Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fddcd b02 documents_planificacio_v1_2015

1,732 views

Published on

Curs:
FERRAMENTES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS
Bloc II:
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DELS DOCUMENTS DE PLANIFICACIÓ D'UN CENTRE DOCENT
Objectius:
1. Determinar els apartats fonamentals dels documents de planificació d'un centre docent, a partir de la reglamentació vigent i de la idiosincràsia del propi centre, per a poder dissenyar uns documents eficients, pràctics i compartits per tota la comunitat educativa.
2. Aplicar ferramentes informàtiques de planificació, a partir de les noves tecnologies i de les dinàmiques de treball cooperatiu, per aconseguir un treball directiu eficient.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Fddcd b02 documents_planificacio_v1_2015

 1. 1. Bloc II Disseny i desenvolupament dels documents de planificació d'un centre docent 1 FERRAMENTES PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES DOCENTS Versió 1.0 març 2015 FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)
 2. 2. 2 1 • La planificació i els seus documents 2 • Projecte Educatiu de Centre (PEC) 3 • Projecte Curricular de Centre (PCC) 4 • Programació didàctica (PD) 5 • Programació General Anual (PGA) 6 • Documents interns (convocatòries, actes,...) 7 • Orientacions per al disseny i la posta en marxa 8 • Ferramentes informàtiques de planificació ÍNDEX DE CONTINGUTS Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ OBJECTIUS CLAU Determinar els apartats fonamentals dels documents de planificació d'un centre docent, a partir de la reglamentació vigent i de la idiosincràsia del propi centre, per a poder dissenyar uns documents eficients, pràctics i compartits per tota la comunitat educativa. Aplicar ferramentes informàtiques de planificació, a partir de les noves tecnologies i de les dinàmiques de treball cooperatiu, per aconseguir un treball directiu eficient. FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio
 3. 3. 3Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Principis bàsics de la planificació educativa FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio (Martin Bris, 2002, 24-25) 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 4. 4. 4Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Requisits mínims dels documents de planificació d’un Centre Educatiu FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Tots els documents han d’estar articulats entre sí Han d’elaborar-se en funció de la realitat de cada centre educatiu (estructura organitzativa i entorn) Han de ser flexibles, oberts i àgils (elaboració i aplicació) Han de representar opcions de concens de tota la comunitat educativa Han de revisar-se de forma constant Han de ser documents útils de treball i no documents burocràtics 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 5. 5. 5Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Documents de planificació d’un Centre Educatiu FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio PEC Projecte educatiu de centre PCC Projecte curricular de centre RRI Reglament de règim interior PD Programació didàctica PC Pla de convivència PAT Pla d’acció tutorial PNL-PL Projecte normalització lingüística – Projecte Lingüístic PFL Pla de foment de la lectura PTPS Pla de transició primària-secundària PMAD Plans de millora avaluació diagnòstica PAF Pla anual de formació PAD Pla d’atenció a la diversitat PA Programació d’aula POEP Pla d’orientació educativa i professional PGA MA Memòria anual PE Projecte econòmic Actes Informes Convocatòries Expedients DGC Document de gestió de centre Documents pragmàtics i institucionals (mitjà - llarg termini): PEC, PCC, RRI Documents contingents, operatius i institucionals (curt termini): PGA, PD, PE, DOC,.. ... 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 6. 6. 6Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Introducció. Concepte FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio És un document institucional de planificació educativa per a mitjà i llarg termini Inclou els valors, objectius i prioritats del centre amb intenció de permanència Dóna coherència a l'activitat educativa del centre Es modifica quan hi ha canvis educatius rellevants És obligatori i públic (l’han de conèixer tots els sectors educatius del centre i evidentment l'Administració educativa) El PEC entronca con tres principios directores para su realización: 1. Autonomía pedagógica y organizativa, 2. adaptación “al” y consideración “del” entorno, 3. identidad Ruiz (2011) 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 7. 7. 7Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació nacional. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio LOE - LOMQE Article 84 Admissió alumnat 9. La matriculació d'un alumne en un centre públic o privat concertat suposarà respectar el seu projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts als alumnes i a les seues famílies en les lleis… Article 120 Disposicions generals 2. Els centres docents disposaran d'autonomia per a elaborar, aprovar i executar un projecte educatiu i un projecte de gestió, així com les normes d'organització i funcionament del centre. 3. Les Administracions educatives potenciaran i promouran l'autonomia dels centres, de manera que els seus recursos econòmics, materials i humans puguen adequar-se als plans de treball i organització que elaboren, una vegada que siguen convenientment avaluats i valorats. Els centres sostinguts amb fons públics hauran de rendir comptes dels resultats obtinguts. Article 121 Projecte educatiu 1. El projecte educatiu del centre arreplegarà els valors, els objectius i les prioritats d'actuació. Així mateix, incorporarà la concreció dels currículums establits per l'Administració educativa que correspon fixar i aprovar al Claustre, així com el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments. 2. Aquest projecte, que haurà de tenir en compte les característiques de l'entorn social i cultural del centre, arreplegarà la forma d'atenció a la diversitat de l'alumnat i l'acció tutorial, així com el pla de convivència, i haurà de respectar el principi de no discriminació i d'inclusió educativa com a valors fonamentals, així com els principis i objectius recollits en aquesta Llei i en la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a la Educació 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 8. 8. 8Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació nacional. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio LOE - LOMQE Article 121 Projecte educatiu 3. ..., els centres establiran els seus projectes educatius, que hauran de fer-se públics a fi de facilitar el seu coneixement pel conjunt de la comunitat educativa... 4. Correspon a les Administracions educatives afavorir la coordinació entre els projectes educatius dels centres d'educació primària i els de educació secundària obligatòria... 5. Els centres promouran compromisos educatius entre les famílies o tutors legals i el propi centre ... per a millorar el rendiment acadèmic de l'alumnat. 7. Correspon a les Administracions educatives promoure l'especialització curricular dels instituts d'Educació Secundària en funció de les alternatives establides en aquesta Llei Orgànica, a fi que aquestes Administracions puguen programar una oferta educativa ajustada a les seues necessitats. Els centres docents inclouran les singularitats curriculars i d'organització i els corresponents agrupaments pedagògics en el seu projecte educatiu. Article 122 Recursos 2. Les Administracions educatives podran assignar majors dotacions de recursos a determinats centres públics o privats concertats, en raó dels projectes que així ho requerisquen o en atenció a les condicions d'especial necessitat de la població que escolaritzen. Aquesta assignació quedarà condicionada a la rendició de comptes i justificació de l'adequada utilització d'aquests recursos. Article 122.bis. Accions destinades a fomentar la qualitat dels centres docents. 1. Es promouran accions destinades a fomentar la qualitat dels centres docents, mitjançant el reforç de la seua autonomia i la potenciació de la funció directiva,... Aquestes accions comprendran mesures honorífiques... 2. Les accions de qualitat educativa partiran d'una consideració integral del centre, que podrà prendre com referència models de gestió reconeguts en l'àmbit europeu, .... a tal fi, els centres docents hauran de presentar una planificació estratègica ... 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 9. 9. 9Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació nacional. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio LOE - LOMQE Article 122.bis. Accions destinades a fomentar la qualitat dels centres docents. La realització de les accions de qualitat educativa estarà sotmesa a rendició de comptes pel centre docent. 3. El projecte educatiu de qualitat suposarà l'especialització dels centres docents, que podrà comprendre, entre unes altres, actuacions tendents a l'especialització curricular, a l'excel·lència, a la formació docent, a la millora del rendiment escolar, a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, o a l'aportació de recursos didàctics a plataformes digitals compartides. Les accions de qualitat educativa, que hauran de ser competitives, suposaran per als centres docents l'autonomia per a la seua execució, tant des del punt de vista de la gestió dels recursos humans com dels recursos materials i financers. 4. Per a la realització de les accions de qualitat, el director del centre disposarà d'autonomia per a adaptar, durant el període de realització d'aquestes accions, els recursos humans a les necessitats derivades dels mateixos. Les decisions del director hauran de fonamentar-se en els principis de mèrit i capacitat i hauran de ser autoritzades per l'Administració educativa corresponent, que s'encarregarà que es complisca la normativa aplicable en matèria de recursos humans. La gestió dels recursos humans serà objecte d'avaluació específica en la rendició de comptes. El director disposarà de les següents facultats: a) Establir requisits i mèrits específics per als llocs oferits ... b) Rebutjar, mitjançant decisió motivada, la incorporació a llocs en interinitat ... c) Quan el lloc es trobe vacant, sense estar cobert de manera definitiva per funcionari de carrera docent, i existisca finançament adequat i suficient, proposar, de forma motivada, la pròrroga en la comissió de serveis ... … 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 10. 10. 10Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Decret 234/1997 del 2 de setembre del Govern Valencià Reglament Orgànic i Funcional (ROF) Títol I. Disposicions de caràcter general. Títol II. Òrgans de govern. Títol III. Participació dels pares, mares i de l’alumnat del centre. Títol IV Òrgans de coordinació docent. Títol V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Títol VI. Consell de delegats d’alumnes. Títol VII. Règim econòmic de l’institut. Títol VIII. Règim d’ensenyaments. Títol IX. Avaluació dels instituts. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 11. 11. 11Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Els instituts disposaran d'autonomia per a definir el model de gestió organitzativa i pedagògica, que haurà de concretar-se en cada cas mitjançant els corresponents projectes educatius i curriculars i el reglament de règim interior (article 100 del Decret 234/1997). Després d'aquest article, el Títol V s'estructura en tres capítols: • Capítol I. Projecte educatiu de l'institut. • Capítol II. Projecte curricular d'etapa. • Capítol III. Programació general anual. Decret 234/1997 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 12. 12. 12Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Projecte educatiu Serà coordinat i redactat per l’equip directiu Serà aprovat pel director (modifica ció de la LOMQE) Serà públic Inclourà: 1. Finalitats i intencions educatives. 2. Pla de normalització lingüística. 3. Criteris bàsics respecte a: •Organització. •Participació de diversos estaments. •Atenció a la diversitat. •Coordinació amb serveis externs. •Participació del Consell Escolar. •Reglament de règim intern i pla de convivència. Decret 234/1997 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 13. 13. 13Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència per al PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio RESOLUCIÓ. Instruccions d’inici de curs (14 de juliol de 2014). Apartats del PEC 1. Valors, objectius i prioritats d'actuació, d'acord amb la identitat del centre. 2. Concreció dels currículums. 3. El tractament transversal de l'educació en valors (convivència i resolució de conflictes). 4. El pla de normalització lingüística o projecte lingüístic (Decret 127/2012). 5. El disseny particular dels programes lingüístics. 6. El pla de convivència. 7. El pla d'acció tutorial. 8. El pla d'atenció a la diversitat. 9. El pla per al foment de la lectura. 10. Les mesures de millora adoptades com a conseqüència dels resultats de l'avaluació diagnòstica. 11. El pla de transició de l'Educació Primària a l'Educació Secundària Obligatòria. 12. En el seu cas, el projecte educatiu del menjador escolar. 13. La proposta d'accions de formació permanent del professorat. 14. Els criteris bàsics que han d'orientar: l'organització i el funcionament de l'institut, la participació dels diversos estaments de la comunitat escolar, i les decisions sobre la coordinació amb els servicis del municipi i les relacions previstes amb institucions públiques i privades. 15. El Reglament de Règim Interior de l'institut, amb les normes bàsiques de convivència. 16. A més inclourà els aspectes següents: els procediments per a determinar les matèries optatives, els mecanismes per a materialitzar actuacions coordinades efectives entre els equips docents en els processos d'avaluació, les mesures organitzatives d'atenció educativa, les vies i els procediments de participació dels representants legals de l'alumnat, les fórmules de cooperació amb l'alumnat per a facilitar el seu progrés educatiu. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 14. 14. 14Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Proposta d’estructura del PEC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio 1. Anàlisi de l’entorn i del context (DAFO) 2. Valors, objectius i prioritats d'actuació 3. Tractament transversal de l'educació en valors 4. Projectes annexos PEC PL El pla de normalització lingüística, projecte lingüístic, programes lingüístics RRI - PC Reglament de règim interior i pla de convivència PFL Pla de foment de la lectura PAT - PAD Pla d’acció tutorial i pla d’atenció a la diversitat PMAD Plans de millora avaluació diagnòstica PAF Pla anual de formació PT P-S Pla de transició primària - secundària Criteris bàsics d’organització, participació i coordinació. PCC Projecte curricular de centre EC Especialització curricular 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 15. 15. 15Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Reglament de Règim Interior FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Normes que garantisquen el compliment del pla de convivència. b) L’organització que faça possible la participació de tots els membres de la comunitat educativa. c) L’organització i el repartiment de responsabilitats no definides per la normativa vigent. d) Els procediments d’actuació del consell escolar, i si és el cas, les comissions que es constituïsquen en este per a agilitzar el seu funcionament. e) L’organització dels espais del centre. http://www.docv.gva.es/datos/2008/04/09/pdf/2008_4159.pdf Elabora: Equip directiu 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 16. 16. 16Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla de convivència FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Diagnòstic de l’estat de la convivència en el centre. b) Composició i pla d’actuació de la comissió de convivència. c) Mesures i accions orientades a la promoció de la convivència i a la prevenció de conflictes per a aconseguir un adequat clima educatiu en el centre. d) Procediments d’actuació i d’intervenció previstos en el reglament de règim intern del centre. Els procediments han de preveure actuacions diferenciades en funció del tipus de conducta. e) Detecció de necessitats i planificació d’accions de formació en la matèria de convivència adreçades a la comunitat. f) Estratègies per a realitzar la difusió, el seguiment i l’avaluació del pla de convivència en el marc del projecte educatiu. g) Procediment per a articular la col·laboració amb entitats i institucions de l’entorn en el pla de convivència http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/01/pdf/2014_7282.pdf Elabora: Equip directiu 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 17. 17. 17Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla de normalització lingüística FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Objectius. b) Actuacions en cada un dels àmbits d’intervenció: • en l’administratiu i social, • en l’acadèmic o de gestió pedagògica, • interacció didàctica i interrelació amb l’entorn sociofamiliar. c) La temporalització. d) Criteris d’avaluació del pla. http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/pla_norma_linguistica.htm Elabora: COCOPE 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 18. 18. 18Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Projecte lingüístic FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Anàlisi del context. • Programes plurilingües autoritzats en el centre. • Programes experimentals autoritzats prèviament en el centre amb relació a l’alumnat plurilingüe. • Actuacions generals i específiques dissenyades en funció de la realitat lingüística de l’alumnat. b) Objectius lingüístics generals del centre. • Relació nominal del professorat implicat. Titulacions i competència lingüística del professorat. • Planificació d’accions de formació del professorat en competència lingüística. • Organització de l’educació plurilingüe. Llengües d’ensenyança de les diferents matèries, àmbits o mòduls no lingüístics i atenció a la diversitat. • Organització dels recursos humans i materials del centre per a l’aplicació del programa plurilingüe. • Presència i ús de les llengües en els àmbits administratiu, de gestió, de planificació pedagògica i social, i d’interrelació amb l’entorn. c) Criteris i procediments previstos per a la implantació, desenrotllament, seguiment i avaluació del projecte lingüístic. • Calendari d’implantació. http://www.cece.gva.es/ocd/sedev/val/pl.htm Elabora: COCOPE – Equip directiu Decret 127/2012 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 19. 19. 19Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla d’atenció a la diversitat FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Concreció del currículum. b) Adaptacions curriculars individuals significatives (ACIS). c) Adaptacions d’accés al currículum. d) Organització de l’opcionalitat. e) Organització d’activitats de reforç. f) Mesures educatives complementàries per a l’alumnat que romanga un any més en el mateix curs. g) Programa de diversificació curricular. h) Programes de qualificació professional inicial, en aquells nivells que continuen vigents transitòriament. i) Altres programes d’atenció a la diversitat que realitze el centre. j) Avaluació psicopedagògica. k) L’orientació educativa, psicopedagògica i professional i la tutoria. http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/val/atdiversidad.htm Elabora: Departament Orientació 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 20. 20. 20Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla d’acció tutorial FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Criteris generals d’orientació per a la tutoria. b) Criteris generals d’orientació per al professorat (desenrotllament de les seues matèries). c) Activitats d’informació i assessorament acadèmic i professional per a l’alumnat (opcions educatives o especialitats,adaptació i participació, desenrotllament personal i integració). • La planificació ha de fer possible la coordinació entre el professorat i les famílies. • Cal potenciar la prevenció i mediació per a la resolució pacífica dels conflictes en la millora de la convivència escolar. http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/es/atdiver_orienta.htm Elabora: Departament Orientació - Tutors 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 21. 21. 21Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla de foment de la lectura FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Justificació del pla. b) Anàlisi de necessitats en l’àmbit de la lectura. c) Objectius específics que es pretenen aconseguir amb el desenrotllament d’este pla. d) Planificació i temporització durant el curs escolar d’activitats que s’han de realitzar amb la finalitat d’assolir els objectius del pla. e) Recursos materials, humans i organitzatius per a la consecució d’este pla. f) Avaluació de resultats. http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/docs/Directrius_Pla_de_Foment_de_la_Lectura.pdf Elabora: Comissió 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 22. 22. 22Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla de transició de primària a l’ESO FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Concreció relativa a la coordinació entre els equips docents d’Educació Primària i d’Educació Secundària: • Composició i procés de constitució dels equips de transició. • Planificació general d’actuacions: identificació de necessitats, objectius, activitats generals, mecanismes i estratègies per a potenciar la coordinació entre els equips docents, i calendari de treball. b) Programa de desenrotllament competencial per a l’alumnat del tercer cicle d’Educació Primària, i de primer i segon d’Educació Secundària Obligatòria, focalitzat en l’impuls de l’autonomia i la iniciativa personal, i l’autoregulació cognitiva, emocional, conductual i l’escolar específicament. c) Concreció dels àmbits, les actuacions prioritàries i els mecanismes de col·laboració entre els centres docents i les famílies. d) Mecanismes de seguiment i avaluació del pla de transició. http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/23/pdf/2011_7216.pdf Elabora: Equips directius dels centre de primària i secundària 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 23. 23. 23Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Pla de formació anual FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Línies estratègiques d’actuació 1. Noves metodologies d’ensenyança-aprenentatge com a ferramenta per a aconseguir l’èxit escolar. 2. La formació plurilingüe. 3. La incorporació i augment de la presència de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els processos d’ensenyança/ aprenentatge. 4. Escola inclusiva: convivència, atenció a la diversitat i tutoria. 5. La dimensió europea de l’educació: programes d’aprenentatge permanent i Erasmus+. 6. Organització escolar i participació social. 7. Desenrotllament i implantació del currículum http://www.cece.gva.es/per/es/sfp_4a_paf.asp Elabora: Equip directiu i coordinador de formació de centre 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 24. 24. 24Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Plans de millora i avaluació diagnòstica FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio a) Anàlisi inicial (grau d’adquisició de les competències bàsiques objecte de la prova de diagnòstic). b) Mesures de reforç i millora que consideren necessàries. c) Altres actuacions acadèmiques i organitzatives que siguen acordades. http://www.cece.gva.es/eva/val/evaluacion.htm http://www.cece.gva.es/eva/docs/evaluacion/val/preguntes.pdf Elabora: COCOPE Mesura de millora Competències bàsiques involucrades Àmbit de millora Objectius Activitats Recursos Metodologia Responsables 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 25. 25. 25Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Introducció. Concepte FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Projecte curricular de centre Projecte curricular d’etapa Proposta pedagògica Concreció curricular És un document institucional de planificació educativa per a mitjà i llarg termini És un document d’intervenció educativa perquè estableix les directrius per a la implementació dels processos d'ensenyament-aprenentatge en les aules. A partir del PEC, proposa estratègies d'actuació educativa per a aconseguir els objectius que el centre s'ha proposat. El PCC és un document eminentment pedagògic, el qual estableix una sèrie d'estratègies educatives coherents per al conjunt d'etapes educatives que s'imparteixen en el centre. És un document viu que facilita la coherència i la coordinació pedagògica, i on ha d’identificar-se de forma clara: • Què, com i quan ensenyar? • Què, com i quan avaluar? 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 26. 26. 26Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència sobre el PCC. Decret 234/1997 FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio El projecte curricular d’etapa concretarà i complementarà el Currículum. • La comissió de coordinació pedagògica coordinarà i es responsabilitzarà de la seua redacció. • En el procés de reflexió ha d’assegurar-se que participe tot el professorat. • Seran aprovats i avaluats pel DIRECTOR (modificació LOMQE) i es lliurarà una còpia al Consell Escolar. • Una vegada aprovats es faran públics i estaran en secretaria a disposició de qui els sol·licite. Segons l’article 104 del Decret 234/1997, el PCC inclourà: 1. L’adequació dels objectius generals a l’entorn i l’alumnat del centre. 2. Criteris metodològics de caràcter general. 3. Procés d’avaluació (avaluació i promoció). 4. Orientacions per incorporar els temes transversals. 5. Determinació de matèries optatives. 6. Tractament a la diversitat i adaptació curricular. 7. Criteris d’avaluació del procés d’ensenyança i de la pràctica del professorat. 8. Pla d’orientació educativa, psicopedagògica i professional. 9. Programacions didàctiques. 10. Avaluació de projectes i programes d’innovació. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 27. 27. 27Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Proposta d’estructura del PCC FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio PCC 1. Objectius pedagògics generals (adequació pedagògica dels objectius del PEC) 2. Criteris metodològics (enciclopèdic, constructivist a, socio- constructivist a,…) 3. Avaluació i qualificació (orientacions i criteris per a l’avaluació, marges de qualificació,... ) 4. Temes transversals i competències bàsiques (orientacions per al seu desenvolupa ment) 5. Determinació de materies optatives (oferta i justificació) 6. Avaluació de la pràctica docent i dels projectes d’innovació 7. Projectes relacionats PL El pla de normalització lingüística, projecte lingüístic, programes lingüístics RRI - PC Reglament de règim interior i pla de convivència PFL Pla de foment de la lectura PAT - PAD Pla d’acció tutorial i pla d’atenció a la diversitat PMAD Plans de millora avaluació diagnòstica PT P-S Pla de transició primària - secundària PD Programació didàctica EC Especialització curricular PEC 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 28. 28. 28Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Introducció. Concepte FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio La necessitat de programar: 1. Els docents, com en qualsevol altra professió, requereixen planificar la seua tasca. 2. La planificació és imprescindible per poder complir les estipulacions d’instàncies superiors, la contextualització amb l’entorn, i allunyar-se de l’intuïcionisme. Concepte de programació didàctica: És un instrument de planificació curricular específic per a cada matèria. Correspon al professorat l’adequació de les programacions a les característiques específiques de l’alumnat encomanat. Es tracta de decidir i explicar: 1. Què, quan i cóm ensenyar. 2. Què, quan i cóm avaluar. Els elements a tindre en compte alhora de dissenyar una programació són els següents: marc normatiu, context i entorn, resultats d’avaluacions anteriors o avaluacions inicials, peculiaritats del professorat i de l’alumnat, i continguts a impartir. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 29. 29. 29Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència sobre la PD. FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Apartats mínims de la programació didàctica La RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, concretament a l'apartat 2.4 de l'annex I (Programacions didàctiques i memòria) indica que el professorat planificarà la seua activitat docent d'acord amb els articles 106 i 107 del Decret 234/1997 i amb l'Orde 45/2011 que regula l'estructura de les programacions didàctiques en l'ensenyança bàsica. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 30. 30. 30Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència sobre la PD. FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Decret 234/1997 V. Autonomia pedagògica i organitzativa. Els continguts mínims que ha de tindre una programació didàctica en la Comunitat Valenciana (Decret 234/1997 del 2 de setembre, article 106) són: 1. Objectius. 2. Continguts. 3. Criteris d’avaluació. 4. Distribució temporal de continguts. 5. Metodologia didàctica a aplicar. 6. Materials i recursos didàctics a utilitzar per l’alumnat. 7. Concreció dels temes transversals del Currículum. 8. Activitats extraescolars. 9. Adaptacions curriculars i programes de diversificació. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 31. 31. 31Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació autonòmica. Influència sobre la PD. FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Programació Didàctica segons l'Orde 45/2011 1. Introducció (justificació de la programació i contextualització). 2. Objectius. (generals i específics). 3. Competències bàsiques. 4. Continguts. Estructura i classificació. 5. Unitats didàctiques (organització i distribució temporal) 6. Metodologia (orientacions didàctiques). 7. Avaluació (criteris d’avaluació i qualificació, activitats de reforç, avaluació del procés d’ensenyament). 8. Mesures d'atenció a l'alumnat amb NEE. 9. Foment de la lectura. 10. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació. 11. Recursos didàctics i organitzatius. 12. Activitats complementàries. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 32. 32. 32Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Proposta d’estructura del PD FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio http://naullibres.com 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 33. 33. 33Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ PA – Programació d’aula. Concepte i estructura FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Programació didàctica • Orientacions sense concretar • Document de centre Programació d’aula • Document d’intervenció educativa de molt curt termini • Concreció de la programació didàctica. • Últim nivell de concreció curricular • Document de professor/professora Tal i com ocorre amb l’estructura de la Programació Didàctica, els apartats i l’estructura d’una unitat de treball també són molt variables. Una possible estructura és la següent: 1. Introducció. 2. Índex de continguts. 3. Objectius. 4. Preconeixement. 5. Esquema. 6. Exposició. 7. Activitats, pràctiques i treballs. 8. Resum – mapa mental 9. Altres: glossari, bibliografia, autoavaluació,... 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 34. 34. 34Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Introducció. Concepte FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Document de planificació educativa a curt termini que arreplega tots els aspectes relatius a l'organització i funcionament del centre, inclosos els projectes, el currículum, les normes, i tots els plans d'actuació acordats i aprovats. El seu punt d’eixida són les conclusions i propostes de millora adoptades i recollides en la Memòria Anual (MA) del curs anterior. L'elaboració de la PGA ha de començar a principis del curs escolar (setembre). El claustre, i el Consell Escolar han de formular propostes per a la seua redacció. Defineix, per a un curs escolar (curt termini), els documents de planificació educativa de mitjà i llarg termini (PEC, PCC,...) La PGA és un document del centre docent que indica les seues intencions i compromisos educatius en cada curs escolar. Les funcions bàsiques de la PGA són: • Establir les actuacions del centre docent per a millorar els seus resultats educatius. • Permetre avaluar la validesa del PEC i del PCC. • Afavorir la connexió dels professors i dels òrgans de coordinació docent. • Facilitar la participació i la col·laboració de la comunitat escolar. • Concretar les responsabilitats educatives i organitzatives dels diferents membres i òrgans de la comunitat escolar. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 35. 35. 35Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Legislació. Influència sobre la PGA FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio LOE - LOMQE La PGA inclourà: a) El pla de convivència. b) Les actuacions prioritàries en els àmbits següents: • Desenrotllament del currículum i activitats complementàries i extraescolars, • Orientació escolar. • Situació de l’aplicació programes lingüístics de l’institut. • Anàlisi del procés d’aplicació del pla de normalització lingüística. • Programa anual de formació permanent del professorat. • Actuacions i programes per a l’atenció a la diversitat, per a la convivència i per a l’acció tutorial. c) Procediments, calendari i terminis per a la realització d’estes activitats. d) Mecanismes d’avaluació de les mesures de millora adoptades de les proves diagnòstiques del curs anterior. e) Horari general de l’alumnat i criteris pedagògics per a elaborar-lo, així com els horaris dels diferents grups d’alumnat i dels programes, i també els horaris del professorat. f) Memòria administrativa que inclourà el document d’organització del centre, l’estadística de principi de curs i la situació de les instal·lacions i de l’equipament. g) El programa anual del menjador escolar. h) Mesures en relació amb l’ensenyança de les llengües i el plurilingüisme. i) Aspectes relatius a l’organització i el funcionament del centre, incloent-hi els projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats. Decret 234/1997 i Instruccions Inici de curs 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 36. 36. 36Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Proposta d’estructura de la PGA FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio La PGA concreta anualment la resta de documents de centre, per tant, recomane fer referència a aquestos documents i afegir de forma explícita allò que es desenvoluparà de forma més concreta en cada curs. Proposta d’apartats de la PGA 1. Dades generals del Centre Educatiu 2. Referència al projecte de direcció Objectius anuals 3. Propostes de millora de la MA curs anterior. 4. Accés als projectes i als plans de Centre: PEC, PCC, PD, RRI, PC, PAT, PAD, PL, PFL, PMAD, PTP-S, EC Enllaç WEB 5. Proposta AAEE i activitats complementàries. 6. Projectes a desenvolupar durant el curs. Projectes d’innovació, convocatòries externes,... 7. Objectius previstos per al curs. Objectiu – accions – temporalització – responsable 8. Criteris d’avaluació de la PGA. Indicadors i nivell d’acceptabilitat 9. Calendari escolar, horari general del centre i criteris de disseny 10. Memòria administrativa. Itaca 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 37. 37. 37Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Memòria anual (MA) FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio La MA avalua la PGA i representa la seua base per al curs següent. • Recopila resultats • Valora realitzacions • Proposa millores Proposta d’apartats de la MA 1. Dades generals del Centre Educatiu 2. Avaluació dels objectius de la PGA Objectius – Indicadors _Nivell d’acceptabilitat – Resultat - Valoració 3. Avaluació dels projectes i plans de centre: PD, RRI, PC, PAT, PAD, PL, PFL, PTP-S, EC Indicadors - Nivell d’acceptabilitat – Resultat - Valoració 4. Avaluació AAEE i activitats complementàries. 5. Avaluació dels projectes desenvolupats durant el curs. 6. Memòria administrativa. Itaca 7. Propostes de millora 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 38. 38. 38Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ Documents d’ús intern FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Projecte econòmic Projecte de comunicació Sistemes de Qualitat Convocatòries Informes Actes Parts de disciplina Plantilles d’ús docent … • Coherència (estètica i contingut) • Correcció legislativa • Accés i ús • Registre • Possibilitat d’informes ERP 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 39. 39. 39Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Itineraris a seguir per dissenyar un document de planificació de centre Plantejament deductiu Enunciar en 1er lloc la definició institucional i a partir d’esta, definir els propòsits (objectius) i derivar l’estructura organitzativa i la formalització de les normes. Es tracta d’una estructura racionalista que cal aplicar de forma flexible Plantejament inductiu Elaboració del PEC a partir d’aspectes parcials i molt concrets Es tracta d’una estructura menys organitzada, però igualment vàlida. Usualment suposa més treball i molta revisió per tal de mantindre la coherència Itinerari concurrent Antúnez y Joaquín Gairín (1996 – pàgina 16) 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 40. 40. 40Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Fases d’elaboració dels documents de centre • Analitzar la diapositiva següent 1. Motivació, sensibilització i justificació • DAFO, accions, etapes, temporalització, responsables, equips de treball • Participació i consens 2. Planificació • Potenciar processos participatius de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) • Crear un grup dinamitzador (comissió coordinadora) • Crear grups de treball (cada grup amb uns rols determinats) • Partir d’acords i documents ja existents al Centre 3. Execució • Claustre i Consell Escolar • Web, sala de professorat, departaments,... 4. Aprovació i difusió Adaptació de la proposta de Antúnez y Joaquín Gairín (1996 – pàgines 17, 18, 19 i 20) 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 41. 41. 41Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Motivació, sensibilització i justificació Antúnez (1993, 95-102) 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 42. 42. 42Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Possibles problemes d’elaboració de documents Informació insuficient o confusa Distribució i priorització de tasques incorrecta Planificació que no respon a les necessitats Anàlisi DAFO incorrecte Planificació massa rígida Acords sense consens (votació) Incompliment de compromisos Participació desequilibrada en els grups de treball Configuració errònia dels grups de treball Falta de lideratge Resistència als canvis Falta de compromís 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 43. 43. 43Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Algunes recomanacions No hi ha que tindre presa (“step by step”) Seguir les fases indicades en les diapositives anteriors (mai executar sense preparar el camí) Partir de la situació real del centre (DAFO) Promoure metodologies de treball participatiu Realitzar el plantejament com a una oportunitat de millora Seleccionar de forma correcta als líders de cadascun dels equips. Recolzar-los en tot moment i animar-los a seguir endavant. Mantindre la seua motivació Facilitar eficientment els recursos necessaris Recordar constantment la finalitat dels documents de planificació (millora del procés d’ensenyament i aprenentatge i incidència directa sobre l’alumnat i el treball del professorat) 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 44. 44. 44Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Projectes singulars Projecte singular: projecte sota demanda amb un o pocs productes singulars i amb un llarg període de desenvolupament Característiques Es requereix d'un equip qualificat de recursos humans. És necessari definir una estructura i una coordinació (figura o equip coordinador). La planificació i el control es realitza baix comanda. … Documents de planificació Tècniques PERT (tècniques de revisió i avaluació de programes) Mètode de treball per a analitzar les tasques involucrades que són necessàries per a completar un projecte singular, així com identificar els recursos mínims necessaris per a poder completar aquest projecte. Objectius: optimitzar la combinació entre durada, costos i recursos; informar de les activitats crítiques; informar al respecte de la planificació i la marxa general del projecte. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 45. 45. 45Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Una visió general Disseny, desenvolupament i posta en marxa d’un document de planificació de centre Projecte singular PERT GRAFO Diagrama Gantt Representació gràfica de les tasques de seqüència d'operacions d'un projecte Ferramenta gràfica que pretén mostrar el temps de dedicació previst per a diferents tasques o activitats al llarg d'un temps total determinat. 1. Identificació de tasques. 2. Temporització d'aquestes tasques (durada, data prevista de començament i de finalització, i data real d'inici i de finalització). 3. Consum de recursos. 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 46. 46. 46Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Possibles ferramentes informàtiques de planificació 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques
 47. 47. 47Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Programari lliure d’escriptori 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques Vídeo-Tutorial (introducció): http://www.youtube.com/watch?v=0WHr-8RYDcw Manual: http://www.uco.es/~lr1maalm/Manual-openproj.pdf http://www.projectlibre.org/
 48. 48. 48Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Programari lliure en línia 4. PD 5. PGA 2. PEC 6. Documents interns 3. PCC 1. Planificar 7. Disseny i posta en marxa 8. Ferramentes informàtiques http://www.gantter.com/ Vídeo-Tutorial (introducció): https://www.youtube.com/watch?v=-Ngn1rIHKko Manual: http://www.bilib.es/fileadmin/user_upload/oficinamovil/Documentos/Planificacion/Gan tter/manualavanzado/Gantter_-_Manual_avanzado.pdf
 49. 49. 49Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Exemples Buscador GVA http://www.cece.gva.es/buscador.asp?cx=007749835014355174361%3Azbdlu7b nv6y&cof=FORID%3A11&q=&sa=Buscar C.E.I.P. León Felipe (diversos documents de Centre) http://mestreacasa.gva.es/web/leonfelipe/42 C.E.I.P Jara Carrillo (diversos documents de Centre) https://www.murciaeduca.es/cpjaracarrillo/sitio/index.cgi?wid_seccion=12&wid _item Salesianos. Ciudad de los Muchachos (PEC) http://ciudaddelosmuchachos.com/index.php?option=com_content&view=articl e&id=507:proyecto-educativo-2013-14&catid=37:cartelera&Itemid=1 IES Miguel Delibes (PEC) http://ies.migueldelibes.torrejondelacalzada.educa.madrid.org/archivos/proyect os/ies_md_pec.pdf IES Santa Úrsula (diversos documents de Centre) http://www.iessantaursula.org/proyecto-educativo/ Liceo Español Cervantes (Roma) (PGA) http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/proyectoeducativo/ programaciongeneralanual/PGA.pdf IES Ruiz de Alda (RRI) http://www.iesruizdealda.com/index.php/nuestro-centro/2013-07-30-08-07-32 C.E.I.P Joaquin Carrión (DOC) http://www.joaquincarrion.com/PGA%202013-2014%20-%20DOC.pdf …
 50. 50. 50Raúl Solbes i Monzó http://raulsolbes.wordpress.com/ FDDCD_B02_DocumentsPlanificacio Bibliografia Raül Solbes i Monzó • Grau, S. (2005). La organización de un centro escolar. Documentos para su planificación. Alicante: Editorial Club Universitario. ISBN: 978-84- 8454-476-0 • Santamaría, R. M., & Navarro, A. (2012). Organización y planificación escolar. Madrid: Editorial Síntesis. ISBN: 978-84-9756-814-2 • Carda, R. M. y Larrosa, F. (2012). La organización del centro educativo: manual para maestros. Madrid: Editorial ECU. ISBN: 84-8454-384-6. • Gairín, J. y Darder, P. (2003). Organización de centros educativos. Aspectos básicos. Barcelona: Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-7197-302-3 • Antúnez, S., y Gairín, J. (1996). La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-7827-142-9. • LEY ORGÁNICA 2/2006. (3 de mayo de 2006). de Educación. Boletín Oficial del Estado, 17158, de 4 de mayo de 2006. • LEY ORGÁNICA 8/2013. (9 de diciembre de 2013). para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 295, de 10 de diciembre de 2013. • DECRETO 234/1997. (2 de septiembre de 1997) Por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 14226, de 8 de septiembre de 1997. • Resolució de 14 de juliol de 2014, la qual dicta instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent. • Resolucions i ordes a les que fa referència la resolució anterior

×