Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

  • Be the first to comment

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

  1. 1.  Δ ΡΑ΢ΕΙ΢ ΢Ε ΚΙΝΗ΢Η ..... . 1 Νοέμβριος 2 2012  Ε ΠΙΣΤΥΙΕ΢, ΝΕΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢, Ε ΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2 Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων  Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2 ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢ ΢Ε ΚΙΝΗ΢Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΣΑΞΗ 2020 focusΚαινοηόμες Εκπαιδεσηικές Δράζεις 2012Αγαπηηοί ζςνεπγάηερ,Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο (β) ππνζηήξημε κε εθπαηδεπηηθέο θνηλόηε-Δπηηθήο Ειιάδαο (http://pdede.sch.gr/) κε ηεο πξαθηηθήο,ηελ Οκάδα Επξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ (γ) δηάρπζε απνηειεζκάηωλ θαη θαιώλ(http://blogs.sch.gr/eu-pdede/) απνζθνπεί πξαθηηθώλ πνπ εμάγνληαη από ηα επξσπατ-ζηελ επξύηεξε ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε θά πξνγξάκκαηα,εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιείσλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ηδηαίηεξα (δ) νξγάλωζε θηλεηηθόηεηαο Euroscolaζηα Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα. θαηΞεθηλήζακε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2012- (ε) ζπκκεηνρή ηεο ΠΓΔΓΔ ζε Επξσπατθά2013 κε θαηλνηόκεο δξάζεηο πιεξνθόξε- Πξνγξάκκαηα θαη δεκηνπξγία επξωπαϊ-ζεο, εζηίαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο κε ηνπο θώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ.εμήο ζηόρνπο:(α) ελεκέξωζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Η Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμμά-ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηων πποζθέπει πποζηιθέμενη αξίαησλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, ζηο Νέο Σσολείο. Δημιοςπγική Σάξη 2020: Πποτάσειρ ΕΕ  ΢ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηε- ηαο θαη θαηλνηνκίαο  Τινπνίεζε δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ  Αλαδηακόξθωζε ηεο ηάμεο γηα ηελ πινπνίεζε δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ  ΢πκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ ζε εθπαηδεπηηθέο θνηλόηεηεο θαη δίθηπα
  2. 2. ΕΠΙΣΤΥΙΕ΢ ΟΜΑΔΑ ΝΕΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Εσρωπαϊκά Προγράμμαηα Τολμήστε το καινούριο! ΢πκκεηνρή ΠΓΔ ζε Δπξωπαϊθά Πξνγξάκκαηα  WEB 2.0 Network - Τξόπνη ρξεζηκνπνίεζεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη εξγαιείσλ Web 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε θαη εξγαζία – ΝέοΓξάζεηο ΢ρνι. Έηνπο 2011-2012 Η Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμ-  Be A High Tech Entrepreneur, StartUp_EU - Παξαθίλεζε ΢πκκεηνρή ζρνιηθώλ κν- καζεηώλ/ηξηώλ Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο κε αλαπαξαγσγή ηνπ ελζνπζη- μάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αναζςγκπο- λάδωλ ζε 31 λέα, εγθεθξη- αζκνύ ηεο δεκηνπξγηθήο θαηλνηνκίαο γηα επηρεηξεκαηηθέο δεμηό- ηήθηκε κε πξωηνβνπιία ηνπ Πεξη- κέλα & ρξεκαηνδνηνύκελα ηεηεο θαη ζηάζεηο κε ζηόρν ηελ απαζρνιεζηκόηεηα θαη αλάπηπ- θεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα με ζηελ Επξώπε. http://startup-eu.net/ Γπηηθήο Διιάδνο θ. Γεώξγηνπ ΢πκκεηνρή γηα πξώηε  Open Science Resources — Πιαηθόξκα πςειήο πνηόηεηαο Παλαγηωηόπνπινπ. θνξά ειιεληθνύ επξσπατ- επηζηεκνληθώλ κνπζείσλ θαη θέληξσλ, παηδαγσγηθώλ κεζνδν- Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ζπληνλίδεηαη από θνύ ζρνιείνπ Α/ζκηαο Εθπ/ ινγηώλ, εθπαηδεπηηθώλ ηερλνιόγσλ, εηδηθώλ κεηαδεδνκέλσλ, ηνπο Πξντζηάκελνπο Επηζηεκνληθήο ζεο ζε εθπαηδεπηηθό πξό- ρξεζηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη νξγαληζκνύο ηππνπνίεζεο. http:// θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ γξακκα ζπλεξγαζίαο Επξώ- www.openscienceresources.eu/ ζκηαο & Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο θ. Θεόδω- πεο - Ιλδίαο  Open Discovery Space — Υπνδνκή αλνηρηήο κάζεζεο πνπ ξν Μπαξή θαη ΢νθία Υξηζηνπνύ- ΢πλεξγαζία κε εθπαηδεπηη- επηηαρύλεη ηελ αληαιιαγή, έγθξηζε, ρξήζε θαη επαλαρξεζηκν- ινπ αληίζηνηρα. θνύο θαη πνιηηηζηηθνύο πνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε από θνξείο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ηα πξνγξάκκαηα eContent+. Πεξαηηέξσ, ελαξκνλίδνληαη πξν- Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ απνηειείηαη ζήκε- καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπ- ζπάζεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθώλ θνξέσλ ζε όιε ηελ ξα από ηα εμήο κέιε: ηηθνί ζπκκεηείραλ ζε ελεκε- Επξώπε http://www.opendiscoveryspace.eu/ Τνπο πξνσζεηέο ΕΠ Βαζηιηθή Σα- ξώζεηο, επηκνξθσηηθέο εκε-  I Αm Not Scared - Προζδιοριζμός καλύηερων εσρωπαϊκών ζνύια, Αλδξέα Αξηζηνηέιε Ρηδό- ξίδεο θαη εξγαζηήξηα βησκα- ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλν- πνπιν θαη Υαξίθιεηα Πίηζνπ. Τνπο ηηθήο κάζεζεο κέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. http://iamnotscared.pixel- εθπαηδεπηηθνύο Νίθε Λακπξνπνύ- ΢πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγί- online.org α επξωπαϊθώλ εθπαηδεπηη- ινπ σο δηαρεηξίζηξηα πξνγξακκάησλ  PopuLLar - Παροτή κινήηρων ζε μαθηηές ηης Δ/βάθμιας Εκ- θαη ηεο νκάδαο, Μαξία Αξγπξν- θώλ ζηξαηεγηθώλ κέζσ παίδεπζεο γηα λα κάζνπλ μέλεο γιώζζεο κε παξνρή θηλήηξσλ εξγαζηεξίσλ ζηελ Ε.Ε. πνύινπ σο ππεύζπλε ζπληνληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο. http://www.popullar.eu/ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Δπαγγειία Γηάρπζε ηωλ απνηειεζκά-  Come & Sing Popular Traditions, Comenius - Regio ΢πλεξ- ηωλ γηα ηελ αμηνπνίεζε Μωπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηίβα, γαζία ΠΓΔ Γπη. Διιάδαο- Abruzzo—Ιηαιίαο. Καηαζθεπή γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη Αθξηβή Αδακνπνύινπ, Οπξαλία ελόο δηθηύνπ νξγαληζκώλ κε βάζε ηελ ηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ηθαλνηήησλ ζε Σζεθνύξα θαη Δπθεκία Φπρνγηνύ ζπλεξγαζία ζην πιαίζην αληαιιαγήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη  εθπαηδεπηηθνύο θαη ζρν- ηε κειέηε θαη ζύγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ σο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκά- ιηθέο κνλάδεο, Πεξηθεξεηώλ Εθπαίδεπζεο. http://regiopde.blogspot.gr/ ησλ, Ηιία Κνπξηέζε σο ππεύζπλν  επξσπατθό, εζληθό, πεξη- δηαζεκαηηθώλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλ θεξεηαθό θαη ηνπηθό ζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο ππεύζπ- επίπεδν, λν ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηε  αθαδεκατθή εθπαηδεπηη- δηνηθεηηθή ππάιιειν Δπαγγειία θή θνηλόηεηα θαη Μάξθνπ, σο ππεύζπλε δηνηθεηηθώλ  δίθηπα θνηλσληθήο δη- ζεκάησλ. θηύσζεο Οκάδα Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Γηεύζπλζε: Αθηή Δπκαίσλ 25Α, 26222, Πάηξα Σειέθωλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede@gmail.com & mail@pdede.sch.gr Ιζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • ekous

    Nov. 1, 2012

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

Views

Total views

2,555

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,276

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×