Kinhbac_trader

1,340 views

Published on

Published in: Education, Sports
1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kinhbac_trader

 1. 1. Phần I Giới thiệu về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán Nguyễn Văn Cường Công ty CP tư vấn và đầu tư tài chính Việt Bắc
 2. 2. Những điều thắc mắc của các nhà đầu tư <ul><li>Các nhà đầu tư nghi ngại: </li></ul><ul><li>Thị trường chứng khoán là gì ? </li></ul><ul><li>Cổ phiếu là gì? </li></ul><ul><li>Đầu tư chứng khoán có như đánh bạc không? </li></ul><ul><li>Nếu muốn tham gia ĐT CK thì nên bắt đầu như thế nào? </li></ul><ul><li>Thuế thu nhập 20% đánh vào lợi nhuận của các nhà đầu tư ? </li></ul>
 3. 3. Mục tiêu của khoá hướng dẫn đầu tư chứng khoán : <ul><li>Phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư hiểu rõ về bản chất của TTCK </li></ul><ul><li>Hướng dẫn về cách thức vận hành của 2 sàn giao dịch TP HCM và Hànội. </li></ul><ul><li>Hướng dẫn các bước tham gia vào thị trường CK cho các nhà đầu tư mới. </li></ul><ul><li>Trao đổi về kinh nghiệm đầu tư CK tại Việt Nam </li></ul>
 4. 4. Cổ phiếu là gì: <ul><li>Tài sản của công ty cổ phần được chia ra nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. </li></ul><ul><li>Giấy chứng nhận, bút toán ghi sổ, dữ liệu điện tử xác nhận giá trị của 1 cổ phần gọi là cổ phiếu ( Chứng thư xác nhận vốn góp). </li></ul><ul><li>Người nắm giữ cổ phần ( sở hữu cổ phiếu) là cổ đông. </li></ul>
 5. 5. Cổ phiếu <ul><li>Cổ phiếu ưu đãi. </li></ul><ul><li>Cổ phiếu phổ thông ( Tất cả các công ty cổ phần đều phải có). </li></ul><ul><li>Mệnh gi á cổ phiêu ( 10.000đ). </li></ul><ul><li>Thị gi á cổ phiếu. </li></ul><ul><li>Chuyển nhượng cổ phiếu phổ thông . </li></ul>
 6. 6. Quyền của người nắm gữi cổ phiếu <ul><li>Được năm gi ữ một phần tài sản của công ty phát hành. </li></ul><ul><li>Là cổ đông của công ty nên có quyền tham gia vào các hoạt động chính của công ty do điều lệ cty là luật quy định: </li></ul><ul><li>+ Đề cử,Biểu quyết. </li></ul><ul><li>+ Nhận cổ tức ( mỗi năm một lần khi công ty có lãi); </li></ul><ul><li>+ Được mua cổ phiếu mới phát hành thêm với gi á ưu đãi; </li></ul><ul><li>+ được phép chuyển nhượng cổ phiếu. </li></ul>
 7. 7. thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>ThÞ tr­êng ( chî) </li></ul><ul><li>TTCK </li></ul><ul><li>Chøng kho¸n (hµng hãa) </li></ul><ul><li>Gãp vèn vµo c«ng ty </li></ul><ul><li>§Çu t­ cæ phiÕu: </li></ul><ul><li>Cæ phiÕu: chøng th­ </li></ul><ul><li>x¸c nhËn vèn gãp </li></ul>
 8. 8. Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn ,có chức năng: <ul><li>Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng. </li></ul><ul><li>Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế. </li></ul><ul><li>Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán. </li></ul><ul><li>Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. </li></ul><ul><li>Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô. </li></ul>
 9. 9. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán <ul><li>Thị trường chứng khoán hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau: </li></ul><ul><li>Nguyên tắc công khai. </li></ul><ul><li>Nguyên tắc trung gian . </li></ul><ul><li>Nguyên tắc đấu giá . </li></ul><ul><li>TTCK hoạt động theo Luật CK </li></ul>
 10. 10. CÊu tróc cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>* Dùa trªn c¬ chÕ lu©n chuyÓn vèn : </li></ul><ul><li>+ ThÞ tr­êng s¬ cÊp (chµo b¸n s¬ cÊp): Ph¸t hµnh chøng kho¸n ra thÞ tr­êng (IPO), nh»m huy ®éng vèn cho chñ thÓ ph¸t hµnh. </li></ul><ul><li>( §Êu gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu cña DNNN cæ phÇn hãa; hoÆc DN FDI). </li></ul><ul><li>+ ThÞ tr­êng thø cÊp: Giao dÞch mua- b¸n, chuyÓn nh­îng c¸c CK sau ph¸t hµnh (kh«ng gia t¨ng vèn cho chñ thÓ ph¸t hµnh). </li></ul><ul><li>+ Quan hÖ gi÷a TTSC vµ TTTC: BiÖn chøng </li></ul>
 11. 11. CÊu tróc cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>* Dùa trªn ph­¬ng thøc tæ chøc giao dÞch : </li></ul><ul><li>- ThÞ tr­êng tËp trung : </li></ul><ul><li>+ SGDCK; </li></ul><ul><li>+ TTGDCK; </li></ul><ul><li>- ThÞ tr­êng phi tËp trung: (Over The Counter - OTC): </li></ul><ul><li>+ M« h×nh NASDAQ </li></ul><ul><li>+ M« h×nh Bulletin Board (BB) </li></ul><ul><li>+ M« h×nh Pink Sheets (hoÆc GS) </li></ul><ul><li>- ThÞ tr­êng tù do ( Grey Market): </li></ul>
 12. 12. CÊu tróc cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>* Dùa trªn b¶n chÊt c«ng cô tµi chÝnh: </li></ul><ul><li>+ ThÞ tr­êng vèn cæ phÇn ( cæ phiÕu ): </li></ul><ul><li>Tæ chøc giao dÞch d­íi h×nh thøc c¸c SGDCK </li></ul><ul><li>+ ThÞ tr­êng c«ng cô nî ( tr¸i phiÕu ): </li></ul><ul><li>Tæ chøc giao dÞch d­íi c¸c h×nh thøc thÞ tr­êng OTC (thÞ tr­êng tr¸i phiÕu chuyªn biÖt). </li></ul><ul><li>+ ThÞ tr­êng c¸c c«ng cô ph¸i sinh : </li></ul><ul><li>Tæ chøc d­íi h×nh thøc c¸c SGDCK ph¸i sinh. </li></ul>
 13. 13. Hµng ho¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>@ Chøng kho¸n : lµ d¹ng chøng chØ hoÆc bót to¸n ghi sæ x¸c nhËn c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi së h÷u ®èi víi vèn hoÆc tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh. Chøng kho¸n bao gåm: cæ phiÕu, tr¸i phiÕu..vv. </li></ul><ul><li>@ B¶n chÊt cña chøng kho¸n : lµ mét d¹ng tµi s¶n tµi chÝnh (kh¸c víi tµi s¶n thùc), cã ®Æc tÝnh sau: </li></ul><ul><li>- TÝnh thanh kho¶n (tÝnh láng): kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi nhanh sang tiÒn mÆt. </li></ul><ul><li>- TÝnh sinh lîi: sinh lîi tõ cæ tøc vµ l·i vèn. </li></ul><ul><li>- TÝnh rñi ro: sai biÖt gi÷a lîi tøc thùc tÕ vµ møc sinh lêi kú väng. </li></ul>
 14. 14. Hµng ho¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>@ Cæ phiÕu ( hµng hãa c¬ b¶n cña TTCK ): </li></ul><ul><li>- Cæ phiÕu phæ th«ng : </li></ul><ul><li> + Lµ cæ phiÕu b¾t buéc ph¶i cã cña mäi Cty cæ phÇn; </li></ul><ul><li>+ ThÓ hiÖn c¸c quyÒn: ®Ò cö, biÓu quyÕt, nhËn cæ tøc, mua cæ phiÕu ph¸t hµnh míi. </li></ul><ul><li> + Cæ ®«ng chØ ®­îc nhËn cæ tøc khi Cty lµm ¨n cã l·i vµ ®· thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ nhµ n­íc. </li></ul><ul><li> + Cæ phiÕu ®­îc tù do mua b¸n chuyÓn nh­îng (ngo¹i trõ mét sè c¸c rµng buéc kh¸c). </li></ul><ul><li> + §­îc niªm yÕt giao dÞch trªn TTCK. </li></ul>
 15. 15. Hµng ho¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>@ Cæ phiÕu (tiÕp) </li></ul><ul><li>Cæ tøc </li></ul><ul><li>- Thu nhËp cæ phiÕu </li></ul><ul><li>L·i vèn </li></ul><ul><li>Cæ tøc: </li></ul><ul><li>- PhÇn lîi nhuËn sau thuÕ dïng ®Ó tr¶ cæ tøc; </li></ul><ul><li> - Cæ tøc cã thÓ tr¶ b»ng tiÒn mÆt; cæ phiÕu cña c«ng ty hoÆc tµi s¶n kh¸c; </li></ul><ul><li>- ChÝnh s¸ch cæ tøc c«ng ty; </li></ul><ul><li>L·i vèn: </li></ul><ul><li>- Chªnh lÖch gi¸ b¸n vµ gi¸ mua cæ phiÕu. </li></ul>
 16. 16. Hµng ho¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>@ Cæ phiÕu (tiÕp) </li></ul><ul><li>- Cæ phiÕu ­u ®·i : lµ lo¹i cæ phiÕu cã thÓ cã hoÆc kh«ng ®èi víi Cty cæ phÇn; </li></ul><ul><li>- C¸c lo¹i CP ­u ®·i: </li></ul><ul><li>+ ¦u ®·i biÓu quyÕt : thÓ hiÖn sè phiÕu biÓu quyÕt lín h¬n sè cæ phÇn; dµnh cho C§ s¸ng lËp hoÆc C§ nhµ n­íc; kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng. </li></ul><ul><li>+ ¦u ®·i cæ tøc : gåm cæ tøc cè ®Þnh vµ cæ tøc th­ëng. </li></ul><ul><li>+ ¦u ®·i hoµn l¹i : ®­îc phÐp hoµn l¹i cæ phiÕu theo nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. </li></ul><ul><li>+ ¦u ®·i kh¸c : b¸n gi¶m gi¸ NL§, C§ chiÕn l­îc; cæ phiÕu b¸n chÞu…vv. </li></ul>
 17. 17. Hµng ho¸ cña thÞ tr­êng chøng kho¸n <ul><li>@ Chøng kho¸n : lµ d¹ng chøng chØ hoÆc bót to¸n ghi sæ x¸c nhËn c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi së h÷u ®èi víi vèn hoÆc tµi s¶n cña tæ chøc ph¸t hµnh. Chøng kho¸n bao gåm: cæ phiÕu, tr¸i phiÕu..vv. </li></ul><ul><li>@ B¶n chÊt cña chøng kho¸n : lµ mét d¹ng tµi s¶n tµi chÝnh (kh¸c víi tµi s¶n thùc), cã ®Æc tÝnh sau: </li></ul><ul><li>- TÝnh thanh kho¶n (tÝnh láng): kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi nhanh sang tiÒn mÆt. </li></ul><ul><li>- TÝnh sinh lîi: sinh lîi tõ cæ tøc vµ l·i vèn. </li></ul><ul><li>- TÝnh rñi ro: sai biÖt gi÷a lîi tøc thùc tÕ vµ møc sinh lêi kú väng. </li></ul>
 18. 18. KHÁI NIỆM lưu ký chứng khóan <ul><li>Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>KHO L ưu ký và bảo quản CK </li></ul><ul><li>Hệ thống lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán là một hệ thống cơ sở vật chất và con người phục vụ cho các xử lý trước và sau giao dịch bao gồm đăng ký chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán để giao dịch chứng khoán được diễn ra suôn sẻ. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Hoạt động đăng ký: là việc đăng ký các thông tin về chứng khoán và quyền sở hữu chứng khoán của người nắm gig. </li></ul><ul><li>Hoạt động bù trừ: là việc xử lý thông tin về các giao dịch chứng khoán nhằm đưa ra một con số ròng cuối cùng mà các bên tham gia phải thanh toán sau khi giao dịch. </li></ul><ul><li>Hoạt động thanh toán: là hoạt động hoàn tất các giao dịch chứng khoán, trong đó các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình. </li></ul><ul><li>Hoạt động lưu ký: là hoạt động lưu gig, bảo quản chứng khoán của khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán lưu ký. </li></ul>Các hoạt động chính của hệ thống
 21. 21. Sự khác nhau và giống nhau giữa đánh bạc và đầu tư Chứng khoán. Không minh bạch Công khai, minh bạch công bằng Tính công khai Gây nghiện nặng Gây nghiện Tính gây nghiện Bị lừa và mất tiền Các nhà đầu tư hưởng Tính sinh lời Không thể tính được Có thể tính được Rủi ro Gây ra nhiều hậu quả kinh tế và xã hội Tham gia và sự phát triển kinh tế XH của đất nước Các nhà đầu tư Và túi tư nhân Các doanh nghiệp Đối tượng tiếp nhận vốn Thất thu Nộp vào ngân sách Thuế Nhà nước cấm ( tệ nạn XH) Nhà nước bảo hộ Luật quy định Đánh bạc ( lô đề..) Đầu tư CK Nội dung
 22. 22. Khối các đơn vị phụ trợ Khối các đơn vị chức năng Khối các đơn vị sự nghiệp TTGDCKHN TTGDCKHN Bộ Tài chính UBCKNN
 23. 23. <ul><li>TTGDCK Hà Nội và TTGDCK TpHCM là các đơn vị sự nghiệp có thu, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBCKNN, cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu và giao dịch chứng khoán </li></ul>
 24. 24. <ul><li>®ÇU T¦ CHøNG KHO¸N T¹I </li></ul><ul><li>TRUNG t©m giao dÞch chøng kho¸n tp. Hå chÝ minh </li></ul>
 25. 25. Sở GDCK TP HCM (NYsE) <ul><li>Tiêu chuẩn niêm yết : (đại gia ): </li></ul><ul><li>Vốn trên 80 tỶ ; </li></ul><ul><li>Kinh doanh 02 năm có lãi, không c ó lỗ luỹ kế ; </li></ul><ul><li>Được công ty kiểm toán đánh gi á và kiểm định; </li></ul><ul><li>Là công ty đại chúng, Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ; </li></ul><ul><li>Cán bộ chủ chốt nắm giữ 100% CP của mình trong 6 tháng và ít nhất là 50% cho 6 tháng tiếp theo không tính CP nhà nước do các cá nhân trên đại diện. </li></ul><ul><li>Được UBCK NN và sở GD CK TP HCM chấp thuận. </li></ul><ul><li>Chuyển sàn. </li></ul>
 26. 26. TT GDCK TP Hà nội (Nasdaq) <ul><li>Tiêu chuẩn đăng ký GD : (trung bình ): </li></ul><ul><li>Vốn trên 10 tỶ; </li></ul><ul><li>Kinh doanh 01 năm có lãikhông c ó lỗ luỹ kế ; </li></ul><ul><li>Được công ty kiểm toán đánh gi á và kiểm định; </li></ul><ul><li>Cán bộ chủ chốt nắm giữ 100% CP trong 6 tháng và ít nhất là 50% cho 6 tháng tiếp theo không tính CP nhà nước do các cá nhân trên đại diện. </li></ul><ul><li>Là công ty đại chúng,Cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ; </li></ul><ul><li>Cán bộ chủ chốt nắm giữ 100% CP của mìnhtrong 6 tháng và ít nhất là 50% cho 6 tháng tiếp theo không tính CP nhà nước do các cá nhân trên đại diện. </li></ul><ul><li>Được UBCK NN và TTGD CK HN chấp thuận. </li></ul><ul><li>Chuyển sàn. </li></ul>
 27. 27. Nguyên tắc hoạt động của 02 sàn giao dịch TP HCM và Hànội <ul><li>Loại lệnh áp dụng: </li></ul><ul><li>+ Lệnh giới hạn ( LO) có giá trị cho hết buổi giao dịch, chỉ giao dịch khi thoả mãn yêu cầu về giá. </li></ul><ul><li>+ Lệnh thị trường cho phiên mở cửa ATO ( Open) chỉ có giá trị đến hết phiên mở cửa; </li></ul><ul><li>+ Lệnh thị trường cho phiên mở cửa ATC ( close) chỉ có giá trị đến hết phiên đóng cửa; </li></ul><ul><li>+ các loại lệnh chỉ có giá trị đến hết 11 giờ. </li></ul><ul><li>Hình thức Khớp lệnh áp dụng : </li></ul><ul><li>+ Định kỳ + Liên tục </li></ul>
 28. 28. Ngày làm việc <ul><li>Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;nguyên tắc T+3; </li></ul><ul><li>Từ 8h00 đến 11h00 hàng ngày; </li></ul><ul><li>HCMC : khớp lệnh từ 8h30 đến 10h30, từ 10h30 đến 11h giao dịch thoả thuận; </li></ul><ul><li>Hànội: khớp lệnh liên tục từ 8h30 đến 11h00. </li></ul>
 29. 29. Giới thiệu về phương thức khớp lệnh Định kỳ: <ul><li>Qui định về thời điểm khớp lệnh : phiên mở cửa từ 8h30 đến 9h00 , phiên đóng cửa 10h đến 10h30. ( sàn HCM) </li></ul><ul><li>Nguyên tắc khớp lệnh : các loại lệnh vào hệ thống từ đầu phiên được tập hợp và so sánh đến thời điểm khớp lệnh mới đồng thời thực hiện khớp. </li></ul><ul><li>ưu tiên : + Lệnh thị trường ATO,ATC ( thẻ TB) </li></ul><ul><li>+ Giá : giá Bán thấp..., giá mua cao..... </li></ul><ul><li>+ thời gian : Lệnh vào hệ thống trước. </li></ul><ul><li>+ khối lượng nhiều được ưu tiên. </li></ul><ul><li>Khớp tại gi á có khối lượng và gig trị giao dịch cao nhất. </li></ul>
 30. 30. VÝ dô ®Êu gi¸ ®Þnh kú Sæ lÖnh CP X nh­ sau 450 (L) 32.500 600 (E) 500 (K) 32.400 350 (D) 200 (I) 32.300 450 (C) 150 (H) 32.200 - 200 (G) 32.100 200 (B) 350 (F) 32.000 300 (A) LÖnh b¸n Gi¸ LÖnh mua
 31. 31. VÝ dô ®Êu gi¸ (kh ớp lệnh) ®Þnh kú 1.850 450 (L) 32.500 600 (E) 600 1.400 500 (K) 32.400 350 (D) 950 900 200 (I) 32.300 450 (C) 1.400 700 150 (H) 32.200 - 1.400 550 200 (G) 32.100 200 (B) 1.600 350 350 (F) 32.000 300 (A) 1.900 Luü kÕ b¸n LÖnh b¸n Gi¸ LÖnh mua Luü kÕ mua
 32. 32. VÝ dô ®Êu gi¸ ®Þnh kú 1.850 450 (L) 33.500 600 (E) 600 1.400 500 50 d­ 450 (K) 32.400 350 (D) 950 900 200 (I) 32.300 450(C) 1.400 700 150 (H) 32.200 - 1.400 550 200 (G) 32.100 200 (B) 1.600 350 350 (F) 32.000 300 (A) 1.900 Luü kÕ b¸n LÖnh b¸n Gi¸ LÖnh mua Luü kÕ mua
 33. 33. Tr­êng hîp cã c¶ lÖnh giíi h¹n vµ lÖnh ATO ( gi¸ tham chiÕu lµ 20.4) 500 (J) ATO - 20.300 500(G) 700 (F) 20.400 600 (D) 1000 (E) 20.500 - 500 (I) 20.600 300 (C) - 20.700 500 (A) 200 (B) 20.800 1100 (H) LÖnh b¸n Gi¸ LÖnh mua
 34. 34. khớp giá định kỳ có lệnh thị trường 500 (J) ATO(ATC) 500 - 20.300 500(G) 3.100 1.200 700 (F) 20.400 600 (D) 2.500 2.200 1000 ( E) 700 D ư 300 20.500 - 1.900 2.700 - 20.700 500 (A) 1.600 2.900 200 (B) 20.800 1.100 (H) 1.100 L.kÕ b¸n LÖnh b¸n Gi¸ LÖnh mua L.kÕ mua
 35. 35. Giới thiệu về phương thức khớp lệnh liên tục <ul><li>Nguyên tắc chủ đạo là khớp về giá : </li></ul><ul><li>+ Vào bất cứ thời điểm nào có sự thoả mãn về giá gữa người mua và người bán thì lệnh sẽ được khớp ngay. ( 03 trường hợp). </li></ul><ul><li>+ Nếu giá mua và bán được thoả mãn thì sẽ khớp theo giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước. </li></ul><ul><li>+ Khối lượng mua bán chưa khớp hết sẽ được tiếp tục giao dịch cho hết phiên. </li></ul>
 36. 36. Giá tham chiếu. <ul><li>Th­êng lµ gi¸ ®ãng cöa cña phiªn giao dÞch tr­íc ®ã </li></ul><ul><li>Môc ®Ých : </li></ul><ul><li>H¹n chÕ sù biÕn ®éng gi¸ </li></ul><ul><li>T¹o sù ng ă n chÆn lòng ®o¹n thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>Gióp nhµ ®Çu t­ b ì nh tÜnh xö lý th«ng tin </li></ul><ul><li>S àn TP HCM : Giá phiên đóng cửa ngày giao dịch trước đó. </li></ul><ul><li>Sàn Hànội : Giá bình quân gia quyền của ngày giao dịch trước đó. </li></ul>
 37. 37. Giới thiệu quy định giao dịch tại sở giao dịch TP HCM <ul><li>http://www.hose. org.vn ; </li></ul><ul><li>Thời gian giao dịch : 8h30 đến 10h30 </li></ul><ul><li>03 phiên : +phiên mở cửa từ 8h30 đ ế n 9h00. </li></ul><ul><li>khớp lệnh định kỳ để xác định gi á mở cửa (lệnh LO,ATO). </li></ul><ul><li>+ phiên 2 từ 8h30 đén 9h00. </li></ul><ul><li>khớp lệnh liên tục ( lệnh LO). </li></ul><ul><li>+phiên đóng cửa từ 10h00 đến 10h30. </li></ul><ul><li>khớp lệnh định kỳ để xác định gig đóng cửa (lệnh LO,ATC). </li></ul><ul><li>Giao động gig : 5%: Giá sàn = gig TC * 0.95 </li></ul><ul><li>Giá trần = Giá TC * 1.05 </li></ul>
 38. 38. Giao dÞch cæ phiÕu t ại sàn TP HCM <ul><ul><ul><li>® ¬n vÞ giao dÞch: 10 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LÖnh: Gi í i h ¹ n và ATO,ATC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giao động giá : 5 % </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>® ¬n vÞ yÕt gi¸: Lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt mµ gi¸ cã thÓ thay ®æi (b ước giá) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Møc gi¸ ® ¬n vÞ yÕt gi¸ =<49.900 ® 100 ® </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>50.000 - 99.500 ® 500 ® </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>> 100.000 ® 1.000 ® </li></ul></ul></ul>
 39. 39. Giới thiệu quy định giao dịch tại sở giao dịch TP HCM <ul><li>http://www.hastc. org.vn </li></ul><ul><li>® ¬n vÞ giao dÞch: 100 c ổ phiếu. </li></ul><ul><li>Thời gian giao dịch : 8h30 đến 11h. </li></ul><ul><li>Giao động giá : 10%: </li></ul><ul><li>Giá tham chiếu + giá bình quân ngày hôm trước </li></ul><ul><li>Giá sàn = giá TC * 0.90 </li></ul><ul><li>Giá trần = Giá TC * 1.10 </li></ul><ul><li>Sử dung lệnh LO , Khớp lệnh liên tục; </li></ul><ul><li>Lệnh có giá trị trong ngày; </li></ul><ul><li>Bước giá : 100 đ. </li></ul><ul><li>30.100, 30.200……. ...58.800,58.900.........125.100,125.200, </li></ul>
 40. 40. Quy định về Thanh toán và bù trừ, Nguyên tắc T+3 Giải toả ngay khi không khớp lệnh ATO, còn lại giải toả vào cuối ngày Chứng khoán chuyển đi ngay Tiền sau 3 ngày mới về Tiền mua và phí GD TT ngay; CK về sau 3 ngày Thời gian thanh toán khi lệnh khớp Thời hạn phong toả ( 1 ngày) Phong toả chứng khoán bán Phongtoả tiền theo giá và KL đặt mua. Giá trần Quy định phong toả khi đặt lệnh. ATO,ATC: Ghi chú Bán Mua
 41. 41. Quy ®Þnh vÒ thanh to¸n <ul><li>Sau khi lÖnh cña N§T ®­îc thùc hiÖn, C«ng ty chøng kho¸n sÏ tù ®éng trÝch tiÒn hoÆc chøng kho¸n tõ tµi kho¶n N§T ®Ó thùc hiÖn thanh to¸n. §ång thêi C«ng ty chøng kho¸n còng göi th«ng b¸o x¸c nhËn kÕt qu¶ giao dÞch trong ngµy ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng khíp lÖnh </li></ul><ul><li>+ Sè tiÒn N§T nhËn ®­îc tõ viÖc b¸n CK </li></ul><ul><li>= (khèi l­îng CK b¸n x gi¸ khíp lÖnh) – PhÝ m«i giíi </li></ul><ul><li>+ Sè tiÒn N§T ph¶i tr¶ tõ viÖc mua CK </li></ul><ul><li>= (khèi l­îng CK mua x gi¸ khíp lÖnh) + PhÝ m«i giíi </li></ul><ul><li>Møc phÝ m«i giíi ®­îc CTCK quy ®Þnh theo biÓu phÝ niªm yÕt t¹i sµn </li></ul>
 42. 42. Phần III <ul><li>Hướng dẫn tham gia TTCK cho các nhà đầu tư Bắt đầu tham Gia TTCK </li></ul>
 43. 43. Sơ đồ Giao dịch <ul><li>Tinh trung gian </li></ul>UBCKNN SGDCK TP HCM TTCK Hanoi NDT 1 NDT 2 NDT 3 NDT n Cty CK 1 C ty CK 2 C ty CK 3
 44. 44. Quy trình giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán: <ul><li>Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán CK tại một Cty Chứng khoán . </li></ul><ul><li>Công ty Chứng khoán qua thiết bị đầu cuối nhập yêu cầu ( lệnh) c ủa nhà đầu tư vào hệ thống giao dịch của trung tâm. </li></ul><ul><li>TTGDCK thực hiện ghép lệnh cho cả hệ thống và thông báo kết quả cho CTCK. </li></ul><ul><li>CTCK thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư. </li></ul><ul><li>Nhà đầu tư nhận được CK ( Ng. mua) hoặc tiền ( ng. bán) trên tài khoản của mình sau 03 ngày làm việc kể từ ngày được khớp lệnh. </li></ul>
 45. 45. giao dÞch chøng kho¸n trªn TTGDCK <ul><li>C¸c quy ®Þnh vÒ giao dÞch cña nhµ ®Çu t­: </li></ul><ul><li>- Kh«ng ®­îc ®Æt lÖnh mua vµ b¸n mét lo¹i CP trong mét ngµy giao dÞch. </li></ul><ul><li>- ChØ ®­îc më mét tµi kho¶n giao dÞch t¹i mét c«ng ty CK( Mở cho người thân-- Uỷ quyền). </li></ul><ul><li>- Nếu muốn mua chứng khoán thì trong tài khoản phải có đủ tiền; </li></ul><ul><li>- Nếu muốn bán CK thì trong tài khoản phải có CK. </li></ul><ul><li>- Giá mua bán phải nằm trong khoảng giữa giá sàn và giá trần. </li></ul><ul><li>- Giá ghi trong lệnh phải phù hợp với bước giá quy định. </li></ul><ul><li>- Giá của lệnh ATO, ATC được hiểu là giá trần ( lệnh mua) và giá sàn ( Lệnh bán); </li></ul>
 46. 46. Mở tài khoản <ul><li>Hợp đồng mở tài khoản giưa nhà đầu tư và Công ty chứng khoán; </li></ul><ul><li>CMND, địa chỉ đang thường trú , telephone. </li></ul><ul><li>Tiền nộp vào TK : tiền mặt hoặc chuyển khoản. </li></ul><ul><li>Tiền trong tài khoản được tính lãi theo số dư. Lãi suất là lãi suất tiền gửi không thời hạn. </li></ul><ul><li>Có thể rút tiền bất cứ lúc nào. </li></ul>
 47. 48. Đặt lệnh <ul><li>Đặt lệnh : tên chủ TK,Người Được uỷ quyền. </li></ul><ul><li>Số tài khoản : </li></ul><ul><li>Mã CK; SL, Giá, Loại lệnh; </li></ul><ul><li>Ký tên : chủ TK, người UQ; </li></ul><ul><li>Lệnh có thể đặt trực tiếp tại sàn, điện thoại, SMS, Internet… </li></ul>
 48. 56. Hướng dẫn Đọc và phân tích bản Giao dịch điện tử <ul><li>B ảng điện tử phản ánh kết quả giao d ịch của các nhà đầu tư trên toàn Bộ TR: </li></ul><ul><li>2.Cấu trúc của bảng điện tử : </li></ul><ul><li>+ Các thông số chung : VNINDEX, khối lượng giao dịch, giá trị giao dich, Tăng/giảm giá…. </li></ul><ul><li>+ Mã các chứng khoán ( học thuộc):tên của công ty ph át hành viết tắt … </li></ul><ul><li>+ Giá qui định: Tham chiếu, Trần,sàn (cel,Fl).. </li></ul><ul><li>+ 03 Khối lượng và giá mua/bán tốt nhất. </li></ul><ul><li>+ Kết quả giao dịch tai thời điểm, </li></ul><ul><li>+ Tổng kết quả giao dịch cho từng CK. </li></ul>
 49. 57. HASTC INDEX <ul><li>Chỉ số HASTC-Index  </li></ul><ul><li>Chỉ số HASTC-Index được tính toán bắt đầu từ ngày chính thức mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của thị trường (ngày 14/7/2005). Chỉ số này tính toán mức biến động giá của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên Trung tâm GDCK Hà Nội. Phương pháp tính chỉ số bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc (Ngày mở cửa phiên giao dịch đầu tiên). Do vậy, tại thời điểm phiên giao dịch đầu tiên của thị trường, chỉ số có giá trị = 100. </li></ul><ul><li>Công thức tính chỉ số thị trường: </li></ul><ul><li>               Tổng giá trị thị trường hiện tại  (GTn) </li></ul><ul><li>HASTC-Index     =     ---------------------------------------------------   x 100 </li></ul><ul><li>                   Tổng giá trị thị trường gốc (GTo) </li></ul><ul><li>Hoặc: </li></ul><ul><li>                            Pit x Qit  </li></ul><ul><li>HASTC-Index     = -----------------------  x 100 </li></ul><ul><li>                  Pio x Qit   </li></ul><ul><li>Trong đó, </li></ul><ul><li>                          Pit: Giá thị trường của cổ phiếu i vào thời điểm hiện tại </li></ul><ul><li>                          Qit: Số lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu i vào thời điểm hiện tại </li></ul><ul><li>                          Pio: Giá thị trường của cổ phiếu i vào ngày cơ sở </li></ul><ul><li>                          i      : 1,……, n </li></ul>
 50. 58. VN INDEX <ul><li>Chỉ số chứng khoán Việt Nam ký hiệu là VN - Index. VN - Index xây dựng căn cứ vào giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu được niêm yết. Với hệ thống chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá và phân tích thị trường một cách tổng quát. </li></ul><ul><li>VN - Index được tính theo công thức sau: </li></ul><ul><li>Tổng Qit X Pit </li></ul><ul><li>VNINDEX=---------------- </li></ul><ul><li>Tổng Qoi X Poi </li></ul><ul><li>Trong đó: </li></ul><ul><li>+ P1i : Giá hiện hành của cổ phiếu i </li></ul><ul><li>+ Q1i: Khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu i </li></ul><ul><li>+ Poi : Giá của cổ phiếu i thời kỳ gốc </li></ul><ul><li>+ Qoi : Khối lượng của cổ phiếu i tại thời kỳ gốc </li></ul>
 51. 59. Các mầu cơ bản <ul><li>Mầu xanh : Giá chứng khoán tăng; </li></ul><ul><li>Mầu đỏ : Giá chứng khoán giảm; </li></ul><ul><li>Mầu vàng : Giá CK không tăng giảm; </li></ul><ul><li>Các công ty CK có bảng Điện tử khác nhau, và mầu sắc có thể khác nhau. </li></ul><ul><li>Frgroom : qui định về số lượng CK các công ty NN có thể được mua và nắm giữ( 30%, 49%); </li></ul>
 52. 60. <ul><li>HẾT </li></ul>

×