Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ΠΔΕΔΕ

375 views

Published on

Η Δημιουργική Τάξη του 2020:
Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ΠΔΕΔΕ

Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας


Νίκη Λαμπροπούλου – Αναστασία Κουτίβα:
Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Money Show 2012 Patras, Greece
http://www.forumanaptixis.gr/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Η Δημιουργική Τάξη του 2020: Δημιουργικές Πρακτικές – Καινοτόμες Δράσεις της ΠΔΕΔΕ

 1. 1. Η Γεκηνπξγηθή Σάμε ηνπ 2020: Γεκηνπξγηθέο Πξαθηηθέο –Καηλνηόκεο Γξάζεηο ηεο ΠΓΔΓΔ Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο &Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Νίθε Λακπξνπνύινπ – Αλαζηαζία Κνπηίβα: Οκάδα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ
 2. 2. ΑΤΗΕΝΤΑ Άτλασ Κοινών Οραμάτων• Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων• Δημιουργική Τάξη 2020• Καινοτόμεσ δράςεισ• Ο/Θ Ζλληνασ/ίδα Πολίτησ του 2020
 3. 3. Α. ΟΔΠ ΠΓΔΓΔΗ Οκάδα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ ΠΓΔΓΔ (ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ) ζπγθξνηήζεθε πξώηε θνξά ζηελ Πάηξα κε ηελ απόθαζε 6740/01-09-2011 ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηεπζπληή Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γπη. Διιάδαο, θ. Γηώξγνπ Παλαγησηόπνπινπ.Σα κέιε ηεο ΟΔΠ είλαη ζηειέρε ηεο ΠΓΔΓΔ κε ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθό θαζεθνληνιόγην κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα
 4. 4. ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ 2012-2013 Γεληθόο ππεύζπλνο ν θ. Γεώξγηνο Παλαγησηόπνπινο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο, Πξνσζεηέο: θ. Βαζηιηθή Σαζνύια, θ. Αλδξέαο Αξηζηνηέιεο Ρηδόπνπινο, θαη θ. Υαξίθιεηα Πίηζνπ, Δθπαηδεπηηθνί θ. Νίθε Λακπξνπνύινπ (δηαρεηξίζηξηα ηεο νκάδαο), θ. Μαξία Αξγπξνπνύινπ σο ππεύζπλε ζπληνληζκνύ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, θ. Δπαγγειία Μσπζίδνπ, θ. Αλαζηαζία Κνπηίβα. θ. Αθξηβή Αδακνπνύινπ, Οπξαλία Σζεθνύξα θαη θ. Δπθεκία Φπρνγηνύ σο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ, θ. Ηιία Κνπξηέζε σο ππεύζπλν δηαζεκαηηθώλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλ ζεκάησλ Ο θ. Πέηξνο ΢θήθαο νξίζηεθε ηερληθόο ππεύζπλνο Κ. Δπαγγειία Μάξθνπ δηνηθεηηθή ππεύζπλε ηεο ΟΔΠ. Η ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ ζπληνλίδεηαη από ηνπο Πξντζηάκελνπο Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ζκηαο & Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπη. Διιάδαο, θ. Θεόδσξν Μπαξή θαη θ. ΢νθία Υξηζηνπνύινπ αληίζηνηρα.
 5. 5. Α. Πέξπζη κέρξη ΢ήκεξα: Δπηηπρίεο ΟΔΠ ΠΓΔΓΔΣν ζρνιηθό έηνο 2012-13 ζε ζύλνιν 256 εγθεθξηκέλσλ ΔΠ γηα όιε ηελ Διιάδα: Δγθξίζεθαλ 31 -από ηηο 68 αηηήζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί- γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ελώ ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά είραλ εγθξηζεί 21 αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Η ρξεκαηνδόηεζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 825.225 επξώ  362.000 επξώ γηα ην ΔΠ Comenius  463.225 επξώ γηα ην ΔΠ Leonardo Da Vinci.  625 κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο Μαδί κε ηηο κεηαθηλήζεηο γηα ηηο επηζθέςεηο κειέηεο ε ζπλνιηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ηα ζρνιεία θαη ηνπο εθπ/θνύο ηεο δπη. Διιάδαο μεπεξλά ην 1εθ. επξώ
 6. 6. Στόχοι ΟΠΕ-ΠΔΕΔΕ * EU-PDEDE1. Βοικεια και υποςτιριξθ ςτην αρχική γραφειοκρατική διαδικαςία, τθ δθμιουργία αρχικών ιδεών και ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία καταςκευήσ προτάςεων2. Βοικεια και υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ των εγκεκριμμζνων προγραμμάτων καθ’ όλη τη διάρκειά τουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ και αποτελεςματκότθτασ των αποτελεςμάτων και καλϊν πρακτικϊν,3. Διεφρυνςθ των εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν με τθν ανταλλαγή των καλφτερων εκπαιδευτικών πρακτικών ανάμεςα τουσ εκπαιδευτικοφσ των τριϊν νομϊν και μεταξφ των χωρϊν τθσ ΕΕ,4. Θ δημιουργία νζων εκπαιδευτικών και μεθοδολογικών προςεγγίςεων ςυμβατών με τισ τοπικζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ προςεγγίςεισ και ιδιαιτερότθτεσ των εκπαιδευτικϊν των τριϊν νομϊν τθσ Περιφζρειασ.
 7. 7. Διαδικτυακή Πφληhttp://blogs.sch.gr/eu-pdede/
 8. 8. Δίκτυο Υποςτήριξησ – Κοινωνικά Δίκτυα (Κοινότητεσ Εκπαιδευτικών ΠΔΕΔΕ)• Συμμετοχι και διάδραςθ• Πλατφόρμα ανταλλαγισ ιδεϊν, εμπειριϊν, απόψεων• Καταςκευι βάςεων αρχείων για εφρεςθ χριςιμων και αναγκαίων πλθροφοριϊν• Συηθτιςεισ - Κοινωνικι Δικτφωςθ• Τεχνογνωςία• http://blogs.sch.gr/groups/european-projects-community/• http://www.facebook.com/groups/eu.pdede/• http://www.slideshare.net/eu-pdede/
 9. 9. Η ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ είλαη ζηε δηάζεζή ζαο!Βνήζεηα θαη ππνζηήξημε  Γπαθειοκπαηική διαδικαζία  Απσική ζύνηαξηρ ππόηαζηρ και ζςμμεηοσή ωρ ζςνηονιζηέρ  Σςμμεηοσή ωρ εηαίποι  Σςμμεηοσή ζε ςπάπσοςζερ πποηάζειρ για απόκηηζη εμπειπίαρ  Διασείπιζη εγκεκπιμμένων ΕΠ
 10. 10. Photo by Ismini Polykandrioti Photo by Ismini Polykandrio
 11. 11. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ
 12. 12. Horizon 2020
 13. 13. Καηλνηνκία – Μάζεζε Μέζσ ΣΠΔΓηαρείξηζε εθπ/θώλπξνγξακκάησλ κέζσ ΣΠΔ•΢ηόρνη•Καηλνηνκηθέο Γξάζεηο•΢πγθεθξηκέλε Δθαξκνγή•Πξνζβαζηκόηεηα•Αληίθηππν – αιιαγέο ζηνπεξηβάιινλ
 14. 14. Παξάκεηξνη Παηδαγσγηθώλ Πξαθηηθώλ γηα Γεκηνπξγηθέο Σάμεηο (CCR)•Γνκέο•Δθπαηδεπηηθό πεξηερόκελνθαη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα•Αμηνιόγεζε•Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο•Οξγάλσζε•Ηγεζία θαη αμίεο•΢πλδεζηκόηεηα
 15. 15. Ο/Η καζεηήο/ηξηα ζα…• Δθμιουργεί• Σχεδιάηει• Επινοεί• Ορίηειτον κόςμο…• με εντελϊσ διαφορετικό τρόπο• το 2020
 16. 16. ΠΡΟΣΑ΢ΔΙ΢ ΟΔΠ-ΠΓΔΓΔ ΓΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΣΑΞΔΙ΢Αλλαγή του περιβάλλοντοστησ τάξησ•Νζεσ παιδαγωγικζσπροςεγγίςεισ•Συμμετοχή ςε ευρωπαϊκάπρογράμματα•Χρήςη τησ τεχνολογίασ•Εμπιςτοςφνη ςτονεκπαιδευτικό
 17. 17. Οη Μειινληηθνί Έιιελεο/ίδεο..ζα έρνπλ ηα πξνζόληα γηα ην ξηδηθά δηαθνξεηηθό εμσηεξηθό πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ην κέιινλ ησλ πνιηηώλ ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Διιάδα ζήκεξα.
 18. 18. Πξνεηνηκάδνληαο ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο γηα ην 2020Γπλαηόηεηεο γηα Γηεζλή ΢πλεξγαζία, Γλώζε & Γεμηόηεηεο
 19. 19. Ευχαριςτώ πολφ για την προςοχή ςασ!! ΕπικοινωνίαΟμάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ ΕλλάδασΔιεφθυνςη: Ακτι Δυμαίων 25Α, 26222, ΠάτραΤηλζφωνο: +30 2610 362407Εμαιλ: eu.pdede (at) gmail.comΙςτοςελίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

×