Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMAPROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL)esborrany1.PREÀMBULLa comissió de Coordinació P...
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMAllengua, pot ser ni el més important. Per aquest motiu, els alumnes no catalanoparlants, quev...
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMA4. Independentment de la llengua en que s’imparteixin les matèries no lingüístiques l’alumnat...
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMACATALÀ Llengua daprenentatgeCASTELLÀANGLÈS 2 sessions setmanals. 1h.5ANYSCATALÀ Llengua dapre...
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMACATALÀ 35 hores de català (1 hora de racons)230 hores de matemàtiques (1 hora de racons)130 h...
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMA8. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL TIL.CURS 2013-2014 4t Educació Infantil Edu...
JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMA8. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL TIL.CURS 2013-2014 4t Educació Infantil Edu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Til moli d'en xema

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Til moli d'en xema

  1. 1. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMAPROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL)esborrany1.PREÀMBULLa comissió de Coordinació Pedagògica del CEIP Molí den Xema (en representació el claustre), ien relació al Decret 15/2013 que, per imperatiu legal, ens obliga a transformar el projecte lingüísticdel nostre centre en un programa de tractament integrat de llengües, consideram:• Que aquest projecte no ve donat per raons científiques sinó per raons polítiques. No hi hacap estudi que demostri la necessitat de la seva aplicació. A més va en contra dels principispedagògics amb més acceptació per part de la comunitat educativa i de la comunitatcientífica internacional.• Que el Decret TIL entra en contradicció amb la legislació vigent com l’Estatutd’Autonomia, la Llei orgànica d’Educació (LOE) i la Llei de Normalització Lingüística.Opinam que aquest decret no permetrà que els alumnes assoleixin lobjectiu indicat a la Lleide Normalització Lingüística, en el sentit que en acabar letapa descolarització obligatòria,tots els alumnes han de tenir un domini similar de les dues llengües oficials.• Col·lisiona amb els principis i fonaments dels Projectes educatius dels Centres (PECs).Vol eliminar uns projectes lingüístics que funcionen i que tenen el suport de quasi el 90%dels pares i mares de les illes Balears i no dóna solució als problemes reals que té el sistemacom és el fracàs escolar, i l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials ol’atenció a la diversitat.• Que ha estat elaborat sense cap tipus de consens amb els diferents estaments de lacomunitat educativa i desoint les veus en contra de la comunitat pedagògica, de lesinstitucions acadèmiques d’obligada consulta (Universitat de les Illes Balears) i delsorganismes com la FAPA i el Consell Escolar de les Illes Balears, que a l’informe aprovatdia 31 de gener de 2011, a l’apartat de recomanacions per a la millora del sistema educatiureclamava un augment de la presència i de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit educatiu.• Que no hi ha cap informe que demostri que “el fracàs escolar en Balears es deu a laimmersió lingüística”. Com a educadors ens preocupen aquest tipus de declaracionsrealitzades per dirigents polítics ja que estan basades en opinions i no en dades. Enspreocupa aquesta ignorància i desconeixement del món educatiu per part dels nostresrepresentants . El model actual, avalat pels resultats obtinguts a les proves de diagnosi delIAQSE, elaborades per la pròpia Conselleria dEducació Cultura i Universitats i pelsresultats de linforme PISA 2009, demostren que el grau dassoliment de la competència encomunicació lingüística en llengua castellana són iguals o superiors al grau dassoliment delcatalà, i cap dells no és inferior a les competències bàsiques assolides a altres àrees. Encontra de lapreciació del tot errònia que lensenyament en català ha perjudicat eldesenvolupament de les habilitats lingüístiques en castellà.• Que no hi existeix cap informe sociolingüístic que demostri que el català està plenamentnormalitzat tal com afirma el Consell Consultiu al dictamen del decret. Lescola és l’únicainstitució en què està mínimament normalitzat i lúnic entorn capaç de compensar la desigualpresència de les dues llengües en la societat. L’han llevat de l’administració pública, ja no ésun requisit, a l’empresa privada és residual, als mitjans de comunicació, gairebé inexistent.Com sap qualsevol lingüista lescola no és lúnic indret en que les persones aprenen una
  2. 2. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMAllengua, pot ser ni el més important. Per aquest motiu, els alumnes no catalanoparlants, queviuen en entorns molt castellanitzats, només poden aprendre el català en lentorn formal delescola.• Com qualsevol educador sap, la responsabilitat d’ensenyar una llengua estrangera nopot recaure de forma exclusiva sobre el sistema educatiu, i correspon a altres instànciesdeterminar un model lingüístic als mitjans de comunicació i més present a la societat, talcom es fa a altres països europeus, on les pel·lícules i animacions infantils són en versióoriginal i existeix una gran oferta de beques destades a lestranger. A més pensam que elnivell B2 és totalment insuficient per explicar amb fluïdesa els continguts duna àrea.Per tot això el claustre del CEIP Molí den Xema decidí per majoria que el millor era acollir-se al’article 20 de decret TIL. Ens sembla que és la manera menys dolenta d’aplicar-lo i la que redueixl’impacte negatiu de l’aplicació del decret.2.CONTEXT SÒCIO-CULTURAL I ECONÒMIC DEL CENTREEl nostre centre té alumnes de molt diverses característiques culturals, predominant la pròpia delnostre territori, però també amb una important representació d’alumnes d’origen magrebí i una altrad’origen sud-americà.El nivell sociocultural mitjà de les famílies és el que predomina, encara que també hi ha casos denivell sociocultural baix. Com per tot, la crisi també ha afectat a famílies del nostre centre. Aquestfet té un caire negatiu en quant a les possibilitats econòmiques de les famílies, però a la vegada té elcaire positiu que les famílies tenen més possibilitat d’apropar-se al centre en moments que aquestdemana la seva col·laboració.Pel que fa a l’entorn físic, el centre es troba situat a la perifèria de Manacor, molt a prop del’avinguda del Ferrocarril i a la vegada amb contacte directe amb el camp. De fet, el nom del centreté el seu origen en el molí fariner que hi ha en el camp de la part posterior del centre. L’edifici estàal costat del parc del Molí d’en Beió (Escola de Mallorquí) i del centre concertat La Salle deManacor.3. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES. CRITERIS GENERALS.ACTUACIONSGENERALS I ESPECÍFIQUES. OBJECTIUS I ESTRATÈGIESA. CRITERIS GENERALS.ACTUACIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES.1. Atenent a l’exposat a l’epígraf 3 de l’article 20 del Decret 15/2013, per imperatiu legal, lallengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i la llengua castellana, llengua cooficial, seranles llengües vehiculars del centre2. Ateses les circumstàncies econòmiques, la precipitació amb la que s’ha exigit l’elaboraciód’aquest projecte i que la plantilla no estarà definida fins a final de juliol i inicis desetembre, el professorat elaborarà durant el proper curs, a les seves programacions, materialscomplementaris en anglès o en castellà segons la llengua vehicular de la matèria.3. Lensenyament de castellà es farà de manera transversal a totes les matèries no lingüístiques.Degut a que al centre no sutilitzen llibres lorganització daquestes matèries quedaranconcretades a les programacions del curs vinent.
  3. 3. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMA4. Independentment de la llengua en que s’imparteixin les matèries no lingüístiques l’alumnatpodrà contestar els exàmens en llengua catalana, per tal que la dificultat per expressar elconeixement de la matèria –especialment en llengua anglesa– no dificulti la superació de lesassignatures o l’assoliment de les respectives competències (aquesta mesura tindrà caràctertemporal. Les successives actualitzacions del projecte permetran revisar-ne la pertinència enfunció del nivell competencial assolit per l’alumnat al llarg dels anys d’implantació deldecret 15/2013).5. La CCP potenciarà, especialment a 1r cicle de Primària, la implantació de didàctiquescentrades en el desenvolupament de la competència lingüística: expressió i comprensió oral,programes de foment de la lectura,...B. OBJECTIUS I ESTRATÈGIESEls objectius específics del projecte TIL han de ser coherents amb els del Projecte Educatiu deCentre, en relació a formació integral de lalumne i el desenvolupament de les seves capacitats,abordant la realitat des de tots els àmbits i àrees. En conseqüència, aquests objectius tenen uncaràcter subordinat, així com les estratègies dirigides a realitzar-los. Això significa que, en tant enquant la Conselleria no doti la implantació del TIL de recursos propis, i en ús de l’autonomia decentre, els recursos humans del centre continuaran mantenint les prioritats marcades pels diferentsdocuments aprovats per CCP i claustre que delimiten la línia pedagògica del centre, especialmentpel que fa referència a l’atenció a la diversitat i al reforç educatiu.1. Aconseguir que els nostres alumnes adquireixin el domini en llengua catalana, llenguacastellana i llengua anglesa, segons les competències adequades al projecte educatiu delcentre.2. Flexibilitzar i adaptar el TIL a la realitat del centre.3. Treballar la llengua com a eix transversal de tots els aprenentatges.4. Flexibilitzar la formació del professorat en l’adequació i millora del seu nivell lingüístic i enel coneixement de noves metodologies.5. Participar de forma activa amb els agents educatius oferts per l’entorn, institucions i entitatsprivades.4. CONCRECIÓ DE LES ÀREES, MATÈRIES, MÒDULS O ÀMBITS DE CONEIXEMENTEN CADASCUNA DE LES LLENGÜES (ha dincloure hores).A. EDUCACIÓ INFANTILAquesta serà la distribució horària per al curs 2013/2014.3 ANYSCATALÀ Llengua daprenentatgeCASTELLÀ 1 sessió setmanal (audicions, conta-contes) 1 h.ANGLÈS Es farà una sessió setmanal danglès.1h.4 ANYS
  4. 4. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMACATALÀ Llengua daprenentatgeCASTELLÀANGLÈS 2 sessions setmanals. 1h.5ANYSCATALÀ Llengua daprenentatgeCASTELLÀANGLÈS 2 sessions setmanals. 1h.B. EDUCACIÓ PRIMÀRIA1ER CURSCATALÀ 4 hores de català (1 hora de racons)230 hores de matemàtiques (1 hora de racons)230 hores de Coneixement del Medi (projectes)130 dEducació Física.030 de música1h. de religió/alternativaCASTELLÀ 4 h. de castellà1h. de matemàtiques30 min. De medi.30 min. DEducació Física.30 min. De música.1h dambients (ens movem)ANGLÈS 2 hores de llengua anglesa.2 hores de plàstica.1 hora dambients (welcome)3ER CURSCATALÀ 3 hores de català (1 hora de racons)3 hores de matemàtiques (1 hora de racons)130 hores de Coneixement del Medi (projectes)130 dEducació Física.1 de música1h. de religió/alternativaCASTELLÀ 3 h. de castellà1h. de matemàtiques30 min. De medi.30 min. DEducació Física.1h De música.ANGLÈS 2 hores de llengua anglesa.2 hores de plàstica.1 hora dambients (de Plàstica o welcome)5È CURS
  5. 5. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMACATALÀ 35 hores de català (1 hora de racons)230 hores de matemàtiques (1 hora de racons)130 hores de Coneixement del Medi (projectes)130 dEducació Física.1h de música1h. de religió/alternativaCASTELLÀ 35 h. de castellà1 h. de matemàtiques30 min. De medi.30 min. DEducació Física.1h taller descriptors.ANGLÈS 2 hores de llengua anglesa.1 hores de plàstica.1 hora de taller (welcome)5. RELACIÓ DE PROFESSORS. TITULACIÓ I COMPETÈNCIA.Actualment, en el centre disposam de tres mestres amb lhabilitació B2 de llengua anglesa:• Maria Antònia Esteva, mestra de llengua estrangera.• Xavier Fuster Menayo, mestre de llengua estrangera.• Margalida Payeras Socias, mestra de llengua estrangera.Les persones encarregades de fer les sessions en llengua estrangera de les àrees no lingüístiquesseran les mateixes que faran làrea danglès. No sabem encara qui seran perquè dos dels mestresanomenats anteriorment no tenen la plaça definitiva en el nostre centre.6. CRITERIS PER LATENCIÓ ESPECÍFICAALS ALUMNES DINCORPORACIÓTARDANAAMB DEDICIT DE CONEIXEMENTS AMB ALGUNA DE LES DUESLLENGUES OFICIALS I DELS ALUMNES NESEAquest tipus dalumnat sincorpora directament al que serà el seu grup de referència. Els suports querebel grup són dirigits en primer lloc a aquests alumnes amb desconeixement de les dues llengüesoficials treballant amb grups reduïts o individualment a moments molt concrets, mai sessionssenceres. Sutilitzen tècniques dimmersió lingüística.7. CRITERIS DE COORDINACIÓ ENTRE LES ÀREES IMPLICADES EN EL PROCÉSDENSENYAMENT- APRENENTATGE DE LA LLENGUAANGLESA. METODOLOGIESI COORDINACIÓ INTERDISCIPLINAR.A partir del proper curs sestablira 1 hora setmanal de coordinació entre els mestres que ocupin lesplaces despecialistes danglès i que impartiran les matèries no lingüístiques en aquesta llengua.
  6. 6. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMA8. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL TIL.CURS 2013-2014 4t Educació Infantil Educació primària 1r,3r, 5èCURS 2014-2015 4t i 5è Educació infantil Educació primària1r/2n3r/4t5è/6èCURS 2015-2016 Educació infantil Educació primària9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE INTEGRAT DE LLENGUESEls criteris i mecanismes de coordinació seran els mateixos que tenim establerts en el nostreProjecte educatiu i desenvolupats en la Concreció Curricular de centre.A la Comissió de coordinació pedagògica (CCP), el coordinador de cada cicle faràd’interlocutor/a entre el propi cicle i la comissió; i treballarà per aconseguir que els acords presos escompleixin.Així mateix, la CCP i les sessions d’avaluació serviran per anar avaluant l’aplicació i els resultatsacadèmics. Aquesta avaluació quedarà reflectida a les actes de les sessions davaluació i a laMemòria de final de curs.L’equip de suport juntament amb l’equip docent faran el seguiment de l’alumnat NESE.Els mestres que imparteixen les classes en anglès es reuniran setmanalment per coordinar i posar encomú el seguiment d’aquesta llengua.A la memòria anual el centre incorporarà el seguiment i lavaluació del projecte de tractamentintegral de llengües.
  7. 7. JUNY 2013. CEIP MOLÍ DEN XEMA8. PLANIFICACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DEL TIL.CURS 2013-2014 4t Educació Infantil Educació primària 1r,3r, 5èCURS 2014-2015 4t i 5è Educació infantil Educació primària1r/2n3r/4t5è/6èCURS 2015-2016 Educació infantil Educació primària9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE INTEGRAT DE LLENGUESEls criteris i mecanismes de coordinació seran els mateixos que tenim establerts en el nostreProjecte educatiu i desenvolupats en la Concreció Curricular de centre.A la Comissió de coordinació pedagògica (CCP), el coordinador de cada cicle faràd’interlocutor/a entre el propi cicle i la comissió; i treballarà per aconseguir que els acords presos escompleixin.Així mateix, la CCP i les sessions d’avaluació serviran per anar avaluant l’aplicació i els resultatsacadèmics. Aquesta avaluació quedarà reflectida a les actes de les sessions davaluació i a laMemòria de final de curs.L’equip de suport juntament amb l’equip docent faran el seguiment de l’alumnat NESE.Els mestres que imparteixen les classes en anglès es reuniran setmanalment per coordinar i posar encomú el seguiment d’aquesta llengua.A la memòria anual el centre incorporarà el seguiment i lavaluació del projecte de tractamentintegral de llengües.

Views

Total views

2,080

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,569

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×