REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
46017602 CEIP Explorador Andrés
C/ Campoamor, 88
46022 VALÈNCIA
Aprovat pel Consell Escolar el...
2
ÍNDEX
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
INTRODUCCIÓ
1. Característiques del centre escolar.
2. Estructures organitzatives.
2.1. Gove...
3
Art. 12.- Promoció de la responsabilitat i de l'esforç personal.
Art. 13.- Promoció de la formació.
TÍTOL II.- DELS DRET...
4
Art. 32.- Pràctica i recepció de les comunicacions.
Art. 33.- Les faltes d'assistència i avaluació.
Art. 34.- Decisions ...
5
Art. 52.- Deures.
TÍTOL V.- DELS DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT EN L'ÀMBIT DE LA
CONVIVÈNCIA ESCOLAR.
CAPÍTOL I.- DRETS ...
6
DISPOSICIÓ PRELIMINAR.
El present reglament serà aplicable a tota la Comunitat Educativa, que forma
part d'este Centre i...
7
• Correspon als òrgans de govern, en primera instància la vigilància del
compliment i protecció dels drets bàsics dels a...
8
Les comissions es reuniran una vegada al trimestre i sempre que ho
sol licite qualsevol dels seus membres. En tot cas, s...
9
- L'Equip Directiu assessora al director en els assumptes de la seua
competència.
- Elabora el projecte educatiu.
- Coor...
10
Correspon al Coordinador:
- Participar en l'elaboració del PCC de nivell i presentar en la Comissió
Pedagògica les prop...
11
2.2.3.- .Els Tutors.
Les seues funcions estan regulades en els articles 84, 85 i 86 del
ROF (Reglament Orgànic de funci...
12
aconseguixen a la comunitat educativa amb la intenció de respondre a la
problemàtica que sorgisca en el desenrotllament...
13
4.- Base legal.
La LOE així com el Decret 39/2008 del 4 d'abril sobre la convivència en els
Centres docents no universi...
14
relació jurídica amb el Centre, càrrecs directius o funcions docents que
exercisca.
Els principis generals del Centre i...
15
clima escolar per als processos d'ensenyança–Aprenentatge establits en el pla
de convivència, fonamentant-se en la cult...
16
3. El Pla d'Acció Tutorial potenciarà el paper de la tutoria en la prevenció i i
mediació per a la resolució pacífica d...
17
Art. 12.- Promoció de la responsabilitat i de l'esforç personal
Tots els membres de la comunitat educativa, des dels se...
18
TÍTOL II.- DELS DRETS I DEURES DELS ALUMNES
CAPÍTOL I.- DELS DRETS DE L'ALUMNAT.
La concessió de places escolars per a ...
19
9. La capacitació per a l'exercici d'activitats professionals i intel lectuals.
10. La formació per a la pau, cooperaci...
20
9. Estos drets podran ser exercits, en el cas d'alumnat menor d'edat, pels seus
pares, mares, tutors o tutores.
Art. 17...
21
15. A associar-se una vegada acabada la seua relació amb el Centre o al terme de
la seua escolarització, en entitats qu...
22
3. A rebre les ajudes i suports precisos per a compensar les carències i
desavantatges de tipus personal, familiar, eco...
23
f) Respectar l'exercici del dret i el deure a l'estudi dels altres alumnes i
alumnes.
g) Respectar l'exercici del dret ...
24
d) Utilitzar adequadament les instal lacions, materials i recursos educatius
utilitzats en el Centre.
e) Respectar els ...
25
Normes de convivencia
- És deure fonamental de tots els que constituïxen la comunitat escolar crear
un clima de convivè...
26
Equip Directiu, que avisarà a la família. En el cas que esta conducta siga
reiterada es donarà part als servicis pertin...
27
9. No se subministraran medicaments en el centre; si algun alumne/a ho requerix
puntualment, la família acudirà al mate...
28
2. La convivència en les aules.
La convivència en classe reflectix una actitud responsable respecte al treball
propi i ...
29
subzones assignades a 1r,2é i 3r cursos de Primària i, una
altra, als altres cursos.
2. L'alumnat s'organitza per a uti...
30
4. Les eixides del recinte escolar.
1. L'alumnat que, en horari escolar, haja d'abandonar el Centre per causa
justifica...
31
El professorat portarà un registre de conductes contràries a les normes de
convivència i mantindrà informada la família...
32
Art. 30.- Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures
educatives disciplinàries.
Es consideren circ...
33
econòmic de la seua reparació o restabliment, sempre que el professorat, o qualsevol
membre del Centre docent responsab...
34
Art. 34.- Decisions col lectives d'inassistència a classe
Les decisions col lectives d'inassistència a classe adoptades...
35
f) El furt o el deteriorament intencionat d'immobles, materials,
documentació o recursos del Centre.
g) El furt o el de...
36
b) Compareixença immediata davant del cap o cap d'estudis o el director
o la directora.
c) Amonestació per escrit.
d) R...
37
h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o
complementàries que tinga programades el Centre du...
38
Art. 37.- Comunicació als pares, mares, tutors/es, de l'alumnat que siga
objecte de tals mesures.
Totes les mesures cor...
39
En aquelles situacions en què es reclame la implicació dels pares en l'actuació i
estos la rebutgen, el Centre ho posar...
40
l) La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte greument la
convivència en el Centre.
m) La negativa reitera...
41
2. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes
tipificades en l'article anterior, exc...
42
l) La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte
greument la convivència en el Centre.
o) L'accés indegut o s...
43
• Els fets imputats.
• La data en què es van produir els mateixos.
• El nomenament de la persona instructora.
• El nome...
44
d. La mesura educativa .Disciplinària aplicable entre les previstes en
l'article 43 d'este RRI.
e. La competència del d...
45
d. Suspensió d'assistència al Centre.
3. Tindran període màxim de validesa de cinc dies.
4. En casos més greus, en les ...
46
c) A participar en el procés d'ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles,
sense detriment de les competències ...
47
3. En cada Centre docent podran existir associacions de pares i mares d'alumnes
integrades pels pares, mares, tutors o ...
48
g) Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa.
h) Ensenyar als seus fills i filles a cuidar...
49
TÍTOL V.- DELS DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT EN L'ÀMBIT DE LA
CONVIVÈNCIA ESCOLAR.
CAPÍTOL I .- DRETS DEL PROFESSORAT....
50
11. A la defensa jurídica i protecció de l'administració pública en els
procediments que se seguisquen davant de qualse...
51
j) Controlar les faltes d'assistència, així com els retards dels alumnes i
les alumnes i informar d'això els pares, mar...
52
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en Llei de Propietat
Intel lectual.
u) Atendre pares, mares, tutors, tutores,...
53
intensitat, conseqüències o reiteració, perjudiquen la convivència en els
Centres docents.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Pri...
54
ANNEX I.- REGLAMENT DE MENJADOR.
SERVICI DE MENJADOR ESCOLAR
1. OBJECTIUS I FINALITATS.
El Menjador Escolar és una inst...
55
5. Realitzar el balanç econòmic al finalitzar el curs escolar.
6. Totes les accions que siguen necessàries per al bon f...
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
RRI Explorador Andrés
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RRI Explorador Andrés

612 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
309
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RRI Explorador Andrés

 1. 1. REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR 46017602 CEIP Explorador Andrés C/ Campoamor, 88 46022 VALÈNCIA Aprovat pel Consell Escolar el dia 24 d’octubre de 2012
 2. 2. 2 ÍNDEX DISPOSICIÓ PRELIMINAR INTRODUCCIÓ 1. Característiques del centre escolar. 2. Estructures organitzatives. 2.1. Govern i representació del centre. 1. El Consell Escolar. 2. Claustre de Professors. 3. Equip Directiu. 2.2.Òrgans de coordinació docent. 1. Equips de cicle. 2. Comissió de Coordinació pedagògica. 3. Els Tutors. 2.3. Calendari Escolar. 3. Principis generals i objectius globals. 4. Base legal. TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS. Art. 1.- Objectius. Art. 2.- Àmbit d'aplicació. Art. 3.- Principis generals. Art. 4.- Exercici dels drets. Art. 5.- Garanties. Art. 6.- Promoció de la convivència. Art. 7.- La mediació. Art. 8.- El Projecte Educatiu de Centre. Art. 9.- Aula de Convivència. Art. 10.- Comissió de Convivència del Consell Escolar del centre. Art. 11.- Reglament de Règim Interior.
 3. 3. 3 Art. 12.- Promoció de la responsabilitat i de l'esforç personal. Art. 13.- Promoció de la formació. TÍTOL II.- DELS DRETS I DEURES DELS ALUMNES I LES ALUMNES. CAPÍTOL I. – DELS DRETS DE L'ALUMNAT. Art. 15.- Dret a una formació integral. Art. 16.- dret a l'objectivitat en l'avaluació. Art. 17.- Dret al respecte de les pròpies conviccions. Art. 18.- Dret a la integritat i la dignitat personal. Art. 19.- Dret a la participació. Art. 20.-Dret a l'associació i reunió Art. 21.-Dret d'informació. Art. 22.- Dret a la llibertat d'expressió. Art. 23.- Dret d'ajudes i suports. CAPÍTOL II. – DELS DEURES DE L'ALUMNAT. Art. 24.- Deure d'estudi i assistència a classe. Art. 25.- Deure de respecte als altres. Art. 26.- Deure respectar les normes de convivència. TÍTOL III.- DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA. CAPÍTOL I.- PRINCIPIS GENERALS. Art. 27.- Plans de Convivència. 1. Normes de convivència. 2. La convivència en les aules. 3. La convivència en el pati de recreació. 4. Les eixides del recinte escolar. 5. Utilització del col legi i del material. 6. Tipificació de les faltes i la seua correcció. Art. 28.- Incompliment de les normes de convivència. Art. 29.- Aplicació de mesures correctores i disciplinàries. Art. 30.- Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives disciplinàries. Art. 31.- Reparació de danys materials.
 4. 4. 4 Art. 32.- Pràctica i recepció de les comunicacions. Art. 33.- Les faltes d'assistència i avaluació. Art. 34.- Decisions col lectives d'inassistència a classe. CAPÍTOL II.- CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MESURES CORRECTORES. Art. 35.- Tipificació. Art. 36.- Mesures educatives correctores. Art. 37.- Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l'alumnat que siga objecte de tals mesures. Art. 38.- Competència per a aplicar les mesures educatives correctores. Art. 39.- Constància escrita i registre de les mesures educatives correctores. Art. 40.- Prescripció. Art. 41.- Reiteració de conductes. CAPÍTOL III.- CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. Art. 42.- Tipificació. Art. 43.- Mesures educatives disciplinàries. Art. 44.- Responsabilitat penal. Art. 45.- Aplicació i procediments. Art. 46.- Instrucció i proposta de resolució. Art. 47.- Resolució i notificació. Art. 48.- Prescripció. Art. 49.- Mesures de caràcter general. TÍTOL IV.- DELS DRETS I DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES I ALUMNES EN L'ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA. CAPÍTOL I.- DRETS I DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES I ALUMNES. Art. 50.- Drets. Art. 51.- Dret d'associació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i alumnes. CAPÍTOL II.- DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES I ALUMNES.
 5. 5. 5 Art. 52.- Deures. TÍTOL V.- DELS DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT EN L'ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR. CAPÍTOL I.- DRETS DEL PROFESSORAT. Art. 53.- Drets. CAPÍTOL II.- DEURES DEL PROFESSORAT. Art. 54.- Deures. TÍTOL VI.- DELS DRETS I DEURES DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS EN L'ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR EN ELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS. Art. 55.- Drets i deures. DISPOSICIONS ADDICIONALS. Primera.- Reglament de Règim Interior del centre. Segona.- Inspecció educativa. DISPOSICIONS TRANSISTORIAS. Primera.- Adaptació dels reglaments de règim interior. Segona.- Règim transitori dels expedients disciplinaris. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Única. Derogacions. ANNEX I.- REGLAMENT DE MENJADOR.
 6. 6. 6 DISPOSICIÓ PRELIMINAR. El present reglament serà aplicable a tota la Comunitat Educativa, que forma part d'este Centre i la seua ignorància no eximix del seu compliment. INTRODUCCIÓ 1. Característiques del Centre Escolar. El Col legi Explorador Andrés és de titularitat pública i depén directament de la Conselleria d'Educació. Situat a la Comunitat Valenciana, dins de la comarca de l'Horta, pertany Al districte 22 de l'Ajuntament de València i el districte 13 de la circumscripció núm.1 de la Conselleria. Ocupa un edifici amb dos portes d'accés, una en el carrer Campoamor i una altra en el carrer Poeta Més i Ros. La seua zona d'influència és la compresa entre els carrers: Justo i Pastor, Cardenall Benlloch, Serradora i l'avinguda dels Tarongers. En este Centre s'impartix una línia de: • Educació Infantil: 3, 4 i 5 anys en P.I.P. • Educació Primària de 1r a 6t cursos en P.I.P. 2. Estructures organitzatives. 2.1.-Govern i representació del Centre: El Consell Escolar, Claustre de Professors i l'Equip Directiu. • Són òrgans col legiats: El Consell Escolar del Centre i el Claustre de Professors. Són òrgans unipersonals: director, secretari, Cap d'Estudis. • Els òrgans de govern vetlaran perquè les activitats dels centres públics es desenrotllen amb subjecció als principis constitucionals, garantia de neutralitat ideològica i respecte a les opcions religioses i morals dels pares respecte a l'educació dels seus fills. Així mateix vetlaran per l'efectiva realització dels fins de l'educació, i per la millora de la qualitat de l'ensenyança.
 7. 7. 7 • Correspon als òrgans de govern, en primera instància la vigilància del compliment i protecció dels drets bàsics dels alumnes, així com els deures dels mateixos. 2.1.1. El Consell Escolar del Centre. El consell escolar del Centre tindrà les atribucions següents: • Decidir sobre l'admissió d'alumnes, amb subjecció estricta al que establix la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l'Educació i disposicions que la despleguen. • Aprovar el projecte de pressupost del Centre. • Aprovar i avaluar la programació general del Centre amb caràcter anual. • Elaborar les directrius per a la programació i desenrotllament de Menjadors escolars, activitats complementàries, visites i viatges, colònies d'estiu, etc. • Establir relacions de col laboració entre altres Centres amb fins culturals educatius. • Aprovar el reglament de règim intern del Centre, prèvia la seua elaboració per tots els sectors representats en el mateix. • Proposar la renovació de les instal lacions i equip escolar del Centre, així com vigilar la seua conservació. • Supervisar l'activitat general del Centre en els aspectes administratius i docents. • Conéixer l'evolució del rendiment escolar general del Centre a través dels resultats de les avaluacions. • Conéixer les relacions del Centre amb les institucions i empreses del seu entorn, en especial dels òrgans públics que porten acabe tasques de responsabilitat en matèria educativa. • Informar la memòria del Centre. El consell escolar del Centre es reunirà una vegada al trimestre i sempre que el convoque el seu president o ho sol licite, almenys, un terç dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva una reunió en el 1r trimestre de cada curs i una altra en el 3r trimestre. En el si del consell escolar existiran 4 comissions: econòmica, pedagògica, de menjador, de baremació i de convivència.
 8. 8. 8 Les comissions es reuniran una vegada al trimestre i sempre que ho sol licite qualsevol dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva una reunió en el 1r trimestre de cada curs i una altra en el 3r trimestre. El consell escolar podrà constituir comissions de tipus permanent (de règim interior, activitats complementàries...). 2.1.2. Claustre de professors. El claustre de professors és l'òrgan propi de participació d'estos en el centre. Estarà integrat per la totalitat dels professors que presten servicis en el mateix i serà presidit pel director del mateix. Són competències del claustre de professors: − Programar les activitats docents del Centre. − Triar els seus representants en el consell escolar. − Fixar i coordinar criteris sobre la labor d'avaluació i recuperació de l'alumnat. − Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació o investigació pedagògica, així com en la formació i perfeccionament del professorat. − Elevar a l'equip directiu propostes per a l'elaboració de la programació general del Centre i per al desenrotllament de les activitats que fa referència l'article anterior. Així mateix informar la dita programació abans de la seua presentació al consell escolar. − Qualsevol altra que puga ser-li atribuïda reglamentàriament. El claustre es reunirà una vegada cada dos mesos i sempre que el convoque el director o ho sol licite un terç dels seus membres. En tot cas serà perceptiva una sessió del Claustre al principi de curs i una altra al final del mateix. L'assistència al claustre serà obligatòria per a tots els components del mateix. 2.1.3. Equip directiu. Els titulars dels òrgans unipersonals de govern constituïxen L’Equip Directiu del Centre. Les seues funcions estan regulades en els articles 19, 24 i 25 del R.O.F. (Reglament de Funcionament de Centres), Decret 233/1997, de 2 de setembre:
 9. 9. 9 - L'Equip Directiu assessora al director en els assumptes de la seua competència. - Elabora el projecte educatiu. - Coordina l'elaboració de la PGA i de la Memòria Anual del centre. - Afavorix i potència la participació de la comunitat educativa. - Coordina les actuacions dels diferents equips del centre. 2.2.- Òrgans de coordinació docent: Equips de cicle, Comissió de Coordinació Pedagògica i Tutors 2.2.1. Equips de cicle. Les seues funcions estan regulades en els articles 78 al 81 del ROF(Decret 233/1997, de 2 de setembre). Agrupa a tot el professorat que impartix docència en el cicle i davall la supervisió del Cap d'Estudis han d'exercir les funcions de: - Realitzar propostes per a l'elaboració del PCC (Projecte Curricular de Centre) - Organitzar i desenrotllar els coneixements del cicle. - Analitzar els objectius aconseguits. - Proposar mesures de millora. - Realitzar ACIS (Adaptacions Curriculars) per als alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) en coordinació amb el Servici d'Orientació Educativa. - Realitzar les activitats escolars complementàries i extraescolars corresponents al cicle, aprovades en la PGA (Programació General Anual) - Vetlar per la coherència i continuïtat de les accions educatives en el transcurs de l'etapa educativa corresponent. - Coordinar la promoció dels alumnes segons els criteris establits en el Centre. Cada equip de cicle estarà dirigit per un Coordinador, designat pel director, entre els membres del cicle i a proposta dels seus components.
 10. 10. 10 Correspon al Coordinador: - Participar en l'elaboració del PCC de nivell i presentar en la Comissió Pedagògica les propostes formulades per l'equip. - Coordinar, junt amb el Cap d'Estudis, les funcions de tutoria de l'alumnat del cicle. - Coordinar la distribució dels continguts pedagògics corresponents al el seu cicle segons el PCC. Els coordinadors cessaran en les seues funcions: - Al terme del seu mandat, que serà de dos cursos acadèmics. - Renúncia motivada, acceptada per la direcció - Revocació per part de la direcció, a proposta raonada de l'equip de cicle, amb audiència de la persona interessada. - Trasllat de Centre o altres circumstàncies. 2.2.2. Comissió de Coordinació Pedagògica. Les seues funcions estan regulades en l'article 83 del ROF (Decret 233/1997, de 2 de setembre). Estarà integrada per: • El director, que serà el president. • El Cap d'Estudis. • Els Coordinadors de Cicle. • L'Especialista d'Educació Especial. • L'Especialista del Servici d'Orientació Educativa. Qualsevol altre membre del Claustre necessari per a realitzar les tasques previstes en l'àmbit de les seues atribucions. El secretari de la comissió serà el més jove dels seus integrants a excepció del director. Atés que en este centre la plantilla és molt reduïda, considerem que és més efectiu que a esta Comissió acudisca tot el professorat.
 11. 11. 11 2.2.3.- .Els Tutors. Les seues funcions estan regulades en els articles 84, 85 i 86 del ROF (Reglament Orgànic de funcionament. Decret 233/1997, de 2 de setembre). La tutoria i orientació de l'alumnat formarà part de la funció docent. Cada grup d'alumnes tindrà un professor tutor designat pel director/a, a proposta del Cap d'Estudis, d'acord amb els criteris establits pel Claustre i comunicats al Consell Escolar. El Cap d'Estudis coordinarà el treball dels tutors, mantenint per a això les reunions periòdiques necessàries, que es van aprovar en la PGA 2.3.- Calendari escolar. El calendari escolar serà el que cada curs aprove la Conselleria d'Educació. L'horari serà el que, a proposta del Consell Escolar, siga aprovat per la Direcció Territorial. 3.- Principis generals i objectius globals. Els fins i principis que inspiren el present reglament fan referència als establits en els articles 1 i 2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, entre els quals fan referència a: 1. Al ple desenrotllament de la personalitat i capacitats de l'alumnat. 2. L'educació en el respecte als drets i deures fonamentals. 3. L'educació en l'exercici de la tolerància. 4. A la llibertat dins dels principis democràtics de convivència. 5. La prevenció de conflictes i la seua resolució pacífica. 6. L'educació en la responsabilitat individual i en el mèrit i l'esforç personal. 7. La participació, com a valor bàsic per a la formació dels ciutadans/es. 8. Especial atenció a l'autonomia dels Centres docents a través de l'elaboració de projectes educatius i protagonismes dels òrgans col legiats de control i govern dels Centres docents. 9. Creació de l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres, en el qual cal destacar la creació del PREVAIG VORE (Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència), que tracta d'integrar mesures que
 12. 12. 12 aconseguixen a la comunitat educativa amb la intenció de respondre a la problemàtica que sorgisca en el desenrotllament de les tasques educatives. El dit Observatori, es constituïx com un òrgan consultiu la missió del qual és previndre, conéixer i analitzar els problemes de convivència en els Centres docents i contribuir a la millora del clima escolar. En este sentit l'Orde de 31/03/06 regula el Pla de convivència dels centres docents establint l'obligatorietat d'elaborar plans de convivència entesos com a programes d'actuació adaptats als distints contextos. Este programa atén als punts següents: a) Responsabilitat per part dels poders públics per a la seua consecució. b) Responsabilitat dels pares, mares, tutors/s'a complir amb l'escolarització dels seus fills/s'i atendre a les necessitats educatives que els sorgisquen. c) Exigència a pares/mares, tutors/s'a la participació activa i regular en el procés educatiu tant en l'escola com en la llar, proporcionant suport, ajuda i la transmissió de valors perquè l'alumne/a perceba la importància de l'educació i de la convivència com una qüestió essencial. d) Acceptació i enteniment de la labor docent per part de la societat, i més en concret per pares, mares, tutors/s'i alumnat, mereixent el seu respecte, consideració i valoració. e) Els alumnes, pares/mares, professors/es, el col lectiu educatiu, gaudixen dels drets que li són reconeguts per la legislació vigent, en cada cas. Açò implica al seu torn, assumir les responsabilitats i deures que es deriven de l'exercici d'estos. f) Establir, delimitar i garantir l'exercici de tals drets i l'assumpció de les responsabilitats, en atenció a l'objectiu principal de fomentar una convivència adequada en els Centres docents.
 13. 13. 13 4.- Base legal. La LOE així com el Decret 39/2008 del 4 d'abril sobre la convivència en els Centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els Drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis marcaran el desenrotllament del present RRI del CEIP EXPLORADOR ANDRÉS. TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS. Art. 1.-Objectius. 3. Aconseguir una bona convivència escolar que permeta el desenrotllament integral de l'alumnat. 4. Regulació dels drets i deures de l'alumnat, pares, mares, tutors/es, professorat i personal d'administració i servicis en l'àmbit de la convivència. 5. La regulació de les normes de convivència i dels processos per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar. Art. 2.-Àmbit d'aplicació. El CEIP Explorador Andrés, com a òrgan social amb fins educatius i com a servici públic realitza la seua gestió democràticament i garantix per mitjà d'este reglament el funcionament intern, la participació activa dels alumnes, dels treballadors del Centre (docents i no docents) i dels pares o tutors dels alumnes, per a la qual cosa establix els drets, competències i obligacions de tots i cada u, delimita els òrgans i funcions, fixant com a màxim òrgan de decisió el consell escolar en què tots estan representats. Art. 3.- Principis generals. 2. Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures sense més distincions que aquelles que es deriven de la seua edat i de les etapes de les ensenyances que cursen. 3. Tots els pares i tutors d'alumnes tenen els mateixos drets en el desenrotllament educatiu dels seus fills i tutelats. 4. Tot el professorat, així com qualsevol persona que desenrotlle la seua activitat educadora en el centre té els mateixos drets en el desenrotllament educatiu de l'alumnat, sense més distincions que aquelles que es deriven de la seua
 14. 14. 14 relació jurídica amb el Centre, càrrecs directius o funcions docents que exercisca. Els principis generals del Centre i les seues concrecions hauran d'estar d'acord, aplicar-se interpretar-se, segons els principis democràtics de convivència i els drets llibertats constitucionals, entre els que cobren rellevància especial els següents: 1. Dret a l'honor, a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge. 2. Llibertat d'organització i dret de reunió. 3. Llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus. 4. Dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. 5. Llibertat de càtedra. 6. Cooficialitat del valencià i el castellà. Art.4 Exercici dels drets. L'exercici dels drets per part dels alumnes i les alumnes, dels pares, mares, tutors i tutores, del professorat, així com del personal de Administració i servicis, en l'àmbit de la convivència escolar, implica el reconeixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa. Art.5.- Garanties 1.-Correspon a l'Administració Educativa de la Comunitat Valenciana i als òrgans de govern del Centre vetlar perquè els drets i deures de la comunitat educativa siguen prou coneguts , correctament exercits i efectivament garantits, d'acord amb el que establix el Decret 39/2008 de 4 d'abril i normativa d'aplicació. 2.- Es garantirà la confidencialitat de les dades personals així com qualsevol altra informació que poguera afectar la imatge i dignitat personal de qualsevol membre de la comunitat educativa. 3.- L'arxiu, custòdia i l'expedició de totes les certificacions se sol liciten que correspondrà al secretari/a del Centre així com la tramitació i arxiu de quantes queixes, suggeriments es presenten en el Centre educatiu 4.- Les reclamacions que es presenten, s'enviaran pel secretari/a a la Conselleria competent per a la seua tramitació Art.6.- Promoció de la convivència 1.- Correspon a tots els membres de la comunitat educativa afavorir, en l'àmbit de les seues competències, la convivència en el Centre i fomentar l'adequat
 15. 15. 15 clima escolar per als processos d'ensenyança–Aprenentatge establits en el pla de convivència, fonamentant-se en la cultura de la participació i el respecte mutu als drets individuals. 2.-Correspon al director/a, garantir l'aplicació del pla de convivència així com la mediació dels conflictes, registre d'incidències, incoar expedients i imposar les sancions. 3.- El Consell Escolar i el Claustre de Professors avaluaran els resultats de l'aplicació de les normes. 4.- Els òrgans de govern i de participació i el professorat del Centre han d'adoptar les mesures necessàries, integrades en el marc del projecte educatiu i del seu funcionament habitual, per a afavorir li millora del clima escolar i garantir els drets i deures de la comunitat educativa. 5.- El Consell Escolar vetlarà en l'àmbit de les seues competències pel correcte compliment del reglament en totes les seues facetes. 6.- S'establixen com a instruments bàsics per a la consecució d'un adequat clima en el Centre: a. El Pla de Prevenció de la Violència i promoció de la Convivència que establix mesures i facilita protocols d'actuació. b. El Registre Central regulat per l'Orde de 12 sep 2007 de la Conselleria d'Educació. El Reglament de règim interior c. El pla de convivència del Centre 7.- Els Delegats dels cursos podran proposar millores en la convivència del Centre. Art. 7.-La mediació 1.- La mediació és un procés de resolució de conflictes que fomenta la participació democràtica en el procés d'aprenentatge, possibilitant una solució del conflicte assumida i desenrotllada amb el compromís de les parts. 2.- Dins de l'àmbit de la seua autonomia organitzativa, en els centres docents es podran constituir equips de mediació o de tractament de conflictes. Els components d'estos equips seran docents del propi centre i rebran la formació específica necessària per a la realització d'esta tasca per part de la Conselleria competent en matèria d'educació.
 16. 16. 16 3. El Pla d'Acció Tutorial potenciarà el paper de la tutoria en la prevenció i i mediació per a la resolució pacífica dels conflictes en la millora de la convivència escolar. Art. 8.- El Projecte Educatiu del Centre 1.- Arreplegarà els valors, els objectius i les prioritats d'actuació. Així mateix incorporarà la concreció dels currículums establits, així com el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyances. 2.- La Direcció garantirà l'aplicació de les normes de convivència incloses en el PEC (Projecte Educatiu del Centre) a través del Pla de convivència i el RRI Article.- 9.- Aula de convivència. Es podrà crear Una Aula de Convivència, que siga un espai de recursos per a l'alumnat i professorat i un espai per a la mediació, reflexió i resolució conflictes. Article.-.-10.- Comissió de Convivència del Consell Escolar del Centre. 7. Té la finalitat de garantir una aplicació correcta del que disposa el Decret 39/2008 de 4 d'abril, amb les funcions següents: 8. Efectuar el seguiment del Pla de Convivència del centre. 9. Informar el Consell del centre sobre les actuacions realitzades i l'estat de la convivència en el mateix. 10. Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat 11. Realitzar les accions que li siguen atribuïdes pel Consell Escolar del Centre en l'àmbit de les seues competències 12. Establir i promoure l'ús de mesures de caràcter pedagògic i no disciplinari que ajuden a resoldre els possibles conflictes. Art. 11.- Reglament de Règim Interior 1. Este RRI és una norma interna que inclou el conjunt d'objectius, principis, drets, responsabilitats, deures i normes pels quals es regula la convivència de tots els membres de la comunitat educativa. 2. Haurà d'arreplegar les normes que garantisquen el pla de convivència. 3. Adaptarà en el context del Centre el contingut del Decret 39/2008 de 4 d'abril que així ho estipula. 4. Serà revisat i autoritzat per la Conselleria competent en matèria d'educació.
 17. 17. 17 Art. 12.- Promoció de la responsabilitat i de l'esforç personal Tots els membres de la comunitat educativa, des dels seus respectius àmbits, promouran i impulsaran quantes mesures i accions anessen necessàries per a afavorir l'adequat ambient d'estudi i clima escolar a fi de desenrotllar les capacitats individuals de l'alumnat i facilitar els processos d'ensenyança-aprenentatge i les millors condicions per a la qualitat de l'educació. Art. 13.- Promoció de la formació. 1. La Conselleria competent en matèria d'educació, promourà la investigació, el desenrotllament i la innovació en l'elaboració i difusió de metodologia, recursos, materials per al desenrotllament de la convivència en els Centres 2. Elaborarà plans de formació específics en matèria de convivència escolar amb els següents objectius: a. Per al professorat. • Promoure plans de formació que donen a conéixer aspectes bàsics de la convivència. • Dotar al professorat de ferramentes bàsiques per a la detecció, prevenció i resolució de conflictes. • Promoure la implicació del professorat a través del PEC i el pla de convivència. b. Per a les famílies: • Sensibilitzar els pares sobre la importància de de previndre conductes contràries a la bona convivència. • Dotar les famílies de ferramentes per a detectar la implicació dels seus fills/s'en conflictes i donar pautes d'actuació. • Promoure la implicació de les famílies en l'aplicació del pla de convivència. c. Per al personal de l'administració i servicis, les conselleries competents en matèria d'educació i Administració Pública inclouran en els seus plans de formació, accions formatives dirigides a este persona
 18. 18. 18 TÍTOL II.- DELS DRETS I DEURES DELS ALUMNES CAPÍTOL I.- DELS DRETS DE L'ALUMNAT. La concessió de places escolars per a alumnes, que desitgen matricular-se en este Centre es farà d'acord amb la normativa legal vigent. El fet de matricular-se en este Centre, suposa per part dels alumnes i dels seus pares o tutors, l'acceptació del present reglament Art. 15.- Dret a una formació integral. 6. Tots els alumnes i les alumnes tenen dret a rebre una formació integral que contribuïsca al ple desenrotllament de la seua personalitat. Per a fer efectiu este dret, l'educació dels alumnes i les alumnes inclourà: 2. La formació en els valors i principis arreplegats en la normativa internacional, Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 3. La consecució d'hàbits intel lectuals i socials i estratègies de treball, així com dels necessaris coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i d'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 4. La formació integral de la persona i el coneixement del seu entorn social i cultural immediat i, en especial, de la llengua, història, geografia, cultura i realitat de la societat actual. 5. La formació en la igualtat entre hòmens i dones. 6. La formació en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural de la societat actual. 7. La formació ètica o moral que estiga d'acord amb les seues pròpies creences i conviccions, i, en el cas d'alumnat menor d'edat, amb la dels seus pares, mares, tutors o tutores; en tot cas, de conformitat amb la Constitució. 8. L'orientació educativa i professional.
 19. 19. 19 9. La capacitació per a l'exercici d'activitats professionals i intel lectuals. 10. La formació per a la pau, cooperació i solidaritat entre els pobles. 11. L'educació emocional que els permeta afrontar adequadament les relacions interpersonals. 12. L'educació que assegure la protecció de la salut i el desenrotllament de les capacitats físiques i psíquiques. 13. L'adequada organització del treball dins de la jornada escolar ajustada a l'edat de l'alumnat, a fi de permetre el ple desenrotllament de la seua personalitat i de les seues capacitats intel lectuals. 14. La formació en l'esforç i el mèrit. 15. La formació de l'oci i temps lliure. 16. La formació en els bons hàbits del consum. 17. Qualssevol altres qüestions que els reconega la legislació vigent. 7. Els alumnes i les alumnes tenen dret a què els seus pares, mares, tutors o tutores vetlen per la seua formació integral, col laborant per a això amb la comunitat educativa, especialment en el compliment de les normes de convivència i de les mesures establides en els Centres docents per a afavorir l'esforç i l'estudi. Art. 16.- Dret a l'objectivitat en l'avaluació. 1.-Els alumnes i les alumnes tenen dret a què la seua dedicació, esforç i rendiment escolar siguen valorats i reconeguts amb objectivitat. 2.- Així mateix, tindran dret a ser informats, a l'inici de cada curs, dels criteris d'avaluació, de qualificació i de les proves a les que seran sotmesos, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyança en cada curs o període d'avaluació. 3.- Els alumnes i les alumnes podran sol licitar revisions respecte a les qualificacions d'activitats acadèmiques o d'avaluació tant parcials com finals de cada curs. 8. Els alumnes i les alumnes podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i les decisions de promoció que corresponguen. A este efecte, la Conselleria amb competències en matèria d'educació establirà el procediment per a fer efectiu este dret.
 20. 20. 20 9. Estos drets podran ser exercits, en el cas d'alumnat menor d'edat, pels seus pares, mares, tutors o tutores. Art. 17.-.Dret al respecte de les pròpies conviccions. El respecte a les pròpies conviccions de l'alumnat comprén els següents drets: 1. Que es respecte la seua llibertat de consciència i les seues conviccions religioses, ètiques, morals i ideològiques, d'acord amb la Constitució. 2. A rebre informació sobre el projecte educatiu del Centre, així com sobre el caràcter propi d'este. Al ser els alumnes i alumnes menors d'edat, este dret també correspondrà als seus pares, mares, tutors o tutores. 3. Qualssevol altres reconeguts per la legislació vigent. Art. 18.- Dret a la integritat i la dignitat personal. El dret a la integritat i la dignitat personal de l'alumnat implica: 1. El respecte a la seua identitat, intimitat i dignitat personals. 2. El respecte a la seua integritat física, psicològica i moral. 3. La protecció contra tota agressió física, sexual, psicològica, emocional o moral, no podent ser objecte, en cap cas, de tractes vexatoris o degradants. 4. El desenrotllament de la seua activitat educativa en adequades condicions de seguretat i higiene 5. La disposició en el Centre educatiu d'un ambient que fomente el respecte, l'estudi, la convivència, la solidaritat i la camaraderia entre els alumnes i les alumnes. 6. La confidencialitat de les seues dades personals i familiars, de conformitat amb la normativa vigent. Art.19.-. Dret de participació. Els alumnes i les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i en la vida del Centre, de conformitat amb el que disposen les normes vigents. Art. 20.- Dret d'associació i de reunió. 13. El dret d'associació i de reunió comprén els següents drets: 14. A associar-se, amb la possibilitat de creació d'associacions, federacions i confederacions d'alumnes i alumnes.
 21. 21. 21 15. A associar-se una vegada acabada la seua relació amb el Centre o al terme de la seua escolarització, en entitats que reunisquen els antics alumnes i alumnes i col laborar a través d'elles en el desenrotllament de les activitats del Centre. 16. A reunir-se en el Centre educatiu. L'exercici d'este dret es desenrotllarà d'acord amb la legislació vigent i respectant el normal desenrotllament de les activitats docents. 17. Les associacions d'alumnes i alumnes podran utilitzar els locals dels Centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a l'efecte dels quals, els directors o les directores dels Centres docents facilitaran la integració de les dites activitats en la vida escolar, tenint en compte el normal desenrotllament de la mateixa. Art 21.- Dret d'informació. 1. Els alumnes i les alumnes tenen dret a ser informats pels seus representants en els òrgans de participació en què estiguen representats i per part de les associacions d'alumnes i alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del Centre com sobre aquelles que afecten altres Centres docents i al sistema educatiu en general. 2. Els alumnes i les alumnes, o els seus pares, mares, tutors o tutores, quan els alumnes o alumnes siguen menors d'edat, tenen dret a ser informats, abans de l'arreplega de les seues dades, del destí dels dades personals que se'ls sol liciten en el Centre, de la finalitat amb la qual seran tractats, del seu dret d'oposició, accés, rectificació o cancel lació i de la ubicació en la qual podran exercitar-ho, en els termes indicats en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. Art. 22.- Dret a la llibertat d'expressió. Els alumnes i les alumnes tenen dret a manifestar lliurement les seues opinions, de manera individual i col lectiva, sense perjuí del respecte dels drets dels membres de la comunitat educativa i d'acord amb els principis i drets constitucionals i dins dels límits establits per la legislació vigent. Art. 23.- Dret d'ajudes i suports(Decret 39/2008 de 4 d'abril). El dret d'ajudes i suports comprén els següents drets:
 22. 22. 22 3. A rebre les ajudes i suports precisos per a compensar les carències i desavantatges de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en el cas de presentar necessitats educatives especials. 4. A l'establiment d'una política de beques i servicis de suport adequats a les necessitats dels alumnes i les alumnes. 5. A la protecció social, en l'àmbit educatiu en el cas d'infortuni familiar o accident, segons la legislació vigent. 6. A qualssevol altres que s'establisquen en la legislació vigent. CAPÍTOL II .- DELS DEURES DE L'ALUMNAT. Art. 24.- Deure d'estudi i d'assistència a classe. 1. L'estudi és un deure bàsic dels alumnes i les alumnes, que comporta el desenrotllament i aprofitament de les seues aptituds personals i dels coneixements que s'impartisquen. 2. La finalitat del deure a l'estudi és que, per mitjà de l'aprenentatge efectiu de les distintes matèries que componen els currículums, els alumnes i les alumnes adquirisquen una formació integral que els permeta aconseguir el màxim rendiment acadèmic, el ple desenrotllament de la seua personalitat, l'adquisició d'hàbits intel lectuals i tècniques de treball, la preparació per a participar en la vida social i cultural, i la capacitació per a l'exercici d'activitats professionals. 3. Este deure bàsic, que requerix de l'esforç, de la disciplina i de la responsabilitat per part dels alumnes i les alumnes, es concreta en les obligacions següents: a) Tindre una actitud activa, participativa i atenta en classe sense interrompre ni alterar el funcionament normal de les classes. b) Participar en les activitats formatives orientades al desenrotllament del currículum. c) Assistir al Centre educatiu amb el material i equipament necessaris per a poder participar activament en el desenrotllament de les classes. d) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seues funcions. e) Realitzar l'esforç necessari en funció de la seua capacitat, per a comprendre i assimilar els continguts de les distintes àrees, assignatures i mòduls.
 23. 23. 23 f) Respectar l'exercici del dret i el deure a l'estudi dels altres alumnes i alumnes. g) Respectar l'exercici del dret i el deure a la participació en les activitats formatives dels altres alumnes i alumnes. h) Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva. i) Atendre a les explicacions, manifestar esforç personal i de superació per a traure el màxim rendiment. j) Qualssevol altres establides per la normativa vigent. 4. Els alumnes i alumnes tenen així mateix deure assistir a classe amb puntualitat. Art 25.- Deure de respecte als altres. 1. Els alumnes i alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat educativa. 2.-Este deure es concreta en les obligacions següents: a) Respectar la llibertat de consciència, i les conviccions religioses, morals i ideològiques dels membres de la comunitat educativa. b) Respectar la identitat, la integritat, la dignitat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. c) Col laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de coneixements i valors. d) Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat. e) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, llengua o per qualsevol altra circumstància personal o social. Art. 26.- Deure respectar les normes de convivència. 1. Els alumnes i les alumnes tenen el deure de respectar les normes d'organització, convivència i disciplina del Centre educatiu. 2.-Este deure es concreta en les obligacions següents: a) Participar i col laborar en la promoció d'un adequat ambient de convivència escolar, així com conéixer el pla de convivència del Centre. b) Respectar el dret de la resta dels alumnes i alumnes a què no siga pertorbada l'activitat educativa. c) Justificar de forma adequada i documentalment, davant del tutor o tutora, les faltes d'assistència i de puntualitat. Per ser menor d'edat, es justificarà per part dels pares, mares, tutors o tutores de l'alumne i alumna.
 24. 24. 24 d) Utilitzar adequadament les instal lacions, materials i recursos educatius utilitzats en el Centre. e) Respectar els béns i pertinences dels membres de la comunitat educativa. f) Complir el reglament de règim interior del Centre. g) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col legiats del Centre, sense perjuí de fer valdre els seus drets quan considere que alguna de les decisions vulnere algun d'ells, d'acord amb el procediment que establisca el reglament de règim interior del Centre i la legislació vigent. h) Complir les normes de seguretat, salut i higiene en els Centres docents, considerant expressament la prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents i psicotròpics. i) Respectar el projecte educatiu, o el caràcter propi del Centre, d'acord amb la legislació vigent. j) Responsabilitzar-se de les comunicacions que s'establisquen entre la família i el Centre educatiu, i viceversa. k) Utilitzar l'equipament informàtic, programari i comunicacions del Centre, inclòs Internet, per a fins estrictament educatius. l) Respectar el que establix el reglament de règim interior del Centre respecte als usos i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils, aparells reproductors, videojocs, etc.), tant en l'activitat acadèmica com quan no servisquen als fins educatius establits en el projecte educatiu del Centre. TÍTOL III.- DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA. CAPITULE I .- PRINCIPIS GENERALS Art. 27.- Normes de convivència interna. El Pla de Convivència del CEIP Explorador Andrés, aprovat pel Consell Escolar el 25 de juny del 2007 contempla, a més de les actuacions dirigides a la prevenció de conflictes, els criteris per a l'elaboració i aplicació de les normes i les conseqüències que comporta l'incompliment de les mateixes. A continuació, ressenyem les normes internes de caràcter general del nostre centre:
 25. 25. 25 Normes de convivencia - És deure fonamental de tots els que constituïxen la comunitat escolar crear un clima de convivència i eficàcia educativa. Açò només pot aconseguir-se a través d'un procés sempre obert en el que, amb llibertat i sense coacció, prevalga l'autoresponsabilitat i el compromís mutu de respectar i garantir els drets dels altres. Per això serà preocupació de tots i cada un dels membres de la comunitat escolar el resoldre els problemes de disciplina en un ambient de diàleg i debat, procurant arribar a solucions que eviten la sanció. - La disciplina serà eminentment activa i s'adaptarà a l'edat escolar i psicològica, tenint caràcter preventiu. La convivència en el Centre, que pretén, fonamentalment, ensenyar a viure en Comunitat, requerix del compliment de les normes següents: Entrades i eixides: 1. L'entrada es realitzarà a les 9 h al matí i a les 15 h. a la vesprada. Es tancarà la porta a les 9.10 h i a les 15.10 hores respectivament. En el cas de visita mèdica, o qualsevol altra activitat, o urgència justificable, podran entrar i incorporar-se a les aules preferentment entre les 11.00 i 11.30 hores, temps dedicat al pati. En Educació Primària i 5t d'Infantil cada curs formarà files en el pati amb el seu tutor/a en el lloc designat i pujarà a les aules ordenadament. En cas de pluja, s'acudirà directament a les aules. En Educació Infantil, les famílies de l'alumnat de 3r i 4t d'Educació Infantil no entraran a les aules i deixaran l'alumnat en la porta de la reixa del recinte. El primer mes del curs escolar, com a excepció, es permet a les famílies de l'alumnat de 3r d'Infantil, que els acompanyen fins a l'aula. 2. Puntualitat a les entrades i eixides. 3. Per a evitar aglomeracions a les eixides, la porta s'obrirà uns minuts abans, romanent les famílies de l'alumnat de Primària fora del recinte escolar;les famílies de l'alumnat d'Educació Infantil s'acostaran a la reixa de les aules, on arreplegaran als xiquets/es personalment, i eixiran del centre. El professorat de Primària els acompanyaran fins al vestíbul. 4. En el cas que els familiars no acudisquen puntualment a l'eixida de classes, l'alumne/a romandrà en el centre amb el seu tutor/a o qualsevol membre del
 26. 26. 26 Equip Directiu, que avisarà a la família. En el cas que esta conducta siga reiterada es donarà part als servicis pertinents. 5. La conserge vigilarà les entrades i eixides del recinte escolar, tenint en compte que no té cap responsabilitat respecte a l'alumnat. 6. Els retards reiterats sense justificar de l'alumnat seran comunicats pels tutors al Cap d'Estudis. 7. Quan a l'entrada al centre, les famílies desitgen comunicar qualsevol assumpte, tenen diversos tipus d'impresos en la Consergeria del centre, per a fer-ho per escrit o a través de l'Agenda Escolar. També es deixaran en eixe moment, els bons de menjador corresponents a eixe dia. Altres normes: 1. Respecte a la dignitat, integritat, llibertat i la resta de drets de tots i cada un dels membres de la comunitat escolar. 2. Assistència a classe en condicions idònies de salut i higiene. 3. Les faltes d'assistència reiterades i/o no justificades seran comunicades pels mestres al Cap d'Estudis. A les famílies li'ls facilitarà a l'inici de curs el Model de justificació per a la no assistència a classe dels seus fills (annex II del Decret 39/2008, 4 d'abril). 4. Els alumnes no podran romandre en l'aula ni en cap dependència del centre durant el temps de recreació o després de l'hora d'eixida de classe excepte si hi ha algun mestre amb ells. 5. El professorat acompanyarà els seus respectius alumnes a les entrades i eixides del centre i a la baixada/pujada del pati. 6. Està prohibida l'entrada a les aules i al pati de recreació a tota persona aliena al centre, durant les hores lectives, llevat que siga autoritzada per la Direcció. 7. En cas d'accident o malaltia lleu, l'alumne serà atés pel tutor o qualsevol altre mestre. Si fóra necessari, es comunicarà als pares el fet i la necessitat atenció en un centre sanitari. 8. Si la gravetat ho requerira, a més d'avisar a les famílies, el centre adoptarà les mesures oportunes cridant al servici d'emergència o traslladant l'alumne /a afectat/da. En este últim cas, s'ha de portar la fotocòpia de la targeta sanitària que està en els arxius del centre i traslladar-ho en un taxi, mai en vehicle propi.
 27. 27. 27 9. No se subministraran medicaments en el centre; si algun alumne/a ho requerix puntualment, la família acudirà al mateix a proporcionar-li'l. 10. Les deficiències que es detecten en les instal lacions o equipament del centre hauran de comunicar-se de seguida a la Consergeria o Direcció, perquè es prenguen les mesures oportunes. El/la conserge i/ o el director/a revisaran, després del cap de setmana, les zones de pati. 11. En cas de danys/ruptura de materials, la Direcció donarà part a Conselleria. 12. Durant les hores lectives estan prohibides les eixides al pati de recreació o la permanència en els corredors, sense vigilància. Els canvis de classe es realitzaran amb la major puntualitat possible i l'alumnat respectarà l'ambient de treball de la resta d'aules. 13. Les visites dels pares/mares se realitzaran segons el que preveu la P.G.A., en les hores establides com d'acció tutorial o prèvia cita amb el tutor/a. Davant de qualsevol problema, les famílies sempre es dirigiran al tutor/a en primera instància i, si és el cas a l'Equip Directiu. 14. L'horari de gestió i de visites dels membres de l'equip directiu figurarà exposat en el tauler d'anuncis del Centre. 15. Es realitzaran un o més simulacres d'evacuació del centre durant el primer trimestre, podent-se fer diversos més al llarg del curs. 16. En el centre s'afavorirà l'ús d'un llenguatge apropiat i respectuós entre tots els membres de la Comunitat Educativa. 17. El consum de tabac i alcohol està expressament prohibit en el centre escolar. 18. No es permetrà a l'alumnat l'ús de telèfons mòbils, MP3, MP4 o un altre aparell de gravació o reproducció, dins de l'horari lectiu o de permanència en el Centre. En el cas que siga necessari la utilització d'un telèfon mòbil a l'eixida del centre, la família demanarà permís als tutors/es, que seran depositaris de l'aparell durant l'horari escolar. En qualsevol altre cas, els aparells seran requisats i tornats apagats als seus tutors legals, en presència de l'alumne/a. El centre no es responsabilitza del seu deteriorament, pèrdua o desaparició.
 28. 28. 28 2. La convivència en les aules. La convivència en classe reflectix una actitud responsable respecte al treball propi i alié, al mateix temps que afavorix el desenrotllament de la personalitat i integració social dels alumnes. Per a això s'ha de tindre en compte: 1. L'aula ha de presentar un aspecte atenció, net i ordenat. El que afavorix la creació d'un ambient agradable per al treball i la convivència. 2. Tots els alumnes han de respectar als seus companys, guardar silenci, realitzar ordenadament el seu treball, atendre a les explicacions del professor i complir les instruccions que este indique. 3. Cada alumne arreplegarà i ordenarà el seu material i equip personal cada vegada que isca de classe. 4. El material d'ús comú i altres elements de l'aula han de ser usats amb atenció. 5. Les entrades i eixides s'efectuaran amb orde i en silenci. 3. La convivència en el pati de recreació. Els alumnes. Els alumnes estan obligats a respectar les següents normes respecte a: Els servicis: 1. El servici de la planta baixa i els del primer pis són per a ús exclusiu d'aquell alumnat que tinga necessitat real d'utilitzar- los durant el temps de classe. 2. Durant les hores de recreació i durant les eixides o entrades s'usaran els servicis de la planta baixa que tenen accés al pati. 3. Els dies de pluja es podran utilitzar els servicis que habitualment s'utilitzen durant les classes. 4. L'alumnat farà un ús correcte dels banys i mantindrà la higiene i pulcritud dels mateixos. Pati: 1. Es respectaran les zones habilitades per a diferents jocs del pati.L'alumnat podrà optar per una de les zones separades: zona de jocs amb pilota i zona de jocs sense pilota. Així mateix dins de cada una d'elles, es distribuiran
 29. 29. 29 subzones assignades a 1r,2é i 3r cursos de Primària i, una altra, als altres cursos. 2. L'alumnat s'organitza per a utilitzar la zona de joc de futbol, establint per a això un torn. La resta de xiquets i xiquetes negocien els espais possibles per a un altre tipus de jocs amb pilota. 3. Tots els alumnes han de respectar-se entre si. 4. Queden totalment prohibits els jocs violents i aquells en què s’use algun instrument que voluntàriament o no puga causar lesions a algun company. 5. Ha de respectar-se les porteries de futbol, les canastres de bàsquet, els arbres, les papereres, els fanals… No s'han d'usar per a engrunsar-se. 6. S'evitarà tirar papers, plàstics, entrepans, etc. fora de les papereres. Els mestres Ja que la vigilància dels mestres es realitzarà de forma continuada durant l'horari escolar, no s'expulsarà de classe als alumnes, ni al corredor, com a mesura correctora, allunyats de qualsevol vigilància. Durant l'hora de recreació, els mestres, deuran: • Estar en la zona assignada pel Cap d'Estudis. • Vigilar amb la diligència necessària per a previndre, raonablement, el dany que poguera causar qualsevol alumne. • Atendre tots els alumnes que requerisquen la seua intervenció. • Procurar que cada alumne ocupe el seu pati. • Cuidar que tots els alumnes es respecten entre si. • Vetlar per que tots els alumnes complisquen les normes de conducta i comunicar, per escrit, a la Direcció, qualsevol incidència observada que siga mereixedora de part. • Impedir la presència d'estranys que puguen suposar perjuí per a l'alumnat, així com l'intercanvi d'objectes de l'exterior a l'interior.
 30. 30. 30 4. Les eixides del recinte escolar. 1. L'alumnat que, en horari escolar, haja d'abandonar el Centre per causa justificada i prèviament informat el seu tutor/a, el farà acompanyat de son pare/mare/persona responsable 2. L'alumnat que siga arreplegat per un membre de la família no conegut pel professorat, haurà de presentar a este/a una autorització per escrit del pare/mare o tutor legal de l'alumne. Este model d'autorització serà facilitat pel centre. 3. Les activitats a desenrotllar fora del Centre, hauran d'haver sigut programades amb anterioritat i programades en la PGA. Cada grup anirà acompanyat com a mínim per dos professors; en el cas de l'eixida d'un cicle, com a mínim tres. En el cas, d'absència justificada, després d'haver pagat l'eixida; es tornarà el cost de l'activitat, però no de l'autobús contractat. L'alumnat presentarà, per escrit, autorització Paterna, sense la qual no podran eixir del Centre. 5. Utilització del Col legi i del material. − El Col legi mereix el respecte i atenció de quants ho utilitzen. Vetlar per la seua neteja i conservació és tasca de tots. − El material d'ús comú s'usarà adequadament en el lloc on estiga destinat. Qualsevol canvi d'ubicació haurà de ser autoritzat per la persona responsable de la seua custòdia. − La utilització de les pistes esportives o sales d'ús per a fins concrets es farà d'acord amb les normes establides respecte d'això. − La ruptura o deteriorament de les instal lacions, mobiliari o material escolar per ús indegut o negligència haurà de ser reposat a càrrec de què hagen causat el dany. - El material informàtic s'utilitzarà amb la deguda precaució, especialment aquell suceptible de contaminació vírica. 6. Tipificació de les faltes i la seua correcció. Les conductes irregulars dels alumnes es desglossen: • Conductes contràries a la normes de convivència. • Conductes greument perjudicials a la normes de convivència.
 31. 31. 31 El professorat portarà un registre de conductes contràries a les normes de convivència i mantindrà informada la família de l'alumnat. Comunicarà a la Direcció del centre aquells casos més rellevants, bé per la seua gravetat o per mantindre estes conductes reiteradament. La Direcció tipificarà la falta segons el present Reglament i informarà la família dels fets i de les mesures educatives adoptades per a la seua correcció. Art. 28.- Incompliment de les normes de convivència. Podran ser objecte de mesures correctores o disciplinàries, les conductes tipificades en els articles 35 i 42 del present RRI que siguen realitzades per alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries o extraescolars, així com durant la prestació de menjador i transport escolar. Igualment podran ser corregides o sancionades aquelles accions o actituds que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguen motives o relacionades amb la vida escolar i afecten algun membre de la comunitat educativa. Tot això sense perjuí de l'obligació, si és el cas d'informar de les autoritats competents les dites conductes. Art. 29.- Aplicació de mesures correctores i disciplinàries • Les mesures correctores i disciplinàries que s'apliquen per l'incompliment de les normes de convivència tindran un caràcter educatiu i rehabilitador, garantiran el respecte als drets dels alumnes i procuraran la millora en les relacions de convivència de tots els membres de la comunitat educativa. • En cap cas els alumnes podran ser privats de l'exercici del seu dret a l'educació ni del seu dret a l'escolaritat. • No podran imposar-se mesures educatives correctores ni disciplinàries que siguen contràries a la dignitat ni a la integritat física, psicològica o moral dels alumnes. • La imposició de mesures educatives correctores i disciplinàries respectarà la proporcionalitat amb la conducta de l'alumne/a i haurà de contribuir a la millora del procés educatiu. • Quan els fets imputats pogueren ser constitutius de delicte o falta, hauran de comunicar-se a l'autoritat judicial. Tot això sense perjuí que es prenguen les mesures cautelars oportunes.
 32. 32. 32 Art. 30.- Gradació de les mesures educatives correctores i de les mesures educatives disciplinàries. Es consideren circumstàncies atenuants: 1.El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 2.La no comissió amb anterioritat d'accions contràries a les normes de convivència. 3.La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenrotllament de les activitats del Centre. 4.L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 5.La falta d'intencionalitat. 6.El caràcter ocasional de l'acte en la conducta i comportament habitual. La provocació suficient. Es consideren circumstàncies agreujants: g) La premeditació. h) La reiteració. i) Qualsevol conducta discriminatòria per raó de naixement, raça, sexe, cultura, llengua, capacitat econòmica, nivell social, conviccions polítiques, morals o religioses, per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. j) Quan la sostracció, agressió, injúria o ofensa es realitze contra qui es trobe en situació d'inferior edat, minusvalidesa, recent incorporació al Centre o situació d'indefensió. k) La publicitat, incloent la realitzada a través de les tecnologies de la informació i la comunicació. l) La realització en grup o amb intenció d'emparar-se en l'anonimat. m) La comissió de tres faltes, del tipus que siga, en un mateix curs escolar, implica augment de grau en la qualificació de la falta. Art. 31.- Reparació de danys materials. Els alumnes que individual o col lectivament causen de forma intencionada o per negligència danys a les instal lacions, equipament informàtic (programari inclòs) o qualsevol material del Centre, així com als béns dels membres de la comunitat educativa, quedaran obligats a reparar el dany causat o fer-se càrrec del cost
 33. 33. 33 econòmic de la seua reparació o restabliment, sempre que el professorat, o qualsevol membre del Centre docent responsable de la vigilància de l'alumnat, proven que van emprar tota la diligència exigida per la legislació vigent i en els termes que preveu ella. Els alumnes que sostragueren béns en el Centre hauran de restituir-los o reparar econòmicament el valor d'estos. Els pares-mares, seran responsables civils en els termes previstos per la legislació vigent, en relació al que disposa el present article. La reparació econòmica del dany causat no serà eximent del possible expedient disciplinari per l'actuació comesa. La Direcció Del Centre comunicarà a la Direcció Territorial competent en matèria d'educació els fets arreplegats en el present article perquè inicie l'oportú expedient de reintegrament. Art. 32.- Pràctica i recepció de les comunicacions. 1. La pràctica de les notificacions de les resolucions i actes administratius als alumnes, els seus pares en l'àmbit dels Centres escolars haurà de realitzar-se d'acord amb la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, qualsevol altre tipus de comunicació es podrà notificar per altres mitjans, en els termes que es determine reglamentàriament. 2. Els alumnes, o els seus pares, estan obligats a facilitar, a l'inici del curs o en el moment de la incorporació al Centre docent, l'adreça postal del seu domicili, a fi de ser notificades, si és el cas, les comunicacions relacionades amb les conductes que alteren la convivència escolar. 3. Els canvis que es produïsquen al llarg del curs escolar de l'adreça postal del domicili, així com de la direcció electrònica, hauran de ser comunicades al Centre en el moment en què es facen efectius. Art.33.- Les faltes d'assistència i avaluació Sense perjuí de les mesures educatives correctores que s'adopten davant de les faltes d'assistència injustificades, s'establix com a nombre màxim de faltes per curs, àrea i matèria el 30% del nombre total de les sessions per a ser avaluades, tenint en compte que la falta d'assistència a classe de mode reiterat pot fer impossible l'aplicació del caràcter continu de l'avaluació.
 34. 34. 34 Art. 34.- Decisions col lectives d'inassistència a classe Les decisions col lectives d'inassistència a classe adoptades pels alumnes hauran de disposar de les corresponent autorització dels seus pares, mares, per ser els alumnes siguen menors d'edat. Les decisions col lectives d'inassistència a classe, a les que es referix l'apartat anterior, hauran d'estar avalades per més de 20 alumnes. L'autorització del responsable de l'alumne/a haurà d'omplir-se d'acord al model establit en l'annex II del Decret 39/2008 de 4 d'abril. L'autorització de no assistir a classe implicarà l'exoneració de qualsevol responsabilitat del Centre derivada de l'actuació de l'alumne/a En tot cas, els Centres docents garantiran el dret a assistir a classe i a romandre en el Centre degudament atés l'alumnat que no desitge exercitar el seu dret de reunió. Les decisions col lectives dels alumnes d'exercir el seu dret de reunió, que impliquen la inassistència a classe i les autoritzacions dels responsables de l'alumnat hauran de ser comunicades a la direcció el Centre amb una antelació mínima de cinc dies naturals. Els Centres docents comunicaran als responsables de l'alumnat amb caràcter previ, les decisions col lectives adoptades pels alumnes respecte a l'exercici del dret de reunió. CAPÍTOL II.- CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MESURES CORRECTORES. Art. 35.- Tipificació. Es consideren conductes contràries a la normes de convivència: a) Les faltes de puntualitat injustificades. b) Les faltes d'assistència injustificades. c) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats del Centre Educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament de les classes. d) Els actes d'indisciplina. e) Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els Membres de la comunitat educativa.
 35. 35. 35 f) El furt o el deteriorament intencionat d'immobles, materials, documentació o recursos del Centre. g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels membres de la comunitat educativa. h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels Membres de la comunitat educativa. i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenrotllament del procés d'ensenyança-aprenentatge. j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del Centre i viceversa. k) L'alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del Centre. l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar. m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i Comunicació durant les activitats que es realitzen en el Centre educatiu. n) L'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d'ensenyança-aprenentatge durant les activitats que se realitzen en el Centre educatiu. o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l'estudi dels seus Companys i companyes. p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de Convivència. q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de Conductes contràries a les normes de convivència. r) L'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del Centre. s) La desobediència en el compliment de les normes de caràcter propi del Centre i que estiguen incloses en el Projecte Educatiu Art. 36.- Mesures educatives correctores 1. Davant de les conductes contràries a les normes de convivència del Centre educatiu, tipificades en l'article anterior, el Pla de Convivència i el Reglament de Règim Interior del Centre concreten les següents mesures educatives correctores arreplegues en este article: a) Amonestació verbal.
 36. 36. 36 b) Compareixença immediata davant del cap o cap d'estudis o el director o la directora. c) Amonestació per escrit. d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés d'ensenyança-aprenentatge, utilitzats de forma reiterada durant les activitats que es realitzen en el Centre educatiu. Es retiraran apagats i seran tornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l'alumne o de l'alumna. e) Privació de temps de recreació per un període màxim de cinc dies lectius. f) Incorporació a l'aula de convivència. g) Realització de tasques educadores per l'alumne o l'alumna. La realització d'estes tasques no es podrà prolongar per un període superior a cinc dies lectius i contribuiran a la reparació dels danys materials causats si és procedent, o la millora i desenrotllament de les activitats del Centre. Estes tasques hauran de realitzar-se en horari no lectiu per un període que no podrà excedir 1 mes. Assenyalem a manera d'exemple: Reparació o restitució dels materials del Centre que hagueren sigut danyats o sostrets. Responsabilitzar a l'alumne en tasques pedagògiques del Centre, com: - Biblioteca. - Realització de materials didàctics. - Accions d'ajuda dirigides al manteniment de l'orde i/o neteja dins del recinte Escolar. - Realització de tasques, que ajuden a l'ampliació i desenrotllament d'unitats didàctiques corresponents a l'avaluació. - Quan siga en benefici per a l'alumne i estiguen d'acord els equips de professors emissors i receptors així com l'equip Directiu a l'alumne se li canviarà d'activitat.
 37. 37. 37 h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga programades el Centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura educativa correctora. i) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'eixes classes, i a fi d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, este romandrà en el Centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d'estudis del Centre organitzarà l'atenció a este alumnat. 2. Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la prèvia instrucció d'expedient disciplinari; no obstant això, per a la imposició de les mesures educatives correctores dels apartats h) i i) serà preceptiu el tràmit d'audiència als alumnes, les alumnes, o als seus pares, mares, tutors o tutores en un termini de deu dies hàbils. 3. Les mesures educatives correctores que s'imposen seran immediatament executives.
 38. 38. 38 Art. 37.- Comunicació als pares, mares, tutors/es, de l'alumnat que siga objecte de tals mesures. Totes les mesures correctores previstes en l'article anterior hauran de ser comunicades formalment als representants legals dels menors. Art. 38.- Competència per a aplicar les mesures. Correspon al director/a i a la Comissió de convivència, en l'àmbit de les seues competències, afavorir la convivència i facilitar la mediació en la resolució dels conflictes. Al director li correspon així mateix imposar les mesures correctores que corresponguen als alumnes en compliment de la normativa vigent, d'acord amb el que establix el Decret 39/2008 de 4 d'abril, en el RRI del Centre i en el pla de convivència, sense perjuí de les competències atribuïdes al Consell Escolar del Centre. El Cap d'estudis o tutor, per delegació del director podrà imposar les mesures correctores contemplades. Art. 39.- Constància escrita i registre de les mesures correctores. De totes les mesures educatives correctores que s'apliquen haurà de quedar constància escrita en el Centre, a excepció de les previstes en les lletres a), b) i d) de l'article 36 d'este RRI que incloga la descripció de la conducta que l'ha motivat, la seua tipificació i la mesura educativa correctora adoptada. Posteriorment el director/a ho registrarà, si és procedent, en el Registre Central d'acord amb el que establix l'Orde de 12 de setembre del 2007, de la Conselleria d'Educació. Art. 40.- Prescripció. a. Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d'un mes, comptat a partir de la data de comissió. b. Les mesures educatives correctores adoptades per conductes contràries a les normes de convivència prescriuran en el termini d'un mes des de la seua imposició Art. 41.- Reiteració de conductes. En aquells supòsits en què l'alumne/a continue presentant reiteradament conductes pertorbadores per a la convivència en el Centre, a més d'aplicar les mesures educatives que corresponguen, es traslladarà, prèvia comunicació als pares, a les institucions públiques que es consideren oportunes a fi de resoldre eixa reincidència.
 39. 39. 39 En aquelles situacions en què es reclame la implicació dels pares en l'actuació i estos la rebutgen, el Centre ho posarà de l'administració, a fi que s'adopten les mesures oportunes per a garantir els drets i deures de l'alumne/a. CAPÍTOL III.- CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. Art. 42.- Tipificació Són conductes greument perjudicials per a la convivència del Centre: a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l'article 35 del present Reglament de Règim Intern. b) L'agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu la integritat i dignitat personal. c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els alumnes o les alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives. d) L'acaçament escolar. e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. f) La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica. g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels membres de la comunitat educativa. h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats del Centre. i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. j) La introducció en el Centre d'objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del Centre educatiu si concorren circumstàncies de col lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà.
 40. 40. 40 l) La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el Centre. m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència. n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes que afecten greument la convivència en el Centre. o) L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del Centre. p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter Propi del Centre Art.43. Mesures educatives disciplinàries 2. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en l'article anterior amb lletres h, m, n: Conductes greument perjudicials : h,m,n Mesures disciplinàries h) Els actes injustificats que pertorben greument el normal desenrotllament de les activitats del Centre. m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència. n)La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant de les faltes que afecten greument la convivència en el Centre. a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius. b) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinga programades el Centre durant els trenta dies següents a la imposició de la mesura disciplinària. c) Canvi de grup o classe de l'alumne o alumna per un període superior a cinc dies lectius i igual o inferior a quinze dies lectius. d) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període comprés entre sis i quinze dies lectius. Durant la impartició d'eixes classes, i a fi d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, este romandrà en el Centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats per part del professorat que li impartix docència. El cap o la cap d'estudis del Centre organitzarà l'atenció a este alumnat.
 41. 41. 41 2. Les mesures disciplinàries que poden imposar-se per incórrer en les conductes tipificades en l'article anterior, excepte les lletres h), m) i n) Conductes greument perjudicials: (excepte les lletres h,m,n) Mesures disciplinàries a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa que sobrepassen la incorrecció o la desconsideració previstes en l'article 46 del present Reglament de Règim Intern. b) L'agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre de la comunitat educativa, així com la falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal. c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particular- ment si tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzen contra els alumnes o les alumnes més vulnerables per les seues característiques personals, socials o educatives. d) L'acaçament escolar. e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. f) La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica. g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del Centre o en els béns dels membres de la comunitat educativa. i) Les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. j) La introducció en el Centre d'objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del Centre educatiu si concorren circumstàncies de col lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà. a) Suspensió del dret d'assistència al Centre educatiu durant un període comprés entre sis i trenta dies lectius. Per a evitar la interrupció en el seu procés formatiu, durant el temps que dure la suspensió, l'alumne o alumna haurà de realitzar els treballs acadèmics que determine el professorat que li impartix docència. L'Equip Directiu i el tutor/a determinaran els mecanismes que possibiliten un adequat seguiment del dit procés, especificant la persona encarregada de dur-ho a terme i l'horari de visites al Centre per part de l'alumne o alumna sancionada. b) Canvi de Centre educatiu. En el cas
 42. 42. 42 l) La incitació o l'estímul a cometre una falta que afecte greument la convivència en el Centre. o) L'accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del Centre. p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter del Centre d'aplicar esta mesura disciplinària, a l'alumnat que es trobe en edat d'escolaritat obligatòria, l'administració Educativa li proporcionarà una plaça escolar en un altre Centre docent sostingut amb fons públics, amb garantia dels servicis complementaris que siguen necessaris, condició sense la qual no es podrà dur a terme la dita mesura. Art. 44.- Responsabilitat penal La Direcció Del Centre comunicarà, simultàniament al Ministeri Fiscal i a la Direcció territorial competent en matèria d'educació, qualsevol fet que puga ser constitutiu de delicte o falta, sense perjuí d'adoptar les mesures cautelars oportunes Art. 45.- Aplicació i procediments 1. Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre docent només podran ser objecte de mesura disciplinària amb la prèvia instrucció de l'expedient corresponent 2. Correspon al director/a incoar per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els referits expedients a l'alumnat. 3. L'acord sobre la iniciació de l'expedient disciplinari s'acordarà en el termini màxim de dos dies hàbils del coneixement dels fets. 4. El director/a farà constar per escrit l'obertura de l'expedient disciplinari que haurà de contindre: • El nom i cognoms de l'alumne/a.
 43. 43. 43 • Els fets imputats. • La data en què es van produir els mateixos. • El nomenament de la persona instructora. • El nomenament d'un secretari/a, si procedix per la complexitat de l'expedient, per a auxiliar a l'instructor/a. • Les mesures de caràcter provisional que, si és el cas, haja acordat l'òrgan competent, sense perjuí de què puguen adoptar-se durant el procediment. 5. L'acord d'iniciació de l'expedient disciplinari ha de notificar-se a la persona instructora, alumne/a presumpte autor/a dels fets i als seus legals representants. En la notificació s'advertirà als interessats, que , de no efectuar al legacions en el termini màxim de deu dies sobre el contingut de la iniciació del procediment, la iniciació podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un procediment precís sobre la responsabilitat imputada. 6. Només els que tinguen la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conéixer el seu contingut en qualsevol moment de la seua tramitació. Art. 46.- Instrucció i proposta de resolució. 1. L'instructor/a de l'expedient, una vegada rebuda la notificació de nomenament i en el termini màxim de deu dies hàbils, practicarà les actuacions que estime pertinents i sol licitarà els informes que jutge oportuns, així com les proves que estime pertinents per a l'esclariment dels fets. 2. Practicades les anteriors actuacions, l'instructor formularà proposta de resolució, que es notificarà a l'interessat, o al seu representant legal, concedint- los audiència en el termini de deu dies hàbils. 3. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en el procediment, ni siguen tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al legacions i proves que les adduïdes per l'interessat. 4. La proposta de resolució haurà de contindre: a. Els fets imputats. b. La tipificació que a estos fets es pot atribuir, segons el que preveu l'article 42 d'este RRI. c. La valoració de la responsabilitat de l'alumne/a amb especificació, si és procedent, de les circumstàncies, que poden agreujar o atenuar la seua acció.
 44. 44. 44 d. La mesura educativa .Disciplinària aplicable entre les previstes en l'article 43 d'este RRI. e. La competència del director/a per a resoldre. 5. Quan raons d'interés públic ho aconsellen, es podrà acordar, d'ofici o a petició de l'interessat, l'aplicació al procediment de la tramitació d'urgència, per la qual cosa es reduiran a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari. Art. 47.- Resolució i notificació. 1. El termini màxim per a la resolució de l'expedient des de la incoació fins a la seua resolució, inclosa la notificació, no podrà excedir un mes. 2. La resolució que haurà d'estar motivada, contindrà: a. Els fets o conductes que s'imputen a l'alumne/a. b. Les circumstàncies atenuants o agreujants, si les haguera. c. Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada. d. El contingut de la sanció i data d'efecte d'esta. e. L'òrgan davant el qual cal interposar reclamació i termini del mateix. 3. La resolució de l'expedient per part del director/a, posarà fi a la via administrativa pel que la resolució serà executiva. 4. Les resolucions preses podran ser revisades pel Consell Escolar a instància dels pares, en un termini màxim de cinc dies. Art. 48.- Prescripció. Les conductes tipificades en l'article 42 d'este Rri prescriuen en el transcurs del termini de tres mesos comptats a partir de la seua comissió. Les mesures educatives disciplinàries prescriuran en el termini de tres mesos de la seua imposició. Art. 49.- Mesures de caràcter cautelar 1. A l'incoar-se un expedient el director podrà adoptar oïdes l'instructor/a o la comissió de convivència, mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives. 2. Podran consistir en: a. Canvi provisional de grup. b. Suspensió provisional d'assistència a determinades classes. c. Suspensió d'assistència a determinades activitats.
 45. 45. 45 d. Suspensió d'assistència al Centre. 3. Tindran període màxim de validesa de cinc dies. 4. En casos més greus, en les mateixes actuacions es podrà prolongar les mesures fins i tot la resolució de l'expedient. 5. El director/a podrà revocar les mesures cautelars adoptades. 6. Al ser menor d'edat, les mesures seran comunicades als representants legals. 7. Quan la mesura provisional adoptada comporte la no assistència a classe, a fi d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, este romandrà en el Centre efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanats pel professor que li impartix docència. El Cap d'Estudis organitzarà l'atenció a este alumnat. 8. Quan la mesura provisional adoptada comporte la suspensió temporal d'assistència al Centre, el tutor/a entregarà a l'alumne/a un pla de les activitats acadèmiques i educatives a realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant la no assistència a classe per a garantir el dret a l'avaluació contínua. 9. Quan es resolga el procediment disciplinari, si la mesura provisional i la mesura disciplinària tenen la mateixa naturalesa, els dies que es van establir com a mesura provisional, i que l'alumne/a va complir, es consideraran a compte de la mesura disciplinària a complir. TÍTOL IV.- DELS DRETS I DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES I ALUMNES EN L'ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA. CAPÍTOL I .- DRETS I DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES I ALUMNES. Art. 50.- Drets. a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions. b) que els seus fills i filles reben una educació amb la màxima garantia de qualitat, conforme, amb els fins i drets establits en la Constitució, en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en les lleis Educatives.
 46. 46. 46 c) A participar en el procés d'ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles, sense detriment de les competències i responsabilitats que corresponen a altres membres de la comunitat educativa. d) A conéixer els procediments, establits pel Centre educatiu per a una adequada col laboració amb este. e) A estar informats sobre el progrés de l'aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills i filles. f) A rebre informació sobre les normes que regulen la convivència en el Centre. g) A participar en l'organització, funcionament, govern i avaluació del Centre educatiu, en els termes establits en les lleis. h) A ser informats sobre el procediment per a presentar queixes reclamacions i suggeriments. i) A ser oïdes en aquelles decisions que afecten l'orientació acadèmica dels seus fills i filles. j) que els siguen notificades les faltes d'assistència i retards. k) que els siguen notificades les mesures educatives correctores i disciplinàries en les que puguen veure's incursos els seus fills i filles. l) A ser informats del projecte educatiu del Centre, i del caràcter propi del Centre. m) A presentar per escrit les queixes, reclamacions i suggeriments que consideren oportunes, relatives tant al funcionament del Centre educatiu com de les decisions o mesures adoptades amb els seus fills i filles. Art.51.- Dret d'associació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i alumnes. 1. Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i alumnes tenen garantida la llibertat d'associació en l'àmbit educatiu. 2. Les associacions de pares, mares, tutors o tutores d'alumnes i alumnes assumiran, entre altres, les finalitats següents: a. Assistir als pares, mares, tutors o tutores en tot allò que concernix a l'educació dels seus fills i filles o pupils i pupil les. b. Col laborar en les activitats educatives dels Centres docents. c. Promoure la participació dels pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i alumnes en la gestió del Centre.
 47. 47. 47 3. En cada Centre docent podran existir associacions de pares i mares d'alumnes integrades pels pares, mares, tutors o tutores. 4. Les associacions de pares i mares d'alumnes i alumnes podran utilitzar els locals dels Centres docents per a la realització de les activitats que els són pròpies, a l'efecte dels quals, els directors o directores dels Centres docents públics facilitaran la integració de les dites activitats en la vida escolar, sempre que no alteren el normal desenrotllament d'esta. 5. Les Administracions Educatives afavoriran l'exercici del dret d'associació dels pares i mares, així com la formació de federacions i confederacions. 6. Reglamentàriament s'establiran, d'acord amb la Llei, les característiques específiques de les associacions de pares i mares d'alumnes i alumnes. CAPÍTOL II.- DEURES DELS PARES, MARES, TUTORS O TUTORES DELS ALUMNES I ALUMNES. Art. 52.- Deures. a) Inculcar el valor de l'educació en els seus fills i filles i el de l'esforç i estudi per a l'obtenció dels millors rendiments acadèmics en el procés d'aprenentatge i la responsabilitat que comporta. b) Assumir la responsabilitat que tenen de complir amb l'escolarització dels seus fills i filles i atendre correctament les necessitats educatives que sorgisquen de l'escolarització. c) Col laborar amb el Centre educatiu. Quan els pares, mares, tutors o tutores, per acció o omissió, no col laboren amb el Centre educatiu dels seus fills i filles, es procedirà d'acord amb el que disposa l'article 41 del present RRI d) Escolaritzar els seus fills o filles. Els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i alumnes que, per acció o omissió, no complisquen responsablement amb els deures que els corresponen respecte a l'escolarització dels seus fills o filles, és a dir, que permeten l'absentisme, l'administració educativa, amb un informe previ de la inspecció educativa, informarà de les institucions públiques competents els fets, a fi que adopten les mesures oportunes per a garantir els drets de l'alumne i alumna e) Estar involucrats en l'educació dels seus fills i filles, al llarg de tot el procés educatiu. f) Fomentar el respecte dels seus fills i filles cap a les normes de convivència del Centre.
 48. 48. 48 g) Fomentar el respecte per tots els components de la comunitat educativa. h) Ensenyar als seus fills i filles a cuidar dels materials i instal lacions del Centre i respondre dels desperfectes causats en estos, en els termes de l'article 31 del present RRI i) Vetlar per l'assistència i puntualitat dels seus fills i filles en el Centre escolar. j) Proporcionar al Centre la informació que per la seua naturalesa siga necessària conéixer per part del professorat. k) Comunicar-se amb l'equip educatiu sobre el procés d'ensenyança i aprenentatge dels seus fills i filles i el seu desenrotllament personal, socioeducatiu i emocional, així com cooperar en la resolució de conflictes. l) Proporcionar, en la mesura de les seues disponibilitats, els recursos i les condicions necessàries per al progrés escolar. m) Adoptar les mesures necessàries, o sol licitar l'ajuda corresponent en cas de dificultat, perquè els seus fills i filles o pupils i pupil les cursen les ensenyances obligatòries i assistisquen regularment a classe. n) Estimular-los perquè duguen a terme les activitats d'estudi que li'ls encomanen. o) Participar de manera activa en les activitats que s'establisquen en virtut dels compromisos educatius que els Centres docents establisquen amb les famílies, per a millorar el rendiment dels seus fills i filles. p) Conéixer, participar i recolzar l'evolució del seu procés educatiu, en col laboració amb els professors, professores i el Centre docent. q) Respectar i fer respectar les normes establides pel Centre, l'autoritat i les indicacions o orientacions educatives del professorat. r) Ensenyar als seus fills i filles a desenrotllar una actitud responsable en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació, vigilar el tipus d'informació a què els seus fills i filles accedixen a través de les noves tecnologies i mitjans de comunicació. s) Respectar el projecte educatiu del Centre, així com el caràcter propi del Centre. t) En el cas que el Consell Escolar del Centre decidira l'ús de l'uniforme per als alumnes i les alumnes, els pares, mares, tutors o tutores tindran l'obligació de complir la mencionada mesura.
 49. 49. 49 TÍTOL V.- DELS DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT EN L'ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR. CAPÍTOL I .- DRETS DEL PROFESSORAT. Art. 53.- Drets. 1. A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions. 2. A rebre la col laboració necessària per part dels pares i mares (en la realització de les tasques escolars a casa, control d'assistència a classe, assistència a tutories, informació necessària per a l'adequada atenció de l'alumne o alumna) per a poder proporcionar un adequat clima de convivència escolar i facilitar una educació integral per als seus fills i filles. 3. A desenrotllar la seua funció docent en un ambient educatiu adequat, on siguen respectats els seus drets, especialment el seu dret a la integritat física i moral. 4. A exercir les competències que en l'àmbit de la convivència escolar els siguen atribuïdes per part del Decret 39/2008 de 4 d'abril i la resta de la normativa vigent. 5. A tindre autonomia per a prendre les decisions necessàries per a mantindre un adequat clima de convivència durant les classes assegurant el desenrotllament de la funció docent i discent, així com durant les activitats complementàries i extraescolars, segons el procediment que s'establisca en el reglamente de règim interior del Centre. 6. A rebre l'ajuda i col laboració de la comunitat educativa per a millorar la convivència en el Centre. 7. A participar en l'elaboració de les normes de convivència del Centre, directament o a través dels seus representants en els òrgans col legiats del Centre. 8. A expressar la seua opinió sobre el clima de convivència en el Centre, així com a realitzar propostes per a millorar-ho. 9. A rebre, per part de l'Administració, els plans de formació previstos així com la formació permanent. 10. A tindre la consideració d'autoritat pública, en l'exercici de la funció docent.
 50. 50. 50 11. A la defensa jurídica i protecció de l'administració pública en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional, com a conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat. 12. Conéixer el projecte educatiu del Centre, així com el seu caràcter propi. CAPÍTOL II.- DEURES DEL PROFESSORAT. Art. 54.- Deures a) Respectar i fer respectar el projecte educatiu el Centre, així com el seu caràcter propi. b) Complir amb les obligacions establides per la normativa sobre la convivència escolar i les derivades de l'atenció a la diversitat dels seus alumnes i alumnes. c) Exercir, de forma diligent, les competències que en l'àmbit de la convivència escolar els atribuïsquen este RRI i la resta de la normativa vigent. d) Respectar i donar un tracte adequat als membres de la comunitat educativa. e) Imposar les mesures correctores que els corresponga en virtut del present RRI f) Inculcar als alumnes i a les alumnes el respecte per tots els membres de la comunitat educativa. g) Fomentar un clima de convivència en l'aula i durant les activitats complementàries i extraescolars, que permeten el bon desenrotllament del procés d'ensenyança-aprenentatge. h) Informar els pares, mares, tutors o tutores dels alumnes i alumnes de les normes de convivència establides en el Centre, dels incompliments d'estes per parts de les seues filles i filles, així com de les mesures educatives correctores imposades. i) Establir en la programació de la seua docència, i especialment en la programació de la tutoria, aspectes relacionats amb la convivència escolar i amb la resolució pacífica de conflictes.
 51. 51. 51 j) Controlar les faltes d'assistència, així com els retards dels alumnes i les alumnes i informar d'això els pares, mares, tutors o tutores, segons el procediment que s'establisca en el reglament de règim interior del Centre. k) Actuar amb diligència i rapidesa davant de qualsevol incidència rellevant en l'àmbit de la convivència escolar i comunicar-ho al professor-tutor o la professora-tutora de manera que s'informe convenientment els pares, mares, tutors o tutores, i es puguen prendre les mesures oportunes. l) Informar els pares mares, tutors o tutores de les accions dels alumnes i alumnes que siguen greument perjudicials per a la convivència en el Centre. m) Formar-se en la millora de la convivència en els Centres docents i en la solució pacífica de conflictes. n) Guardar reserva i sigil professional sobre tota aquella informació de què es dispose sobre les circumstàncies personals i familiars dels alumnes i les alumnes, sense perjuí de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent les circumstàncies que puguen implicar l'incompliment dels deures i responsabilitats establits per la normativa de protecció de menors. o) Informar la competent en matèria d'educació de les alteracions de la convivència en els termes previst en l'Orde de 12 de setembre del 2007, de la Conselleria d'Educació p) Informar els responsables del Centre de les situacions familiars que pogueren afectar l'alumne o a l'alumna. q) Guardar reserva i sigil professional sobre els continguts de les proves parcials o finals, ordinàries i extraordinàries programades pels Centres docents i de les planificades per l'administració Educativa. r) Fomentar la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el procés d'ensenyança-aprenentatge. s) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament educatius. t) Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, complir i fer complir el que preveu la Llei Orgànica de
 52. 52. 52 Protecció de Dades de Caràcter Personal i en Llei de Propietat Intel lectual. u) Atendre pares, mares, tutors, tutores, alumnes i alumnes i, si és el cas, l'exercici de la tutoria. TÍTOL VI.- DELS DRETS I DEURES DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS EN L'ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR EN ELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS. Art. 55.- Drets i deures. 1. Drets a) A ser respectats, rebre un tracte adequat i ser valorats per la comunitat educativa, i per la societat en general, en l'exercici de les seues funcions. b) A col laborar amb el Centre per a establir un bon clima de convivència en este. c) A rebre defensa jurídica i protecció de l'administració Pública en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics, en els termes establits en la Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat. 2. Deures a. Col laborar amb el Centre per a establir un bon clima de convivència en este. b. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a fins estrictament administratius o relacionats amb el seu lloc de treball. c. Vetlar pel bon ús de les tecnologies de la informació i la comunicació d. Complir i fer complir el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei de Propietat Intel lectual. e. Custodiar la documentació administrativa, així com a guardar reserva i sigil respecte a l'activitat quotidiana del Centre escolar. f. Comunicar a la Direcció Del Centre totes les incidències suposen violència que exercida sobre persones i béns, i que, per la seua
 53. 53. 53 intensitat, conseqüències o reiteració, perjudiquen la convivència en els Centres docents. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Reglament de règim interior del Centre De conformitat amb l'article 127 a) en relació amb l'article 120.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, el Consell Escolar del Centre serà l'òrgan competent per a l'aprovació del reglament de règim interior. El Reglament no podrà tipificar conductes disciplinàries ni establir procediments sancionadors diferents dels previstos en el Decret 39/2008 de 4 d'abril. Segona. Inspecció educativa La Inspecció educativa vetlarà pel compliment de les disposicions previstes en el Decret 39/2008 de 4 d'abril. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera. Adaptació dels reglaments de règim interior. En el termini de sis mesos, comptats a partir de l'entrada en vigor, d'este Decret, els reglaments en vigor, seran adaptats al que es disposa en este, i en cap cas podran aplicar-se si s'oposen al que en este RRI. S'establix. Segona. Règim transitori dels expedients disciplinaris. Els expedients disciplinaris instruïts amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 39/2008 de 4 d'abril se substanciaran de conformitat amb el que establix el Decret 246/1991, de 23 de desembre, del Consell, sobre drets i deures de Comunitat Valenciana, sense perjuí de l'aplicació retroactiva de les disposicions del present RRI que resulten més favorable a l'alumne presumpte infractor. Disposició Derogatòria Única. Derogacions. Queda derogat el reglament de Règim Interior anterior a este i els annexos i qualsevol norma de rang igual o inferior.
 54. 54. 54 ANNEX I.- REGLAMENT DE MENJADOR. SERVICI DE MENJADOR ESCOLAR 1. OBJECTIUS I FINALITATS. El Menjador Escolar és una institució al servici dels escolars amb una triple finalitat: - Social, en quant que acull aquells alumnes que, per diverses circumstàncies familiars, precisen ser atesos a les hores intermèdies entre les classes del matí i de la vesprada. - Educativa, ensenyar-los a conviure i a comportar-se en la taula. - Escolar, perquè facilita l'assistència a les classes amb assiduïtat a aquells alumnes que per la seua menor edat, major distància de la llar al Centre o altres causes, es troben amb dificultats. 2. COMISSIÓ DEL MENJADOR. La gestió del Menjador Escolar és directa. La Comissió que farà el seguiment està integrada per: - La directora del Centre, com a presidenta. - La professora encarregada del Menjador. - Un pare/mare de l'alumne comensal, triat democràticament. - Un representant dels alumnes comensals, triat democràticament. - Un representant dels Educadors. - Un representant del personal de cuina. Funcions: 1. Establir el Pla Anual del Menjador en els aspectes pedagògic, nutricional, administratiu i econòmic, coordinat amb el Centre. 2. Supervisar l'administració dels fons del Menjador. 3. Fixar el preu de la minuta. 4. Distribuir els incentius corresponents.
 55. 55. 55 5. Realitzar el balanç econòmic al finalitzar el curs escolar. 6. Totes les accions que siguen necessàries per al bon funcionament del Menjador. 7. La Comissió del Menjador es reunirà totes les vegades que siga precís i necessàriament a l'inici del funcionament del Menjador i al finalitzar este, havent de donar compte trimestral de la seua actuació al Consell Escolar en els aspectes administratiu, pedagògic i nutricional. 3. ASSISTÈNCIA. Al Menjador Escolar podran assistir tots els alumnes lo que sol liciten, d'acord amb els punts següents: 1. Durant el mes de setembre de cada curs escolar, la Direcció Del Centre d'acord amb la Comissió de Menjador, comunicarà el nombre de places de comensals disponibles. 2. Les places de comensals seran sol licitades pels pares durant la primera quinzena del mes de setembre. 3. Els pares que no facen la seua sol licitud, no tindran dret a reclamar plaça i només en cas de sobrar, serà atesa la seua petició. Els alumnes que han ús del Menjador esporàdicament, hauran d'adquirir un talonari de deu bons (per a deu dies), vàlid durant tot el curs i que usaran quan ho desitgen. No s'admetran alumnes que no presenten dites bons, havent d'entregar el tiquet a Consergeria a primera hora del matí. 4. En cas d'haver-hi més sol licituds que places, estes seran distribuïdes d'acord amb els criteris següents: − Alumnes els pares dels quals treballen fora de la llar. − Menors ingressos familiars computats segons el nombre de membres e la família. − Situació deficitària dels xiquets. 5. L'aportació familiar serà abonada durant la primera setmana de cada mes per avançat, comprenent l'import total de dies lectius fixats per a cada mes del

×