บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

4,611 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,874
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 1. 1. บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)นายณัฐพล บัวอุไรเลขที่ตาแหน่ง 1058(ส)เลขประจาตัวประชาชน 1-1410-00011-15-9สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. บันทึกสาหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดีและพฤติกรรมการทางานปีการศึกษา 2555  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 ประวัติส่วนตัวชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไรสัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ 8 มกราคม 2529 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2589ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์ 08-2556-3998ชื่อบิดา นายเอกชัย บัวอุไร อาชีพ รับจ้างชื่อมารดา นางสายพิณ มากธรรม อาชีพ ค้าขายสถานะ โสดเริ่มรับราชการตาแหน่ง ครู ระดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,840เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส)สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณงามความดี(ผู้ประเมินนาข้อมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องค์ประกอบคือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่งตั้ง พัฒนาหรือเรื่องบริหารงานบุคคลอื่นๆ)(ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เป็นผู้สรุปความเห็น และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ เป็นผู้ลงนาม)1. ผลงานสาคัญที่โดดเด่นที่ทาสาเร็จหรือเกิดผลดีต่อราชการหรือประชาชน(ระบุผลงานที่ทาสาเร็จในช่วงประเมินซึ่งเกิดผลดีต่อภารกิจของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนราชการ หรือต่อประชาชนตามที่เห็นสมควร)1. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาซี การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน2. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ3. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
 3. 3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ4. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน5. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทอง6. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ7. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา เพื่อเป็นแหล่งสาหรับประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมนักเรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้8. พัฒนางานแผนงานโรงเรียน โดยจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี กากับติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม9. วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”2. คุณงามความดี หรือพฤติกรรม สาคัญที่ปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อราชการ หรือประชาชน(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ข้าราชการปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชน)1. สร้างแผนการเรียนรู้รายวิชา ง 32212 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและบริบทของโรงเรียน2. ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลนักเรียนที่ได้รับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา ด้วยการขอทุนอาหารกลางวัน หาเงินช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิต และส่งนักเรียนที่ติดยาเสพติดไปบาบัดรักษา รวมทั้งติดตามนักเรียนที่หนีเรียน โดดเรียน และมีปัญหาครอบครัว3. การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของ
 4. 4. ข้าราชการครูอย่างเคร่งครัด และยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพครูในการประกอบกอบวิชาชีพ4. แนะแนวความรู้ในการประกอบอาชีพ การเรียนต่อการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจและนักเรียนในระดับชั้นที่ได้สอน รวมทั้งการแนะนาทุนการศึกษาของ พสวท.5. ศึกษา อบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองในด้านการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และนามาพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่การปฏิบัติ6. เข้าร่วมและเป็นทีมงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดอบรมและสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูทางด้านไอซีทีและแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา7. เข้าร่วมและเป็นทีมงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูทางด้านการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ และการปรับหลักสูตรสถานศึกษา8. เข้าร่วมและเป็นทีมงานในการดูแลเว็บไซต์โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 43. ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่สาคัญ และการพัฒนารายบุคคล(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น ชอบปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเรื่องใหม่ๆ และระบุผลสาเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล)1. ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนตามกระบวนการวิจัยโดยใช้สื่อไอซีที2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ความสาคัญกับสิ่งที่นักเรียนสนใจและนาสิ่งที่นักเรียนสนใจนั้นมาพัฒนา ศึกษา และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมต่อไป เช่น การนาเว็บไซต์ E-Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
 5. 5. และนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ก็ได้จัดชุมนุมสาหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ3. จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยสอนให้นักเรียนสามารถปฏิบัติ และสร้างชิ้นงานได้ โดยให้นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนนาไปสร้างชิ้นงานตามที่ตนเองสนใน และนามานาเสนอที่หน้าชั้นเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งก็คือการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมการพัฒนาเว็บไซต์สาเร็จรูปด้วย Wordpress4. ทาการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก(นายณัฐพล บัวอุไร)วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป.............................................................................(นางอนงค์ มีปัญญา)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ................................................................................(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
 6. 6. สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สาหรับตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)นายณัฐพล บัวอุไรเลขที่ตาแหน่ง 1058(ส)เลขประจาตัวประชาชน 1-1410-00011-15-9สถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 7. 7. ข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ ประวัติส่วนตัวชื่อ นายณัฐพล ชื่อสกุล บัวอุไรสัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ 8 มกราคม 2529 เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2589ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์ 08-2556-3998ชื่อบิดา นายเอกชัย บัวอุไร อาชีพ รับจ้างชื่อมารดา นางสายพิณ มากธรรม อาชีพ ค้าขายสถานะ โสดเริ่มรับราชการตาแหน่ง ครู ระดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,020เลขที่ตาแหน่ง 1058(ส)สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ประวัติทางการศึกษาลาดับที่ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาปีที่จบการศึกษาหมายเหตุ1. ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอินทอารี พ.ศ. 25402. มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา พ.ศ. 25433. มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 25464. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 25505. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 25516 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555ข้อมูลบุคคล
 8. 8.  ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนวัน เดือน ปี ตาแหน่ง / โรงเรียนเลขที่ตาแหน่งระดับ ขั้น หมายเหตุ18 พ.ค.2552ครูผู้ช่วย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครูผู้ช่วย 8,700บรรจุเข้ารับราชการ1 ต.ค.2552ครูผู้ช่วย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,230 1.0 ขั้น1 เม.ษ.2553ครูผู้ช่วย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,480 0.5 ขั้น1 ต.ค.2553ครูผู้ช่วย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครูผู้ช่วย 9,940 1.0 ขั้น1 เม.ย. 2554ครูผู้ช่วย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครูผู้ช่วย 10,700 0.5 ขั้น18 พ.ค. 54ครู คศ.1 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครู คศ.1 12,530 ปรับเงินเดือนครูผู้ช่วย1 ต.ค. 54ครู คศ.1 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครู คศ.1 14,220 1.0 ขั้น1 เม.ย. 55ครู คศ.1 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครู คศ.1 15,020 1.0 ขั้น1 ต.ค. 55ครู คศ.1 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา1058(ส) ครู คศ.1 15,840 1.0 ขั้นบันทึกผลงานและคุณงามความดี1. บันทึกผลงานที่ได้ดาเนินการปีการศึกษา 2555  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 21.1 บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งดาเนินการสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ง32212)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/6รวมจานวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
 9. 9.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ- กิจกรรมชุมนุมหมากรุกไทย จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์- กิจกรรมระดับ ม.4 จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ประโยชน์ในการนาไปใช้ด้านการจัดการเรียนการสอน1. มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ4. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยนาSocial Mediaแ ล ะ E-Learningมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน5. มีการศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง และจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ6. เตรียมการสอนทาแผนการสอน1. แผนการจัดการเรียนรู้2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน3. รายงานผลการปฏิบัติการสอน4. ชิ้นงานที่ได้จากการปฏิบัติของผู้เรียน1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 95ขึ้นไป2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 1001. นาไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ2. ปรับปรุงแผนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภท3. มีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนาไปใช้ได้จริงและมีคุณภาพ
 10. 10. ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ประโยชน์ในการนาไปใช้และปฏิบัติตามแผนการสอนที่กาหนดไว้ด้านการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา1. มีการศึกษาผู้ เ รี ย น เ ป็ นรายบุคคล2. มีการอบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือแนะนาเมื่อนักเรียนมีปัญหา3. จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกากับดูแลและติดตามนักเรียนอย่างสม่าเสมอ3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2. นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน3. ลดปัญหานักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดครอบครัว และการเงิน1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2. นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านทุกรายวิชา3 . นั ก เ รี ย น มีความสุขกับการเรียน4 . นั ก เ รี ย นปลอดภัยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการพนัน และการทะเลาะวิวาทย์1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้นมีความรับผิดชอบด้านการเรียน และงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้านกิจกรรมลุกเสือ– เนตรนารี1. จัดกิจกรรมให้สมาชิกลูกเสือ –เนตรนารีได้เรียนรู้ตรงตามเปูาหมายการจัดกิจกรรม2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้าน1. สมาชิกลูกเสือ –เนตรนารีผ่านการประเมินผลการจัดกิจกรรมร้อยละ1002. สมาชิกลูกเสือ –เนตรนารีมีความสามารถใน1. สมาชิกลูกเสือและเนตรนารีได้รับการส่งเสริมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์2. สมาชิกลูกเสือ –เนตรนารีมีความสามารถใน1. มีลูกเสือ – เนตรนารีที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม2. มีสมาชิกลูกเสือและเนตรนารีเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรม
 11. 11. ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ประโยชน์ในการนาไปใช้กิจกรรมเต็มตามศักยภาพการทางานร่วมกันมีคุณธรรมจริยธรรมตรงตามที่กาหนด และมีความประพฤติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการการทางานเป็นหมูคณะ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้นต่างๆ ในโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมชุมนุมหมากรุกไทย1. นักเรียนทีเรียนในกิจกรรมชุมนุม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์2. นักเรียนมีทักษะในการเล่นหมากรุกโดยการคิดเป็นระบบ3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์1. นักเรียนมีทักษะในการเล่นหมากรุกไทย2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์1. นักเรียนมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรม และเรียนกิจกรรมชุมนุมหมากรุกไทย2. นักเรียนเห็นคุณค่า ประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย1. นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทยในรายการต่างๆ ได้ด้านการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแผนงาน1. ระดับความสาเร็จในการจัดการบริหารงานแผนงานและการรายงานผล2. ระดับความสาเร็จในการรายงานผลการใช้เงินงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ1. รายงานการใช้งบประมาณแต่ละปีงบประมาณ1. การตรวจสอบการใช้งบประมาณที่มีความสะดวกโปร่งใส1. เป็นข้อมูลในการรายงานการใช้งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ2. เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการบริหารงานต่อไป
 12. 12. ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ประโยชน์ในการนาไปใช้3. ความถูกต้องสมบูรณ์ของการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์โรงเรียน1. โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสวยงาม น่าสนใจ2. ข้อมูล ข่าวสารรูปภาพ มีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน4. เป็นแหล่งของข้อมูล ข่าวสารกิจกรรม การเรียนการสอนที่สาคัญที่นักเรียนจะเข้ามาศึกษาค้นคว้า1. เว็บไซต์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน1. เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา ได้รับความนิยมมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมจานวนมากนักเรียนให้ความสนใจ มีข่าวสารที่ทันสมัย1. เผยแพร่กิจกรรมโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไปสู่สังคมภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในโรงเรียน1. ระบบเครือข่ายมีการเชื่อมโยงไปในทุกอาคารในโรงเรียน2. มีระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายภายในสานักงานและ1. ระบบเครือข่ายครอบคลุมในสานักงานและห้องพักครู2. มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมบริเวณโรงเรียน3. มีระบบ1. ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายในโรงเรียน1. การทางานของนักเรียน ครู มีประสิทธิภาพสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
 13. 13. ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ประโยชน์ในการนาไปใช้ห้องพักครู3. มีระบบเครือข่ายไร้สายให้บริการกับนักเรียน4. มีระบบกลั่นกรองผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต5. มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพกลั่นกรองผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ4. อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง ใช้งานได้ดี2. บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี) โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์และประโยชน์ในการนาไปใช้ด้วยก็ได้1. เป็นคณะกรรมการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ติดตาม ดูแลและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ และไอซีที รวมทั้งจัดทาแผนการพัฒนาไอซีทีให้กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42. รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน โดยได้ปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียนข้อมูลครู-อาจารย์ ข้อมูลนักเรียน ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียน ได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจะจัดทาขึ้น3. รับผิดชอบหัวหน้างานแผนงาน มีหน้าที่ดูแลการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และรายงานผลการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ4. เป็นกรรมการในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย5. รับผิดชอบการจัดทาแผนสรุปงานหรือโครงการต่างๆ (PDCA) ให้กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 14. 14. 3. สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสาคัญที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้ จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน(กรณีที่มีผลงานสาคัญเกินกว่า 6 ผลงาน ก็ให้สรุปและจัดเรียงลาดับไว้ได้)1. เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ2. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ3. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทอง4. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ5. วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”1.2 บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบการศึกษา 2555  ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาล และการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม2549 ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกาลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว โดยให้ผู้บังคับบัญชานาไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สาคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดีระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดีประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง(มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ1. ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมอย่างเคร่งครัด2. มีความรับผิดชอบและซื่อตรง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
 15. 15. กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดีระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดีประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ)3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น ยกมือไหว้ครูที่อาวุโสกว่าตามวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จมีคุณภาพตามเปูาหมายที่กาหนด5. มีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน6. ดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ(รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ)1. เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู โดยคานึงอยู่เสมอว่าอาชีพครูคืออาชีพที่มีเกียรติและเป็นผู้สร้างบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรม2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย และความถูกต้อง3. ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ ด้วยการจัดทาแผนการสอนเป็นรายชั่วโมง ติดตามดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอบรมสั่งสอนศิษย์โดยเน้นที่คุณธรรม จริยธรรมเป็นหลัก3. ใฝุหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาถ่ายทอดให้กับศิษย์ ด้วยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การหาความรู้จากตาราต่างๆ และการอบรมสัมมนาที่ทางโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น1.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ(รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และรับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วย1. อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตั้งใจ และเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกว่าศิษย์คนใดจะเรียนเก่งหรือไม่เก่ง ให้ความรู้และวิทยาการแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ2. ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างเสริมทักษะกระบวนการชีวิต และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับศิษย์ไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม3. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ทุกคน ได้แก่ การมาตรงต่อเวลา
 16. 16. กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดีระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดีประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้ความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจ และเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ)การแสดงความเคารพครูอาจารย์ที่มีความอาวุโสกว่า การรักษาความสะอาด4. หมั่นหาความรู้ ความเจริญทางกาย วาจา ใจ ปฏิบัติงานและหน้าที่ด้วยอารมณ์แจ่มใส จริงใจ และเสมอภาค1.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ(ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ)1. ทางานร่วมกับเพื่อนร่วมกันอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดมั่นในระบบงานที่มีคุณธรรม2. ทางานด้วยความสามัคคี และช่วยเหลือเพื่อนร่วมกันทุกครั้งที่เกิดปัญหา3. ให้คาแนะนา ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน เช่น ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี หรือวิธีการทางานที่ช่วยให้การทางานราบรื่น รวดเร็ว และถูกต้อง4. มีน้าใจกับเพื่อนร่วมงานทุกคน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม(ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)1. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดารงรักษาวัฒนธรรมไทย ภาษาไทย ด้วยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ภูมิใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมในท้องถิ่น รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ2. ช่วยตรวจสอบ และเชิญชวนให้นักเรียนช่วยกันประหยัด ทั้งในด้านเงินทอง สิ่งของ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่าง ๆได้แก่ น้า ไฟฟูาด้วยการใช้น้าอย่างประหยัด ปิดไฟและพัดลมในห้องเรียนทุกครั้งที่ออกจากห้อง3. ร่วมงานกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ บาเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง ยึดถือในคุณธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์
 17. 17. กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดีระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สาคัญที่ท่านได้ประพฤติดีประพฤติชอบ ตามวินัยและจรรยาบรรณ ที่ได้รับปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิดคุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชนหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้หรือตามที่ส่วนราชการกาหนดก็ได้4. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การเป็นข้าราชการอย่างเคร่งครัด และรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้ง2. การประพฤติ การปฏิบัติตนตามงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ1. ปฏิบัติการสอนด้วยความความรับผิดชอบ เต็มใจ เต็มกาลังความสามารถ ทาให้นักเรียนสามารถ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้2. ติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ลดปัญหาผลการเรียนตกต่า สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทั้งเวลา แรงกายและทุนทรัพย์4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจละเอียดรอบคอบผลงานที่ได้มีคุณภาพดีเป็นที่พอใจ3. พฤติกรรมการทาคุณงามความดีอื่นๆที่ส่วนราชการกาหนดตามลักษณะงานของตนหรือที่มีมติคณะรัฐมนตรีกาหนด1. แต่งเครื่องแบบข้าราชการในวันที่โรงเรียนกาหนด2. ส่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนให้กับเขตพื้นที่การศึกษาตามกาหนดเวลา3. รวบรวมข้อมูลเก็บเป็นสารสนเทศและนาเสนอให้กับส่วนราชการต่างๆ2. หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่ทางราชการมอบหมายให้ไปเข้าอบรมและสัมมนา รวมทั้งข้อเสนอการพัฒนาที่ต้องการการอบรม ศึกษา ดูงานวัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงานวุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัด10 พ.ย.2555การอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียนสาหรับครู เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา
 18. 18. วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงานวุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัดครู12 พ.ย.2555กรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6โรงเรียนธัญรัตน์ เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)13 พ.ย.2555กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Web Editor ม.1-ม.3โรงเรียนธัญรัตน์ เกียรติบัตรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)23 พ.ย.2555ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ และจัดพิมพ์ข้อสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วยห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี)24 พ.ย.2555การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลาลูกกา29 พ.ย.2555การประชุมปฏิบัติการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค School Mappingปีงบประมาณ 2556ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 417 – 21ธ.ค. 55การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงแรมบัดดี้ ออเรนทัล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรีสสวท.6-11 ม.ค.2556ประชุมปฏิบัติการจัดทาเอกสารและชุดฝึกอบรมโรงแรมริเวอร์วิวเพลสจ.พระนครศรีอยุธยาสานักเทคโนโยลีเพื่อการเรียนการสอน
 19. 19. วัน/เดือน/ปี วิชาที่อบรมหรือดูงาน สถานที่อบรมหรือดูงานวุฒิ อ้างอิง หน่วยงานที่จัดการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอนสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ21 ม.ค.2556ประชุมการดาเนินการโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ(NEdNet)ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 415 ก.พ.2556ประชุมเพื่อกาหนดโครงการ/แผนงาน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรีศธ04232.08โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ18-23 มี.ค.2556ประชุมปฎิบัติการยกร่างหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรีเกียรติบัตรศธ5405.3/ว.1011สสวท.28-31 มี.ค.56ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรีเกียรติบัตรสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทยการเป็นวิทยากรวัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่ หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ6-7 มี.ค. มี.ค.2556วิทยาการการอบรมค่ายซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์สวนลุงในรีสอร์ท จ.นครนายกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกา3. สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การจัดทาแผนการเรียนรู้รายบุคคล ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันในชั้นเรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงปิดภาคเรียน
 20. 20.  กระบวนการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูอาจารย์ได้ทดลองเขียนรายงานหรือตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียนแบบย่อโดยจัดการอบรมในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจในรายวิชาของคอมพิวเตอร์ โดยการใช้วิธีการสอนแบบต่างๆลงชื่อ........................................................ผู้บันทึก(นายณัฐพล บัวอุไร)วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป.............................................................................(นางอนงค์ มีปัญญา)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ................................................................................(นายประสงค์ สุบรรณพงษ์)ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลาลูกกาวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

×