Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravidel, nový participants portal (Horizont 2020)

942 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
942
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
654
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Milena Šupálková, Kamila Hebelková: Finanční a právní aspekty – změny pravidel, nový participants portal (Horizont 2020)

 1. 1. 1 Finanční a právní aspekty programu Horizont 2020 7. dubna 2014, Brno Milena Šupálková, Kamila Hebelková NCP pro finanční a právní otázky H2020 2 Základní dokumenty Finanční nařízení č. 966/2012 Pravidla účasti v H2020 Modelové grantové dohody Anotovaná modelová grantová dohoda Pracovní programy Výzvy Finanční nařízení: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm Ostatní: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html Kdo může získat financování Právní subjekty usazené v: 1) EU-28 vč. zámořských území a teritorií ČS 2) Země přidružené k H2020 – Albánie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Makedonie, Island, Izrael, Moldávie, Černá hora, Norsko, Srbsko, Turecko 3) Ostatní třetí země – Země automaticky způsobilé k financování EU (seznam viz. Guideline on Third country participation in H2020) – Země, které mohu být způsobilé k financování EU, pokud: • Existuje bilaterální dohoda mezi EU a třetí zemí • Výzva takto stanoví • Účast třetích zemí je EK považována za nezbytnou Financování mohou získat také: • Mezinárodní organizace za předpokladu, že většina jejich členů jsou členské země EU nebo země přidružené k H2020 • Organizace financované na základě bilaterální dohody mezi EU a organizací či organizace jejichž účast je pro danou akci nezbytná 3
 2. 2. 2 4 Základní typy projektů VYNIKAJÍCÍ VĚDA VEDOUCÍ POSTAVENÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU SPOLEČENSKÉ VÝZVY Marie Sklodowska-Curie Výzkumné a inovační akce Inovační akce Koordinační a podpůrné akce ERA-NET CofundERC Nástroj pro MSP Fast track to innovation Typ projektu definován vždy ve výzvě („Type of action: …“) PCP Cofund - Veřejné zakázky v předobchodní fázi PPI Cofund - Veřejné zakázky na inovativní řešení Finanční pravidla 5 6 Finanční pravidla - shrnutí • Jednotná sazba financování bez ohledu na typ příjemce a aktivit vykonávaných v projektu – EU proplácí až 100% uznatelných nákladů – limit pro inovační akce 70% (výjimka pro neziskové organizace: 100%) • Jednotná sazba financování nepřímých (režijních) nákladů – 25 % přímých nákladů (bez subdodávek) • MGA definuje kritéria, která musí být splněna, aby byl náklad uznatelný (související s projektem, skutečně vynaložený, vzniklý v době trvání projektu, zanesen v účetní evidenci, v souladu s běžnou praxí, vynaložený efektivně,…) a zároveň identifikuje neuznatelné náklady (odpočitatelná DPH, kurzové ztráty, lehkomyslné a nadměrné výdaje, náklady vykázané v jiném projektu financovaném EU, apod.)
 3. 3. 3 Základní kategorie uznatelných nákladů Přímé náklady •osobní náklady •subdodávky •ostatní přímé náklady –cestovné –odpisy vybavení, infrastruktury nebo jiných aktiv –ostatní zboží a služby Nepřímé náklady = 25 % přímých nákladů (bez subdodávek a nepeněžitých příspěvků poskytnutých třetími stranami, které nebyly používány v prostorách účastníka) 7 Osobní náklady – základní principy • Uznatelný náklad pokud existuje pracovněprávní vztah mezi příjemcem grantu a pracovníkem (pracovní smlouva, DPP, DPČ) Příjemce si může nárokovat: • Základní mzdu/plat (basic remuneration) = odměna za plnění běžných pracovních povinností pracovníka. Zahrnuje pouze nárokové složky: Tarif, odvody na sociální a zdravotní pojištění, zákonné příplatky, 13. plat, … • Bonusy (additional remuneration) = odměna za plnění nadstandardních pracovních úkolů pracovníka. Vyplácet si je mohou pouze neziskové organizace za předpokladu, že: – vyplácení bonusů je běžnou praxí příjemce – kritéria pro výpočet bonusů jsou obecně aplikovatelná (bez ohledu na zdroj financování) – max. 8000€/výzkumníka/rok • Timesheets: Pracovníci podílející se na projektu mají povinnost vést výkazy práce; Výjimka: Pracovníci, kteří pracují výhradně na projektu timesheets vést nemusí. 8 Osobní náklady fyzických osob a majitelů MSP nepobírajících mzdu • u FO a majitelů MSP nepobírající mzdu se mzda stanovuje na základě fixní hodinové sazby vycházející ze sazeb z pracovního programu Marie Skłodowska Curie (viz Rozhodnutí EK C(2013) 8197): – výjimka: fixní sazbu mohou využít také vlastníci MSP, kteří si mzdu vyplácejí, pokud prokáží, že se vztahuje výhradně k řízení MSP (měsíční příspěvek na mzdu pro zkušené výzkumníky v IF MSC/143) * (korekční koeficient příslušné země/100) • hodinová sazba je předem specifikovaná v Annexu II GA. Celková výše osobních nákladů se odvíjí od počtu jednotek (hodin) odpracovaných na projektu. • celkový počet hodin vykázaných v grantech EU nesmí převýšit 1720 hodin. 9
 4. 4. 4 Ostatní přímé náklady Cestovné • Vyplácení cestovného se řídí se běžnou praxí příjemce • Musí být prokázána nezbytnost pro projekt • Nákladnější cesty je vhodné předem konzultovat s EK Odpisy vybavení, infrastruktury a jiných aktiv • Uznatelným nákladem je zpravidla účetní odpis (nikoliv pořizovací. cena) • Pokud majetek není využíván výhradně v projektu, je možné nárokovat si pouze příslušnou část účetního odpisu Ostatní zboží a služby • Pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním projektových prací (překlad dokumentů, výtisk brožur, Osvědčení o finančních výkazech, …) • Na rozdíl od subdodávek spadají tyto N do základu pro výpočet nepřímých nákladů a není nutné je předem uvést v Annexu I GA 10 Subdodávky • subdodavatel = třetí strana, která nepodepisuje GA, ale přímo se podílí na projektových úkolech (action tasks). • charakteristické znaky subdodávky: – smlouva mezi příjemcem a subdodavatelem je založena na obchodních podmínkách – subdodavatel nepracuje pod přímým dozorem příjemce a není mu hierarchicky podřízen – subdodavatel se zodpovídá příjemci (nikoliv EU) – rozsah subdodávek je zpravidla limitovaný – subdodávky mezi partnery nejsou povoleny – činnosti koordinátora spojené s řízením konsorcia definované v čl. 41.2b) MGA nemůže vykonat subdodavatel • výběr subdodavatele: – nejlepší poměr kvalita/cena – veřejní zadavatelé se musí řídit národní legislativou upravující zadávání veřejných zakázek • subdodávky musí být předem naplánovány v Annexu I a II GA – ve výjimečných případech může (nemusí!) PO subdodávku dodatečně schválit bez nutnosti změny GA 11 Rozpočet projektu • Rozpočet projektu je zakotven v Annexu II GA – Jedná se o odhad uznatelných nákladů projektu, od kterého se odvíjí maximální výše grantu • Čemu věnovat pozornost: – Respektování běžné praxe organizace – Předvídání inflace, pohybu kurzu, růstu mezd, apod. – Plánování subdodávek – Apod. • MGA povoluje přesuny rozpočtu v průběhu realizace projektu – Mezi jednotlivými nákladovými kategoriemi nebo mezi příjemci navzájem – U přesunů spojených s významnými změnami plánu prací je nutná změna GA 12
 5. 5. 5 Platby v projektu 13 • Komu? – platby zasílá EK na účet koordinátora, který je následně rozděluje mezi partnery v konsorciu • Zálohová platba - na začátku projektu (zpravidla 100% průměrného příspěvku EU/vykazované období) - automaticky ponížena o odvod do garančního fondu (GF) • Průběžné platby - po schválení průběžných zpráv Evropskou komisí (výše se odvíjí od finančních výkazů) - max. do výše 85 % schváleného příspěvku EU (GF 5 % a zádržné 10 %) • Platba zůstatku - po schválení závěrečné zprávy - závěrečné vyrovnání předchozích plateb a vykázaných nákladů příjemcem (vč. převodu z garančního fondu a zádržného) Směnný kurz •Při sestavování rozpočtu –Směnný kurz není stanoven •Pro účely finančního vykazování –Průměr denních kurzů ECB za dané vykazované období –K výpočtu mohou příjemci využít on-line nástroj dostupný na stránkách ECB: http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/ html/index.en.html 14 Kontroly a audity • Posouzení finanční kapacity se provádí pouze u koordinátorů, za předpokladu, že požadovaný příspěvek EU na projekt je roven nebo převýší 500 tis. EUR • Osvědčení o finančních výkazech (CFS) – předkládá se pouze 1x na konci projektu – pouze příjemci požadující příspěvek ≥ 325. tis. EUR (do limitu se nezapočítávají položky, které nejsou založeny na skutečných N (s výjimkou unit costs) • Osvědčení o metodologii (CoMUC) – předkládá se na dobrovolné bázi – pouze příjemci vykazující průměrné osobní N • Audity EK – mohou být provedeny až do 2 let po vyplacení zůstatku 15
 6. 6. 6 Specifika akcí Marie Skłodowska Curie - RISE 16 17 Finanční pravidla MSC - RISE - základní principy • Grant pokryje 100% uznatelných nákladů projektu • Příspěvek EU je vyplácen formou jednotkových nákladů = fixní částky za jednotku (člověko-měsíc). Od počtu jednotek potřebných pro řešení projektu se odvíjí uznatelné náklady projektu. • Uznatelné náklady: – Náklady na vyslané pracovníky • Příspěvek na náklady související s vysláním pracovníka (2000 EUR/člověko- měsíc) – Institucionální náklady • Příspěvek na výzkum, školení a networking (1800 EUR/člověko-měsíc) • Příspěvek na management a nepřímé N (700 EUR/člověko-měsíc) •Režim vyslání – Před vysláním musí pracovníci minimálně 6 měsíců pracovat na výzkumných a inovačních aktivitách v prostorách příjemce nebo partnerské organizace – Během vyslání se musí pracovníci věnovat celým svým úvazkem projektu Finanční příspěvek EU • Příspěvek na náklady související s vysláním pracovníka – Pokrývá náklady na cestovné, ubytování a pobyt výzkumníka během vyslání – Mzdu vyslaného pracovníka příspěvek nepokrývá – Příspěvek může být vyplácen různými způsoby v závislosti na dohodě mezi partnery projektu • Příspěvek na výzkum, školení a networking + Příspěvek na management a nepřímé náklady – Jsou spravovány příjemcem – Odvíjí se od počtu spotřebovaných jednotek (tj. od počtu měsíců, které výzkumník skutečně strávil na projektu) • Kalkulace celkového maximálního příspěvku EU probíhá automaticky, z údajů uvedených v části A projektového návrhu při podávání návrhu projektu. 18
 7. 7. 7 Specifika Nástroje pro MSP 19 Fázovaný přístup • Grant pokryje 70% uznatelných nákladů projektu (Výjimka: 100% u fáze 2 v oblasti Zdraví) • 1. fáze (zpracování studie udržitelnosti) – 6 měsíců – Pevně stanovená částka („lump sum“): 50 000 EUR – Zálohová platba 40% z lump sum • 2. fáze (demonstrační aktivity) – 12-24 měsíců – Příspěvek EU: 0,5 – 2,5 mil. EUR • 3. fáze (uvedení na trh) – Bez přímého financování – Možné využití finančních nástrojů H2020 20 Participant Portal 21
 8. 8. 8 • Portál pro administraci evropských výzkumných projektů (7. RP, H2020, CIP) • Neregistrovaným uživatelům umožňuje přístup k: • výzvám k předklání projektových návrhů • online příručce k H2020 • relevantním dokumentům • podpůrným službám a FAQ • Registrovaní uživatelé skrze PP mohou: • předložit projektový návrh • podepsat grantovou dohodu • administrovat projekt po celou dobu jeho trvání 22 Návrh Negociace Reportování http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 23 . . . VÝZVY DOKUMENTY 24 Online manuál pro H2020
 9. 9. 9 Projektový návrh – krok za krokem 1) Registrace jednotlivce v PP (účet ECAS) – 1 e-mail = 1 ECAS (European Commission Autentication Service) 2) Registrace organizace v PP (získání PIC) – PIC (Participation Identification Code) slouží k identifikaci organizace – Organizacím vlastnícím PIC (ze 7. RP) odpadá administrativní zátěž spojená s předkládáním finančních a právních informací o organizaci – Aktualizaci informací a nominaci osob, které elektronicky podepisují grantové dohody a finanční výkazy zajišťuje LEAR (Legal Entitiy Appointed Representative) 3) Registrace projektového návrhu skrze PP 25 26 Jak vytvořit účet ECAS Klíčovým údajem pro účet ECAS je funkční e-mail 27 Registrace organizace = získání PIC Pouze organizace, které ještě neprošly validací (nevlastní PIC)!
 10. 10. 10 28 Předkládání projektových návrhů Právní aspekty 29 30 Konsorciální smlouva • Obecné ustanovení v MGA – povinnost uzavřít pokud výzva/WP nestanoví jinak • Obsah: – Interní organizace – Přístup k Participant Portalu – Distribuce EU příspěvku – Duševní vlastnictví – Řešení sporů – Odpovědnost, důvěrné informace • Modelova konsorciální smlouva DESCA pro Horizont 2020 http://www.h2020.cz/files/DESCA-2020-Version-1-February-2014.pdf
 11. 11. 11 31 Background vs. Results • Background – Stávající znalosti – Znalosti, které účastníci projektu mají před přistoupením ke GA, které jsou potřebné pro projekt a jsou identifikované v písemné formě • Results - Výsledky – Výsledky projektu (např. data, znalosti, informace…) vytvořené v průběhu projektu – Vlastnictví vs. Spoluvlastnictví • Základní režim stanovený v GA – Převod Přístupová práva • Důvody – realizace práce na projektu – následné využití vlastních výsledků • Finanční podmínky – Bezplatně – Rozumné a spravedlivé podmínky • Časové podmínky – Po dobu trvání projektu – Po dobu stanovenou po skončení projektu 32 Stávající znalosti + Výsledky Ochrana výsledků Povinnost chránit výsledky – Komerční/průmyslové využití – Ochrana možná, odůvodněná, rozumná…. Příjemce se rozhodne nechránit výsledky nebo přestat chránit výsledky – EU může převzít vlastnictví Žádosti musí obsahovat následující text: 33
 12. 12. 12 Využití výsledků Povinnost vyvinout úsilí k využití výsledků – Lhůta 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA) – Přímo/nepřímo – Převod/licence Využívání: v dalším výzkumu, rozvoj výsledků, vytváření služeb, standardizační aktivity….. 34 Šíření výsledků Povinnost šířit výsledky – Pokud nebrání oprávněné zájmy příjemce – Vhodnými prostředky Povinnost oznámit záměr ostatním příjemcům – 45 dní předem – Příjemci mohou namítat ve lhůtě 30 dní Příjemce zamýšlí nechránit výsledky a chce šířit – Oznámí Komisi – převzetí vlastnictví Pokud není dohodnuto jinak 35 Využití a šíření výsledků Additional obligations – Pokud stanoveno v pracovním programu – Lhůta pro splnění – 4 roky po skončení projektu (článek 3 GA) Při nesplnění stanovených povinností možnost sankce 36
 13. 13. 13 37 Otevřený přístup k publikacím • Obecný princip • Upraveno v Pravidlech účasti, v modelové grantové dohodě, vydán Průvodce (Guidelines on Open Access in H2020) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 38 Otevřený přístup k publikacím = Bezplatný online přístup • Neexistuje právně závazná definice OA – ale Berlínská/Budapešťská Deklarace – Základní prvky – číst, stahovat, tisknout…. – Ale i kopírovat, distribuovat, těžit – Minimum v H2020 – online, stahování, tisk • Recenzované vědecké publikace – články v časopisech • Náklady uznatelné 39 Otevřený přístup - publikace • V 7.RP pilotní projekt • V H2020 obecný princip • Postup: 1. Uložit kopii publikované (recenzované) verze článku 2. Uložit data k ověření výsledků prezentovaných v publikaci 3. Zajistit Otevřený Přístup k uloženým publikacím 4. Zajistit Otevřený Přístup k bibliografickým metadatům
 14. 14. 14 40 Otevřený přístup – pracovní program • H2020 – pilotní projekty – Stanoveno v pracovním programu/výzvě Budoucí a vznikající technologie (FET) Evropské výzkumné infrastruktury – část e-Infrastruktury Průlomové a průmyslové technologie (LEIT) – část ICT Společenské výzvy: •Zajištěná, čistá a účinná energie – část Smart Cities and communities •Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny – kromě surovin •Evropa v měnícím se světě - inkluzivní, inovativní a reflexivní společnost •Věda se společností a pro společnost 41 Otevřený přístup k datům • Která data se ukládají? Data: • Informace, zejména fakta a čísla, sesbírané s cílem dalšího zkoumání a které představují základ pro výpočty • Statistiky, výsledky experimentů, měření a pozorování • V MGA „digital research data“ 42 Otevřený přístup k datům Postup: 1. Povinnost uložit data v repozitáři 2. Povinnost přijmout opatření k bezplatnému zpřístupnění, využití, šíření a reprodukování těchto dat třetím stranám – Data potřebná k ověření výsledků obsažených ve vědeckých publikacích, co nejdříve – Jiná data podle data management plan (Annex I.), ve lhůtách zde uvedených; – Vždy související metadata 3. Povinnost poskytnout informace – prostřednictvím repozitáře – o nástrojích a instrumentech, které má příjemce k dispozici a které jsou potřebné pro ověření výsledků – Pokud je to možné, poskytnout tyto nástroje a instrumenty
 15. 15. 15 43 Otevřený přístup k datům • Data management plan (DMP) vs. Data management – Součást návrhu projektu je data management • Tam, kde relevantní – DMP až během prvních šesti měsíců projektu • Dokument stanovující jako bude s daty nakládáno během projektu i po jeho skončení – Příjemci se mohou účastnit i dobrovolně – Příjemci se mohou kdykoliv rozhodnout se nadále neúčastnit • Odůvodnění v DMP 44 Otevřený přístup k datům • Výjimka ze stanovených povinností v případě: – Ochrany výsledků projektu – Zachování mlčenlivosti – Projektů z oblasti Security – Ochrany osobních údajů – Zpřístupnění konkrétních vědeckých dat (vzniklých v projektu) by ohrozilo dosažení hlavního cíle projektu podle Annexu I. A nezpřístupnění je odůvodněno v Data Management Plan – Existuje jiný oprávněný důvod pro neúčast v OA k datům Možnost opt-out neznevýhodní žadatele při hodnocení!! Zdroj: Prezentace EK, 16.10.2013 PROJEKTOVÝ NÁVRH 45
 16. 16. 16 Zdroj: Prezentace EK 16.10.2013 PROJEKTOVÝ NÁVRH 46 Projektový návrh • Ochrana – Strategie, interní postupy….. • Využití – Zvláštní orgán, schopnost využít, užitečnost…. • Šíření – Kdo? Jak? Komu? • IP management – Spoluvlastnictví, smlouvy, důvěrné informace…… 47 Shrnutí • Věnovat pozornost definicím • Úplata za poskytování přístupových práv • Spoluvlastnictví! • Povinnosti spojené s výsledky projektu • Otevřený přístup k publikacím a datům • Změna v hodnocení 48
 17. 17. 17 Zdroje a kontakty 49 Národní webové stránky k H2020 50 www.h2020.cz Finanční dotazy: supalkova@tc.cz matouskova@tc.cz Právní dotazy: hebelkova@tc.cz kratenova@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz

×