Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1Ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΒΑ΢ΒΑ΢ΑΣ   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ (PROJECT)«ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ»
ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘ ΣΠΑΔΑ: ΠΑΚΘΨΕΧ & ΠΑΚΘΨΦΛΕΧΨΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ Α1,Α2, Α3 ΩΥΕΩΚΩΡΘ ΨΘΧ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘΧ ΣΠΑΔΑΧ:     ΥΑΥΑΘΟΛΣΩ ΕΩΟΑΟΛΑ, ...
ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΑ ΨΩΡ ΠΕΟΩΡ ΨΘΧ ΣΠΑΔΑΧ:  1. ΑΦΒΑΡΛΨΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ  2. ΞΑΡΑΞΑΦΘ ΓΕΩΦΓΛΑ  3. ΞΑΦΩΔΘ – ΞΣΡΨΑΦΛΔΣΩ ΕΟΕΡΘ  4. ...
ΞΛΡΘΨΦΣ ΕΥΛΟΣΓΘΧ:ΨΑ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΨΘΧ ΕΥΛΞΑΛΦΣΨΘΨΑΧ  (Σικονομικά & περιβαλλοντικά)ΞΑΛ Θ ΑΡΑΓΞΘ ΕΡΕΦΓΣΥΣΛΘΧΘΧ ΣΟΩΡ
Ρεριβάλλον είναι το κακετί που βρίςκεται γφρω μασ, τοκακετί που μασ περιβάλλει, ο τόποσ, θ οικογζνεια, θ κοινωνίαμζςα  ς...
ΧΞΣΥΣΧ & ΧΨΣΧΣΛ ΨΣΩ PROJECT: Σ προβλθματιςμόσ των παιδιϊν ςχετικά με τα οικονομικά κζματα και προβλιματα. Θ ενεργι ςυμμ...
ΨΣ ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ΠΑΧ:Σι όροι, οι κανόνεσ με τουσ οποίουσ κα εργαςτοφμε για τθνυλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ...
Θ ΑΧΥΛΔΑ ΨΣΩ PROJECT
ONOMA ΣΠΑΔΑΧ: «ΥΟΑΡΘΨΣΧΩΨΘΦΕΧ»       ΣΡΣΠΑΨΑ ΩΥΣΣΠΑΔΩΡ:1.  « Α΢ΛΣΥΣΛΘΨΕΧ»2.  «ΞΣΧΠΛΞΣΛ ΦΩΧΛΓΡΩΧΨΕΧ»3.  «ΣΛΞΣΡΣΠΣ...
ΩΥΣΚΕΠΑΨΑ    &ΟΕ΢ΕΛΧ - ΞΟΕΛΔΛΑ
ΩΥΣΚΕΠΑ 1: «Πορφζσ αξιοποίθςθσ των ςτοιχείων τουπεριβάλλοντοσ για εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων» Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγε...
ΩΥΣΚΕΠΑ 2: «Ανκρϊπινεσ ανάγκεσ, φυςικό περιβάλλον καιοικονομία» Άλζξσπνο     Μαγαδηά     Υξήκαηα Άλδξαο      ...
ΩΥΣΚΕΠΑ 3: « ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΜ ΥΤΦΣΛ» Οηθνλνκία       Θάιαζζα    Δπηρείξεζε Έζνδα         Βνπλά     Βηνηε...
ΩΥΣΚΕΠΑ 4: « ΥΕΦΛΒΆΟΟΣΡ ΞΑΛ ΕΜΔΘ ΥΕΦΛΒΆΟΟΣΡΨΣΧ»Φπζηθό πεξηβάιινλ    ΠπξθαγηέοΕώα           Αλζξσπνγελέο πεξ...
ΨΣ ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΣ ΨΘΧ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧΠΘΡΑΧ     ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ       ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧΧεπτζμβριοσ  Γνωριμία  με  ...
ΠΘΡΑΧ      ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ        ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧΡοζμβριοσ    Χφνταξθ του Χυμβολαίου τθσ  Υαρουςίαςθ του ςχε...
ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΘΓΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ1. Αρχζσ Σικονομικισ Κεωρίασ, Κεοχαροφλα Παγουλά.2. Ειςαγωγι ςτθν Σικονομικι, David Be...
ΠΑΚΘΠΑΨΑ ΥΣΩ Θ ΩΟΘ ΨΣΩΧ ΧΧΕΨΛΗΕΨΑΛ ΠΕ ΨΣ          ΚΕΠΑ ΠΑΧ:1. Αρχζσ Σικονομίασ2. Αρχζσ Σικονομικισ Κεωρίασ3. Αρχζ...
ΣΛ ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΑΦΣΦΣΩΡ : Ψθν οικονομία και τουσ τομείσ τθσ Ψα είδθ των επιχειριςεων Ψο περιβάλλον και τα...
 Ψισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ Ψον ορυκτό πλοφτο Ψα διάφορα είδθ καλλιζργειασ Ψθ γεωργία Ψθν κτθνοτροφία Ψθν αλιεί...
 Ψθν κομποςτοποίθςθ Ψθν ανακφκλωςθ Ψισ Ξαλζσ Ψζχνεσ Ψα νομίςματα Ψον αγροτουριςμό Διάφορα είδθ πανίδασ και χλωρίδασ...
ΕΡΕΦΓΕΛΕΧ & ΔΦΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ: Υαρακολουκιςαμε τθν προβολι ντοκιμαντζρ ςχετικϊν με τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργει...
 Φτιάξαμε το Οεξικό τθσ Ερευνθτικισ μασ Εργαςίασ, το οποίο βρίςκεται ςτο  παράρτθμα του βιβλίου μασ, αλλά κυκλοφορεί κα...
Υιραμε ςυνεντεφξεισ από κακθγθτζσ και κακθγιτριζσ μασ, που διδάςκουν μακιματα τα οποία ςχετίηονται με το κζμα τθσ Ερευνθτ...
ΥΘΦΑΠΕ ΑΥΑΡΨΘΧΕΛΧ ΧΨΛΧ Ε΢ΘΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ ΠΑΧ:ΠΑΚΘΠΑ: ΑΦΧΕΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΚΕΩΦΛΑΧ Ψι πιςτεφετε ότι κα πρζπει να γνωρίηει ο κάκε...
ΠΑΚΘΠΑ: ΛΧΨΣΦΛΑ Υόςο ςθμαντικι κεωρείτε ότι είναι θ οικονομία για τα άτομα και τουσ λαοφσ; Ψι ζχετε να μασ πείτε για τα ...
ΠΑΚΘΠΑ: ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ Υόςο και πϊσ πιςτεφετε ότι επθρεάηει θ οικονομία τθν κοινωνία; Ψι είδουσ ςχζςεισ δθμιουργοφνται με...
ΠΑΚΘΠΑ: ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ Υοιεσ μακθματικζσ γνϊςεισ πιςτεφετε ότι πρζπει να ζχει απαραίτθτα ο κακζνασ μασ για τθν οικονομία ( α...
 Επιπλζον ςυηθτιςαμε με τουσ γονείσ, τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιζσ μασ και μάκαμε πολφτιμα πράγματα για τθ ηωι. Επίςθσ...
 Χπάρτα, λινάρι, τρίχωμα ηϊων, για τθν ΕΡΔΩΧΘ μασ. Δζρματα ηϊων, για τθν ΩΥΣΔΘΧΘ μασ. Ξαλάμια, ξφλα, δζρματα ηϊων, για ...
Φανταςτείτε πωσ αυτά που ςιμερα είναι προβλιματα προσλφςθ, δθλ. θ οικονομικι κρίςθ     και θ μόλυνςθ τουπεριβάλλοντοσ,...
‘’ - Ξαι τϊρα τι κάνουμε;   - Πιπωσ οι ριςεισ των προγόνων μασ μποροφν κάπου – κάπωσ να βοθκιςουν;           ...
 8. Θ φφςθ μασ δίνει τθν τζχνθ και θ τζχνθ μασ δίνει τισ άγνωςτεσ καλλονζσ τθσ φφςθσ, ΞΛΞΕΦΩΡ 9. Τπωσ θ γθ, όςο γόνιμθ ...
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΕΦΩΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ
Ποσοστά ερωτηθέντων ανά ηλικία           0%    0%      0%          5%     3%    3%  ...
 Ροιό το μορφωτικό ςασ επίπεδο;              4%    4%36%                        ...
 Ροιεσ από τισ παρακάτω τροφζσ κατά τθν γνώμθ  ςασ πρζπει να καταναλώνουμε περιςςότερο; δθμθτριακά     λαχανικά  ...
 Ρωσ πιςτεφετε ότι επθρεάηει θ μεςογειακι     διατροφι τον άνκρωπο;    Θετικά  Αρνθτικά  Δεν Γνωρίηω     5...
 Ροιεσ από τισ παρακάτω ουςίεσ των τροφίμων κα  πρζπει κατά τθν γνώμθ ςασ να καταναλώνονται          περιςςότερ...
 Σε ποιεσ από τισ παρακάτω χώρεσ κατά τθ γνώμθ ςασ  πρωτοεμφανίςτθκε θ «Μεςογειακι διατροφι» ; Ελλάδα     Χώρεσ Β...
 Καταναλώνετε πρόχειρο φαγθτό κατά τθνδιάρκεια τθσ εβδομάδασ αν ναι πόςεσ φορζσ;   1-3     3-5     5-7    ...
 Ακολουκείτε ζνα ιςορροπθμζνο πρόγραμμα διατροφισ;        Ναι     Πχι     Σχεδόν        15     ...
 Χτο ςπίτι ι ςτθν δουλειά ςασ ζχετε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%  0%       ...
 Αφινετε ςυχνά τθν τθλεόραςθ ι τον Θ/Ω αναμμζνα      χωρίσ να τα χρθςιμοποιείτε; 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10...
 Υιςτεφετε ότι ςτα ςχολεία πρζπει να υπάρχει το       μάκθμα τθσ οικονομίασ; 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%     ναι...
 Ξλείνετε τθ βρφςθ ενϊ πλζνετε τα δόντια ςασ;80%70%60%50%40%30%20%10% 0%     ναι      όχι     μερικζσ φορζσ
 Αφινετε το αυτοκίνθτο ςτο ςπίτι για να       εξοικονομιςετε χριματα;45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%      ναι  ...
Θ ΔΘΠΣΧΞΣΥΘΧΘ ΨΘΧ 2θσ ΩΥΣΣΠΑΔΑΧ « ΞΣΧΠΛΞΣΛ ΦΩΧΛΓΡΩΧΨΕΧ» ΠΕ ΩΥΣΚΕΠΑ « ΑΡΚΩΥΛΡΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ, ΦΩΧΛΞΣ     ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ ΣΛΞΣ...
 80% των ερωτθκζντων γνωρίηει τα αίτια που ςυντελοφν     ςτθν ανάπτυξθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. 51% κεωρεί ...
ΔΛΑΒΆΗΣΡΨΑΧ, ΑΞΣΪΓΣΡΨΑΧ, ΧΩΗΘΨΪΡΨΑΧ, ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΧΨΙΞΑΠΕ ΥΕΦΛΧΧΤΨΕΦΣ. ΞΑΛ ΕΥΕΛΔΙ ΥΛΧΨΕΪΣΩΠΕ ΤΨΛ ΞΆΚΕ ΥΦΤΒΟΘΠΑΖΧΕΛ ΨΘ ΟΪΧΘ ΨΣ...
 Τπωσ καταφεφγουμε ςτθν αγκαλιά τθσ μάνασ μασ, για να ηθτιςουμε φαγθτό, ζτςι πρζπει να καταφεφγουμε και ςτθν αγκαλιά τθσ...
 Σ Ωπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και οι άλλοι αρμόδιοι να βρουν αγορζσ που ηθτοφν προϊόντα τα οποία μποροφν να καλλιεργθκ...
Χυμμετζχοντασ ςτθν ομάδα « Υλανθτοςωτιρεσ» και εκπονϊντασ       τθν ερευνθτικι εργαςία με κζμα   « Σικονομία και...
Φωτογραφίεσ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΦΜΕ ΘΕΡΜΆ ΠΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΣΕΣ ΜΑΣ ΒΟΉΘΗΣΑΝΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΠΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΚ ΚΑΛΠ.  Ευχαριστοφμε θερμά    Πλουσ και Πλεσ ε...
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

παρουσίαση οικονομια & περιβαλλον4

 1. 1. 1Ο ΓΕ.Λ. ΑΓ. ΒΑ΢ΒΑ΢ΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12
 2. 2. ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ (PROJECT)«ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ»
 3. 3. ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘ ΣΠΑΔΑ: ΠΑΚΘΨΕΧ & ΠΑΚΘΨΦΛΕΧΨΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ Α1,Α2, Α3 ΩΥΕΩΚΩΡΘ ΨΘΧ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘΧ ΣΠΑΔΑΧ: ΥΑΥΑΘΟΛΣΩ ΕΩΟΑΟΛΑ, ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΧ ΥΕ17
 4. 4. ΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΑ ΨΩΡ ΠΕΟΩΡ ΨΘΧ ΣΠΑΔΑΧ: 1. ΑΦΒΑΡΛΨΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ 2. ΞΑΡΑΞΑΦΘ ΓΕΩΦΓΛΑ 3. ΞΑΦΩΔΘ – ΞΣΡΨΑΦΛΔΣΩ ΕΟΕΡΘ 4. ΞΑΦΩΥΛΔΣΩ ΒΑΧΛΟΛΞΘ 5. ΞΑΦΩΥΛΔΣΩ ΧΑΦΑΟΑΠΥΛΑ 6. ΞΑΧΨΑ ΦΩΨΕΛΡΘ 7. ΞΕΞΟΛΞΛΑΡ ΓΕΩΦΓΛΑ 8. ΞΣΞΑΧ ΠΑΦΞΣΧ 9. ΞΣΟΕΡΨΗΣΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ 10. ΠΥΣΩΦΡΣΩΨΧΣΩ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΑ 11. ΧΑΦΛΔΑΞΘ ΕΩΑΓΓΕΟΛΑ 12. ΧΛΠΣΡΛΑΡ ΡΛΞΣΟΑΣΧ 13. ΧΩΨΘΦΛΣΩ ΕΟΕΡΘ 14. ΨΗΑΡΑΞΣΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ 15. ΨΗΛΠΑΧ ΥΑΧΧΑΟΘΧ 16. ΨΧΛΓΞΑΞΣΩ ΕΟΕΡΘ 17. ΨΧΣΩΞΑΟΑ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ 18. ΦΦΑΡΨΗΘ ΠΑΦΛΑ 19. ΧΑΦΑΟΑΠΥΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧΣΡΣΠΑΨΕΥΩΡΩΠΣ ΩΥΕΩΚΩΡΘΧ ΞΑΚΘΓΘΨΦΛΑΧ: ΥΑΥΑΘΟΛΣΩ ΕΩΟΑΟΛΑ
 5. 5. ΞΛΡΘΨΦΣ ΕΥΛΟΣΓΘΧ:ΨΑ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΨΘΧ ΕΥΛΞΑΛΦΣΨΘΨΑΧ (Σικονομικά & περιβαλλοντικά)ΞΑΛ Θ ΑΡΑΓΞΘ ΕΡΕΦΓΣΥΣΛΘΧΘΧ ΣΟΩΡ
 6. 6. Ρεριβάλλον είναι το κακετί που βρίςκεται γφρω μασ, τοκακετί που μασ περιβάλλει, ο τόποσ, θ οικογζνεια, θ κοινωνίαμζςα ςτθν οποία ηοφμε και αλλθλοεπιδροφμε. Οικονομία λζμε το ςφνολο των δραςτθριοτιτων πουςτοχεφουν ςτθν ικανοποίθςθ των βιοτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου. Σικονομία ονομάηουμε και το ςφνολο των ενεργειϊν τωνανκρϊπων που αποβλζπουν ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊντουσ, με περιοριςμζνα μζςα, κακϊσ και ςτθν εξαςφάλιςθ τωνμζςων αυτϊν, για τθν πραγματοποίθςθ του ανϊτατου δυνατοφ αποτελζςματοσ.
 7. 7. ΧΞΣΥΣΧ & ΧΨΣΧΣΛ ΨΣΩ PROJECT: Σ προβλθματιςμόσ των παιδιϊν ςχετικά με τα οικονομικά κζματα και προβλιματα. Θ ενεργι ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτα κζματα και προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. Θ καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και άποψθσ. Θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ. Θ ζμπρακτθ επαφι με το περιβάλλον και θ διαμόρφωςθ ςυμπεριφοράσ φιλικισ προσ αυτό. Θ ανίχνευςθ, θ απόκτθςθ και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων. Θ βελτίωςθ των ςχζςεων και θ καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ παιδιϊν, γονζων και εκπαιδευτικϊν.
 8. 8. ΨΣ ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ ΠΑΧ:Σι όροι, οι κανόνεσ με τουσ οποίουσ κα εργαςτοφμε για τθνυλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ είναι οιακόλουκοι: Χυνεργαςία, ςυνζπεια, αλλθλοςεβαςμόσ, αλλθλοκατανόθςθ και αλλθλεγγφθ μεταξφ όλων των μελϊν τθσ Σμάδασ και των υποομάδων. Ευγενισ άμιλλα και ςυναγωνιςμόσ μεταξφ των υποομάδων. Αφοςίωςθ, υπομονι, επιμονι και ςυνζπεια ςτουσ ςτόχουσ που ζχουμε κζςει. Χεβαςμόσ ςτισ εργαςίεσ και ςτισ δθμιουργίεσ των άλλων.
 9. 9. Θ ΑΧΥΛΔΑ ΨΣΩ PROJECT
 10. 10. ONOMA ΣΠΑΔΑΧ: «ΥΟΑΡΘΨΣΧΩΨΘΦΕΧ» ΣΡΣΠΑΨΑ ΩΥΣΣΠΑΔΩΡ:1. « Α΢ΛΣΥΣΛΘΨΕΧ»2. «ΞΣΧΠΛΞΣΛ ΦΩΧΛΓΡΩΧΨΕΧ»3. «ΣΛΞΣΡΣΠΣΟΣΓΣΛ»4. «ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΟΣΓΣΛ»
 11. 11. ΩΥΣΚΕΠΑΨΑ &ΟΕ΢ΕΛΧ - ΞΟΕΛΔΛΑ
 12. 12. ΩΥΣΚΕΠΑ 1: «Πορφζσ αξιοποίθςθσ των ςτοιχείων τουπεριβάλλοντοσ για εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων» Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηεο Πεηξέιαην Αηνιηθή Τινηνκία Αλεκνγελλήηξηεο Μειηζζνθνκία Ζιηαθή Βόηαλα Φσηνβνιηατθά Μαζηίρα Τδξνειεθηξηθή Ρεηζίλη Βηνκάδα Καιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο Γεσζεξκία Ξπινγιππηηθή Οξπθηόο πινύηνο Φπηνζπλζέζεηο Πεηξώκαηα Αλζνδεηηθή Πνιύηηκα κέηαιια Βνηζαινθαηαζθεπέο Πνιύηηκνη ιίζνη Ληπαζκαηνπνίεζε Ληγλίηεο Κνκπνζηνπνίεζε Μάξκαξα Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο
 13. 13. ΩΥΣΚΕΠΑ 2: «Ανκρϊπινεσ ανάγκεσ, φυςικό περιβάλλον καιοικονομία» Άλζξσπνο Μαγαδηά Υξήκαηα Άλδξαο Δπηρεηξήζεηο Γε Γπλαίθα Καηνηθία Γέλδξα Παηδί Πινύηνο Φπηά Γηαηξνθή Φηώρεηα Εώα Γηαζθέδαζε Σξνθή Θάιαζζα Άζιεζε Καξπνί Οπξαλόο Δθπαίδεπζε Υόξηα ΢εηζκόο Σέρλεο Κπλήγη Ππξθαγηά Τπεξεζίεο Σαμίδηα Δλδπκαζία Σξάπεδεο
 14. 14. ΩΥΣΚΕΠΑ 3: « ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΜ ΥΤΦΣΛ» Οηθνλνκία Θάιαζζα Δπηρείξεζε Έζνδα Βνπλά Βηνηερλία Πόξνη Πεδηάδεο Βηνκεραλία Έμνδα Γεσξγία Δξγνζηάζην Πξσηνγελήο ηνκέαο Κηελνηξνθία Δηαηξία Γεπηεξνγελήο ηνκέαο Μειηζζνθνκία Δκπόξην Σξηηνγελήο ηνκέαο Κπλήγη Μεηαπνίεζε Έδαθνο Αιηεία Καθελείν Τπέδαθνο Οξπθηά Εαραξνπιαζηείν Αηκόζθαηξα Οξπρεία Αξηνπνηείν Τδξόζθαηξα Πεηξέιαην Σνπξηζκόο Αέξαο Δμόξπμε Ξελνδνρείν Ήιηνο Δθκεηάιιεπζε Σαμίδηα Βξνρή Αέξην Αλαςπρή Λίκλεο Αέξηα Πνηάκηα ελέξγεηα
 15. 15. ΩΥΣΚΕΠΑ 4: « ΥΕΦΛΒΆΟΟΣΡ ΞΑΛ ΕΜΔΘ ΥΕΦΛΒΆΟΟΣΡΨΣΧ»Φπζηθό πεξηβάιινλ ΠπξθαγηέοΕώα Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλΦπηά ΚαηνηθίεοΆλζε ΚαιύβεοΓέλδξα ΚηήξηαΛόθνη ΠόιεηοΒνπλά ΥσξηάΠεδηάδεο ΓξόκνηΚνηιάδεο ΓέθπξεοΟξνπέδηα ΑεξνδξόκηαΛίκλεο ΢ήξαγγεοΠνηάκηα ΛηκάληαΘάιαζζα ΜαξίλεοΒξνρέο ΝαύζηαζκνηΠιεκκύξεο Υσκαηεξέο΢εηζκνί Υ.Τ.Σ.Α.(Υώξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ)
 16. 16. ΨΣ ΘΠΕΦΣΟΣΓΛΣ ΨΘΧ ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧΠΘΡΑΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧΧεπτζμβριοσ Γνωριμία με τουσ Χυηιτθςθ για τθν εκπαίδευςθ και το ρόλο του μακθτζσ και τισ ςχολείου. Χυηιτθςθ για τθν εργαςία γενικά και για μακιτριεσ τθσ Αϋ τάξθσ. τισ ςχολικζσ εργαςίεσ ειδικότερα. Χυηιτθςθ για τα κζματα & προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ. Ενθμζρωςθ για τθ μζκοδο τθσ Ερευνθτικισ Εργαςίασ ( project). Επιλογι κζματοσ Ε.ΕΣκτϊβριοσ Γνωριμία των μακθτϊν και Δθμιουργία αφίςασ με τισ λζξεισ-κλειδιά. μακθτριϊν που Ξακοριςμόσ υποκεμάτων. Χχεδίαςθ προςωπικϊν ςυμμετζχουν ςτο project. αςπίδων και αςπίδασ κάκε υποομάδασ. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ εργαςίασ. Εφρεςθ & Υαρουςίαςθ ςτθν ολομζλεια των αςπίδων κάκε καταγραφι λζξεων- υποομάδασ. Ανάκεςθ κακθκόντων ςτα μζλθ κάκε κλειδιϊν. υποομάδασ (ςυντονιςτισ κ.ά.) Ενθμζρωςθ για τθν τιρθςθ θμερολογίου και οριςμόσ υπευκφνου για τθν τιρθςι του. Ξαταιγιςμόσ ιδεϊν για τθν υλοποίθςθ του project. Ξαταγραφι πθγϊν για αναηιτθςθ και ςυγκζντρωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ. Αξιολόγθςθ των μζχρι τϊρα πεπραγμζνων με τθ χριςθ του προφορικοφ λόγου.
 17. 17. ΠΘΡΑΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧΡοζμβριοσ Χφνταξθ του Χυμβολαίου τθσ Υαρουςίαςθ του ςχεδιαςμοφ και του προγραμματιςμοφ1 / 11 /2011 Σμάδασ Ε.Ε. μετά από ςτθν ολομζλεια. Ξαταγραφι μακθμάτων που το ςυηιτθςθ και ψθφοφορία. περιεχόμενό τουσ ςχετίηεται με το κζμα «Σικονομία & Υρογραμματιςμόσ δράςεων περιβάλλον». Διανομι βιβλίων από τθν κ. Υαπαθλίου με & δραςτθριοτιτων κάκε πλθροφοριακό υλικό για τθν Ε.Ε. Υροβολι ντοκιμαντζρ υποομάδασ. για τα φωτοβολταϊκά.8/ 11 / 2011 Διανομι φωτοτυπιϊν με 2011.΢εφφλλιςμα εργαςιϊν παλαιότερων πλθροφοριακό υλικό. ςυμμακθτϊν/τριϊν μασ. Αξιολόγθςθ και ταξινόμθςθ των Ανάγνωςθ εντφπων και ςυγκεντρωμζνων πλθροφοριϊν. ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν15 / 11 / 2011 Δθμιουργία ερωτθματολογίου Ενθμζρωςθ για τθ δθμιουργία και ςφνκεςθ και ςφνταξθ θμερολογίου ερωτθματολογίου, για τθ δθμοςκόπθςθ και τον τρόπο διεξαγωγισ αποτελεςμάτων22 / 11 / 2011 Χυμπλιρωςθ Φφλλου Χυμπλιρωςθ φφλλου εργαςίασ και ςυηιτθςθ για τθ Εργαςίασ διάκεςθ και ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Υροβολι ντοκιμαντζρ με τισ Α.Υ.Ε. (νερό & αζρασ). Αξιολόγθςθ τθσ προβολισ των DVD.27 / 11 / 2011 Επίςκεψθ ςτο Γεωπονικό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν28 / 11 / 2011 Χυηιτθςθ ςχετικά με τθν Επίςκεψθ ςτο Εργαςτιριο Υλθροφορικισ και επίςκεψθ και τθ ςυνζντευξθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριακοφ υλικοφ από το Διαδίκτυο.
 18. 18. ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 19. 19. ΥΘΓΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ1. Αρχζσ Σικονομικισ Κεωρίασ, Κεοχαροφλα Παγουλά.2. Ειςαγωγι ςτθν Σικονομικι, David Begg3. Αρχζσ Σικονομικισ, Gregory Mankin4. Θ ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Σικονομίασ τον 19ο αιϊνα, Ξ. Ξωςτισ & Χ. Υετμεηάσ. Εκδόςεισ ΑΟΕ΢ΑΡΔΦΕΛΑ.5. Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ευγενία Φλογαϊτθ6. Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ, Υρογράμματα ΞΑΟΟΛΧΨΩ7. Πεγάλθ Εγκυκλοπαίδεια ΓΛΣΒΑΡΘ, Σ 21οσ αιϊνασ ανατζλλει μαηί μασ.8. Ρζον Σρκογραφικόν Ερμθνευτικόν Οεξικόν, Δ. Δθμθτράκου9. Ψο Διαδίκτυο10. Υεριοδικά11. Εφθμερίδεσ12. Σι γονείσ και ςυγγενείσ μασ (παπποφδεσ, γιαγιάδεσ, κείοι, κείεσ κ.ά.)13. Σι κακθγθτζσ και οι κακθγιτριζσ μασ.
 20. 20. ΠΑΚΘΠΑΨΑ ΥΣΩ Θ ΩΟΘ ΨΣΩΧ ΧΧΕΨΛΗΕΨΑΛ ΠΕ ΨΣ ΚΕΠΑ ΠΑΧ:1. Αρχζσ Σικονομίασ2. Αρχζσ Σικονομικισ Κεωρίασ3. Αρχζσ περιβαλλοντικϊν επιςτθμϊν4. Βιομθχανικι παραγωγι και ενζργεια5. Γεωγραφία6. Διαχείριςθ φυςικϊν πόρων7. Εικαςτικά8. Λςτορία9. Ξοινωνιολογία10. Πακθματικά11. Χτοιχεία γεωπονίασ και αγροτικισ ανάπτυξθσ12. Ψεχνολογία13. Φυςικι14. Φυςικόσ κόςμοσ15. Χθμεία
 21. 21. ΣΛ ΧΩΓΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΕΧ ΑΦΣΦΣΩΡ : Ψθν οικονομία και τουσ τομείσ τθσ Ψα είδθ των επιχειριςεων Ψο περιβάλλον και τα είδθ του Ψθ γεωφυςικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ Ψα μζςα ςυγκοινωνίασ Ψισ ςιραγγεσ Ψα λιμάνια Ψα αεροδρόμια Ψουσ Χ.Ω.Ψ.Α. Ψισ πλθμμφρεσ Ψισ πυρκαγιζσ Ψο φαινόμενο του κερμοκθπίου Ψθν Υράςινθ Ανάπτυξθ Ψθν αειφόρο ανάπτυξθ
 22. 22.  Ψισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ Ψον ορυκτό πλοφτο Ψα διάφορα είδθ καλλιζργειασ Ψθ γεωργία Ψθν κτθνοτροφία Ψθν αλιεία Ψθ ςπογγαλιεία Ψθν ιχκυοκαλλιζργεια Ψθν υλοτομία Ψθ μελιςςοκομία Ψθ ςθροτροφία Ψθ ςαλιγκαροτροφία Ψο ρετςίνι Ψθ μαςτίχα Ψθ λιπαςματοποίθςθ
 23. 23.  Ψθν κομποςτοποίθςθ Ψθν ανακφκλωςθ Ψισ Ξαλζσ Ψζχνεσ Ψα νομίςματα Ψον αγροτουριςμό Διάφορα είδθ πανίδασ και χλωρίδασ Ψθν τροφικι αλυςίδα Διάφορα είδθ διατροφισ Ψθν εξζλιξθ τθσ ζνδυςθσ Ψθν ιςτορικι αναδρομι ςτισ ανκρϊπινεσ κατοικίεσ.
 24. 24. ΕΡΕΦΓΕΛΕΧ & ΔΦΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ: Υαρακολουκιςαμε τθν προβολι ντοκιμαντζρ ςχετικϊν με τισ Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ ( φωτοβολταϊκά, ανεμογεννιτριεσ, υδροκίνθςθ κ.ά.) ΢εφυλλίςαμε εργαςίεσ ςυμμακθτϊν & ςυμμακθτριϊν μασ παλαιοτζρων ετϊν, τισ αξιολογιςαμε και δανειςτικαμε ιδζεσ για τθ δικι μασ. Διαβάςαμε – με τθ βοικεια τθσ κ. Υαπαθλίου - ςχετικζσ με το κζμα μασ πλθροφορίεσ από βιβλία, φωτοτυπίεσ, εφθμερίδεσ και περιοδικά, τισ αξιολογιςαμε και επιλζξαμε όςεσ κεωριςαμε απαραίτθτεσ. Χυγκεντρϊςαμε πλθροφορίεσ απ’ το Διαδίκτυο και μετά από αξιολόγθςθ επιλζξαμε κάποιεσ. Χυμπλθρϊςαμε Φφλλα Εργαςίασ. Φτιάξαμε ςταυρόλεξο και ακροςτιχίδα με τισ λζξεισ «Σικονομία» και« περιβάλλον».
 25. 25.  Φτιάξαμε το Οεξικό τθσ Ερευνθτικισ μασ Εργαςίασ, το οποίο βρίςκεται ςτο παράρτθμα του βιβλίου μασ, αλλά κυκλοφορεί και ανεξάρτθτα απ’ το βιβλίο του project. Ξαταςκευάςαμε πόςτερσ, αφίςεσ, χαλκογραφίεσ και δθμιουργίςαμε μία καταςκευι για τθν ζκκεςθ των διαφόρων βοτάνων και φυτϊν που ςυγκεντρϊςαμε, από τα πολλά που μασ δίνει θ μθτζρα Γθ για οικονομικι εκμετάλλευςθ και όχι μόνο. Ενθμερωκικαμε από τθν κακθγιτριά μασ για τθ δθμιουργία ερωτθματολογίου, για τθ δθμοςκόπθςθ και τον τρόπο διεξαγωγισ αποτελεςμάτων. Ζτςι ςυντάξαμε, διακινιςαμε ερωτθματολόγιο και βγάλαμε ςυμπεράςματα. Επιςκεφκικαμε το Γεωπονικό πανεπιςτιμιο, ξεναγθκικαμε ςτουσ χϊρουσ του, ςυνομιλιςαμε με εργαηόμενουσ ς’ αυτό, αποκτιςαμε γνϊςεισ και εμπειρίεσ. Χρθςιμοποιιςαμε το Εργαςτιριο Υλθροφορικισ του Χχολείου μασ και με πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο ςυγκεντρϊςαμε χριςιμο για τθν Εργαςία μασ υλικό. Εδϊ μασ βοικθςε και θ κακθγιτρια Υλθροφορικισ, κ. Ψαρρι Διμθτρα, τθν οποία ευχαριςτοφμε πολφ.
 26. 26. Υιραμε ςυνεντεφξεισ από κακθγθτζσ και κακθγιτριζσ μασ, που διδάςκουν μακιματα τα οποία ςχετίηονται με το κζμα τθσ Ερευνθτικισ μασ Εργαςίασ.
 27. 27. ΥΘΦΑΠΕ ΑΥΑΡΨΘΧΕΛΧ ΧΨΛΧ Ε΢ΘΧ ΕΦΩΨΘΧΕΛΧ ΠΑΧ:ΠΑΚΘΠΑ: ΑΦΧΕΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΚΕΩΦΛΑΧ Ψι πιςτεφετε ότι κα πρζπει να γνωρίηει ο κάκε άνκρωποσ ςχετικά με τθν οικονομία; Υόςο και με ποιον τρόπο νομίηετε ότι το φυςικό περιβάλλον μπορεί να ςυμβάλει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ; Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςθμερινισ κρίςθσ τι ςυμβουλι ζχετε να δϊςετε ςε μια μζςθ οικογζνεια και ςε μια φτωχι οικογζνεια; Υοια οικονομικι κεωρία κατά τθ γνϊμθ ςασ ζχει κετικότερα αποτελζςματα, αν εφαρμοςτεί;
 28. 28. ΠΑΚΘΠΑ: ΛΧΨΣΦΛΑ Υόςο ςθμαντικι κεωρείτε ότι είναι θ οικονομία για τα άτομα και τουσ λαοφσ; Ψι ζχετε να μασ πείτε για τα νομίςματα ςε διάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ; Υοιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο ρόλοσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν οικονομία μιασ χϊρασ; Υοιοι τομείσ του πολιτιςμοφ και με ποιον τρόπο επθρεάηονται από το φυςικό περιβάλλον και από τθν οικονομία;ΠΑΚΘΠΑ: ΦΩΧΛΞΘ  Υοια ςχζςθ υπάρχει μεταξφ φφςθσ και Φυςικισ;  Υοιοι κανόνεσ τθσ Φυςικισ ζχουν εφαρμογι ςτο περιβάλλον;  Πε ποιουσ τρόπουσ ςυμβάλλει θ Φυςικι ςτθν εξεφρεςθ οικονομικϊν πόρων;  Ψι ςυμβουλι κα δίνατε ςε ζναν άνεργο νζο;
 29. 29. ΠΑΚΘΠΑ: ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ Υόςο και πϊσ πιςτεφετε ότι επθρεάηει θ οικονομία τθν κοινωνία; Ψι είδουσ ςχζςεισ δθμιουργοφνται μεταξφ των ανκρϊπων εξαιτίασ του χριματοσ; Υόςο ωφελεί τον άνκρωπο θ επαφι του με το περιβάλλον και τον εργαςιακό του χϊρο; Υοιεσ κεωρίεσ ζχει αναπτφξει θ Ξοινωνιολογία ςχετικζσ με τισ προςωπικζσ και επαγγελματικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ;
 30. 30. ΠΑΚΘΠΑ: ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ Υοιεσ μακθματικζσ γνϊςεισ πιςτεφετε ότι πρζπει να ζχει απαραίτθτα ο κακζνασ μασ για τθν οικονομία ( ατομικι & οικογενειακι); Ππορεί με τθν εφαρμογι μακθματικϊν τφπων να αξιοποιθκεί το φυςικό περιβάλλον μασ; Σι Αρχαίοι Φιλόςοφοι ςυςχζτιηαν τα Πακθματικά με το περιβάλλον; Για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςθμερινισ οικονομικισ κρίςθσ τι ςυμβουλι ζχετε να δϊςετε ςε μία οικογζνεια;
 31. 31.  Επιπλζον ςυηθτιςαμε με τουσ γονείσ, τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιζσ μασ και μάκαμε πολφτιμα πράγματα για τθ ηωι. Επίςθσ ςυγκεντρϊςαμε και ςασ παρουςιάηουμε κάποια από τα προϊόντα που αφιλοκερδϊσ μασ παρζχει το φυςικό περιβάλλον: Φίγανθ, Κυμάρι, Φαςκόμθλο, Χαμόμθλο, Ψςάϊ του Βουνοφ, Πζλι, Ξρόκο Ξοηάνθσ, Χαλιγκάρια, Βατόμουρο, ΢υλοκζρατο, ΢υλοκερατιά ( Χαρουπιά), Ξουκουνάρια, Βελανίδια, Χπάρτο, Χχίνο, Ξαλάμι, Ουγιά, Αφάνα, Βότςαλα. Γνωρίηετε μιπωσ ότι θ φφςθ - με τθ βοικεια του Κεοφ- ζχει μεριμνιςει για όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ μασ; Για παράδειγμα μασ δίνει:  Ελιζσ για το λάδι μασ. (ΨΦΣΦΘ)  Βολβοφσ (κρόκο Ξοηάνθσ, τροφφεσ κ.ά.), μανιτάρια, χόρτα (ραδίκια, ηωχοφσ, λαδάκια, βροφβεσ, καυκαλικρεσ, μυριαλικρεσ, χοντρολάχανα, λάπατα, ράπανα, ςινάπια κ.ά.) , ομβριζσ, ςπαράγγια, χαροφπια, ψάρια, χταπόδια, οςτρακοειδι, φφκια για ΨΦΣΦΘ.  Αχλάδια, αγκόρτςα, βατόμουρα, φραγκόςυκα για ορεκτικά – φροφτα. (ΨΦΣΦΘ)  Φαςκόμθλο, χαμομιλι, ςκροπιδόχορτο, μελιςςόχορτο, ςαγριόχορτο, καμζντριο, τςάι του βουνοφ κακϊσ και μζλι για τθν ΩΓΕΛΑ μασ.
 32. 32.  Χπάρτα, λινάρι, τρίχωμα ηϊων, για τθν ΕΡΔΩΧΘ μασ. Δζρματα ηϊων, για τθν ΩΥΣΔΘΧΘ μασ. Ξαλάμια, ξφλα, δζρματα ηϊων, για μουςικά όργανα. (ΨΩΧΑΓΩΓΛΑ - ΔΛΑΧΞΕΔΑΧΘ) Ξαλάμια, λυγιζσ, πθλόσ, βότςαλα, για ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΩΡ κακθμερινισ χριςθσ. Υζτρεσ, άμμοσ, πθλόσ, καλάμια, κυπαρίςςια, για ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΞΑΨΣΛΞΛΩΡ – ΞΨΘΦΛΩΡ. Αφάνεσ, ξφλα, ςφουγγάρια για τθν ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑ Οουλοφδια, για ςτολιςμό και ΞΑΟΟΩΥΛΧΠΣ. Φυτά , δζνδρα και οςτρακοειδι, για ΒΑΦΘ ΕΡΔΩΠΑΨΩΡ. Αζρασ για ανεμόμυλουσ και αλευρόμυλουσ. (ΕΡΕΦΓΕΛΑ - ΞΛΡΘΧΘ) Ιλιοσ για ΗΩΘ και ΗΕΧΨΑΧΛΑ. Φεγγάρι και αςτζρια για ΦΩΨΛΧΠΣ. Ρερό για ΗΩΘ, για ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑ και για τουσ νερόμυλουσ ( ΕΡΕΦΓΕΛΑ) ΢φλα και νερό, για τισ ατμομθχανζσ. (ΕΡΕΦΓΕΛΑ-ΞΛΡΘΧΘ) Υζτρεσ και ξφλα, για ΦΩΨΛΑ. Χρυςόσ, άργυροσ, χαλκόσ, καςςίτεροσ κ.ά. για πολλζσ και ΥΣΛΞΛΟΕΧ ΧΦΘΧΕΛΧ.
 33. 33. Φανταςτείτε πωσ αυτά που ςιμερα είναι προβλιματα προσλφςθ, δθλ. θ οικονομικι κρίςθ και θ μόλυνςθ τουπεριβάλλοντοσ, κάποτε ιταν αδιαμφιςβιτθτα αγακά ,χαριςμζνα ςτουσ ανκρϊπουσ, και ζχουν προκφψει εξαιτίασ τθσαπεριςκεψίασ μασ και τθσ αχαριςτίασ μασ.Αντί να φροντίηουμε και να αξιοποιοφμε με τον καλφτεροδυνατό τρόπο αυτά που μασ χάριςε ο Κεόσ και μασκλθροδότθςαν οι προθγοφμενεσ γενιζσ, οι γονείσ μασφρόντιςαν – καταςτρζφοντασ το φυςικό περιβάλλον καιπροκαλϊντασ τεράςτια οικονομικά προβλιματα ατομικά,οικογενειακά και εκνικά- να δυςκολζψουν τόςο τθ δικι τουσηωι όςο και τθ δικι μασ!
 34. 34. ‘’ - Ξαι τϊρα τι κάνουμε; - Πιπωσ οι ριςεισ των προγόνων μασ μποροφν κάπου – κάπωσ να βοθκιςουν; ‘’Επιλζξαμε τισ παρακάτω που κεωροφμε πωσ μασ βοθκοφν να προβλθματιςτοφμε και να δραςτθριοποιθκοφμε: 1. ‘Ωσ χαρίεν άνκρωποσ, εάν άνκρωποσ ι (Ψι ωραίο πράγμα είναι ο άνκρωποσ, όταν είναι άνκρωποσ!), ΠΕΡΑΡΔΦΣΧ 2. Άνκρωποσ, θ δόξα και θ ντροπι του ςφμπαντοσ, ΥΑΧΞΑΟ. 3. Ψο πνεφμα τθσ οικονομίασ είναι τζκνο τθσ ςοφίασ, ΓΞΑΛΨΕ 4. Δεξί χζρι είναι θ εργαςία και ηερβό θ οικονομία, ΟΑΝΞΘ ΥΑΦΣΛΠΛΑ. 5. Τταν μάκεισ να ξοδεφεισ λιγότερα από όςα κερδίηεισ, ζχεισ βρει το κλειδί τθσ φιλοςοφίασ, ΦΦΑΓΞΟΛΡΣΧ 6. Θ φφςθ είναι ο κρόνοσ τθσ κείασ μεγαλοπρζπειασ, ΞΕΥΟΕΦ 7. Θ φφςθ δεν αναγνωρίηει ανάπαυςθ ςτθν πρόοδο και καταριζται κάκε αδράνεια, ΛΣΩΧΨΛΡΣΧ
 35. 35.  8. Θ φφςθ μασ δίνει τθν τζχνθ και θ τζχνθ μασ δίνει τισ άγνωςτεσ καλλονζσ τθσ φφςθσ, ΞΛΞΕΦΩΡ 9. Τπωσ θ γθ, όςο γόνιμθ κι αν είναι δε μπορεί να κάμει τίποτα χωρίσ καλλιζργεια, ζτςι και ο νουσ, χωρίσ εκπαίδευςθ, δε μπορεί να δϊςει καλόν καρπό, ΥΟΣΩΨΑΦΧΣΧ 10. Ρομίηω πωσ όςοι εκπαιδευτικανε, όχι μόνο αυτοί είναι ευτυχιςμζνοι και το νοικοκυριό τουσ διοικοφνε καλά, μα και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ωφελοφν, ΧΩΞΦΑΨΘΧ 11. Τποιοσ δουλεφει δεν πεινάει κι αν πεινάςει δεν πεκαίνει. ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΥΑΦΣΛΠΛΑ 12. Ψι είναι ο άνκρωποσ μζςα ςτθ φφςθ; Ζνα μθδενικό ςε ςχζςθ με το άπειρο, το παν ςε ςχζςθ με το μθδζν, το κζντρο ανάμεςα ςτο τίποτα και ςτο άπειρο. ΥΑΧΞΑΟ. 13. Υάντων χρθμάτων , μζτρον άνκρωποσ, ΥΦΩΨΑΓΣΦΑΧ
 36. 36. ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ ΕΦΩΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ
 37. 37. Ποσοστά ερωτηθέντων ανά ηλικία 0% 0% 0% 5% 3% 3% 3% 11% 5% 8%11% 13% 8% 5% 11% 16% 10 -15.A 10 -15.G 15 - 25.A 15 - 25.G 25 -35.A 25 -35.G 35 -45.A 35 -45.G 45 - 55.A 45 - 55.G 55 - 65.A 55 - 65.G 65 - 75.A 65 - 75.G 75 - 85.A 75 - 85.G
 38. 38.  Ροιό το μορφωτικό ςασ επίπεδο; 4% 4%36% 42% 14% Δημοτικό Γυμνάσιο Λυκειο Τ.Ε.Ι Α.Ε.Ι
 39. 39.  Ροιεσ από τισ παρακάτω τροφζσ κατά τθν γνώμθ ςασ πρζπει να καταναλώνουμε περιςςότερο; δθμθτριακά λαχανικά ελαιόλαδο Γαλακτοκομικά γλυκά 17 41 15 9 3 0% 0% 0% 2% 11% 20% 0% 18% 49% 0%
 40. 40.  Ρωσ πιςτεφετε ότι επθρεάηει θ μεςογειακι διατροφι τον άνκρωπο; Θετικά Αρνθτικά Δεν Γνωρίηω 50 0 0 0% 100%
 41. 41.  Ροιεσ από τισ παρακάτω ουςίεσ των τροφίμων κα πρζπει κατά τθν γνώμθ ςασ να καταναλώνονται περιςςότερο; Υδατάνκρακεσ Ρρωτεΐνεσ Λιπαρά Ιχνοςτοιχεία 20 39 0 12 0% 0% 0% 17% 28% 0% 55% 0%
 42. 42.  Σε ποιεσ από τισ παρακάτω χώρεσ κατά τθ γνώμθ ςασ πρωτοεμφανίςτθκε θ «Μεςογειακι διατροφι» ; Ελλάδα Χώρεσ Β.Αφρικισ Δεν γνωρίηω Ιταλία Ιςπανία 40 0 8 3 4 0% 0% 0% 7% 5% 15% 73% 0%0%0%
 43. 43.  Καταναλώνετε πρόχειρο φαγθτό κατά τθνδιάρκεια τθσ εβδομάδασ αν ναι πόςεσ φορζσ; 1-3 3-5 5-7 Δεν γνωρίηω 43 5 2 0 0% 0% 0% 0%0% 4% 10% 86%
 44. 44.  Ακολουκείτε ζνα ιςορροπθμζνο πρόγραμμα διατροφισ; Ναι Πχι Σχεδόν 15 12 23 0% 30% 46% 24% 0% 0%
 45. 45.  Χτο ςπίτι ι ςτθν δουλειά ςασ ζχετε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ναι όχι
 46. 46.  Αφινετε ςυχνά τθν τθλεόραςθ ι τον Θ/Ω αναμμζνα χωρίσ να τα χρθςιμοποιείτε; 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ναι όχι μερικζσ φορζσ
 47. 47.  Υιςτεφετε ότι ςτα ςχολεία πρζπει να υπάρχει το μάκθμα τθσ οικονομίασ; 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ναι όχι μερικζσ φορζσ
 48. 48.  Ξλείνετε τθ βρφςθ ενϊ πλζνετε τα δόντια ςασ;80%70%60%50%40%30%20%10% 0% ναι όχι μερικζσ φορζσ
 49. 49.  Αφινετε το αυτοκίνθτο ςτο ςπίτι για να εξοικονομιςετε χριματα;45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% ναι όχι μερικζσ φορζσ
 50. 50. Θ ΔΘΠΣΧΞΣΥΘΧΘ ΨΘΧ 2θσ ΩΥΣΣΠΑΔΑΧ « ΞΣΧΠΛΞΣΛ ΦΩΧΛΓΡΩΧΨΕΧ» ΠΕ ΩΥΣΚΕΠΑ « ΑΡΚΩΥΛΡΕΧ ΑΡΑΓΞΕΧ, ΦΩΧΛΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ» ΕΔΕΛ΢Ε ΣΨΛ: Τλοι και όλεσ ςε ποςοςτό 100% πιςτεφουν ότι θ Πεςογειακι διατροφι επθρεάηει τον άνκρωπο. Υοςοςτό 49% των ςυμμετεχόντων πιςτεφει ότι ότι πρζπει να καταναλϊνουμε περιςςότερα λαχανικά. 55% κεωρεί ότι πρζπει να καταναλϊνουμε περιςςότερεσ πρωτεϊνεσ και 28% περιςςότερουσ υδατάνκρακεσ.. 52% αςκοφν ζντονθ ςωματικι δραςτθριότθτα μία ζωσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα. 46% ςχεδόν ακολουκοφν ιςορροπθμζνο πρόγραμμα διατροφισ ενϊ 30% ςίγουρα ακολουκοφν. 73% πιςτεφει ότι θ « Πεςογειακι διατροφι» πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Ελλάδα. Υοςοςτό 86% καταναλϊνει πρόχειρο φαγθτό από μία ζωσ τρεισ φορζσ τθν εβδομάδα.
 51. 51.  80% των ερωτθκζντων γνωρίηει τα αίτια που ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. 51% κεωρεί υπεφκυνο το διοξείδιο του άνκρακα CO2 και ποςοςτό 27% το μονοξείδιο του άνκρακα CO. 42% πιςτεφει ότι τα αζρια του κερμοκθπίου προζρχονται από τα καυςαζρια και 31% από τισ βιομθχανίεσ. 29% νομίηει ότι μποροφμε να αντιμετωπίςουμε το «φαινόμενο του κερμοκθπίου» με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 28% με τθ μείωςθ των καυςίμων και 24% με τθν ανακφκλωςθ. 96% γνωρίηει ποιεσ είναι οι Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ. 96% πιςτεφει ότι οι Α.Υ.Ε. ςυμβάλλουν ςτθν οικονομία μιασ χϊρασ. 68% ζχουν εγκαταςτιςει θλιακό κερμοςίφωνο ι άλλθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ. 82% αξιολόγθςαν κετικά το ερωτθματολόγιό μασ και κεϊρθςαν ςαφείσ τισ ερωτιςεισ που διατυπϊςαμε.
 52. 52. ΔΛΑΒΆΗΣΡΨΑΧ, ΑΞΣΪΓΣΡΨΑΧ, ΧΩΗΘΨΪΡΨΑΧ, ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΛΧΨΙΞΑΠΕ ΥΕΦΛΧΧΤΨΕΦΣ. ΞΑΛ ΕΥΕΛΔΙ ΥΛΧΨΕΪΣΩΠΕ ΤΨΛ ΞΆΚΕ ΥΦΤΒΟΘΠΑΖΧΕΛ ΨΘ ΟΪΧΘ ΨΣΩ ΞΑΨΑΟΙ΢ΑΠΕ ΧΨΑ ΑΞΤΟΣΩΚΑ ΧΩΠΥΕΦΆΧΠΑΨΑ– ΥΦΣΨΆΧΕΛΧ: Χτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ καλό είναι να κυμόμαςτε τισ παρακάτω τζςςερισ ριςεισ:  Ρικοφν όςοι πιςτεφουν ότι κα νικιςουν. ΒΣΞΞΑΞΛΣΧ  Δυο κατάδικοι κοιτοφςαν μζςα από τα κάγκελα` ο ζνασ ζβλεπε τθ λάςπθ, ενϊ ο άλλοσ τα’ αςτζρια.  Θ ηωι, θ δόξα, θ υγεία, θ αγάπθ, θ τιμι – κακετί που αξίηει τον κόπο για να ηοφμε- δεν αγοράηεται με το χριμα. ΦΦ.ΞΣΥΥΕ  Άλυτα προβλιματα δεν υπάρχουν.
 53. 53.  Τπωσ καταφεφγουμε ςτθν αγκαλιά τθσ μάνασ μασ, για να ηθτιςουμε φαγθτό, ζτςι πρζπει να καταφεφγουμε και ςτθν αγκαλιά τθσ μθτζρασ- Γθσ, για να αξιοποιιςουμε τα αγακά που μασ δίνει. Ρα ςυηθτάμε με τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιζσ μασ, να μακαίνουμε για τθ ηωι τουσ και να παίρνουμε πλθροφορίεσ χριςιμεσ για τθ δικι τουσ ηωι. Ρα καταγράψουμε όλα τα υλικά του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Σι επιςτιμονεσ να μελετιςουν ποια από αυτά και με ποιο τρόπο μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε προσ όφελοσ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ μασ.
 54. 54.  Σ Ωπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και οι άλλοι αρμόδιοι να βρουν αγορζσ που ηθτοφν προϊόντα τα οποία μποροφν να καλλιεργθκοφν ςτθ χϊρα μασ και να ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ Ζλλθνεσ αγρότεσ. Ξάκε πολίτθσ μικρόσ και μεγάλοσ να μάκει να περπατάει ςτθν φπαικρο, να γνωρίηει τθ χϊρα του, να τθν αγαπάει, να εμπνζεται από αυτι, να δθμιουργεί και να αξιοποιεί οικονομικά οτιδιποτε « άχρθςτο» βρίςκει ςτον περίπατό του. Ρα εκμεταλλευόμαςτε τουσ πόρουσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με ςεβαςμό προσ αυτό` και ζχοντασ κατά νου το αρχαίο ρθτό « Υαν μζτρον άριςτον», τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τισ επόμενεσ γενιζσ ανκρϊπων από τισ οποίεσ δανειηόμαςτε, για να ηιςουμε.
 55. 55. Χυμμετζχοντασ ςτθν ομάδα « Υλανθτοςωτιρεσ» και εκπονϊντασ τθν ερευνθτικι εργαςία με κζμα « Σικονομία και Υεριβάλλον» κερδίςαμε τα εξισ: Γνωριςτικαμε καλφτερα μεταξφ μασ και κάποιοι- κάποιεσ από εμάσ αναπτφξαμε φιλικζσ ςχζςεισ. Αποκτιςαμε ςυνεργατικό πνεφμα. Αποκτιςαμε γνϊςεισ ςχετικζσ με τθν οικονομία, το περιβάλλον και τισ κακθμερινζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Περικοί- μερικζσ από εμάσ ανακαλφψαμε κάποιεσ ικανότθτεσ που ζχουμε, ενϊ κάποιοι- κάποιεσ άλλοι-άλλεσ καλλιεργιςαμε δεξιότθτεσ που ιδθ διακζταμε. Επιςκεφκικαμε το Γεωπονικό Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Υροβλθματιςτικαμε για τα κακθμερινά οικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ τθσ χϊρασ μασ και προςπακιςαμε –από κοινοφ- να βροφμε λφςεισ.
 56. 56. Φωτογραφίεσ
 57. 57. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΦΜΕ ΘΕΡΜΆ ΠΣΟΥΣ ΚΑΙ ΠΣΕΣ ΜΑΣ ΒΟΉΘΗΣΑΝΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΠΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΚ ΚΑΛΠ. Ευχαριστοφμε θερμά Πλουσ και Πλεσ εςάσπου παραβρεκικατε ςτθν παρουςίαςθ τθσ Ερευνθτικισ μασ Εργαςίασ και μασ παρακολουκιςατε.

×