Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pestalozzi 5+6 information

1,079 views

Published on

Pestalozzi 5+6 information

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pestalozzi 5+6 information

  1. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ΢ΑΤΙΑ ΕΞ.ΕΡΕΙΓΟΝ ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ Θ΢ΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μαροφςι , 14-02-2013 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. ΦΣΕ: 10 / 20847 / I ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γϋ ΔΙΕΘΝΩΝ Ο΢ΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Ρ΢ΟΣ: Τ.Κ. – Ρόλθ: 151 80, Μαροφςι 1) Δ/νςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr/ Ρλθροφορίεσ: Ιωάννα Αποςτόλου 2) Γραφεία ΢χολικϊν ΢υμβοφλων (μζςω e-mail: iapostolou@minedu.gov.gr των Διευκφνςεων) Τθλζφωνo: 210 344 3787 FAX: 210 344 2471 ΚΟΙΝ.: Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ Θζμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2013» ΢ασ πλθροφοροφμε ότι το ΢υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ζχει προκθρφξει τα εξισ ςεμινάρια: 1. SWITZERLAND, Geneve ΘΕΜΑ: “Gender in history: the construction of masculinity and femininity” Κωδικόσ: CoE 2013 - 0515-0517 Switzerland Ημερομθνία διεξαγωγισ : 15/05/2013 - 17/05/2013 « Τα φφλα ςτην ιςτορία: η καταςκευή του ανδριςμοφ και τησ θηλυκότητασ» 1
  2. 2.  Θζματα που κα πραγματευκεί το ςεμινάριο: Οι κοινωνικζσ ςχζςεισ των δφο φφλων, οι μθχανιςμοί τθσ κυριαρχίασ, οι οριςμοί «κθλυκό» και «αρςενικό», το πϊσ παρουςιάηονται θ γυναίκα και ο άνδρασ, θ ςεξουαλικότθτα και θ διαφορά ανάμεςα ςτα δφο φφλα, διαφζρουν ανάλογα με τθν εποχι. Η ιςτορικότθτά τουσ μασ επιτρζπει να διερευνιςουμε κανόνεσ και ςτερεότυπα. ΢ε ζνα μικτό εκπαιδευτικό πλαίςιο τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, ανοικτό ςε κοινωνικά κζματα και ςυηιτθςθ, αυτό το ευαίςκθτο ηιτθμα τθσ ιςότθτασ των φφλων αξίηει το ενδιαφζρον μασ, κυρίωσ όςον αφορά το περιεχόμενο του μακιματόσ μασ.  Γλϊςςα εργαςίασ: ΓΑΛΛΙΚΑ Απευκφνεται ςε: Εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. ΡΕ 02 Φιλολόγων κακϊσ και ςε εκπαιδευτικοφσ Δ.Ε. άλλων κλάδων που διδάςκουν Ιςτορία κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 ( με βεβαίωςθ από τον Διευκυντι του ςχολείου) Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν ΢χζςεων : 01 Μαρτίου 2013 (ςφραγίδα ταχυδρομείου) Αρικμόσ κζςεων: Η Τπθρεςία μασ κα προτείνει 04 ( τζςςερισ ) υποψιφιουσ.2. GERMANY, Meissen ΘΕΜΑ: “Using the European Language Portfolio” Κωδικόσ: CoE 2013 0617 –0619 Germany Ημερομθνία διεξαγωγισ : 17/06/2013 - 19/06/2013 «Χρηςιμοποιώντασ το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωςςών» 2
  3. 3.  Θζματα που κα πραγματευκεί το ςεμινάριο: ΢κοπόσ του ςεμιναρίου είναι να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιιςουν το χαρτοφυλάκιο γλωςςϊν ςτα μακιματά τουσ και να το ειςαγάγουν ωσ ςυνοδευτικό εργαλείο για τθν ςτιριξθ των μακθτϊν ςτο δρόμο τουσ προσ τθν αυτόνομθ μάκθςθ. Οι ςυμμετζχοντεσ του ςεμιναρίου κα γνωρίςουν το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωςςϊν κακϊσ και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ ωσ ζνα ευρζωσ αναγνωριςμζνο εργαλείο για τθν ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ ςτθ διδαςκαλία γλωςςϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αςχολθκοφν με παραδείγματα καλισ πρακτικισ, κα μάκουν επίςθσ να εκτιμοφν το χαρτοφυλάκιο γλωςςϊν ωσ εργαλείο για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν αξιολόγθςθ/αυτοαξιολόγθςθ κακϊσ και για τθν προϊκθςθ τθσ πολυγλωςςίασ.  Γλϊςςα εργαςίασ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Απευκφνεται ςε:  Εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων: ΡΕ 05 Γαλλικισ Γλϊςςασ ΡΕ 06 Αγγλικισ Γλϊςςασ ΡΕ 07 Γερμανικισ Γλϊςςασ ΡΕ 34 Ιταλικισ Γλϊςςασ  Σχολικοφσ Συμβοφλουσ των ανωτζρω κλάδων  Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν ΢χζςεων : 29 Μαρτίου 2013 (ςφραγίδα ταχυδρομείου)  Αρικμόσ κζςεων: Η Τπθρεςία μασ κα προτείνει 04 ( τζςςερισ ) υποψιφιουσ.Σθμειϊνουμε ότι είμαςτε υποχρεωμζνοι να τθριςουμε αυςτθρά τισ καταλθκτικζσθμερομθνίεσ όλων των ςεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περικϊριο γιαπαράταςι τουσ. 3
  4. 4. ΓΔΝΙΚΔ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢ ΢ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΢ΣΑ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI1. Σα ςεμινάρια απευκφνονται ςτο μόνιμο εκπαιδευτικό προςωπικό που αςκεί διδακτικό ζργο και το οποίο περιορίηεται ςτθν ομάδα-ςτόχο του εκάςτοτε ςεμιναρίου, με τθν προχπόκεςθ ότι διακζτουν τρία (3) χρόνια προχπθρεςία ωσ εκπαιδευτικοί ςε δθμόςια ι ιδιωτικά ςχολεία . Πςον αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ του Δθμοςίου, απαιτείται ςυμπλιρωςθ των τριϊν (3) χρόνων από το ΦΕΚ διοριςμοφ.2. Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν λάβει μζροσ τα δφο (2) τελευταία χρόνια ςε ςεμινάρια του ΢υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ δεν ζχουν δικαίωμα να κατακζςουν αίτθςθ ςυμμετοχισ.3. Όλοι οι αιτοφντεσ κα πρζπει να διακζτουν άριςτθ γνϊςθ ( επίπεδο Γ2/C2 ) ςτθ γλϊςςα του ςεμιναρίου ι τουλάχιςτον πολφ καλι γνϊςθ (επίπεδο Γ1/C1). Πιο ςυγκεκριμζνα:Για τουσ τίτλουσ γλωςςομάκειασ τθσ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΓΕ΢ΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ καιΙΣΡΑΝΙΚΗΣ γλϊςςασ ςυμβουλευκείτε τθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ. www.asep.gr καιςυγκεκριμζνα ςτθ διαδρομι: Αρχικι ςελίδα ΦΟ΢ΕΙΣ Υποδείγματα Ρροκθρφξεων«ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ- Τ΢ΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ»Επίςθσ, αναγνωρίηονται ωσ γνϊςτεσ ξζνθσ γλϊςςασ, οι κάτοχοι βαςικϊν ι μεταπτυχιακϊντίτλων Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι ζχουν αναγνωριςκεί από το ΔΟΑΤΑΡ (οιπροαναφερόμενοι τίτλοι πρζπει να ανταποκρίνονται ςτθν γλϊςςα εργαςίασ του εκάςτοτεςεμιναρίου).4. Η υπθρεςία μασ προεπιλζγει ζναν αρικμό υποψθφίων (από 1-4 ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ τθσ εκάςτοτε διοργανϊτριασ χϊρασ) ενϊ θ τελικι επιλογι γίνεται από τθ διοργανϊτρια χϊρα. Η προεπιλογι από τθ χϊρα μασ γίνεται με τθ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ μεταξφ των υποψθφίων που διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ΢Για λόγουσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν και μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ θ διαδικαςίαυποβολισ των δικαιολογθτικϊν διακρίνεται ςε δφο φάςεισ. 4
  5. 5. 1. Ρρϊτθ φάςθ: Υποβολι αιτιςεωνΚατά τθν πρϊτθ φάςθ όλοι οι υποψιφιοι αποςτζλλουν ταχυδρομικά ςτθν υπθρεςία μασ μόνοτθν αίτθςι τουσ ςυνοδευόμενθ από τθν ζντυπθ φόρμα του ΢υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, τοατομικό τουσ δελτίο κακϊσ και μία υπεφκυνθ διλωςθ χωρίσ τα επικυρωμζνα αντίγραφα τωνπτυχίων και των τίτλων γλωςςομάκειασ. Αναλυτικότερα κα πρζπει να υποβάλουν τα εξισ:Α. Τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτα ελλθνικά, θ οποία ςυντάςςεται και υπογράφεται από τονυποψιφιο, όπου αναφζρονται τα ςτοιχεία του, ο κλάδοσ ΠΕ ςτον οποίο ανικει, το ΦΕΚ και θθμερομθνία διοριςμοφ του κακϊσ και ο κωδικόσ και θ ονομαςία του ςεμιναρίου.Β. Τθν ζντυπθ φόρμα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςυμπλθρωμζνθ ςτθ γλϊςςα εργαςίαστου εκάςτοτε ςεμιναρίου, γραμμζνθ θλεκτρονικά, υπογεγραμμζνθ από τον υποψιφιο καιυπογεγραμμζνθ από το Δ/ντι του ςχολείου ι τον Ρροϊςτάμενο τθσ οικείασ ΔιεφκυνςθσΡ΢ΟΣΟΧΗ: ΢τθν τελευταία ςελίδα τθσ ζντυπθσ φόρμασ του ΢υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ(application form), ο Διευκυντισ ι Προϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ του υποψθφίου κα πρζπει ναυπογράψει και να βάλει τθ ςφραγίδα του ςτο τζλοσ, ςτο αριςτερό τετράγωνο. ΢ε καμίαπερίπτωςθ δεν πρζπει να υπογράψει ςτο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο Εκνικόσ΢υντονιςτισ, δθλαδι το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.Επειδι ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο πολλοί υποψιφιοι να μθν υπογράφουν τθςυγκεκριμζνθ φόρμα τονίηουμε ότι όλεσ οι ανυπόγραφεσ φόρμεσ κα απορρίπτονται από τθδιαδικαςία τθσ κλιρωςθσ.Γ. Το ατομικό δελτίο ςτα ελλθνικά.Δ. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει ςυμμετάςχει ςε ςεμινάρια του ΢υμβουλίουτθσ Ευρϊπθσ τα τελευταία δφο (2) ζτθ.Η παροφςα απόφαςθ κακϊσ και τα ζντυπα Α,Β,Γ βρίςκονται καταχωριςμζνα ςτθν ιςτοςελίδατου Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α ςτο δικτυακό τόπο:http://www.minedu.gov.gr/ > εκδθλϊςεισ, επιμόρφωςθ > ευρωπαϊκά και διεκνιεπιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi 20132. Δεφτερθ φάςθ: Υποβολι δικαιολογθτικϊν από τουσ υποψθφίουσ που ζχουν επιλεγεί.Όπωσ ιδθ αναφζραμε θ υπθρεςία μασ προεπιλζγει ζναν αρικμό υποψθφίων (από 1-4ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ τθσ εκάςτοτε διοργανϊτριασ χϊρασ) ενϊ θ τελικι επιλογιγίνεται από τθ διοργανϊτρια χϊρα. Η προεπιλογι γίνεται με κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίωνπου διακζτουν τα απαιτοφμενα προςόντα.Κατά τθ δεφτερθ φάςθ, μόνο όςοι υποψιφιοι προεπιλεγοφν, κα κλθκοφν να αποςτείλουνάμεςα ςτθν υπθρεςία μασ τα εξισ: 5
  6. 6. Α. Επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊνΒ. Επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων γλωςςομάκειασΓ. Ζντυπθ γραπτι ζγκριςθ για ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο από το Διευκυντι του ςχολείου ςτοοποίο υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ ι από τον Προϊςτάμενο τθσ οικείασ ΔιεφκυνςθσΔ. Βεβαίωςθ από το Διευκυντι του ςχολείου ςτο οποίο υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ για τθνεναςχόλθςθ του εκπαιδευτικοφ με το αντικείμενο του ςεμιναρίου, όπου αυτό απαιτείται.Οι εν λόγω υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν ςχετικά από τθν υπθρεςία μασ εφόςον επιλεγοφν.΢ε περίπτωςθ που οι προεπιλεχκζντεσ δεν δφνανται να αποςτείλουν τα απαιτοφμεναδικαιολογθτικά κα απορρίπτονται και κα αποςτζλλονται οι αναπλθρωματικοί υποψιφιοι.Σο ονόματα που κα προεπιλεγοφν κα γνωςτοποιθκοφν με εγκφκλιο ςε όλεσ τισ ΔιευκφνςεισΑ/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και ςτο δικτυακό τόπο: http://www.minedu.gov.gr/ >εκδθλϊςεισ, επιμόρφωςθ > ευρωπαϊκά και διεκνι επιμορφωτικά προγράμματα> Pestalozzi ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢ ΣΩΝ ΑΙΣΗ΢ΔΩΝΟι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα πρζπει να αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ ςτο Υπουργείο Ραιδείασκαι Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Α.Ραπανδρζου 37, Ακινα 15180,.ΤμιμαΔιεκνϊν Οργανιςμϊν τθσ Διεφκυνςθσ των Διεκνϊν Εκπαιδευτικϊν Σχζςεων (Δ.Ε.Σ.), 2οσόροφοσ, Γρ.2159. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΒΑ΢Η- ΓΙΑΜΟΝΗ- ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΢ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝΌποιοσ υποψιφιοσ επιλεγεί από τουσ διοργανωτζσ κα πρζπει να γνωρίηει εκ των προτζρωνότι:α) Το αντίτιμο του ειςιτθρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χριματα κατατίκενται απότο ΢υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του μετά τθν επιςτροφι του κακϊσκαι μετά τθν αποςτολι τθσ ζκκεςισ του ςτο ΢υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ.β) Τα ζξοδα διαμονισ και διατροφισ καλφπτονται από τθ διοργανϊτρια χϊρα.γ) Μετά τθν προεπιλογι του υποψθφίου από τθν Τπθρεςία μασ, θ επικοινωνία για τισλεπτομζρειεσ, βάςει του εκιμικοφ του ΢υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (΢τΕ), γίνεται μεταξφ τωνςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και τθσ διοργανϊτριασ χϊρασ.δ) Για τθν καταβολι του αντίτιμου του ειςιτθρίου κακϊσ επίςθσ και για διευκρινίςεισ ςχετικζσμε τθν μετάβαςθ και επιςτροφι των εκπαιδευτικϊν, από και προσ τον τόπο διεξαγωγισ τουςεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν υπεφκυνθ τουςυγκεκριμζνου προγράμματοσ του ΢υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ: 6
  7. 7. Ms Lesley King E-mail: Lesley.KING@coe.int ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΢Δ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΑΟι εκπαιδευτικοί που επιλζγονται να ςυμμετάςχουν ςτα ςεμινάρια αυτά κα πρζπει ναυποβάλλουν ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ δφο εβδομάδεσ μετά τθν επιςτροφι τουσ:α) ΢τθν υπθρεςία μασ ςχετικι ζκκεςθ γραμμζνθ ςτα Ελλθνικά, ςτθν οποία κα περιγράφονταιοι δραςτθριότθτεσ κακϊσ και οι νεοαποκτθκείςεσ εμπειρίεσ που ζλαβαν χϊρα κατά τοςεμινάριο.β) ΢το ΢υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, ζκκεςθ ςτθ γλϊςςα εργαςίασ του ςεμιναρίου.γ) ΢τθ διοργανϊτρια χϊρα, ζκκεςθ ςτθ γλϊςςα εργαςίασ του ςεμιναρίου.Σζλοσ, κα παρακαλοφςαμε τουσ Διευκυντζσ Περιφερειακϊν Διευκφνςεων εκπαίδευςθσ ναςυνεργαςτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο παραπάνω ςεμινάριο, μεςκοπό τθ διάχυςθ των αποκτθκειςϊν γνϊςεων και πλθροφοριϊν ςτουσ λοιποφσ ςυναδζλφουστθσ περιοχισ τουσ.Ραρακαλοφμε τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ και τα Γραφεία Εκπαίδευςθσ να φροντίςουν για τθνζγκαιρθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων τθσ αρμοδιότθτασ τουσ.ΕΡΙΣΗΣ ΡΑ΢ΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕ΢Ω ΝΑ ΡΛΗ΢ΟΦΟ΢ΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α΢ΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕ΢Η ΕΝΗΜΕ΢ΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΡΟ΢ΟΥΝΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Υ.ΡΑΙ.Θ.Ρ.Α ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕ΢Ω ΑΝΑΦΕ΢ΟΜΕΝΟΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΡΟ. Η ΑΝ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΛΔ΢΢Α-ΠΑΠΑΓΑΚΗΕςωτ. ΔιανομιΔ.Ε.΢, Σμιμα Γ’ 7

×