Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

татвар№

17,812 views

Published on

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

татвар№

 1. 1. Улаанбаатархотын түүхээс
 2. 2. Мөнгө Улсын мөнгөУлсын мөнгө хаанаас бүрддэг вэ?
 3. 3. Татвар гэж юу вэ?
 4. 4. Çîðèëãî:Хàðèó òºëáºðã¿éãýýð óëñ îðîíäîî ºãñºí òàòâàð íü õààíà òºâëºð õýðõýí çàðöóóëàãääàã òàëààð Төр буй дор татвар îðøèхуй,Татвар буй дор төр оршихуй гэх үндсэн ухагдахуун дээр үндэслэн ойлголттой болоход оршино.
 5. 5. Зорилт• Татвар гэж юу вэ?• Татварын үүсэл• Улсын төсөв ба татвар• Төсвийн зарцуулалт• Татварын ач холбогдол.
 6. 6. Татвар нь “GIFT” гэдэг Эртний Грек үгнээс гаралтай бөгөөд хүнтөрөлхтний түүхэнд анх өглөг буяны шинж чанартайгаар үүссэн гэдэг
 7. 7. Эртний болон Чингис хаан түүний залгамжлагчийн үе Татвар төлөгч• Харьяат ардууд• эзлэгдсэн аймаг• Олзлогсод Татварын хэлбэрБиеэрбүтээгдэхүүнээрхөрөнгөөрзоосоор
 8. 8. Орчин үед Татвар төлөгч• Иргэн байгууллага Татварын хэлбэр• Мөнгө
 9. 9. Улсын төсвийн 70-80% татвараар бүрддэг
 10. 10. Улсын төсөв гэдэг нь: Иðãýä, àæ àõóé íýãæ, áàéãóóëëàãààñ õóóëийн äàãóó òàòâàðûí áîëîí áóñàäõýëáýðýýð òàòàí òºâëºð¿¿ëñýí ìºíãºí õºðºíãèéã õýëíý.
 11. 11. Татварын бүрэлдэхүүн 4.2/а.Албан 4.2/б.Хураамж 4.2/в.Төлбөр татварМөн чанар Ноогдлын дагуу Төрөөс ямар нэг Төр өмчөө хариу төлбөргүйгээр үйлчилгээ хэрэглүүлснийхээ авах төлбөрийг үзүүлснийхээ төлөө төлөөОнцлог Албан татварын төлбөр , хураамжаас Төрөөс зөвхөн иргэн, аж ахуй Төр өмчөө иргэн, аж ахуй нэгжид ялгагдах онцлог нь нэгжид үйлчилгээ хэрэглүүлсний төлөө хариу төлбөргүйгээр үзүүлсний төлөө авч авч байгаагаараа хийгдэж байгаагаараа байгаагаарааТөлбөрийн хэрэгсэл
 12. 12. Эдийн засагч Адам Смит “Татварын дөрвөн зарчим” боловсруулсан байдаг.• Татвар нь хүний төлж чадах бодит боломжид тулгуурласан байна.• Татвар нь бүх хүнд ил тод шударга байх ѐстой.• Татвар боломжит цаг хугацаанд, зохих хэлбэрээр төлөгдөх ѐстой.• Татвар хураан авах зардал хамгитйн бага байх ѐстой.
 13. 13. Татвар төлөх нь:
 14. 14. Татвараар бүрдсэн төсвийг хэрхэн зарцуулдаг вэ?
 15. 15. Татварын ачхолбогдол юу вэ?
 16. 16. Манай малын татвар
 17. 17. Малын тоог нэг хонин толгойгоор тодорхойлох бөгөөдүхэр, адуу тус бүрийг 5, тэмээг 2, ямааг 1,5 хонин толгойд шилжүүлэн тооцно. Албан татварын хэмжээ№ Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж /төгрөгөөр/ 1 Нийслэл, Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв аймаг 100 Архангай, Баянхонгор, Булган, Говь-Сүмбэр, 2 Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өвөрхангай, 75 Өмнөговь, Сүхбаатар, Хөвсгөл, Хэнтий аймаг 3 Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд аймаг 50
 18. 18. Дүгнэлт Бидэнд тутам хэрэгцээндзайлшгүй мөнгө хэрэгтэй байдаг шиг төрийн үйл ажиллагааг явуулахад татвар зайлшгүй хэрэгтэй. Төсвийн орлого нь татварын болон татварын бус орлогоос бүрдэнэ. Энэ нь төр оршихуйн үндэс нь татвар юм.
 19. 19. Гэрийн даалгавар “Татвар бидний амьдралд...” эсээ бичих Үг 150-160

×