0. INTRODUCCIÓ
1. DOCUMENTS PEDAGÒGICS I DE GESTIÓ
• PGA
• MEMÒRIA
• PEC
• CONCRECIÓ CURRICULAR
• ROF
• PRESSUPOST I COMPT...
0. INTRODUCCIÓ
Aquest ROF és un document que complementa el Reglament Orgànic de les
Escoles Públiques d’educació infantil...
•

Concreció Curricular

Les programacions didàctiques de cicle i nivell relacionades amb els indicadors
de les competènci...
2. ORGANITZACIÓ
•

Organigrama

•

Òrgans del centre i funcions

Òrgans de govern col·legiats
Consell Escolar
1. El consel...
anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que
són competència del claustre, com també...
s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la
Conselleria d’educació i Cultura.
Claustre de p...
l’equip de suport, de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars, i de
la comissió de normalització lingüístic...
competències.
f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.
g) Elaborar la proposta del project...
funcionament que afectin el personal docent i no docent adscrit al centre.

e) Convocar i presidir els actes acadèmics i l...
vigents, el que disposa el reglament d’organització i funcionament, i en
compliment dels criteris fixats pel consell escol...
conforme als plans d’orientació educativa i d’acció tutorial.

h) Recollir, en la programació general anual, el pla de for...
interessades.
f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.
g) Custodiar i disposar la utilitzaci...
d) L’orientació educativa i acadèmica dels alumnes, en col·laboració, si s’escau,
amb els serveis o departaments especiali...
e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu
grup i en el conjunt de la vida escolar, i ...
•

Les funcions de l’equip de cicle són:

a) Formular propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del
pr...
c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle.
d) Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb ...
En relació a l’alumnat.
Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà
amb l’alumnat Nes...
tenguin com a finalitat l’elaboració o l’actualització per part d’aquesta del
projecte curricular.
c) Convocar i presidir ...
g) Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per realitzar les
adaptacions curriculars adequades als alumn...
COORDINADOR D’HORT
Hi haurà un coordinador d’hort, sempre que hi hagi un mestre del centre que
tengui nocions per dur a te...
4. ALUMNAT
Als alumnes els corresponen els següents deures, d’acord amb Decret
121/2010 de 10 de desembre pel qual s’estab...
• Deure de respecte i solidaritat cap als companys
Com a deures envers els companys, s’estableixen els següents:
a) Respec...
A 2n un dia a la setmana el primer trimestre i dos dies a partir del segon
trimestre.
- A 3r i 4t dos dies a la setmana
Si...
tenen un moment per comentar algun aspecte rellevant a la mestra. Entraran i
sortiran per dues portes diferents:
• 3 anys ...
Els alumnes d’educació infantil sortiran i entraran per les vidrieres que donen
accés al seu pati, que està compartit amb ...
-

Tenim organitzada la tasca de regar els arbres dels patis, cada grup té
assignats uns arbres.

•

MESTRES

FALTES D’ASS...
-

Vetllarà pel normal desenvolupament dels jocs i intervindrà quan hi hagi
conflictes.
Vigilarà que es compleixin les nor...
exclosos de participar-hi i restaran al centre atesos per un/a altre/a
mestre/a.
7. PARES/MARES/TUTORS LEGALS
Els pares i ...
-

-

Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes
establerts en la normativa vigent.
Rebre un exem...
•
•

•
•

•
•

•

sempre a partir de les 19’30 hores per afavorir la màxima participació de
les famílies ja que és una hor...
8. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Es considerarà personal d’administració i serveis (PAS) la conserge del centre
i el ...
9. MOBILIARI I MATERIAL
El mobiliari del centre ha estat dotat per la Conselleria i per part del mateix
centre amb les apo...
AULA D’INFORMÀTICA
Cada grup s’ajustarà a l’horari establert a principi de curs. Aquesta aula està
dotada amb 15 ordinador...
11. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Instal·lacions del centre
El professorat, per a l’execució i el desenvolupament de l...
12. SEGURETAT I CONTROL
Seguretat
-

El coordinador general i responsable màxim a nivell de seguretat del
Centre serà el/l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rof moli d'en xema

1,859 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,367
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rof moli d'en xema

 1. 1. 0. INTRODUCCIÓ 1. DOCUMENTS PEDAGÒGICS I DE GESTIÓ • PGA • MEMÒRIA • PEC • CONCRECIÓ CURRICULAR • ROF • PRESSUPOST I COMPTE DE GESTIÓ • ALTRES: PLC, PAT, PLA DE CONVIVÈNCIA, PROGRAMACIONS D’AULA, PROTOCOL D’ACOLLIMENT DE MESTRES NOUS, PLA D’EVACUACIÓ. 2. ORGANITZACIÓ • ORGANIGRAMA • ÒRGANS DE GOVERN - COL·LEGIATS : CONSELL ESCOLAR I CLAUSTRE - UNIPERSONALS : EQUIP DIRECTIU 3. PROFESSORAT • ÒRGANS DE COORDINACIÓ • CANALS D’INFORMACIÓ 4. ALUMNAT 5. NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 6. NORMES DE CONVIVÈNCIA 7. PARES, MARES I TUTORS LEGALS • APIMA • COMUNICACIÓ FAMÍLIES • DOCUMENT DE PARES I MARES SEPARATS 8. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 9. MOBILIARI I MATERIAL 10. ORGANITZACIÓ I ÚS DELS ESPAIS 11. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 12. MESURES DE REVISIÓ I SUPERVISIÓ 1
 2. 2. 0. INTRODUCCIÓ Aquest ROF és un document que complementa el Reglament Orgànic de les Escoles Públiques d’educació infantil, dels Col·legis Públics d’educació Primària, i dels Col·legis Públics d’educació Infantil i Primària, decret 119/2002 de 27 de setembre. El ROF és un document que pot ser modificat per tal d’adequar-lo a la realitat de l’escola cada vegada que la situació ho requereixi. El Reglament pretén que cada grup de la Comunitat Escolar sàpiga ben clar quin és el seu paper, quines són les seves obligacions i els seus drets i deures. Tant l’elaboració d’aquest document com la dels altres del centre, es fan seguint unes determinades passes per tal d’agilitzar la feina i aprofitar de millor manera les hores que dedicam la l’elaboració de documents. L’equip directiu fa una primera redacció o modificació del document, aquesta passa després a la CCP que fa una segona valoració d’aquest document. Amb les aportacions fetes a la CCP, es passa per correu electrònic a tot el claustre per tal que cada mestre individualment el pugui valorar. Segons l’extensió del document, es treballarà en petits grups abans de l’aprovació final a nivell de claustre. En el claustre és on es posarà en comú i es debetrà les aportacions dels diferents grups o individuals, i s’aprovarà la redacció final. 1. DOCUMENTS PEDAGÒGICS I DE GESTIÓ • Programació General Anual La PGA és un instrument de planificació i organització del centre. Ha de contenir la proposta organitzativa i curricular de caràcter anual que elabora el centre. Conté la concreció del PEC, les programacions didàctiques i les activitats que es duran a terme. La PGA serà elaborada per l’equip directiu tenint en compte les deliberacions i acords del claustre i del consell escolar. La PGA serà d’obligat compliment per a tots els membres de la comunitat escolar. L’equip directiu: - Analitzarà la memòria del curs anterior i farà un estudi de la situació del nou curs escolar. - Determinarà el calendari seguint les instruccions donades per la Conselleria d’educació, Cultura i Universitats - Redactarà la proposta definitiva de la programació anual de centre. - Serà aprovada pel claustre i el consell escolar. - Es trametrà còpia a la Conselleria d’educació, Cultura i Universitats dins el termini que aquesta determini. • Memòria Anual La Memòria anual avalua l’aplicació de la PGA i el que s’ha realitzat al centre durant el curs. En finalitzar el curs acadèmic, l’equip directiu i el claustre en general avaluaran el grau de compliment de la PGA i l’aprovaran. La Memòria anual recollirà les conclusions més rellevants i les propostes de millora i es remetrà al Departament d’inspecció educativa. 2
 3. 3. • Concreció Curricular Les programacions didàctiques de cicle i nivell relacionades amb els indicadors de les competències a treballar. És una eina per planificar, processar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge que duim a terme. • Reglament d’organització i Funcionament És el document que recull els drets i deures de tots/es els membres de la Comunitat Educativa. Concreta l’organització del centre i la normativa interna a la qual s’ha d’acollir tota la Comunitat Educativa. • Pressupost i Compte de Gestió És l’instrument de gestió que preveu la relació entre les necessitats i els recursos econòmics de que disposa el centre per cobrir-les. Aquest serà anual i únic i reflectirà tots els ingressos i totes les despeses degudament agrupades. • Altres - Pla Lingüístic de Centre: és el document que recull el model de llengua del centre, estipula la normativa a seguir en diferents situacions i que regula l’ús i l’ensenyament de i en llengua catalana. Pla d’Acció Tutorial: és el document on es recullen totes les intervencions a fer pels mestres en l’hora de tutoria. Pla de Convivència: és l’instrument que ens serveix per guiar les accions davant la resolució de conflictes en el centre envers l’alumnat. Programacions d’aula: s’especifica com es durà a terme la concreció curricular a nivell d’aula durant un curs escolar. Protocol d’acolliment de mestres nous: aquest document vol deixar establertes les informacions que s’han de donar quan arriba un mestre nou a l’escola. Pla d’evacuació: recull el protocol a seguir i les actuacions que tota la comunitat educativa ha de dur a terme davant una emergència. Pla d’atenció a la diversitat: és el document on queda establerta l’atenció a tot l’alumnat Nese. Protocol d’acollida mestres nous: document propi de centre que ens ajuda a la rebuda dels mestres nous. - 3
 4. 4. 2. ORGANITZACIÓ • Organigrama • Òrgans del centre i funcions Òrgans de govern col·legiats Consell Escolar 1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre. 2. El consell escolar del centre tendrà les competències següents: a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent. b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluar-ne el compliment i fixar els mecanismes de revisió. c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter 4
 5. 5. anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació. d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les. e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació. f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, i elegir el director del centre. g) Proposar la revocació de nomenament del director. h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents. i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’ordre de la Conselleria d’educació i Cultura que els regula. j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent. k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat. l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació. m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual. n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració. o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials. p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació. q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos. r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest. 5
 6. 6. s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’educació i Cultura. Claustre de professors 1. El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, i sempre que el convoqui la direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres, que hauran d’indicar els temes que s’han d’incloure a l’ordre del dia. En tot cas, seran preceptives, a més, una sessió del claustre al principi del curs i una altra al final. 2. L’assistència a les sessions del claustre serà un dret i un deure per a tots els components. Són competències del claustre: a) Elevar a l’equip directiu propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’educació i Cultura, com també per a l’elaboració de la programació general anual. b) Establir els criteris per a l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, aprovar-los, avaluar-los i decidir-ne les possibles modificacions posteriors. c) Analitzar, aprovar i avaluar, conforme al projecte educatiu, els aspectes docents de la programació general anual del centre i informar-la abans de la seva presentació al consell escolar, com també informar la memòria de final de curs. d) Aprovar els criteris pedagògics per a l’elaboració de l’horari de l’alumnat. e) Aprovar la planificació general de les sessions d’avaluació. f) Fer propostes sobre el pla d’acció tutorial i la utilització de material didàctic, i coordinar les funcions referents a orientació, tutoria i avaluació. g) Aprovar els criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris del professorat. h) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica. i) Fer propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració del pla de formació del professorat del centre, d’acord amb les seves necessitats. j) Conèixer el pla d’activitats complementàries i extraescolars. k) Elegir el responsable dels professors en el centre de professorat. l) Conèixer la proposta de nomenament quant als coordinadors de cicle, de 6
 7. 7. l’equip de suport, de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars, i de la comissió de normalització lingüística. m) Elegir els seus representants al consell escolar. n) Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes presentats pels candidats. o) Analitzar i valorar trimestralment la situació econòmica del centre. p) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar general del centre a través dels resultats de les avaluacions i tots els altres mitjans que es considerin adequats. q) Conèixer les relacions del centre amb les institucions de l’entorn. r) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació del centre que realitzi l’administració educativa o qualsevol informe referent al seu funcionament. s) Col·laborar amb la Inspecció educativa i amb l’institut d’avaluació i qualitat del sistema educatiu en els plans d’avaluació del centre. t) Realitzar el procés d’autoavaluació del centre en els aspectes que són de la seva competència, analitzar el procés d’ensenyament del centre i valorar-lo. u) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’educació i Cultura. Òrgans de govern unipersonals Equip directiu 1. L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que exerciran les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada. 2. L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de les tasques següents: a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament. b) Estudiar i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre. c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament. d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre. e) Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives 7
 8. 8. competències. f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost. g) Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’educació i Cultura, com també elaborar la programació general anual i la memòria de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació. h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències. i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’educació i Cultura. 3. L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu, qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient. 4. L’equip directiu dels centres amb nou o més unitats estarà compost pel director, el secretari, i el cap d’estudis. Suplències a l’equip directiu 1. En cas d’absència o malaltia del director, se’n farà càrrec provisionalment de les funcions el cap d’estudis i, en el seu defecte, el secretari. Si no hi ha cap d’estudis ni secretari, el substituirà el professor més antic al centre, si n’hi ha diversos d’igual antiguitat, el de major antiguitat al cos i, en igualtat d’antiguitat al centre i al cos, el de major edat. 2. En cas d’absència o malaltia del cap d’estudis o del secretari, se’n farà càrrec provisionalment de les funcions el professor que designi el director, que informarà de la seva decisió a l’inspector, al claustre i al consell escolar del centre. • Directora Són competències de la directora: a) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar del centre i al claustre de professors. b) Exercir la representació del centre i representar oficialment l’Administració educativa en el centre, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritat educatives. c) Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta aplicació al centre. d) Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre, controlar-ne l’assistència al treball i vetllar pel compliment de les normes d’organització i 8
 9. 9. funcionament que afectin el personal docent i no docent adscrit al centre. e) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre, com també de la comissió de coordinació pedagògica, i executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de la seva competència. f) Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost del centre i ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de mobiliari i equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent atribueix als centres i retre’n comptes davant de les autoritats corresponents. g) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. h) Designar els òrgans unipersonals de govern, els tutors i els coordinadors, com també cessar-los, d’acord amb el procediment establert en aquest reglament. i) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves respectives competències. j) Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’educació i Cultura, la de la programació general anual, d’acord amb les directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes formulades pel claustre i per les associacions de pares i mares d’alumnes, com també vetllar-ne per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la Conselleria d’educació i Cultura la memòria anual sobre les activitats i la situació general del centre. k) Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis socioeducatius, com també amb altres institucions de l’entorn. l) Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció pública docent. m) Facilitar informació sobre la vida del centre als diferents sectors de la comunitat escolar. n) Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del menjador escolar, del transport escolar i de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes previstos en la normativa vigent i en les instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar directrius per corregir situacions de funcionament anormal del servei. o) Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment per imposar les correccions que corresponguin, d’acord amb les disposicions 9
 10. 10. vigents, el que disposa el reglament d’organització i funcionament, i en compliment dels criteris fixats pel consell escolar. p) Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d’estudis, d’acord amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent. q) Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes establerts a l’efecte per la Conselleria d’educació i Cultura. r) Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb l’administració educativa en les avaluacions externes que periòdicament es duguin a terme. s) Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis. t) Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d’educació i Cultura, siguin atribuïdes als directors de centre. • Cap d’estudis Són competències del cap d’estudis: a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot allò relatiu al règim acadèmic. b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia. c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també del projecte curricular i de la programació general anual del centre, i vetllar-ne pel compliment. d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució. e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del director, i vetllar-ne pel compliment estricte. f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre. g) Coordinar i dirigir l’acció dels equips de cicle, de l’equip de suport, de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica dins el centre i dels tutors 10
 11. 11. conforme als plans d’orientació educativa i d’acció tutorial. h) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la col·laboració del representant dels professors en el centre de professorat, les activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat. i) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació i adaptació curricular. j) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director, les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa. k) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives. l) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives. m) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne l’organització. n) Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre. o) Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona. p) Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva competència. • Secretària Són competències de la secretària: a) Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius del director. b) Actuar com a secretària dels òrgans de govern col·legiats del centre, estendre acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director. c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia, en aquells centres que no disposin de cap d’estudis o en el cas que aquest també sigui absent. d) Custodiar els llibres i arxius del centre. e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones 11
 12. 12. interessades. f) Realitzar l’inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat. g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable. h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal d’administració i serveis adscrit al centre. i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del centre d’acord amb les directrius del consell escolar i oïda la comissió econòmica, si existeix. j) Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les instruccions del director, portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents. k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents. l) Vetllar pel manteniment material del centre en tots els seus aspectes, d’acord amb les indicacions del director. m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual, juntament amb la resta de l’equip directiu. n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre. p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència. 3. PROFESSORAT Les funcions del professorat són, entre altres, les següents: a) La programació i l’ensenyament de les àrees i matèries que tinguin encomanats. b) L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat,així com l’avaluació dels processos d’ensenyament. c) La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies. 12
 13. 13. d) L’orientació educativa i acadèmica dels alumnes, en col·laboració, si s’escau, amb els serveis o departaments especialitzats. e) L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat. f) La promoció, organització i participació en les activitats complementàries, dins o fora del recinte educatiu, programades pels centres. g) La contribució a fer que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els alumnes els valors de la ciutadania democràtica. h) La informació periòdica a les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, així com l’orientació per a la seva cooperació en el procés. i) La coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els siguin encomanades. j) La participació en l’activitat general del centre. k) La participació en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives o els mateixos centres. l) La recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament corresponent. • Òrgans de coordinació docent TUTORIES Els professors tutors exerciran les funcions següents: a) Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial, sota la coordinació del cap d’estudis, i col·laborar amb els serveis d’orientació educativa en el desenvolupament de l’esmentat pla si es valora aquesta necessitat. b) Proporcionar a l’inici de curs, a l’alumnat, als pares i les mares, o als tutors legals, informació documental o, en el seu defecte, indicar on poden consultar tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i extraescolars prevists, programes escolars, criteris d’avaluació del grup i normes de convivència. c) Conèixer les característiques personals de cada alumne a través de l’anàlisi del seu expedient personal i d’altres instruments vàlids per aconseguir aquest coneixement, com també els aspectes de la situació familiar i escolar que repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne. d) Orientar i assessorar l’alumnat sobre la seva evolució escolar. 13
 14. 14. e) Conèixer els interessos dels alumnes, facilitar-los la integració en el seu grup i en el conjunt de la vida escolar, i fomentar-hi el desenvolupament d’actituds participatives. f) Efectuar un seguiment global dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat per detectar dificultats i necessitats específiques, amb l’objecte de cercar les respostes educatives adequades, com ara la corresponent adequació personal del currículum, i sol·licitar, si escau, els assessoraments i suports oportuns. g) Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i consensuar amb l’equip de cicle les decisions de promoció o no promoció a l’etapa o cicle següent, tenint en compte els informes de tots els professors del grup d’alumnes, amb audiència prèvia dels pares, les mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no promocionar. h) Atendre i vigilar l’alumnat en els períodes d’esplai com també en altres activitats no lectives previstes com a tals en la programació didàctica o, si escau, en la programació d’aula, juntament amb la resta del professorat i sota les indicacions del cap d’estudis o del director, si fa al cas. i) Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica individual dels alumnes al seu càrrec estigui al dia. j) Coordinar amb els altres professors del grup les actuacions encaminades a salvaguardar la coherència de la programació i de la pràctica docent amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre. k) Coordinar el procés d’elaboració de l’adaptació curricular, amb la participació del professorat de suport i dels membres de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica. l) Informar els pares, les mares o els tutors legals, els professors i els alumnes del grup de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlar l’assistència de l’alumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l’absentisme, com també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes. m) Facilitar la cooperació educativa entre el professorat, els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes. n) Altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes per la Conselleria d’Educació i Cultura. El cap d’estudis coordinarà el treball dels tutors i mantendrà les reunions periòdiques necessàries per al bon funcionament de l’acció tutorial. EQUIP DE CICLE Els equips de cicle es constituiran amb tots els professors que imparteixin docència en el cicle corresponent, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la supervisió del cap d’estudis, els ensenyaments propis del cicle educatiu. 14
 15. 15. • Les funcions de l’equip de cicle són: a) Formular propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual. b) Formular propostes a la comissió de coordinació pedagògica per a l’elaboració i l’actualització dels projectes curriculars d’etapa, i indicar les línies generals que han de guiar l’elaboració de les programacions d’aula per part del professorat. c) Organitzar i desenvolupar de manera conjunta les activitats docents i complementàries, en el marc del projecte curricular. d) Col·laborar amb el tutor en decisions sobre l’avaluació i la promoció de l’alumnat en finalitzar el cicle. e) Propiciar la utilització de metodologies didàctiques actualitzades. Els professors programaran la seva activitat docent d’acord amb les programacions didàctiques del cicle al qual pertanyin, incloses en el corresponent projecte curricular d’etapa. • Designació del coordinador de cicle 1. Cada un dels equips de cicle actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, sempre que sigui possible. 2.Els coordinadors de cicle hauran de ser professors que imparteixin docència en el cicle corresponent i no siguin tutors de cap grup, preferentment, amb destinació definitiva i horari complet al centre. 3. Els coordinadors de cicle cessaran en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip de cicle, amb audiència de l’interessat. • Funcions del coordinador de cicle a) Participar com a responsable del cicle en l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d’etapa, com també en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual. b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de cicle per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat l’elaboració o actualització per part d’aquesta del projecte curricular. 15
 16. 16. c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de cicle. d) Coordinar l’ensenyament en el cicle corresponent, d’acord amb el projecte curricular i amb la programació general anual del centre. e) Responsabilitzar-se que els mestres redactin les programacions de cicle i d’aula. f) Aportar criteris i informació per a la selecció i l’ús del material didàctic i afavorir l’intercanvi de mètodes i experiències entre els mestres de l’equip de cicle. g) Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la memòria de final de curs. h) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència. EQUIP DE SUPORT • Composició 1. Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa i psicopedagògica del centre, els professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport. 2. El cap d’estudis participarà en les reunions de l’equip de suport per tal d’assumir-ne les funcions de coordinació amb l’equip directiu. • Funcions dels membres de l’equip de suport: En relació al professorat: a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats educatives especials. b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques. c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per atendre la diversitat. d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies. e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat. f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat Nese. 16
 17. 17. En relació a l’alumnat. Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb l’alumnat Nese tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada. En relació al centre: a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions. b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat Nese. c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre. d) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat. e) Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius. • Designació del coordinador de l’equip de suport 1. L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta del cap d’estudis. 2. El coordinador de l’equip haurà de ser un professor que desenvolupi tasques de suport. 3. El coordinador de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip, amb audiència de l’interessat. • Funcions del coordinador de l’equip de suport a) Participar, com a responsable de l’equip, en l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d’etapa, i en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual. b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de suport per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, 17
 18. 18. tenguin com a finalitat l’elaboració o l’actualització per part d’aquesta del projecte curricular. c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de suport. d) Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i que s’elabori la memòria de final de curs. e) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència, especialment les relatives a suport i reforç educatiu. COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA • Composició: a) El director, que en serà el president. b) El cap d’estudis. c) Els coordinadors de cicle. e) El coordinador de l’equip de suport. Quan, pels temes o qüestions inclosos en l’ordre del dia es consideri convenient, hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa. Aquesta comissió es reunirà un pic cada mes El director designarà i nomenarà un secretari entre els membres de la comissió de coordinació pedagògica, qui serà l’encarregat d’aixecar acta de les reunions. • Competències a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius generals per a l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran desenvolupats pels equips de cicle mitjançant l’elaboració de les programacions didàctiques. b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com també les possibles modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció. c) Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els projectes curriculars d’etapa i la programació general anual. d) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica docent del centre, i per l’avaluació d’aquests. e) Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i qualificació, d’acord amb les directrius del cap d’estudis o del director, si escau. f) Elaborar el pla d’acció tutorial per a la seva inclusió en els projectes curriculars d’etapa, realitzar-ne el seguiment i l’avaluació. 18
 19. 19. g) Elaborar la proposta de criteris i procediments previstos per realitzar les adaptacions curriculars adequades als alumnes amb necessitats educatives especials, per a la posterior inclusió en els projectes curriculars d’etapa. h) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió de coordinació pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs. i) Altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d’Educació i Cultura. COORDINADOR TIC Serà un mestre, preferentment amb destinació definitiva al centre, designat per la directora a proposta del cap d’estudis. Les funcions són les especificades a les instruccions per a l’organització i funcionament de les escoles públiques de principi de curs, resolució del Conseller d' Educació i Cultura. Funcions: -ocupar-se del manteniment de l’equipament informàtic. -Assessorar a l’equip directiu i el claustre en tots els temes relatius a la tecnologia. -Actuar com a interlocutor i informador entre el centre i la Conselleria en aspectes relacionats amb les TIC. -Funcionament de l’aula de TIC i dels ordinadors en general. -L’accés als recursos informàtics del centre entre tots els docents que ho sol·licitin. -Instal·lar, configurar i fer funcionar, les aplicacions que la Conselleria faciliti. COORDINADOR DE BIBLIOTECA Funcions: - - - Elaborar un projecte de biblioteca i establir el pla de treball anual, una vegada analitzades les necessitats, en aquesta matèria, del centre. Gestionar els recursos: desenvolupar polítiques de selecció i adquisició del material documental necessari i el seu tractament tècnic, organitzar la utilització del fons i el funcionament dels espais, dels equipaments i els serveis, establir sistemes d’informació i comunicació dels recursos i activitats, avaluar la gestió i serveis. Dissenyar o col·laborar en el disseny de projectes de desenvolupament de l’hàbit lector, d’animació a la lectura i de dinamització cultural, com a mitjà del desenvolupament íntegre dels alumnes i el desenvolupament de les seves competències bàsiques. Coordinar la comissió de biblioteca quan aquesta existeixi. 19
 20. 20. COORDINADOR D’HORT Hi haurà un coordinador d’hort, sempre que hi hagi un mestre del centre que tengui nocions per dur a terme aquest projecte i que pugui crear una comissió. Funcions del coordinador: - - Elaborar un projecte d’hort i establir el pla de treball anual, una vegada analitzades les necessitats, en aquesta matèria, del centre. Gestionar els recursos: desenvolupar polítiques de selecció i adquisició de material necessari, organitzar la utilització del fons i el funcionament dels espais, dels equipaments, establir sistemes d’informació i comunicació dels recursos i activitats, avaluar la gestió i serveis. Coordinar la participació de l’alumnat i les famílies. CANALS DE COMUNICACIÓ L’equip directiu procurarà que l’equip docent estigui ben informat. A la pissarra blanca de devora consergeria hi trobaran les informacions generals a nivell de centre. (reunions, ocupació d’espais...) i les substitucions corresponents. Per a les comunicacions directament a cada mestre, hi ha una safata personal per deixar-hi informacions, avisos,etc... a la sala de mestres. S’empra com a mitjà de comunicació el correu electrònic per tenir al corrent a tot el claustre d’aquelles informacions que ens arriben al Centre, per informar d’algun esdeveniment a un/uns mestres concrets i també per a les convocatòries de cursets. A la sala de mestres hi trobam un tauler d’anuncis dividit en diferents parts: Informació sindical: s’hi penja tota la informació que els sindicats de l’ensenyament en fan arribar. Organització mensual: guàrdies i torns de pati Conselleria: on s’hi penja tota la documentació important enviada per la Conselleria d’educació i cultura Altres informacions Claustres: on s’hi pengen les convocatòries adients Faltes de mestres: abans de dia 11 de cada mes, hi hales faltes de mestres 20
 21. 21. 4. ALUMNAT Als alumnes els corresponen els següents deures, d’acord amb Decret 121/2010 de 10 de desembre pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics. DRETS: • Dret a una formació integral. • Dret a la no discriminació i a la igualtat d’oportunitats • Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. • Dret a la orientació educativa i professional. • Dret al respecte a les pròpies conviccions. • Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i dignitat personals. • Dret a la informació i a la llibertat d’expressió • Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies • Dret de participació en el funcionament i en les activitats del centre • Dret d’associació • Dret a la utilització de les instal·lacions del centre. • Dret de reunió. DEURES • L’estudi com a deure bàsic L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes, que es concreta en les obligacions següents: a) Assistir a classe amb puntualitat i complir els horaris aprovats per desenvolupar les activitats del centre. b) Participar en les activitats formatives i, especialment, en les orientades al desenvolupament del currículum. c) Assistir al centre amb el material i l’equipament necessaris per poder participar activament en el desenvolupament de les classes. d) Fer l’esforç necessari, d’acord amb les seves capacitats, per comprendre i assimilar els continguts dels diferents mòduls, assignatures i àrees. • Deure de respectar els professors Són deures dels alumnes envers els professors: a) Mostrar respecte als professors i col·laborar amb responsabilitat en l’exercici de l’autoritat docent i en la transmissió de coneixements i valors. b) Complir les normes i seguir les pautes establertes pels professors per fer possible l’organització de l’aula, el treball sistemàtic i la millora del rendiment c) Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions dels professors i dur a terme les activitats i les proves encarregades per aquests. d) Participar i assumir un compromís actiu en la seva formació i en el seu aprenentatge. 21
 22. 22. • Deure de respecte i solidaritat cap als companys Com a deures envers els companys, s’estableixen els següents: a) Respectar els companys i rebutjar tot tipus de discriminació per raó de naixement, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social. b) Respectar i defensar, de forma responsable i solidària, l’exercici del dret a l’estudi dels companys. c) Exercir la solidaritat i propiciar un ambient de convivència positiu. • Deure de participar en el centre i de respectar els membres de la comunitat educativa Els alumnes tenen els deures següents: a) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un clima d’estudi adequat al centre. b) Mostrar el respecte i la consideració deguts als membres de la comunitat educativa i a qualsevol persona que accedeixi al centre. c) Lliurar als seus pares o tutors les citacions que el centre els adreci, i retornar-les, verificades i signades pels pares o tutors. d) Complir les normes de seguretat, salut i higiene als centres educatius. e) Els representants dels alumnes, exercir les seves funcions sense menyscabament de les seves obligacions acadèmiques f) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques dins els principis democràtics, així com la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa, i rebutjar qualsevol acte de violència i qualsevol discriminació per raó de naixement,sexe o qualsevol altra circumstància. g) Respectar el projecte educatiu o el caràcter propi del centre, així com les seves normes d’organització, convivència i disciplina, d’acord amb la legislació vigent. h) Cuidar i utilitzar correctament els béns mobles, el material didàctic, els documents i altres recursos i instal·lacions del centre, i respectar les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, així com complir les normes bàsiques de respecte a l’entorn i al medi ambient. i) Participar en la vida i el funcionament del centre i complir els horaris aprovats. • Deure de complir les normes de convivència Els alumnes han de complir les normes de convivència del centre recollides en el reglament d’organització i funcionament. FALTES D’ASSISTÈNCIA - S 'han de justificar els retards i faltes d’assistència. L’alumne i/o la seva família ha de ser puntual a l’hora d’arribar a classe, així com també a la sortida. - Els alumnes que no participin en una activitat complementària han d’assistir a l’escola ben igual. En cas de no assistir-hi, el seu pare/mare/tutor ha justificar l’absència. TREBALLS COMPLEMENTARIS A CASA 1.- Cada mestre decidirà els treballs complementaris per fer a casa del seu alumnat. Hi ha uns dies establerts per enviar feina a casa: - A 1r és un dia a la setmana 22
 23. 23. A 2n un dia a la setmana el primer trimestre i dos dies a partir del segon trimestre. - A 3r i 4t dos dies a la setmana Si hi ha qualque feina que no s’ha acabat, es pot enviar per acabar a casa, sempre que el mestre consideri que havia donat temps suficient per fer-lo a l’aula. - 2.- Cada tutor/a podrà decidir les mesures a prendre en cas de faltes reiterades de lliurament de deures: tornar-lo fer a casa, quedar 5 minuts del temps del pati fins que ho hagi acabat (sempre amb el mestre que hagi manat la tasca)... mai durant tot el temps de pati. REAGRUPAMENTS EN ACABAR CICLE O ETAPA Com a norma general no hi haurà reagrupaments de grup/classe en cap moment en concret. En el cas d’algun grup/classe que per motius justificats s’hagi de reagrupar, es farà en el moment en què des de direcció i l’equip de mestres que interactuen amb el grup ho considerin més oportú. Es tendran en compte els criteris de número de nins i nines a més del fet de ja conèixer els alumnes i les seves necessitats per poder formar els nous grups amb èxit de cara als pròxims cursos. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES A tots els nivells ha d’existir, segons decisió del claustre, delegats de cada curs a partir de primer de primària. Els delegats de curs seran representants i portaveus del seu curs davant el tutor, director i/o cap d’estudis, i elegits pels seus companys de classe. Funcions: - Representar la seva classe davant els altres delegats a les reunions. - Col·laborar en l’organització interna de la classe. - Col·laborar en les assemblees d’aula. - Assistir a les reunions de delegats i a totes aquelles que els pertoqui. Hi haurà quatre reunions anuals: octubre, gener, març i juny, que seran convocades per l’equip directiu. 5. NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE • ENTRADES I SORTIDES Els alumnes de primària: Els alumnes de primer cicle entraran i sortiran per les vidrieries de l’edifici de primària. Els alumnes de segon i tercer cicle entraran i sortiran per les escales d’emergència. Els mestres els recolliran a les 9h i els baixaran a les 14h. La rebuda i l’acomiadament dels alumnes ho fa el mestre que tinguin a la primera i darrera sessió, no té perquè sempre ser el tutor/a. La sortida ha de ser puntualment a les 14h ja que hem de tenir en compte que hi ha famílies que recullen infants de diferents escoles o que tronen a la feina. Els alumnes d’educació infantil entraran a les 9h i a la sortida les portes s’obriran a les 13’50h, ja que els pares accedeixen fins a la porta de l’aula on 23
 24. 24. tenen un moment per comentar algun aspecte rellevant a la mestra. Entraran i sortiran per dues portes diferents: • 3 anys i 4 anys: els pares/mares acompanyaran i aniran a cercar els seus fills a les portes de les aules des de la vidriera que dóna accés al passadís des de l’entrada de l’escoleta de Son Boga. • 5 anys: entraran i sortiran per la vidriera que dóna accés al passadís des de l’entrada del Molí d’en Xema. Els alumnes entraran sols, però a la sortida els pares els recolliran a la porta de les aules. Si els familiars que els acompanyen duen cotxets de nins petits els hauran de deixar a la porxada. De dilluns a dijous, els alumnes que no han estat recollits abans de les 14’05h, poden quedar baix la custòdia de la conserge qui avisarà novament al tutor si a les 14’15h encara no l’han vengut a cercar. Els divendres, els tutors només podran deixar els alumnes baix la custòdia de la conserge si ja han xerrat prèviament amb la família. Si no contactam amb les famílies, es telefona a la policia explicant el cas i demanant si poden fer una visita domiciliària per poder trobar qualque familiar de l’alumne i s’ha d’esperar amb ell al centre. Si algun alumne arriba més tard de les 9’10h, quan ja s’han tancat les barreres, passarà per direcció amb la persona que l’hagi acompanyat. S’avisarà que les properes vegades haurà de quedar amb el nin fins a la propera sessió (9,50h). • EXCURSIONS Les sortides s’han d’anotar al full que hi ha exposat a direcció com a mínim amb una setmana d’antel·lació. Sempre que sigui possible hi haurà dos mestres per grup. Si les sortides es realitzen per nivell tots els grups junts i els mestres no basten, s’ha de sol·licitar l’ajuda d’algun familiar del grups. Si la tutora o tutor valora que dues persones per grup no és suficient, és ell mateix qui ho ha de dir i sol·licitar l’ajuda d’una persona adulta més que estigui relacionada amb la nostra comunitat educativa. Quan el punt de partida no sigui el centre, qualque mestre que faci la sortida recollirà els alumnes d’escola matinera entre les 8’30h i les 8’45h. Si hi ha alguna sortida que el mestre considera que dues persones per aula son insuficients, també ha de ser el mateix mestre qui demani l’ajuda d’algun familiar del grup. Per a realitzar les sortides inferiors a un dia hi ha d’haver un 85% d’alumnat que hi assisteixi. Per acampades o sortides que impliquin dormir un dia a fora, hi ha d’haver un 60% d’alumnes que hi assisteixin. El preu fixo de les sortides amb autocar és de 7 euros per alumne, sempre que aquest preu cobreixi la despesa total del servei d’autocar. • PATIS Els alumnes de primer cicle d’educació primària sortiran i entraran per les vidrieres de la part d’educació primària i els de segon i tercer cicle per les escales d’emergència. Els alumnes berenaran asseguts per tal que els mestres puguin tenir un major control de la seva alimentació. La sortida al pati la faran amb els mestres que hagin tingut a la sessió anterior, i l’entrada, amb el mestre que tenguin a la sessió de després del pati. 24
 25. 25. Els alumnes d’educació infantil sortiran i entraran per les vidrieres que donen accés al seu pati, que està compartit amb l’escoleta Son Boga. El nombre de mestres de guàrdia de pati, ve donat per les instruccions de Conselleria. L’organització dels torns està penjat a la sala de mestres, a direcció i a la primera aula d’educació infantil Els dies que plou, els alumnes de primària berenaran dins l’aula a les 11’20h amb el mestre que tenguin durant aquella sessió i faran el pati a dos espais: gimnàs o aules, segons la roda organitzada a principi de curs. Els dies de pluja o pati molt banyat, a educació infantil s’organitza de la següent manera: els alumnes de 5 anys estan dins les aules, els de 3 i 4 anys s’organitzen per torns per anar al menjador, al passadís d’infantil i a l’aula de psico. Els mestres de torn seran distribuïts per l’equip directiu: 2 al passadís, 1 a l’aula de psico, 2 al menjador i 2 a les aules de 5 anys. Si algun mestre no pot realitzar el seu torn (per una sortida, per una visita mèdica, per una reunió,...) és ell mateix qui ha de fer sempre el canvi amb un altre. Si el mestre falta de manera imprevista, l’equip directiu decidirà qui ha de cobrir el seu torn o si s’ha de fer un canvi. A educació infantil hi ha una roda de substitucions que van cobrint segons les faltes que hi ha al pati. • GUÀRDIES Hi ha un torn de guàrdies els dies que es realitzen activitats extraescolars, de dilluns a dijous. Aquest torns s’han iniciat per ordre alfabètic de la A a la Z. Les persones que tenen reducció de jornada o de menys d’una hora diària, cobreixen una roda sí una roda no. Les guàrdies es fan individualment. El mestre/a sempre ha d’estar localitzable a direcció o a consergeria. L’horari de les guàrdies es de 15’55h a 17’10h, fins que hagin sortit tots els pares i nins de les activitats extraescolars. Sempre ha de quedar tancat amb clau: direcció, el quartet de material d’infantil, la sala d’informàtica, consergeria i garatge. Les claus de guàrdia estan dins l’armariet de claus de la sala de material d’educació infantil. Dins direcció a l’armari gris hi ha penjats dos fulls amb les activitats que es realitzen cada dia i el nom i telèfon dels monitors que les duen a terme. • ALIMENTACIÓ - - Els alumnes han de dur el berenar saludable i variat. Els dimecres és el dia de la fruita, que pot venir acompanyada per algun altre aliment. Només poden dur aigua per beure. No està permès altre tipus de beguda:sucs, iogurts beguts, actimels, ... No està permès dur bollaria industrial, xocolates, nocilla,... Han de dur el berenar dins una carmanyola sense paper d’alumini ni de plàstic. Han de dur l’aigua dins cantimplores. • MEDI AMBIENT - Hem de tenir dins cada espai una capsa per reciclar el paper i una altra pels envasos. - 25
 26. 26. - Tenim organitzada la tasca de regar els arbres dels patis, cada grup té assignats uns arbres. • MESTRES FALTES D’ASSISTÈNCIA - - Els mestres que falten, han d’emplenar el full que hi ha a direcció. Sempre que sigui possible s’ha de dur el justificant de l’absència. Les absències superiors a 3 dies es justificaran seguint la normativa legal. Les substitucions les organitzarà l’equip directiu, intentant interrompre el mínim l’organització del dia als alumnes. El full de substitucions estarà col·locat a la pissarra blanca de devora consergeria. Les absències del professorat previstes es comunicaran a direcció, sempre amb antelació suficient per poder organitzar les substitucions. Quan l’absència està prevista i és de curta durada, el professor absent (tant si és tutor com si és especialista )deixarà la feina programada a desenvolupar. És convenient que cada professor tingui, damunt la taula de mestre, feina preparada per poder utilitzar en cas d’absències imprevistes, i sempre degudament senyalitzada. També ha de tenir a l’abast la programació d’aula setmanal/mensual per poder ser emprada en cas de substitució. Quan un mestre falta, s’ha d’emplenar el full d’absència que cada un té dins la carpeta vermella d’aula i entregar-ho a la secretària, juntament amb el justificant. Quan un mestre sap que ha de faltar (sortides, visita mèdica, reunions...) ell és l’encarregat d’avisar als altres mestres a qui pugui repercutir la seva absència. Una absència a partir de tres dies s’ha de justificar amb una baixa mèdica. La baixa mèdica s’ha d’entregar a direcció el primer dia que s’hagi feta. Criteris de substitució del professorat absent Quan es produeixi l’absència d’algun mestre, la direcció del centre organitzarà les substitucions de les diferents sessions. Es tractarà de respectar prioritàriament l’organització general del centre i que dins el grup substituït no hi passi un mestre a cada sessió, tractant de garantir el millor desenvolupament possible de les activitats lectives. Dins la mesura del possible, les substitucions no recauran sempre damunt l’equip de suport. A Educació Infantil, si falta una tutora, sempre ho cobrirà una mestra +1, i assumirà la tutoria fins a la reincorporació. Al tauló de direcció hi ha un full amb l’horari de suports d’infantil i de primària que l’equip directiu segueix per cobrir les substitucions. Quan l’absència o baixa està ja prevista, hi ha un full de substitucions a la pissarra blanca de consergeria. Si no estava previst, s’avisarà personalment a tots els mestres i grups implicats. • TORNS DE PATI - El professorat encarregat accedirà puntual a la zona de pati. 26
 27. 27. - Vetllarà pel normal desenvolupament dels jocs i intervindrà quan hi hagi conflictes. Vigilarà que es compleixin les normes d’utilització dels espais i els materials. Posarà esment que els alumnes no vagin a les aules ni pels passadissos en temps de pati. Observarà que s’empren bé els consells donats sobre l’ús de la carmanyola i la cantimplora i emprar les papereres. Totes les zones dels patis han d’estar degudament vigilades. Quan hi ha una absència prevista ( baixa o sortida) s’ha de canviar el torn de pati, si l’absència no està prevista s’assigna un mestre extret d’un llistat que està penjat a la sala de mestres i al tauló de direcció Quan plou, hi ha una graella amb el lloc de pati dels alumnes d’infantil i el lloc on han d’anar les mestres. A primària, es van fent torns entre els cicles per anar al gimnàs. 6. NORMES DE CONVIVÈNCIA Tenir clares les normes de convivència i participar tots i totes en la seva negociació i manteniment és imprescindible per prevenir situacions problemàtiques que fan malbé un clima agradable i acollidor. És deure fonamental de tots els membres de la comunitat educativa crear activament un clima de convivència i eficàcia educativa en un procés obert en el qual, amb un màxim de llibertat i un mínim de coacció, prevalgui l’auto responsabilitat i el compromís mutu de respectar i garantir els drets dels altres. Així, serà preocupació de tots i cadascun dels membres de la comunitat educativa resoldre els problemes de convivència en un àmbit de diàleg i debat, procurant arribar a solucions que facin innecessari el càstig. Es consideren incompliments de les normes de convivència les conductes que atemptin contra les pautes generals i bàsiques de la convivència. Podran corregir-se els actes contraris a les normes de convivència del centre realitzats pels alumnes en el recinte escolar o durant la realització d’alguna activitat complementària o extra escolar. NORMES DEL CENTRE - Es procurarà sempre el diàleg directe i respectuós i no el menyspreu ni les males maneres. Tractar bé el material i les instal·lacions escolars, procurant no ocasionar desperfectes. Assistir a classe amb tot el material necessari (agenda, deures, roba per fer educació física i psicomotricitat, material que es demana...) Tractar respectuosament al professorat, companys i personal no docent No agredir, insultar ni humiliar ni companys ni adults. No es poden dur jocs ni juguetes de cap tipus, exceptuant quan s’hagin d’utilitzar per a alguna activitat programada. No es pot córrer pels passadissos ni zones de pas. No està permès que els alumnes duguin aparells electrònics, mòbils, mp3, càmeres de fotos... exceptuant quan s’hagin d’utilitzar per a alguna activitat programada. Aquells alumnes el comportament general dels quals no garanteixi una adequada participació en una activitat complementària podran ser 27
 28. 28. exclosos de participar-hi i restaran al centre atesos per un/a altre/a mestre/a. 7. PARES/MARES/TUTORS LEGALS Els pares i mares o tutors legals, tenen els següents drets: a) A estar informats sobre el progrés de l’aprenentatge i integració socioeducativa dels fills. b) A participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels fills. c) A participar en l’organització, el funcionament, el govern i l’avaluació del centre educatiu, en els termes establerts a les lleis (consell escolar) d) A ser escoltats en les decisions que afectin l’orientació acadèmica i professional dels fills. DEURES: - Adoptar les mesures necessàries, o sol·licitar l’ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè els fills cursin els ensenyaments obligatoris i assisteixin regularment a classe. - Proporcionar, en la mesura de les seves disponibilitats, els recursos i les condicions necessàries per al progrés escolar. - Estimular-los perquè portin a terme les activitats d’estudi que se’ls encomanin. - Participar de manera activa en les activitats que s’estableixin en virtut dels compromisos educatius que els centres estableixin amb les famílies, per millorar el rendiment dels fills. - Conèixer l’evolució del seu procés educatiu, participar- hi i donar-hi suport, en col·laboració amb els professors i els centres. - Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre, l’autoritat i les indicacions o orientacions educatives del professorat.. - Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES Es reconeixen a les associacions de pares i mares d’alumnes les facultats i les funcions següents:ROC (BOIB Núm. 120 05-10-2002 ) - Elevar al consell escolar propostes per a l’elaboració i la modificació del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació, Cultura I Universitats, de la programació general anual,respectant els aspectes pedagògics o docents que són competència del claustre. - Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars, que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la programació general anual. - Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportuns. - Elaborar informes per al consell escolar, per iniciativa pròpia o a petició d’aquest.. - Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de pares i mares del consell escolar, i quan es tracti de les associacions de pares i mares d’alumnes més representatives, designar representants per formar part del consell escolar, en les condicions previstes en aquest reglament. 28
 29. 29. - - Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la normativa vigent. Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, així com de la programació general anual i de la memòria de final de curs. Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia de l’esmentat consell abans de la seva realització, per tal de poder elaborar propostes. Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre. Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar en els processos d’avaluació externa i interna del centre. Informar la comunitat educativa de la seva activitat. Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del centre amb la finalitat de millorar-ne el funcionament. Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i mares d’alumnes. En els casos que l’associació gestioni els serveis complementaris a l’oferta educativa i les activitats extraescolars, aquests es realitzaran sota la supervisió del consell escolar del centre i del coordinador de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars. Exercir totes quantes facultats i funcions siguin establertes en la normativa vigent. Tots els pares, mares o tutors, amb fills a l’escola, poden elegir pertànyer o no a les Associacions de Mares i Pares d’alumnes (APIMA) que puguin existir al Centre. La inscripció és voluntària, però el fet d’estar associat és molt aconsellable per les possibilitats que comporta un col·lectiu organitzat i les avantatges que suposa estar associat. RELACIONS FAMÍLIA – ESCOLA Per al nostre centre consideram que és molt important que s’estableixi una relació fluïda entre família i escola. La metodologia que tenim és un poc diferent al que els pares/mares han viscut i estan acostumats, per tant tenim la necessitat d’explicar el què feim. Volem que els pares/mares participin en les activitats del centre i per això tenim diferents formes per dur a terme aquesta participació: fer d’acompanyants a algunes sortides, poden organitzar alguns tallers o ser simplement ajudants, col·laborar i participar en festes del centre i en altres activitats que s’organitzin ja sigui a nivell d’aula o de centre. Això no implica que puguin interferir en aspectes pedagògics i d’organització que siguin competència de l’equip directiu i/o del claustre. CANALS DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES • Es fan dues reunions al llarg del curs. Una primera reunió informativa durant el setembre, que serà per tenir un primer contacte amb els mestres i donar a conèixer els objectius i l’organització generals del curs, les normes i pautes pròpies del cicle i del centre i altra informació que el tutor/a consideri que ha de donar. La segona reunió de pares es farà durant el segon trimestre per informar de l’evolució del curs i d’activitats més concretes del segon i tercer trimestre (acampades, sortides, possibles canvis d’organització del centre...). Aquestes reunions es faran 29
 30. 30. • • • • • • • sempre a partir de les 19’30 hores per afavorir la màxima participació de les famílies ja que és una hora en que la majoria de pares i mares ja han sortit del seu lloc de feina. Les dates de les reunions seran establertes per l’equip directiu per tal de no coincidir els diferents nivells. La reunió del mes de setembre, s’intentarà que tots els grups que tenguin un tutor nou, sigui abans de la data d’inici de les classes, prioritzant els grups de tres anys i de primer de primària. A principi de curs s’establirà el procés d’adaptació dels alumnes nouvinguts segons les instruccions que ens arribin des de la direcció general d' inspecció. Dins la primera setmana de setembre s’establirà un dia de portes obertes perquè els alumnes de tots els cursos puguin venir a visitar el centre i conèixer el mestre/a i la seva aula. Tot el professorat té fixada una hora dins l’horari d’exclusives per entrevistar-se amb les famílies individualment. Aquestes entrevistes poden ser sol·licitades pels pares o bé requerides pel professorat. S’han de mantenir un mínim de dues entrevistes amb cada família durant el curs. Els pares reben al final de cada avaluació un informe sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills/es que han de tornar als tutors/es signat. A educació primària, els alumnes tenen una agenda per apuntar els deures i les feines a fer, també ens serveix com a canal de comunicació entre mestres i família, que hauran de signar les dues parts per tal d’assegurar-se d’haver rebut la informació. A educació infantil utilitzaran un sobre per fer aquest traspàs d’informació. bloc del centre:www.molidenxema.blogspot.com.es on es poden trobar enllaços als diferents blocs de les aules i de les especialitats. Els pares que vulguin matricular els seus fills per primera vegada al centre seran informats de les línies bàsiques de funcionament mitjançant una trobada de portes obertes organitzades per l’ajuntament a nivell de ciutat, i així mateix podran conèixer les instal·lacions i diferents espais del centre. S’organitzaran moments on els pares i mares podran visitar l’aula del seu fill/a i també la resta d’espais de l’escola per poder veure les feines i diferents activitats fetes pels infants. DOCUMENTS ADMINISTRATIUS El centre disposa d’un arxiu on es guarden les autoritzacions dels pares/mares o tutors legals sobre el consentiment per a l’ús d’imatges dels seus fills i/o filles, clarament identificables, en activitats lectives, complementàries o extraescolars,que puguin ser publicades al bloc del centre, revistes, televisió, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública. És elecció dels pares/mares signar l’autorització de sortides per l’entorn (de caire anual) i les sortides d’un dia que es realitzen amb algun mitjà de transport. L' ensenyament complementari o la religió és decisió dels pares/mares o tutors legals dels alumnes i en aquest cas és necessària l’autorització d’aquests per matricular a un alumne/a en una d’aquestes opcions. Dins el mes de juny es dóna l’oportunitat a les famílies de canviar l’opció sempre que canviïn de cicle. Quan es fa una demanda psicopedagògica d’un alumne, els pares han de signar autorització per tal de poder fer l’observació i la valoració psicopedagògica del seu fill. 30
 31. 31. 8. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS Es considerarà personal d’administració i serveis (PAS) la conserge del centre i el personal de neteja nomenats per l’ajuntament. Conserge: La conserge prioritzarà les tasques que siguin comuns a tot el centre encomanades per l’equip directiu. La conserge pot realitzar tasques que li encomanem individualment sempre que estiguin relacionades amb la nostra tasca docent (fotocòpies, plastificar,...). La realització d’aquestes serà per ordre d’arribada. Funcions específiques de la conserge: - Recepció i atenció al públic en primera instància. Suport al professorat en tasques d’adequació d’una aula o d’una part del centre ( ordenació mobiliari, petites reparacions, cura de la farmaciola...) Distribució de documentació, enviats, dins i fora del centre, custòdia de claus, tasques de fotocopiadora. Guàrdia i custòdia:obertura i tancament del centre. Coneixement general de les infraestructures bàsiques (aigües,electricitat,calefacció...) i avisar quan se li encomani als tècnics responsables del manteniment. Servei general de conservació i reparació de l’edifici. La directora vigilarà el compliment de les seves obligacions i, en cas d’haver-hi alguna incidència o necessitat, ho comunicarà a l’ajuntament. Personal de neteja: Aquestes persones corresponen a una empresa contractada per l’ajuntament. És l’ajuntament o l’empresa que es posa en contacte amb el centre per informar de l’horari de les netejadores i altres temes relacionats amb aquest servei. En cas d’haver-hi alguna incidència com manca de subministraments de material de neteja, paper higiènic... serà el personal de neteja l’encarregat d’informar a l’empresa. 31
 32. 32. 9. MOBILIARI I MATERIAL El mobiliari del centre ha estat dotat per la Conselleria i per part del mateix centre amb les aportacions de les famílies. Conselleria continuarà dotant el centre amb el mobiliari d’aula que pertoqui així com vagi creixent el centre. El material didàctic i pedagògic ha estat dotat una part per la Conselleria i la majoria adquirit i elaborat pels mestres del centre amb els doblers de les famílies. L’adquisició de nou mobiliari o material ha d’estar justificat per l’equip de mestres que ho sol.licita i l’equip directiu és el que aprova la seva compra. Qualsevol despesa que supera els 2.300 euros ha de ser aprovada per Consell Escolar (normativa). En el mes de juny s’ha d’entregar un inventari d’aula amb el mobiliari i el material didàctic que hi ha. El préstec de mobiliari o material, per activitats en horari no lectiu, s’ha de sol.licitar a l’equip directiu que aprovarà o no aquest préstec. La cura i manteniment del mobiliari i del material és responsabilitat de tota la comunitat educativa. 10. ORGANITZACIÓ I ÚS DELS ESPAIS A principi de cada curs escolar en sessió de claustre s’informarà de la distribució dels espais disponibles en funció dels aprofitaments més adients i les necessitats previstes. S’intentarà que al final de cada curs, en la mesura del possible, es facin totes les previsions sobre el tema d' ubicació dels diferents espais (aules, ambients i espais comuns). L’ús i horari dels espais comuns estarà penjat a la porta d’aquests espais i a l’abast de tot el claustre. PATIS Pati d’educació primària. Hi aniran tots els alumnes des de 1r de primària fins a 6è. També s’utilitzarà aquest pati a l’hora d’educació física. Els infants de primària berenen a una zona determinada del pati (porxades, taules i grades). El temps de pati, es distribueix l’espai en tres zones diferents: futbol, bàsquet i joc lliure. Cada curs va a una d’aquestes zones un dia concret i es l’encarregat de pujar i baixar el material. Pati d’educació infantil. Serà pels alumnes d' EI 3 anys, 4 anys i 5 anys i compartit amb l’escoleta de Son Boga. Hi ha diferents zones: un parc de jocs, una caseta de fusta i troncs distribuïts de diferents maneres per convidar al joc, zona pavimentada i zona de bancs. Com a material de pati d’infantil tenim fustes per fer construccions, poals i pales i tricicles. Cada curs té assignat un dia per emprar els tricicles. Per poder cuidar els arbres i les plantes del pati, s’ha adequat un horari a les dues etapes perquè per cursos vagin a regar-los. 32
 33. 33. AULA D’INFORMÀTICA Cada grup s’ajustarà a l’horari establert a principi de curs. Aquesta aula està dotada amb 15 ordinadors per part de la Conselleria. És utilitzada per fer ambients, desdoblaments de grups, treballs de recerca en parelles,... AULA DE PSICOMOTRICITAT Cada grup tendrà l’horari establert a principi de curs. Duran a terme les sessions de psicomotricitat les mestres d’educació infantil o les mestres de suport. L’espai és utilitzat per fer un ambient d’educació infantil. També és utilitzada per fer activitats extraescolars els horabaixes (dansa, ritmes, taekwondo...) GIMNÀS Cada grup s’ajustarà a l’horari establert a principi de curs. En cas de pluja, hi ha establert per torns, el cicle o nivell a qui toca emprar-lo durant el temps de pati. L’espai és utilitzat per fer un ambient del primer cicle d’educació primària. També és utilitzada per fer activitats extraescolars els horabaixes (dansa, ritmes, taekwondo...) BIBLIOTECA Aquest espai es pot emprar sempre seguint l’horari que hi ha especificat a la porta i tenint en compte que s’empra per realitzar-hi un ambient d’infantil. També és utilitzada per fer activitats extraescolars els horabaixes (escacs ...) MENJADOR Aquest espai l’empren els monitors d’escola matinera al començament de la jornada i el temps de menjador escolar des de les 13.40h a les 16.00h. També s’utilitza en temps d’ambients d’infantil i sempre que qualque mestre ho necessiti. És utilitzat per torns per educació infantil els dies de pluja durant el pati. També s’hi duen a terme activitats extraescolars. El menjador és l’espai que s’ofereix a l’ajuntament quan ens demana un lloc per realitzar alguna activitat grupal (grups de treball serveis socials, reforç educatiu a nins i nines en edat escolar...) 33
 34. 34. 11. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS Instal·lacions del centre El professorat, per a l’execució i el desenvolupament de les funcions que té assignades, podrà fer ús de totes les instal·lacions del centre sempre que sigui necessari i dins l’horari laboral. En el cas d’espais o zones d’ús comú que tenen una funció específica ( informàtica, biblioteca, pistes esportives, sala de psicomotricitat... ) la seva utilització estarà subjecta a uns horaris preestablerts. La Direcció del centre haurà de garantir el coneixement d’aquests horaris per part de tot el personal del centre. En el cas d’horari d’activitats extraescolars, la utilització de les instal·lacions del centre se sotmetrà a les normes i directrius aprovades per l’ajuntament i amb el coneixement i consentiment de la Direcció i del Consell Escolar. Totes les persones de la comunitat educativa tendran cura del material i espais que utilitzin. En el cas que un alumne causi desperfectes als materials i/o instal·lacions per haver-ne fet un ús inadequat i no respectar les normes, la seva família es farà càrrec de les despeses de la reparació, segons valoració conjunta entre el tècnic, l’equip directiu, el tutor/a i pares dels alumnes implicats. L’equip directiu, juntament amb les observacions fetes per la resta del professorat vetllarà pel bon funcionament i ús correcte de les instal·lacions. Canalitzarà cap a l’ajuntament o la Conselleria d’educació les demandes de reparació i/o millora d’aquestes per tal d’aconseguir una bona conservació de l’edifici, de les instal·lacions i materials, al mateix temps que la seguretat dels alumnes. Notificació de l’ús 1. El professorat, el personal no docent i l’associació de pares i mares de l’alumnat del Centre,notificaran a la Direcció, amb la suficient antelació, el calendari de les respectives reunions. 2. L’ajuntament, com a propietari de les instal·lacions del Centre, en el cas de que necessiti fer-ne ús i sempre que no interfereixi les activitats escolars, ho comunicarà a la Direcció del Centre. 3. Altres entitats i/o associacions que vulguin fer ús de les instal·lacions de l’escola, hauran de demanar l’autorització a la Direcció del centre i a l’ajuntament per escrit. Responsabilitats La persona o entitat sol·licitant es farà càrrec dels desperfectes que es puguin derivar de la utilització de les instal·lacions del Centre. 34
 35. 35. 12. SEGURETAT I CONTROL Seguretat - El coordinador general i responsable màxim a nivell de seguretat del Centre serà el/la director/a. L’edifici disposarà d’extintors per emergències, l’ajuntament és el responsable de les revisions d’aquests materials. L’edifici ha de disposar de la corresponent instal·lació d’enllumenat d’emergència. Els elements potencialment perillosos han d’estar degudament protegits i senyalitzats. El centre disposarà, per escrit, d’un Pla d’evacuació , que serà conegut per tot el professorat. Hi haurà un plànol com a representació gràfica a cada classe i als diferents espais de l’escola. Al centre es realitzaran simulacres i plans d’evacuació acollint-se a les instruccions vigents. Del resultat de l’evacuació s’emetrà un informe a la Conselleria d’educació (prevenció de riscos laborals) perquè posin els mecanismes pertinents per a solucionar-ho en cas d’haver-hi incidències. També hi haurà un pla de seguretat i control de productes de neteja, potabilitat de l’aigua i de control de plagues realitzat per les empreses encarregades per l’ajuntament i sota supervisió de Direcció. Control - 1.Els punts de risc potencial, com la caldera de la calefacció o els armaris de comptadors, hauran de romandre tancats amb clau. 2.El material de laboratori (productes químics, material d’electricitat), en cas d’haver-n’hi, així com també les eines amb un risc potencial, romandran tancats amb clau. Aquest material només serà utilitzat per l’alumnat en presència del professorat. 13. MESURES DE REVISIÓ I CONTROL Mentre el centre vagi creixent, el ROF serà un document que s’haurà de revisar anualment, fent les variacions oportunes per a un millor funcionament del centre. 35

×