Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje

369 views

Published on

Inovujete své produkty, procesy či služby? Čerpejte na své projekty finanční prostředky z EU či jiných zdrojů, anebo využijte daňových odpočtů. Více informací se dozvíte v této prezentaci.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje

 1. 1. Vítejte na webináři „Aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte na tel. číslo: 776 762 990
 2. 2. Možnosti podpory podnikového výzkumu, vývoje a inovace v ČR
 3. 3. „Dotační programy Potenciál a Inovace“ OPPI (2007 – 2013) a OPPIK (2014 – 2020)
 4. 4. Program Inovace Každý projekt v programu Inovace musí splnit všechna níže uvedená kritéria: •Projekt realizuje inovaci produktu nebo procesu •Projekt využívá výsledků vlastního výzkumu (či výsledků v podobě transferu technologie) •Vývoj je již ukončen •Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí •Technická proveditelnost projektu •Ekonomická a finanční proveditelnost projektu •Projekt musí splňovat horizontální politiky EU •Kvalita zpracování projektu
 5. 5. Program Inovace – ideální žadatel a projekt • Žadatel  inovativní výrobní subjekt  vlastní VaV / VIK  znalost trhu  kvalifikovaní pracovníci  spolupracuje s VŠ či jinými partnery v oblasti VaV  ekonomicky stabilní subjekt  zajištěné financování projektu – vlastní zdroje / banka
 6. 6. Program Inovace – ideální žadatel a projekt • Projekt  dokončen vývoj – prototyp - protokoly  Produkt ve fázi před uvedením na trh a zahájením výroby  tržní uplatnitelnost, proexportní potenciál, otevírá nové trhy  ekologický produkt / proces, energetická a materiálová náročnost  stupeň novosti (např. ČR, EU, Svět) – produkt i proces  zajištěna ochrana duševního vlastnictví  nároky na další rozvoj firmy – kvalifikace zaměstnanců, implementace standardů, norem atp.  realizace v ČR mimo hl. m. Prahu
 7. 7. Program Inovace – způsobilé výdaje • Zejména výrobní technologie • Míra podpory: 45%, 35% a 25% • Řídící orgán MPO, implementace CzechInvest
 8. 8. Program Potenciál • Zavádění a zvyšování kapacit pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit • Zvýšení počtu subjektů provádějících vlastní výzkum, vývoj a inovace • Kvalifikovaná pracovní místa • Spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi • Zapojení do národních i evropských programů VaV
 9. 9. Program Potenciál – podporovaný projekt Projekt vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na: • výzkum, vývoj (vč. Vývojových zkoušek a testování) a inovace výrobků a technologií, vč. specifického software a aplikací, které jsou jejich součástí, vedoucí k… • implementaci technologicky nových či zlepšení stávajících produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií,… • pokud existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě.
 10. 10. Program Potenciál – hlavní podmínky • Minimální investice do DHM a DNHM využívaného pro účely projektu 5 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč – možnost snížení pro malé podniky • Pouze jeden projekt na žadatele na jeden kraj • Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy (sídlo společnosti může být v Praze) • Finanční rating C+ • Udržitelnost projektu (5 let, 3 roky MSP)
 11. 11. Program Potenciál – způsobilé výdaje • Zejména technologie, HW a SW určený pro výzkum, vývoj, zkoušky prototypů atp. • Míra podpory: 45%, 35% a 25% • Řídící orgán MPO, implementace CzechInvest • Možnost vyhlášení výzvy v pol. 2014
 12. 12. Operační program pro období 2014 - 2020 OPPP 2004 - 2006 OPPI 2007 - 2013 OP PIK 2014 - 2020 ůraz na rozvojové podpory počátek inovační podpory Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem ůraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami Programovací období 2014 – 2020 – OP PIK
 13. 13. Operační program pro období 2014 - 2020 OP PIK – PO1 Další vybrané formy podpory VaVaI •Průmyslový výzkum a vývoj – návaznost na programy TIP, ALFA •Pre-commercial public procurement – veřejné subjekty vypisují inovační úkoly pro podniky – sdílení rizik a benefitů •VTP, inovační centra, inkubátory – návaznost na program Prosperita •Klastry, technologické platformy – návaznost na program spolupráce
 14. 14. Odčitatelná položka nákladů na VaV od základu daně z příjmů • Podpora výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách • Zákonný nárok při splnění požadovaných podmínek – dáno zákonem o daních z příjmů; klíčové náklady: mzdy, odpisy, materiál • Faktická podpora ve formě odpočtu nákladů na VaV od základu daně – de facto „dotace“ ve výši 19 % nákladů na VaV • Pro každého plátce daní z příjmů právnických osob • V případě hosp. ztráty lze použít odpočtu po období tří let • V platnosti od 2005; novelizace od 1. 1. 2015 – odpočet nákladů ve výši až 110 % jejich hodnoty, pokud náklad na VaV rostou
 15. 15. Legislativa odpočtů Klíčové dokumenty •Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Zákon o VaV) •Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Zákon o daních) •Pokyn č. D-288 Ministerstva financí České republiky k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Pokyn D-288)
 16. 16. VaV – definice a výklad Definice dle legislativy Základní výzkum Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj •EV: získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. •EV je typická činnost průmyslových apod. podniků Zásadní charakteristika experimentálního vývoje: ocenitelný prvek novosti a technická či výzkumná nejistota;
 17. 17. Projekt VaV Dokument požadovaný legislativou -musí vzniknout před zahájením vlastní činnosti VaV -má minimální předepsanou osnovu: a) základní identifikační údaje o poplatníkovi b) cíle projektu c) doba řešení projektu d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu e) projektový tým f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu g) podpis - datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby
 18. 18. Evidence realizace projektu Doložení realizace VaV Vhodné vyhotovit Odbornou zprávu z realizace projektu: - popis faktické technické a výzkumné nejistoty - popis dosaženého ocenitelného prvku novosti - klasifikace typu VaV činnosti - revize dalších cílů a harmonogramu - podrobný přehled nákladů, proporční metodiky, provázaná dokumentace
 19. 19. Doporučené postupy Komplexní proces realizace odpočtu 1. Vstupní audit – zjištění souladu plánovaných aktivit se zákonnými požadavky; identifikace dalších podporovaných aktivit; konzultace odborníka na VaV v dané průmyslové oblasti 2. Vypracování Projektu - identifikace ocenitelného prvku novosti a technické nejistoty; posouzení splnění všech zákonných podmínek; identifikace uznatelných nákladů; posouzení projektu zkušenými technickými oponenty 3. Agenda evidence a realizace – zavedení archivační směrnice dokumentárních podkladů; nastavení systému kalkulace a výkaznictví nákladů; implementace metodiky pro analytické účtování o nákladech spojených s odpočtem a jejich oddělenou evidenci; zpracování Odborné zprávy z realizace projektu a její oponentura expertem/ znalecký posudek
 20. 20. Technologická agentura ČR • Vznik 10/2009 rozhodnutím vlády + zákon o VaV • Příprava a realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje • Podpora spolupráce mezi VaV organizacemi a podnikatelskou sférou • Aktuálně připravované veřejné soutěže: • Program EPSILON – vyhlášení na konci dubna 2014 • Program GAMA PP2 – vyhlášení na přelomu července/srpna 2014
 21. 21. Program EPSILON • Program EPSILON je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Podprogramy: • 1 – Znalostní ekonomika (přenos a využití nových poznatků do aplikační sféry) • 2 – Energetika a materiály (i doprava) • 3 – Životní prostředí
 22. 22. Program EPSILON – způsobilé výdaje (předpoklad) • Osobní náklady • Investice (odpisy) • Náklady na služby (subdodávky) • Ostatní přímé náklady • Náklady na ochranu duševního vlastnictví • Cestovné • Další provozní náklady (materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek apod.) • Ostatní nepřímé náklady (režie) – např. administrativní náklady, energie, nájemné, náklady na pomocný
 23. 23. Program EPSILON – výsledky VaV • P – patent • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek • Z – poloprovoz, ověřená technologie • R – software • F – průmyslový a užitný vzor • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem • H – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem a výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele.
 24. 24. Program EPSILON – Další informace • Příjem návrhů – cca 1,5 měsíce • Nejvyšší povolená míra podpory 60 % na program (pro každou veřejnou soutěž bude stanovena individuálně v průměru za všechny příjemce) • Průměrný projekt = 10 mil. Kč (3 – 4 roky) • úzká spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i, vysoké školy apod.) • Duševní vlastnictví! • Inovativnost a novost výsledků • Výsledky musí být vytvořeny nejpozději před ukončením trvání projektu • Implementovány musí být do 3 let od ukončení projektu
 25. 25. Program GAMA, podprogram 2 (PP2) • Je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. • Podpora projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. • Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.
 26. 26. Program GAMA PP2 – způsobilé výdaje (předpoklad) • Osobní náklady • Investice (odpisy) • Náklady na služby (subdodávky) • Ostatní přímé náklady • Náklady na ochranu duševního vlastnictví • Cestovné • Další provozní náklady (materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek apod.) • Ostatní nepřímé náklady (režie) – např. administrativní náklady, energie, nájemné, náklady na pomocný
 27. 27. Program GAMA PP2 – výsledky VaV • P – patent • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek • Z – poloprovoz, ověřená technologie • R – software • F – průmyslový a užitný vzor
 28. 28. Program GAMA PP2 – Další informace • Příjem návrhů – cca 1,5 měsíce • Základní míra podpory u aplikovaného výzkumu 50 %, u experimentálního vývoje 25 % (mění se dle velikosti podniku a dle míry účinné spolupráce s VaV organizacemi) • VaV organizace může získat jenom max 90 %! • úzká spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i, vysoké školy apod.) • Duševní vlastnictví! • Inovativnost a novost výsledků • Výsledky musí být vytvořeny nejpozději před ukončením trvání projektu
 29. 29. Schéma efektivní a maximální podpory VaVaI Epsilon Odpočty na VaV Poteciál Gama Inovace
 30. 30. Reference
 31. 31. Děkujeme za pozornost!  800 190 163 enovation@enovation.cz www.enovation.cz

×