AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál

248 views

Published on

Tipy, jak se nejlépe vyhnout zbytečným problémům při čerpání dotace z programů Inovace a Potenciál a jak dovést projekt do úspěšného konce.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

AfterCare v dotačním programu inovace a potenciál

 1. 1. Vítejte na webináři „AfterCare v dotačním programu Inovace/Potenciál “ V případě technických problémů s připojením prosím volejte tel.č. 774 604 636
 2. 2. Programy Inovace a Potenciál „Správná realizace a administrace projektů“
 3. 3. Obsah prezentace • Představení eNovation • Program Inovace – věcná část • Program Potenciál – věcná část • Povinnosti žadatelů a příjemců dotací • Administrace projektů, žádosti o platbu • Výhled 2014 +
 4. 4. Otázky pro účastníky webináře Jaká jsou Vaše očekávání od tohoto webináře? Jaké specifické zajímají? oblasti dané problematiky Vás
 5. 5. Představení eNovation • Zkušenosti a know-how  Specializace na OPPI – zejména sektory VaVaI a ICT – více něž 200 projektů v hodnotě cca 10 mld. Kč, více než 50 schválených projektů v prioritní ose INOVACE • Kvalitní tým  40 specialistů, zkušenosti z CzechInvestu, hodnotitelských komisí a dalších orgánů VS, specializovaná oddělení na jednotlivé úkony dotačního cyklu; úspěšnost v OPPI cca 95% • Komplexní služby  Žádosti o poskytnutí dotace, projektový management, AfterCare, ProfiTender atd. • Odpovědnost  Společnost eNovation nese veškerou odpovědnost za případné chyby způsobené při administraci projektu. Jsme pojištěni přímo pro účely dotačních projektů s plněním až do výše 100 mil. Kč. • Férová cenová politika  Bonus z úspěchu
 6. 6. OPPI – Prioritní osy Prioritní osa Oblast podpory Program 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 2. Rozvoj firem Alokace 2,6 % ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje ICT v podnicích EKO-ENERGIE 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V 5.1 Platformy spolupráce POTENCIÁL SPOLUPRÁCE 5. Prostředí pro podnikání a inovace 4,0 % 22,4 % PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 Infrastruktura pro podnikání 6. Služby pro rozvoj podnikání 21,8 % NEMOVITOSTI 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING 38,4 % 7,9 %
 7. 7. OPPI – Prioritní osa 4 - INOVACE
 8. 8. „OPPI – projektový cyklus
 9. 9. Otázky pro účastníky webináře Máte již zkušenosti s realizací projektu v rámci OPPI, popř. přímo v rámci programů Inovace či Potenciál? Pokud ano, s čím máte největší potíže?
 10. 10. Program Inovace – základní parametry • Aktivity projektu • Inovace produktu - zavedení do výroby a na trh nového nebo výrazně zlepšeného výrobku, technologie nebo služby – výstup vlastního (či transferovaného) vývoje • Inovace procesu – zavedení do praxe nových nebo výrazně zlepšených výrobních procesů pomocí technologií (zařízení), hardwaru a softwaru – výstup vlastního (či transferovaného) vývoje
 11. 11. Program Inovace – základní parametry Každý projekt v programu Inovace musí splnit všechna níže uvedená kritéria: • • • • • • • Projekt realizuje inovaci produktu nebo procesu Projekt využívá výsledků výzkumu Vývoj je již ukončen Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí Technická proveditelnost projektu Ekonomická a finanční proveditelnost projektu Realistické závazné ukazatele
 12. 12. Program Inovace – způsobilé výdaje ╌ Projektová dokumentace (k novostavbě jen pro MSP) ╌ Inženýrská činnost ve výstavbě (k novostavbě jen pro MSP) ╌ Novostavby (20% z celkových způsobilých investičních výdajů a jen pro MSP) ╌ Technické zhodnocení staveb (20% z celkových způsobilých investičních výdajů ) ╌ Technologie a jiné vybavení centra vč. HW ╌ ╌ POUZE PRO MSP SW (pro VP max. 50% CZIV) Licence, know-how (pro VP max. 50% CZIV) ╌ Mzdové náklady vč. pojistného – pouze klíčových pracovníků podílejících se na realizaci projektu (PM, hlavní technolog atp.) – de minimis ╌ Služby poradců, expertů, studie – analýzy, certifikace, homologace – míra podpory max. 50% ╌ Zvláštní školení – zaškolení zaměstnanců (obsluha technologie, organizační či marketingová inovace) – míra podpory max. 45%, tento výdaj zároveň může tvořit max. 20% CZV projektu + Povinná publicita
 13. 13. Program Inovace – nezpůsobilé výdaje Co nelze považovat za způsobilý výdaj: -- náklady vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu, -- pořízení použitých strojů a zařízení, -- výdaje na hmotný majetek, na němž vyrábí dodavatel (např. formy) -- náklady spojené s výzkumem a vývojem dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění, -- náklady spojené se zvyšováním efektivity využívání energie či náklady spojené s prostou výměnou technologií či s racionalizací výroby -- leasing, -- pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací, -- DPH, pokud je příjemce dotace plátcem DPH, -- splátky půjček a úvěrů, -- náklady na pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky aj. -- výdaje na nákup práv k užívání duševního vlastnictví od mateřské/dceřiné společnosti
 14. 14. Program Potenciál – základní parametry • Zavádění a zvyšování kapacit pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit • Zvýšení počtu subjektů provádějících vlastní výzkum, vývoj a inovace • Kvalifikovaná pracovní místa • Spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi • Zapojení do národních i evropských programů VaV • Minimální investice do DHM a DNHM využívaného pro účely projektu 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč
 15. 15. Program Potenciál – základní parametry Projekt vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na… výzkum, vývoj (vč. Vývojových zkoušek a testování) a inovace výrobků a technologií, vč. specifického software a aplikací, které jsou jejich součástí, vedoucí k… implementaci technologicky nových či zlepšení stávajících produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií,… pokud existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.
 16. 16. Program Potenciál – způsobilé výdaje I. ╌ Pozemky (10% investičních výdajů) ╌ Budovy (40% investičních výdajů) z z celkových způsobilých celkových způsobilých ╌ Technologie, HW a jiné vybavení centra !!!! ╌ Licence, know-how, SW (pro velké podniky max. 50% z celkových způsobilých investičních výdajů) POUZE PRO MSP ╌ Mzdové náklady pracovníků vč. pojištění – pouze VaV ╌ Cestovné – VaV pracovníků, cesty za účelem VaV ╌ Služby poradců, expertů, studie – týkající se VaV ╌ Materiál – prokazatelně určený k výrobě prototypu + Povinná publicita
 17. 17. Program Potenciál – nezpůsobilé výdaje Co nelze považovat za způsobilý výdaj: DPH - pokud lze uplatnit nárok na její odpočet úroky z úvěrů, splátky úvěrů výdaje na soudní spory penále, pokuty výdaje vzniklé před datem přijatelnosti projektu leasing aktivace administrativní činnost výdaje nenaplňující podmínky programu (vybudování VIK) – zejména výrobní technologie
 18. 18. Otázky pro účastníky webináře • V jaké fázi je Váš projekt? 1. Krátce po vydání rozhodnutí 2. Chystáme se podávat první žádost o platbu 3. Již jsme podávali žádost o platbu
 19. 19. Shrnutí povinností žadatelů a příjemců dotace • Před podáním žádosti stanovit realistické parametry projektu, schopnost je naplnit – chyba: Nadhodnocení projektu vůči ekonomickým, personálním a znalostním možnostem firmy • Projekt nikoliv pouze pro dotaci, ale na základě reálných potřeb společnosti • Věnovat žádosti a realizaci projektu náležitou pozornost – zahrnout do vnitrofiremních procesů • Řádně projekt administrovat – archivovat a evidovat dokumentaci • Včas řešit problémy či změny projektu s poskytovatelem dotace – bez akceptované změny je nezbytné realizovat dle schváleného záměru  „Projekt bývá tak dobrý, jakou má ve společnosti stanovenou prioritu“
 20. 20. Shrnutí povinností žadatelů a příjemců dotace • Realizovat projekt v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace, schváleným záměrem a cíli programu – nepodcenit realizační fázi projektu po jeho schválení • Monitoring projektu – povinnost předkládat monitorovací zprávy • Žádosti o platbu – zpracovat dle pokynů a návodných dokumentů OPPI – správné řazení rozpočtových položek, dokládání úhrad atd. • Být připraven na kontroly na místě – MPO, HK, CzechInvest atd. • Výběr dodavatele – Pravidla pro výběr dodavatelů, nově i zákon • Dodržení závazných ukazatelů • Povinná publicita • Analytické účetnictví • Archivace … a desítky dalších českých IT firem • Zajistit udržitelnost projektu • Dodržet harmonogram
 21. 21. Obsahová realizace projektu Kupovaný majetek a služby musí odpovídat tomu, co bylo popsáno v projektu při podání žádosti o dotaci a co bylo poptáváno ve výběrovém řízení Harmonogram realizace projektu – do data ukončení projektu musí být veškerý majetek pořízen a zařazen do majetku Faktury na stroje musí být zařazeny jako investiční majetek, tj. odepisovatelná aktiva (např. školení nelze zahrnout) Registrovaná provozovna – místo realizace projektu
 22. 22. Smlouvy Předměty uvedené ve smlouvách s dodavateli musí dle názvu a popisu jejich funkce korespondovat s tím, co je uvedeno v projektu Smlouva musí plněním, podmínkami a cenou odpovídat výběrovému řízení Každá smlouva musí obsahovat ustanovení: „dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly“
 23. 23. Faktury Musí být zajištěna provázanost faktur, smluv, úhrad a předávacích protokolů/dodací ch listů. Každá faktura musí obsahovat : • odkaz na konkrétní smlouvu – tj. název či číselné označení smlouvy a datum - “ze dne“ • plnění musí být identifikovatelné s popisem předmětu dodávky ve smlouvě • na faktuře (ideálně již ve smlouvě) rozlište, o jaký typ výdaje se jedná (Ostatní stroje a zařízení, SW, HW, atd.) Příklad faktury: Fakturujeme Vám plnění na základě smlouvy o dodávce CNC stroje bod 2.3 ze dne 1. 1. 2009 – dodávka stroje. Plnění se týká výdaje: Ostatní stroje a zařízení – I. CNC stroj xy- a) dodávka stroje
 24. 24. Úhrady Ideálně, pokud má každá faktura svou vlastní úhradu Pokud je současně hrazeno více faktur, je nutné ostatní faktury dodat Zajistit, aby byl na výpisu z účtu: • shodný účet (číslo a majitel účtu) dodavatele s fakturou • shodný variabilní symbol s fakturou Pokud tomu tak není, musí dodavatel vystavit čestné prohlášení, že úhrady daných faktur obdržel. Na bankovním výpise zřetelně vyznačte, která uhrazená částka se vztahuje k dané faktuře
 25. 25. Předávací protokoly, dodací listy Veškerá plnění či činnosti dodavatele musí být zaznamenány na předávacím protokole Ideálně ke každé faktuře existuje příslušný předávací protokol Obsah předávacího protokolu: • uvedení předmětu dodávky nebo služby implementace, školení, programování atp.) • datum předání • podpisy zástupců obou stran (např.
 26. 26. Souhrn předávaných podkladů k ŽOPL • smlouvy o bankovním účtu • účetní doklady • doklady o úhradě • objednávky / kupní smlouvy / smlouvy o dílo – včetně nedílných příloh a dodatků • soupisy dodávek, pokud jsou uvedeny na faktuře • dodací listy nebo protokoly o převzetí • karty majetku • doklady prokazující poslední ŽOPL) splnění závazných ukazatelů (k • fotodokumentace o realizaci projektu včetně výrobních štítků pořízené technologie a prokázání splnění požadavků na publicitu
 27. 27. Souhrn předávaných podkladů k ŽOPL • v případě stavebních nákladů: • kopie stavebního povolení (k ŽOPL za 1. etapu) • soupisy provedených prací • protokol o předání a převzetí stavby • kopie úvodního listu ze stavebního deníku • kopie kolaudačního souhlasu • v případě nákupu pozemků či nemovitosti • výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy – ne starší 90 dnů
 28. 28. Souhrn předávaných podkladů k ŽOPL • v případe nákupu nemovitosti či nákupu výhradních práv (patenty, ochranné známky aj.): • znalecký posudek soudního znalce na cenu obvyklou • v případě mzdových nákladů: • vyplněné předepsané tabulky pro mzdové náklady (dle údajů z mzdových listů) • pracovní smlouvy včetně dodatků
 29. 29. Rizika a shrnutí • Nárokované způsobilé výdaje v Žádosti o platbu neodpovídají výdajům popsaných v Plné žádosti • Věcné plnění neodpovídá projektovému záměru • Administrativní chyby: chybovost v dokumentech, které je třeba doložit k žádosti o platbu. • Nesoulad doložených dokumentů • Nesprávné přiřazení rozpočtových položek v žádosti o platbu
 30. 30. Eliminace rizik • Znalost pravidel poskytovatele dotace (nastudování všech dokumentů spojených s realizací projektu) • Dodržování pravidel pro výběr dodavatelů • Kvalitní projektová dokumentace • Kvalitní projektový management (vymezení kompetencí, zodpovědností, včasné předávání informací)
 31. 31. Děkujeme za pozornost! Mgr. Jiří Kvíz Ing. Zuzana Jirkovcová, MBA  800 190 163 enovation@enovation.cz www.enovation.cz

×