10.ανακοίνωση αποτελεσμάτων euroscola

3,121 views

Published on

10.ανακοίνωση αποτελεσμάτων euroscola

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,791
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10.ανακοίνωση αποτελεσμάτων euroscola

  1. 1. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ Πάτρα, 20-12-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ Αρικμ. Πρωτ: Φ.50/11723 ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ΢ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙ΢ΣΗΜΟΝΙΚΗ΢ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ΢ ΚΑΘΟΔΗΓΗ΢Η΢ Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ ΠΡΟ΢:Σαχ.Διεφθυνςη : Ακτή Δυμαίων 25ΑΣαχ.Κώδικασ : 262 22 ΠΑΣΡΑ  Δ/νςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ ςθσΣαχ.Θυρίδα : 2540 Αχαΐασ, Αιτ/νίασ και ΗλείασΠληροφορίεσ : Λαμπροποφλου Νίκη, Πλώτα Δζςποινα  ΢χολικζσ Μονάδεσ Δ/ κμιασΣηλζφωνο : 2610-362407 2610-362418 Εκπ/ςθσ Αχαΐασ, Αιτ/ νίασFax : 2610-362410 και Ηλείασ (δια των οικείωνE-Mail : pdede@sch.gr Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ) Κοιν. :  Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Δ/νςθ ΢πουδών Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Σμιμα Α΄  Γραφείο Ευρωπα ϊκοφ Κοινοβουλίου ςτθν ΕλλάδαΘΕΜΑ: «Ανακοίνωςθ επιτυχόντων EUROSCOLA» Σθν Πζμπτθ 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 ςτα γραφεία τθσ ΠεριφερειακισΔ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ ςυνεδρίαςε θ επταμελισ επιτροπιαξιολόγθςθσ εκκζςεων-γραπτών δοκιμίων και επιλογισ μακθτών του προγράμματοσEUROSCOLA υπό τθν προεδρία τθσ Προϊςταμζνθσ Επιςτθμονικισ και ΠαιδαγωγικισΚακοδιγθςθσ Δ.Ε. Δυτικισ Ελλάδασ κασ Χριςτοποφλου Π. ΢οφίασ. Η επιτροπι εξζταςε τισ εκκζςεισ των ενδιαφερόμενων μακθτών ανά ςχολικιμονάδα ςε επίπεδο Περιφερειακισ Ενότθτασ και με βάςθ τα αποςταλκζντα γραπτά καιτα κριτιρια επιλογισ τθσ υπ’ αρ. 136427/Γ2/01-11-2012 ςχετικισ εγκυκλίου του ΕιδικοφΓραμματζα του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, των υπ’ αρ. Φ.50/10137/13-11-2012 και Φ.50/10790/23-11-
  2. 2. 2012 εγγράφων τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασκατζλθξε ςτα ακόλουκα: ΢φμφωνα με τθ ςχετικι εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, ο αρικμόσ των μακθτών πουκα ςυμμετάςχουν ςτο εν λόγω πρόγραμμα ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερισ (24), ωςτόςοτα ςυμμετζχοντα ςχολεία αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασΕκπ/ςθσ Δυτικισ Ελλάδασ είναι τριάντα (30). Για το λόγο αυτό, με γνώμονα τα κριτιριατθσ προαναφερκείςασ εγκυκλίου και με ςκοπό τθν όςο το δυνατόν ευρφτερθ γεωγραφικιαντιπροςώπευςθ και ςυμμετοχι των μακθτών ςτο πρόγραμμα EUROSCOLA 2012- 2013, θεπιτροπι αποφάςιςε τθν κατάρτιςθ του τελικοφ πίνακα επιλογισ μακθτών για τοπρόγραμμα EUROSCOLA 2012- 2013 ωσ ακολοφκωσ:Περιφερειακι Ενότθτα ΑιτωλοακαρνανίασΑ/Α ΢ΧΟΛΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 1 ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΢ΣΑΜΟΤΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 2 2Ο ΓΕΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΛΑΟΤΡΔΕΚΗ΢ ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ 3 2Ο ΓΕΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΤ ΕΛΕΝΗ 4 ΓΕΛ ΘΕΡΜΟΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑ΢ΙΟΤ ΧΡΤ΢ΟΤΛΑ 5 ΓΕΛ ΜΕ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ ΜΠΟΤΝΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 6 ΓΕΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ΢ ΣΗΛΕΜΑΧΟΤ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑΠεριφερειακι Ενότθτα ΑχαΐασΑ/Α ΢ΧΟΛΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 7 2ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ Σ΢ΟΤΠΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 8 2ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΢ΣΡΑΣΙΚΗ ΧΡΤ΢ΟΤΛΑ 9 5ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10 9ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΒΟΤΣ΢Α΢ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ΢ 11 12ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΔΙΟΝΤ΢ΙΟ΢ 12 13ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΑΡΛΟΤ ΓΚΟΛΦΩ-ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ 13 ΓΕΛ ΚΑ΢ΣΡΙΣ΢ΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙΟ΢ 14 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΣΡΩΝ ΦΡΤ΢ΙΡΑ΢ ΢ΠΤΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ΢ 15 ΓΕΛ ΡΙΟΤ ΧΡΙ΢ΣΟΔΟΤΛΟΤ ΢ΣΑΤΡΟ΢-ΝΙΚΟΛΑΟ΢ 16 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΚΟΛΑΪΣΗ΢ ΝΙΚΟ΢ 17 ΓΕΛ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ΢ ΚΑΡΚΟΤΛΙΑ΢ ΢ΠΤΡΙΔΩΝ 18 ΑΡ΢ΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΛΑΔΑ ΧΡΤ΢ΑΝΘΗΠεριφερειακι Ενότθτα ΗλείασΑ/Α ΢ΧΟΛΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 19 ΓΕΛ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ Σ΢ΕΚΟΤΡΑ ΧΡΙ΢ΣΙΝΑ 20 ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΑΡΟΤΔΑ ΚΡΙΝΙΩ 21 2ο ΓΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ΢ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 22 ΓΕΛ ΒΑΡΔΑ΢ ΖΙΩΓΚΑ ΑΝΝΑ 23 4ο ΓΕΛ ΠΤΡΓΟΤ ΝΣΟΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  3. 3. 24 ΓΕΛ ΠΕΛΟΠΙΟΤ ΜΠΙΡΙΣΗ΢ ΕΤ΢ΣΑΘΙΟ΢Πίνακασ αναπλθρωματικώνΑ/Α ΢ΧΟΛΕΙΟ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 1 2ο ΓΕΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΚΟΓΓΟ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢ 2 2ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΗ΢ ΝΙΚΟΛΑΟ΢-ΟΡΕ΢ΣΗ΢ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΛΙΠΚΑ ΢ΠΤΡΙΔΩΝ 4 ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Σ΢ΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΢ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ 5 ΓΕΛ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ΢ ΡΙ΢ΣΟ ΑΦΡΟΔΙΣΗ 6 ΑΡ΢ΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ 7 ΑΡ΢ΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ΢ ΓΕΡΑ΢ΙΜΟ΢-ΜΑΡΙΟ΢ 8 9ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΧΡΙ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 9 13ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΑΡΑΝΣΗ΢ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ 10 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΛΙΠΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΕΡ-ΝΕΑΡΧΟ΢ 11 ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΣΡΩΝ ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ 12 4ο ΓΕΛ ΠΤΡΓΟΤ ΧΡΙ΢ΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13 2ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΚΡΙΛΗ ΑΝΘΗ 14 9ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΣΖΕΡΜΠΙΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 15 ΓΕΛ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ΢ ΡΕΜΠΟΤΣ΢ΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 16 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΚΑΠΕΛΗ΢ΙΟΤ ΛΟΤΙΖΑ 17 ΑΡ΢ΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ΢ ΜΠΑΜΠΟΤΝΗ΢ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ 18 ΓΕΛ ΚΑ΢ΣΡΙΣ΢ΙΟΤ ΚΤΡΙΣ΢Η ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΙΑ Η επιτροπι ςυγχαίρει τουσ επιτυχόντεσ μακθτζσ και εφχεται θ ςυμμετοχι τουσ ςτοπρόγραμμα EUROSCOLA να αποτελζςει μία γόνιμθ και εποικοδομθτικι εμπειρία που καςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ τουσ ταυτότθτασ. Ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτ. Ελλάδασ α.α. Θεόδωροσ Μπαρισ

×