หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

358 views

Published on

หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  1. 1. รายชื่อครูผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพวันที่ 27 – 30 เมษายน 2556ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต จ. ปทุมธานีที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ขอเสนอวิจัย1 นายอนุชา คะชาชัย บานตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ความเขาใจของนักเรียนชั้น ป.6 เรื่องระบบการยอยอาหาร2 นางสาววัลลภา แพงวงษบานหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแกน เขต 3การพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่เรียนเรื่องสารในชีวิตประจําวัน3 นางสาวยุพรพร หรเสริฐ การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สะทอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4 นางปาริสา ผองพันธุงาม เนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 การสงเสริมการคิดหัวขอโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ม. 35 นางพิสมัย ริยะอุด อนุบาลบานพระเนตร สพป. เชียงราย เขต 4 ความสามารถสื่อความหมายของนักเรียนชั้น ป. 2 เรื่องไฟฟา6 นางสาวพรรณิดา ไกรเทพ บานจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 การศึกษาสภาพปญหาการขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ป. 4 – 67 นางอรอุมา สุวรรณรัตน วัดราษฎรอุปถัมภ สพป. พังงา การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางวิทยาศาสตร8 นางเทคนิค หนูเสน บานหารเทา (จรุงราษฎรดําเนิน) สพป. พัทลุง เขต 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ป. 3 ดวยการใชเกมวิทยาศาสตร9 นางพิมพร ไชยตา บานแมตาลนอย – ปางปงปางทราย สพป. ลําปาง เขต 1 การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษา10 นางจิตสุภัค มานะการ อนุบาลเมืองลําพูน สพป. ลําพูน เขต 1 การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ป.611 นางอัญชนา ขวัญยืน วัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎรธานี เขต 1 การสํารวจและพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ป. 612 นายบุญเลี้ยง จอดนอก บานหัวบึง สพป. อุดรธานี เขต 1 ความเขาใจของนักเรียนชั้น ป. 5 เรื่องความดันอากาศ13 นางสาวพัชราภรณ อวมอรุณ บรรหารแจมใสวิทยา 3 สพม. 9 การศึกษาและปรับแกแนวคิดที่ลาดเคลื่อนเรื่องสมดุลเคมีสําหรับนักเรียนชั้น ม. 514 นางสุพรรณวดี ประสงค สุราษฎรพิทยา 2สพม. 11การศึกษาความเขาใจของนักเรียนชั้น ม. 6 เรื่องไฟฟาเคมี15 นางจารุวรรณ รักษรอดพุนพินพิทยาคมสุราษฎรธานีแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางอะตอมของนักเรียนชั้น ม. 416 นางจิราภรณ สมฤดี แนวคิดของนักเรียนชั้น ม. 4 เกี่ยวกับพันธะไอออนิก17 นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น เสม็ดจวนวิทยาคม สพม. 12 แนวคิดของผูเรียนชั้น ม. 4 เกี่ยวกับการแบงเซลล18 นายพิทธพนธ พิทักษ กระบุรีวิทยาสพม. 14การตีความกราฟการกระจัดและเวลาและกราฟความเร็วและเวลาของนักเรียนชั้น ม. 419 นายวีรภัทร โปณะทอง ภูเก็ตวิทยาลัย ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.6 เกี่ยวกับการเกิดแรงลอเรนซ20 นายสําเร็จ สระขาว วรนารีเฉลิม สพม. 16 แนวคิดเรื่องยีนของนักเรียนชั้น ม. 6
  2. 2. ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ขอเสนอวิจัย21 นางสุภารัตน นอยนาง มาบตาพุดพิทยาคาร สพม. 18 ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ม. 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร22 นางสาวรัจนา ภิญโญทรัพยโนนสังวิทยาคารสพม. 19มโนมติของนักเรียนชั้น ม.5 เรื่องโครงสรางและหนาที่ของพืชดอก23 นางสาวพนมพร รักษาภักดี ความเขาใจเกี่ยวกับยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม ของนักรเยนชั้น ม. 1 – 624 นางสาวณัฐยา ศรีบุรินทร นาดวงวิทยา แนวคิดเรื่องแรงโนมถวงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย25 นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย การศึกษาบุคลิกภาพทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร26 นางนิรัญญา ทักษิณภาคบานดุงวิทยาสพม. 20แนวคิดเรื่องอาณาจักรสัตวของนักเรียนชั้น ม.627 นางศุภร ไชยขันธ แนวคิดของนักเรียนชั้น ม .5 เกี่ยวกับรอยเลื่อน28 นางนัฎฐกานต ดวงพร อุดรพัฒนาการ การศึกษากระบวนการและวิธีการแกโจทยปญหาฟสิกสเรื่องแรงระหวางประจุไฟฟาของนักเรียนชั้น ม. 529 นางรุงนภาลัย ราชภักดี พิบูลยรักษพิทยา ความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ม. 530 นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน ศรีธาตุพิทยาคม การพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนชั้น ม. 4 เรื่องของแข็ง ของเหลซ และแกส (สถานะของสสาร)31 นางสุภาพร พลพุทธา หนองหึงพิทยาสพม. 21การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูวิชาฟสิกสชั้น ม. 432 นางเพลินใจ ขุนใหญ โพนทองประชาสรรค การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 ในการเรียนรูเรื่องฟสิกสนิวเคลียร33 นางหนูทิศ ทวีลาภ เจ็ดสีวิทยาคาร ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม. 5 เรื่องโมล: กรณีศึกษา34 นางวนิดา โคตรพิศธาตุนารายณวิทยาสพม. 23การพัฒนามโนมติเรื่องการเคลื่อนที่ของสัตวของนักรเยนชั้น ม. 535 นายจิตเอก โคตรพิศ ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.1 เรื่องหนวยของสิ่งมีชีวิต36 นายดํารงศักดิ์ สุดเสนห มัธยมวาริชภูมิ ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.4 ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงกับการเรียนรูเรื่องงานและพลังงาน37 นางสาวเสาวลักษณ พิมพดี มัญจาศึกษา สพม. 25 การพัฒนาความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.6 เรื่องเคมีอินทรีย38 นางราษี สืบโมราพยัคฆภูมิวิทยาคารสพม. 26ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้น ม.4 ในประเด็นทางวิทยาศาสตรและสังคมในชีวิตประจําวัน39 นายวิฑูรย สืบโมรา ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.5 เรื่องการตรึงคารบอนไดออกไซดของพืชในกระบวนการสังเคราะหแสง40 นายรุงระวี ศิริบุญนาม การตัดสินใจของนักรเยนชั้น ม.1 เกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตรและสังคม41 นายสถาพร ภูผาใจ ผดุงนารี สภาพทางการเรียนของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร: กรณีศึกษาของโรงเรียนผดุงนารี42 นางสาววราพร โยธาภักดี นาเชือกพิทยาสรรค การพัฒนาความเขาใจของนักรเยนชั้น ม. 4 เรื่องพันธะโควาเลนซ43 นายวีระพล ภาระเวช ขุขันธสพม. 28ความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการแบงเซลลแบบไมโทซิสและไมโอซิส44 นางมลิวัลย เลาหสูต กันทรลักษณวิทยา ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม. 5 เกี่ยวกับการแกปยหาโจทยฟสิกสเรื่องความเขมเสียง45 นางพรรณพร บุณทิศ ยโสธรพิทยาคม การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
  3. 3. ที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ขอเสนอวิจัย46 วาที่ ร.ต. จันทรเพ็ง อังฉกรรจ เขมราฐพิทยาคมสพม. 29การพัฒนาแนวคิดเรื่องสุริยวิถีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย47 นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ ปทุมราชวงศา แนวคิดของนักเรียนชั้น ม.2 เรื่องการมองเห็นวัตถุ48 นายธโนวุธ อิ่นคําปูดวงศึกษาลัยสพม. 30ความสามารถของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ในการวิเคราะหโจทยปญหาฟสิกส49 นางสุพัตรา อิ่นคํา ความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับความเปนกรดเบสของสาร50 นายเฉลิมพล ตามเมืองปก บานคายวิทยา แนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้น ม. 4 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่51 นางวนิดา จานิกร ธารทองพิทยาคมสพม. 32การพัฒนาความเขาใจพื้นฐานเรื่องทิศและเวลาของนักเรียนชั้น ม .452 นางสาวน้ําคาง จันเสริม กูสวนแตงพิทยาคม แบบจําลองทางความคิด (Mental model) เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนชั้น ม. 553 นางสาวภัณฑา ไชยเดชะ กนกศิลปพิทยาคม ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.2 เรื่องแสงและการมองเห็น54 นายปรีชา ลาภมาก เมืองบัววิทยา สพม. 33 การศึกษาแนวคิดเรื่องเซลลของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้น ม. 455 นางสาวสุพรรณี วรวัฒนเมธี ฮอดพิทยาคม สพม. 34 ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม. 4 – 6 เรื่องการสะทอนและการหักเหของแสง56 นางปณณิกา ไชยนวล จักรคําคณาทรสพม. 35ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม. 4 – 6 เรื่องชนิดของผล57 นายภูวณัฐ โพธิ์งาม ลําปางกัลยาณี แนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนชั้น ม.6 เรื่องพันธุศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ58 นางณัชชา เรือนมูล เทิงวิทยาคมสพม. 36การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับดาวฤกษของนักเรียนชั้น ม. 559 นายชาติ วรภู จันจวาวิทยาคม ความเขาใจของนักรเยนชั้น ม. 5 เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่60 นางลําภู โฮซิน แมสรวยวิทยาคม การศึกษาแนวคิดของนักเรียนชั้น ม.4 เรื่องพลังงานทางเลือก61 นายนพรัตน ใบยาปวสพม. 37การศึกษาแนวคิดของนักเรียนชั้น ม.5 เรื่องการสังเคราะหดวยแสง62 นายสุบรรณ ไชยหาญ แนวคิดที่คลาดเคลื่อนเรื่องคลื่นกลของนักเรียนชั้น ม. 563 นางธนพร ไชยเขียวแกว ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนาน ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม.2 เรื่องการสะทอนของแสงและการเกิดภาพจากวัตถุสะทอนแสง64 นายวันโชค ขวัญเมือง ศรีสําโรงชนูปถัมภ สพม. 38 แนวคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้น ม. 465 นางสาวสายชล สุขโข จานกรองสพม. 39การเปลี่ยนมโนมติที่คลาดเคลื่อเรื่องกัมมันตภาพรังสีของนักเรียนชั้น ม. 466 นางสาวรัชนี บุญเรือง วังโพรงพิทยาคม ความเขาใจของนักเรียนชั้น ม. 2 เกี่ยวกับการปลูกขาว67 นางณัฐภัสสร เหลาเนตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก การสํารวจและพัฒนาความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น ม. 468 นางไพเราะ แจงเจริญ โกรกพระ สพม. 42 กระบวนการแกโจทยปญหาดจทยฟสิกสของนักเรียนชั้น ม.4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดและต่ําสุด
  4. 4. กําหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โครงการสงเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต จังหวัดปทุมธานีวัน/ เวลา ๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ – ๑๗.๓๐ น. ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.๒๖ เม.ย. ๕๖ ประชุมคณะทํางาน ลงทะเบียน และแจกเอกสารประกอบการอบรม๒๗ เม.ย. ๕๖ ลงทะเบียนพิธีเปด แนะนําโครงการหลักการและเหตุผล(ผูบริหาร สพฐ.)การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเขาใจของนักเรียนโดยนายลือชา ลดาชาติตัวอยางแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในวิชาฟสิกสดาราศาสตร และโลกศาสตรโดยผศ. ดร. ขจรศักดิ์ บัวระพันธตัวอยางแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมีและธรรมชาติของวิทยาศาสตรโดยดร. จรรยา ดาสาตัวอยางแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในวิชาชีววิทยาโดยผศ. ดร. ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส๒๘ เม.ย. ๕๖การนําเสนอ พิจารณา และปรับปรุงคําถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (กิจกรรมกลุมตามหัวขอวิจัย)โดยผศ. ดร. ขจรศักดิ์ บัวระพันธ (วิทยากรหลัก), ดร. สุวิทย คงภักดี (วิทยากรผูชวย), และ นายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรผูชวย) (ฟสิกส ดาราศาสตร และโลกศาสตร)ดร. จรรยา ดาสา (วิทยากรหลัก), นางสาวลฎาภา สุทธกูล (วิทยากรผูชวย), และนางสาวกาญจนา มหาลี (วิทยากรผูชวย) (เคมี และธรรมชาติของวิทยาศาสตร)ผศ. ดร. ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส (วิทยากรหลัก), นายสุริยา ชาปู (วิทยากรผูชวย), และนางสาวอัจฉรา ไชยสี (วิทยากรผูชวย) (ชีววิทยา และอื่นๆ)๒๙ เม.ย. ๕๖หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก)การวิเคราะหดวยวิธีการแบบอุปนัยและวิธีการแบบนิรนัยโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก) และนายสุริยา ชาปู(วิทยากรผูชวย)การจัดเตรียมขอมูลเชิงคุณภาพ๑: การถอดคําพูดแบบคําตอคําโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก) และ นางสาวลฎาภา สุทธกูล (วิทยากรผูชวย)การจัดเตรียมขอมูลเชิงคุณภาพ ๒:การแตกขอมูลออกเปนสวนยอยโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก)และ นางสาวลฎาภา สุทธกูล(วิทยากรผูชวย)ตัวอยางขอมูลเชิงคุณภาพที่ไมสมบูรณ: ขอควรระวังโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก) และ นางสาวอัจฉรา ไชยสี(วิทยากรผูชวย)๓๐ เม.ย. ๕๖การจัดกลุมขอมูลสวนยอย และ การหาคา inter raterreliabilityโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก) และ นางสาวลฎาภาสุทธกูล (วิทยากรผูชวย)การแปลงขอมูลเชิงคุณภาพสูขอมูลเชิงปริมาณโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก) และ นางสาวสุทธิดาจํารัส (วิทยากรผูชวย)แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก)การถาม-ตอบขอสงสัย การอภิปรายกลุม และสรุปโดยนายลือชา ลดาชาติ (วิทยากรหลัก)หมายเหตุ:๑. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.๒. วันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น และ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.๓. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.๔. กําหนดการปรับไดตามความเหมาะสม

×