SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Vítejte na webináři
„Inovací k daňovým úsporám“
V případě technických problémů s připojením prosím volejte
tel.č. 774 248 637
Struktura prezentace

• Úvod do problematiky
• Legislativa odpočtů nákladů na VaV
• Co je výzkum a vývoj – Frascati manuál
• Projekt VaV

• Evidence realizace projektu
• Doporučené postupy eNovation
Úvod do problematiky I.

 Podpora výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách
 Zákonný nárok při splnění požadovaných podmínek – dáno
zákonem o daních z příjmů; klíčové náklady: mzdy, odpisy,
materiál
 Faktická podpora ve formě odpočtu nákladů na VaV od základu
daně – de facto „dotace“ ve výši 19 % nákladů na VaV
 Pro každého plátce daní z příjmů právnických osob
 V případě hosp. ztráty lze použít odpočtu po období tří let
 V platnosti od 2005; novelizace od 1. 1. 2015 – odpočet nákladů
ve výši až 110 % jejich hodnoty, pokud náklad na VaV rostou
Úvod do problematiky II.

Příklad výpočtu
a) do 31.12. 2014
Výše nákladů na VaV za rok 2012: 10 mil. Kč

Daňový základ: 20 mil. Kč; daň bez odpočtu: 3,8 mil. Kč
- odpočet nákladů ergo DZ = 10 mil. Kč; daň s odpočtem: 1,9 mil. Kč
b) od 1.1. 2015
Relevantní zdaňovací období 2015; výše nákladů na VaV za rok 2014: 10 mil. Kč; výše
nákladů na VaV za rok 2015: 12 mil. Kč; daňový základ za 2015: 20 mil. Kč
Snížený DZ za 2015: 20 mil. Kč - [10 mil. Kč (100 % nákladů) – (110 % * 2 mil. Kč = 2,2 mil.
Kč)] = 7,8 mil Kč. (dle staré legislativy 8 mil. Kč)
Legislativa odpočtů

Klíčové dokumenty
 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (Zákon o VaV)
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Zákon o daních)

 Pokyn č. D-288 Ministerstva financí České republiky k jednotnému
postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů (Pokyn D-288)
VaV – definice a výklad I.
Definice dle legislativy

Základní výzkum
Aplikovaný výzkum
Experimentální vývoj
ZV: získávání vědomostí o základních principech jevů a skutečnosti

AV: získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových produktů
EV: získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých,
technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro
návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.
EV je typická činnost průmyslových apod. podniků.

!Činnost firmy musí odpovídat výše uvedené definici!
VaV – definice a výklad II.
 Zásadní charakteristika experimentálního vývoje: ocenitelný prvek
novosti a technická či výzkumná nejistota;
systematická/metodická činnost; výstupy v podobě prototypů,
modelů aj.; ochrana duševního vlastnictví (ne nutně)
 Frascati manuál

- příručka OECD pro standardizaci a kategorizaci VaV pro
veřejnou agendu
- fakticky obsahový podklad pro naši legislativu
- zásadní orientující dokument pro zjištění shody s požadavky
legislativy na VaV projekty firem
VaV – definice a výklad III.
Co je experimentální vývoj:
 výroba funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části
 ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
 projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií
sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů
 ověřovací zkoušky nových nebo inovovaných výrobků

 ověřovací zkušební provozy a zkušební výrobu
 vývoj softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu

 aj.

ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
VaV – definice a výklad IV.
Hraniční situace dle Frascati:

ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
VaV – definice a výklad V.
Problematika SW – vývoj či jen tvorba?
Nelze:
-

vývoj komerčního aplikačního softwaru a informačních systémů pomocí známých
metod a existujících softwarových nástrojů.

-

podpora existujících systémů,

-

převádění anebo překlad počítačových jazyků,

-

přidání uživatelské funkčnosti k aplikačním programům, ladění systémů,

-

úprava existujícího systému,

-

příprava uživatelské dokumentace

Lze:
–

vývoj nových operačních systémů, databází algoritmů atp.

–

vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií

–

vývoj zcela nové aplikace anebo za použití nové technologie; technická nejistota
ohledně schopnosti docílit požadované funkce a jak danou funkci vůbec navrhnout
Projekt VaV
Dokument požadovaný legislativou
-

musí vzniknout před zahájením vlastní činnosti VaV

-

má minimální předepsanou osnovu:

a) základní identifikační údaje o poplatníkovi
b) cíle projektu

c) doba řešení projektu
d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu

e) projektový tým
f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu
g) podpis - datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby
Evidence realizace projektu I.
Zákonný požadavek na oddělenou evidenci nákladů – účetní analytika,
„excelovské“ tabulky.
Typy uplatnitelných nákladů:
•

Osobní náklady

•

Odpisy (Ne)HmM (ne nemovitosti)

•

Materiál

•

Drobný (Ne)HmM

•

Publikace

•

Síťové neskl. dodávky

•

Certifikace (výsledků VaV)

•

Cestovné
Evidence realizace projektu II.
Náklady
- musí být daňově uznatelné
- vynaloženy v příslušném zdaňovacím období
- nelze uplatnit na služby, licenční poplatky apod.

- nelze kumulovat více veřejných podpor (dotace, úvěry apod.) na
jeden konkrétní náklad
- uplatnit lze je ten tu výši nákladu, do jaké míry je využit v rámci VaV
Evidence realizace projektu III.
Doložení realizace VaV
Vhodné vyhotovit Odbornou zprávu z realizace projektu:
- popis faktické technické a výzkumné nejistoty
- popis dosaženého ocenitelného prvku novosti

- klasifikace typu VaV činnosti
- revize dalších cílů a harmonogramu

- podrobný přehled nákladů, proporční metodiky, provázaná
dokumentace
Doporučené postupy
Komplexní proces realizace odpočtu
1. Vstupní audit – zjištění souladu plánovaných aktivit se zákonnými
požadavky; identifikace dalších podporovaných aktivit; konzultace
odborníka na VaV v dané průmyslové oblasti

2. Vypracování Projektu - identifikace ocenitelného prvku novosti a
technické nejistoty; posouzení splnění všech zákonných podmínek;
identifikace uznatelných nákladů; posouzení projektu zkušenými technickými
oponenty
3. Agenda evidence a realizace – zavedení archivační směrnice
dokumentárních podkladů; nastavení systému kalkulace a výkaznictví
nákladů; implementace metodiky pro analytické účtování o nákladech
spojených s odpočtem a jejich oddělenou evidenci; zpracování Odborné
zprávy z realizace projektu a její oponentura expertem/ znalecký posudek
Děkuji za pozornost
Mgr. Milan Struna

 733 101 923
milan.struna@enovation.cz
www.enovation.cz

More Related Content

Viewers also liked

The purpose and functions of components of game engines
The purpose and functions of components of game enginesThe purpose and functions of components of game engines
The purpose and functions of components of game enginesJoshCollege
 
Rizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůRizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůeNovation s.r.o.
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyeNovation s.r.o.
 
Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1
Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1
Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1JoshCollege
 
Production Diary Week 4
Production Diary Week 4Production Diary Week 4
Production Diary Week 4JoshCollege
 

Viewers also liked (7)

Task 1 evidence
Task 1 evidenceTask 1 evidence
Task 1 evidence
 
The purpose and functions of components of game engines
The purpose and functions of components of game enginesThe purpose and functions of components of game engines
The purpose and functions of components of game engines
 
Rizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůRizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektů
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
 
Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1
Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1
Unit 73 ig2 assignment creating a sample library 2013_y1
 
Lean management
Lean managementLean management
Lean management
 
Production Diary Week 4
Production Diary Week 4Production Diary Week 4
Production Diary Week 4
 

Similar to Inovací k daňovým úsporám

Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyeNovation s.r.o.
 
Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014AVOprezentace
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)AVOprezentace
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTechnologická agentura ČR
 
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZWhitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZJiKovrnk
 
Panel 4 daňové úlevy alma_cons.
Panel 4 daňové úlevy alma_cons.Panel 4 daňové úlevy alma_cons.
Panel 4 daňové úlevy alma_cons.perinova
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
 
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101pavelborek
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...JIC
 
Vzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu IIVzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu IIpavelborek
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutovDotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutoveNovation s.r.o.
 

Similar to Inovací k daňovým úsporám (20)

Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
 
AVO - TA ČR
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
 
KLA.cz - Strategický nákup ve FN Motol
KLA.cz - Strategický nákup ve FN MotolKLA.cz - Strategický nákup ve FN Motol
KLA.cz - Strategický nákup ve FN Motol
 
Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014
 
Hladik
HladikHladik
Hladik
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
 
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
 
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZWhitepaper MoniMark s.r.o._CZ
Whitepaper MoniMark s.r.o._CZ
 
Panel 4 daňové úlevy alma_cons.
Panel 4 daňové úlevy alma_cons.Panel 4 daňové úlevy alma_cons.
Panel 4 daňové úlevy alma_cons.
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
 
Kalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S FinalKalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S Final
 
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
VZDĚLÁVÁNÍ V CHEMICKÉM PRŮMYSLU - VÝZVA Č. 101
 
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
Martin Škarka: SME Instrument – nový nástroj na podporu inovací v malých a st...
 
AVO - MV
AVO - MVAVO - MV
AVO - MV
 
Implementační doporučení
Implementační doporučeníImplementační doporučení
Implementační doporučení
 
Vzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu IIVzdělávání v chemickém průmyslu II
Vzdělávání v chemickém průmyslu II
 
ISSS - MZE Adamec
ISSS - MZE AdamecISSS - MZE Adamec
ISSS - MZE Adamec
 
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ ChomutovDotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
 

More from eNovation s.r.o.

Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybWebinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybeNovation s.r.o.
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízeNovation s.r.o.
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleeNovation s.r.o.
 
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkáchSubdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkácheNovation s.r.o.
 
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014eNovation s.r.o.
 
Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014eNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkácheNovation s.r.o.
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. eNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIVýběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIeNovation s.r.o.
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkueNovation s.r.o.
 

More from eNovation s.r.o. (10)

Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybWebinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
 
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkáchSubdodavatelé ve veřejných zakázkách
Subdodavatelé ve veřejných zakázkách
 
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
 
Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
 
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIVýběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázku
 

Inovací k daňovým úsporám

 • 1. Vítejte na webináři „Inovací k daňovým úsporám“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte tel.č. 774 248 637
 • 2. Struktura prezentace • Úvod do problematiky • Legislativa odpočtů nákladů na VaV • Co je výzkum a vývoj – Frascati manuál • Projekt VaV • Evidence realizace projektu • Doporučené postupy eNovation
 • 3. Úvod do problematiky I.  Podpora výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách  Zákonný nárok při splnění požadovaných podmínek – dáno zákonem o daních z příjmů; klíčové náklady: mzdy, odpisy, materiál  Faktická podpora ve formě odpočtu nákladů na VaV od základu daně – de facto „dotace“ ve výši 19 % nákladů na VaV  Pro každého plátce daní z příjmů právnických osob  V případě hosp. ztráty lze použít odpočtu po období tří let  V platnosti od 2005; novelizace od 1. 1. 2015 – odpočet nákladů ve výši až 110 % jejich hodnoty, pokud náklad na VaV rostou
 • 4. Úvod do problematiky II. Příklad výpočtu a) do 31.12. 2014 Výše nákladů na VaV za rok 2012: 10 mil. Kč Daňový základ: 20 mil. Kč; daň bez odpočtu: 3,8 mil. Kč - odpočet nákladů ergo DZ = 10 mil. Kč; daň s odpočtem: 1,9 mil. Kč b) od 1.1. 2015 Relevantní zdaňovací období 2015; výše nákladů na VaV za rok 2014: 10 mil. Kč; výše nákladů na VaV za rok 2015: 12 mil. Kč; daňový základ za 2015: 20 mil. Kč Snížený DZ za 2015: 20 mil. Kč - [10 mil. Kč (100 % nákladů) – (110 % * 2 mil. Kč = 2,2 mil. Kč)] = 7,8 mil Kč. (dle staré legislativy 8 mil. Kč)
 • 5. Legislativa odpočtů Klíčové dokumenty  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Zákon o VaV)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Zákon o daních)  Pokyn č. D-288 Ministerstva financí České republiky k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Pokyn D-288)
 • 6. VaV – definice a výklad I. Definice dle legislativy Základní výzkum Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj ZV: získávání vědomostí o základních principech jevů a skutečnosti AV: získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových produktů EV: získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. EV je typická činnost průmyslových apod. podniků. !Činnost firmy musí odpovídat výše uvedené definici!
 • 7. VaV – definice a výklad II.  Zásadní charakteristika experimentálního vývoje: ocenitelný prvek novosti a technická či výzkumná nejistota; systematická/metodická činnost; výstupy v podobě prototypů, modelů aj.; ochrana duševního vlastnictví (ne nutně)  Frascati manuál - příručka OECD pro standardizaci a kategorizaci VaV pro veřejnou agendu - fakticky obsahový podklad pro naši legislativu - zásadní orientující dokument pro zjištění shody s požadavky legislativy na VaV projekty firem
 • 8. VaV – definice a výklad III. Co je experimentální vývoj:  výroba funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části  ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení  projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů  ověřovací zkoušky nových nebo inovovaných výrobků  ověřovací zkušební provozy a zkušební výrobu  vývoj softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu  aj. ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
 • 9. VaV – definice a výklad IV. Hraniční situace dle Frascati: ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
 • 10. VaV – definice a výklad V. Problematika SW – vývoj či jen tvorba? Nelze: - vývoj komerčního aplikačního softwaru a informačních systémů pomocí známých metod a existujících softwarových nástrojů. - podpora existujících systémů, - převádění anebo překlad počítačových jazyků, - přidání uživatelské funkčnosti k aplikačním programům, ladění systémů, - úprava existujícího systému, - příprava uživatelské dokumentace Lze: – vývoj nových operačních systémů, databází algoritmů atp. – vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií – vývoj zcela nové aplikace anebo za použití nové technologie; technická nejistota ohledně schopnosti docílit požadované funkce a jak danou funkci vůbec navrhnout
 • 11. Projekt VaV Dokument požadovaný legislativou - musí vzniknout před zahájením vlastní činnosti VaV - má minimální předepsanou osnovu: a) základní identifikační údaje o poplatníkovi b) cíle projektu c) doba řešení projektu d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu e) projektový tým f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu g) podpis - datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby
 • 12. Evidence realizace projektu I. Zákonný požadavek na oddělenou evidenci nákladů – účetní analytika, „excelovské“ tabulky. Typy uplatnitelných nákladů: • Osobní náklady • Odpisy (Ne)HmM (ne nemovitosti) • Materiál • Drobný (Ne)HmM • Publikace • Síťové neskl. dodávky • Certifikace (výsledků VaV) • Cestovné
 • 13. Evidence realizace projektu II. Náklady - musí být daňově uznatelné - vynaloženy v příslušném zdaňovacím období - nelze uplatnit na služby, licenční poplatky apod. - nelze kumulovat více veřejných podpor (dotace, úvěry apod.) na jeden konkrétní náklad - uplatnit lze je ten tu výši nákladu, do jaké míry je využit v rámci VaV
 • 14. Evidence realizace projektu III. Doložení realizace VaV Vhodné vyhotovit Odbornou zprávu z realizace projektu: - popis faktické technické a výzkumné nejistoty - popis dosaženého ocenitelného prvku novosti - klasifikace typu VaV činnosti - revize dalších cílů a harmonogramu - podrobný přehled nákladů, proporční metodiky, provázaná dokumentace
 • 15. Doporučené postupy Komplexní proces realizace odpočtu 1. Vstupní audit – zjištění souladu plánovaných aktivit se zákonnými požadavky; identifikace dalších podporovaných aktivit; konzultace odborníka na VaV v dané průmyslové oblasti 2. Vypracování Projektu - identifikace ocenitelného prvku novosti a technické nejistoty; posouzení splnění všech zákonných podmínek; identifikace uznatelných nákladů; posouzení projektu zkušenými technickými oponenty 3. Agenda evidence a realizace – zavedení archivační směrnice dokumentárních podkladů; nastavení systému kalkulace a výkaznictví nákladů; implementace metodiky pro analytické účtování o nákladech spojených s odpočtem a jejich oddělenou evidenci; zpracování Odborné zprávy z realizace projektu a její oponentura expertem/ znalecký posudek
 • 16. Děkuji za pozornost Mgr. Milan Struna  733 101 923 milan.struna@enovation.cz www.enovation.cz