็นป่ำเขำมีแนวเทือกเขำบรรทัดยำว ๕๔ กิโลเมตร เป็นเขตป่ำสงวน จำนวนประชำกรทั้งสิ้น ๓๕,๕๓๓ คน ชำย ๑๘,๔๖๔ คน หญิง ๑๗,๐๖๙ คน จำนวนครัวเรือน ๑๓,๔๔๕ ครัวเรือน ประกอบอำชีพเกษตรจำนวน ๓,๐๑๐ ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน เงำะ มังคุด สับปะรด มะม่วงหิมพำนต์ยำงพำรำ กล้วย ข้ำว และกฤษณำ ๕.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบอำชีพรับจ้ำงร้อยละ ๕๕.๐๘ ทำสวนร้อยละ ๑๔.๔๕ รับรำชกำรร้อยละ ๕.๘๖ค้ำขำยร้อยละ ๔.๖๙ ร้อยละ ๙๙ นับถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ /รำยได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน ๗,๕๐๒.๐๘ บำท ๕.๓ โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง รำยได้ไม่แน่นอน มีกำรปรับเปลี่ยนงำนบ่อย บำงส่วนบิดำ-มำรดำไปทำงำนนอกพื้นที่ ทิ้งบุตรหลำนให้อยู่ในควำมดูแลของญำติ และบำงส่วนก็อยู่กันเองโดยลำพัง ทำให้เด็กและเยำวชนเกิดปัญหำในเรื่องของควำมอบอุ่น ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว กำรอบรมเลี้ยงดูเอำใจใส่ เยำวชนมีภูมิคุ้มกันด้ำนจิตใจและสังคมไม่เพียงพอ ถูกชักจูงไปในทำงที่ไม่ควรได้ง่ำย ครูมีกำรปรับเปลี่ยนโยกย้ำยค่อนข้ำงมำก เนื่องมำจำกครูที่บรรจุส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ เมื่อปฏิบัติรำชกำรครบตำมเกณฑ์ก็ขอโยกย้ำยกลับภูมิลำเนำเดิม บุคลำกรที่เป็นอัตรำจ้ำงหรือพนักงำนรำชกำรทำงำนได้ไม่นำนก็สำมำรถสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรได้ บุคลำกรที่มำทดแทนใหม่มีทักษะและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนน้อย กำรพัฒนำขำดควำมต่อเนื่อง๖. โครงสร้างหลักสูตร  กำรจัดกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน โรงเรียนใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖ o จำนวนชั่วโมงของช่วงชั้นที่ ๓ รวม ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี o จำนวนชั่วโมงของช่วงชั้นที่ ๔ รวม ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
 8. 8.  โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕ o จำนวนชั่วโมงของช่วงชั้นที่ ๒ รวม ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี o จำนวนชั่วโมงของช่วงชั้นที่ ๓ รวม ๑,๓๖๐ ชั่วโมง/ปี โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด ช่วงชั้น ๓ พุทธศักรำช ๒๕๔๔ มัธยมศึกษำปีที่ ๑ มัธยมศึกษำปีที่ ๒ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน จำนวน จำนวน รำยวิชำ รำยวิชำ รำยวิชำ ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง รำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย ๑ ๐๖๐ ภำษำไทย ๒ ๐๖๐ ภำษำไทย ๓ ๐๖๐ ศิลปะ ๑ ๔๐ ศิลปะ ๒ ๔๐ ศิลปะ ๓ ๔๐ สังคมศึกษำ ศำสนำฯ ๑ ๘๐ สังคมศึกษำ ศำสนำฯ๒ ๘๐ สังคมศึกษำ ศำสนำฯ ๓ ๘๐ พระพุทธศำสนำ ๑ ๘๐ พระพุทธศำสนำ ๒ ๘๐ พระพุทธศำสนำ ๓ ๘๐ สุขศึกษำ ฯ ๑ ๘๐ สุขศึกษำ ฯ ๒ ๘๐ สุขศึกษำ ฯ ๓ ๘๐ วิทยำศำสตร์ ๑ ๑๒๐ วิทยำศำสตร์ ๒ ๑๒๐ วิทยำศำสตร์ ๓ ๑๒๐ คณิตศำสตร์ ๑ ๑๒๐ คณิตศำสตร์ ๒ ๑๒๐ คณิตศำสตร์ ๓ ๑๒๐ ภำษำอังกฤษ ๑ ๑๒๐ ภำษำอังกฤษ ๒ ๑๒๐ ภำษำอังกฤษ ๓ ๑๒๐ กำรงำนอำชีพฯ ๑ ๑๒๐ กำรงำนอำชีพฯ ๒ ๑๒๐ กำรงำนอำชีพ ฯ ๓ ๑๒๐ รำยวิชำเพิ่มเติม รำยวิชำเพิ่มเติม รำยวิชำเพิ่มเติม กำรใช้ห้องสมุด ๑ ๔๐ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๒ ๘๐ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๓ ๘๐ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๑ ๘๐ งำนช่ำงไม้ ๒* ๔๐ ช่ำงไม้ ๓ (เขียนแบบ) * ๔๐ ช่ำงไม้ ๑ * ๔๐ งำนเหล็กดัด ๑* ๔๐ เชื่อมโลหะไฟฟ้ำ ๑* ๔๐ งำนมุ้งลวด ๑ * ๔๐ ช่ำงไฟฟ้ำ ๑* ๔๐ ช่ำงไฟฟ้ำ ๓* ๔๐ ช่ำงไฟฟ้ำ ๑ * ๔๐ ช่ำงประดิษฐ์ตุ๊กตำ* ๔๐ ดอกไม้จำกผ้ำใยบัว * ๔๐ ช่ำงอำหำรไทย* ๔๐ กำรเกษตรผสมผสำน* ๔๐ สถำนเพำะชำ* ๔๐ ปลูกพืชผักสวนครัว * ๔๐ จิตรกรรมไทย * ๔๐ ประติมำกรรม* ๔๐ จิตรกรรม ๑* ๔๐ ดนตรีปฏิบัติ ๑* ๔๐ ดนตรีปฏิบัติ ๒* ๔๐ ขับร้อง ๑* ๔๐ รวม ๑๐๔๐ รวม ๑๐๔๐ รวม ๑๐๔๐หมำยเหตุ ทุกระดับชั้นต้องเรียนกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี และกิจกรรมชุมนุม รวม ๖๐ ชั่วโมง ๕
 9. 9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด ช่วงชั้นที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม. ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ภำษำไทย ๕ ๑.๐ ภำษำไทย ๖ ๑.๐ สังคมศึกษำฯ ๕ ๑.๐ สังคมศึกษำฯ ๖ ๑.๐ สุขศึกษำฯ ๕ ๑.๐ สุขศึกษำฯ ๖ ๑.๐ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ศิลปะ ๖ ๐.๕ กำรงำนอำชีพฯ๕ ๑.๐ กำรงำนอำชีพฯ๖ ๑.๐ ภำษำอังกฤษ ๕ ๑.๐ ภำษำอังกฤษ ๖ ๑.๐ รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยำ ๕ ๒.๐ ชีววิทยำ ๖ ๑.๕ เคมี ๕ ๑.๕ เคมี ๖ ๒.๐ ฟิสิกส์ ๕ ๒.๐ ฟิสิกส์ ๖ ๒.๐ คณิตศำสตร์เลือก ๕ ๒.๐ คณิตศำสตร์เลือก ๖ ๒.๐ งำนประดิษฐ์ดอกไม้* ๑.๐ ช่ำงประดิษฐ์ฯ * ๑.๐ กำรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้* ๑.๐ กำรปลูกพืชน้ำมัน* ๑.๐ ช่ำงไฟฟ้ำ* ๑.๐ ช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำฯ * ๑.๐ ดนตรีปฏิบัติ* ๑.๐ จิตรกรรม* ๑.๐ รวม ๑๔.๕ รวม ๑๔หมายเหตุ ทุกระดับชั้นต้องเรียนกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมชุมนุม รวม ๖๐ ชั่วโมง
 10. 10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด ช่วงชั้นที่ ๔ พุทธศักรำช ๒๕๔๔ กลุ่มเน้นศิลป์-คานวณ ม. ๖ ภาคเรียนที่๑ ภาคเรียนที่๑ รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาพื้นฐาน ภำษำไทย ๕ ๑.๐ ภำษำไทย ๖ ๑.๐ สังคมศึกษำฯ ๕ ๑.๐ สังคมศึกษำฯ ๖ ๑.๐ สุขศึกษำฯ ๕ ๑.๐ สุขศึกษำฯ ๖ ๑.๐ ศิลปะ ๕ ๐.๕ ศิลปะ ๖ ๐.๕ กำรงำนอำชีพฯ ๕ ๑.๐ กำรงำนอำชีพฯ ๖ ๑.๐ ภำษำอังกฤษ ๕ ๑.๐ ภำษำอังกฤษ ๖ ๑.๐ รายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศำสตร์เลือก ๕ ๒.๐ คณิตศำสตร์เลือก ๖ ๑.๕ วิทยำศำสตร์กำยภำพ ๑.๕ วิทยำศำสตร์กำยภำพ ๒.๐ ภำษำอังกฤษฟัง-พูด ๑.๕ ภำษำอังกฤษ ๒.๐ ภำษำไทยเพื่อกำรแสดง ๑.๐ หลักกำรใช้ภำษำไทย ๑.๐ พระพุทธศำสนำ ๑.๐ กำรพูดในโอกำสต่ำงๆ ๑.๐ งำนประดิษฐ์ดอกไม้* ๑.๐ ช่ำงประดิษฐ์ฯ * ๑.๐ กำรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้* ๑.๐ กำรปลูกพืชน้ำมัน* ๑.๐ ช่ำงไฟฟ้ำ* ๑.๐ ช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำฯ * ๑.๐ ดนตรีปฏิบัติ* ๑.๐ จิตรกรรม* ๑.๐ รวม ๑๔ รวม ๑๔หมายเหตุ ทุกระดับชั้นต้องเรียนกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมชุมนุม รวม ๖๐ ชั่วโมง ๗
 11. 11. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ภาคเรียนที่ ๒) เวลาเรียน เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม. รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) ท๒๑๑๐๑ ภำษำไทย ๑ ๑.๕ (๖๐) ท๒๑๑๐๒ ภำษำไทย ๒ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ค๒๑๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๑ ๑.๕ (๖๐) ว๒๑๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๒ ๑.๕ (๖๐) ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑ ๑.๐ (๔๐) ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๒ ๑.๐ (๔๐) ส๒๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๕ พระพุทธศำสนำ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศำสนำ ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ปิงปอง) ๑.๐ (๔๐) พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษำและพลศึกษำ(ยิมนำสติก) ๑.๐ (๔๐) ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๑.๐ (๔๐) ง๒๑๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ๑.๐ (๔๐) ง๒๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพ ๑ ๑.๐ (๔๐) สื่อสำร ๑ อ๒๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑ ๑.๕ (๖๐) อ๒๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๒ ๑.๕ (๖๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐) ท๒๑๒๐๑ กำรใช้ห้องสมุด ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๒๑๒๐๒ กำรใช้ห้องสมุด ๒ ๐.๕ (๒๐) ค๒๐๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๒๐๒๐๒ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) ง๒๑๒๐๘ โครงงำน๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๑๒๔๑ แอนนิเมชั่น ๑ ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๖๗ ช่ำงเชื่อม ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๖๗ ช่ำงเชื่อม ๒ ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๐๑ กำรปลูกพืชผักสวนครัว ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๖๒ กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๐๔ กำรประกอบอำหำรไทย ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๐๖ กำรประกอบอำหำรว่ำง ๐.๕ (๒๐) ท๒๐๒๐๑ ภำษำกับกำรจัดนิทรรศกำร ๐.๕ (๒๐) ท๒๐๒๐๒ นิทำนพื้นบ้ำนไทย ๐.๕ (๒๐) อ๒๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๒๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ๒ ๐.๕ (๒๐) ค๒๐๒๐๗ ทักษะคณิตศำสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ค๒๐๒๐๘ ทักษะคณิตศำสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๒๐๑ สนุกคิดกับวิทย์ม.ต้น ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๑๒๐๒ สนุกคิดกับวิทย์ม.ต้น ๒ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๐๒๐๑ จิตกรรม ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๐๒๐๒ จิตกรรม ๒ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๐๒๐๓ ดนตรี ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๐๒๐๔ ดนตรี ๒ ๐.๕ (๒๐) พ๒๐๒๐๑ แชร์บอล ๐.๕ (๒๐) พ๒๐๒๐๒ ศิลปะป้องกันตัว ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๒๑ กรำฟิกเบื้องต้น ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๒๒ หนังสือออนไลน์ ๐.๕ (๒๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ลูกเสือ/เนตรนำรี/ ลูกเสือ/เนตรนำรี/ ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม **กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๗) ** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๘) รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนำรี ชมรม ชุมนุมและวันสำคัญ
 12. 12. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม.รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)ท๒๒๑๐๑ ภำษำไทย ๓ ๑.๕ (๖๐) ท๒๒๑๐๒ ภำษำไทย ๔ ๑.๕ (๖๐)ค๒๒๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๒๒๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐)ว๒๒๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๓ ๑.๕ (๖๐) ว๒๒๑๐๒ วิทยำศำสตร์ ๔ ๑.๕ (๖๐)ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๔ ๑.๐ (๔๐)ส๒๒๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐)ส๒๒๑๐๕ พระพุทธศำสนำ ๓ ๐.๕ (๒๐) ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศำสนำ ๔ ๐.๕ (๒๐)พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ(กระบี่) ๑.๐ (๔๐) พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ตระกร้อ) ๑.๐ (๔๐)ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๒๑๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๑.๐ (๔๐)ง๒๒๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ๑.๐ (๔๐) ง๒๒๑๐๒ กำรงำนอำชีพ ๒ ๑.๐ (๔๐) สื่อสำร ๒อ๒๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๓ ๑.๕ (๖๐) อ๒๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๔ ๑.๕ (๖๐)รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐)ท๒๒๒๐๑ เรื่องสั้น ๐.๕ (๒๐) ท๒๒๒๐๒ กำรเขียนเรียงควำม ๐.๕ (๒๐)ค๒๐๒๐๓ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๒๐๒๐๔ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๐ (๔๐)ง๒๒๒๐๙ โครงงำน ๒ ๐.๕ (๒๐) ง๒๒๒๔๒ แอนนิเมชั่น ๒ ๐.๕ (๒๐)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๐๗ งำนมุ้งลวด ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๑๐ งำนไฟฟ้ำ ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๐๒ กำรเกษตรแบบผสมผสำน ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๖๓ กำรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๖๔ ช่ำงอำหำรไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๖๕ ช่ำงอำหำรไทย ๒ ๐.๕ (๒๐)ท๒๐๒๐๓ ภำษำกับกำรแสดง ๐.๕ (๒๐) ท๒๐๒๐๔ กำรละเล่นพื้นบ้ำนไทย ๐.๕ (๒๐)อ๒๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ๓ ๐.๕ (๒๐) อ๒๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ๔ ๐.๕ (๒๐)ค๒๐๒๐๙ ทักษะคณิตศำสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐) ค๒๐๒๑๐ ทักษะคณิตศำสตร์ ๔ ๐.๕ (๒๐)ว๒๒๒๐๑ จักรกลของร่ำงกำย ๐.๕ (๒๐) ว๒๒๒๐๒ โลกของเรำ ๐.๕ (๒๐)ศ๒๐๒๐๕ จิตรกรรมไทย ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๐๒๐๖ จิตรกรรมไทย ๒ ๐.๕ (๒๐)ศ๒๐๒๐๗ ดนตรี ๓ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๐๒๐๘ ดนตรี ๔ ๐.๕ (๒๐)พ๒๐๒๐๓ แฮนด์บอล ๐.๕ (๒๐) พ๒๐๒๐๔ บำสเก็ตบอล ๑ ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๒๓ กำรออกแบบสื่อช่วยสอน ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๒๔ กำรออกแบบเว็บเพจ ๐.๕ (๒๐)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)* กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐)* กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ลูกเสือ/เนตรนำรี/ ลูกเสือ/เนตรนำรี/ ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม**กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๗) ** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๘)รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนำรี ชมรม ชุมนุมและวันสำคัญ ๙
 13. 13. ๑๐ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม.รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐)ท๒๓๑๐๑ ภำษำไทย ๕ ๑.๕ (๖๐) ท๒๓๑๐๒ ภำษำไทย ๖ ๑.๕ (๖๐)ค๒๓๑๐๑ คณิตศำสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ค๒๓๑๐๒ คณิตศำสตร์ ๖ ๑.๕ (๖๐)ว๒๓๑๐๑ วิทยำศำสตร์ ๕ ๑.๕ (๖๐) ว๒๓๑๐๒ วิทยำศำสตร์๖ ๑.๕ (๖๐)ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษำ๕ ๑.๐ (๔๐) ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษำ ๖ ๑.๐ (๔๐)ส๒๓๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๔ ประวัติศำสตร์๖ ๐.๕ (๒๐)ส๒๓๑๐๕ พระพุทธศำสนำ ๕ ๐.๕ (๒๐) ส๒๓๑๐๖ พระพุทธศำสนำ ๖ ๐.๕ (๒๐)พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑.๐ (๔๐) พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษำและพลศึกษำ (ฟุตบอล) ๑.๐ (๔๐) (บำสเกตบอล)ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๑.๐ (๔๐) ศ๒๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๖ ๑.๐ (๔๐)ง๒๓๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ๑.๐ (๔๐) ง๒๓๑๐๒ กำรงำนอำชีพ ๓ ๑.๐ (๔๐) สื่อสำร ๓อ๒๓๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๕ ๑.๕ (๖๐) อ๒๓๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๖ ๑.๕ (๖๐)รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๘๐)ท๒๓๒๐๑ รำมเกียรติ์ ๐.๕ (๒๐) ท๒๓๒๐๒ กำรอ่ำนในใจ ๐.๕ (๒๐)ค๒๐๒๐๕ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม๕ ๑.๐ (๔๐) ค๒๐๒๐๖ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๖ ๑.๐ (๔๐)ง๒๓๒๗๒ โครงงำนอำชีพ ๐.๕ (๒๐) ง๒๓๒๔๓ โปรแกรมเบื้องต้น ๑ ๐.๕ (๒๐)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๖๑ สถำนเพำะชำ ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๐๓ กำรจัดและตกแต่งสถำนที่ ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๐๕ กำรสร้ำงสรรค์งำนฝีมือ ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๖๖ ช่ำงประดิษฐ์ดอกไม้ผ้ำใยบัว ๐.๕ (๒๐)ท๒๐๒๐๕ ภำษำถิ่นในจังหวัดตรำด ๐.๕ (๒๐) ท๒๐๒๐๖ ระเด่นลันได ๐.๕ (๒๐)อ๒๓๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ๕ ๐.๕ (๒๐) อ๒๓๒๐๒ ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ๖ ๐.๕ (๒๐)ค๒๐๒๑๑ ทักษะคณิตศำสตร์ ๕ ๐.๕ (๒๐) ค๒๐๒๑๒ ทักษะคณิตศำสตร์ ๖ ๐.๕ (๒๐)ว๒๓๒๐๑ สนุกกับวิทย์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๒๓๒๐๒ สนุกกับวิทย์ ๑ ๐.๕ (๒๐)พ๓๐๒๐๕ ปิงปอง ๐.๕ (๒๐) พ๒๐๒๐๖ แบดมินตั้น ๐.๕ (๒๐)ง๒๐๒๒๕ กำรเขียนโปรแกรมฟำสคำล ๐.๕ (๒๐) ง๒๐๒๐๖ กำรเขียนโปรแกรมภำษำเบสิก ๐.๕ (๒๐)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)* กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐)* กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ลูกเสือ/เนตรนำรี/ ลูกเสือ/เนตรนำรี/ ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม**กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๗) ** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๘)รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๐๐ หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนำรี ชมรมชุมนุมและวันสำคัญ
 14. 14. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม.รายวิชาพื้นฐาน ๑๒.๕ (๕๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐)ท๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๗ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๘ ๑.๐ (๔๐)ค๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์ ๒.๐ (๘๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๑๒๑ เคมี ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐)ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยำ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐)ว๓๑๑๖๑ โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ (๒๐)ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพเพื่อกำรดำรงชีวิต ๑ ๑.๐ (๔๐)ส๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐)พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๐ (๓๔๐)ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๒๐๒ พระพุทธศำสนำ ๒ ๐.๕ (๒๐)ง๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๐๒ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) สื่อสำร ๑อ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์ ๑ ๒.๐ (๘๐)รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๐ (๑๒๐) ว๓๑๒๒๑ เคมี ๑ ๑.๕ (๖๐)ส๓๑๒๐๑ พระพุทธศำสนำ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๒๔๑ ชีววิทยำ ๑ ๒.๐ (๘๐)ค๓๐๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๒๐๒ วอลเล่ย์บอล ๒ ๐.๕ (๒๐)อ๓๑๒๐๑ ภำษำอังกฤษฟัง - พูด ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๒๐๒ ภำษำอังกฤษฟัง - พูด ๒ ๐.๕ (๒๐)พ๓๑๒๐๑ วอลเล่ย์บอล๑ ๐.๕ (๒๐)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๐๒ อำหำรพื้นเมืองภำคตะวันออก ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๐๓ กำรประกอบอำหำรว่ำง ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๖๑ ไม้ผลเศรษฐกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๖๒ ไม้ผลเศรษฐกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๒๒๒ เทคนิคLab ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๒๓ เคมีเพื่อชีวิต ๑.๐ (๔๐)ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีสำกลปฏิบัติ ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๐๒๐๒ เขียนภำพหุ่นนิ่ง ๑.๐ (๔๐)ค๓๐๒๑๓ ลับสมอง ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๑๔ พูดจำภำษำคณิต ๑.๐ (๔๐)พ๓๐๒๐๑ แฮนบอล ๒ ๑.๐ (๔๐) พ๓๐๒๐๒ เปตอง ๑.๐ (๔๐)อ๓๐๒๐๙ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๐๒๑๐ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ ๑.๐ (๔๐)ท๓๐๒๐๑ อิเหนำ ๑.๐ (๔๐) ท๓๐๒๐๒ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๒๑ โปรแกรมสำนักงำนชั้นสูง ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๒๒ กำรออกแบบฐำนข้อมูล ๑.๐ (๔๐)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)* กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐)* กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐) ** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐)รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๒๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๐๐หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ชมรม ชุมนุมและวัน สำคัญ ๑๑
 15. 15. ๑๒ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม.รายวิชาพื้นฐาน ๑๒.๕ (๕๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐)ท๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๗ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๘ ๑.๐ (๔๐)ค๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์ ๒.๐ (๘๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๑๒๑ เคมี ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐)ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยำ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐)ว๓๑๑๖๑ โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ (๒๐)ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพเพื่อกำรดำรงชีวิต ๑ ๑.๐ (๔๐)ส๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐)พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐)ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๒๐๒ พระพุทธศำสนำ ๒ ๐.๕ (๒๐)ง๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๐๒ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐)อ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๘๑ วิทยำศำสตร์กำยภำพ ๑ (ชีววิทยำ) ๑.๕ (๖๐)รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) ท๓๑๒๐๑ กำรศึกษำค้นคว้ำเบื้องต้น ๑.๐ (๔๐)ส๓๑๒๐๑ พระพุทธศำสนำ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส ๓๐๒๒ กำรเมืองกำรปกครอง ๑.๐ (๔๐)ค๓๐๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๒๐๒ วอลเล่ย์บอล ๒ ๐.๕ (๒๐)พ๓๑๒๐๑ วอลเล่ย์บอล ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๐๒๐๑ ภำษำอังกฤษเพื่อพัฒนำทักษะ ๑ ๑.๕ (๖๐)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๐๒ อำหำรพื้นเมืองภำคตะวันออก ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๐๓ กำรประกอบอำหำรว่ำง ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๖๑ ไม้ผลเศรษฐกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๖๒ ไม้ผลเศรษฐกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๒๒๒ เทคนิคLab ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๒๓ เคมีเพื่อชีวิต ๑.๐ (๔๐)ศ๓๐๒๐๑ ดนตรีสำกลปฏิบัติ ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๐๒๐๒ เขียนภำพหุ่นนิ่ง ๑.๐ (๔๐)ค๓๐๒๑๓ ลับสมอง ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๑๔ พูดจำภำษำคณิต ๑.๐ (๔๐)พ๓๐๒๐๑ แฮนบอล ๒ ๑.๐ (๔๐) พ๓๐๒๐๒ เปตอง ๑.๐ (๔๐)ท๓๐๒๐๑ อิเหนำ ๑.๐ (๔๐) ท๓๐๒๐๒ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๒๑ โปรแกรมสำนักงำนชั้นสูง ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๒๒ กำรออกแบบฐำนข้อมูล ๑.๐ (๔๐)อ๓๐๒๐๙ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๑.๐ (๔๐) อ๓๐๒๑๐ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ ๑.๐ (๔๐)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)* กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐)* กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐) ** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐)รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐ หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ชมรม ชุมนุมและวัน สำคัญ
 16. 16. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนการเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม.รายวิชาพื้นฐาน ๑๒.๕ (๕๐๐) รายวิชาพื้นฐาน ๖.๕ (๒๖๐)ท๓๑๑๐๑ ภำษำไทย ๗ ๑.๐ (๔๐) ท๓๑๑๐๒ ภำษำไทย ๘ ๑.๐ (๔๐)ค๓๑๑๐๑ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๑ ๑.๐ (๔๐) ค๓๑๑๐๒ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๑๐๑ ฟิสิกส์ ๒.๐ (๘๐) ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษำ ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๑๒๑ เคมี ๑.๕ (๖๐) ส๓๑๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐)ว๓๑๑๔๑ ชีววิทยำ ๑.๕ (๖๐) พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐)ว๓๑๑๖๑ โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ๐.๕ (๒๐)ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษำ ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๑๑๐๒ กำรงำนอำชีพเพื่อกำรดำรงชีวิต ๑ ๑.๐ (๔๐)ส๓๑๑๐๓ ประวัติศำสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๒ ๑.๐ (๔๐)พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕ (๓๐๐)ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๐.๕ (๒๐) ส๓๑๒๐๒ พระพุทธศำสนำ ๒ ๐.๕ (๒๐)ง๓๑๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๐๓ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๗ ๑.๐ (๔๐) สื่อสำร ๑อ๓๑๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๘๑ วิทยำศำสตร์กำยภำพ ๑(ชีววิทยำ) ๑.๕ (๖๐)รายวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) ท๓๑๒๐๒ หลักและกำรใช้ภำษำไทย ๑.๐ (๔๐)ส๓๑๒๐๑ พระพุทธศำสนำ ๑ ๐.๕ (๒๐) ท๓๑๒๐๑ กำรศึกษำค้นคว้ำเบื้องต้น ๑.๐ (๔๐)ค๓๐๒๐๑ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐) ส ๓๐๒๒๑ กำรเมืองกำรปกครอง ๑.๐ (๔๐)พ๓๑๒๐๑ วอลเล่ย์บอล ๑ ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๒๐๒ วอลเล่ย์บอล ๒ ๐.๕ (๒๐) อ๓๐๒๐๖ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๑.๐ (๔๐)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๐๒ อำหำรพื้นเมืองภำคตะวันออก ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๐๓ กำรประกอบอำหำรว่ำง ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๖๑ ไม้ผลเศรษฐกิจ ๑ ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๖๒ ไม้ผลเศรษฐกิจ ๒ ๑.๐ (๔๐)ว๓๑๒๒๒ เทคนิคLab ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๒๒๓ เคมีเพื่อชีวิต ๑.๐ (๔๐)ศ๓๐๒๐๒ ดนตรีสำกลปฏิบัติ ๑ ๑.๐ (๔๐) พ๓๐๒๐๒ เปตอง ๑.๐ (๔๐)พ๓๐๒๐๑ แฮนบอล ๒ ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๑๔ พูดจำภำษำคณิต ๑.๐ (๔๐)ค๓๐๒๑๓ ลับสมอง ๑.๐ (๔๐) อ๓๐๒๑๐ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๒ ๑.๐ (๔๐)อ๓๐๒๐๙ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๑ ๑.๐ (๔๐) ศ๓๐๒๐๒ เขียนภำพหุ่นนิ่ง ๑.๐ (๔๐)ท๓๐๒๐๑ อิเหนำ ๑.๐ (๔๐) ท๓๐๒๐๒ กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๒๑ โปรแกรมสำนักงำนชั้นสูง ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๒๒ กำรออกแบบฐำนข้อมูล ๑.๐ (๔๐)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)* กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐)* กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม**กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐) **กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐)รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๖๖๐ หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ชมรม ชุมนุมและวัน สำคัญ ๑๓
 17. 17. ๑๔ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕(ภาคเรียนที่ ๒) รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน หน่วยกิต/ชม. หน่วยกิต/ชม.รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐ (๒๔๐) รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕ (๒๒๐)ท๓๒๑๐๑ ภำษำไทย ๙ ๑.๐ (๔๐) ท๓๒๑๐๒ ภำษำไทย ๑๐ ๑.๐ (๔๐)ค๓๒๑๐๑ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๓ ๑.๐ (๔๐) ค๓๒๑๐๒ คณิตศำสตร์พื้นฐำน ๔ ๑.๐ (๔๐)ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษำ ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษำ ๔ ๑.๐ (๔๐)พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐) ส๓๒๑๐๔ ประวัติศำสตร์ ๓ ๐.๕ (๒๐)ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ๓ ๐.๕ (๒๐) พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษำ ๐.๕ (๒๐)ง๓๒๑๐๑ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร ๑.๐ (๔๐) ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ๐.๕ (๒๐) สื่อสำร ๒อ๓๒๑๐๑ ภำษำอังกฤษ ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๒๑๐๒ ภำษำอังกฤษ ๔ ๑.๐ (๔๐)รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐ (๓๖๐) รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๕ (๓๘๐)ส๓๒๒๐๑ พระพุทธศำสนำ ๓ ๑.๐ (๔๐) ส๓๒๒๐๒ พระพุทธศำสนำ ๔ ๐.๕ (๒๐)ค๓๐๒๐๓ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๓ ๑.๕ (๖๐) ค๓๐๒๐๔ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ๔ ๑.๕ (๖๐)อ๓๒๒๐๑ ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์ ๓ ๒.๐ (๘๐)พ๓๒๒๐๑ แบดมินตั้น ๐.๕ (๒๐) ว๓๒๒๒๒ เคมี ๓ ๒.๐ (๘๐)ว๓๒๒๐๑ ฟิสิกส์ ๒ ๒.๐ (๘๐) ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยำ ๓ ๑.๕ (๖๐)ว๓๒๒๒๑ เคมี ๒ ๑.๕ (๖๐) พ๓๒๒๐๒ กรีฑำ ๐.๕ (๒๐)ว๓๒๒๔๑ ชีววิทยำ ๒ ๒.๐ (๘๐) อ๓๒๒๐๒ ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน ๒ ๐.๕ (๒๐) ง๓๒๒๗๔ กำรงำนอำชีพเพื่อกำรดำรงชีวิต ๒ ๑.๐ (๔๐)รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐) รายวิชาเพิ่มเติมเลือกเรียน ๑ กลุ่ม ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๖๖ ช่ำงอำหำรไทย ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๖๗ ช่ำงขนมไทย ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๖๓ กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๖๔ กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ๑.๐ (๔๐)ว๓๐๒๐๓ เลเซอร์ฟิสิกส์ ๑.๐ (๔๐) ว๓๐๒๐๔ กำรสั่นของแม่เหล็กนิวเคลียร์ ๑.๐ (๔๐)ศ๓๐๒๐๓ เขียนภำพเหมือน ๑.๐ (๔๐) ศ๓๐๒๐๔ ดนตรีสำกลปฏิบัติตำมถนัด ๒ ๑.๐ (๔๐)ค๓๐๒๑๕ คณิตคิดเพลิน ๑.๐ (๔๐) ค๓๐๒๑๖ พูดจำภำษำLog ๑.๐ (๔๐)พ๓๐๒๐๓ ฟุตบอล ๑.๐ (๔๐) พ๓๐๒๐๔ ฟุตซอล ๑.๐ (๔๐)อ๓๐๒๑๑ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๓ ๑.๐ (๔๐) อ๓๐๒๑๒ ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๔ ๑.๐ (๔๐)ท๓๐๒๐๓ ภำษำไทยธุรกิจ ๑.๐ (๔๐) ท๓๐๒๐๔ กำรออกเสียงร้อยกรอง ๑.๐ (๔๐)ง๓๐๒๒๓ กรำฟิกชั้นสูง ๑.๐ (๔๐) ง๓๐๒๒๔ กำรออกแบบเว็บเพจชั้นสูง ๑.๐ (๔๐)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๖๐)* กิจกรรมแนะแนว (๒๐) * กิจกรรมแนะแนว (๒๐)* กิจกรรมนักเรียน (๔๐) * กิจกรรมนักเรียน (๔๐) ชมรม/ชุมนุม ชมรม/ชุมนุม** กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐) **กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ (๑๐)รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๐๐ รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๐๐หมายเหตุ ** ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์ ในกิจกรรม ชมรม ชุมนุมและวันสำคัญ

×