SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
LOGO TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA TPHCM
KHOA K THU T HÓA H C
B MÔN HÓA VÔ CƠ
TỔNG HỢP VÀ ĐẶC ĐIỂM
CỦA HẠT NANO VÀ SỢICỦA HẠT NANO VÀ SỢI
NANO NiFe2O4
15/1/2014 TP.H Chí Minh
GI I THI U1
TH C NGHI M2
N I DUNG
TH C NGHI M
K T QU - BÀN LU N3
K T LU N4
GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU
GI I THI U NiFe2O4
NH NG NGHIÊN C U V
NiFe2O4 –
M C TIÊU BÀI BÁO
GI I THI U – NiFe2O4
Spinel s t là v t li u c u trúc nano đư c quan tâm
hi n nay đ c bi t là NiFe2O4.
Nh ng ưu đi m c a NiFe2O4:
• Tinh th t tính không đ ng hư ng cao
• T hóa bão hòa cao
• Tính ch t siêu thu n t ph thu c vào hình dáng
và kích thư c
Nh ng ng d ng c a spinel s t:Nh ng ng d ng c a spinel s t:
• Đi n l nh t tính
• nh c ng hư ng t và lưu tr d li u cao
• Lưu ch t t tính
ng d ng c a ch p nh c ng hư ng t Ch t l ng t tính
C u trúc spinel s t
NH NG NGHIÊN C U V NiFe2O4 – M C TIÊU BÀI BÁO
Nh ng nghiên c u v vi c t ng h p v t li u c u trúc nano NiFe2O4:
Berthelin và c ng s đã t ng h p đư c nano NiFe2O4 v i kích thư c
cơ b n là 4-5nm b ng lò vi s ng đèn flash, và nghiên c u ng d ng c a
nó đ làm cathode cho pin lithium.
Kavas và c ng s t ng h p NiFe2O4 b ng ch t ho t đ ng b m t v i
s h tr quá trình th y nhi t và nghiên c u chi ti t v t tính và c u
trúc c a v t li u.
Wang và c ng s t ng h p MFe2O4 (M=Co, Ni) v i c u trúc d i nanoWang và c ng s t ng h p MFe2O4 (M=Co, Ni) v i c u trúc d i nano
x p b ng phương pháp electrospining k t h p v i k thu t sol-gel.
Liu và c ng s t ng h p s i và h t nano NiFe2O4 b ng phương pháp
th y nhi t đơn gi n dung d ch Ni(DS)2, FeCl3 và NaOH.
Nhóm nghiên c u c a Shi và Zhang t ng h p s i nano b ng PEG v i
s h tr c a đ nh v và nghiên c u c u trúc, tính ch t t c a v t li u.
D a trên các nghiên c u trư c, bài báo này đã t ng h p
thành công s i nano composite polymer/NiFe2O4 l n đ u tiên
b ng phương pháp đ ng k t tinh và nghiên c u c u trúc,
hình thái, t tính c a v t li u.
NGUYÊN LI U VÀ THI T B
QUI TRÌNH T NG H P NiFe2O4
6
NGUYÊN LI U VÀ THI T B
Nguyên li u:
T t c các tác ch t đ u là lo i s d ng trong phân tích, đ tinh khi t cao đ n
99,99% không c n tinh ch thêm đư c mua t Sigma-Aldrich.
Fe(NO3)3.9H2O, Ni(NO3)2.6H2O, PEO, NH2NH2.H2O.
Nư c c t hai l n.
Thi t b phân tích và đi u ki n đo:
PANalytical X’Pert pro đo XRD. (tia Kα c a Cu(λ = 1,5406 Å), góc tán x
10o – 80o)10o – 80o)
2000 FTIR c a hãng Perkin-Elmer đ đo ph h ng ngo i c a m u. (400-
4000 cm-1)
STA 6000 c a hãng Perkin-Elmer đ đo đư ng cong TGA và DSC. (T c đ
nhi t đư c gi 10oC/phút và kh i lư ng c a m u là 40 mg, môi trư ng N2)
Kính hi n vi đi n t (JEOL) JEM-3010 đ đo TEM và SAED. (đi n th 200
kV)
HRSEM FEI Quanta FEG200 đ đo HRSEM và EDX. (đi n th 15 kV)
Kính hi n vi Raman HR 800 (Jobin-Yvon) đ đo quang ph microRaman.
(Tia laser He-Ne λ = 633 nm đư c s d ng là ngu n kích thích)
T k (VSM, JDM-13) đ đo đư ng cong kín t tr
PANalytical X’Pert pro STA 6000 (JEOL) JEM-3010PANalytical X’Pert pro STA 6000 (JEOL) JEM-3010
FEI Quanta FEG200 Kính hi n vi Raman HR 800
QUI TRÌNH T NG H P NiFe2O4
• 20 ml Fe(NO3)3.9H2O 0,2M
• 20 ml Ni(NO3)3.6H2O 0,2M
Qui trình t ng h p v t li u c u trúc nano NiFe2O4
• 5 ml NH2NH2.H2O
• Quá trình t ng h p NiFe2O4
c u trúc nano d ng s i và
h t là gi ng nhau, ch khác
n ng đ PEO s d ng:
0,2 g PEO (h t nano)
0,4 g PEO (s i nano)
1
2
3
4
5
C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI
Ph XRD c a NiFe2O4 (a) h t nano và (b) s i nano
Không có mũi nhi u x c a t p ch t như α-Fe2O3 hay NiO trên ph
Ph rõ v i nh ng mũi đ i x ng nh n, h p ch ng t đư c đ tinh khi t cao c a
s n ph m
T t c nh ng mũi bragg đ u ch rõ NiFe2O4, m ng l p phương tâm m t và nhóm
không gian Fd3m
Nh ng mũi nhi u x 30,32o, 35,81o, 37,27o, 43,45o, 53,89o, 57,41o và 62,96o đ c
trưng cho các m t (220), (311), (222), (400), (422), (511) và (440) c a NiFe2O4
Thông s m ng đư c tính là 0,83379 và 0,83352 tương ng v i m u A (h t
nano) và m u B (s i nano).
C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI
Ph microRaman c a NiFe2O4 (a) h t nano và (b) s i nano
C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI
(a) HRSEM ; (b) TEM và (c) HRTEM c a h t nano NiFe2O4
(a) HRSEM ; (b) TEM và (c) HRTEM c a s i nano NiFe2O4
C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI
Hình 4a,b cho th y h t nano NiFe2O4 có kích thư c phân b t p trung
v i kích thư c h t trung bình kho ng 24 nm.
HRSEM cho th y s n ph m g m nh ng s i gi ng c u trúc nano v i
đư ng kính là 60-65 nm và chi u dài là 142-147 nm.
Đư ng kính không gian g n m t tinh th (hình f) đư c xác đ nh là 0,294
nm phù h p v i giá tr c a m t ph ng <220> c a NiFe2O4 và kh p v i
giá tr d220 đư c tính t k t qu XRD (0,2939 nm).giá tr d220 đư c tính t k t qu XRD (0,2939 nm).
C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI
Ph SAED c a NiFe2O4 (b) h t nano ; (d) s i nano
Ph SAED xác đ nh đúng các ch s (220), (311), (222),(400), (422),
(511), và (440)c a c u trúc spinel l p phương tâm m t hoàn toàn
phù h p v i k t qu c a XRD.
C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI
Ph EDX c a NiFe2O4 (b) h t nano ; (d) s i nano
Ph EDX giúp nghiên c u thành ph n nguyên t c a NiFe2O4.
K t qu cho th y ch 3 nguyên t Ni, Fe, O xu t hi n trong m u
NiFe2O4.
M u không ch a t p ch t.
PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CH C
Mũi t i 3411 cm-1 và 1642
cm-1 là mũi tr i dài và ch
cong liên k t H-O-H là mũi
dao đ ng c a phân t nư c
t do hay b h p ph .
Mũi t i 590 cm-1 là nh ng
dao đ ng kéo dài bên trong
c a kim lo i t i vùng t di n
Ph FTIR c a (a) PEO tinh khi t và (b) composite PEO/NiFe2O4
c a kim lo i t i vùng t di n
(Fe ↔O), trong khi đó mũi
462 cm-1 là c a kim lo i
vùng bát di n (Ni ↔ O).
S khác nhau trong v trí h p
ph c a ph c t di n và bát
di n c a tinh th NiFe2O4 là
do kho ng cách khác nhau
gi a Fe3+ - O2- trong vùng bát
di n và t di n.
PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CH C
Mũi xung quanh 1383 cm-1 là b i nh ng dao đ ng kéo dài c a nhóm NO3- không
đ i x ng.
Nhóm C-H b t đ i x ng và đ i x ng cho mũi 2922 cm-1 và 2859 cm-1 đ i v i s i
nano PEO/NiFe2O4. Nó xác đ nh s h p ph c a polymer trên b m t c a chúng.
Dao đ ng c a liên k t C=O c a nhóm carboxylic đư c quan sát mũi 1105 cm-1
và 1747 cm-1 tương ng v i v t ion nitrate.
S h p thu t i 1433 cm-1 ng v i nhóm –CH2.
Nhóm ng v i mũi t i 819 cm-1 là dao đ ng bi n d ng c a nhóm Fe-OH. Mũi t i
1177 là dao đ ng kéo dài c a nhóm C-O-C.
Ph FTIR c a (a) PEO tinh khi t và (b) composite PEO/NiFe2O4
TÍNH CH T NHI T
Đư ng cong TG/DSC c a nanocomposite PEO/NiFe2O4 (d ng s i)
M t mũi t a nhi t 356oC và 4 mũi thu nhi t 125oC, 240oC, 390oC và 542oC
đư c nh n th y trên đư ng cong DSC.
Kh i lư ng gi m giai đo n đ u tiên x y ra t 35oC đ n 170oC.
1 mũi t a nhi t 125oC trong DSC là do m t nh ng phân t nư c t do và
biên t composite ban đ u và quá trình tách nư c c a nhóm OH trong khi hình
thành spinel.
TÍNH CH T NHI T
Trong giai đo n th hai c a
s phân h y, kh i lư ng gi m
kéo dài t 170oC đ n 560oC.
M t mũi t a nhi t và 3 mũi thu
nhi t đư c quan sát trong
vùng này t i 356oC và 240oC,
390oC, 542oC.
Đó là s phân h y c a nhóm
nitrate và PEO t v t li u ban
Đư ng cong TG/DSC c a nanocomposite PEO/NiFe2O4 (d ng s i)
nitrate và PEO t v t li u ban
đ u. mà có hai cơ ch phân
h y liên quan đ n ph n ng
dây chuy n n i và ngo i phân
t .
S chuy n th y tinh c a PEO góp ph n làm gi m kh i lư ng b i vì s phân h y
c a PEO x y ra cùng v i s lo i b c a nhóm OH b m t v x y ra đ ng th i v i
s phát tri n c a oxy m ng.
Quá trình oxi hóa composite và hình thành nh ng h p ch t cơ kim trung gian x y ra
trong vùng này.
TÍNH CH T NHI T
Đư ng cong TG/DSC c a nanocomposite PEO/NiFe2O4 (d ng s i)
Sau 542oC quá trình k t tinh hoàn t t đư c th y hình DSC.
Trên vùng nhi t đ 560oC – 950oC, đư ng cong TGA h u như là th ng , không có
s t n th t kh i lư ng c a m u x y ra. Không có mũi t a nhi t hay thu nhi t đư c
quan sát DSC sau 560oC.
Đi u này nói lên m u đã b phân h y hoàn toàn t i nhi t đ 560oC. Nó cho th y
NiFe2O4 tinh khi t.
T TÍNH
Giá tr Ms c a s n ph m đư c t ng
h p thì nh hơn NiFe2O4 thô (55 emu
g-1) nhưng cao hơn nh ng h t nano
khác.
Đ t hóa bão hòa c a c u trúc nao
NiFe2O4 thì nh hơn so v i NiFe2O4
thô. Đó là b i vì s tăng hi u ng b
m t (hi u ng xoay nghiêng) và gi m
kích thư c h t.
Đư ng cong kín tr t c a NiFe2O4 (A) h t nano ; (B) s i nano
B ng giá tr đ t hóa bão hòa (Ms), đ t hóa dư (Mr), đ t
kháng (Hc) c a NiFe2O4 (A) h t nano ; (B) s i nano
kích thư c h t.
Hi u ng b m t nh hư ng đ n t
tính c a h t b i vì s bi n đ i trong
cân b ng tương tác trao đ i và s
hi n di n c a t tính khuy t t t b
m t c a h t nano.
S khác nhau v đ t kháng c a
m u là do s khác nhau v hình thái
c a h t và cũng do hình d ng có tính
không đ ng hư ng có th làm tăng
đáng k t tính, m t t s hư ng cao
có th làm tăng đ t kháng.
TÁC NHÂN NH HƯ NG Đ N S PHÁT TRI N C A
TINH TH
C u trúc d ng h t và d ng s i đư c
quy t đ nh b i lư ng PEO cho vào.
Tính ch t đ c đáo c a c u trúc PEO
có th d dàng đư c h p ph t i b
m t c a oxit kim lo i do đó giúp gi m
năng lư ng b m t chung c a toàn h .
S đ nh hư ng k t t c a nh ng h t
nano d ng c u đ u tiên ch y u do s
Quá trình hình thành c u trúc nano NiFe2O4 d ng h t và
d ng s i v i lư ng PEO khác nhau
nano d ng c u đ u tiên ch y u do s
t liên k t v i các phân t g n bên t i
m t ph ng phân cách gi a các h t
nano.
Trong nghiên c u hi n t i, s i NiFe2O4
đư c hình thành do s h p ph m nh
c a PEO t i m t chính di n tinh th
thúc đ y s k t t đ nh hư ng c a các
h t nano.
S i nano NiFe2O4 ti p t c phát tri n
t o nên nh ng tinh th x p ch ng khít
lên các phân t bên c nh.
K T LU N
C u trúc nano NiFe2O4 đư c t ng h p b ng phương pháp đ ng k t t a
s d ng tác nhân k t dính PEO n ng đ khác nhau.
N ng đ c a composite PEO/NiFe2O4 là m t y u t quan tr ng đ đi u
khi n c u trúc nano.
S i nano đư c hình thành n ng đ PEO cao hơn.S i nano đư c hình thành n ng đ PEO cao hơn.
K t qu nghiên c u cho th y s i nano có c u trúc l p phương tâm m t
v i đư ng kính là 60-65 nm và chi u dài là 142-147 nm.
S i nano đơn tinh th đư c hình thành thông qua s k t t đ nh hư ng
c a m i h t nano đơn tinh th .
C u trúc nano 0D và 1D đư c t ng h p cho th y tính ch t c a s t t
nhi t đ phòng 300K.
26

More Related Content

What's hot

HIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNG
HIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNGHIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNG
HIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNGwww. mientayvn.com
 
TÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
TÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆMTÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
TÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆMTới Nguyễn
 
Uv vis 1 -hk181
Uv vis 1 -hk181Uv vis 1 -hk181
Uv vis 1 -hk181thung dinh
 
Ebook hóa học môi trường pgs. pts. đặng kim chi 761087
Ebook hóa học môi trường  pgs. pts. đặng kim chi 761087Ebook hóa học môi trường  pgs. pts. đặng kim chi 761087
Ebook hóa học môi trường pgs. pts. đặng kim chi 761087cuongpham21121983
 
Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)
Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)
Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)Thành Lý Phạm
 
Bài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdf
Bài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdfBài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdf
Bài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdfMan_Ebook
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangvtanguyet88
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủaNghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủahttps://www.facebook.com/garmentspace
 

What's hot (20)

Chung cất
Chung cấtChung cất
Chung cất
 
Kỹ thuật QuEChERS GC/MS phân tích dư lượng chất bảo vệ thực vật
Kỹ thuật QuEChERS GC/MS phân tích dư lượng chất bảo vệ thực vậtKỹ thuật QuEChERS GC/MS phân tích dư lượng chất bảo vệ thực vật
Kỹ thuật QuEChERS GC/MS phân tích dư lượng chất bảo vệ thực vật
 
Xuc tac quang hoa
Xuc tac quang hoaXuc tac quang hoa
Xuc tac quang hoa
 
Xac dinh ham luong protein trong sua
Xac dinh ham luong protein trong suaXac dinh ham luong protein trong sua
Xac dinh ham luong protein trong sua
 
HIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNG
HIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNGHIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNG
HIỆN TƯỢNG QUANG XÚC TÁC VÀ ỨNG DỤNG
 
Đề tài: Vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 và khung cơ kim, 9đ
Đề tài: Vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 và khung cơ kim, 9đĐề tài: Vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 và khung cơ kim, 9đ
Đề tài: Vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 và khung cơ kim, 9đ
 
Bao cao thuc hanh hoa ly
Bao cao thuc hanh hoa lyBao cao thuc hanh hoa ly
Bao cao thuc hanh hoa ly
 
Đề tài: Khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu NaNo Nife2o4, 9đ
Đề tài: Khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu NaNo Nife2o4, 9đĐề tài: Khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu NaNo Nife2o4, 9đ
Đề tài: Khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu NaNo Nife2o4, 9đ
 
TÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
TÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆMTÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
TÍNH TOÁN PHA CHẾ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM
 
Chuong2
Chuong2Chuong2
Chuong2
 
Uv vis 1 -hk181
Uv vis 1 -hk181Uv vis 1 -hk181
Uv vis 1 -hk181
 
Luận văn: Xác định hydrocacbon thơm đa vòng trong thực phẩm
Luận văn: Xác định hydrocacbon thơm đa vòng trong thực phẩmLuận văn: Xác định hydrocacbon thơm đa vòng trong thực phẩm
Luận văn: Xác định hydrocacbon thơm đa vòng trong thực phẩm
 
Ebook hóa học môi trường pgs. pts. đặng kim chi 761087
Ebook hóa học môi trường  pgs. pts. đặng kim chi 761087Ebook hóa học môi trường  pgs. pts. đặng kim chi 761087
Ebook hóa học môi trường pgs. pts. đặng kim chi 761087
 
Phổ uv vis
Phổ uv visPhổ uv vis
Phổ uv vis
 
Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)
Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)
Bài tập Truyền Khối Bách Khoa HCM (sưu tầm)
 
Bài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdf
Bài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdfBài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdf
Bài báo cáo hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, Trương Dục Đức.pdf
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quang
 
Uplc msms va qu e chers
Uplc msms va qu e chersUplc msms va qu e chers
Uplc msms va qu e chers
 
Đặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trường
Đặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trườngĐặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trường
Đặc trưng của hydroxide cấu trúc lớp kép trong xử lý môi trường
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủaNghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano y0.8 la0.2feo3 bằng phương pháp đồng kết tủa
 

Similar to Tong hop va dac diem tinh chat cua hat nano va soi nano nife2o4

Similar to Tong hop va dac diem tinh chat cua hat nano va soi nano nife2o4 (9)

Lec 2b nitrogen and photsphate removal v nese2014-s
Lec 2b nitrogen and photsphate removal v nese2014-sLec 2b nitrogen and photsphate removal v nese2014-s
Lec 2b nitrogen and photsphate removal v nese2014-s
 
Luận án: Nâng cao lực kháng từ của nam châm thiêu kết Nd-Fe-B
Luận án: Nâng cao lực kháng từ của nam châm thiêu kết Nd-Fe-BLuận án: Nâng cao lực kháng từ của nam châm thiêu kết Nd-Fe-B
Luận án: Nâng cao lực kháng từ của nam châm thiêu kết Nd-Fe-B
 
Chuong6
Chuong6Chuong6
Chuong6
 
Dacn pham thi ngoc minh dhpt06
Dacn pham thi ngoc minh dhpt06Dacn pham thi ngoc minh dhpt06
Dacn pham thi ngoc minh dhpt06
 
Xac dinh ham luong nitrat trong sua bot
Xac dinh ham luong nitrat trong sua botXac dinh ham luong nitrat trong sua bot
Xac dinh ham luong nitrat trong sua bot
 
Luận văn: Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn, HAY
Luận văn: Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn, HAYLuận văn: Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn, HAY
Luận văn: Nghiên cứu tính chất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn, HAY
 
Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8@NiO và ứng dụng
Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8@NiO và ứng dụngLuận văn: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8@NiO và ứng dụng
Luận văn: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8@NiO và ứng dụng
 
Vi he thong ngay04&05 - nh nam
Vi he thong  ngay04&05 - nh namVi he thong  ngay04&05 - nh nam
Vi he thong ngay04&05 - nh nam
 
Nghien cuu tong hop va hoat tinh xuc tac quang cua composit sno2 g c3n4
Nghien cuu tong hop va hoat tinh xuc tac quang cua composit sno2 g c3n4Nghien cuu tong hop va hoat tinh xuc tac quang cua composit sno2 g c3n4
Nghien cuu tong hop va hoat tinh xuc tac quang cua composit sno2 g c3n4
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Recently uploaded

.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx22146042
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfXem Số Mệnh
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaAnhDngBi4
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ haoBookoTime
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxlephuongvu2019
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào môBryan Williams
 

Recently uploaded (20)

.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptxCHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
CHƯƠNG VII LUẬT DÂN SỰ (2) Pháp luật đại cương.pptx
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
 
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
1第一课:你好.pptx. Chinese lesson 1: Hello.Nỉ hao
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptxvat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
vat li 10 Chuyen de bai 4 Xac dinh phuong huong.pptx
 
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
[GIẢI PHẪU BỆNH] Tổn thương cơ bản của tb bào mô
 

Tong hop va dac diem tinh chat cua hat nano va soi nano nife2o4

 • 1. LOGO TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA TPHCM KHOA K THU T HÓA H C B MÔN HÓA VÔ CƠ TỔNG HỢP VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HẠT NANO VÀ SỢICỦA HẠT NANO VÀ SỢI NANO NiFe2O4 15/1/2014 TP.H Chí Minh
 • 2. GI I THI U1 TH C NGHI M2 N I DUNG TH C NGHI M K T QU - BÀN LU N3 K T LU N4
 • 3. GIỚI THIỆUGIỚI THIỆU GI I THI U NiFe2O4 NH NG NGHIÊN C U V NiFe2O4 – M C TIÊU BÀI BÁO
 • 4. GI I THI U – NiFe2O4 Spinel s t là v t li u c u trúc nano đư c quan tâm hi n nay đ c bi t là NiFe2O4. Nh ng ưu đi m c a NiFe2O4: • Tinh th t tính không đ ng hư ng cao • T hóa bão hòa cao • Tính ch t siêu thu n t ph thu c vào hình dáng và kích thư c Nh ng ng d ng c a spinel s t:Nh ng ng d ng c a spinel s t: • Đi n l nh t tính • nh c ng hư ng t và lưu tr d li u cao • Lưu ch t t tính ng d ng c a ch p nh c ng hư ng t Ch t l ng t tính C u trúc spinel s t
 • 5. NH NG NGHIÊN C U V NiFe2O4 – M C TIÊU BÀI BÁO Nh ng nghiên c u v vi c t ng h p v t li u c u trúc nano NiFe2O4: Berthelin và c ng s đã t ng h p đư c nano NiFe2O4 v i kích thư c cơ b n là 4-5nm b ng lò vi s ng đèn flash, và nghiên c u ng d ng c a nó đ làm cathode cho pin lithium. Kavas và c ng s t ng h p NiFe2O4 b ng ch t ho t đ ng b m t v i s h tr quá trình th y nhi t và nghiên c u chi ti t v t tính và c u trúc c a v t li u. Wang và c ng s t ng h p MFe2O4 (M=Co, Ni) v i c u trúc d i nanoWang và c ng s t ng h p MFe2O4 (M=Co, Ni) v i c u trúc d i nano x p b ng phương pháp electrospining k t h p v i k thu t sol-gel. Liu và c ng s t ng h p s i và h t nano NiFe2O4 b ng phương pháp th y nhi t đơn gi n dung d ch Ni(DS)2, FeCl3 và NaOH. Nhóm nghiên c u c a Shi và Zhang t ng h p s i nano b ng PEG v i s h tr c a đ nh v và nghiên c u c u trúc, tính ch t t c a v t li u. D a trên các nghiên c u trư c, bài báo này đã t ng h p thành công s i nano composite polymer/NiFe2O4 l n đ u tiên b ng phương pháp đ ng k t tinh và nghiên c u c u trúc, hình thái, t tính c a v t li u.
 • 6. NGUYÊN LI U VÀ THI T B QUI TRÌNH T NG H P NiFe2O4 6
 • 7. NGUYÊN LI U VÀ THI T B Nguyên li u: T t c các tác ch t đ u là lo i s d ng trong phân tích, đ tinh khi t cao đ n 99,99% không c n tinh ch thêm đư c mua t Sigma-Aldrich. Fe(NO3)3.9H2O, Ni(NO3)2.6H2O, PEO, NH2NH2.H2O. Nư c c t hai l n. Thi t b phân tích và đi u ki n đo: PANalytical X’Pert pro đo XRD. (tia Kα c a Cu(λ = 1,5406 Å), góc tán x 10o – 80o)10o – 80o) 2000 FTIR c a hãng Perkin-Elmer đ đo ph h ng ngo i c a m u. (400- 4000 cm-1) STA 6000 c a hãng Perkin-Elmer đ đo đư ng cong TGA và DSC. (T c đ nhi t đư c gi 10oC/phút và kh i lư ng c a m u là 40 mg, môi trư ng N2) Kính hi n vi đi n t (JEOL) JEM-3010 đ đo TEM và SAED. (đi n th 200 kV) HRSEM FEI Quanta FEG200 đ đo HRSEM và EDX. (đi n th 15 kV) Kính hi n vi Raman HR 800 (Jobin-Yvon) đ đo quang ph microRaman. (Tia laser He-Ne λ = 633 nm đư c s d ng là ngu n kích thích) T k (VSM, JDM-13) đ đo đư ng cong kín t tr
 • 8. PANalytical X’Pert pro STA 6000 (JEOL) JEM-3010PANalytical X’Pert pro STA 6000 (JEOL) JEM-3010 FEI Quanta FEG200 Kính hi n vi Raman HR 800
 • 9. QUI TRÌNH T NG H P NiFe2O4 • 20 ml Fe(NO3)3.9H2O 0,2M • 20 ml Ni(NO3)3.6H2O 0,2M Qui trình t ng h p v t li u c u trúc nano NiFe2O4 • 5 ml NH2NH2.H2O • Quá trình t ng h p NiFe2O4 c u trúc nano d ng s i và h t là gi ng nhau, ch khác n ng đ PEO s d ng: 0,2 g PEO (h t nano) 0,4 g PEO (s i nano)
 • 11. C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI Ph XRD c a NiFe2O4 (a) h t nano và (b) s i nano Không có mũi nhi u x c a t p ch t như α-Fe2O3 hay NiO trên ph Ph rõ v i nh ng mũi đ i x ng nh n, h p ch ng t đư c đ tinh khi t cao c a s n ph m T t c nh ng mũi bragg đ u ch rõ NiFe2O4, m ng l p phương tâm m t và nhóm không gian Fd3m Nh ng mũi nhi u x 30,32o, 35,81o, 37,27o, 43,45o, 53,89o, 57,41o và 62,96o đ c trưng cho các m t (220), (311), (222), (400), (422), (511) và (440) c a NiFe2O4 Thông s m ng đư c tính là 0,83379 và 0,83352 tương ng v i m u A (h t nano) và m u B (s i nano).
 • 12. C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI Ph microRaman c a NiFe2O4 (a) h t nano và (b) s i nano
 • 13. C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI (a) HRSEM ; (b) TEM và (c) HRTEM c a h t nano NiFe2O4 (a) HRSEM ; (b) TEM và (c) HRTEM c a s i nano NiFe2O4
 • 14. C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI Hình 4a,b cho th y h t nano NiFe2O4 có kích thư c phân b t p trung v i kích thư c h t trung bình kho ng 24 nm. HRSEM cho th y s n ph m g m nh ng s i gi ng c u trúc nano v i đư ng kính là 60-65 nm và chi u dài là 142-147 nm. Đư ng kính không gian g n m t tinh th (hình f) đư c xác đ nh là 0,294 nm phù h p v i giá tr c a m t ph ng <220> c a NiFe2O4 và kh p v i giá tr d220 đư c tính t k t qu XRD (0,2939 nm).giá tr d220 đư c tính t k t qu XRD (0,2939 nm).
 • 15. C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI Ph SAED c a NiFe2O4 (b) h t nano ; (d) s i nano Ph SAED xác đ nh đúng các ch s (220), (311), (222),(400), (422), (511), và (440)c a c u trúc spinel l p phương tâm m t hoàn toàn phù h p v i k t qu c a XRD.
 • 16. C U TRÚC VÀ HÌNH THÁI Ph EDX c a NiFe2O4 (b) h t nano ; (d) s i nano Ph EDX giúp nghiên c u thành ph n nguyên t c a NiFe2O4. K t qu cho th y ch 3 nguyên t Ni, Fe, O xu t hi n trong m u NiFe2O4. M u không ch a t p ch t.
 • 17. PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CH C Mũi t i 3411 cm-1 và 1642 cm-1 là mũi tr i dài và ch cong liên k t H-O-H là mũi dao đ ng c a phân t nư c t do hay b h p ph . Mũi t i 590 cm-1 là nh ng dao đ ng kéo dài bên trong c a kim lo i t i vùng t di n Ph FTIR c a (a) PEO tinh khi t và (b) composite PEO/NiFe2O4 c a kim lo i t i vùng t di n (Fe ↔O), trong khi đó mũi 462 cm-1 là c a kim lo i vùng bát di n (Ni ↔ O). S khác nhau trong v trí h p ph c a ph c t di n và bát di n c a tinh th NiFe2O4 là do kho ng cách khác nhau gi a Fe3+ - O2- trong vùng bát di n và t di n.
 • 18. PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CH C Mũi xung quanh 1383 cm-1 là b i nh ng dao đ ng kéo dài c a nhóm NO3- không đ i x ng. Nhóm C-H b t đ i x ng và đ i x ng cho mũi 2922 cm-1 và 2859 cm-1 đ i v i s i nano PEO/NiFe2O4. Nó xác đ nh s h p ph c a polymer trên b m t c a chúng. Dao đ ng c a liên k t C=O c a nhóm carboxylic đư c quan sát mũi 1105 cm-1 và 1747 cm-1 tương ng v i v t ion nitrate. S h p thu t i 1433 cm-1 ng v i nhóm –CH2. Nhóm ng v i mũi t i 819 cm-1 là dao đ ng bi n d ng c a nhóm Fe-OH. Mũi t i 1177 là dao đ ng kéo dài c a nhóm C-O-C. Ph FTIR c a (a) PEO tinh khi t và (b) composite PEO/NiFe2O4
 • 19. TÍNH CH T NHI T Đư ng cong TG/DSC c a nanocomposite PEO/NiFe2O4 (d ng s i) M t mũi t a nhi t 356oC và 4 mũi thu nhi t 125oC, 240oC, 390oC và 542oC đư c nh n th y trên đư ng cong DSC. Kh i lư ng gi m giai đo n đ u tiên x y ra t 35oC đ n 170oC. 1 mũi t a nhi t 125oC trong DSC là do m t nh ng phân t nư c t do và biên t composite ban đ u và quá trình tách nư c c a nhóm OH trong khi hình thành spinel.
 • 20. TÍNH CH T NHI T Trong giai đo n th hai c a s phân h y, kh i lư ng gi m kéo dài t 170oC đ n 560oC. M t mũi t a nhi t và 3 mũi thu nhi t đư c quan sát trong vùng này t i 356oC và 240oC, 390oC, 542oC. Đó là s phân h y c a nhóm nitrate và PEO t v t li u ban Đư ng cong TG/DSC c a nanocomposite PEO/NiFe2O4 (d ng s i) nitrate và PEO t v t li u ban đ u. mà có hai cơ ch phân h y liên quan đ n ph n ng dây chuy n n i và ngo i phân t . S chuy n th y tinh c a PEO góp ph n làm gi m kh i lư ng b i vì s phân h y c a PEO x y ra cùng v i s lo i b c a nhóm OH b m t v x y ra đ ng th i v i s phát tri n c a oxy m ng. Quá trình oxi hóa composite và hình thành nh ng h p ch t cơ kim trung gian x y ra trong vùng này.
 • 21. TÍNH CH T NHI T Đư ng cong TG/DSC c a nanocomposite PEO/NiFe2O4 (d ng s i) Sau 542oC quá trình k t tinh hoàn t t đư c th y hình DSC. Trên vùng nhi t đ 560oC – 950oC, đư ng cong TGA h u như là th ng , không có s t n th t kh i lư ng c a m u x y ra. Không có mũi t a nhi t hay thu nhi t đư c quan sát DSC sau 560oC. Đi u này nói lên m u đã b phân h y hoàn toàn t i nhi t đ 560oC. Nó cho th y NiFe2O4 tinh khi t.
 • 22. T TÍNH Giá tr Ms c a s n ph m đư c t ng h p thì nh hơn NiFe2O4 thô (55 emu g-1) nhưng cao hơn nh ng h t nano khác. Đ t hóa bão hòa c a c u trúc nao NiFe2O4 thì nh hơn so v i NiFe2O4 thô. Đó là b i vì s tăng hi u ng b m t (hi u ng xoay nghiêng) và gi m kích thư c h t. Đư ng cong kín tr t c a NiFe2O4 (A) h t nano ; (B) s i nano B ng giá tr đ t hóa bão hòa (Ms), đ t hóa dư (Mr), đ t kháng (Hc) c a NiFe2O4 (A) h t nano ; (B) s i nano kích thư c h t. Hi u ng b m t nh hư ng đ n t tính c a h t b i vì s bi n đ i trong cân b ng tương tác trao đ i và s hi n di n c a t tính khuy t t t b m t c a h t nano. S khác nhau v đ t kháng c a m u là do s khác nhau v hình thái c a h t và cũng do hình d ng có tính không đ ng hư ng có th làm tăng đáng k t tính, m t t s hư ng cao có th làm tăng đ t kháng.
 • 23. TÁC NHÂN NH HƯ NG Đ N S PHÁT TRI N C A TINH TH C u trúc d ng h t và d ng s i đư c quy t đ nh b i lư ng PEO cho vào. Tính ch t đ c đáo c a c u trúc PEO có th d dàng đư c h p ph t i b m t c a oxit kim lo i do đó giúp gi m năng lư ng b m t chung c a toàn h . S đ nh hư ng k t t c a nh ng h t nano d ng c u đ u tiên ch y u do s Quá trình hình thành c u trúc nano NiFe2O4 d ng h t và d ng s i v i lư ng PEO khác nhau nano d ng c u đ u tiên ch y u do s t liên k t v i các phân t g n bên t i m t ph ng phân cách gi a các h t nano. Trong nghiên c u hi n t i, s i NiFe2O4 đư c hình thành do s h p ph m nh c a PEO t i m t chính di n tinh th thúc đ y s k t t đ nh hư ng c a các h t nano. S i nano NiFe2O4 ti p t c phát tri n t o nên nh ng tinh th x p ch ng khít lên các phân t bên c nh.
 • 24.
 • 25. K T LU N C u trúc nano NiFe2O4 đư c t ng h p b ng phương pháp đ ng k t t a s d ng tác nhân k t dính PEO n ng đ khác nhau. N ng đ c a composite PEO/NiFe2O4 là m t y u t quan tr ng đ đi u khi n c u trúc nano. S i nano đư c hình thành n ng đ PEO cao hơn.S i nano đư c hình thành n ng đ PEO cao hơn. K t qu nghiên c u cho th y s i nano có c u trúc l p phương tâm m t v i đư ng kính là 60-65 nm và chi u dài là 142-147 nm. S i nano đơn tinh th đư c hình thành thông qua s k t t đ nh hư ng c a m i h t nano đơn tinh th . C u trúc nano 0D và 1D đư c t ng h p cho th y tính ch t c a s t t nhi t đ phòng 300K.
 • 26. 26