ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ LEONARDO DA VINCI ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

1,899 views

Published on

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ LEONARDO DA VINCI ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/national_call_leonardo.pdf

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
707
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ LEONARDO DA VINCI ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 1. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ Ν ------ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚ Ν ΥΠΟΤΡΟΦΙ Ν (Ι.Κ.Υ.) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ∆ΙΚ Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν ∆ΙΕΘΝ Ν ΥΠΟΤΡΟΦΙ Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ Ν ΕΥΡ ΠΑΪΚΗΣ ΕΝ ΣΗΣ ------ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ TOMEAKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LLP- IKY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 2. 2. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. Εισαγωγή ..................................................................................................................32. Τι είναι το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ...............................................................43. Τι είναι το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci ...............................................................64. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των σχεδίων ..................................................................75. Κριτήρια αποκλεισμού αιτήσεων κατά τις φάσεις της υποβολής και του ελέγχου επιλεξιμότητας ......................................................................................................86. Τρόπος υποβολής των αιτήσεων ............................................................................97.1 Αντικείμενο της Κινητικότητας IVT......................................................................127.2. Κινητικότητα ατόμων σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ..................13(PLM-People in Labour Market) ................................................................................137.3. Κινητικότητα για επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO-VET Professionals) ...........................................................158. Εθνικές Προτεραιότητες.....................................................................................189. Ευρωπαϊκά και Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας...............................................1910. Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και βαθμολογία ............................................2011. Χρηματοοικονομικές διατάξεις..........................................................................2012. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμπληρωματικά έγγραφα.....................2413. ΔΡΑΣΗ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».......................................................2714. ΔΡΑΣΗ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (PARTNERSHIPS)...................................................29 14.1. Περιγραφή της δράσης .............................................................................29 14.2 Κοινοτική επιχορήγηση .............................................................................29 14.3. Εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας ...............................................................30 14.4. Κριτήρια αξιολόγησης και απονομής επιχορήγησης................................31 14.5 Επιλέξιμοι φορείς.......................................................................................31 14.6 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συμπληρωματικά έγγραφα............3215. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MULTILATERAL PROJECTS: TRANSFER OF INNOVATION) ...............................................................................34 15.1. Περιγραφή και σκοπός της Δράσης ..........................................................34 15.2 Κοινοτική επιχορήγηση .............................................................................34 15.3 Εθνικές προτεραιότητες.............................................................................38 15.4 Διαδικασία αξιολόγησης ............................................................................38 15.5 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων................................................................39 2
 3. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI1. ΕισαγωγήΗ παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στο Ευρωπαϊκό ΠρόγραµµαLeonardo da Vinci και εδράζεται στην απόφαση για τη θέσπιση του Προγράµµατος ∆ιαΒίου Μάθηση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο στις 15Νοεµβρίου 2006 (υπ’ αρ. 1720/2006/ΕΚ). Με την υπ’ αρ. 120699/IA/ΦΕΚ 1718 Απόφαση τουΥπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα τουΠρογράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση, το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. ς Εθνική Μονάδα, το ΙΚΥ είναι υπεύθυνο για την άρτια, αποτελεσµατική και αποδοτικήυλοποίηση του προγράµµατος µε τη διασφάλιση της επίτευξης των βέλτιστωναποτελεσµάτων, εστιάζοντας στις ακόλουθες ενέργειες: ∆ηµοσίευση της εθνικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σε συµπληρωµατική βάση µε την ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής προτάσεων, Παροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους αιτούντες Οργάνωση της υποβολής των προτάσεων-αιτήσεων, της αξιολόγησής και κατάταξής τους σε εγκεκριµένες προς λήψη χρηµατοδότησης, σε επιλαχούσες, σε απορριφθείσες και σε µη επιλέξιµες. Ενηµέρωση των αιτούντων για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης Κατάρτιση συµβάσεων και καταβολή της εγκριθείσας επιχορήγησης Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης των εγκεκριµένων σχεδίων και παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης προς τους δικαιούχους φορείς ∆ιενέργεια ελέγχων για την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης των σχεδίων και της επίτευξης ποιοτικών αποτελεσµάτων ∆ιάδοση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων και προώθηση των βέλτιστων πρακτικώνΜε την Εθνική Πρόκληση Υποβολής Προτάσεων, η Εθνική Μονάδα-Ίδρυµα ΚρατικώνΥποτροφιών διατυπώνει: τους κανόνες επιλεξιµότητας των αιτήσεων στο πλαίσιο των δράσεων του προγράµµατος Leonardo da Vinci, τις εθνικές προτεραιότητες ανά δράση, τους οικονοµικούς και διοικητικούς κανόνες συµπλήρωσης των αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων.Επισηµαίνεται ότι η Εθνική Πρόσκληση συµπληρώνει τηνhttp://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en: Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση για το έτος 2012, Μέρος Ι: Στρατηγικές Προτεραιότητες και τον 3
 4. 4. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Οδηγό προς τους Αιτούντες, Μέρος Ι: Γενικές ∆ιατάξεις, Μέρος ΙΙA: Τοµεακά προγράµµατα και ∆ράσεις και Μέρος ΙΙB: Επεξηγήσεις ανά δράση,έγγραφα τα οποία βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας:http://www.iky.gr/KY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/nationalcall/gen_call.htmlκαι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.Οι νοµικοί, διοικητικοί και οικονοµικοί κανόνες και οι αρχές που τίθενται στα ανωτέρωέγγραφα είναι δεσµευτικοί στην εφαρµογή τους από τους υποψήφιους αιτοιύντες και τουςδικαιούχους, µε µοναδικά περιθώρια τροποποίησής τους, όπως αυτά διατυπώνονται σχετικώςστην Εθνική Πρόκληση και εµπίπτουν σαφώς στις αρµοδιότητες της Εθνικής Μονάδας.2. Τι είναι το Πρόγραµµα ∆ια Βίου ΜάθησηΤο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση είναι το πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στους τοµείς τηςΕκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συµβάλλει µέσω τηςδια βίου µάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως µιας κοινωνίας προηγµένηςγνώσης, µε αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές καιµεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, τηςσυνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων και συστηµάτωνεκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικήςαναφοράς. Η δοµή του Προγράµµατος ∆ια βίου Μάθηση συνίσταται σε: • τέσσερα τοµεακά προγράµµατα: Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση, Comenius για τη σχολική εκπαίδευση, Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και Leonardo da Vinci για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. • Ένα Εγκάρσιο Πρόγραµµα (Transversal Programmme) µε αντικείµενο την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ εµπειρογνωµόνων και ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε τοµείς προσχολικής, πρωτοβάθµιας και γενικής ή τεχνικής / επαγγελµατικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης (Επισκέψεις Μελέτης), την ανάπτυξη καινοτοµιών στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων. • Το Πρόγραµµα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληµατισµού σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενδυνάµωση των ευρωπαϊκών θεσµών και ενώσεων.Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν: • τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ανία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, 4
 5. 5. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο • η Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν, η Νορβηγία, η Ελβετία (οι χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ) • η Τουρκία, η Κροατία • οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ’ αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συµβουλίου (όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 2007/249/ΕΚ του Συµβουλίου)Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της απόφασης για τη θέσπιση του προγράµµατος,τα πολυµερή σχέδια και δίκτυα στο πλαίσιο των προγραµµάτων Comenius, Erasmus,Leonardo da Vinci και Grundtvig, καθώς και οι βασικές δραστηριότητες του εγκάρσιουπρογράµµατος είναι επίσης ανοικτά σε εταίρους από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν συµµετέχουνστο πρόγραµµα διά βίου µάθησης βάσει του άρθρου 7 της εν λόγω απόφασης. Στον οδηγότου προγράµµατος διά βίου µάθησης παρέχονται λεπτοµερή στοιχεία για τις σχετικές δράσειςκαι για τους τρόπους συµµετοχής. 5
 6. 6. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI3. Τι είναι το Πρόγραµµα Leonardo da VinciTo πρόγραµµα Leonardo da Vinci, αποτελεί ένα από τα τοµεακά προγράµµατα τουΠρογράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση. Αφορά στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσηςκαι κατάρτισης και έχει ως βασικούς στόχους: A. την υποστήριξη της συµµετοχής των µαθητών επαγγελµατικής εκπαίδευσης, των µαθητευοµένων, των εργαζοµένων και εργοδοτών, των εκπαιδευτών αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιµόρφωσης για την απόκτηση και χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων για τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής και προσωπική τους εξέλιξης, την απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας, B. την υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτοµιών στα συστήµατα και τις πρακτικές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης C. τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης των φορέων/οργανισµών/ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µέσω της συµµετοχής τους σε ευρωπαϊκές διακρατικές εταιρικές σχέσεις, D. τη διευκόλυνση της ανάπτυξη καινοτοµιών στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, E. τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων.Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci συγκροτείται από τις ακόλουθες δράσεις: Κινητικότητα για άτοµα σε Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Mobility- Initial Vocational Training) Kινητικότητα για άτοµα σε Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση (People in Labour Market) Κινητικότητα για Επαγγελµατίες της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Professionals) Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate) Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) Πολυµερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας (Multilateral Projects Transfer of Innovation) 6
 7. 7. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI4. Ποιος είναι ο κύκλος ζωής των σχεδίων 7
 8. 8. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI5. Κριτήρια α οκλεισµού αιτήσεων κατά τις φάσεις της υ οβολής και του ελέγχουε ιλεξιµότηταςΣυµπληρωµατικά µε τα ευρωπαϊκά κριτήρια αποκλεισµού αιτήσεων, όπως αυτά αναφέρονταιστην παράγραφο 3Ββ του Μέρους Ι του Οδηγού προς τους Αιτούντες, παρατίθενταιεπιπρόσθετα τα ακόλουθα κριτήρια αποκλεισµού: 1. Αιτήσεις φορέων µε κακή διαχειριστική, οργανωτική και οικονοµική επίδοση σε προηγούµενα σχέδια LdV (επί παραδείγµατι: α) σχέδια, στο πλαίσιο των οποίων, οι φορείς δεν ακολούθησαν µε αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, β) σχέδια κατάρτισης, τα οποία υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά αντικείµενα κατάρτισης από αυτά που είχαν εγκριθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης, γ) σχέδια στα οποία συµµετέχουν ως φορείς υποδοχείς ή ενδιάµεσοι φορείς, οργανισµοί µε διαπιστωµένη προβληµατική εµπλοκή, κ.ά.). 2. Πανοµοιότυπες αιτήσεις από τον ίδιο ή από διαφορετικούς φορείς. 3. Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν και σε έντυπη µορφή. 4. Αιτήσεις, η έντυπη µορφή των οποίων, δεν θα φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου και την πρωτότυπη σφραγίδα του οργανισµού. 5. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως αυτά θα περιγραφούν στις ακόλουθες αντίστοιχες ενότητες ανά δράση στην παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 6. Αιτήσεις που θα συνοδεύονται από µη έγκυρα και µη νόµιµα συµπληρωµατικά έγγραφα, όπως αυτά θα περιγραφούν στις ακόλουθες αντίστοιχες ενότητες ανά δράση στην παρούσα Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. 7. Αιτήσεις που υποβάλλονται από µη επιλέξιµους φορείς, δηλαδή από φορείς που δεν ανήκουν θεσµικά και δεν δραστηριοποιούνται νοµίµως στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 8. Αιτήσεις που αφορούν στη συµµετοχή σε πρόγραµµα κατάρτισης µη επιλέξιµης οµάδας στόχου, όπως επί παραδείγµατι, φοιτητές, καθηγητές Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, διοικητικό προσωπικό Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και γενικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, άτοµα που συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα οµάδες-στόχοι που είναι επιλέξιµες αποκλειστικά στα υπόλοιπα τοµεακά προγράµµατα Comenius, Erasmus, Grundtvig. 9. Αιτήσεις από ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα είναι επιλέξιµες αποκλειστικά και µόνο στο πρόγραµµα Comenius Regio. 10. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται στο σωστό έντυπο αίτησης. 11. Αιτήσεις, των οποίων τα συµπληρωµατικά έγγραφα υποβληθούν µετά την καταληκτική προθεσµία δε θα ληφθούν υπόψη. 8
 9. 9. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI6. Τρόπος υποβολής των αιτήσεωνΜε την παρούσα Πρόσκληση, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθηση,και συµπληρωµατικά µε τη Γενική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής για το έτος 2012, καλεί τους ενδιαφερόµενους επιλέξιµους φορείς ναυποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο των αποκεντρωµένων δράσεων του τοµεακού προγράµµατοςLeonardo da Vinci, όπως αυτές θα παρουσιαστούν στις επόµενες ενότητες.Επισηµαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης λήψηςκοινοτικής επιχορήγησης σε καµιά από τις αποκεντρωµένες δράσεις τουπρογράµµατος Leonardo da Vinci.Oι αιτούντες οργανισµοί, οι οποίοι πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα, πριν υποβάλουν αίτηση,θα πρέπει να µελετήσουν προσεκτικά την προαναφερόµενη Ευρωπαϊκή Γενικήπρόσκληση, τον Oδηγό προς τους Aιτούντες, την παρούσα Εθνική Πρόσκληση ΥποβολήςΠροτάσεων 2012 καθώς και το σχετικό Έντυπο Αίτησης.Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για τις αποκεντρωµένες δράσεις του προγράµµατος LdV είναι οιακόλουθες:∆ράση Καταληκτική ηµεροµηνίαΚινητικότητα (όλων των ανωτέρω 3 Φεβρουαρίου 2012κατηγοριών)Πιστοποιητικό Κινητικότητας 3 Φεβρουαρίου 2012Εταιρικές Σχέσεις 21 Φεβρουαρίου 2012Πολυµερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτοµίας 2 Φεβρουαρίου 2012Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις Θα ακολουθήσει ξεχωριστή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη συγκεκριµένη δράση.Οι αιτήσεις έχουν τη µορφή e-forms και θα πρέπει να υποβληθούν στην Εθνική Μονάδα –Ι.Κ.Υ. (∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου & Μακρή 1, 117 42 Αθήνα) και µε τους τρειςακόλουθους τρόπους αθροιστικά: on-line σε έντυπη µορφή και σε CD-ROM 9
 10. 10. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCIΕξαίρεση αποτελεί η δράση Πιστοποιητικό Κατάρτισης, το έντυπο αίτησης της οποίας θαυποβληθεί µόνο σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM).Για την ορθή υποβολή των αιτήσεων, συµβουλεύουµε τους αιτούντες ναακολουθούν τις ακόλουθες οδηγίες: • Στην περίπτωση των έντυπων αιτήσεων, η τήρηση της προθεσµίας θα εξακριβώνεται µε την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου. • Οι αιτούντες φορείς δεν µπορούν να κάνουν αλλαγή στην υποβληθείσα αίτησή τους ή στα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν, µετά την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής τους. • Η έντυπη µορφή των αιτήσεων πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα, αναλαµβάνοντας όλες τις νοµικές δεσµεύσεις καθώς και την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. 10
 11. 11. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Leonardo da VinciΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- Για άτοµα σε αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση (IVT) -Για άτοµα σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (PLM)- Για τους επαγγελµατίες εκπαιδευτές της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO) 11
 12. 12. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI7.1 Αντικείµενο της Κινητικότητας IVTΗ δράση υποστηρίζει την επαγγελµατική κατάρτιση ατόµων, µέσω σχεδίων διακρατικήςκινητικότητας, που διανύουν περίοδο αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καιδιακρίνεται σε δύο κατηγορίες:Α) κινητικότητα µαθητευοµένωνΒ) κινητικότητα ατόµων από εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν αρχική επαγγελµατικήκατάρτιση.Στόχοι - Υποστήριξη των καταρτιζοµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιµόρφωσης για την απόκτηση και την αξιοποίηση της γνώσης, των ικανοτήτων και των προσόντων µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης και της ικανότητας απασχόλησης. - Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων σε καθεστώς άσκησης.Περιγραφή της δράσης Μία περίοδος πρακτικής άσκησης για την αρχική επαγγελµατική κατάρτιση ατόµων συνίσταται σε µια περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης ή/και εµπειρίας που διανύει ο καταρτιζόµενος σε µια επιχείρηση ή σε ένα Ίδρυµα κατάρτισης σε άλλη χώρα. Σε περίπτωση που η περίοδος πρακτικής άσκησης πραγµατοποιείται σε ίδρυµα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται µε σαφή και τεκµηριωµένο τρόπο, η σύνδεση µε την πρακτική εµπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζοµένων. ς µαθητεία ορίζεται µία µορφή επαγγελµατικής κατάρτισης, η οποία πραγµατοποιείται στο χώρο εργασίας αποκλειστικά ή/και στο σχολείο συνδυαστικά. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό-αιτών οργανισµό. Κάθε άτοµο µπορεί να επωφεληθεί µόνο µία φορά της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leonardo da Vinci για συµµετοχή σε σχέδιο κινητικότητας που αφορά σε αρχική επαγγελµατική κατάρτιση. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία µεταξύ του 12
 13. 13. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ιδρύµατος αποστολής και του οργανισµού υποδοχής, όπως ιδρύµατα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή τους στα επιµέρους στάδια του προγράµµατος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες, ειδικά στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ενδιάµεσοι οργανισµοί. Η ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αξιολογηθεί βάσει της προηγούµενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων κινητικότητας και του βαθµού ικανοποίησης του δικαιούχου και των συµµετεχόντων στα σχέδια αυτά.Εταιρική σχέση Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου, της χώρας του αιτούντος οργανισµού και η µία εξ αυτών να είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Επιλέξιµοι φορείς Φορείς που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση- κατάρτιση σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης (Ιnternational Classification of Education, Επίπεδο 3), όπως Επαγγελµατικά Λύκεια, Επαγγελµατικές Σχολές-ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Τ.Ε.Κ., σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆, Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, κ.ο.κ. Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης7.2. Κινητικότητα ατόµων σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση(PLM-People in Labour Market)Η δράση Κινητικότητα για Άτοµα στην Αγορά Εργασίας (Συνεχιζόµενη ΕπαγγελµατικήΚατάρτιση) του τοµεακού προγράµµατος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη τηςδιακρατικής κινητικότητας των εργαζοµένων, αυτοαπασχολούµενων ή των ανέργων(συµπεριλαµβανοµένων των αποφοίτων) που πραγµατοποιούν περίοδο κατάρτισης στοεξωτερικό στο πλαίσιο ενός προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης.Στόχοι - υποστήριξη των συµµετεχόντων/καταρτιζοµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης και επανακατάρτισης για την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων, µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της 13
 14. 14. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI απασχολησιµότητας και της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. - ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας για τα άτοµα και η διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόµενων καταρτιζοµένων.Περιγραφή της δράσης Η περίοδος κατάρτισης (πρακτικής άσκησης) συνίσταται σε µια περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης ή/ και εργασιακής εµπειρίας που διανύει ο κάθε συµµετέχων/καταρτιζόµενος σε µια επιχείρηση ή σε ένα ίδρυµα κατάρτισης σε µια άλλη συµµετέχουσα χώρα. Στην περίπτωση που η περίοδος κατάρτισης (πρακτικής άσκησης) πραγµατοποιείται σε ίδρυµα κατάρτισης, πρέπει να καθορίζεται σαφώς η σύνδεση µε την πρακτική εµπειρία και τις ανάγκες κατάρτισης του συµµετέχοντος/καταρτιζόµενου. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό οργανισµό. Κάθε άτοµο µπορεί να επωφεληθεί µόνο µία φορά της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leonardo da Vinci, σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης οµάδας-στόχου. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία µεταξύ του ιδρύµατος αποστολής και του οργανισµού υποδοχής, όπως ιδρύµατα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή τους στα επιµέρους στάδια του προγράµµατος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες, ειδικά στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ενδιάµεσοι οργανισµοί. Η ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αξιολογηθεί βάσει της προηγούµενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων κινητικότητας και του βαθµού ικανοποίησης του δικαιούχου και των συµµετεχόντων στα σχέδια αυτά.Εταιρική σχέση Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου, της χώρας του αιτούντος οργανισµού και η µία εξ αυτών να είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 14
 15. 15. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCIΕπιλέξιµοι φορείς • Οργανισµοί που υλοποιούν προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, κλπ. • Επιχειρήσεις, Εταιρίες • Ερευνητικά Κέντρα • Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης7.3. Κινητικότητα για επαγγελµατίες της επαγγελµατικής εκπαίδευσης καικατάρτισης (VETPRO-VET Professionals)Η δράση Κινητικότητα για Επαγγελµατίες στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση(VΕTPRO) του τοµεακού προγράµµατος Leonardo da Vinci αποσκοπεί στην υποστήριξη τηςδιακρατικής κινητικότητας επαγγελµατιών της επαγγελµατικής κατάρτισης ή/και τηςδιαχείρισης/ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων.Στόχοι υποστήριξη των συµµετεχόντων/καταρτιζοµένων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προσόντων, µε στόχο τη διευκόλυνση της προσωπικής ανάπτυξης, της απασχολησιµότητας και της συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. υποστήριξη βελτιώσεων της ποιότητας και της καινοτοµίας συστηµάτων, ιδρυµάτων και πρακτικών της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΠεριγραφή της δράσης Ένα σχέδιο Κινητικότητας για Επαγγελµατίες στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση επικεντρώνεται στη µεταφορά, βελτίωση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων ή/ και των καινοτόµων µεθόδων και πρακτικών στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί ή άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για ζητήµατα της επαγγελµατικής κατάρτισης θα ανταλλάξουν εµπειρίες µε τους οµολόγους τους από άλλες χώρες µε σκοπό την αµοιβαία µάθηση. Μπορεί επίσης να καλύπτει την εκµάθηση επαγγελµατικής ορολογίας των 15
 16. 16. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI επαγγελµατιών της Ε.Ε.Κ. (VOLL). Οι συµµετέχοντες θα λάβουν την επιχορήγησή τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου κινητικότητας που έχει οργανωθεί από έναν συντονιστικό οργανισµό. Κάθε άτοµο µπορεί να επωφεληθεί µόνο µία φορά της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leonardo da Vinci στο πλαίσιο της συγκεκριµένης οµάδας- στόχου. Στο πλαίσιο του σχεδίου, θα υπάρχει συνεργασία µεταξύ του ιδρύµατος αποστολής και του οργανισµού υποδοχής, όπως ιδρύµατα κατάρτισης, ή επιχειρήσεις ή λοιποί φορείς Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET). Οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή τους στα επιµέρους στάδια του προγράµµατος κατάρτισης πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένες, ειδικά στις περιπτώσεις που συµµετέχουν ενδιάµεσοι οργανισµοί. Η ποιότητα των εµπλεκόµενων φορέων µπορεί να αξιολογηθεί βάσει της προηγούµενης επίδοσής τους στη διοργάνωση σχεδίων κινητικότητας και του βαθµού ικανοποίησης του δικαιούχου και των συµµετεχόντων στα σχέδια αυτά.Εταιρική σχέση Η εταιρική σχέση των σχεδίων κινητικότητας πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από φορείς από 2 χώρες, συµπεριλαµβανοµένου, της χώρας του αιτούντος οργανισµού και η µία εξ αυτών να είναι κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Επιλέξιµοι φορείς • Φορείς που διοργανώνουν προγράµµατα κινητικότητας για εκπαιδευτές επαγγελµατικής κατάρτισης, συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού, εργασιακούς συµβούλους, στελέχη διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναµικού, κ.ο.κ. • Κέντρα Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Προώθησης της Απασχόλησης, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.7.1.2 ∆ιάρκεια σχεδίων κινητικότητας και περιόδων κατάρτισηςΟι ακόλουθοι ορισµοί αφορούν και τις τρεις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM ,VETPRO: 16
 17. 17. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCIΣχέδιο κινητικότητας Ο όρος αναφέρεται στο συνολικό κύκλο ζωής του σχεδίου και περιλαµβάνει µια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες, όπως οργάνωση και διαχείριση, προετοιµασία, παρακολούθηση, διενέργεια του προγράµµατος κατάρτισης, αξιολόγηση, διάδοση αποτελεσµάτων.Περίοδος κατάρτισης Αναφέρεται στην χρονική περίοδο που διανύει ο καταρτιζόµενος σε µια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, στο πλαίσιο ενός προγράµµατος κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης.Πιθανή ηµεροµηνία Ιούνιος 2012ανακοίνωσηςαποτελεσµάτωνΠιθανή ηµεροµηνία Από Σεπτέµβριο 2012υπογραφής σύµβασηςΠιθανή ηµεροµηνία Από Σεπτέµβριο 2012έναρξης της δράσηςΤελική Ηµεροµηνία Μάϊος 2014ολοκλήρωσης τηςπεριόδου κατάρτισης∆ιάρκεια περιόδου IVT PLM VETPROκατάρτισης Από 2 έως Από 2 έως 26 Από 1 έως 6 39 εβδοµάδες εβδοµάδες εβδοµάδες 17
 18. 18. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI8. Εθνικές ΠροτεραιότητεςΟι εθνικές προτεραιότητες που θέτει η Εθνική Μονάδα για τη δράση της κινητικότητας και ηαντίστοιχη µοριοδότηση αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Σηµειώνεται ότι αιτήσεις,των οποίων οι στόχοι και το αντικείµενο κατάρτισης συσχετίζεται τεκµηριωµένα µε µία ήπερισσότερες εθνικές προτεραιότητες θα αξιολογηθούν µε επιπλέον 15 βαθµούς.Εθνικές Προτεραιότητες Κινητικότητας LdV 2012 Μέγιστη βαθµολογίαΕνίσχυση της απασχολησιµότητας και επανένταξης σε θέσεις 6 βαθµοίεργασίας νέων ανέργων ηλικίας 18-28 ετών και των ανέργωνηλικίας 55-65 ετώνΥποστήριξη της κινητικότητας σε σχέδια που υποβάλλονται από 3 βαθµοίεπιχειρήσεις, ιδιαίτερα πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσειςΑνάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων εργαζοµένων χαµηλού 3 βαθµοίεπιπέδου ειδίκευσης (ανεξαρτήτως επαγγελµατικού κλάδου)Σχέδια από φορείς που προέρχονται από τις Περιφέρειες του 2 βαθµοίΒορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου καιΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή/και ατόµων από κοινωνικάευπαθείς οµάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, µετανάστες, µειονοτικές οµάδεςπληθυσµού)1Σχέδια που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελµατικών 1 βαθµόςδεξιοτήτων µε την απόκτηση του Europass και στην εφαρµογή τωναρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF-ΕuropeanQualifications Framework) και του Ευρωπαϊκού ΣυστήµατοςΜεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ΕΕΚ (ECVET-European CreditTransfer System for VET)Σύνολο 15 βαθµοί1 H Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαµβάνει τους Νοµούς ∆ράµας, Έβρου,Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης. Η Περιφέρεια Ηπείρου περιλαµβάνει τους Νοµούς Άρτας,Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Η Περιφέρεια Ιονίου περιλαµβάνει τους Νοµούς Ζακύνθου,Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαµβάνει τους ΝοµούςΛέσβου, Σάµου και Χίου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους Νοµούς Κυκλάδων και∆ωδεκανήσου. 18
 19. 19. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI9. Ευρωπαϊκά και Εθνικά κριτήρια επιλεξιµότηταςΟι αιτήσεις που θα υποβληθούν πρέπει να ακολουθούν τα εξής ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήριαεπιλεξιµότητας:Ευρωπαϊκά κριτήρια επιλεξιµότητας (πιο αναλυτικά συµβουλευτείτε την ΕυρωπαϊκήΠρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση) Οι αιτήσεις υποβάλλονται από νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν νοµική οντότητα Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στην ενότητα 6 για τον τρόπο της ορθής υποβολής και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες Η αίτηση είναι συµπληρωµένη στην ολότητά της στο σωστό επίσηµο έντυπο της δράσης Το αιτούµενο ποσό επιχορήγησης είναι διατυπωµένο σε ευρώ.Εθνικά κριτήρια επιλεξιµότητας Κάθε φορέας έχει δικαίωµα να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις κινητικότητας συνολικά για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO. Aν ένας φορέας υποβάλλει περισσότερες των τριών, όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως µη επιλέξιµες. Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων ανά αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30 άτοµα, ανεξαρτήτως αριθµού ροών, για τους φορείς που έχουν λάβει χρηµατοδότηση για κινητικότητα Leonardo da Vinci µετά το 2008. Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων της αίτησης ή των αιτήσεων που υποβάλλονται από νεοεισερχόµενους φορείς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτοµα ανά κατηγορία κινητικότητας IVT, PLM, VETPRO (π.χ. σενάριο 1: Φορέας Χ υποβάλλει µία αίτηση IVT µε 20 συµµετέχοντες, µία αίτηση PLM µε 20 συµµετέχοντες και µία αίτηση VETPRO µε 20 συµµετέχοντες, σενάριο 2: Φορέας Ψ υποβάλλει τρεις αιτήσεις IVT, στις οποίες αθροιστικά ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτοµα και για τις τρεις αιτήσεις. 19
 20. 20. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI10. Κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης και βαθµολογίαΗ αξιολόγηση των αιτήσεων διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις:Α) τον έλεγχο επιλεξιµότητας των αιτήσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στιςενότητες 6 και 9.Β) την ποιοτική αξιολόγηση που διενεργείται από δύο εξωτερικούς αξιολογητές ανά σχέδιοκινητικότητας.Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης και τη µέγιστηβαθµολογία ανά κριτήριο:Κριτήριο αξιολόγησης Μέγιστη βαθµολογίαΠοιότητα εταιρικής σχέσης 15Στόχοι και υπόβαθρο 15Οργάνωση και διαχείριση σχεδίου 50 Επιλογή, προετοιµασία και πρακτική υποστήριξη 10 Περιεχόµενο κατάρτισης και παρακολούθηση 15 Πιστοποίηση αποκτηθεισών δεξιοτήτων 10 ∆ιαχείριση σχεδίου και αξιολόγηση 15∆ιάδοση και αξιοποίηση αποτελεσµάτων 10Προϋπολογισµός 10Εθνικές προτεραιότητες 15Σύνολο 11511. Χρηµατοοικονοµικές διατάξειςΗ κοινοτική επιχορήγηση καλύπτει τις εξής δαπάνες (ανάλογα µε το διαθέσιµο προϋπολογισµόκαι σύµφωνα µε τους κανόνες επιχορήγησης όπως περιγράφονται στο σχετικό έντυπο αίτησηςκαι στον Οδηγό προς τους Αιτούντες για το έτος 2012 –Μέρος Ι: Γενικές ∆ιατάξεις Ι, Ενότητα4: Χρηµατοτοoικονοµικές ∆ιατάξεις § 4.Α-4D): ∆απάνες διαβίωσης (subsistence costs), ανά χώρα προορισµού και ανάλογα µε τη διάρκεια της κινητικότητας. Το ποσό της κοινοτικής επιχορήγησης που καλύπτει δαπάνες διαβίωσης είναι κατ’ αποκοπή ποσό, το οποίο υπολογίζεται σε εβδοµαδιαίες τιµές, όπως αυτές διαµορφώνονται από την Εθνική Μονάδα ανά χώρα προορισµού και αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Οι δαπάνες διαβίωσης καλύπτουν το κόστος διαµονής των καταρτιζοµένων και, όπου ισχύει, των συνοδών τους, το κόστος διατροφής και 20
 21. 21. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI το κόστος των εσωτερικών µετακινήσεων στη χώρα προορισµού. Για τα σχέδια κινητικότητας µε περίοδο κατάρτισης από 13 εβδοµάδες και άνω το υπολογισθέν ποσό της διαβίωσης συµπεριλαµβάνει και τις δαπάνες ταξιδιού. Σηµειώνεται ότι µία εβδοµάδα ισούται µε περίοδο κινητικότητας επτά συναπτών ηµερολογιακών ηµερών, συµπεριλαµβανοµένου των ηµερών αναχώρησης και επιστροφής. ∆απάνες ταξιδιού (travel costs), για εισιτήρια οικονοµικής θέσης έως και 100%, συµπεριλαµβανοµένου των δαπανών για απόκτηση βίζας, σε περίπτωση που απαιτείται. Οποιεσδήποτε λοιπές δαπάνες σχετίζονται µε το ταξίδι θεωρούνται µη επιλέξιµες. ∆απάνες οργάνωσης της κινητικότητας (organization/management costs), που αφορούν τις δαπάνες ασφάλισης των καταρτιζοµένων, λειτουργικά έξοδα του φορέα αποστολής, και λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση του σχεδίου κινητικότητας. Ειδικότερα, τα επιλέξιµα ποσά ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο ακολούθως: Ποσό επιχορήγησης/∆ικαιούχος ∆ράση Από 1 έως 25 Από 26 έως 30 συµµετέχοντες συµµετέχοντες Leonardo da Vinci - IVT 273,00€ 220,00€ Leonardo da Vinci - PLM 273,00€ 220,00€ Leonardo da Vinci - VETPRO 273,00€ 220,00€Παράδειγµα υπολογισµού της δαπάνης για την οργάνωση της κινητικότητας:1ο παράδειγµα: σύνολο συµµετεχόντων: 23Είδος σχεδίου Αριθµός Μοναδιαίο Συνολικό συµµετεχόντων κόστος κόστοςΣχέδιο κινητικότητας IVT 23 273,00€ 6.279,00 €2ο παράδειγµα: σύνολο συµµετεχόντων: 26Είδος σχεδίου Αριθµός Μοναδιαίο Συνολικό συµµετεχόντων κόστος κόστοςΣχέδιο κινητικότητας PLM 26 220,00€ 5.720,00€ 21
 22. 22. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI∆απάνες προετοιµασίας (preparation costs) των καταρτιζοµένων, που αφορούνστη γλωσσική και πολιτισµική προετοιµασία των καταρτιζοµένων µε µέγιστη κοινοτικήεπιχορήγηση ανά συµµετέχοντα το ποσό των 300€ για όλες τις κατηγορίεςκινητικότητας IVT, PLM, VETPRO. Επισηµαίνεται ότι η γλωσσική προετοιµασία θαείναι επιλέξιµη µόνο όταν παρέχεται από πιστοποιηµένα κέντρα γλωσσών της Ελλάδαςή του εξωτερικού ή από επαγγελµατίες, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική άδεια άσκησηςεπαγγέλµατος. 22
 23. 23. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΠΙΝΑΚΑΣ 1Ανώτατα εθνικά ποσά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης ανά χώρα υποδοχής καιµε βάση τη διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης–Κινητικότητα IVT, PLM, VETPRO Εκτός των δαπανών ταξιδιού και βίζας Συµπεριλαµβάνει δαπάνες ταξιδίου και βίζαςΧώρα Μία ∆ύο Επιπλέον ποσό ανά Συνολικό ποσό Επιπλέον ποσό ανά εβδοµάδα εβδοµάδες εβδοµάδα (από 3η - για εβδοµάδα 12η εβδοµάδα)* 13 πλήρεις (από την 14η-45η εβδοµάδες** εβδοµάδα)* AT 1.064 € 1.489 € 170 € 3.789 € 170 € BE 952 € 1.332 € 152 € 3.385 € 152 € BG 672 € 940 € 107 € 2.388 € 107 € CH 1.232 € 1.725 € 197 € 4.382 € 197 € CY 840 € 1.176 € 134 € 2.990 € 134 € CZ 952 € 1.332 € 152 € 3.385 € 152 € DE 952 € 1.332 € 152 € 3.385 € 152 € DK 1.344 € 1.881 € 215 € 4.786 € 215 € EE 840 € 1.176 € 134 € 2.990 € 134 € ES 1.008 € 1.411 € 161 € 3.592 € 161 € FI 1.176 € 1.646 € 188 € 4.184 € 188 € FR 1.120 € 1.568 € 179 € 3.987 € 179 € GB 1.232 € 1.724 € 196 € 4.382 € 196 € HR 896 € 1.254 € 145 € 3.226 € 145 € HU 896 € 1.254 € 143 € 3.188 € 143 € IE 1.176 € 1.646 € 188 € 4.184 € 188 € IS 952 € 1.332 € 152 € 3.385 € 152 € IT 1.064 € 1.489 € 170 € 3.789 € 170 € LI 1.232 € 1.724 € 196 € 4.382 € 196 € LT 728 € 1.019 € 116 € 2.595 € 116 € LU 952 € 1.332 € 152 € 3.385 € 152 € LV 840 € 1.176 € 134 € 2.990 € 134 € MT 840 € 1.176 € 134 € 2.990 € 134 € NL 1.064 € 1.489 € 170 € 3.789 € 170 € NO 1.400 € 1.960 € 224 € 4.984 € 224 € PL 896 € 1.254 € 143 € 3.188 € 143 € PT 896 € 1.254 € 143 € 3.188 € 143 € RO 728 € 1.019 € 116 € 2.595 € 116 € SE 1.120 € 1.568 € 179 € 3.987 € 179 € SI 896 € 1.254 € 143 € 3.188 € 143 € SK 840 € 1.176 € 134 € 2.990 € 134 € TR 784 € 1.097 € 125 € 2.792 € 125 €* Για τις εβδοµάδες 3-12 και 14-45, επιπλέον πλήρεις εβδοµάδες υπολογίζονται βάσει των ποσών πουαναγράφονται στις στήλες «Επιπλέον ποσό για εβδοµάδες 3-12 και 14-45».** Περιλαµβάνεται ειδικό ποσό που καλύπτει δαπάνες ταξιδίου και όπως αυτά περιλαµβάνονται από την13η εβδοµάδα και µετά.Η Μέθοδος υπολογισµού µιας «ηµιτελούς» εβδοµάδας είναι ο αριθµός των επιπλέον ηµερών επί το 1/7του ποσού που περιλαµβάνεται στις στήλες «Επιπλέον ποσό ανά εβδοµάδα» για τις εβδοµάδες 3-12 και14-45. Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη ηµιτελής εβδοµάδα για την οποία η βάση του υπολογισµού είναι οαριθµός των επιπλέον ηµερών επί το 1/7 της διαφοράς µεταξύ των ποσών για µία εβδοµάδα και δύοεβδοµάδων. 23
 24. 24. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Παραδείγµατα υπολογισµού της δαπάνης διαβίωσης:Παράδειγµα Αριθµός ∆ιάρκεια Χώρα Ποσό διαβίωσης (σε Σύνολο ατόµων υποδοχής εβδοµάδες σε µοναδιαίες τιµές) 1-2 3- 13 14-Π.1. 10 1 Εβδ. Αυστρία 1.064€ 10Χ1064€=10.640€Π.2. 12 2 Εβδ. Λιθουανία 1.019€ 12Χ1019€=12.228€Π.3. 5 5 Εβδ. Ολλανδία 1.489€ 170€ 5Χ1489€=7.445€ (2 εβδοµάδες) 5Χ170€Χ3=2.250€ (3 εβδοµάδες) Σύνολο:9.995€Π.4. 15 15 Εβδ. Ισπανία 3592€ 161€ 15Χ3592€=53.880€ (13 εβδοµάδες) 15Χ161Χ2=4.830€ (2 εβδοµάδες) Σύνολο: 58.710€Τα ανωτέρω συνολικά ποσά διαβίωσης για τα παραδείγµατα 1, 2 και 3 αφορούν µόνο τη µέγιστηκοινοτική επιχορήγηση για τη δαπάνη διαβίωσης και δεν συµπεριλαµβάνουν τη δαπάνη ταξιδίου.Το ανωτέρω συνολικό ποσό διαβίωσης για το παράδειγµα 4 αφορά τη µέγιστη κοινοτική επιχορήγησηγια τη δαπάνη διαβίωσης και για τη δαπάνη ταξιδίου. 12. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων και συµπληρωµατικά έγγραφα Οι αιτούντες οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση της κινητικότητας (έως 3 αιτήσεις συνολικά για όλες τις κατηγορίες κινητικότητας) έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 προς την Ελληνική Εθνική Μονάδα-Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, στην ταχυδροµική διεύθυνση: Μακρή 1 και ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 11742 Αθήνα. Η συµπλήρωση των αιτήσεων θα γίνεται µε τη χρήση e- form, η οποία θα υποβάλλεται on-line ή θ’ αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση psfaki@iky.gr και σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά για την αποδοχή της επιλεξιµότητάς της, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται και σε έντυπη µορφή µε πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του αιτούντος οργανισµού και θα φέρει την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη µορφή ταχυδροµικώς, ισχύει επί αποδείξει ως ηµεροµηνία υποβολής, η ηµεροµηνία αποστολής. 24
 25. 25. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCIΓια τις αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδροµικώς ισχύει η ηµεροµηνία σφραγίδας τουταχυδροµείου. Εκπρόθεσµες αιτήσεις θα αποκλείονται κατά τον έλεγχο επιλεξιµότητας.Παρακαλούνται οι αιτούντες να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σηµεία πουαφορούν την υποβολή της αίτησής τους: - Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή και σε CD-ROM. - Η αίτηση είναι συµπληρωµένη στην ολότητά της και δεν είναι χειρόγραφη. - Η ενότητα Ν του εντύπου της αίτησης κινητικότητας πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα και την πρωτότυπη σφραγίδα αυτού. - Εάν ο αιτών οργανισµός δεν είναι δηµόσιος φορέας και η αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα αντίγραφο επίσηµων οικονοµικών καταστάσεων για το πλέον πρόσφατο οικονοµικό έτος. Επισηµαίνεται ότι µετά τον έλεγχο της οικονοµικής επάρκειας του φορέα από την Εθνική Μονάδα, αυτή δύναται να ζητήσει εγγυητική επιστολή για τη διασφάλιση της κοινοτικής χρηµατοδότησης. - Επιστολές δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας (letters of intent), οι οποίες αν και δεν είναι υποχρεωτικό να επισυναφθούν στην αίτηση, ωστόσο, οι αιτήσεις που επισυνάπτουν σχετικές επιστολές θα έχουν προβάδισµα στην αξιολόγηση. - Νοµιµοποιητικά έγγραφα: α) καταστατικό σύστασης φορέα, β) ορισµός νοµίµου εκπροσώπου - Για τα ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών: άδεια λειτουργίας από τον αρµόδιο δηµόσιο φορέα - Για τα ιδιωτικά ΚΕΚ: άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ 25
 26. 26. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci ΔΡΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 26
 27. 27. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI13. ∆ΡΑΣΗ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»Το Πιστοποιητικό Κινητικότητας Leonardo da Vinci συνιστά αναγνώριση της ικανότητας ενόςφορέα να υλοποιήσει επιτυχώς και µε άριστη ποιότητα ένα σχέδιο κινητικότητας για σκοπούςεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η ποιότητα εδράζεται στους εξής άξονες: Πολιτική του οργανισµού Στρατηγική Πρόγραµµα εργασίας ∆ιαχειριστική και οικονοµική ικανότητα και επάρκειαΠεριγραφή της δράσης Ο οργανισµός καλείται να περιγράψει και να τεκµηριώσει µε την υποβολή του σχετικού τεκµηριωτικού υλικού την καλή του εµπειρία και τα επιτεύγµατα από τη συµµετοχή σε προηγούµενα σχέδια κινητικότητας Leonardo dα Vinci. Θα πρέπει να περιγράψει µε σαφήνεια την επιχειρησιακή ένταξη των αποτελεσµάτων στη λειτουργία και οργάνωσή του οργανισµού καθώς επίσης την πολιτική και στρατηγική του ως προς τη διακρατική κινητικότητα. To πιστοποιητικό θα επιτρέπει την υποβολή απλοποιηµένης αίτησης λήψης κοινοτικής επιχορήγησης στις επόµενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο κινητικότητας της ίδια κατηγορίας και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση χρηµατοδότησης. Το Πιστοποιητικό Κινητικότητας θα δοθεί σε περιορισµένο αριθµό οργανισµών/ιδρυµάτων/φορέων και µόνο για τις κατηγορίες σχεδίων κινητικότητας IVT και PLM.Mέγιστη διάρκεια Η µέγιστη διάρκεια χορήγησης του πιστοποιητικού κατάρτισης είναι 2 έτη έως και τη λήξη του Προγράµµατος ∆ια βίου Μάθηση, ήτοι το 2013. Η ανάκλησή του προβλέπεται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται στην αίτηση και σε περίπτωση παραβίασης των διοικητικών και οικονοµικών κανόνων του προγράµµατος Leonardo da Vinci.Επιλέξιµοι φορείς Οι δικαιούχοι φορείς κινητικότητας IVT και PLM που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σχέδιο κινητικότητας Leonardo da Vinci κατά την προηγούµενη τριετία. 27
 28. 28. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (PARTNERSHIPS) 28
 29. 29. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI14. ∆ΡΑΣΗ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (PARTNERSHIPS)14.1. Περιγραφή της δράσηςΟι εταιρικές σχέσεις Leonardo da Vinci είναι µικρής κλίµακας διακρατικές συνεργασίες µεταξύιδρυµάτων/οργανισµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τρεις τουλάχιστονχώρες που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση (κατ’ ελάχιστον, µία εκ τωνοποίων πρέπει να είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ένα από τα συνεργαζόµεναΙδρύµατα αναλαµβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα αποκαλούνται και ενεργούνως οργανισµοί εταίροι. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται ν’ αποτελέσουν ένα σηµαντικό µέσο γιατην προώθηση δραστηριοτήτων οµαδικής µάθησης και κατάρτισης ως προς τη χρήση τωνεργαλείων επαγγελµατικής κατάρτισης, που περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι, όπωςτο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), το ΕυρωπαϊκόΣύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ECVET) , κ.οκ.Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων προορίζονται να καλύψουν το «κενό» ανάµεσα στα σχέδιακινητικότητας του προγράµµατος Leonardo da Vinci και στα σχέδια µεταφοράς καινοτοµίας,καθώς επιτρέπουν τη συνεργασία ιδρυµάτων/οργανισµών επαγγελµατικής εκπαίδευσης καικατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, λοιπών οικονοµικών παραγόντων, κ.ά. στοντοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς ν’ απαιτείται συνεργασία ευρείαςκλίµακας µε υψηλούς προϋπολογισµούς, όπως είναι η περίπτωση των σχεδίων µεταφοράςκαινοτοµίας. Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται επίσης να χρησιµοποιηθούν για τη συνέχιση καιεξέλιξη εργασιών πάνω σε αποτελέσµατα που παρήχθησαν από προηγούµενο σχέδιο ή ν’αποτελέσουν το πρώτο βήµα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή µεταφοράς καινοτοµίας.Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων στοιχειοθετούνται από τοπικές δραστηριότητες (δραστηριότητεςκατάρτισης, εργασία, έρευνα, παραγωγή υλικού επαγγελµατικής κατάρτισης, κ.ο.κ.) καιδραστηριότητες κινητικότητας για επισκέψεις σε εταιρικά ιδρύµατα.Η διάρκεια των σχεδίων είναι υποχρεωτικά 2 έτη.14.2 Κοινοτική επιχορήγησηΗ κοινοτική επιχορήγηση αποδίδεται ως ενιαίο ποσό για τη χρηµατοδότηση κάθε είδουςεπιλέξιµης δαπάνης που αφορά στις δραστηριότητες του αιτούντος οργανισµού για την 29
 30. 30. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCIυλοποίηση του σχεδίου. Το ύψος της επιχορήγησης ανά εταιρική σχέση καθορίζεται από τηνΕθνική Μονάδα κάθε χώρας µε βάση τον ελάχιστο αριθµό δραστηριοτήτων διακρατικήςκινητικότητας που προτίθεται να πραγµατοποιήσει ο αιτών οργανισµός κατά τη διετή διάρκειατου σχεδίου. Η επιχορήγηση θα καλύψει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται µε τιςδραστηριότητες της εταιρικής σχέσης, δηλαδή δαπάνες για τοπικές δραστηριότητες, δαπάνεςδιαβίωσης και δαπάνες ταξιδιού. Ο όρος «δραστηριότητα κινητικότητας» αναφέρεται σεδιακρατική µετακίνηση ενός ατόµου (προσωπικό του οργανισµού ή καταρτιζόµενοι) σε άλληχώρα εταίρου για τη συµµετοχή του στις εργασίες της εταιρικής σχέσης.Η Εθνική Μονάδα – ΙΚΥ πρόκειται να κατανείµει τις επιχορηγήσεις ανά τύπο εταιρικής σχέσης,ως εξής: Ελάχιστος αριθµός Ύψος επιχορήγησης για διετή δραστηριοτήτων διακρατικής εταιρική σχέση σε ευρώ κινητικότητας 4 6.000 8 10.000 12 14.000 24 21.00014.3. Εθνικά κριτήρια επιλεξιµότηταςΟι αιτούντες φορείς καλούνται να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιµότητας: • Κάθε αιτών οργανισµός, είτε έχει ρόλο συντονιστή είτε έχει ρόλο εταίρου, µπορεί να υποβάλλει µία µόνο αίτηση για εταιρική σχέση LdV. • Φορείς που έχουν χρηµατοδοτηθεί κατά τα έτη 2010 και 2011 για σχέδιο εταιρικής σχέσης LdV δεν µπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση επιχορήγησης για εταιρική σχέση LdV για το 2012 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί διοικητικά, επιχειρησιακά και οικονοµικά το ήδη υφιστάµενο σχέδιο της εταιρικής τους σχέσης LdV. • Σε περίπτωση που ένας οργανισµός υποβάλλει, επιπλέον της αίτησης για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση, και αίτηση για τη δράση Συµπράξεις Comenius και/ή Συµπράξεις Grundtvig, τότε η αίτηση για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση θα απορρίπτεται. 30
 31. 31. ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟTAΣΕΩΝ 2012 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι αιτήσεις φορέων από την επαγγελµατική δευτεροβάθµια εκπαίδευση, π.χ. ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν για Leonardo da Vinci εταιρική σχέση και Comenius σύµπραξη.14.4. Κριτήρια αξιολόγησης και απονοµής επιχορήγησης 1. Ποιότητα του προγράµµατος εργασίας: Με αυτό το κριτήριο εξετάζονται και αξιολογούνται οι εξής συνιστώσες: α) η σαφής σύνδεση του περιεχοµένου της αίτησης µε τους στόχους του προγράµµατος Leonardo da Vinci, β) η συνεργασία ανάµεσα σε φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε φορείς από την αγορά εργασίας, γ) η αίτηση αφορά σε επωφελούµενη οµάδα-στόχο, επιλέξιµη για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci. 2. Ποιότητα της εταιρικής σχέσης: Εξετάζεται η σύνθεση της εταιρικής σχέσης, το προφίλ των φορέων που συµµετέχουν σε αυτή, η κατανοµή των ρόλων και ο τρόπος επικοινωνίας µεταξύ των µελών της. 3. Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία 4. Αντίκτυπος 5. Ποιότητα του σχεδίου διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσµάτων14.5 Επιλέξιµοι φορείςΕπιλέξιµ΀Z&

×