SlideShare a Scribd company logo
1 of 114
Download to read offline
Představení OP PIK
První výzvy 2015
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK):
• MPO / CzechInvest
• Míra podpory: 25% - 100%
• Alokace: cca 117 mld. Kč
• Zejména investiční projekty
• Podpora podniků – zejména výrobní společnosti
(zpracovatelský průmysl), ICT sektor, výzkum a vývoj
• Dotace / finanční nástroje
• Výzvy: březen/duben 2015
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost - programy
Prioritní osa 1
Inovace Potenciál
Pre-commercial
public procurement
Proof-of-concept Aplikace
Partnerství znalostního
transferu
Spolupráce Služby infrastruktury
Inovační
vouchery
Prioritní osa 2
Technologie Progres
Poradenství 1 (pro
začínající podniky)
Rizikový kapitál Poradenství 2
Marketing Nemovitosti Školící střediska
Prioritní osa 3
Obnovitelné zdroje
energie
Úspory energie
Smart grids I.
(Distribuční sítě)
Nízkouhlíkové
technologie
Úspory energie v
SZT
Smart girds II.
(Přenosové sítě)
Prioritní osa 4
Vysokorychlostní
internet
ICT a sdílené
služby
* Červeně označené programy jsou klíčové programy v rámci první vlny
výzev
INOVACE
NA CO LZE ČERPAT?
•Výrobní stroje, technologie, HW a SW
– Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
– Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
– Zavedení nových metod organizace firemních procesů pomocí ICT (organizační inovace)
– Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
– Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví (patenty apod.)
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
•Provozní náklady
•Náklady na publicitu projektu
ŽADATELÉ
•Podniky
•Fyzické osoby podnikající
INTENZITA PODPORY
25/35/45 %
(čl. 14 GBER – reg. mapa)
INOVACE
Kritéria hodnocení
•Technické, znalostní, finanční a personální předpoklady/kompetence
•Spolupráce s výzkumným sektorem
•Inovační stupeň (4 z 9), prof. Valenta
•Dopady projektu na konkurenceschopnost a další rozvoj
•Ukončený VaV
Vzorový projekt
•příjemce dotace: MATADOR Automotive ČR s.r.o.
•místo realizace: Liberec
•rok realizace: 2013
•výše dotace: 50.000.000 Kč
•Vyvinuty díly karoserie podvozku a nosník palubní desky - docíleno především snížení hmotnosti
paralelně se zvýšením bezpečnosti díky použití vysokopevnostních ocelových materiálů a
implementací inovativních postupů tváření a svařování
•Dotace na svařovací pracoviště nutné k zahájení výroby
POTENCIÁL
NA CO LZE ČERPAT?
•Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu spočívající v řízení pozemků, budov,
strojů/ zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
•Provoz centra v případě MSP
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
•Vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a
studie)
ŽADATELÉ
•Podniky
INTENZITA PODPORY
50 %
(čl. 26 GBER – Investiční podpora na
výzkumnou infrastrukturu)
POTENCIÁL
Kritéria hodnocení
•Technické, znalostní, finanční a personální předpoklady/kompetence
•Spolupráce s výzkumným sektorem
•Kapacitní a kvalitativní využití kapacity pro průmyslový výzkum
•Dopady projektu na konkurenceschopnost a další rozvoj
•Inovační potenciál firmy
Vzorový projekt
•příjemce dotace: Saar Gummi Czech, s.r.o.
•místo realizace: Červený kostelec
•rok realizace: 2013
•výše dotace: 26 000 000Kč
•SGC vyrábí těsnící systémy, potřeba vybudovat vývojové a zkušební centrum
•Dotace technologie pro vývoj a testování prototypů a vzorků
•Projekt umožnil přesun náročných vývojových činnosti ze SRN do ČR
APLIKACE
NA CO LZE ČERPAT?
•Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál
•Náklady na nástroje a vybavení formou odpisů
•Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence
z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby
•Provozní náklady
ŽADATELÉ
•Podniky
•Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací)
Průmyslový výzkum 65/75/ 80 %
Experimentální vývoj 40/50/ 60 %
(čl. 25 GBER – Podpora na výzkumné a vývojové
projekty, průmyslový výzkum)
APLIKACE
Kritéria hodnocení
•Technické, znalostní, finanční a personální předpoklady/kompetence
•Spolupráce s výzkumným sektorem – účinná spolupráce
•Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu
•Dopady projektu na konkurenceschopnost a další rozvoj
•Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční
prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor
•Kvalita a technická náročnost řešeného projektu
TECHNOLOGIE
NA CO LZE ČERPAT?
•Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a
středních podniků – historie do 3 let
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu
včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
•Drobný hmotný majetek - ICT
•Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí
ŽADATELÉ
•Mikropodniky
•Malé a střední podniky
Intenzita podpory
35/ 45 %
(čl. 14 GBER – reg. mapaI)
0,1/1 – 20 mil. Kč na
projekt
MARKETING
NA CO LZE ČERPAT?
•Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na
zahraniční trhy
•Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a
středních podniků
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a
doprava v projektech individuální účasti na MSP
•Marketingové propagační materiály
•Služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní
expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích
ŽADATELÉ
•Malé a střední podniky
•Agentura pro podporu podnikání a investic
•CzechInvest
•Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci – MSP)
Intenzita podpory
50 %
(čl. 19 GBER – podpora na účast MSP na
veletrzích )
0,3 – 150 mil. Kč na projekt
NEMOVITOSTI
NA CO LZE ČERPAT?
•Projekty , jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt
•Regenerace zóny
•Rekonstrukce nájemního objektu
•Rekonstrukce objektu
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný majetek – nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce,
modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke
stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov
•Neinvestiční náklady – služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost
ŽADATELÉ
•Malé a střední podniky
•Municipality
Intenzita podpory
35/ 45 %
(čl. 14 GBER – reg. mapa )
1 - 50 mil. Kč na projekt
NEMOVITOSTI
Kritéria hodnocení
V případě projektů zaměřených na rekonstrukci brownfieldů se musí jednat o nemovitosti
zařazené v Národní databázi brownfieldů
Realizací projektu dojde k rekonstrukci zastaralých a technicky nevyhovujících budov, či jejich
nahrazení novými budovami pro provádění podporovaných ekonomických činností příjemce
podpory
Nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace
Vzorový projekt
•příjemce dotace: AUFEER DESIGN, s.r.o.
•místo realizace: Mladá Boleslav
•rok realizace: 2013
•výše dotace: 6 236 000Kč
•AFD poskytovatel high-tech vývojových, konstrukčních a výpočtových služeb zejména pro
automobilové výrobce a jejich dodavatele
•V sousedství byla budova v zanedbaném stavu, nevyužívaná
•Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce v hodnotě 16 mil. Kč umožňují rozšíření technologického
centra AFD
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA
NA CO LZE ČERPAT?
•Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center
•Modernizace prostor pro vzdělávání
•Pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a
práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (školící programy, software a data)
ŽADATELÉ
•Malé a střední podniky
Intenzita podpory
50 %
(čl. 14 GBER – reg. mapa )
0,5 - 5 mil. Kč na projekt
ÚSPORY ENERGIE
NA CO LZE ČERPAT?
•Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
•Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
•Zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
•Využití odpadní energie ve výrobních procesech
•Zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
•Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
•Instalace kogenerační jednotky s maximální využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní
spotřebu podniku
•- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě
náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např.
světelných diod (LED
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
•Ekologická studie
ŽADATELÉ
•Podniky
Intenzita podpory
45 – 65 %
(čl. 41, 46, 49 GBER )
0,5 - 250 mil. Kč na projekt
ÚSPORY ENERGIE
Kritéria hodnocení
Energetický audit / posudek - Energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické
náročnosti budovy bude sloužit k určení předpokládané výše úspor dle opatření a následně po
realizaci také k jeho monitoringu a verifikaci
Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a nově zavedené
technologie; zejména bude kladen důraz na poměr investičních nákladů k úspoře energii a
redukci emisí znečišťujících látek
Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace zařízení (zdroje) nad 20MW tepelného
příkon (po rekonstrukci)
Podpořen nebude projekt instalace kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném výkonu 500
kilowattů („kW“) nebo méně, který nebude splňovat požadavky na ekodesign kotlů na tuhá
paliva
Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně,
restaurace
Podporovány budou sektory – Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod
elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodu; činnosti související s
odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Obchod, ICT
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
NA CO LZE ČERPAT?
•Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
•Vedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodových zařízení do
místa spotřeby
•Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn
•Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a
vevedení tepla
•Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý a nehmotný hmotný majetek
•Ekologická studie
ŽADATELÉ
•Podniky
Intenzita podpory
50 – 70 %
(čl. 41, 46, 49 GBER )
1 - 100 mil. Kč na projekt
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Kritéria hodnocení
kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a ekonomickou
efektivnost
poměr investičních nákladů k instalovanému výkonu a vyrobené energii
poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu a celkových ekologických přínosů
projektu
podporovány budou projekty s vysokou mírou účinnosti
podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW
součástí projektu musí být energetický audit či energetický posudek doporučující nejvhodnější
opatření, která budou realizována
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
NA CO LZE ČERPAT?
•Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení
•Zřizování a provoz Center sdílených služeb
•Budování a modernizace Datových center
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
•Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (software, licence, know-how)
•Vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor
ŽADATELÉ
•Podniky
Intenzita podpory
25/ 35/ 45 %
(čl. 14 GBER – reg. mapa )
Max. 200 mil. Kč na projekt
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
Kritéria hodnocení
Ekonomická způsobilost žadatele
Přínosy projektu – pracovní místa, vzdělanostní struktura, spolupráce s vědeckým sektorem
Zkušenosti a odborné předpoklady
Připravenost projektu
Technické řešení projektu
Vzorový projekt
•příjemce dotace: DC Concept a.s.
•místo realizace: Brno
•rok realizace: 2010
•výše dotace: 17 986 000 Kč
•2001 byl na trh uveden nový produkt – informační systém QI a společnost se začala velice
dynamicky rozvíjet
•2008 – potřeba vyvinout novou generaci QI + přetíženost zaměstnanců
•V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno 12 pracovních pozic a byl vyvinut nový IS
Děkuji za pozornost
Ing. Michal Pácal
 725 053 069
michal.pacal@enovation.cz
www.enovation.cz
www.oppik.cz
Podpora
z mezinárodních programů
Dotační možnosti pro podniky 2014+
Chomutov
MEZINÁRODNÍ PROGRAMY (MP)
 Proč využít MP? Co říkají úspěšní příjemci …
 Čtyři znaky MP
 Co lze podpořit
 Od podání žádosti k realizaci
 Například
 Konzultujte s eNovation
PROČ VYUŽÍT MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
Získal jsem FINANČNÍ
PROSTŘEDKY, které nemohu
získat v ČR.
Získal jsem nové
KNOW-HOW.
Získal jsem nové
kontakty a přístup na
NOVÝ TRH.
Získal jsem finance
na SPOLUPRÁCI s
mým zahraničním
partnerem.
Nemusím mít k
dispozici balík peněz.
Dotace mi je
poskytována
dopředu formou
ZÁLOH.
…co říkají příjemci
ČESKÁ REPUBLIKA::
Strukturální fondy:
-OP PIK
-OP ŽP
-a další operační programy (OP)
Národní zdroje:
-Technologická agentura ČR
MEZINÁRODNÍ PROGRAMY
CELÁ EVROPSKÁ UNIE
SPOLUPRÁCE
ČRČR
DEDE
AUAUSKSK
FRFR ILIL
UKUK
Nástroje pro zubaře
Slitiny kovů
VÝSTUP JE PRO VŠECHNY
 Software šitý na míru
 Revitalizace rybníku u Třeboně
 Nové funkce systému
 Technologie pro revitalizace rybníků
X
 Zakázky
 Řešení šitá na míru
 Pouze ČR
 Využije více subjektů
 Také v dalších zemích EU
√
Nová kultura pro olomoucké
tvarůžky
Nová technologie síření sýrů
ŘEŠENÍ JE AKTUÁLNÍ A NOVÉ. CELOEVROPSKY.
PODPORA ZEJMÉNA MEZD
+ materiál
+ cestovné
+ služby
+ odpisy zařízení
X Pořizovací cena zařízení
X Nákup budov či pozemků
MEZINÁRODNÍ PROGRAM
Financuje…
Spolupráci se zahraničním partnerem
Řešení s přidanou hodnotou pro celou EU
Řešení na úrovni evropského state-of-the-art
Především mzdy
Přináší …
Finanční prostředky
Zahraniční kontakty
Přístup na nový trh
Nové know-how, možnost inovace
Co všechno mez. programy podporují
mzdy
50 – 100 % Výzkum Vývoj Studie Ověřování Networking ad
Energetika
Životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Materiály
Výrobní technologie
Zdraví, medicína
Jak na to?
 Spolupráce
 State-of-the-art
 Přínos pro EU
 Mzdy
Program ??
eNovation !
√ Smlouva s EK
Smlouva partnerská
Meetings
Reports
Work
Project
Prototyp
Metodika
Zpráva
…..
MEZINÁRODNÍ PROGRAM
Znamená…
Míru podpory 50 - 100%
Přidělování dotace formou záloh poskytovaných
dopředu
Určitou jistotu a stabilitu přidělené dotace
Podporuje…
 Výzkum a vývoj, testování, networking, zpracování
studií a metodik, ověřování, ad.
 Nové materiály, nové technologie, životní prostředí,
oblast zdraví, dopravu, energetiku, IT, biotechnologie,
ad.
Příklad
VŠ z ČR
Výzkumná
organizace
z
Německa
Střední
podnik
Z ČR
Vyvinul nanosíťku Řeší léčbu diabetické
nohy
VŠ Podnik VO PROJEKT
Množství práce 1 rok 1 rok 1,5 roku 2 roky
Rozpočet 300 tis EUR 300 tis EUR 400 tis EUR 1 mil EUR
Míra podpory 50% 60% 50%
Dotace 150 tis EUR 180 tis EUR 200 tis EUR 530 tis EUR
Kofinancování 150 tis EUR 120 tis EUR 200 tis EUR 470 tis EUR
Jak Vám může eNovation pomoci
Eurostars, podpora VaV v MSP
Financuje EU a ČR (MŠMT)
Témata Není definováno (ICT, biotechnologie)
Charakteristiky Podpora MSP provádějících VaV
Řešení má blízko k trhu a je celospolečensky přínosné
Žádosti přijímány průběžně, hodnotí se k určitému
datu
Partnerství 2 ze 2
Míra podpory
ČR
50-60%, max. 160 tis. EUR rok/ českou stranu
Průměrná
dotace
1,4 mil EUR
Průměrný počet
partnerů
3-4
Horizont 2020
Horizont 2020
Horizont 2020
Horizont 2020 - SME nástroj
Concept &
Feasibility
Assessment
Innovation
R&D
activities
Commercialisation MARKET
• Feasibility of
concept
• Risk assesment
• IP regime
• Partner search
• Design study
• Development,
prototype, test
• Miniaturisation/
design
• Clinical trials
• Etc.
• Facilitate access to
private finance
• Support via networking
training, coaching,
knowledge sharing,
dissemination
Lump sum:
~ 50.000 €
~ 6 months
Output-based payments:
1 to 2,5 M€
12 to 24 months
No direct funding
Joint Technology Initiatives,
velké mezinárodní projekty
Podnik je partnerem projektu …
Joint Technology Initiatives,
velké mezinárodní projekty
Financuje EU se zástupci průmyslu
Témata • Elektronika (ECSEL)
• Letecká doprava (Clean Sky)
• Bio-ekonomika (BBI)
• Železniční doprava (Shift2Rail)
• Inovativní medicína-léky (IMI)
• Palivové články a vodík (FCH)
Charakteristiky Velké mezinárodní projekty
Subjekt z ČR se připojí ke konsorciu
Partnerství 3 ze 3
Míra podpory 50 – 70 %
Dotace na projekt 60 – 358 mil EUR
Počet partnerů 11 - 42
Děkuji za pozornost
Alexandra Krejzová
 732 771 593
alexandra.krejzova@enovation.cz
www.enovation.cz
Technologická agentura ČR
Chomutov, 29. 1. 2015
Technologická agentura ČR
• Vznik 10/2009 rozhodnutím vlády + zákon o VaV
• Příprava a realizace projektů aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje
• Podpora spolupráce mezi VaV organizacemi a podnikatelskou
sférou
• Aktuálně připravované veřejné soutěže:
• Program EPSILON – předpokládané vyhlášení na jaře 2015
• Program GAMA PP2 – vyhlášení – zatím neznámo
• Program OMEGA – vyhlášení – zatím neznámo
Program EPSILON vs. Program GAMA PP2
EPSILON
Vývojový a výrobní proces
GAMA
PP2
Distribuce a
prodej
Program EPSILON
• Program EPSILON je zaměřen na zlepšení pozice českého
průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají
vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech,
výrobních postupech a službách.
• Podprogramy:
• 1 – Znalostní ekonomika
• 2 – Energetika a materiály
• 3 – Životní prostředí
• Národní priority orientovaného výzkumu
Uchazeči
• Podnik (může být i FO - podnikatel)
• Výzkumná organizace
Další podmínky na účastníka:
• Sídlo v ČR u alespoň jednoho účastníka; další mohou být z EU,
Evropského hospodářského prostoru či Švýcarské konfederace
• Projekt musí být spolufinancován z neveřejných prostředků
• Projekty mohou být realizovány buď samostatně nebo formou
účinné spolupráce
Program EPSILON – 1. VS – způsobilé výdaje
• Osobní náklady
• Náklady na služby (subdodávky)
• Ostatní přímé náklady
• Náklady na ochranu duševního vlastnictví
• Cestovné
• Další provozní náklady (materiál, zásoby, drobný hmotný a
nehmotný majetek apod.)
• Ostatní nepřímé náklady (režie) – např. administrativní
náklady, energie, nájemné, náklady na pomocný
Program EPSILON – 1. VS – výsledky VaV
• P – patent
• G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
• Z – poloprovoz, ověřená technologie
• R – software
• F – průmyslový a užitný vzor
• N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy
s odborným obsahem
• H – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem a
výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného
poskytovatele.
– Výsledky musí být vytvořeny nejpozději před ukončením
trvání projektu. Implementovány musí být do 3 let od
ukončení projektu
Výše dotace
• Během prvního roku poskytování dotace bude rozděleno mezi
příjemce 500 mil. Kč
• Celková alokace činí 16 mld. Kč na všechny veřejné soutěže
• Příjemci je dotace vyplácena před začátkem každé etapy
projektu (etapa = 1 rok); doba řešení max. 4 roky
• Dotace je poskytována jako procentuální podíl z uznaných
výdajů projektu podle velikosti příjemce dotace, zaměření
projektu a účinné spolupráce, avšak maximálně do výše 60 %
na celý projekt:
Program EPSILON – zkušenosti z 1. VS
• Příjem návrhů – cca 2 měsíce
• Soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu
• Průměrný projekt = 10 mil. Kč (3 – 4 roky)
• úzká spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i,
vysoké školy apod.) nebo ostatními podniky
• Duševní vlastnictví!
• Při hodnocení budou bonifikovány návrhy projektů, u nichž
bude hlavním uchazečem podnik a dále pak bude
rozhodující jeho umístění (zaměstnanost v regionu)
• Mezi důležitá hodnotící kritéria patří novost řešení a
aplikovatelnost výsledku v praxi.
• Projekt může být realizován na celém území ČR.
Program EPSILON – 1. VS – Vyhodnocení
• Vyhlášení výzvy: 5. 5. 2014
• Ukončení soutěžní lhůty: 30. 6. 2014
• Hodnocení výsledků: do 31. 12. 2014
• Statistiky:
• Celkem podáno: 725 návrhů
• Podmínky 1. VS splnilo: 717 návrhů
Program GAMA, podprogram 2 (PP2)
• Je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a
zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke
komercializaci získaných výsledků, která však již nebude
podporována.
• Podpora projektů zahrnujících dokončení funkčního
prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a
posouzení veškerých technologických, ekonomických,
sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného
výrobku resp. služby.
• Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se
mohou účastnit jako další účastníci projektu.
Program GAMA PP2 – způsobilé výdaje (předpoklad)
• Osobní náklady
• Náklady na nástroje a vybavení (příp. odpisy)
• Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty +
poradenské služby v této oblasti
• Ostatní provozní náklady (materiál, dodávky apod.)
• Dodatečné režijní náklady (režie) – např. administrativní
náklady, energie, nájemné, náklady na pomocný
• Náklady na získání, uznání a obranu patentů
• Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovní z VO
nebo velkého podniku, kteří u příjemce pracují v nově
vytvořené funkci a nenahrazují stávající zaměstnance
• Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
Program GAMA PP2 – výsledky VaV
• P – patent
• G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
• Z – poloprovoz, ověřená technologie
• R – software
• F – průmyslový a užitný vzor
Program GAMA PP2 – Další informace
• Příjem návrhů – cca 2 měsíce
• Základní míra podpory u aplikovaného výzkumu 50 %, u
experimentálního vývoje 25 % (mění se dle velikosti podniku a
dle míry účinné spolupráce s VaV organizacemi)
• VaV organizace může získat jenom max 90 %!
• úzká spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i,
vysoké školy apod.)
• Duševní vlastnictví!
• Inovativnost a novost výsledků
• Výsledky musí být vytvořeny nejpozději před ukončením trvání
projektu
Děkuji za pozornost!
 602 542 763
daniel.zacek@enovation.cz
www.enovation.cz
Operační program Životní prostředí
2014 - 2020
Chomutov, 29. 1. 2015
Základní dokumenty upravující OPŽP
• Programový dokument OPŽP - rozděluje podporu dle
jednotlivých prioritních os a specifických cílů
Pro nové období 2014 – 2020 již 7. verze –
• Závazné pokyny pro žadatele a příjemce - Pokyny
• Implementační dokument pro žadatele
• Směrnice MŽP
JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SLEDOVAT
AKTUALIZACE JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ
www.opzp.cz
! !
• Alokace operačního programu pro rok 2007 –
2013 byla cca 5 mld. EUR tj. cca 140 mld. Kč
• Alokace pro nové období 2014 – 2020 bude cca
2,5 mld. EUR tj. cca 70 mld. Kč
Alokace OPŽP
Prioritní osy
• Staré období celkem 8 prioritních os, z toho osa
č. 8 se týká technické asistence
• Nové období celkem 6 prioritních os, z toho osa
č. 6 se týká technické asistence
Prioritní osy – období 2007 – 2013
• PO 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury
• PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
• PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
• PO 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží
• PO 5 – Omezování průmyslového znečištění
a snižování environmentálních rizik
• PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
• PO 7 – Rozvoj infastruktury pro environmentální
vzdělávání
• PO 8 – Technická pomoc
Prioritní osy – období 2014 – 2020
• PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní
• PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
• PO 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické
zátěže a rizika
• PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
• PO 5 – Energetické úspory
• PO 6 – Technická pomoc
Programové období 2007 – 2013 Podpora z EU 
Prioritní osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury
 
1 988 552 501 
Prioritní osa 2 – Zlepšení kvality ovzduší
 
634 146 020 
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
 
672 971 287 
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady
 
776 505 331 
Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění
 
60 605 709 
Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
 
599 423 825 
Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
 
42 452 678 
Prioritní osa 8 – Technická pomoc
143 209 747
 
Celkem
 
4 917 867 098
Programové období 2014 – 2020 Podpora EU
Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod 768 830 479
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší 453 757 632
Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky 458 767 158
Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu 351 721 488
Prioritní osa 5 – Energetické úspory 529 691 507
Prioritní osa 6 – Technická pomoc 73 824 600
Celkem 2 636 592 864
Rozdělení alokace OPŽP 2014 – 2020
dle prioritních os [%]
Výše podpory
• Podpora je stanovována na základě typu žadatele
a investičního záměru (veřejný sektor – obce, města,
kraje, neziskové organizace, státní podniky atd.,
soukromý sektor – podnikatelské subjekty)
• Veřejné subjekty mohly dříve obdržet dotaci ve výši až
„90%“
• Soukromé subjekty mohly obdržet dotaci od „40% -
90%“- záleží na typu veřejné podpory
• Nové programovací období – dotace minimálně 25, 35,
45% (velké, střední, malé) podniky, maximálně 90% -
podpora de minimis
Administrativní kroky projektu
• 1) Příprava podkladů k předložení žádosti
a) Vypracování projektové dokumentace cca
2,5 - 3 měsíce
b) Vypracování územního rozhodnutí, stavebního
povolení – cca 4 měsíce
c) Vypracování odborných posudků – energetický
audit a další – cca 1 měsíc
Odhadovaná doba pro přípravu výše uvedených
podkladů k předložení žádosti je cca 5 – 6 měsíců
v ideálním případě
Administrativní kroky projektu
• Realizace výběrového řízení
• Dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace – do 1. roku od vydání RL
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace + smlouva se SFŽP –
závazné přidělení dotace
• Realizace projektu
Od podání žádosti do začátku realizace díla uplyne
období cca. 1 rok
• Ukončení realizace vůči SFŽP – závěrečné vyhodnocení
akce (ZVA)
• Udržitelnost projektu – 3, 5, 10 let
Zajímavosti z OPŽP
•Stále se řeší možnost podpory pro výstavbu nebo
rekonstrukci ČOV u soukromých subjektů
•V PO1 nebude možné zrealizovat sanační zásahy na
vodních dílech 3 a 4 kategorie (80%), které vlastní
soukromé subjekty
•Způsobilý žadatelé – malé, střední a velké podniky
Zajímavosti z OPŽP
•V současné době EK schvaluje opravenou 7. verzi
dokumentu => 8. verze - finální
•Výzvy budou vyhlašovány asi od dubna
•Výzvy budou vyhlašovány celé programovací období cca
5. výzev ročně
•Na konci prosince byl uveřejněn harmonogram výzev na
rok 2015
•Příspěvek na projektovou dokumentaci a TDI dříve 5%
a 3% - nově dvě varianty, a) snížení příspěvku (2%, 0,5%), b)
zrušení příspěvku
•Výzvy z prioritní osy č. 4 bude administrovat AOPK
Administrace projektů v systému
• Období 2007 – 2013 administrační systém Benefill
• V novém období 2014 - 2020 budou nahrazeny
dřívější administrační systémy za jeden jednotný
• Dřívější systémy v rámci ČR Benefill, Benefit 7,
eAccount, eAgri
• Nový systém MS 2014+
Možnosti dotace - Veřejný sektor
Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní – 29,16%
Podporované aktivity:
Výstavba kanalizace, vodovodu, přivaděčů, úpraven vody a ČOV
Modernizace kanalizace, vodovodů, úpraven vod a ČOV
Odstraňování příčin eutrofizace
Obnova, výstavba a modernizace vodních děl za účel snížení rizika
povodní
Budování , rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů
Typy příjemců:
Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územním
samosprávným celkem, státní podniky, kraje, správci toků, veřejné
výzkumné instituce
Možnosti dotace - Veřejný sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Výstavba kanalizace, vodovodu, přivaděčů, úpraven vody a ČOV
Modernizace kanalizace, vodovodů, úpraven vod a ČOV
Odstraňování příčin eutrofizace
Obnova vodní nádrže, revitalizace potoka, sanace skalních sesuvů
Budování , rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů
Digitální povodňové plány, studie proveditelnosti přírodě blízkých
protipovodňových opatření, zpracování map povodňového nebezpečí
Možnosti dotace - Veřejný sektor
Prioritní osa 2, 3, 4
Podporované aktivity:
Pořízení zametacího vozu, vybudování sběrného dvora, výstavba
bioplynové stanice, výsadba zeleně, výstavba kompostárny
Protierozní opatření, omezování výskytu invazních druhů
Typy příjemců:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní
podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části
hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská
zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti,
nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a
jejich svazky
Zajímavost:
V prioritní ose č. 2, specifickém cíli č. 1 mohou žádat vlastníci rodinných a
bytových domů – dříve tzv. kotlíková dotace
Možnosti dotace - Veřejný sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Pořízení zametacího vozu
Výstavba dotřiďovací linky
Nákup recyklační linky
Vybavení sběrného dvora
Vybudování návštěvnické infrastruktury
Regenerace porostů dřevin
Podpora biodiverzity luk
Podpora ptačích oblastí
Možnosti dotace - Veřejný sektor
Prioritní osa 5 - Energetické úspory – 20,09%
•Specifický cíl 1, 2 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov
a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, Dosažení vysokého
energetického standardu nových veřejných budov
Podporované aktivity:
Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke
snížení energetické náročnosti budov
Realizace technologií na využití odpadního tepla
Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla
Typy příjemců:
Vlastníci veřejných budov
Možnosti dotace - Veřejný sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Rekonstrukce kulturního domu – zateplení fasády, půdy a střešní
konstrukce, výměna otvorů
Výměna zdroje vytápění
Výměna zdroje otopné soustavy
Výstavba solárních kolektorů pro dům sociálních služeb
Realizace solárního systému pro ohřev TUV
Zateplení knihovny, tělocvičny, nemocnice, sportovní haly, mateřské
školky, základní školy
Kombinace výše uvedených záměrů
Způsobilé výdaje:
Zateplení obálky budovy, výměna oken, dveří, parapetů, žaluzií
Možnosti dotace - Soukromý sektor
• Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských
sídlech - alokace 17,21% z celkové částky – celkem tři
specifické cíle
• Specifický cíl 2 – Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Podporované aktivity:
 Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
 Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke
snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší
Typy příjemců:
 Právnické osoby a fyzické osoby podnikající
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních
zdrojů znečišťování
Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek
(např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke
snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv)
Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší
(např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
Čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností
odstraňování prachových částic, nebudou podporovány kartáčovací vozy
bez odsávání a kropicí vozy) – pozor na zimní údržbu
Změny technologických postupů za účelem snížení emisí
Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování
tepelnou energií
Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních
energetických systémů v obcích
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Pořízení zametacího vozu
Odprášení pálících strojů
Odprášení čistící stanice
Rozvod tepla
Výstavba teplovodu
Realizace izolační zeleně
Snížení prašnosti v lomu
V případě aktivity „Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného
zásobování tepelnou energií“ nebudou podporovány podnikatelské
subjekty
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
1)Pořízení zametacího vozu – žadatelem podnik, celkové náklady 2,9 mil.
Kč, schválená dotace 2,0 mil. Kč => přínos – snížení prašnosti
2)Odprášení zařízení – žadatelem podnik, celkové náklady 205 mil. Kč,
schválená dotace 150 mil. Kč => přínos – snížení prašnosti
3)Snížení emisí TZL – žadatelem podnik, celkové náklady 16,8 mil. Kč,
schválená dotace 5,2 mil. Kč. => přínos – zlepšení kvality prostředí
4)Ekologizace centrálního zdroje tepla – žadatelem podnik, celkové
náklady 85 mil. Kč, schválená dotace 41 mil. Kč => přínos – snížení
znečištění ovzduší
Plán odpadového hospodářství (POH)
2015 - 2024
Od 1.1.2015 vešla v platnost nová verze Plánu odpadového hospodářství
Hlavní cíle POH:
Komunální odpad - do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady
z papíru, do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako papír, plast,
kov, sklo, pocházejících z domácností
Stavební a demoliční odpady - zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti
míru přípravy k opětovnému použití a recyklaci
Obaly a obalové odpady - zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 %
do roku 2020
Odpadní elektrická a elektronická zařízení - dosahovat vysoké úrovně tříděného
sběru
Odpadní pneumatiky - zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik
Možnosti dotace - Soukromý sektor
• Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika - alokace 17,40%
z celkové částky – celkem 5 specifických cílů
• Specifický cíl 1 – Prevence vzniku odpadů
Podporované aktivity:
 Aplikace inovativních technologií pro předcházení vzniku
a nakládání s odpady (zahrnující nejlepší dostupné technologie),
podpora opětovného použití výrobků na konci životnosti a přípravy
k opětovnému použití
 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými
odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy příjemců:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní
podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní
instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké
školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a
náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní
společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Typy podporovaných projektů:
Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem
bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku,
řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
Zavádění tzv. systému „door-to-door“.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Zařízení ke shromažďování nebezpečného odpadu
Sklad separovaného nebezpečného odpadu v nemocnici
Podpora technologií, jejichž výstupem bude menší množství
produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně
nakládání s odpady daného podniku
Budování separačních technologií pro plastový odpad
Vybavení pro svoz nebezpečných odpadů
Komplexní zařízení pro bezpečné nakládání s odpady v nemocnici
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
1)Vybavení pro svoz nebezpečného odpadu – žadatelem podnik, celkové
náklady 3,8 mil. Kč, schválená dotace 2,9 mil. Kč => přínos – likvidace
nebezpečného odpadu
2)Bezpečné nakládání s odpady v nemocnici – žadatelem nemocnice,
celkové náklady 7,8 mil. Kč, schválená dotace 4,9 mil. Kč => přínos –
likvidace nebezpečného odpadu
3)Recyklace plastových folií – žadatelem podnik, celkové náklady 26 mil.
Kč, schválená dotace 12 mil. Kč => přínos – likvidace folií
4)Svoz a manipulace s kovovými odpady – žadatelem podnik, celkové
náklady 10 mil. Kč, schválená dotace 7,5 mil. Kč => přínos – bezpečné
nakládání s kovovými odpady
Možnosti dotace - Soukromý sektor
• Specifický cíl 2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití
odpadů
Podporované aktivity:
 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systém
pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady
komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů,
nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů
a související infrastruktury,
 Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady
včetně zdravotnických odpadů (vyjma skladování),
 Výstavba zařízení pro modernizace solárních panelů
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy příjemců:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky,
státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské
části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy
a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné
společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské
společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti
a družstva, fyzické osoby podnikající.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace
s odpady
Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu
a linky s navazujícími technologiemi
Doplnění překladišť a skladů KO a jeho vytříděné složky a pro další
odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné
Budování systémů odděleného sběru bioodpadů
Podpora rozvoje a systému sběru, shromažďování a nakládání
s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské
půdě
Obecní/komunitní kompostárny
Budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských
odpadů
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti
Vybudování automatizované technologie pro třídění přenosných
baterií
Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
Zařízení na úpravu, zpracování a využívání elektroodpadů
Rozvoj nových zpracovatelských technologií chemických typů baterií
Zařízení na úpravu nebo využívání ostatních odpadů
Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích
systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků
z PVC),
Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO)
Zařízení pro tepelné zpracování odpadů
Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů
Výstavba bioplynových a biofermentačních stanic
Pořízení linky pro kvalitnější zpracování papíru a plastů
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Rekonstrukce a budování sběrného dvora
Výstavba bioplynové stanice
Výstavba, rozšíření a modernizace kompostárny
Zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů
Rozšíření separace a svozu bioodpadů
Zavedené separace biologických odpadů
Výstavba dotřiďovací linky
Nákup recyklační linky
Vybavení sběrného dvora
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
1)Zlepšení nakládání se stavebními odpady – žadatelem podnik, celkové
náklady 8,5 mil. Kč, schválená dotace 6,3 mil. Kč => přínos – snížení objemu
stavebního odpadu
2)Výstavba třídící linky odpadů – žadatelem podnik, celkové náklady 7,4
mil. Kč, schválená dotace 5,1 mil. Kč => přínos – snížení objemu odpadu
3)Umístění kontejnerů na elektroodpad – žadatelem podnik, celkové
náklady 13,8 mil. Kč, schválená dotace 6,5 mil. Kč => přínos – bezpečný
sběr elektroodpadů
4)Separace a svoz papíru a skla – žadatelem podnik, celkové náklady 8,1
mil. Kč, schválená dotace 2,0 mil. Kč => přínos – bezpečný sběr odpadů
5)Výstavba bioplynové stanice – žadatelem podnik, celkové náklady 58
mil. Kč, schválená dotace 28 mil. Kč => přínos – likvidace bioodpadů
Možnosti dotace - Soukromý sektor
• Specifický cíl 3 – Rekultivace starých skládek
Podporované aktivity:
 Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)
Typy příjemců:
 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní
podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní
instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké
školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve
a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty,
obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly
provozovány před účinností zákona č. 238/19991 sb.
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Odstraňování nepovolených skládek v ZCHÚ
Rekultivace starých skládek
Sanace skládky – staré ekologické zátěže
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
•Sanace skládky – žadatelem podnik, celkové náklady 18 mil. Kč,
schválená dotace 16,5 mil. Kč => přínos – snížení nebezpečného vlivu
skládky na životní prostředí
•Rekultivace skládky – žadatelem fyzická osoba podnikající, celkové
náklady 5,7 mil. Kč, schválená dotace 4,3 mil. Kč => přínos – snížení
nebezpečného vlivu skládky na životní prostředí
Možnosti dotace - Soukromý sektor
• Specifický cíl 4 - Dokončení inventarizace a odstranění ekologické
zátěže
Podporované aktivity:
 Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných
míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných
míst k sanaci,
 Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,
 Sanace vážně kontaminovaných lokalit.
Typy příjemců:
 Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní
organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce,
městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy,
školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské
subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
V rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze
kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidovaných
lokalit,
Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou
realizovány detailní průzkumy potenciálně kontaminovaných lokalit, u
nichž není znám původce znečištění, a to včetně zpracování analýz rizik
a hodnocení prioritizace,
Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou
realizovány sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit,
u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či
ekosystémy.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Inventarizace starých ekologických zátěží
Analýza rizik ohrožení jímacího území z bývalé skládky
Analýza rizik kontaminace vodních zdrojů chlorovanými uhlovodíky
Snížení rizika kontaminace podzemních vod odstraněním
kontaminovaných objektů
Odstranění rizika kontaminace v průmyslovém areálu
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
1)Sanace staré ekologické zátěže – žadatelem podnik, celkové náklady
5,2 mil. Kč, schválená dotace 4,7 mil. Kč => přínos – odstranění staré
ekologické zátěže
2)Sanace staré ekologické zátěže – žadatelem podnik, celkové náklady 28
mil. Kč, schválená dotace 18 mil. Kč => přínos – odstranění staré
ekologické zátěže
3)Sanace staré ekologické zátěže – žadatelem podnik, celkové náklady 58
mil. Kč, schválená dotace 52 mil. Kč => přínos – odstranění staré
ekologické zátěže
Možnosti dotace - Soukromý sektor
• Specifický cíl 5 - Snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů
jejich řízení
Podporované aktivity:
 Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo
technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka
vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo
skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika
nad rámec standardů a norem společenství,
 Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů
pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu
chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
 Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik –
infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH
a prevence závažných chemických havárií.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy příjemců:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní
organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti
a družstva, fyzické osoby podnikající.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami,
rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství
kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů,
protipožární izolace zásobníků LPG,
vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů,
rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek,
rekonstrukce skladů hořlavých kapalin,
rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků,
rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv,
výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy podporovaných projektů:
modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu
nebezpečných látek,
znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému
nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení
CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence
závažných havárií,
informační systémy pro podporu prevence závažných havárií,
vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických
látek,
vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typové projekty podpořené v minulé programovacím období:
Snížení rizika úniku čpavku v pivovaru
Snížení rizik při potencionální havárii s amoniakem
Rekonstrukce skladu hořlavin
Zvýšení provozní bezpečnosti páteřního rozvodu kapalného čpavku
Snížení environmentálních rizik rekonstrukcí
Vybudování monitorovacího a bezpečnostního systému prevence
rizika a omezení následků závažných havárií
Informační systém prevence závažných havárií
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem
snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
1)Rekonstrukce skladu hořlavin – žadatelem podnik, celkové náklady 11
mil. Kč, schválená dotace 3,7 mil. Kč => přínos – odstranění
environmentálního rizika
2)Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv – žadatelem podnik, celkové
náklady 8,5 mil. Kč, schválená dotace 5 mil. Kč => přínos – odstranění
environmentálního rizika
3)Modernizace čpavkových rozvodů – žadatelem podnik, celkové náklady
23,7 mil. Kč, schválená dotace 6,7 mil. Kč => přínos – odstranění
environmentálního rizika
4)Rekonstrukce chlazení – žadatelem podnik, celkové náklady 5,9 mil. Kč,
schválená dotace 4,4 mil. Kč => přínos – odstranění environmentálního
rizika
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu –
alokace 13,34% z celkové částky – celkem 4 specifické
cíle
• Specifický cíl 2 - 4 – Posílení biodiverzity, Posílení přirozené funkce
krajiny, Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Podporované aktivity:
Péče o vzácné druhy
Péče o cenná stanoviště
Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy
 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Typy příjemců:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s
výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní
organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce,
příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní
neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti
a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti
a družstva, fyzické osoby podnikající.
Typy podporovaných projektů:
Zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených
druhů Podpora biodiverzity prostředí
Zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými
druhy
Zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace
Možnosti dotace - Soukromý sektor
Příklady:
1)Výsadba stromové zeleně – žadatelem podnik, celkové náklady 440 tis.
Kč, schválená dotace 330 tis. Kč => přínos – podpora biodiverzity prostředí
2)Výsadba biocentra – žadatelem podnik, celkové náklady 750 tis. Kč,
schválená dotace 607 tis. Kč => přínos – podpora biodiverzity prostředí
3)Obnova krajinných struktur – žadatelem podnik, celkové náklady 2,5 mil.
Kč, schválená dotace 1,8 mil. Kč => přínos – podpora biodiverzity prostředí
Děkuji za pozornost
Ing. Petra Crlíková
 606 723 673
petra.crlikova@enovation.cz
www.enovation.cz
http://opzp.enovation.cz

More Related Content

Similar to Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov

4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cílpavelborek
 
Program SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovací
Program SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovacíProgram SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovací
Program SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovacíJIC
 
120 VteřIn Plus Katalog
120 VteřIn Plus Katalog120 VteřIn Plus Katalog
120 VteřIn Plus Katalogjindrichweiss
 
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeBrozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeKamil Krč
 
Katalog 120plus 19_03_2013
Katalog 120plus 19_03_2013Katalog 120plus 19_03_2013
Katalog 120plus 19_03_2013jindrichweiss
 
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkPrezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkZdeněk Klusák
 
120vterin Katalog 01 03 12
120vterin Katalog 01 03 12120vterin Katalog 01 03 12
120vterin Katalog 01 03 12jindrichweiss
 
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verzeBrožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verzekamilkrc
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeTechnologická agentura ČR
 
Agilní architektura
Agilní architekturaAgilní architektura
Agilní architekturaMilan Rubeš
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyeNovation s.r.o.
 
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspektyPrávní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspektyFrank Bold
 
Prezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldPrezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldMartin Jerie
 

Similar to Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov (20)

4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl4 Prezentace OPZP specifický cíl
4 Prezentace OPZP specifický cíl
 
Program SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovací
Program SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovacíProgram SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovací
Program SME Instrument a podpora v oblasti eko-inovací
 
120 VteřIn Plus Katalog
120 VteřIn Plus Katalog120 VteřIn Plus Katalog
120 VteřIn Plus Katalog
 
201612.ReinIT.Audit
201612.ReinIT.Audit201612.ReinIT.Audit
201612.ReinIT.Audit
 
berka_infrastruktura.ppt
berka_infrastruktura.pptberka_infrastruktura.ppt
berka_infrastruktura.ppt
 
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verzeBrozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
Brozura transfer technologii_kamil_krc_el.verze
 
Hladik
HladikHladik
Hladik
 
Katalog 120plus 19_03_2013
Katalog 120plus 19_03_2013Katalog 120plus 19_03_2013
Katalog 120plus 19_03_2013
 
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkPrezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
 
120vterin Katalog 01 03 12
120vterin Katalog 01 03 12120vterin Katalog 01 03 12
120vterin Katalog 01 03 12
 
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
EPR2014: Možnosti pro školy (K. Hlostová)
 
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verzeBrožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
Brožura_Transfer_technologií_Kamil_Krč_El.verze
 
ISSS - MZE Adamec
ISSS - MZE AdamecISSS - MZE Adamec
ISSS - MZE Adamec
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
 
EPR2014: SPŠ a OA Bruntál (J. Meca)
EPR2014: SPŠ a OA Bruntál (J. Meca)EPR2014: SPŠ a OA Bruntál (J. Meca)
EPR2014: SPŠ a OA Bruntál (J. Meca)
 
Agilní architektura
Agilní architekturaAgilní architektura
Agilní architektura
 
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické službyRizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
Rizika v realizaci projektů v rámci programu ICT a strategické služby
 
CSAS_v06
CSAS_v06CSAS_v06
CSAS_v06
 
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspektyPrávní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
Právní kontext zadávání veřejných zakázek - vybrané aspekty
 
Prezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone oldPrezentace SemtinZone old
Prezentace SemtinZone old
 

More from eNovation s.r.o.

Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybWebinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybeNovation s.r.o.
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízeNovation s.r.o.
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleeNovation s.r.o.
 
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014eNovation s.r.o.
 
Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014eNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkácheNovation s.r.o.
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. eNovation s.r.o.
 
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyeNovation s.r.o.
 
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIVýběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIeNovation s.r.o.
 
Rizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůRizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůeNovation s.r.o.
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkueNovation s.r.o.
 

More from eNovation s.r.o. (11)

Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chybWebinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
Webinář Výběrové řízení dle Pravidel OPPI bez chyb
 
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří KvízKonference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
Konference Eurofondy 2014+ - Jiří Kvíz
 
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavateleJak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
Jak se bránit při nesprávném postupu zadavatele
 
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
Jak získat veřejnou zakázku, 12/2/2014
 
Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014Veřejné zakázky v roce 2014
Veřejné zakázky v roce 2014
 
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchVýběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Výběrová řízení dle Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb. Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
Audit veřejných zakázek dle Zákona č. 137/2006 sb.
 
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické službyAdministrace projektů v programech ICT a strategické služby
Administrace projektů v programech ICT a strategické služby
 
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPIVýběrová řízení dle Pravidel OPPI
Výběrová řízení dle Pravidel OPPI
 
Rizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektůRizika v realizaci investičních projektů
Rizika v realizaci investičních projektů
 
Jak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázkuJak získat veřejnou zakázku
Jak získat veřejnou zakázku
 

Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov

 • 2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): • MPO / CzechInvest • Míra podpory: 25% - 100% • Alokace: cca 117 mld. Kč • Zejména investiční projekty • Podpora podniků – zejména výrobní společnosti (zpracovatelský průmysl), ICT sektor, výzkum a vývoj • Dotace / finanční nástroje • Výzvy: březen/duben 2015
 • 3. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - programy Prioritní osa 1 Inovace Potenciál Pre-commercial public procurement Proof-of-concept Aplikace Partnerství znalostního transferu Spolupráce Služby infrastruktury Inovační vouchery Prioritní osa 2 Technologie Progres Poradenství 1 (pro začínající podniky) Rizikový kapitál Poradenství 2 Marketing Nemovitosti Školící střediska Prioritní osa 3 Obnovitelné zdroje energie Úspory energie Smart grids I. (Distribuční sítě) Nízkouhlíkové technologie Úspory energie v SZT Smart girds II. (Přenosové sítě) Prioritní osa 4 Vysokorychlostní internet ICT a sdílené služby * Červeně označené programy jsou klíčové programy v rámci první vlny výzev
 • 4. INOVACE NA CO LZE ČERPAT? •Výrobní stroje, technologie, HW a SW – Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) – Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) – Zavedení nových metod organizace firemních procesů pomocí ICT (organizační inovace) – Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) – Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví (patenty apod.) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Provozní náklady •Náklady na publicitu projektu ŽADATELÉ •Podniky •Fyzické osoby podnikající INTENZITA PODPORY 25/35/45 % (čl. 14 GBER – reg. mapa)
 • 5. INOVACE Kritéria hodnocení •Technické, znalostní, finanční a personální předpoklady/kompetence •Spolupráce s výzkumným sektorem •Inovační stupeň (4 z 9), prof. Valenta •Dopady projektu na konkurenceschopnost a další rozvoj •Ukončený VaV Vzorový projekt •příjemce dotace: MATADOR Automotive ČR s.r.o. •místo realizace: Liberec •rok realizace: 2013 •výše dotace: 50.000.000 Kč •Vyvinuty díly karoserie podvozku a nosník palubní desky - docíleno především snížení hmotnosti paralelně se zvýšením bezpečnosti díky použití vysokopevnostních ocelových materiálů a implementací inovativních postupů tváření a svařování •Dotace na svařovací pracoviště nutné k zahájení výroby
 • 6. POTENCIÁL NA CO LZE ČERPAT? •Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu spočívající v řízení pozemků, budov, strojů/ zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra •Provoz centra v případě MSP ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) ŽADATELÉ •Podniky INTENZITA PODPORY 50 % (čl. 26 GBER – Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu)
 • 7. POTENCIÁL Kritéria hodnocení •Technické, znalostní, finanční a personální předpoklady/kompetence •Spolupráce s výzkumným sektorem •Kapacitní a kvalitativní využití kapacity pro průmyslový výzkum •Dopady projektu na konkurenceschopnost a další rozvoj •Inovační potenciál firmy Vzorový projekt •příjemce dotace: Saar Gummi Czech, s.r.o. •místo realizace: Červený kostelec •rok realizace: 2013 •výše dotace: 26 000 000Kč •SGC vyrábí těsnící systémy, potřeba vybudovat vývojové a zkušební centrum •Dotace technologie pro vývoj a testování prototypů a vzorků •Projekt umožnil přesun náročných vývojových činnosti ze SRN do ČR
 • 8. APLIKACE NA CO LZE ČERPAT? •Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál •Náklady na nástroje a vybavení formou odpisů •Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby •Provozní náklady ŽADATELÉ •Podniky •Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací) Průmyslový výzkum 65/75/ 80 % Experimentální vývoj 40/50/ 60 % (čl. 25 GBER – Podpora na výzkumné a vývojové projekty, průmyslový výzkum)
 • 9. APLIKACE Kritéria hodnocení •Technické, znalostní, finanční a personální předpoklady/kompetence •Spolupráce s výzkumným sektorem – účinná spolupráce •Podstata návrhu projektu nebyla a není řešena v rámci jiného projektu •Dopady projektu na konkurenceschopnost a další rozvoj •Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor •Kvalita a technická náročnost řešeného projektu
 • 10. TECHNOLOGIE NA CO LZE ČERPAT? •Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků – historie do 3 let ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost •Drobný hmotný majetek - ICT •Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí ŽADATELÉ •Mikropodniky •Malé a střední podniky Intenzita podpory 35/ 45 % (čl. 14 GBER – reg. mapaI) 0,1/1 – 20 mil. Kč na projekt
 • 11. MARKETING NA CO LZE ČERPAT? •Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy •Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP •Marketingové propagační materiály •Služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích ŽADATELÉ •Malé a střední podniky •Agentura pro podporu podnikání a investic •CzechInvest •Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci – MSP) Intenzita podpory 50 % (čl. 19 GBER – podpora na účast MSP na veletrzích ) 0,3 – 150 mil. Kč na projekt
 • 12. NEMOVITOSTI NA CO LZE ČERPAT? •Projekty , jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt •Regenerace zóny •Rekonstrukce nájemního objektu •Rekonstrukce objektu ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný majetek – nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení budov •Neinvestiční náklady – služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost ŽADATELÉ •Malé a střední podniky •Municipality Intenzita podpory 35/ 45 % (čl. 14 GBER – reg. mapa ) 1 - 50 mil. Kč na projekt
 • 13. NEMOVITOSTI Kritéria hodnocení V případě projektů zaměřených na rekonstrukci brownfieldů se musí jednat o nemovitosti zařazené v Národní databázi brownfieldů Realizací projektu dojde k rekonstrukci zastaralých a technicky nevyhovujících budov, či jejich nahrazení novými budovami pro provádění podporovaných ekonomických činností příjemce podpory Nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace Vzorový projekt •příjemce dotace: AUFEER DESIGN, s.r.o. •místo realizace: Mladá Boleslav •rok realizace: 2013 •výše dotace: 6 236 000Kč •AFD poskytovatel high-tech vývojových, konstrukčních a výpočtových služeb zejména pro automobilové výrobce a jejich dodavatele •V sousedství byla budova v zanedbaném stavu, nevyužívaná •Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce v hodnotě 16 mil. Kč umožňují rozšíření technologického centra AFD
 • 14. ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA NA CO LZE ČERPAT? •Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center •Modernizace prostor pro vzdělávání •Pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (školící programy, software a data) ŽADATELÉ •Malé a střední podniky Intenzita podpory 50 % (čl. 14 GBER – reg. mapa ) 0,5 - 5 mil. Kč na projekt
 • 15. ÚSPORY ENERGIE NA CO LZE ČERPAT? •Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla •Zavádění a modernizace systémů měření a regulace •Zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla •Využití odpadní energie ve výrobních procesech •Zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů •Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku •Instalace kogenerační jednotky s maximální využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku •- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Ekologická studie ŽADATELÉ •Podniky Intenzita podpory 45 – 65 % (čl. 41, 46, 49 GBER ) 0,5 - 250 mil. Kč na projekt
 • 16. ÚSPORY ENERGIE Kritéria hodnocení Energetický audit / posudek - Energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy bude sloužit k určení předpokládané výše úspor dle opatření a následně po realizaci také k jeho monitoringu a verifikaci Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a nově zavedené technologie; zejména bude kladen důraz na poměr investičních nákladů k úspoře energii a redukci emisí znečišťujících látek Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace zařízení (zdroje) nad 20MW tepelného příkon (po rekonstrukci) Podpořen nebude projekt instalace kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném výkonu 500 kilowattů („kW“) nebo méně, který nebude splňovat požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace Podporovány budou sektory – Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, Stavebnictví, Obchod, ICT
 • 17. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE NA CO LZE ČERPAT? •Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren •Vedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodových zařízení do místa spotřeby •Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn •Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vevedení tepla •Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý a nehmotný hmotný majetek •Ekologická studie ŽADATELÉ •Podniky Intenzita podpory 50 – 70 % (čl. 41, 46, 49 GBER ) 1 - 100 mil. Kč na projekt
 • 18. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Kritéria hodnocení kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a ekonomickou efektivnost poměr investičních nákladů k instalovanému výkonu a vyrobené energii poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu a celkových ekologických přínosů projektu podporovány budou projekty s vysokou mírou účinnosti podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW součástí projektu musí být energetický audit či energetický posudek doporučující nejvhodnější opatření, která budou realizována
 • 19. ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY NA CO LZE ČERPAT? •Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení •Zřizování a provoz Center sdílených služeb •Budování a modernizace Datových center ZPŮSOBILÉ VÝDAJE •Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (software, licence, know-how) •Vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor ŽADATELÉ •Podniky Intenzita podpory 25/ 35/ 45 % (čl. 14 GBER – reg. mapa ) Max. 200 mil. Kč na projekt
 • 20. ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY Kritéria hodnocení Ekonomická způsobilost žadatele Přínosy projektu – pracovní místa, vzdělanostní struktura, spolupráce s vědeckým sektorem Zkušenosti a odborné předpoklady Připravenost projektu Technické řešení projektu Vzorový projekt •příjemce dotace: DC Concept a.s. •místo realizace: Brno •rok realizace: 2010 •výše dotace: 17 986 000 Kč •2001 byl na trh uveden nový produkt – informační systém QI a společnost se začala velice dynamicky rozvíjet •2008 – potřeba vyvinout novou generaci QI + přetíženost zaměstnanců •V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno 12 pracovních pozic a byl vyvinut nový IS
 • 21. Děkuji za pozornost Ing. Michal Pácal  725 053 069 michal.pacal@enovation.cz www.enovation.cz www.oppik.cz
 • 22. Podpora z mezinárodních programů Dotační možnosti pro podniky 2014+ Chomutov
 • 23. MEZINÁRODNÍ PROGRAMY (MP)  Proč využít MP? Co říkají úspěšní příjemci …  Čtyři znaky MP  Co lze podpořit  Od podání žádosti k realizaci  Například  Konzultujte s eNovation
 • 24. PROČ VYUŽÍT MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Získal jsem FINANČNÍ PROSTŘEDKY, které nemohu získat v ČR. Získal jsem nové KNOW-HOW. Získal jsem nové kontakty a přístup na NOVÝ TRH. Získal jsem finance na SPOLUPRÁCI s mým zahraničním partnerem. Nemusím mít k dispozici balík peněz. Dotace mi je poskytována dopředu formou ZÁLOH. …co říkají příjemci
 • 25. ČESKÁ REPUBLIKA:: Strukturální fondy: -OP PIK -OP ŽP -a další operační programy (OP) Národní zdroje: -Technologická agentura ČR MEZINÁRODNÍ PROGRAMY CELÁ EVROPSKÁ UNIE
 • 27. VÝSTUP JE PRO VŠECHNY  Software šitý na míru  Revitalizace rybníku u Třeboně  Nové funkce systému  Technologie pro revitalizace rybníků X  Zakázky  Řešení šitá na míru  Pouze ČR  Využije více subjektů  Také v dalších zemích EU √ Nová kultura pro olomoucké tvarůžky Nová technologie síření sýrů
 • 28. ŘEŠENÍ JE AKTUÁLNÍ A NOVÉ. CELOEVROPSKY.
 • 29. PODPORA ZEJMÉNA MEZD + materiál + cestovné + služby + odpisy zařízení X Pořizovací cena zařízení X Nákup budov či pozemků
 • 30. MEZINÁRODNÍ PROGRAM Financuje… Spolupráci se zahraničním partnerem Řešení s přidanou hodnotou pro celou EU Řešení na úrovni evropského state-of-the-art Především mzdy Přináší … Finanční prostředky Zahraniční kontakty Přístup na nový trh Nové know-how, možnost inovace
 • 31. Co všechno mez. programy podporují mzdy 50 – 100 % Výzkum Vývoj Studie Ověřování Networking ad Energetika Životní prostředí Informační a komunikační technologie Materiály Výrobní technologie Zdraví, medicína
 • 32. Jak na to?  Spolupráce  State-of-the-art  Přínos pro EU  Mzdy Program ?? eNovation ! √ Smlouva s EK Smlouva partnerská Meetings Reports Work Project Prototyp Metodika Zpráva …..
 • 33. MEZINÁRODNÍ PROGRAM Znamená… Míru podpory 50 - 100% Přidělování dotace formou záloh poskytovaných dopředu Určitou jistotu a stabilitu přidělené dotace Podporuje…  Výzkum a vývoj, testování, networking, zpracování studií a metodik, ověřování, ad.  Nové materiály, nové technologie, životní prostředí, oblast zdraví, dopravu, energetiku, IT, biotechnologie, ad.
 • 34. Příklad VŠ z ČR Výzkumná organizace z Německa Střední podnik Z ČR Vyvinul nanosíťku Řeší léčbu diabetické nohy VŠ Podnik VO PROJEKT Množství práce 1 rok 1 rok 1,5 roku 2 roky Rozpočet 300 tis EUR 300 tis EUR 400 tis EUR 1 mil EUR Míra podpory 50% 60% 50% Dotace 150 tis EUR 180 tis EUR 200 tis EUR 530 tis EUR Kofinancování 150 tis EUR 120 tis EUR 200 tis EUR 470 tis EUR
 • 35. Jak Vám může eNovation pomoci
 • 36. Eurostars, podpora VaV v MSP Financuje EU a ČR (MŠMT) Témata Není definováno (ICT, biotechnologie) Charakteristiky Podpora MSP provádějících VaV Řešení má blízko k trhu a je celospolečensky přínosné Žádosti přijímány průběžně, hodnotí se k určitému datu Partnerství 2 ze 2 Míra podpory ČR 50-60%, max. 160 tis. EUR rok/ českou stranu Průměrná dotace 1,4 mil EUR Průměrný počet partnerů 3-4
 • 40. Horizont 2020 - SME nástroj Concept & Feasibility Assessment Innovation R&D activities Commercialisation MARKET • Feasibility of concept • Risk assesment • IP regime • Partner search • Design study • Development, prototype, test • Miniaturisation/ design • Clinical trials • Etc. • Facilitate access to private finance • Support via networking training, coaching, knowledge sharing, dissemination Lump sum: ~ 50.000 € ~ 6 months Output-based payments: 1 to 2,5 M€ 12 to 24 months No direct funding
 • 41. Joint Technology Initiatives, velké mezinárodní projekty Podnik je partnerem projektu …
 • 42. Joint Technology Initiatives, velké mezinárodní projekty Financuje EU se zástupci průmyslu Témata • Elektronika (ECSEL) • Letecká doprava (Clean Sky) • Bio-ekonomika (BBI) • Železniční doprava (Shift2Rail) • Inovativní medicína-léky (IMI) • Palivové články a vodík (FCH) Charakteristiky Velké mezinárodní projekty Subjekt z ČR se připojí ke konsorciu Partnerství 3 ze 3 Míra podpory 50 – 70 % Dotace na projekt 60 – 358 mil EUR Počet partnerů 11 - 42
 • 43. Děkuji za pozornost Alexandra Krejzová  732 771 593 alexandra.krejzova@enovation.cz www.enovation.cz
 • 45. Technologická agentura ČR • Vznik 10/2009 rozhodnutím vlády + zákon o VaV • Příprava a realizace projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje • Podpora spolupráce mezi VaV organizacemi a podnikatelskou sférou • Aktuálně připravované veřejné soutěže: • Program EPSILON – předpokládané vyhlášení na jaře 2015 • Program GAMA PP2 – vyhlášení – zatím neznámo • Program OMEGA – vyhlášení – zatím neznámo
 • 46. Program EPSILON vs. Program GAMA PP2 EPSILON Vývojový a výrobní proces GAMA PP2 Distribuce a prodej
 • 47. Program EPSILON • Program EPSILON je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. • Podprogramy: • 1 – Znalostní ekonomika • 2 – Energetika a materiály • 3 – Životní prostředí • Národní priority orientovaného výzkumu
 • 48. Uchazeči • Podnik (může být i FO - podnikatel) • Výzkumná organizace Další podmínky na účastníka: • Sídlo v ČR u alespoň jednoho účastníka; další mohou být z EU, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarské konfederace • Projekt musí být spolufinancován z neveřejných prostředků • Projekty mohou být realizovány buď samostatně nebo formou účinné spolupráce
 • 49. Program EPSILON – 1. VS – způsobilé výdaje • Osobní náklady • Náklady na služby (subdodávky) • Ostatní přímé náklady • Náklady na ochranu duševního vlastnictví • Cestovné • Další provozní náklady (materiál, zásoby, drobný hmotný a nehmotný majetek apod.) • Ostatní nepřímé náklady (režie) – např. administrativní náklady, energie, nájemné, náklady na pomocný
 • 50. Program EPSILON – 1. VS – výsledky VaV • P – patent • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek • Z – poloprovoz, ověřená technologie • R – software • F – průmyslový a užitný vzor • N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem • H – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem a výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele. – Výsledky musí být vytvořeny nejpozději před ukončením trvání projektu. Implementovány musí být do 3 let od ukončení projektu
 • 51. Výše dotace • Během prvního roku poskytování dotace bude rozděleno mezi příjemce 500 mil. Kč • Celková alokace činí 16 mld. Kč na všechny veřejné soutěže • Příjemci je dotace vyplácena před začátkem každé etapy projektu (etapa = 1 rok); doba řešení max. 4 roky • Dotace je poskytována jako procentuální podíl z uznaných výdajů projektu podle velikosti příjemce dotace, zaměření projektu a účinné spolupráce, avšak maximálně do výše 60 % na celý projekt:
 • 52. Program EPSILON – zkušenosti z 1. VS • Příjem návrhů – cca 2 měsíce • Soulad s Národními prioritami orientovaného výzkumu • Průměrný projekt = 10 mil. Kč (3 – 4 roky) • úzká spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i, vysoké školy apod.) nebo ostatními podniky • Duševní vlastnictví! • Při hodnocení budou bonifikovány návrhy projektů, u nichž bude hlavním uchazečem podnik a dále pak bude rozhodující jeho umístění (zaměstnanost v regionu) • Mezi důležitá hodnotící kritéria patří novost řešení a aplikovatelnost výsledku v praxi. • Projekt může být realizován na celém území ČR.
 • 53. Program EPSILON – 1. VS – Vyhodnocení • Vyhlášení výzvy: 5. 5. 2014 • Ukončení soutěžní lhůty: 30. 6. 2014 • Hodnocení výsledků: do 31. 12. 2014 • Statistiky: • Celkem podáno: 725 návrhů • Podmínky 1. VS splnilo: 717 návrhů
 • 54. Program GAMA, podprogram 2 (PP2) • Je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. • Podpora projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby. • Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou účastnit jako další účastníci projektu.
 • 55. Program GAMA PP2 – způsobilé výdaje (předpoklad) • Osobní náklady • Náklady na nástroje a vybavení (příp. odpisy) • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty + poradenské služby v této oblasti • Ostatní provozní náklady (materiál, dodávky apod.) • Dodatečné režijní náklady (režie) – např. administrativní náklady, energie, nájemné, náklady na pomocný • Náklady na získání, uznání a obranu patentů • Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovní z VO nebo velkého podniku, kteří u příjemce pracují v nově vytvořené funkci a nenahrazují stávající zaměstnance • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • 56. Program GAMA PP2 – výsledky VaV • P – patent • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek • Z – poloprovoz, ověřená technologie • R – software • F – průmyslový a užitný vzor
 • 57. Program GAMA PP2 – Další informace • Příjem návrhů – cca 2 měsíce • Základní míra podpory u aplikovaného výzkumu 50 %, u experimentálního vývoje 25 % (mění se dle velikosti podniku a dle míry účinné spolupráce s VaV organizacemi) • VaV organizace může získat jenom max 90 %! • úzká spolupráce s výzkumnými organizacemi (instituce v.v.i, vysoké školy apod.) • Duševní vlastnictví! • Inovativnost a novost výsledků • Výsledky musí být vytvořeny nejpozději před ukončením trvání projektu
 • 58. Děkuji za pozornost!  602 542 763 daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz
 • 59. Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 Chomutov, 29. 1. 2015
 • 60. Základní dokumenty upravující OPŽP • Programový dokument OPŽP - rozděluje podporu dle jednotlivých prioritních os a specifických cílů Pro nové období 2014 – 2020 již 7. verze – • Závazné pokyny pro žadatele a příjemce - Pokyny • Implementační dokument pro žadatele • Směrnice MŽP JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SLEDOVAT AKTUALIZACE JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ www.opzp.cz ! !
 • 61. • Alokace operačního programu pro rok 2007 – 2013 byla cca 5 mld. EUR tj. cca 140 mld. Kč • Alokace pro nové období 2014 – 2020 bude cca 2,5 mld. EUR tj. cca 70 mld. Kč Alokace OPŽP Prioritní osy • Staré období celkem 8 prioritních os, z toho osa č. 8 se týká technické asistence • Nové období celkem 6 prioritních os, z toho osa č. 6 se týká technické asistence
 • 62. Prioritní osy – období 2007 – 2013 • PO 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury • PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí • PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie • PO 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží • PO 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik • PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny • PO 7 – Rozvoj infastruktury pro environmentální vzdělávání • PO 8 – Technická pomoc
 • 63. Prioritní osy – období 2014 – 2020 • PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní • PO 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech • PO 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika • PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu • PO 5 – Energetické úspory • PO 6 – Technická pomoc
 • 64. Programové období 2007 – 2013 Podpora z EU  Prioritní osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury   1 988 552 501  Prioritní osa 2 – Zlepšení kvality ovzduší   634 146 020  Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie   672 971 287  Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady   776 505 331  Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění   60 605 709  Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny   599 423 825  Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání   42 452 678  Prioritní osa 8 – Technická pomoc 143 209 747   Celkem   4 917 867 098 Programové období 2014 – 2020 Podpora EU Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vod 768 830 479 Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší 453 757 632 Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky 458 767 158 Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu 351 721 488 Prioritní osa 5 – Energetické úspory 529 691 507 Prioritní osa 6 – Technická pomoc 73 824 600 Celkem 2 636 592 864
 • 65. Rozdělení alokace OPŽP 2014 – 2020 dle prioritních os [%]
 • 66. Výše podpory • Podpora je stanovována na základě typu žadatele a investičního záměru (veřejný sektor – obce, města, kraje, neziskové organizace, státní podniky atd., soukromý sektor – podnikatelské subjekty) • Veřejné subjekty mohly dříve obdržet dotaci ve výši až „90%“ • Soukromé subjekty mohly obdržet dotaci od „40% - 90%“- záleží na typu veřejné podpory • Nové programovací období – dotace minimálně 25, 35, 45% (velké, střední, malé) podniky, maximálně 90% - podpora de minimis
 • 67. Administrativní kroky projektu • 1) Příprava podkladů k předložení žádosti a) Vypracování projektové dokumentace cca 2,5 - 3 měsíce b) Vypracování územního rozhodnutí, stavebního povolení – cca 4 měsíce c) Vypracování odborných posudků – energetický audit a další – cca 1 měsíc Odhadovaná doba pro přípravu výše uvedených podkladů k předložení žádosti je cca 5 – 6 měsíců v ideálním případě
 • 68. Administrativní kroky projektu • Realizace výběrového řízení • Dodání podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – do 1. roku od vydání RL • Rozhodnutí o poskytnutí dotace + smlouva se SFŽP – závazné přidělení dotace • Realizace projektu Od podání žádosti do začátku realizace díla uplyne období cca. 1 rok • Ukončení realizace vůči SFŽP – závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) • Udržitelnost projektu – 3, 5, 10 let
 • 69. Zajímavosti z OPŽP •Stále se řeší možnost podpory pro výstavbu nebo rekonstrukci ČOV u soukromých subjektů •V PO1 nebude možné zrealizovat sanační zásahy na vodních dílech 3 a 4 kategorie (80%), které vlastní soukromé subjekty •Způsobilý žadatelé – malé, střední a velké podniky
 • 70. Zajímavosti z OPŽP •V současné době EK schvaluje opravenou 7. verzi dokumentu => 8. verze - finální •Výzvy budou vyhlašovány asi od dubna •Výzvy budou vyhlašovány celé programovací období cca 5. výzev ročně •Na konci prosince byl uveřejněn harmonogram výzev na rok 2015 •Příspěvek na projektovou dokumentaci a TDI dříve 5% a 3% - nově dvě varianty, a) snížení příspěvku (2%, 0,5%), b) zrušení příspěvku •Výzvy z prioritní osy č. 4 bude administrovat AOPK
 • 71. Administrace projektů v systému • Období 2007 – 2013 administrační systém Benefill • V novém období 2014 - 2020 budou nahrazeny dřívější administrační systémy za jeden jednotný • Dřívější systémy v rámci ČR Benefill, Benefit 7, eAccount, eAgri • Nový systém MS 2014+
 • 72. Možnosti dotace - Veřejný sektor Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní – 29,16% Podporované aktivity: Výstavba kanalizace, vodovodu, přivaděčů, úpraven vody a ČOV Modernizace kanalizace, vodovodů, úpraven vod a ČOV Odstraňování příčin eutrofizace Obnova, výstavba a modernizace vodních děl za účel snížení rizika povodní Budování , rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů Typy příjemců: Obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, státní podniky, kraje, správci toků, veřejné výzkumné instituce
 • 73. Možnosti dotace - Veřejný sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Výstavba kanalizace, vodovodu, přivaděčů, úpraven vody a ČOV Modernizace kanalizace, vodovodů, úpraven vod a ČOV Odstraňování příčin eutrofizace Obnova vodní nádrže, revitalizace potoka, sanace skalních sesuvů Budování , rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů Digitální povodňové plány, studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření, zpracování map povodňového nebezpečí
 • 74. Možnosti dotace - Veřejný sektor Prioritní osa 2, 3, 4 Podporované aktivity: Pořízení zametacího vozu, vybudování sběrného dvora, výstavba bioplynové stanice, výsadba zeleně, výstavba kompostárny Protierozní opatření, omezování výskytu invazních druhů Typy příjemců: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky Zajímavost: V prioritní ose č. 2, specifickém cíli č. 1 mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů – dříve tzv. kotlíková dotace
 • 75. Možnosti dotace - Veřejný sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Pořízení zametacího vozu Výstavba dotřiďovací linky Nákup recyklační linky Vybavení sběrného dvora Vybudování návštěvnické infrastruktury Regenerace porostů dřevin Podpora biodiverzity luk Podpora ptačích oblastí
 • 76. Možnosti dotace - Veřejný sektor Prioritní osa 5 - Energetické úspory – 20,09% •Specifický cíl 1, 2 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov Podporované aktivity: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov Realizace technologií na využití odpadního tepla Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla Typy příjemců: Vlastníci veřejných budov
 • 77. Možnosti dotace - Veřejný sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Rekonstrukce kulturního domu – zateplení fasády, půdy a střešní konstrukce, výměna otvorů Výměna zdroje vytápění Výměna zdroje otopné soustavy Výstavba solárních kolektorů pro dům sociálních služeb Realizace solárního systému pro ohřev TUV Zateplení knihovny, tělocvičny, nemocnice, sportovní haly, mateřské školky, základní školy Kombinace výše uvedených záměrů Způsobilé výdaje: Zateplení obálky budovy, výměna oken, dveří, parapetů, žaluzií
 • 78. Možnosti dotace - Soukromý sektor • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - alokace 17,21% z celkové částky – celkem tři specifické cíle • Specifický cíl 2 – Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek Podporované aktivity:  Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování  Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší Typy příjemců:  Právnické osoby a fyzické osoby podnikající
 • 79. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv) Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení) Čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, nebudou podporovány kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy) – pozor na zimní údržbu Změny technologických postupů za účelem snížení emisí Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních energetických systémů v obcích
 • 80. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Pořízení zametacího vozu Odprášení pálících strojů Odprášení čistící stanice Rozvod tepla Výstavba teplovodu Realizace izolační zeleně Snížení prašnosti v lomu V případě aktivity „Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií“ nebudou podporovány podnikatelské subjekty
 • 81. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: 1)Pořízení zametacího vozu – žadatelem podnik, celkové náklady 2,9 mil. Kč, schválená dotace 2,0 mil. Kč => přínos – snížení prašnosti 2)Odprášení zařízení – žadatelem podnik, celkové náklady 205 mil. Kč, schválená dotace 150 mil. Kč => přínos – snížení prašnosti 3)Snížení emisí TZL – žadatelem podnik, celkové náklady 16,8 mil. Kč, schválená dotace 5,2 mil. Kč. => přínos – zlepšení kvality prostředí 4)Ekologizace centrálního zdroje tepla – žadatelem podnik, celkové náklady 85 mil. Kč, schválená dotace 41 mil. Kč => přínos – snížení znečištění ovzduší
 • 82. Plán odpadového hospodářství (POH) 2015 - 2024 Od 1.1.2015 vešla v platnost nová verze Plánu odpadového hospodářství Hlavní cíle POH: Komunální odpad - do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností Stavební a demoliční odpady - zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a recyklaci Obaly a obalové odpady - zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 Odpadní elektrická a elektronická zařízení - dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru Odpadní pneumatiky - zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik
 • 83. Možnosti dotace - Soukromý sektor • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika - alokace 17,40% z celkové částky – celkem 5 specifických cílů • Specifický cíl 1 – Prevence vzniku odpadů Podporované aktivity:  Aplikace inovativních technologií pro předcházení vzniku a nakládání s odpady (zahrnující nejlepší dostupné technologie), podpora opětovného použití výrobků na konci životnosti a přípravy k opětovnému použití  Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
 • 84. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy příjemců: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Typy podporovaných projektů: Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku, Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů, Zavádění tzv. systému „door-to-door“.
 • 85. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Zařízení ke shromažďování nebezpečného odpadu Sklad separovaného nebezpečného odpadu v nemocnici Podpora technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku Budování separačních technologií pro plastový odpad Vybavení pro svoz nebezpečných odpadů Komplexní zařízení pro bezpečné nakládání s odpady v nemocnici
 • 86. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: 1)Vybavení pro svoz nebezpečného odpadu – žadatelem podnik, celkové náklady 3,8 mil. Kč, schválená dotace 2,9 mil. Kč => přínos – likvidace nebezpečného odpadu 2)Bezpečné nakládání s odpady v nemocnici – žadatelem nemocnice, celkové náklady 7,8 mil. Kč, schválená dotace 4,9 mil. Kč => přínos – likvidace nebezpečného odpadu 3)Recyklace plastových folií – žadatelem podnik, celkové náklady 26 mil. Kč, schválená dotace 12 mil. Kč => přínos – likvidace folií 4)Svoz a manipulace s kovovými odpady – žadatelem podnik, celkové náklady 10 mil. Kč, schválená dotace 7,5 mil. Kč => přínos – bezpečné nakládání s kovovými odpady
 • 87. Možnosti dotace - Soukromý sektor • Specifický cíl 2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů Podporované aktivity:  Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systém pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),  Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,  Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,  Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skladování),  Výstavba zařízení pro modernizace solárních panelů
 • 88. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy příjemců: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
 • 89. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi Doplnění překladišť a skladů KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné Budování systémů odděleného sběru bioodpadů Podpora rozvoje a systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě Obecní/komunitní kompostárny Budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů
 • 90. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti Vybudování automatizované technologie pro třídění přenosných baterií Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů Zařízení na úpravu, zpracování a využívání elektroodpadů Rozvoj nových zpracovatelských technologií chemických typů baterií Zařízení na úpravu nebo využívání ostatních odpadů Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC), Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO) Zařízení pro tepelné zpracování odpadů Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů Výstavba bioplynových a biofermentačních stanic Pořízení linky pro kvalitnější zpracování papíru a plastů
 • 91. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Rekonstrukce a budování sběrného dvora Výstavba bioplynové stanice Výstavba, rozšíření a modernizace kompostárny Zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů Rozšíření separace a svozu bioodpadů Zavedené separace biologických odpadů Výstavba dotřiďovací linky Nákup recyklační linky Vybavení sběrného dvora
 • 92. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: 1)Zlepšení nakládání se stavebními odpady – žadatelem podnik, celkové náklady 8,5 mil. Kč, schválená dotace 6,3 mil. Kč => přínos – snížení objemu stavebního odpadu 2)Výstavba třídící linky odpadů – žadatelem podnik, celkové náklady 7,4 mil. Kč, schválená dotace 5,1 mil. Kč => přínos – snížení objemu odpadu 3)Umístění kontejnerů na elektroodpad – žadatelem podnik, celkové náklady 13,8 mil. Kč, schválená dotace 6,5 mil. Kč => přínos – bezpečný sběr elektroodpadů 4)Separace a svoz papíru a skla – žadatelem podnik, celkové náklady 8,1 mil. Kč, schválená dotace 2,0 mil. Kč => přínos – bezpečný sběr odpadů 5)Výstavba bioplynové stanice – žadatelem podnik, celkové náklady 58 mil. Kč, schválená dotace 28 mil. Kč => přínos – likvidace bioodpadů
 • 93. Možnosti dotace - Soukromý sektor • Specifický cíl 3 – Rekultivace starých skládek Podporované aktivity:  Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených) Typy příjemců:  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
 • 94. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/19991 sb. Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Odstraňování nepovolených skládek v ZCHÚ Rekultivace starých skládek Sanace skládky – staré ekologické zátěže
 • 95. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: •Sanace skládky – žadatelem podnik, celkové náklady 18 mil. Kč, schválená dotace 16,5 mil. Kč => přínos – snížení nebezpečného vlivu skládky na životní prostředí •Rekultivace skládky – žadatelem fyzická osoba podnikající, celkové náklady 5,7 mil. Kč, schválená dotace 4,3 mil. Kč => přínos – snížení nebezpečného vlivu skládky na životní prostředí
 • 96. Možnosti dotace - Soukromý sektor • Specifický cíl 4 - Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže Podporované aktivity:  Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci,  Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik,  Sanace vážně kontaminovaných lokalit. Typy příjemců:  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
 • 97. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: V rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidovaných lokalit, Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány detailní průzkumy potenciálně kontaminovaných lokalit, u nichž není znám původce znečištění, a to včetně zpracování analýz rizik a hodnocení prioritizace, Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit, u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.
 • 98. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Inventarizace starých ekologických zátěží Analýza rizik ohrožení jímacího území z bývalé skládky Analýza rizik kontaminace vodních zdrojů chlorovanými uhlovodíky Snížení rizika kontaminace podzemních vod odstraněním kontaminovaných objektů Odstranění rizika kontaminace v průmyslovém areálu
 • 99. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: 1)Sanace staré ekologické zátěže – žadatelem podnik, celkové náklady 5,2 mil. Kč, schválená dotace 4,7 mil. Kč => přínos – odstranění staré ekologické zátěže 2)Sanace staré ekologické zátěže – žadatelem podnik, celkové náklady 28 mil. Kč, schválená dotace 18 mil. Kč => přínos – odstranění staré ekologické zátěže 3)Sanace staré ekologické zátěže – žadatelem podnik, celkové náklady 58 mil. Kč, schválená dotace 52 mil. Kč => přínos – odstranění staré ekologické zátěže
 • 100. Možnosti dotace - Soukromý sektor • Specifický cíl 5 - Snížení environmentálního rizika a rozvíjení systémů jejich řízení Podporované aktivity:  Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,  Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,  Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií.
 • 101. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy příjemců: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
 • 102. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů, protipožární izolace zásobníků LPG, vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů, rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek, rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků, rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv, výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,
 • 103. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy podporovaných projektů: modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek, znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií, informační systémy pro podporu prevence závažných havárií, vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek, vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.
 • 104. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typové projekty podpořené v minulé programovacím období: Snížení rizika úniku čpavku v pivovaru Snížení rizik při potencionální havárii s amoniakem Rekonstrukce skladu hořlavin Zvýšení provozní bezpečnosti páteřního rozvodu kapalného čpavku Snížení environmentálních rizik rekonstrukcí Vybudování monitorovacího a bezpečnostního systému prevence rizika a omezení následků závažných havárií Informační systém prevence závažných havárií Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií
 • 105. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: 1)Rekonstrukce skladu hořlavin – žadatelem podnik, celkové náklady 11 mil. Kč, schválená dotace 3,7 mil. Kč => přínos – odstranění environmentálního rizika 2)Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv – žadatelem podnik, celkové náklady 8,5 mil. Kč, schválená dotace 5 mil. Kč => přínos – odstranění environmentálního rizika 3)Modernizace čpavkových rozvodů – žadatelem podnik, celkové náklady 23,7 mil. Kč, schválená dotace 6,7 mil. Kč => přínos – odstranění environmentálního rizika 4)Rekonstrukce chlazení – žadatelem podnik, celkové náklady 5,9 mil. Kč, schválená dotace 4,4 mil. Kč => přínos – odstranění environmentálního rizika
 • 106. Možnosti dotace - Soukromý sektor Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu – alokace 13,34% z celkové částky – celkem 4 specifické cíle • Specifický cíl 2 - 4 – Posílení biodiverzity, Posílení přirozené funkce krajiny, Zlepšení kvality prostředí v sídlech Podporované aktivity: Péče o vzácné druhy Péče o cenná stanoviště Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy  Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
 • 107. Možnosti dotace - Soukromý sektor Typy příjemců: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající. Typy podporovaných projektů: Zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů Podpora biodiverzity prostředí Zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy Zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace
 • 108. Možnosti dotace - Soukromý sektor Příklady: 1)Výsadba stromové zeleně – žadatelem podnik, celkové náklady 440 tis. Kč, schválená dotace 330 tis. Kč => přínos – podpora biodiverzity prostředí 2)Výsadba biocentra – žadatelem podnik, celkové náklady 750 tis. Kč, schválená dotace 607 tis. Kč => přínos – podpora biodiverzity prostředí 3)Obnova krajinných struktur – žadatelem podnik, celkové náklady 2,5 mil. Kč, schválená dotace 1,8 mil. Kč => přínos – podpora biodiverzity prostředí
 • 109.
 • 110.
 • 111.
 • 112.
 • 113.
 • 114. Děkuji za pozornost Ing. Petra Crlíková  606 723 673 petra.crlikova@enovation.cz www.enovation.cz http://opzp.enovation.cz