Vítejte na webináři
„Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.“
V případě technických problémů s připojením prosí...
Představení společnosti eNovation s.r.o.

• Dotační a grantové poradenství
• Investiční pobídky
• Veřejné zakázky
• Audity...
Co je to audit?
•

Z latiny (auditus = slyšení): slyšení, poslouchání, dozvídání se

•

Přezkoumání a zhodnocení dokumentů...
Audit vs. Kontrola
• Kontrola je prováděna při přípravě operací před
jejich schválením, při průběžném sledování
uskutečňov...
Audit vs. Kontrola v pojetí fondů EU
•

V terminologii Evropské komise spočívá klíčový rozdíl mezi
termínem kontrola a aud...
Primární kontrolní systém = kontrola

Řídící orgán
(např. MPO, MMR, ROP)

Sekundární kontrolní systém = audit

Auditní org...
Procesní pravidla při auditu

aneb
Co si může dovolit kontrolor a co
musí kontrolovaná osoba
Auditní orgán
•

Oznámení o zahájení kontroly (termín není stanoven)

•

Písemné pověření ke kontrolní akci od příslušné o...
Auditovaná osoba
•

povinnost umožnit vstup do objektů, na pozemky a jiných
prostor, pokud to souvisí s předmětem kontroly...
Proces auditu
•

Zahájení – oznámení o provedení auditu, pověření,
dojednání podrobností (!rozsah a zaměření kontroly!)

•...
Nejčastější pochybení
v oblasti veřejných zakázek
Výběr dodavatele bez realizace zadávacího řízení
- v přípravné fázi projektu (před vydáním rozhodnutí)
- např. na základě ...
Účelové dělení zakázek (§13 odst. 3))
• Úřad: „zadáním jedné veřejné zakázky, nutno rozumět i souhrn
jednotlivých zadání r...
Účelové dělení zakázek (§13 odst. 3)
Zadavatel uzavřel dvě smlouvy na základě VZMR. Předmětem první
smlouvy byla oprava pr...
Účelové dělení zakázek (13 odst. 3)
•

Lze realizovat jednu zakázku s podáváním nabídek na její
části = umožnění účasti ví...
Široké vymezení předmětu zakázky
• Nerozdělení předmětu VZ na části, ačkoliv to povaha
předmětu připouští (§ 98 x §6)
• Po...
Diskriminační vymezení předmětu zakázky
(§ 44, odst. 11)
•

uvedení názvů konkrétních značek produktů příznačných pro jedn...
Požadavky na kvalifikační předpoklady ve
zjednodušeném podlimitním řízení nad rámec zákona
•

§62/3 – ve ZPŘ se splnění kv...
Hodnotící kritéria x kvalifikační předpoklady
•

Chybně stanovena hodnotící kritéria, která jsou ve
skutečnosti kvalifikač...
Hodnotící kritéria

…..příklad z praxe:

•

Kritérium č. 1: Celková výše nabídkové ceny bez DPH – váha 55 %

•

Kritérium ...
Hodnotící kritéria

…..shrnutí:

•

Preference zadavatele – váhy (pořadí) u dílčích kritérií i
subkritérií

•

Metodika ho...
Nedodržení lhůty pro předkládání nabídek
• EK – důraz na uveřejnění, lhůty přiměřené (nikoliv minimální)
• Korekce až 25 %...
Nevyloučení uchazeče za nesplnění požadované
kvalifikace
•

Výpis z evidence RT – musí být doložen pro právnickou osobu
i ...
Vyloučení uchazeče kvůli nesplnění formálních
požadavků na nabídku
•

§44 odst. 3 písm. j – jiné požadavky na plnění veřej...
Netransparentnost při hodnocení jednotlivých
nabídek
•

Přiřazení počtu bodů nabídkám bez podrobnějšího
odůvodnění, není z...
Vícepráce, dodatky k SoD, JŘBU (§ 23, odst. 7)
•

Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu
kalkulováno, bero...
Vícepráce, dodatky k SoD, JŘBU (§ 23, odst. 7)
Zadavatel má uzavřenou smlouvu na rekonstrukci školy. V
průběhu stavby se z...
Soutěž o návrh x JŘBU
•

§ 23 odst. 6 – JŘBU lze použít v návaznosti na soutěž o návrh =
široké vymezení, podle rozh. prax...
„Ztracená“ dokumentace k ZŘ
• Riziko při personálních změnách; při nenastaveném vnitřním
kontrolním systému
• Archivovat v...
Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhradil v zadávacích podmínkách možnost zrušení
zadávacího řízení bez udání důvodu...
Další častá pochybení
•

předčasné uzavření smlouvy (lhůta pro podání námitek –
10/15 dnů)

•

uzavření odlišné smlouvy od...
Metodika….
•

ZVZ 137/2006 Sb., novela č. 55/2012

•

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných
ze zdrojů EU...
POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV COCOF
07/0037/03-CS
•

nedodržení postupů zveřejňování (25-100%),

•

zakázky přiděle...
Děkuji za pozornost
Ing. Karolína Vlašánková
Karolina.vlasankova@enovation.cz

 800 190 163
enovation@enovation.cz
www.en...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.

641 views

Published on

Jak se nejlépe vyvarovat chyb v rámci veřejných zakázek a jak se nejlépe připravit na audit. V prezentaci najdete základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, doporučení pro efektivní čerpání veřejných prostředků 3E zakázek.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.

 1. 1. Vítejte na webináři „Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte na tel. číslo: 774 604 636
 2. 2. Představení společnosti eNovation s.r.o. • Dotační a grantové poradenství • Investiční pobídky • Veřejné zakázky • Audity, analýzy, studie • Event Management • Projekty za 10 mld. Kč, 95% úspěšnost
 3. 3. Co je to audit? • Z latiny (auditus = slyšení): slyšení, poslouchání, dozvídání se • Přezkoumání a zhodnocení dokumentů nezávislou osobou • Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti • Probíhá na vzorku dokumentů, je zaměřen na konkrétní oblast • Různé druhy auditu: interní (v rámci organizace – zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole); externí (NKÚ), finanční (účetní závěrky); personální, systémové atd.
 4. 4. Audit vs. Kontrola • Kontrola je prováděna při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. • Audit je organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací.
 5. 5. Audit vs. Kontrola v pojetí fondů EU • V terminologii Evropské komise spočívá klíčový rozdíl mezi termínem kontrola a audit v tom, že kontrola zahrnuje jak kontrolu ex ante, tak interim a ex post, zatímco audit se týká výlučně kontroly ex post. • Hlavní rozdíl je tedy v tom, že audit následuje po kontrole a ověřuje, jestli kontrola byla provedena správně a dle stanovených postupů a předpisů. Za účelem zjištění správnosti kontroly jsou prováděny audity na vybraném vzorku operací.
 6. 6. Primární kontrolní systém = kontrola Řídící orgán (např. MPO, MMR, ROP) Sekundární kontrolní systém = audit Auditní orgán (MF) EK, EÚD Zprostředkující subjekt (např. CI, CRR) NKÚ
 7. 7. Procesní pravidla při auditu aneb Co si může dovolit kontrolor a co musí kontrolovaná osoba
 8. 8. Auditní orgán • Oznámení o zahájení kontroly (termín není stanoven) • Písemné pověření ke kontrolní akci od příslušné osoby/úřadu se všemi náležitostmi (datum, podpis, předmět) • Povinnost zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu dokladů • Povinnost prokázat zjištění podklady a pořídit auditní zprávu • Povinnost seznámit auditovanou osobu s navrhovaným obsahem auditní zprávy • Povinnost vypořádat písemné stanovisko auditované osoby
 9. 9. Auditovaná osoba • povinnost umožnit vstup do objektů, na pozemky a jiných prostor, pokud to souvisí s předmětem kontroly • povinnost poskytnout veškeré informace a doklady rozhodné pro posouzení předmětu kontroly • povinnost vytvořit základní podmínky k provedení kontroly a poskytnout technické a materiální zabezpečení pro výkon kontroly (v nezbytně nutném rozsahu) • povinnost poskytnout náležitou součinnost při kontrole • povinnost přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků • povinnost podat na požádání kontrolního orgánu ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků
 10. 10. Proces auditu • Zahájení – oznámení o provedení auditu, pověření, dojednání podrobností (!rozsah a zaměření kontroly!) • Ověření na místě – analýza dokumentů, auditní rozhovor, fyzické ověření, identifikace předběžných zjištění • Návrh auditní zprávy – popis rozsahu kontroly, právního základu, ověřovaných dokumentů, zjištěných skutečností včetně argumentace a odkazu na předpisy, které byly porušeny • Stanovisko auditované osoby – vyjádření k návrhu auditní zprávy, min. lhůta 5 dnů • Závěrečná auditní zpráva – vypořádání stanoviska, ukončení auditu • Předání výsledků příslušným orgánům – ŘO, FÚ, policie atd.
 11. 11. Nejčastější pochybení v oblasti veřejných zakázek
 12. 12. Výběr dodavatele bez realizace zadávacího řízení - v přípravné fázi projektu (před vydáním rozhodnutí) - např. na základě předchozí zkušenosti nebo dlouhodobé spolupráce - dílčí zakázky v rámci jednoho projektu pod stanovený limit (sečíst předpokládané hodnoty plánovaných investic a posoudit, zda je může plnit stejný okruh dodavatelů) - u zakázek malého rozsahu nutno postupovat podle vnitřní směrnice zadavatele nebo podle podmínek programu - min. požadavky: cenový alespoň u 3 dodavatelů průzkum nebo poptávka
 13. 13. Účelové dělení zakázek (§13 odst. 3)) • Úřad: „zadáním jedné veřejné zakázky, nutno rozumět i souhrn jednotlivých zadání relativně samostatných plnění, týkají-li se plnění spolu úzce souvisejících zejména z hledisek místních, urbanistických, funkčních, časových nebo technologických“ • Soudní dvůr EU: „pokud jednotlivé části mají totožnou ekonomickou a technickou funkci (směřují ke stejnému výsledku), nemůže být taková činnost rozdělena“
 14. 14. Účelové dělení zakázek (§13 odst. 3) Zadavatel uzavřel dvě smlouvy na základě VZMR. Předmětem první smlouvy byla oprava prostor varny – VŠZ Hojsova Stráž, předmětem druhé smlouvy byla oprava kanalizace, lapače tuku – VŠZ Hojsova Stráž. Oprava prostor varny byla provedena kvůli odstranění hygienické závady, oprava kanalizace kvůli poruchovostí venkovní kanalizace. Zakázky byly prováděné na dvou samostatných stavebních objektech. Obě akce byly připravovány a realizovány samostatně a samostatně byly vedeny ve schváleném plánu oprav a údržby. Jedná se o stavební práce na vnitřní a vnější kanalizaci, které se svým charakterem podstatně neliší a jejichž návaznost z hlediska funkčnosti je nesporná. Proto dělení zakázky je neodůvodněné. Zařazení dvou navazujících stavebních akcí do plánu oprav a údržby nemovitého majetku na příslušné rozpočtové období jako samostatných stavebních akcí není důvodem pro volbu jednoduššího postupu, i když se jednalo o stavební akce plánované v prvním pololetí roku.
 15. 15. Účelové dělení zakázek (13 odst. 3) • Lze realizovat jednu zakázku s podáváním nabídek na její části = umožnění účasti více uchazečům • Zakázku lze rozdělit, ale je nutno postupovat v „přísnějším“ režimu • Při podezření na dělení zakázek může Úřad kontrolovat i VZMR
 16. 16. Široké vymezení předmětu zakázky • Nerozdělení předmětu VZ na části, ačkoliv to povaha předmětu připouští (§ 98 x §6) • Požadavek na plnění, která spolu vzájemně nesouvisí = diskriminace • Rozdělení zakázky → širší okruh uchazečů, více nabídek
 17. 17. Diskriminační vymezení předmětu zakázky (§ 44, odst. 11) • uvedení názvů konkrétních značek produktů příznačných pro jednoho dodavatele (program AutoCAD, reproduktory Creative, vazba PC dodávky na procesor Intel Pentium atd.) • výjimky: – odůvodněno předmětem zakázky (např. kompatibilita se stávajícím IS) – popis předmětu by nebyl dostatečně srozumitelný • novela ZVZ – u stavebních prací použití značky předpokladu, že zadavatel akceptuje obdobná řešení umožněno za • praxe: používání technické specifikace odpovídající pouze jedné značce; uvedení konkrétní značky s připuštěním kvalitativně obdobného řešení (musí být odůvodněno, nikoliv u běžných předmětů typu barva Primalex)
 18. 18. Požadavky na kvalifikační předpoklady ve zjednodušeném podlimitním řízení nad rámec zákona • §62/3 – ve ZPŘ se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje = 1 ČP !!! • Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dalšími způsoby jsou nad rámec zákona • Vítězný uchazeč předloží před uzavřením smlouvy originály/ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (x přísnější postup než u otevřeného řízení)
 19. 19. Hodnotící kritéria x kvalifikační předpoklady • Chybně stanovena hodnotící kritéria, která jsou ve skutečnosti kvalifikačními předpoklady • Nutno rozlišit vlastnosti plnění x vlastnosti uchazeče • Vlastnosti uchazeče nemohou být hodnotícími kritérii, např.: kvalita realizačního týmu, zkušenosti a reference uchazeče, výše sjednaného pojištění, velikost firmy, obrat…
 20. 20. Hodnotící kritéria …..příklad z praxe: • Kritérium č. 1: Celková výše nabídkové ceny bez DPH – váha 55 % • Kritérium č. 2: Výhodnost předloženého návrhu smlouvy – váha 40 % – Termín plnění předmětu veřejné zakázky stanovený v týdnech – Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem – Výše smluvních pokut dle čl. XVII Obchodních podmínek zadavatele • Kritérium č. 3: Plán organizace postupu provádění předmětu veřejné zakázky – váha 5 % – Identifikace rizik a návrh opatření k jejich eliminaci (systém kontroly provádění díla) – Bezpečnostní opatření, ochrana životního prostředí, zásady řešení zařízení staveniště – Odpovědnost za škodu
 21. 21. Hodnotící kritéria …..shrnutí: • Preference zadavatele – váhy (pořadí) u dílčích kritérií i subkritérií • Metodika hodnocení – způsob přidělování bodů • Specifikovat, co přesně se bude hodnotit (kvalita?) • Stanovit „stropy“ hodnot a nejvýhodnější řešení
 22. 22. Nedodržení lhůty pro předkládání nabídek • EK – důraz na uveřejnění, lhůty přiměřené (nikoliv minimální) • Korekce až 25 % • Novela ZVZ § 16a – významná veřejná zakázka – prodloužení lhůt o polovinu (pouze veřejný zadavatel) • Zahájení ZŘ – odesláním oznámení nebo výzvy (§26) • Profil zadavatele – uveřejnění textové části ZD ode dne uveřejnění oznámení (ne ode dne odeslání oznámení) - § 48/1
 23. 23. Nevyloučení uchazeče za nesplnění požadované kvalifikace • Výpis z evidence RT – musí být doložen pro právnickou osobu i všechny členy statutárního orgánu • Seznam referenčních zakázek – neobsahuje osvědčení vydané odběratelem, příp. smlouvu a doklad o uskutečnění plnění (§56/1) – ČP ne! • Možnost dodatečného vyžádání dokladů (§59, odst. 4) – nutno dodržet zásadu nediskriminace
 24. 24. Vyloučení uchazeče kvůli nesplnění formálních požadavků na nabídku • §44 odst. 3 písm. j – jiné požadavky na plnění veřejné zakázky • barva papíru, číslování stránek, způsob vazby = pouze doporučující požadavky, při jejichž nesplnění nelze uchazeče vyřadit • formální požadavky nevypovídají o kvalitě nabízeného plnění • Jediné, co lze požadovat po formální stránce je uzavřená obálka a její označení
 25. 25. Netransparentnost při hodnocení jednotlivých nabídek • Přiřazení počtu bodů nabídkám bez podrobnějšího odůvodnění, není zřejmé v čem je vítězná nabídka lepší než ty ostatní → netransparentní hodnocení • Hodnocení je klíčovou fází v celém procesu, proto musí být provedeno objektivně a transparentně • Prevence: důkladně specifikovat a vymezit hodnotící kritéria a také jejich váhy již v zadávacích podmínkách
 26. 26. Vícepráce, dodatky k SoD, JŘBU (§ 23, odst. 7) • Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního, myšlenka, že vícepráce by měly být pouze jako nezbytné práce k dokončení díla za předpokladu, že je zadavatel nemohl předvídat, je zcela cizí Zadavatel má uzavřenou smlouvu na stavbu školy. V průběhu stavby obdrží zadavatel dodatečně přidělené finanční prostředky účelově vázané na přístavbu malé tělocvičny. Zadavatel zahájí JŘBU s dodavatelem z důvodu v §23 odst. 7 písm. a). Podmínky nejsou pro použití JŘBU nejsou naplněny, zadavatel sice nemohl předvídat dodatečné přidělení prostředků, ale nová přístavba není nezbytná pro dokončení původní VZ.
 27. 27. Vícepráce, dodatky k SoD, JŘBU (§ 23, odst. 7) Zadavatel má uzavřenou smlouvu na rekonstrukci školy. V průběhu stavby se zjistí, že část původně plánovaných prací není nutné provést, objem nerealizovaných prací tvoří 10 % původní zakázky. Zároveň se objeví potřeba nových nezbytných dodatečných prací v rozsahu 25%. Zadavatel neuskutečněné práce a dodatečné stvební práce započte, takže celkový objem tvoří 15% původní veřejné zakázky. Z toho důvodu zadavatel zahájí JŘBU se současným dodavatelem. Zadavatel nemůže započítat proti sobě tzv. méněpráce a dodatečné stavební práce. Dodatečné stavební práce jsou novou veřejnou zakázkou, která může být za naplnění podmínek ze zákona zadána v JŘBU.
 28. 28. Soutěž o návrh x JŘBU • § 23 odst. 6 – JŘBU lze použít v návaznosti na soutěž o návrh = široké vymezení, podle rozh. praxe Úřadu lze použít pouze pokud se jedná o dopracování návrhu nebo plánu předloženého v SoN do finální podoby, což může provést jen autor sám • pokud plnění může provést širší okruh dodavatelů – nelze zadat v JŘBU
 29. 29. „Ztracená“ dokumentace k ZŘ • Riziko při personálních změnách; při nenastaveném vnitřním kontrolním systému • Archivovat veškerou dokumentaci 10 let (nebo podle podmínek programu), všechny nabídky • Korekce až 100 % • Po novele ZVZ – profil zadavatele
 30. 30. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhradil v zadávacích podmínkách možnost zrušení zadávacího řízení bez udání důvodu. Zákon vymezuje důvody pro zrušení zadávacího řízení, kdy zadavatel musí nebo může zrušit zadávací řízení. Vždy je povinen zrušení odůvodnit. § 84 odst. 2 písm. d) a e): Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
 31. 31. Další častá pochybení • předčasné uzavření smlouvy (lhůta pro podání námitek – 10/15 dnů) • uzavření odlišné smlouvy od zadávacích podmínek §82/7 (např. rozšíření předmětu veřejné zakázky) • absence zveřejnění (profil zadavatele) • nedostatečné zveřejnění • neprůkazná reakce na žádost o dodatečné informace
 32. 32. Metodika…. • ZVZ 137/2006 Sb., novela č. 55/2012 • Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013: sjednocení postupů po dlouhých diskusích, vydal NOK MMR, UV 48/2009 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace + Podmínky (PPŽ/P atd.) • POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV COCOF 07/0037/03-CS • POZOR: ÚOHS není součástí implementační struktury OP – závěry se mohou lišit od pohledu EK/úředníků ŘO atd.
 33. 33. POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV COCOF 07/0037/03-CS • nedodržení postupů zveřejňování (25-100%), • zakázky přidělené bez veřejné soutěže při neexistenci krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo v případě dodatečných prací, služeb či dodávek při neexistenci nepředvídané okolnosti (100%) • dodatečné stavební práce nebo služby překračující mezní hodnoty stanovené směrnicemi, provedené za nepředvídaných okolností (100% částky překračující 50% hodnoty původní zakázky) • neuvedení všech kritérií pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a udělení zakázky v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zakázce (5-25%) • použití nezákonných kritérií pro udělení zakázky (5-25%) • nezákonná kritéria pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení zakázky stanovená během výběrového řízení (25-100%) • nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (5-25%) • vyjednávání během výběrového řízení (5-25%) • snížení hmotného předmětu zakázky (25%) • nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení (2-5%)
 34. 34. Děkuji za pozornost Ing. Karolína Vlašánková Karolina.vlasankova@enovation.cz  800 190 163 enovation@enovation.cz www.enovation.cz

×