Ese

1,495 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,495
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ese

  1. 1. EseRaporti i se drejtes administrative me deget tjera te se drejtesMegjithese e drejta administrative ka nje vend te posaqem ne sistemin e se drejtes, ajo neperjgithesi ka ndikim dhe lidhje te ngushta me te gjitha deget e tjera te se drejtes. Edhe pseobjekti i veqante i se drejtes administrative e dallon ate ne shume drejtime nga deget e tjera tese drejtes , ai nuk i shkeput ato nga deget e tjera ne pergjithesisht. Prandaj me rastin eshqyrtimit te raportit te se drejtes administrative me deget tjera te se drejtes , ne njeren ane , iveshtrojme se cilat jane pikat e perputhjes mes tyre , dhe ne anen tjeter , cilat jane pikat eshkeputjes mes tyre. Natyrisht , marredheniet dhe lidhjet e se drejtes administrative me degettjera te se drejtes nuk jante te gjitha te nje ndikimi dhe te nje afersie.Raporti i se drejtes administrative me te drejten kushtetueseMe qe e drejta kushtetuese shfaqet si komponente baze per te gjithe sistemin e se drejtes ,perkatesisht per deget e veqanta te ketij sistemi si dege kryesore e tij , maredhenie ndikimi dhelidhje me te ngushta e drejta administrative ka pikerisht me te.E drejta kushtetuese percakton ne parim “ rruget e rregullimit juridik te te gjitha grupeve temardhenieve shoqerore”. Kjo deshmon me se miri se e drejta kushtetuese , gjendet ne raportte drejtperdrejte me te gjitha deget e se drejtes dhe se kendejmi edhe me te drejtenadministrative, si dege e pergjithshme e se drejtes ndaj degeve te veqanta te saj. E drejtakushtetuese e ka burimin e saj kryesor dhe themelor aktin me te larte juridik kushtetuten ,permban parimet baze per te gjitha deget e tjera te se drejtes , ashtu edhe per te drejtenadministrative. Si ligj themelor i shtetit kushtetuta sanksionon parimet te organizimit teadministrates shteterore , mirepo derisa e drejta kushtetuese kufizohet vetem me parime teorganizimit te veprimtarise se organeve te administrates shteterore , e drejta administrativesynon studim me te thelle , perkatesisht zberthim dhe konkretizim te tyre.Raporti i se drejtes administrative me te drejten civileNdikimin dhe lidhjen e ngushte e se drejtes administrative dhe drejtes civile e gjejme veqanerisht nemardheniet shoqerore qe krijohen ne fushen e veprimit te akteve administrative me pasojat juridikecivile.Mardheniet juridike civile kryesisht lidhen ne baze te vullnetit te pjesmarresve ne keto mardhenie , prase nuk ka psh shitblerje te pasurise pa shprehjen e vullnetit te te dyja paleve. Ndryshe ndodh mekategorine e mardhenive juridike si : nacionalizimi , ekspropiracioni etj qe ne thelb jane mardheniepasurore , mirepo me qe bazohen ne vullnetin e nje anshem te pushtetit shteteror , perkatesisht
  2. 2. administrates shteterore, formalisht paraqesin mardhenie juridike administrative. E drejtaadministrative dhe ajo civile plotesohen me njera tjetren. Ne jeten juridike , nje mardhenie juridikeadministrative paraqitet si baze per lidhjen e nje mardhenie juridike civile dhe anasjelltas. Keshtu psh .kontratat mbi shitblerjen e nje pasurie te paluajtshme , me te cilen lidhet mardhenia juridike civile krijonobligim per pagesen e tatimit nga njera prej paleve kontraktuese. Ai detyrim i njeres prej palvekontraktuese krijon nje mardhenie juridike administrative. Ne anen tjeter akti administrativ mund teparaqitet baze , perkatesisht kusht per lidhjen e mardhenieve juridike civile .Raporti i se drejtes administrative me te drejten penaleE drejta administrative rregullon organizimin dhe punen e administrates e cila ngerthen ne vete njenumer te madh te sherbimeve publike. Me qellim te sigurohet ushtrimi i drejt dhe pa pengesa isherbimeve publike ne organet e ndryshme administrative , e drejta administrative parashehkundervajtje dhe sanksione per rastet kur behet cenimi i normave te kesaj dege te drejtesise. Mirepoateher kur cenimi normave te se drejtes administrative qofte nga personat zyrtare apo qytetaret eshte iintensitetit me te larte psh keqperdorim i pozites zyrtare ose autorizimit, puna e pandergjegjshme nedetyre , falsifikimi dokumentit zyrtar , marrja , dhenia e ryshfetit etj konsiderohen si vepra penale. Ketupra shihet raporti i mes ketyre dy degeve te se drejtes ngase e drejta penale i mbron me ligj ne kushte tecaktuara ato te mira juridike qe jane te mbrojtura edhe me te drejten administrative. Lidhshmeria mestyre shprehet veqmas mes mardhenive te veprave penale , kundervajtjeve , dhe delikteve disiplinore.Poashtu lidhshmeria mes tyre shprehet edhe ne pjesen e posaqme te se drejtes penale , ne disa kapitujte veqante te KPK. Keshtu nje varg te veprave penale kunder detyres zyrtare qe mund ti kryejnepersonat zyrtare te inkuadruar ne organet shtetrore ne nivel te Kosoves dhe komunave bazohen nedispozitat e se drejtes administrative ngase me te siq pame rregullohet organizmi , menyra , dhe njevarg qeshtjesh te ushtrimit te detyres zyrtare ne organet administrative shtetrore. Se kendejmi normat epermendura te se drejtes penale jane te natyres blankete , sepse aplikimi tyre , perkatesisht kualifikimiveprave penale te kryera kunder detyres zyrtare varet edhe prej menyres se rregullimit te ketyreqeshtjeve ne te drejten administrative.Raporti i se drejtes administrative me te drejten e punes , familjare , ekonomike etjE drejta e punes me te drejten administrative kane lidhje te ngushta ,kjo vjen ne shprehje tekmardheniet shoqerore qe krijohen ne procesin e punes se nenpunesve ne organe te administratesshteterore. Ato mardhenie kane te bejne me sigurimin social te nenpunesve psh ne rastet e semundjes,invaliditetit,te pleqerise etj. Kur nenpunesit ne organet e administrates realizojne te drejtat osepermbushin detyrimet e tyre zyrtare, kane cilesine e subjekteve te mardhenieve administrative , ndersakur ne ato mardhenie hyne si bartes te te drejtave subjektive , ato kane cilesine e subjekteve temardhenieve juridike te punes , te cilat rregullohen me norma te se drejte se punes.E drejta familjare merret me rregullimin e mardhenieve shoqerore qe krijohen ne fushen e familjes ,marteses , kujdestarise etj , por realizimi i mjaftueshem apo i gjithe ketyre normave qe rregullojneorganizimin dhe veprimtarine e ketyre organeve jane me karakter administrativ.
  3. 3. E drejta ekonomike merret me rregullimin e mardhenieve shoqerore te organizmit dhe veprimtarise seorganeve ekonomike , por jane organet e administrates shtetrore ato qe nje numer vendesh , realizojnekontrollin ndaj veprimtarise se tyre , ndersa normat qe percaktojne te drejtat dhe detyrimet e ketyreorganizmave ne kete fushe jane norma juridike administrative.

×