Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TEST USHTRIMOR E DREJTA BIZNESORE
Besnik Latifi

Rregullat e sjelljës së të cilat përseritën shpesh në një periudhë të gja...
 Subjekt Juridik;
Kontratat në botën moderne tek të cilat vlerësohetr se njëfra palë është “superiore” quhen:
 Kontrata ...
 Edhe e drejta e edhe shteti kanë lindur njëkohësisht;
Aktet juridike dhe normat juridike të cilat e përbëjnë rendin juri...
_________________________________________________ ______________________
_________________________________________________...
 Kontratat ndërkombëtare;
E drejta ka mënyrat e veta të interpretimit. Interpertimin të cilin e bëjnë organet e shtetit q...
___________________________________________________________________________________
______________________________________...
 As njëra e as tjetra;

9.




Personat juridikë:
Lindin;
Krijohen;
As njëra e as tjetra;

10. Konratat të cilat në mo...
 Normat juridikie:
Sistemi i caktuar shoqëror i karakterizuar me një avancim por me koncetrim të dobët të
pushtetit shtet...
Ju duhet t’i numëroni vetëm 4 atribute kryesore të personit fizikë :
 ___________________________________________________...
Në raste kur nuk ekzistojnë dispozita ligjore dhe sjelljet e njerëzve rregollohet sipas
ngjashmerisë konsiderohet::
 Shke...
___________________________________________________________________________________
______________________________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ushtrime kollofjum-e drejta biznesore

23,973 views

Published on

 • Be the first to comment

Ushtrime kollofjum-e drejta biznesore

 1. 1. TEST USHTRIMOR E DREJTA BIZNESORE Besnik Latifi Rregullat e sjelljës së të cilat përseritën shpesh në një periudhë të gjatë kohore e të cilat janë stabilizuar dhe i rregullojnë situatat e caktuara shoqërore, janë:  Normat zakonore;  Normat morale;  Normat juridike: Në literaturë e cila i referohet mendimet të autotrëve potencohet se shteti ka lindur më përpara se e drejta:  Kjo është e vërtetë:  Kjo nuk është vërtetë në parë ka lindur e drejta se sa shteti;;  Edhe e drejta e edhe shteti kanë lindur njëkohësisht; Rendi juridik është:  Pjesë e rendit gjeostraregjik;;  Pjesë e rendit gjeografik;  Pjesë e rendit shoqëror; Normat juridike të cilat i ndalojnë disa sjellje të caktuara quhen:  Norma juridike abstrakte;  Norma juridike konkrete;  Norma juridike ndaluese; Raportet e caktuara në mes të shteteve të ndryshme rregullohen me:  Dispozita ligjore;  Kontrata ndërkombëtare;  Zakone ndërkombëtare; Interpretimi i normave juridike është njëri ndër funksionet e rëndësishme të së drejtës. Kur ky interpertim realizohet nga institucionet gjyqësore, quhet:  Interpertim doktrinar;  Interpretim gjyqësor;;  Interpretrim legal;; Ndodhitë që shakaktohen pavarësisht nga vullneti i individit konsiderohen :  Veprime të thjeshta që nuk kanë rëndësi për të drejtën;  Nuk janë fare fakte juridike;  Konsiderohen fakte juridike;: Sipas të drejës a është e vërtetë se letrat me vlerë konsiderohen sende:  Po është plotësishtë e vërtetë:;  Në mënyrë absolute nuk është e vërtetë se këto kosniderohen sende  Kjo mund të jetë e vërtetë nëse paratë parqiten si subjekte të së drejtës; Çdo individ i lindur i gjall sipas sistemit juridik konsiderohet të jetë:  Njeri;  Subjekt fizik;
 2. 2.  Subjekt Juridik; Kontratat në botën moderne tek të cilat vlerësohetr se njëfra palë është “superiore” quhen:  Kontrata të standardizuara;  Kontrata më ngarkesë;  Kontrata reale Ju duhet t’i numëroni vetëm 4 atributet kryesore të personit juridikë:  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________ Shënoni se cili është mendimi i juaj se çfarë nënkuptoni me të dejtën subjektive.: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________. _______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ Shënoni se çfarë nën kuptoni kushtetutshmeri dhe: ligjshmeri; ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rregullat shoqërore të cilat për nga përmbajtja i dallojnë marrëdhëniet si të mira apo të këqija janë:  Normat zakonore;  Normat morale;  Normat juridikie: Në literaturë shumica e autorëve konsiderojnë se e drejta ka lindur më përpara se shteti. Cila është e vërteta:  Shteti ka lindur para së drejtës;:  E drejta ka lindur para shtetit;;
 3. 3.  Edhe e drejta e edhe shteti kanë lindur njëkohësisht; Aktet juridike dhe normat juridike të cilat e përbëjnë rendin juridik konsiderohen:  Element faktik;  Element gjeopolitik;  Element normativ; Normat juridike e përgjithshme e cilat i dedikohet të gjithëve, quhet normë:  Konkrete;  Abstrakte;  Autorizuese; Aktet juridike të cilat janë me fuqi me të vogël se ligji, kosniderohet të jenë::  Aktet nënligjore;  Uzansat;  Ligji; Interpertimi i normave juridike është funksion i rëndësishëm i të drejtës. Kur këtë interpretim e bëjnë institucionet e caktuara shkencore atërherë konsiderohet::  Interpertim doktrinar;  Interperetim legal;  Interpretim gjyqësor;; Veprimet e caktuara njerëzore të shkaktuara pavarësishtr nga vullenti i tyre:  Konsiderohen fakte juridike;  Nuk konsiderohet fakte juridike;  Janë vetëm veprime të thjeshta për të cilat nuk është e interesuar e drejta: E drejta paratë nuk i kosnideron sende pasi që nuk kanë ekuivalencë:  Nuk është e vërtetë paratë konsiderohen sende sipas të drejtës ;  Po është e vërtetë paratë nuk mund të konsiderohen sende;  Është në tërësi jologjike që paratë e drejta t’i konsiderojë sende Themelatat ose krijesat të cilat burojnë në bazë të ligjit, e drejta ua njeh :  Subjektivitetin fizikë;  Subjektivitetin Juridikë  Subjektivitetin personal; Organizatat Jo – Qeveritare konsiderohen:  Subjekte fizike;  Subjekte juridike:  As njëra e as tjetra ato janë OJQ; Ju duhet t’i numëroni vetëm 4 atribute të cilat i posedon një person fizikë;:  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________ Çfarë nënkuptoni ju me të drejtën objektive:
 4. 4. _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________. _______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ Shënoni se çfarë nën kuptoni sistemi juridik të një vendi: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) Rregullat të cilat i rregullojnë marrëdhëniet në një shoqëri të cilat i nxjerrë shteti janë :  Normat zakonore;  Normat morale;  Normat juridike: E drejta në përgjithësi por edhe e drejta biznesore është dukuri:  Biologjike:  Gjeostrategjike;  Shoqërore; Rendi shoqëror i cili përfshinë sjelljet të cilat manifestohen në realitet nga veprimet e njerëzve, konsiderohen :  Element faktik;  Element gjeostrategjik;;  Element normativ; Normat juridike të cilat janë të veçanta dhe ju dedikohen vetë një grupi të caktuar janë normat juridike;  Abstrakte;  Autorizuese;  Konkrete; Doket – zakonet të cilat janë të tubuara, publikuara dhe të botuara nga ndonjë organ kompeten i shtetit, konsideroht të jenë::  Uzansat;  Aktet nënligjore;
 5. 5.  Kontratat ndërkombëtare; E drejta ka mënyrat e veta të interpretimit. Interpertimin të cilin e bëjnë organet e shtetit quhet:  Interpertim shkencor;  Interpertim gjyqësor;  Interpertim legal;; Punët e pa lejuara juridike javë veprime të cilat::  Konsiderohet veprime juridike;  Nuk konsiderohen veprime juridke;  Janë veprime që për to fare nuk është e interesuar e dfrejta;. A mendoni se njerëzit mund të jenë objekt i së drejtës:  Në mënyrë absolute JO;  Në mënyrë absolute PO  As njëra e as tjetra; Aftësia e subkektit juridik që të lidhë dhe krijoj punë juridike, konsiderohet::  Afrësi fizike për të veprura;  Aftësi trupore për të veprruar;  Afrësi juridike për të vepruar; Kontratat të cilat lidhuen në mes palëve dhe kur palët i njohin që në fillim të drejta dhe detyrimet e tyre, kosniderohen të jenë:  Kontratra komutative;  Kontratra aleatore;  Kontrata me ngarkesë; Ju duhet t’i numëroni vetëm 4 elemnetet të cilat duhet t’i përmbajë një kontarë:  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________ Shënoni se çfarë nënkuptoni me të drejtën subjektive: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________. _______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ Shënoni se çfarë nën kuptoni Ju me autonominë e vullentit të palëve për lidhjen e një kontrate: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
 6. 6. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) 1. Rregullat e sjelljës së të cilat përseritën shpesh në një periudhë të gjatë kohore e të cilat janë stabilizuar dhe i rregullojnë situatat e caktuara shoqërore, janë:  Normat zakonore;  Normat morale;  Normat juridike: 2. Krijimi i rregullave zakonore në mënyrë që klasa suduese të ligjësoj veprimet dh emenyrë e prodhimit të veten që karakterizohet me trajtim të vrazhdë dhe jo human të në mes të njerëzve, për herë të parë është rregulluar ne të:  Drejtën skllavopronare:  Drejtën feudale;  Drejtën borgjeze; 3. Në literaturë jo rrallë ndeshemi ne opinionet e autorëve se rendi juridik është diçka e dhënë përgjithmon. E vërteta është se;:  Rendi juridik nuk është i dhënë përgjithmon por ndryshon;  Rendi juridik është i dhënë përgjithmonë dhe nuk ndryshon;  Rendi juridik është i dhënë përgjthminë dhe as që ka nevojë të ndryshojë; 4. Normat juridike të cilat në mënyrë të përgjithshme ju drejtohet tërë bashkësisë shoqërore, quhen  Konkrete;  Abstrakte;  Alternative; 5. Ligji më i veçantë juridik në hierarkinë e një sistemi juridik të një vendi është:  Kontrata ndërkombëtare;  Uzansat;  Kushtetuta; 6. Normat juridike dhe e drejta është e lidhur ngusht me interpretimet. Interpertimi i cili bëhet në bazë të sqarimit të kuptimit të nomrës juridike është interpretim:  Logjik;  Sipas analizës;;  Sipas sintezës:; 7.    Veprimet e rëndomta juridike a konsiderohet:: Fakte juridike; Se nuk janë fakte juridike; As njëra e as tjetra;: 8. A është e saktë se kafshët janë sende sipas të drejtës:  Po ;  Jo;
 7. 7.  As njëra e as tjetra; 9.    Personat juridikë: Lindin; Krijohen; As njëra e as tjetra; 10. Konratat të cilat në momentin e lidhjes së tyre duhet të dorëzohet edhe sendi quhen kontrata:  Aleatore;  Komutative:  Reale; 11. Ju duhet t’i numefroni vetëm katër elemnet themelore të cilat duhet t’i përmbajë një kontratë;:  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________ 12. Shpejgoni se çfarë nënkuptoni me detyrimin juridik: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________. _______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ 13. Shënoni se çfarë nënkuptoni me të drejtën e detyrumeve në kuadër të së drejës biznesore: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _________________________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) Rregullat shoqërore të cilat për nga përmbajtja i dallojnë marrëdhëniet si të mira apo të këqija janë:  Normat zakonore;  Normat morale;
 8. 8.  Normat juridikie: Sistemi i caktuar shoqëror i karakterizuar me një avancim por me koncetrim të dobët të pushtetit shtetërore në një qendër dhe ku jy pushtet ka qenë i ndarë krahina dhe rajone me të vogla, është rregulluar me të :  Drejtën skllavopronare:  Drejtën feudale;  Drejtën borgjeze; Pjesa e normës juridike e cila parasheh supozimet se cilat kushte duhet të plotësohen që ndonjë rregull e sjelljës në shoqëri të mund të aplikohet, quhet:  Hipoteza e sanksionit;  Sanksioni  Supozimi; Normat juridike që kanë të bëjnë me ruajtjen e lirive personale, quhen norma juridike;  Abstrakte;  Dispozitive;  Alternative; Përpunimi i të drejtës në pikëpamje shkencore ku trajtohen të gjitha çështjet nga sfera e burimeve juridike konsiderohet si burim formal nga:  Shkenca juridke;  Praktika gjyqësore;  Precedenti gjyqësor; E drejta e cila është në zbatim e sipër konsiderohet:  E drejtë historike;  E drejtë pozistive;  E drejtë negative; Deliktet e konsiderohen::  Fakte juridike;  Nuki konsiderohen fakte juridike;  As që mund të jenë fakte juridike pasi që janë delike;: Paratë a konsiderohen sende në të drejtën:  Në mënyrë absolute nuk konsiderohen sende sipas të drejtës ;  Nuk është e mundur që paratë të kenë atrubutin sende;  Po paratë konsiderohen sende pasi kanë kundërvlerë; Personat fizikë:  Lindin;  Krijohen;  Transformohen; Kontrata për të cilën palët në momentin e lidhjes së saj nuk i dinë të drejta dhe detyrimet e tyre, quhen kontrata:  Komutative;  Aleatore;:  Me ngarkesë;;
 9. 9. Ju duhet t’i numëroni vetëm 4 atribute kryesore të personit fizikë :  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________ Sipas mendimit të Juaj çka nënkuptoni me të drejtën objektive: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________. _______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ Shënoni se çfarë nënkuptoni me burimet formale të së drejtës: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) Rregullat të cilat i rregullojnë marrëdhëniet në një shoqëri të cilat i nxjerrë shteti janë :  Normat zakonore;  Normat morale;  Normat juridike: Sistemi shoqëror i cili ndërprehu formalisht ndasitë në mes të shtresave të polulësisë dhe që u karakterizua me sistem më të avancuar poltik dhe ekonoimik, është rregulluar nga e:  Drejta skllavopronare;:  Drejta feudale;  Drejta borgjeze; Mosrespektimi i dispozicionit të një norme juridke nënkupton pa perjashtim zbatimin e:  Hipotezës;;  Dispozicionit;  Sanksionit; A është e vërtetë se normat juridikie e përbjnë:  Brëndësinë e aktit juridik;  Nuk e përbjnë brëndësinë e aktit juridik;  As njëra e sa tjetra
 10. 10. Në raste kur nuk ekzistojnë dispozita ligjore dhe sjelljet e njerëzve rregollohet sipas ngjashmerisë konsiderohet::  Shkencë juridike;  Praktikë gjyqësore;  Precedent; E drejta e cila ka qenë në zbatim në të kaluarën konsiderohet:  E drejtë historike  E drejtë pozitive;  E drejtë negative;; Ndodhitë e caktuara në jetën e përdistshme:  Konsiderohen fakte juridike;  Në mënyrë absolute nuk konsiderohen fakte juridkke;;  Kjo fare nuk ka të bëjë me të drejtën. A konsiderohet njeriu objekti i së drejtës:  Po konsiderohet;  Jo nuk konsiderohet;  Njeriu ndonjëherë mund të jetë objekt i së drejtës; Personi juridik:  Vdes,;  Shuhet;  As njëra e as tjetra; Kontratrë me të cilën për nga përmbajtja e saj vetëm njëra palë ka të drejta ndërkaq pala tjetër ka vetëm detyrime quhet kontratë e:  Dy anshme  Një anshme:  Komutative; Ju duhet t’i numëroni vetëm 4 atribute të personave fizikë:  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________  ____________________________________________________________ Shënoni në pika të shkurta se çfarë nënkuptoni me të drejtën subjektive: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________. _______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ Shënoni se çfarë nënkuptoni me burimet materiale të së drejtës: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
 11. 11. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %)

×