Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya

 • Be the first to comment

Grade 4-filipino-ako-ikaw-siya

 1. 1. AKO, IKAW, SIYA A. Piliin ang titik ng mga pantawag sa tao. Isulat ang sagot sa sagutang kuwaderno. Hal.: a. ate b. nanay c. bahay Sagot: a at b Anu-ano ang mga salitang pantawag sa tao? Naaalala mo pa ba.Hanapin ang mga ito sa ibaba. Magsimula rito: a. Lolo b. aso c. bahay d. Papa e. kamag-aral f. Lola g. pitaka h. Jose i. Ama j. pera k. yeso l. pisara B. Piliin ang bilang ng mga pantawag sa tao. Isulat ang sagot sa sagutang kuwaderno. Halimbawa: 1. marami 2. Nanay 3. damit 4. Ana Sagot: 2 4 1 Sa pagtatapos ng modyul na ito, inaasahang magagamit ng mga mag-aaral ang angkop na panghalip sa pangngalan hinahalinhan ako, ikaw at siya. Pagbalik-aralan Natin:
 2. 2. Magsimula rito: 1. Ginang Honradez 2. Kuya 3. Titser Erna 4. Aling Maria 5. sumulat 6. mag-aaral 7. tumalon 8. tumawa 9. guro 10. pitaka A. Pag-aralan mo ang kasunod na mga usapan. Edison Jeffrey 1. Sino ang sumagot sa tanong ni Edison? (Si Jeffrey) 2. Ano ang sagot niya? (Ako) 3. Bakit Ako ang sinabi ni Jeffrey? (Dahil ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili.) B. Pag-aralan mo ang mga kasunod na larawan. Sagutin mo ang mga tanong sa ibaba. Ako si Edith.Akoang unang magpapakilala Ako.si Jeffrey, Ako ang unang magtatanong. Sino ang unang gustong magtanong? Sino ang unang gustong magpapakilala. Ikaw ba ang bagong kasama namin sa koponan? Oo, ako nga Jeffrey? Pag-aralan Natin: 2
 3. 3. 1. Sino ang tinatanong ni Edwin? Si Jeffrey 2. Ano ang sagot ni Jeffrey? Ako 3. Sino ang tinatanong ni Divine? Si Edith 4. Ano ang sagot ni Edith? Ako 5. Sino ang gumagamit ng ako? Ang nagsasalita Narito pa ang ibang sinabi ni Rod at Ana. 1. Ako si Jeffrey. 2. Ako ang unang magtatanong. 3. Ako naman si Edith. 4. Ako ang unangmagpapakilala. Ang ako ay ginagamit sa pagtukoy sa sarili. Wally Jose Tinatanong ni Wally si Jose: Ikaw ba ang bagong tagalinis? Ikaw ba ay nag-aaral din dito sa Pasolo? 1. Ano ang ginamit ni Wally sa pagtatanong kay Jose? (Ikaw) 2. Sino ang tinutukoy ng salitang ikaw? (Ang kausap) Ginagamit ang ikaw sa pagtukoy sa kausap. Ikaw ba ang bagong tagalinis? Prince,siya ang kapatid ko, si Aaron. 3
 4. 4. Aaron Angel Prince 1. Sino ang kausap ni Angel? (Si Prince) 2. Sino ang pinag-uusapan nila? (Si Aaron) 3. Ano ang ginagamit ni Angel sa pagtukoy kay Aaron? (Siya) 4. Bakit siya ang ginamit ni Angel? (Dahil tumutukoy ito sa taong pinag-uusapan.) Ako ang ginagamit kung ang tinutukoy ay ang sarili. Ikaw ang ginagamit kung ang tinutukoy ay ang kausap. Siya ay ginagamit kung ang tinutukoy ay taong pinag-uusapan. Tandaan Natin: Pagsanayan Natin: 4
 5. 5. A. Aling larawan ang tumutukoy sa pangungusap? Piliin ang titik ng tamang sagot. Halimbawa: Ako ay si Mario, mahilig akong magbisikleta. A B C Sagot: B Magsimula rito: 1. Siya ang kakambal kong si Maria, ang pagpapakilala ni Mario sakapatid. A B C Sagot: _____ 5
 6. 6. 2.Magandang umaga Ginoong Garcia.Ako ang bago ninyong mag-aaral. A B C Sagot: _____ 3.Ako aymadalas na isinasama ng Lolo ko sa pamamasyal A B C Sagot: _____ 4. Siya ang may kaarawan,ang aking kapatid. A B C Sagot: _____ 6
 7. 7. B. Hanapin ang pangungusap tungkol sa larawan. Isulat ang titik nito. Halimbawa: a. Ako ay kumakain ng almusal bago pumasok. b. Siya ay kumakain ng almusal bago pumasok. Sagot: a c. Ikaw ay kumakain ng almusal bago pumasok. Magsimula rito: 1. a. Ako na po angmagbubuhat Lolo. b. Siya na po angmagbubuhat Lolo. Sagot: _____ c. Ikaw na po angmagbubuhat Lolo. 7
 8. 8. 2. a. Siya ba ang bagongmag-aaral dito? b. Ikaw ba ang bagongmag-aaral dito? Sagot: _____ c. Ako ba ang bagong mag-aaral dito?. 3. a. Siya ang matalik kong kaibigan. b. Ako ang matalik kong kaibigan. Sagot: __ c. Ikaw ang matalik kong kaibigan. 4. a. Ikaw naman ang unang tumikim ng pagkain. b. Ako naman ang unang tumikim ng pagkain. Sagot: _____ c. Siya naman ang unang tumikim ng pagkain. 8
 9. 9. 5. a. Ako ang nanalo sa paligsahan kaya akin ito. b. Siya ang nanalo sa paligsahan kaya akin ito. Sagot: _____ c. Ikaw ang nanalo sa paligsahan kaya akin ito. Piliin ang titik ng wastong sagot. Halimbawa: a. Ako b. Ikaw c. Siya __a__ si Bong. Magsimula rito: a. Ako b. Ikaw c. Siya 1. _____ ba si Edith, ang bago kong kamag- aral? 9
 10. 10. Piliin ang titik ng wastong sagot. a. Ako b. Ikaw c. Siya 2. Magandang umaga po, Ginoong Lorenzo. ____po si Maria ang bagong mag-aaral sa paaralang ito. a. Ako b. Siya c. Ikaw 3. _____ ang Lola ko Jose,pagpakilala ni Jossa sa Lola niya, kay Jose. a. Ako b. Siya c. Ikaw 4. _____ na ang aalalay sa iyo Jose. a. Ako b. Ikaw c. Siya 5. _____ ba ang nakabasag ng plorerang ito Divine? 10
 11. 11. A. Buuin ang usapan. Isulat ang ako, ikaw o siya sa patlang. Halimbawa: Magsimula rito: B. Tingnan ang larawan. Sige akina ako na ang magbibigay kay ma’am Cruz. ____ si Dale, (2) kakambal ____ ni Dave. (3) Hay, ___ pala si. (1) Mario. ____na Belen ang taya. (4) Mamaya ____ naman ang (5) taya,sabay turovkay Jose Pagsanayan Natin: Karen, ikaw na ang magdala ng pagkain ni Ma’am Cruz. 11
 12. 12. Piliin ang titik ng wastong sagot sa patlang. Isulat sa sagutang kuwaderno. 1. Lolo, ako na po ang aakay sa inyo. . a. Ako b. Ikaw c. Siya 2. ______na ang magbigay sa iba mo pang mga kasamahang pulubi. . a. Ako b. Ikaw c. Siya 3. ______ na ang magkalaykay ng mga dahon Joey at ______ naman ang magwawalis, wika ni Jimmy. a. Ako b. Ikaw c. Siya 4. Ate,_____ang ba nagtabi nitong pitaka ko? 12
 13. 13. a. Ako b. Ikaw c. Siya 5. Salamat po Nanay,makakatulog na po ____ nang mahimbing. a. Ako b. Ikaw c. Siya C. Pag-aralan ang larawan at ang pangungusap. Piliin ang titik ng wastong sagot na dapat ilagay sa patlang. Magsimula rito: 1. “______ naman ang hahabulin ko,” ang sabi ni Luis kay Coco,habang hianahabol si Coco. a. Ako b. Ikaw c. Siya 2. “______ ang kapatid kong si Vic,” pagpakilala ni Tito sa kanyang mga kalaro. a. Ako b. Ikaw c. Siya 13
 14. 14. 3. “__________ na ang unang mag-ulat Linda, mamaya na kami ni Mary pagkatapos mo, sabi ni Rommel kay Linda. a. Ako b. Ikaw c. Siya 4. “______na ang mauna sa paglalakad Mario. Ang utos ni Dave kay Jeru a. Ako b. Ikaw c. Siya 5. “______ na ang mag-aayos ng aming silid, Nanay.Ang sabi ni Jose a. Ako b. Ikaw c. Siya D. Pag-aralan ang sumusunod na mga usapan. Piliin ang bilang ng wastong sagot sa tanong. Halimbawa: “______ na ang maglinis ng inyong silid Lorna,” utos ng Nanay sa anak.  Ako  Ikaw  Siya Sagot:  Magsimula rito: 1. Ang utos ng Nanay kay Rene, “Tulungan mo ang ate mo sa paglilinis ng bahay. Bukas, ay isasama ko ____ sa pamimili.” 14
 15. 15.  Ako  Ikaw  Siya 2. Ang sabi ni Nora kay Ted, “_____ na ang maghuhugas ng mga pinagkainan. ______ na ang mag-alaga kay beybi.”  Ako  Ikaw  Siya 3. “Martha _____ na ang dumalo sa meting nila Boy sa paaralan,” utos ng Ate.  Ako  Ikaw  Siya 4. “______ ba ang bago mong kaibigan?” tanong ngNanay kay Delmar.  Ako  Ikaw  Siya 5. “______ ba ang nakapulot ng pitaka ko?” tanong ni Warren kay Bong sabay turo sa bata.  Ako  Ikaw  Siya E. Pagkatapos ng araling ito, ipakita ang mga nagawa sa guro para sa susunod na aralin. 15
 16. 16. 16

×