Projecte de Direcció del centre 2013-2017

3,335 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,376
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte de Direcció del centre 2013-2017

 1. 1. PROJECTE DE DIRECCIÓ Per a l´IES Sa Serra Període 2013 2017 Salvador Ruiz Borràs
 2. 2. ÍNDEX 1 Introducció………….…………………………………………………………………………………………………. 3 1.1. A mode dintroducció: motivació personal per a la presentació del projecte de direcció…….……………………………………………………………………………………………… 3 2. Un punt de partida: lanàlisi del centre …………………………………………………………………. 5 2.1. Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre………………….…………….. 5 2.2 Anàlisi i valoració del PEC, de lorganització i funcionament del centre……. 7 2.3. Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats del darrer any……………….…113. Projecte estratègic …………………………………………………………………..…………………………… 12 Àmbit 1. Rendiment escolar...............................................................................16 Àmbit 2. Atenció a la diversitat..........................................................................17 Àmbit 3. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)............................18 Àmbit 4. Formació del professorat i recerca......................................................19 Àmbit 5. Projecció exterior del centre................................................................20 Àmbit 6. Relació amb famílies.............................................................................204. Sistema d’avaluació del projecte……….………………………………………………………………….. 215. Proposta d’equip directiu……………………………………………………………………………………… 22Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 2
 3. 3. 1 Introducció En compliment de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitatsde 28 de febrer de 2013 (BOIB de 07/03/2013) per la qual s’estableixen el procésd’avaluació de la tasca desenvolupada pels directors de centres docents públics quefinalitzen el seu mandat el 30 de juny de 2013, i el procediment que s’ha de seguir peroptar a la continuació en el càrrec per un nou període, es presenta aquest projecte dedirecció per a l’IES Sa Serra per al quadrienni 2013-17, que és una actualització delprojecte presentat en maig de 2011.1.1. A mode dintroducció: motivació personal per a la presentació del projecte dedirecció El projecte de direcció que a continuació presentam i que ha elaborat lequipdirectiu que es proposa en el darrer apartat, és fruit de la participació de diversosmembres de la comunitat educativa, els quals han aportat nombroses idees ipropostes. El projecte sinicia amb una anàlisi del centre, la qual inclou: l’espai físic il’entorn social, el projecte educatiu i l’organització i funcionament, i els resultatsacadèmics dels darrers anys. Després daquesta anàlisi es detalla el projecte estratègic,el qual descriu els àmbits dactuació, així com els objectius, les línies dactuació, elsindicadors davaluació i els principals recursos. Finalment sespecifica el sistemadavaluació del projecte i es realitza la proposta dequip directiu. Abans però de presentar el projecte de direcció voldria fer esment de lesprincipals raons personals i professionals que mhan conduït a presentar lacandidatura. Lentorn professional en què desenvolup la meva tasca docent és una de lesclaus. En aquest centre el clima de feina permet fer de la tasca educadora una il·lusiódiària i un aprenentatge compartit continu. Són molts els bons educadors i molts elsbons professionals amb els quals és un plaer treballar. Són professores i professorsmotivats per leducació, que incideixen positivament en lalumnat i que són capaços departicipar activament en projectes dinnovació. Totes elles i ells mencoratgen aSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 3
 4. 4. encapçalar una nova etapa en el centre. En els darrers dos cursos escolars he format part dun equip directiu que vaassumir reptes importants adreçats a posar en funcionament del nostre institut.Durant aquest temps hem tractat daconseguir el consens en totes aquelles accionsque lhan requerit i coordinar els esforços adreçats a la millora de la qualitat deleducació que impartim. Com a director del centre he col·laborat de manera activa amb les companyes icompanys directament implicats en lorganització pedagògica i en lestructura degestió que actualment tenim, i mhe implicat al màxim en la inclusió de les tecnologiesde la informació i la comunicació, tant en la gestió com en lensenyança. Els objectius que fa dos anys ens vàrem plantejar giraven entorn a cinc eixos: lamillora en lorganització i la gestió del centre, la millora en el clima i la convivència, eldesenvolupament dinfraestructures, la implantació de les TIC i lobertura del centre alentorn. Aquests objectius han estat assolits de forma més que satisfactòria, la qualcosa mimpulsa a mi, a la resta de lequip, i a altres companys implicats en diferentsàrees de coordinació, a continuar contribuint al creixement del nostre institut. Lequip de companys que propòs per a desenvolupar aquest projecte, és unaaltra de les raons principals que manimen a seguir avançant. Són persones formades,amb una gran capacitat de treball i de gestió, excel·lents docents, alguns dells ambexperiència en càrrecs directius, i sobretot, són professionals que saben treballar enequip -aspecte fonamental en aquesta fita. A nivell personal pens que lexperiència com a director durant aquests dos anyssumada a la formació contínua i la investigació educativa que durant aquest temps hedesenvolupat, em capacita per a posar-me al capdavant daquest projecte, amb el qualconsolidaré tota la tasca realitzada i avançaré en les bones pràctiques docents, en lainnovació pedagògica i en la recerca de la màxima implicació de la comunitateducativa. A lexperiència i a la formació professional cal afegir la il·lusió, la qual ésacompanyada dun gran sentiment de responsabilitat. La seguretat em la dóna laprofessionalitat de les companyes i els companys que, duna manera o altra,participaran directament en el desenvolupament daquest projecte.Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 4
 5. 5. 2. Un punt de partida: lanàlisi del centre Tot projecte de direcció ha de partir del coneixement de la realitat en què escontextualitza el centre. La finalitat daquest apartat és realitzar una anàlisi sintèticades de tres perspectives: lanàlisi de lespai físic i de lentorn social del centre, lanàlisi ivaloració del projecte educatiu i de l’organització i el funcionament del centre, ilanàlisi i valoració de les dades i del resultat del darrer any.2.1. Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre. L’IES sa Serra és un institut situat entre a l´extraradi de Sant Antoni entre elsbarris de Cala de Bou i ses Païsses, encara que la capacitat màxima ésd’aproximadament 650 alumnes, la política del centre és anar incorporant any darrereany alumnat i avui en dia tan sols hi ha 130 alumnes. Imparteix primer d’ESO i transició a la vida adulta als alumnes que hi ha a l´aulaUECCO. El major nombre d’alumnes prové del municipi de Sant Antoni (el 90%aproximadament), i la resta, del municipi de Sant Josep de sa Talaia. El 85% del’alumnat és nascut a l’illa, i la proporció d’alumnat estranger presenta la següentdistribució:Percentatge d’alumnat estranger per nivells (curs 2011-12): 1r ESO 2n ESO UECCO IES SA SERRA 26% 30% 25% ILLES BALEARS 18% 18% 11% El percentatge global d’alumnat estranger és del 27%, i la seva procedència ésmajoritàriament de Sud-Amèrica i Àfrica i, en menor mesura, de l’est d’Europa. Tot ique, tal i com es pot observar a la taula anterior, el percentatge d’alumnat estranger alprimer cicle d’ESO és superior a la mitjana de les Illes Balears, es tractamajoritàriament d’alumnes que ja han fet part de la seva escolarització a l’etapa deprimària en els centres de la zona, que imparteixen majoritàriament l’ensenyament encatalà, per la qual cosa no patim la situació d’altres instituts on arriba una significativaquantitat d’alumnes que desconeixen la nostra llengua i, amb freqüència, també elSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 5
 6. 6. castellà. Per altra banda, el nombre d’alumnes que arriben al nostre institut un copcomençat el curs és mínim, per mor que en el procés ordinari de matrículahabitualment es cobreixen totes les places vacants ofertades i assolim les ràtios queestableix la normativa vigent. Així mateix, s’observa un increment continuat d’alumnatamb necessitat específica de suport educatiu, característica comuna als altres IES de lazona. Si atenem a les dades descolaritat cal assenyalar que el nombre dalumnes shaincrementat de manera progressiva i constant des de la ignauguració de linstitut (en elcurs 2011-2012) fins a lactualitat. No arribava a 75 el nombre dalumnes en el primercurs acadèmic, i enguany sumen 130, distribuïts segons indica la Taula 1.Taula 1: Relació dunitats i alumnes en els estudis que simparteixen al centre1Estudis Curs Unitats NombreEst Estudis Curs Unitats Alumnes 1r curs 3 68 ESO 2 58 2n curs UECCO TVA 1 4 Pel que fa a la procedència de lalumnat, el col·legi en què varen realitzar elsestudis primaris, aportem el gràfic següent (Figura 1 ): Figura 1: Ceips de procedència de lalumnat matriculat en algun dels estudis que ofereix el centre 7,94% Ceip Cervantes 3,97% Ceip Vara de Rei 34,13% 19,84% Ceip Can Coix 25,40% Ceip Guillem 8,73% CC Can Bonet Altres El nivell de coneixements de l’alumnat que ens arriba de sisè de primària és, engeneral, mig-baix. Hi ha, però, algunes excepcions, que normalment són conseqüènciad’un absentisme perllongat, de rebuig cap a la institució escolar o de problemàtiquesfamiliars complexes. A la taula següent es pot veure la proporció d’alumnat que, a cadanivell de l’ESO, es troba en el curs que li correspon per edat (percentatge d’idoneïtat), ique per tant no ha repetit curs mai:Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 6
 7. 7. 1r ESO 2n ESO UECCO IES SA SERRA 63% 77% - ILLES BALEARS 67% 63% - Per part de les famílies en general es dóna un clima favorable que permet lacol·laboració amb les tutories i amb el professorat en general. Pel que fa a lespai físic, és a dir, a làmbit dinfrastructures i dinstal·lacions,encara que el centre és de nova creació, presenta problemes i mancances, querequereixen de la intervenció de ladministració per a ser resolts ja que les dotacionsde pressupost anual del centre no ho permeten, les instal.lacions encara estan engarantia i es responsabilitat de l´IBISEC demanar la reparació d´aquestes mancances.2.2 Anàlisi i valoració del PEC, de lorganització i funcionament del centre Al curs 2011-12 el centre compta amb 24 professors, 7 d’ells a mitja jornada,amb una mitjana dedat de 38 anys, no hi ha cap amb destí definitiu al centre. Lasituació és de força inestabilitat i dexperiència docent, encara que hi ha molt deprofessorat interí que retorna al centre fet que permet dotar de continuïtat alsprojectes de millora que es plantejaven. Lelaboració dels documents que donen forma al projecte educatiu del centresha fonamentat en dos principis fonamentals, els quals guiaran també la seva revisióen el marc daquest projecte de direcció: Duna banda, la funcionalitat, centrada en la voluntat delaborar documentsútils per a la gestió pedagògica del centre. Aquesta funcionalitat ha dut aparellada lanecessària avaluació constant de la seva aplicació, i per tant la seva revisió i millora.Daltra banda, la recerca de la màxima participació de la comunitat educativa en el seudisseny. La taula 1 recull de forma sintètica lestat delaboració o revisió de cadascundels projectes dorganització pedagògica del centre.Taula 1: Estat delaboració dels documents que sinclouen al Projecte educatiu delSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 7
 8. 8. CentreProjecte Data aprovació/ Observacions revisióProjecte En fase delaboració. Es té previst finalitzar-lo el curseducatiu 2013-2014. No obstant això, la majoria de documents que conté estan en fase d´elaboració(PEC) Falta introduir el pla estratègic, el referent del qual serà aquest projecte de direccióConcreció Lapartat referent a Lapartat davaluació de la concreció curricular del 1rcurricular lavaluació de la CC cicle d´ESO fou aprovada en el mes de juliol de 2012. Un el 1r cicle d´ESO fou dels objectius de centre (PGA) del curs 2012/2013 és(CC) aprovada pel Consell realitzar la CC de 3r ESO. Escolar al juliol de 2012Projecte En fase d´elaboració Actualment s´està elaborant i al mateix temps adaptantlingüístic el nostre PLC a la normativa vigent referent al Projecte de centres Plurilíngües.(PLC)Reglament Aprovat pel Consell Paral·lelament caldrà revisar el pla de convivència.ROF Escolar al juliol de 2012. Si les competències bàsiques són el principal horitzó curricular, trobàvemoportú que configuressin leix vertebrador de les accions educatives que de formatransversal cal integrar a les programacions didàctiques de totes les àrees curriculars.Es té previst concloure aquesta tasca en aquest curs escolar. En conseqüència, unalínia de treball estratègica serà laplicació dels acords adoptats en aquest àmbit ilavaluació de lefecte sobre els aprenentatges de lalumnat. El plantejament lhem realitzat en base a dues línies dactuació: una vertical, através de les programacions didàctiques de les diferents matèries i àrees; i unatransversal, a través de diferents accions que es vehiculen en base a projectes i plansde centre (veure Figura 2). Figura 2: Línies dactuació per al desenvolupament de les CB Matèries Programacions didàctiques Mesures metodològiques tranversals Mesures de foment d´accions interdisciplinars CB Pla d´activitats extraescolars PAT Projectes de centreSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 8
 9. 9. Pel que fa al pla dacció tutorial, consideram que la seva estructura actual,tipologia i planificació d’activitats de tutoria i orientació permet donar una respostaadequada a les necessitats de l’alumnat. En aquest sentit, és necessari continuar iampliar les activitats proposades pel CEPCA i continuar treballant en el programadhabilitats cognitives i socials per a lalumnat dESO. Cal així mateix augmentar la implicació de tots els membres de la comunitateducativa en la resolució dels problemes de convivència i eliminar la percepció queaquesta és una qüestió exclusiva de lequip directiu i, en menor mesura, dels tutors. Enaquest sentit, el desplegament del pla de convivència s’ha convertit en una einafonamental, ja que hem tingut un nombre molt baix de conflictivitat al centre. Els criteris dagrupaments de 1r dESO selaboren a partir de la informaciórecollida a les reunions que es fan amb els tutors i tutores de 6è de les escolesadscrites, i això permet confeccionar grups equilibrats, a més de disposar dinformacióde primera mà de lalumnat que ens arribarà al curs següent. Caldrà mantenir ireforçar aquest aspecte amb la intensificació de la coordinació amb els centresadscrits, especialment pel que fa a les proves finals de 6è i inicials a 1r d’ESO. Durant el darrer any sha avançat en la utilització de les TIC per millorar isimplificar els processos administratius (gestió de faltes, qualificacions i sancions,millora del programa delaboració dhoraris, comunicació amb les famílies, etc.), i pelque fa a la seva utilització didàctica s’ha generalitzat l’ús de l’aula virtual En aquest sentit, s’haurà de posar especial èmfasi en la millora de la formaciódel professorat del centre en l’ús educatiu de les TIC i serà convenient posar a la sevadisposició un espai de comunicació i d’intercanvi d’informació i recursos a la web delcentre (intranet). LAPIMA manté un contacte fluid amb la direcció del centre, dins d’un clima decol·laboració. Es realitzen reunions trimestrals entre la seva junta directiva i l’equipdirectiu de l’institut, on s’analitzen les possibilitats de col·laboració per a dur a termeactivitats extraescolars, culturals i formatives, i s’estudien possibles millores en elfuncionament del centre i les vies per millorar la participació dels pares i mares. Caldràmantenir i, en la mesura que sigui possible, intensificar aquesta col·laboració ifomentar la participació dels pares i mares que facilita l’ús de les TIC, posant a la sevaSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 9
 10. 10. disposició un espai a la intranet del centre. Per últim, voldríem destacar en aquest apartat els principals plans i projectesque es desenvolupen actualment al centre i que donen un impuls important a laqualitat de leducació per la qual apostem. Aquests els reflectim de manera resumida ala figura 3. El necessari impuls i implicació que requereix el desenvolupamentdaquests projectes i plans té en lestabilitat del professorat i en la seva implicació undels seus màxims exponents. PLANS I PROJECTES Relació de plans i projectes que es realitzen actualment Vinculats Programa d´atenció a la divesitat al Defineix les formes d´agrupament i d´organització del professorat per a atendre la diversitat de ritmes d´aprenentatge i necessitats educatives.Destaquen els procés agrupaments flexibles i suports tant a 1r ESO com a 2n ESO.d´ensenyament Pla Pilot Plurilíngüeaprenengtatge Tots els alumnes d´ESO aquest centre cursen en anglès una o diverses assignatures en aquesta llengua. La finalitat és millorar la competència en aquesta llengua i fomentar la innovació a l´aula. Programa de Reutilització de llibres El Programa de Reutilització de llibres consisteix en la creació d´un fons de llibres i Vinculats material didàctic. La finalitat és la reutilització durant quatre cursos escolars dels llibres de text i del material didàctic per part de l´alumnat que es compromet a fer-ne a un bon ús. organització Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) La gestió del centre es realitza a través d´un sistema de gestió de qualitat acreditat amb el certificat de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. La finalitat del SGQ és assegurar la millora contínua en l´àmbit de la gestió i organització del centre. Programa de centres ecoambientals Programa que té com a objectiu principal fomentar l´educació ambiental a través d´activitats al centre i altres accions de caràcter organitzatiu. Vinculats Pla de Convivència a Defineix els criteris d´organització les actuacions que hauran de garantir l´adquisició l´educació d´aprenentatges i la millora qualitativa de la convivència en els centres educatius. en Pla d´atenció d´acció tutorial (PAT) El PAT és el marc on s´especifiquen els objectius i procediments per a l´organització i valors la realització de les tutories. És, també, on es temporitzen els continguts vinculats en l´educació en valors. Pla d´activitats complementàries i extraescolars Engloba les activitats complementàries i extraescolars que organitzen els diferents departaments didàctics. Figura 3: Plans i projectes que actualment es realitzen al centreSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 10
 11. 11. Quant a lorganització del centre, és important destacar que durant lany 2014 icom a resultat duna auditoria externa realitzada per lempresa AENOR, tenim previstque sens concedisqui el segell que acredita una gestió de qualitat ISO 9001:2008. Fou en el curs acadèmic 2011-2012 quan vàrem iniciar el procés delaboraciódel Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) que guiarà la nostra acció, i que es regeix pelprincipi davaluació i millora contínua. Són moltes les persones que, duna manera oaltra, estan implicades en el disseny daquest sistema. Les àrees de gestió que conformen el SGQ es descriuen a través de processosen els quals sespecifica: lobjecte de gestió, els responsables i les seves funcions, el seudesenvolupament, i les característiques de qualitat que se li assignen. A la figura 6 espot observar el mapa de processos, en el qual sidentifica amb claredat lorganitzacióde les àrees de gestió. Figura 6: Àrees de gestió del centre (mapa de processos) 2.3. Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys Durant el curs escolar 2012-13 el nombre dalumnes matriculats és de 130, queno correspon a la capacitat màxima del centre, dels quals 126 cursen ESO i 4 TAV al´aula UECCO, distribuïts de la següent manera: 3 grups de primer dESO (68 alumnes),2 grups de segon dESO (58 alumnes),) i 1 grup de TVA (4 alumnes). A la taula següent es pot veure levolució del percentatge dalumnes quepromocionen (Al ser un centre de nova creació no podem fer un estudi amb mésprofunditat): 1r ESO 2n ESO UECCO CENTRE IB CENTRE IBCURS 2011 - 2012 63% 62% ---------- ---------- ----------CURS 2012 – 2013* 66% 65% 59% 61% ---------- *Resultats de la 1era AvaluacióSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 11
 12. 12. En general aquests resultats estan amb la mateixa mitjana de Balears, cal teniren compte que la matrícula d´alumnat NESE al centre està molt per damunt de lamitjana de les balears com podem comprobar a la taula següent: 1r ESO 2n ESO TOTAL CENTRE IB CENTRE IB CENTRE IBCURS 2011 - 2012 28% 18% ---------- ---------- ---------- ----------CURS 2012 – 2013 40% 17% 25% 17% 25% 17% Els problemes de disciplina són reduïts, tal i com consta a les memòries de finalde curs corresponent, però així i tot cal millorar les actuacions preventives i augmentarla implicació del professorat i de lalumnat en la seva prevenció i resolució, amblobjectiu de reduir-los encara més, motiu pel qual calen actuacions des de múltiplesvessants: intensificar la coordinació amb els centres de primària, augmentar laimplicació de tot el professorat, fer que la docència i la tutoria daquests grups recaiguimajoritàriament en professorat experimentat i amb certa estabilitat en el centre,mesures de reforç i organitzatives, cercar alternatives en col·laboració amb altresinstitucions per a lalumnat més desmotivat, etc.3. Projecte estratègic Àmbits dintervenció o factors crítics dèxit• Manteniment dels trets característics del centre, tant pel que fa a la qualitat de laformació com a latenció que es proporciona a tot lalumnat, donant resposta a la sevadiversitat característica, tant pel que fa als alumnes amb dificultats d’aprenentatgecom a aquells que presenten altes capacitats, i evitant qualsevol situació dexclusiósocial.• Avaluació i millora contínua de tots els processos acadèmics i de gestió.• Direcció col·legiada per mitjà del diàleg, de la coordinació amb tots els membres dela comunitat educativa i del treball en equip a tots els nivells.• Participació de la comunitat educativa, afavorint la comunicació i potenciant elsmecanismes formals i no formals de participació, sol·licitant opinions, atenentSalvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 12
 13. 13. suggeriments de manera sistemàtica i recolzant les iniciatives externes a la direccióque suposin una millora per al funcionament del centre.• Coordinació amb els centres de primària, tant pel que fa als equips directius idorientació com a nivell curricular.• Potenciació dun bon clima de relació i de convivència entre tots els membres de lacomunitat educativa i treball per a la integració de tot lalumnat i per augmentar elsentiment de pertinença al centre.• Organització i gestió dels recursos tècnics, de formació, documentals idequipaments per facilitar i fer més eficaç la tasca del professorat.• Obertura del centre a les entitats cíviques i socioculturals de la barriada.• Consolidació de l’aplicació efectiva del Projecte Educatiu i reforçament daquellsaspectes que fan referència a la formació integral de lalumnat com a personesèticament responsables i emocionalment equilibrades.• Potenciació de la innovació metodològica, especialment pel que fa a lapersonalització de l’aprenentatge i l’aprenentatge autonom, fonamentadaespecialment en l’ús educatiu de les TIC i en el treball per competències. El projecte estratègic determina els objectius generals que es pretenen assoliren el centre durant el període 2013-2017. Aquests objectius sincardinen en diferentsàmbits dintervenció. A cada àmbit dintervenció organitzam les línies dactuació ambquè es pretenen assolir els objectius així com els indicadors que han de permetreavaluar-los. Encara que els recursos humans, materials i econòmics es detallaran en lesdiferents programacions generals anuals, dins cada àmbit dintervenció també indicamels recursos més rellevants. Amb la finalitat de facilitar la comprensió del projecte estratègic, elpresentarem per àmbits dintervenció a través de diferents taules. No obstant això,avançam a continuació els set objectius que sestableixen i els sis àmbits dintervencióen què els emmarcarem.Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 13
 14. 14. ÀMBITS D´ INTERVENCIÓ 1 2 3 4 5 6 Rendiment Atenció TIC Formació Projecció Relació amb Gestió ensenyament Escolar diversitat professorat exterior famílies OBJECTIUS1 Consolidar les dades de rendiment escolar aconseguides en el darrer curs, i millorar elsresultats globals.2 Afavorir la integració i ladaptació de tot lalumnat al centre a través del pla datenció a ladiversitat3 Facilitar, a través de les TIC, les principals accions relatives a la gestió diària del centre queafecten tot el professorat4 Avançar en la incorporació racional de les TIC als processos densenyamentaprenentatge5 Afavorir la recerca i garantir una formació al professorat que respongui als seus interessosi a les necessitats del centre, i que tingui incidència en la qualitat de leducació que impartim6 Promoure la projecció exterior del centre i la divulgació dels projectes que shi realitzen7 Potenciar la relació amb les famílies com a factor dèxit escolar És evident que tot projecte ha de contemplar estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en el seu desenvolupament. En aquest sentit continuarem amb la línia de treball que en els darrer any hem establert i que ha propiciat la democratització de les principals decisions que afecten el funcionament i organització del centre. Quant a les qüestions pedagògiques (els projectes, programes i plans) que el centre dissenya, el procés de decisió serà el següent: la comissió pertinent elabora un esborrany, lesborrany es debat en el marc de les CCP fins que sarriba a un document consensuat, es difon per al seu debat als departaments didàctics, sincorporen els suggeriments dels departaments, i sobri un període desmena que finalitza en lòrgan que ha daprovar el document (CCP, claustre o consell escolar). A lactual participació dels pares (a través de les diferents reunions i daltres Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 14
 15. 15. activitats que realitzem) cal sumar noves estratègies que potencien la seva majorimplicació en la vida del centre. La recerca de la màxima participació de les famílies es configura així com undels àmbits estratègics del projecte de direcció, al qual al·ludirem posteriorment. Per últim consideram que el web del centre pot ser un instrument fonamentalper a potenciar la participació de la comunitat educativa. El professorat actualment téautonomia per difondre a través daquest notícies, iniciatives, activitats extraescolars,o qualsevol qüestió que vulgui divulgar. Els següents passos han danar adreçats afacilitar a lalumnat (a través de la junta de delegats) i a lassociació de pares, lús delweb com a instrument de difusió de qüestions relacionades amb el centre.Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 15
 16. 16. Àmbits Objectius Línies dactuació Indicadorsdintervenció 1. Seguiment, valoració i actualització dels acords i mesures adoptats en el grup de coordinació primària-secundària 2. Desenvolupament i avaluació de la concreció curricular dESO. Desenvolupament de les actuacions adreçades al treball de Índex de titulacions competències bàsiques al juny: 3. Elaboració, desenvolupament i avaluació de la concreció • ESO 70% curricular de batxillerat, cicle formatiu i PQPI. • Batxillerat 50% Consolidar les 4. Millora del servei de biblioteca i elaboració, desenvolupament i • CFGM Tots els dades de avaluació dun pla de lectura Índex de les proves processos rendiment diagnòstic igual o inclosos a: 1 escolar aconseguides en 5. Convivència: revisió del ROF i del pla de convivència, i elaboració superior a la mitjana dun pla de mediació. Ensenyament -aprenentatge Rendiment el darrer curs, i 6. Progressiva adaptació dels procediments i dels instruments MP02 Escolar millorar els davaluació a les característiques de lavaluació de diagnòstic i PISA Estratègia i resultats globals planificació 7. Aplicació de mesures que faciliten la coordinació dels Principals recursos MP05 departaments, equips educatius, i grups de treball 8. Emfatització dels processos dorientació acadèmica i datenció a la diversitat Implicats tots els òrgans de gestió i 9. Desenvolupament del Pla pilot Plurilíngüe fins completar la seva participació del implantació a lESO centre, així com tot 10. Afavoriment de plans, projectes i activitats dinnovació el professorat educativa 16Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra
 17. 17. Àmbits Objectius Línies dactuació Indicadorsdintervenció 1. Revisió del pla datenció a la diversitat dacord amb el pla de suport Els indicadors 2. Facilitació de la coordinació entre el professorat de suport i els sestabliran en les equips educatius en el desenvolupament efectiu de les ACIs. PGA després de la Progressiva inclusió de les mesures dadaptació curricular a les necessària anàlisi programacions daula. Revisió, aplicació, seguiment i avaluació del qualitativa i pla de lequip de suport quantitativa dels 3. Elaboració anual del Projecte dIntervenció Educativa a partir de resultats acadèmics lavaluació col·legiada dels programes que inclou en els diferents Afavorir la 4. Orientació individualitzada de litinerari formatiu/professional programes del pla PR0203 integració i més adequat, especialment a lalumnat amb NESE (assignació de datenció a la Activitats 2 ladaptació de tot professorat cotutor -voluntari- que acompanyi a lalumnat NEE lalumnat al durant letapa) diversitat Grau de satisfacció daula PR0205Atenció a la centre a través 5. Realització dun traspàs dinformació a linici de curs entre el de les parts Tutoria i diversitat del pla datenció professorat tutor del curs anterior i el del que sinicia implicades en els orientació a la diversitat 6. Creació duna aula virtual dAD que inclogui materials dutilitat diferents programes PR0503cu per al professorat per tractar lalumnat amb NESE (també alumnat de més dun 60% Projectes amb excel·lent rendiment acadèmic) 7. Aplicació i avaluació del pla dacollida de 1r dESO. Revisió del Principals recursos protocol dacollida dalumnat nouvingut. 8. Creació del PROA per part de l´AMIPA Caps destudis, 9. Elaboració del programa de diversificació curricular departament 10. Desenvolupament del programa “Carnet d´experiències”. dorientació i tot el 11. Desenvolupar el projecte de l´hort ecològic al centre. professorat 12. Afavoriment de la participació en premis i programes 17Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra
 18. 18. Àmbits Objectius Línies dactuació Indicadors Procésdintervenció 1. Millora de la web del centre amb inclusió de noves aplicacions i Grau de satisfacció Estructura Facilitar, a través funcions del prof. envers la organitzativa i de les TIC, les 2. Accés a través de la web a les bases de dades dels recursos del gestió i la com. Int. comunicació principals accions centre (bibliografia, materials audiovisuals i informàtics, de més dun 70% PR0603 relatives a la inventaris,...) Xestib operatiu al Manteniment gestió diària del 3. Aplicació de mesures que permetin tenir el Xestib plenament 100% en el mes de equips centre que operatiu en el mes de setembre (gestió de faltes, organització setembre PR0702 afecten tot el horària, dades dalumnat i professorat,...) Tutoria i 3 professorat 4. Control digital de lassistència de lalumnat 5. Implantació dun sistema de missatgeria interna Principals recursos Coord. TIC i equip orientació PR0205 BibliotecaTecnologies directiu PR0801 de lainformació i 1. Elaboració dun Pla de TIC amb la definició de criteris per a la Índex dalumnat Activitats la presa de decisions en aquest àmbit (objectius, assignació recursos, amb correu daulacomunicació manteniment, compres, ...) a partir duna anàlisi prèvia electrònic del centre PR0203 (TIC) (100%) Avançar en la 2. Implementar l´ús dels blocs com a eina de comunicació amb les Índex daules virtuals incorporació famílies. funcionals per nivell racional de les 3. Inclusió en el pla de formació anual de cursos interns daula i grup (50%) Formació TIC als processos virtual i daltres relacionats amb les TIC professorat densenyament 4. Creació de comptes de correu electrònic per a lalumnat amb Índex daules amb PR0602 aprenentatge extensió iessaserra.org connectivitat (100%) 5. Disposició de connectivitat a totes les aules 6. Foment de la recerca en relació a lús didàctic de les TIC Principals recursos Manteniment 7. Concreció i temporització de continguts vinculats a la Humans: Coord. TIC i equips competència digital de lalumnat equip directiu, CCP PR0702 18Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra
 19. 19. Àmbits Objectius Línies dactuació Indicadors Procésdintervenció 1. Definició dun procediment que cerqui la màxima implicació del Inclusió en les PGA professorat en el disseny del pla de formació anual del pla de formació anual, on 2. Facilitació despais de disseny, anàlisi i recerca daccions sespecificaran dinnovació a laula els objectius deficàcia que seran objecte davaluació i anàlisi a la memòria Afavorir la 3. Inclusió en el pla de formació anual de cursos interns daula Grau de satisfacció recerca i garantir virtual i daltres relacionats amb les TIC (tant de gestió com dE-A) del professorat una formació al global dels cursos Acollida 4 professorat que respongui als seus interessos i realitzats de més dun 70% 4. Definició dun pla de formació inicial del professorat nouvingut Grau de satisfacció personal PR0601 FormacióFormació delprofessorat i a les necessitats que faciliti la seva incorporació al centre i garanteixi una acollida del professorat professorat recerca del centre, i que funcional nouvingut envers PR0602 tingui incidència lacollida de més en la qualitat de dun 70% leducació que Principals recursos impartim 5. Elaboració dun protocol dacollida per al professorat nouvingut, Equip directiu, tant per al que sincorpora a linici de curs, com per al que ho fa coord. TIC, caps durant el curs departament. També entitats que acrediten formació (CEP, sindicats,...) 19Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra
 20. 20. Àmbits Objectius Línies dactuació Indicadors Procésdintervenció 1. Activitats amb projecció social organitzades pel centre (xerrades, diades, ...) Grau de satisfacció 2. Aplicació destratègies de difusió de loferta educativa i dels empreses FCT del principals projectes i activitats amb rellevància social 70% Estratègia i 5 Promoure la 3. Dinamització de la web amb una participació més activa dels Principals recursos projecció exterior membres de la comunitat educativa planificació MP05 Projecció del centre i la 4. Establir una política de qualitat en relació a les FCT en empreses Oferta exterior divulgació dels (PQPI, estada en lempresa i CFGM) Equip directiu, educativa del centre projectes que shi 5. Participació en projectes institucionals i programes dinnovació coord. PR0101 realitzen 6. Compromís de transparència i millora contínua en la qualitat de FP, coord. qualitat, FCT PR0207 la gestió del centre coord. TIC, coord. 7. Col·laboració amb entitats ciutadanes i serveis externs. extraescolars, orientador Àmbits Objectius Línies dactuació Indicadors Procésdintervenció 1. Continuar col.laborant amb les famílies per mantenir el pla de Índex av. diagnòstic reciclatge de llibres. sobre grau satisf. Potenciar la 2. Millora de la comunicació amb les famílies a través de les TIC famílies > de 3 punts Tutoria i relació 3. Continuació del pla dacollida de 1r dESO (jornada de portes Principals recursos orientació 6 amb les famílies com a factor obertes de 6è de primària) 4. Organització de xerrades informatives dorientació acadèmica i PR0205 AcollidaRelació amb dèxit professional. Orientador, tutors i PR0201 Famílies escolar 5. Organització dactivitats de formació, informació i divulgació caps destudis adreçades a les famílies 6. Realització de reunions periòdiques amb lAMIPA 20Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra
 21. 21. 4. Sistema d’avaluació del projecte Lavaluació esdevé un element clau per a la millora contínua, i una einaimprescindible per a la valoració del grau dassoliment dels objectius que en aquestprojecte hem definit. A lanterior apartat hem exposat una sèrie de taules que recullen,de manera sintètica, el projecte estratègic per al centre per al període 2013-2017. Comshi pot observar hem emmarcat en cadascun dels objectius els principals indicadorsdavaluació i els instruments per a la recollida dinformació. Els objectius, les línies dactuació, els mecanismes davaluació i els recursos, esconcretaran i se seqüenciaran en la Programació General Anual (PGA) de cada cursacadèmic. La memòria final reflectirà el desenvolupament daquestes accions i elsresultats de la seva avaluació. Els instruments que destaquen són les enquestes, les quals es contemplen dinslanomenat Pla de mesura. Aquest pla és un document que elaborarà lequip directiu alinici de curs on definirà: el codi de l’enquesta i la seva descripció, el col·lectiuenquestat, el responsable de passar l’enquesta, el responsable de lanàlisi, el calendarid’execució, el criteri de validació de l’enquesta, les observacions, i el mitjà decomunicació del resultat de lenquesta.Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 21
 22. 22. 5. Proposta d’equip directiu Quines són les persones que impulsaran i desenvoluparan el projecte dedirecció? En aquest apartat les presentam acompanyades duna breu ressenya delsaspectes del currículum professional més rellevants. Es mantén bàsicament la mateixa proposta d’equip directiu que per al períodeanterior, és a dir plantegem una continuïtat del mateix equip directiu que va començari arrancar aquest nou centre.Director: Salvador Ruiz Borràs. Mestre especialista en Llengües estrangeres , llenguacastellana i Educació musical, amb destí definitiu al Ceip Sa Graduada d´Eivissa amb 16anys d´antiguitat al cos. Ha estat tutor a l´IES xarc durant 4 anys i membre deldepartamento d´Orientació i tutor de diferents programes a l´IES Quartó de Portmany idirector de l´IES Sa Serra durant els dos anys que té de vida.Cap d´estudis: Isabel García Pedreño. Mestra especialista en Ciències Naturals iMatemàtiques, amb destí definitiu al Ceip Blancadona d´Eivissa amb XX d´antiguitat alcos. Ha estat Tutora i menbre del departamento d´Orientació a l´IES Sa Colomina, IESBlanmcadona, IES Xarc i Cap d´estudis de l´IES Sa Serra durant els dos anys que té devida.Secretari: Jordi Marín i Badenes. Professor llicenciat en filologia anglesa i catalana,amb 12 anys dexperiència en lensenyament de langlès com a segona llengua. Docentuniversitari en lensenyament de langlès amb finalitats específiques. Amb experiènciaen el tractament de llengües en el curriculum arran dels 10 anys en què ha estatcol·laborant amb lInstitut de Ciències de lEducació de la UIB tot impartint elsseminaris conduents a la capacitació docent del professorat de secundària. Finalment,com a conseqüència del seu pas per lAdministració com a delegat de la DG de PolíticaLingüística del Govern de les Illes Balears, ha assolit experiència en la gestió, promociói difusió de campanyes institucionals.Salvador Ruiz Borras – Projecte de direcció IES Sa Serra 22

×