Rizika v realizaci investičních projektů

497 views

Published on

Čerpáte dotaci v programu Inovace, Potenciál, Nemovitosti, Rozvoj, Eko-energie a Školící střediska? Zjistěte, jak se nejlépe vyhnout zbytečným problémům s krácením Vaší dotace!

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rizika v realizaci investičních projektů

 1. 1. Vítejte na webináři „Rizika v realizaci investičních projektů“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte tel.č. 773 993 607
 2. 2. Obsah prezentace • Představení eNovation • Povinnosti žadatelů a příjemců dotací • Rizika při realizaci projektu • Doporučení pro jednotlivé oblasti
 3. 3. Otázky pro účastníky webináře Jaká jsou Vaše očekávání od tohoto webináře? Máte již zkušenosti s realizací projektu v rámci OPPI?
 4. 4. Představení eNovation • Zkušenosti a know-how  Specializace na OPPI – zejména sektory VaVaI a ICT – více něž 200 projektů v hodnotě cca 10 mld. Kč • Kvalitní tým  40 specialistů, zkušenosti z CzechInvestu, hodnotitelských komisí a dalších orgánů VS, specializovaná oddělení na jednotlivé úkony dotačního cyklu; úspěšnost v OPPI cca 95% • Komplexní služby  Žádosti o poskytnutí dotace, projektový management, AfterCare, ProfiTender atd. • Odpovědnost  Společnost eNovation nese veškerou odpovědnost za případné chyby způsobené při administraci projektu. Jsme pojištěni přímo pro účely dotačních projektů s plněním až do výše 100 mil. Kč.
 5. 5. OPPI – Prioritní osy Prioritní osa Oblast podpory Program 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 2. Rozvoj firem Alokace 2,6 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje ICT v podnicích EKO-ENERGIE 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V 5.1 Platformy spolupráce POTENCIÁL SPOLUPRÁCE 5. Prostředí pro podnikání a inovace 4,0 % 22,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání 6. Služby pro rozvoj podnikání 21,8 % NEMOVITOSTI 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING 38,4 % 7,9 %
 6. 6. OPPI – projektový cyklus
 7. 7. Otázky pro účastníky webináře V jaké programu žádáte o dotaci? S čím máte největší potíže?
 8. 8. Shrnutí povinností žadatelů a příjemců dotace • Před podáním žádosti stanovit realistické parametry projektu, schopnost je naplnit – chyba: Nadhodnocení projektu vůči ekonomickým, personálním a znalostním možnostem firmy • Projekt nikoliv pouze pro dotaci, ale na základě reálných potřeb společnosti • Věnovat žádosti a realizaci projektu náležitou pozornost – zahrnout do vnitrofiremních procesů • Řádně projekt administrovat – archivovat a evidovat dokumentaci • Včas řešit problémy či změny projektu s poskytovatelem dotace – bez akceptované změny je nezbytné realizovat dle schváleného záměru • Realizovat projekt v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace, schváleným záměrem a cíli programu
 9. 9. Shrnutí povinností žadatelů a příjemců dotace • Monitoring projektu – povinnost předkládat monitorovací zprávy • Žádosti o platbu – zpracovat dle pokynů a návodných dokumentů OPPI • Být připraven na kontroly na místě – MPO, HK, CzechInvest atd. • Výběr dodavatele – Pravidla pro výběr dodavatelů nebo zákon • Povinná publicita • Dodržení závazných ukazatelů • Dodržet harmonogram • Analytické účetnictví • Zajistit udržitelnost projektu • Zachovat podnikatelskou činnost související s projektem • Zachovat v regionu majetek pořízený z dotace  … a desítky dalších českých IT firem ve společnosti „Projekt bývá tak dobrý, jakou má stanovenou prioritu“
 10. 10. Rizika • Nezpůsobilost výdajů • Nesprávné přiřazení rozpočtových položek v žádosti o platbu • Administrativní chyby: chybovost v dokumentech, které je třeba doložit k žádosti o platbu • Nesoulad doložených dokumentů • Nesplnění pravidel pro výběrová řízení • Nesplnění závazného ukazatele • Nárokované výdaje v Žádosti o platbu neodpovídají výdajům popsaných v Plné žádosti
 11. 11. Způsobilost výdajů Časové hledisko • po datu přijatelnosti projektu • před ukončení projektu Věcné hledisko – dáno jednotlivými programy, obecně nelze za způsobilý výdaj považovat : • pořízení použitých strojů a zařízení, • leasing, • pořízení majetku aktivací, • DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH, • splátky půjček a úvěrů, • náklady na pojištění, • úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky aj. Soulad s pravidly poskytovatele dotace Dostatečné a transparentní zdokladování
 12. 12. Smlouvy Předměty uvedené ve smlouvách s dodavateli musí dle názvu a popisu jejich funkce korespondovat s tím, co je uvedeno v projektu Smlouva musí plněním, podmínkami a cenou odpovídat výběrovému řízení Každá smlouva musí obsahovat ustanovení: „dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“
 13. 13. Faktury Musí být zajištěna provázanost faktur, smluv, úhrad a předávacích protokolů/dodací ch listů. Každá faktura musí obsahovat : • odkaz na konkrétní smlouvu – tj. název či číselné označení smlouvy a datum - “ze dne“ • plnění musí být identifikovatelné s popisem předmětu dodávky ve smlouvě • na faktuře (ideálně již ve smlouvě) rozlište, o jaký typ výdaje se jedná (Ostatní stroje a zařízení, SW, HW, atd.) Příklad faktury: Fakturujeme Vám plnění na základě smlouvy o dodávce CNC stroje bod 2.3 ze dne 1. 1. 2009 – dodávka stroje. Plnění se týká výdaje: Ostatní stroje a zařízení – I. CNC stroj xy- a) dodávka stroje
 14. 14. Úhrady Ideálně, pokud má každá faktura svou vlastní úhradu Pokud je současně hrazeno více faktur, je nutné ostatní faktury dodat Zajistit, aby byl na výpisu z účtu: • shodný účet (číslo a majitel účtu) dodavatele s fakturou • shodný variabilní symbol s fakturou • shodná částka s fakturou Pokud tomu tak není, musí dodavatel vystavit čestné prohlášení, že úhrady daných faktur obdržel. Na bankovním výpise zřetelně vyznačte, která uhrazená částka se vztahuje k dané faktuře
 15. 15. Předávací protokoly, dodací listy Veškerá plnění či činnosti dodavatele musí být zaznamenány na předávacím protokole Ideálně ke každé faktuře existuje příslušný předávací protokol Obsah předávacího protokolu: • uvedení předmětu dodávky nebo služby implementace, školení, programování atp.) • datum předání • podpisy zástupců obou stran (např.
 16. 16. Souhrn předávaných podkladů k ŽOPL • smlouva o bankovním účtu • účetní doklady • doklady o úhradě • objednávky / kupní smlouvy / smlouvy o dílo – včetně nedílných příloh a dodatků • soupisy dodávek, pokud jsou uvedeny na faktuře • dodací listy nebo protokoly o převzetí • karty majetku • doklady prokazující poslední ŽOPL) splnění závazných ukazatelů (k • fotodokumentace realizace projektu včetně výrobních štítků pořízené technologie a prokázání splnění požadavků na publicitu
 17. 17. Souhrn předávaných podkladů k ŽOPL • v případě stavebních nákladů: • kopie stavebního povolení (k ŽOPL za 1. etapu) • soupisy provedených prací • protokol o předání a převzetí stavby • kopie úvodního listu ze stavebního deníku • kopie kolaudačního souhlasu • v případě nákupu pozemků či nemovitosti • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy • v případe nákupu nemovitosti či nákupu výhradních práv (patenty, ochranné známky aj.): • znalecký posudek soudního znalce na cenu obvyklou • k poslední žádosti o platbu • doklady o splnění závazného ukazatele
 18. 18. Obsahová realizace projektu Kupovaný majetek a služby musí odpovídat tomu, co bylo popsáno v projektu při podání žádosti o dotaci a co bylo poptáváno ve výběrovém řízení Harmonogram realizace projektu – do data ukončení projektu musí být veškerý majetek pořízen a zařazen do majetku Faktury na stroje musí být zařazeny jako investiční majetek, tj. odepisovatelná aktiva (např. školení nelze zahrnout) Registrovaná provozovna – místo realizace projektu
 19. 19. Eliminace rizik • Znalost pravidel poskytovatele dotace (nastudování všech dokumentů spojených s realizací projektu) • Dodržování pravidel pro výběr dodavatelů • Kvalitní projektová dokumentace • Kvalitní projektový management (vymezení kompetencí, zodpovědností, včasné předávání informací a spolupráce dotčených osob) • Dodržovat termíny a změny řešit včas
 20. 20. Děkuji za pozornost! Ing. Zuzana Jirkovcová, MBA  800 190 163 enovation@enovation.cz www.enovation.cz

×