SlideShare a Scribd company logo

Niigem01

1 of 8
Download to read offline
“Нийгмийн тухай мэдлэг”
                        Хувилбар №1
 1-р хэсэг
1. ..... нь олон түвшинт, нарийн нийлмэл бүтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, өөрчлөлт, хөгжил
   бүхий амьд организм лугаа өөрөө хөгжигч, хүнийг хөгжүүлэгч тогтолцоо мөн.
     A. Иргэншил        B. Нийгэм         C. Улс үндэстэн
     D. Нийгмийн дэвшил    E. Соѐл
 2. Аль нь зөв бэ?
    A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм
    B. Нийгэмшил бол хүүхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хүний насан туршид үргэлжилдэг
      үйл явц юм
    C. Нийгэмшил нь хүний амьдралд чухал үүрэгтэй
    D. Хариулт бүгд буруу
    E. Хариулт бүгд зөв
 3. Аж төрөх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ?
    A. Гэр бүл         B. Эдийн засаг          C. Улс төр
    D. Боловсрол        E. Шашин
 4. Эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн технологи гол үүрэг гүйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа
  хөгжсөн, хүн амын олонх нь хотууд болон үндэсний төр улсад суурьшсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн
  удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг өргөн ашигладаг нийгмийн хэв маяг
  аль нь вэ?
    A. Газар тариалангийн нийгэм
    B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм
    C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм
    D. Уламжлалт нийгэм
    E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм
 5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү?
    A. Зан заншил      B. Ёс зүй         C. Эрх зүй
    D. Уламжлал       E. Ёс заншил
 6. Нийгмийн бүлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ үү?
    A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүлгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой
    B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий
      хүмүүс байдаг
    C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм
    D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог
    E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм
 7. Хүний төрөлхийн статуст аль нь хамаарах вэ?
    A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов
    B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо
    C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон
    D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов
    E. Бат бол эрэгтэй хүн
 8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
       1. Боловсрол    а. Хүмүүст амьдралын утга учрыг таниулах, шүтэх бишрэх
       2. Гэр бүл       эрх, эрх чөлөөг хангах
       3. Шашин      b. Мэдлэг бүтээх, хүнийг нийгэмшүүлэх
                 c. Үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх, хамтран аж төрөх
    A.1а, 2 b, 3 c       B.1 b, 2 а, 3 c      C.1 c, 2 а, 3
    D. 1а, 2 c, 3 b      E. 1b, 2c, 3а
9. Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас
  алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ?
   A. Ажиглалтын арга
   B. Ярилцлагын арга
   C. Харьцуулалтын арга
   D. Баримт бичиг судлах арга
   E. Туршилтын арга
10. Тухайн хүний хоол хүнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин,
  түүнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ өсөх үзүүлэлттэй байгаа зэргийн цогц үр дүнг ...... гэнэ.
  Нөхөж бичнэ үү?
    A. Хүний хөгжил         B. Эдийн засгийн өсөлт      C. Нийгмийн хөгжил
    D. Сайн сайхан амьдрал      E. Зөв амьдрал
11. Аль нь буруу вэ?
   A. Иргэний нийгэм бол төрөөс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм
   B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрийн бус бүх харилцаа юм
   C. Иргэний нийгэм бол чөлөөт иргэдийн өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм
   D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм
   E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг
     хамгаалж чаддаг нийгэм юм
12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ?
    A. Социологи      B. Улс төр судлал     C. Сэтгэл судлал
    D. Шашин судлал     E. Экологи
13. Хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
    А. Нийгмийн харилцаа
    B.Нийгмийн харилцан үйлдэл
    C. Нийгмийн үйл ажиллагаа
    D. Нийгмийн эргэх холбоо
    E. Нийгмийн хууль
14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ.
   A. Демократ        B. Медиакрат       C. Охлократ
   D. Плутократ       E. Геронтократ
15. Улс төрийн үйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хүчин зүйлсийн
  үзүүлэх нөлөөллийг судалдаг салбар:
    A. Улс төрийн антропологи
    B. Улс төрийн сэтгэл зүй
    C. Улс төрийн астрологи
    D. Улс төрийн газарзүй
    E. Улс төрийн социологи
16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ?
   A. 1945 онд        B. 1960 онд        C. 1951 онд
   D. 1949 онд        E. 1934 онд
17. Нийгмийн улс төрийн тогтолцоог бүрдүүлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зүйл дурьдсан бол
  аль нь вэ?
    A. Төр
    B. Улс төрийн нам
    C. Улс төрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчүүдийн , залуучуудын гэх мэт/
    D. Бүгд буруу
    E. Бүгд зөв
18. Нийгмийн улс төрийн тогтолцооны цөм болдог улс төрийн байгууллагыг дурьдана уу?
A. Улс төрийн нам      B. Иргэний нийгмийн байгууллагa
    C. УИХ            D. Төр          E. Үндсэн хуулийн цэц
19. Лоббидох гэдэг нь:
    A Жагсаал цуглаан хийх
    B. Нууцаар удирдах
    C. Авилга бол хамгийн сайн лобби
    D. Эсэргүүцэх, өрсөлдөх
    E. Ойлгуулах, татах, нөлөөлөх
20. Улс төрийн үйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ үү?
    A. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн бүлгүүдийн зөрчилгүй үед явагддаг
    B. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой
    C. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бүтээдэг
    D. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггүй
    E. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогүй
21. Улс төрийн намыг улс төрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ?
    A Зүүний, барууны, төвийг сахисан
    B. Коммунист, консерватив, либерал
    C. Эрх баригч, сөрөг
    D. Боловсон хүчний, олон түмний
    E. Хувьсгалт, уламжлалт
22. Үзэл суртал, үзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл бүхий
  хүмүүс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ.
    A. Үйлдвэрчний эвлэл       B.Төрийн бус байгууллага
    C. Сүм хийд            D. Төр            E. Нам
23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь:
    A. Пропорционал тогтолцоо
    B. Mажоритар тогтолцоо
    C. Холимог тогтолцоо
    D. Хувь тэнцүүлэх тогтолцоо
    E. Аль нь ч биш
24. Ямар дэглэмийн үед нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд төр оролцохыг эрмэлздэг вэ?
   A. Авторитар          B.Тоталитар        C.Ардчилсан
   D.Либерал ардчилсан       E.Аль нь ч биш
25. Ардчилсан бус нийгэмд ард түмэн ямагт улс төрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог.
    A. Объект
    B. Субъект
    C. Объект, субъектын аль аль нь
    D. Объект, субъектын аль нь ч биш
    E. Дээрхи хариулт бүгд буруу
26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр,
   давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ?
    A. Т.Жефферсон       B. А.Линкольн       C. Ж.Буш
    D. У.Черчилл        E. Б.Обама
27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хөдөлшгүй
  бат бэх бөгөөд ариун шударга гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим
  шинж аль нь вэ?
    А.Харизматик        В.Уламжлалт        С.Хууль ѐсны
    D. Ёс суртахууны      E.Төрт ѐсны
28. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт оруулах саналыг УИХ-д хэн өргөн
мэдүүлэх вэ?
   А. Үндсэн хуулийн цэц
   В. Ерөнхийлөгч
   С. УИХ-ын дарга
   D. Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн
   E. Эрх барьж буй улс төрийн намын дарга
29. Монгол улсад бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ?
   А. УИХ              В. Ерөнхийлөгч         С. Ерөнхий сайд
   D. Батлан хамгаалахын сайд    E. Улсын онцгой байдлын алба
30. Хүмүүсийн эрх ба үүрэг, үйл хэрэг ба үнэлэмж, хөдөлмөр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн
  хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ.
    А. Хүний эрх        В. Эрх чөлөө       С. Тэгш эрх
    D. Шударга ѐс       E. Ёс зүй
31. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан гаргах вэ?
    А. Үндсэн хуулийн цэц
    В. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга
    С. УИХ-ын гишүүн
    D. Улсын дээд шүүх
    Е. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
32. Инфляци хүн амын бүхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг.
   A. Тийм
   B. Үгүй
   C. Мэдэгдэхгүй
   D. Нийгмийн бүх гишүүд хохирдог
   E. Мөнгөний ханш муудах тул орлогын хэмжээ өснө
33. Арилжааны банкны ашиг нь:
    A. Зээлийн хүүгийн өндөр төвшингөөр
    B. Банкны үйлчлүүлэгчдийн тооны өсөлтөөр
    C. Арилжааны хүүгийн өндөр төвшингөөр
    D. Банкны үйлчилгээний чанараар
    E. Зээлийн хүү, арилжааны хүү хоѐрын зөрүүгээр
34. Рент гэж юу вэ?
    A. Байр, орон сууцны түрээсийн үнэ
    B. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн түрээсийн үнэ
    C. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг ашигласны үнэ
    D. Газар болон байгалийн нөөцийг ашигласны үнэ
    E. Ажиллах хүчний нөөцийг ашигласны үнэ
35. Эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг олохдоо:
                       томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил
  ҮНБ (энэ жил) – ҮНБ (өнгөрсөн жил) х 100%
                        8 %- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар өссөн
     ҮНБ (өнгөрсөн жил)          гэвэл дараах дүгнэлтийг хийж болох уу?

  1. Монгол улсын ҮНБ Хятад улсынхаас бага.
  2. Монгол улсын энэ жил нэмж бүтээсэн зүйл Хятад улсынхаас бага
  3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн өсөлт адил байна.
    A. Зөвхөн 1зөв
    B. Зөвхөн 2 зөв
    C. Зөвхөн 3 зөв
    D. Зөвхөн 1 ба 2 зөв
E. Зөвхөн 1 ба 3 зөв
36. Наадмаар хөдөөнөөс ирсэн хүн авчирсан хонио зарж чадалгүй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар
  төрлийн худалдаа вэ?
    A. Бэлэн мөнгөний худалдаа
    B. Бэлэн бус мөнгөөр худалдсан
    C. Бартерийн худалдаа хийсэн
    D. Тэр хүн хонио худалдаж чадаагүй
    E. Бүх хариулт буруу
37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь:
    А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нөлөөлөх
    B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нөлөөлөх
    С. Эрэлтэнд оруулах барааны үнэ нөлөөлөх
    D . Эрэлтэнд тухайн барааны үнэ нөлөөлөх
    Е. Эрэлтэнд хослох барааны үнэ нөлөөлөх
38. Нийлүүлэлтийн хууль ѐсоор нийлүүлэлтийн хэмжээ үнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу?
    A. Харилцан хамааралгүй
    B. Шууд хамааралтай
    C. Урвуу хамааралтай
    D. Аль нь ч байж болно
    E. Хамаарал ярих шаардлагагүй
39. Чөлөөт өрсөлдөөний ач холбогдлыг тодорхойлно уу?
   A. Чанартай бараа үйлчилгээгээр хангагдана
   B. Хэрэглэгчдийн сонголт өргөн болно
   C. Үнэ буурна
   D. Үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ
   E. Бүгд зөв
40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ?
   A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн
   В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
   С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг
   D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалын баялаг ч орно
   Е. Өмч гэдэг нь эд зүйлстэй холбогдон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа
41. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал:
   A. Дотоод зардал
   B. Тогтмол зардал
   C. Гадаад зардал
   D. Хувьсах зардал
   E. Аль нь ч биш
42. “Нэмүү өртөг нь хөдөлмөрийн бус орлого буюу мөлжлөгийн үр дүн” гэж тайлбарласан
  онолын төлөөлөгч хэн бэ?
   А. К.Маркс     В. М.Кейнс     С. А.Смит     D. М.Фридман    Е. А.Маршалл
43. Бараа , үйлчилгээний үнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ?
   A. Үнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн үг биш
   B. Чанартай бараа харин ч үнэ хямд байдаг
   C. Үнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай
   D. Үнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай
   E. Үнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус
44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хүмүүсийн хөдөлгөөнийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
   A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн
B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн
   C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн
   D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн
   E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн
45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмүүдийн алинд нь зонхилдог вэ?
   А. Орчин үеийн нийгэм
   B. Газар тариалангийн нийгэм
   C. Аж үйлдвэржсэн нийгэм
   D. Мэдээллийн нийгэм
   E. Нээлттэй нийгэм
46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнд аль нь үл хамаарах вэ?
   A. Боловсрол      B. Орлого         C.Эрх мэдэл
   D. Нэр хүнд       E. Угсаа гарал
47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн үзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргүй байдал аль
  нь вэ?
    A. Харьцангуй ядуурал    B. Үнэмлэхүй ядуурал       C. Ядуурлын хэмжээ
    D. Ядуурлын босго      E. Аль нь ч биш
48. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд аль нь үл хамаарах вэ?
    A. Ахмад настанд үзүүлсэн үйлчилгээ
    B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээ
    C. Эрүүл мэндийн даатгал
    D.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж
    E. Бүгд хамаарна.
49. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
   1.Бэлгэ тэмдэг     a. Оюуны соѐлын гол цөм, хамгийн түргэн хувьсаж хөгждөг
   2.Хэл           хэсэг
   3.Мэдлэг        b. Соѐлын амин сүнс
               с. Утгыг харилцан ойлголцох нэг хэрэгсэл
   A.1а, 2b, 3c        B.1b, 2а, 3c       C.1c, 2b, 3а
   D. 1а, 2c, 3b       E. 1с, 2а, 3b
50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хүмүүсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслүүдийг юу гэж
  нэрлэдэг вэ?
   A. Санкц        B. Хариуцлага      C. Хяналт
   D. Хууль        E. Дүрэм журам
51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ?
   A. Ардын дуу       B. Залуучуудын соѐл     C. Ярианы соѐл
   D. Бичгийн соѐл      E. Харилцааны соѐл
52. Монголын уламжлалт соѐлын бүрэлдэхүүнд үл хамаарах зүйл аль нь вэ?
   A. Монгол хэл
   B. Монгол ѐс заншил
   C. Өрнийн соѐл
   D. Монголын бэлгэдэл
   E. Монголчуудын шашин шүтлэг
53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо танин мэдэх,
  мэдээллийн зэрэг олон үүрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дүндээ хүнд ямар нөлөө үзүүлэх ѐстой вэ?
   A. Хүнийг бүтээх буюу хүмүүжүүлэх
   B. Хүнийг ухамсартай болгох
   C. Хүний хөгжлийг хангах
Ad

Recommended

нийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
 
тест №1
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 

More Related Content

What's hot

800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1Nergui Oyunchinmeg
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
нийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 ангинийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 ангиmaagii979797
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1anartseeveldorj
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 

What's hot (19)

Sociaty
SociatySociaty
Sociaty
 
800.mn social studies d by byambaa avirmed
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies b by byambaa avirmed
 
жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
 
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
нийгмийн тухай мэдлэг хичээл 1
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
 
нийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 ангинийгмийн асуулт 10 анги
нийгмийн асуулт 10 анги
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 

Viewers also liked (6)

Seitel ppr12 ppt05
Seitel ppr12 ppt05Seitel ppr12 ppt05
Seitel ppr12 ppt05
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
bt1-1
bt1-1bt1-1
bt1-1
 
Кейс
КейсКейс
Кейс
 
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал. нийгмийн улс төрийн амьдрал.
нийгмийн улс төрийн амьдрал.
 
лекц №7
лекц №7лекц №7
лекц №7
 

Similar to Niigem01

Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàzundarma
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testanartseeveldorj
 

Similar to Niigem01 (13)

жишиг даалгавар
жишиг даалгаваржишиг даалгавар
жишиг даалгавар
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
 
Naraa3.
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
 

More from Burmaa Ganbaatar

татвар бидний амьдралд
татвар бидний амьдралдтатвар бидний амьдралд
татвар бидний амьдралдBurmaa Ganbaatar
 
5 минут өөрийгөө сориорой
5 минут өөрийгөө сориорой5 минут өөрийгөө сориорой
5 минут өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
 
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаадих эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаадBurmaa Ganbaatar
 
хүүхдийн заавал унших номын жагсаалт
хүүхдийн заавал унших номын жагсаалтхүүхдийн заавал унших номын жагсаалт
хүүхдийн заавал унших номын жагсаалтBurmaa Ganbaatar
 
нийгмийн ухаан
нийгмийн ухааннийгмийн ухаан
нийгмийн ухаанBurmaa Ganbaatar
 
айл гэрийн уламжлал
айл гэрийн уламжлалайл гэрийн уламжлал
айл гэрийн уламжлалBurmaa Ganbaatar
 
биеэр үйлдэх 3 нүгэл
биеэр үйлдэх 3 нүгэлбиеэр үйлдэх 3 нүгэл
биеэр үйлдэх 3 нүгэлBurmaa Ganbaatar
 

More from Burmaa Ganbaatar (13)

Niisleliin tvvh soyl2013
Niisleliin tvvh soyl2013Niisleliin tvvh soyl2013
Niisleliin tvvh soyl2013
 
түүх 2012
түүх 2012түүх 2012
түүх 2012
 
татвар бидний амьдралд
татвар бидний амьдралдтатвар бидний амьдралд
татвар бидний амьдралд
 
5 минут өөрийгөө сориорой
5 минут өөрийгөө сориорой5 минут өөрийгөө сориорой
5 минут өөрийгөө сориорой
 
5 минут
5 минут5 минут
5 минут
 
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаадих эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад
их эзэн чингис хааны угсааны 36 хаад
 
хүүхдийн заавал унших номын жагсаалт
хүүхдийн заавал унших номын жагсаалтхүүхдийн заавал унших номын жагсаалт
хүүхдийн заавал унших номын жагсаалт
 
хүний үүсэл
хүний үүсэлхүний үүсэл
хүний үүсэл
 
нийгмийн ухаан
нийгмийн ухааннийгмийн ухаан
нийгмийн ухаан
 
айл гэрийн уламжлал
айл гэрийн уламжлалайл гэрийн уламжлал
айл гэрийн уламжлал
 
татвар№
татвар№татвар№
татвар№
 
биеэр үйлдэх 3 нүгэл
биеэр үйлдэх 3 нүгэлбиеэр үйлдэх 3 нүгэл
биеэр үйлдэх 3 нүгэл
 
хүний эрх
хүний эрххүний эрх
хүний эрх
 

Niigem01

 • 1. “Нийгмийн тухай мэдлэг” Хувилбар №1 1-р хэсэг 1. ..... нь олон түвшинт, нарийн нийлмэл бүтэц, зохион байгуулалттай, оршин тогтнол, өөрчлөлт, хөгжил бүхий амьд организм лугаа өөрөө хөгжигч, хүнийг хөгжүүлэгч тогтолцоо мөн. A. Иргэншил B. Нийгэм C. Улс үндэстэн D. Нийгмийн дэвшил E. Соѐл 2. Аль нь зөв бэ? A. Нийгэмшил бол соѐлыг хүн эзэмшиж байгаа үйл явц юм B. Нийгэмшил бол хүүхэд эхийн хэвлийд байхаас эхлэн хүний насан туршид үргэлжилдэг үйл явц юм C. Нийгэмшил нь хүний амьдралд чухал үүрэгтэй D. Хариулт бүгд буруу E. Хариулт бүгд зөв 3. Аж төрөх хэрэгслийг олж авах хэрэгцээг хангадаг институт аль нь вэ? A. Гэр бүл B. Эдийн засаг C. Улс төр D. Боловсрол E. Шашин 4. Эрчим хүч, үйлдвэрлэлийн технологи гол үүрэг гүйцэтгэж, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаа хөгжсөн, хүн амын олонх нь хотууд болон үндэсний төр улсад суурьшсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтад шинжлэх ухааны мэдлэгийг өргөн ашигладаг нийгмийн хэв маяг аль нь вэ? A. Газар тариалангийн нийгэм B. Аж үйлдвэржсэн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэний дараах нийгэм D. Уламжлалт нийгэм E. Хөдөө аж ахуйн нийгэм 5. Нийгмийн харилцааг албан ѐсоор зохицуулагч арга хэрэгслийг нэрлэнэ үү? A. Зан заншил B. Ёс зүй C. Эрх зүй D. Уламжлал E. Ёс заншил 6. Нийгмийн бүлэг ба нийгмийн нийтлэгийн гол ялгааг хэлнэ үү? A. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүлгээс өргөн агуулгатай, тогтвортой B. Нийгмийн бүлэг нь нэг зорилго, нэг эрх ашиг, үнэт зүйл, зан үйл бүхий хүмүүс байдаг C. Нийгмийн бүлэг нь хувь хүн ба нийгмийг хооронд нь холбогч юм D. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн бүтцийн бүрэлдэхүүнд ордог E. Нийгмийн нийтлэг нь нийгмийн харилцааны тодорхой субъект юм 7. Хүний төрөлхийн статуст аль нь хамаарах вэ? A. Манай ах гэрлэж, өрхийн тэргүүн болов B. Манай багш энэ жил боловсролын философийн доктор боллоо C. Манай эгч ноднин сургуулийнхаа захирал болсон D. Манай ээж УИХ-ын гишүүнээр сонгогдов E. Бат бол эрэгтэй хүн 8. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1. Боловсрол а. Хүмүүст амьдралын утга учрыг таниулах, шүтэх бишрэх 2. Гэр бүл эрх, эрх чөлөөг хангах 3. Шашин b. Мэдлэг бүтээх, хүнийг нийгэмшүүлэх c. Үр удмаа нөхөн үйлдвэрлэх, хамтран аж төрөх A.1а, 2 b, 3 c B.1 b, 2 а, 3 c C.1 c, 2 а, 3 D. 1а, 2 c, 3 b E. 1b, 2c, 3а
 • 2. 9. Нийгмийн түүхэн хэв маягуудын нийтлэг ба ялгаатай талуудыг танин мэдэхэд дараах аргуудаас алийг нь хэрэглэх ѐстой вэ? A. Ажиглалтын арга B. Ярилцлагын арга C. Харьцуулалтын арга D. Баримт бичиг судлах арга E. Туршилтын арга 10. Тухайн хүний хоол хүнсний хэрэгцээ хангагдан, урт насалж, боловсрол мэргэжил эзэмшин, түүнд ноогдох бодит орлогын хэмжээ өсөх үзүүлэлттэй байгаа зэргийн цогц үр дүнг ...... гэнэ. Нөхөж бичнэ үү? A. Хүний хөгжил B. Эдийн засгийн өсөлт C. Нийгмийн хөгжил D. Сайн сайхан амьдрал E. Зөв амьдрал 11. Аль нь буруу вэ? A. Иргэний нийгэм бол төрөөс гадуурхи байгууллагуудын нийлбэр цогц юм B. Иргэний нийгэм бол нийгэм дэх төрийн бус бүх харилцаа юм C. Иргэний нийгэм бол чөлөөт иргэдийн өөрийгөө илэрхийлэх хүрээ юм D. Иргэний нийгэм бол төрийн үүрэг оролцоо их байдаг нийгэм юм E. Иргэний нийгэм бол иргэд нь төрийн эрх мэдлийг хянаж, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж чаддаг нийгэм юм 12. Нийгмийн шинжлэх ухааны салбарт аль нь хамаарахгүй вэ? A. Социологи B. Улс төр судлал C. Сэтгэл судлал D. Шашин судлал E. Экологи 13. Хүмүүс бие биетэйгээ харилцан үйлчлэх үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ? А. Нийгмийн харилцаа B.Нийгмийн харилцан үйлдэл C. Нийгмийн үйл ажиллагаа D. Нийгмийн эргэх холбоо E. Нийгмийн хууль 14. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд тулгуурладаг засаглалыг . . . . . . . . гэж нэрлэнэ. A. Демократ B. Медиакрат C. Охлократ D. Плутократ E. Геронтократ 15. Улс төрийн үйл явцад тухайн орны байрлал, нутаг дэсгэр, цаг уур, байгалийн бусад хүчин зүйлсийн үзүүлэх нөлөөллийг судалдаг салбар: A. Улс төрийн антропологи B. Улс төрийн сэтгэл зүй C. Улс төрийн астрологи D. Улс төрийн газарзүй E. Улс төрийн социологи 16. УТШУ-ны олон улсын холбоо хэдэн онд байгуулагдсан бэ? A. 1945 онд B. 1960 онд C. 1951 онд D. 1949 онд E. 1934 онд 17. Нийгмийн улс төрийн тогтолцоог бүрдүүлэгч байгууллагуудыг тоочихдоо буруу зүйл дурьдсан бол аль нь вэ? A. Төр B. Улс төрийн нам C. Улс төрийн олон нийтийн байгууллага /эмэгтэйчүүдийн , залуучуудын гэх мэт/ D. Бүгд буруу E. Бүгд зөв 18. Нийгмийн улс төрийн тогтолцооны цөм болдог улс төрийн байгууллагыг дурьдана уу?
 • 3. A. Улс төрийн нам B. Иргэний нийгмийн байгууллагa C. УИХ D. Төр E. Үндсэн хуулийн цэц 19. Лоббидох гэдэг нь: A Жагсаал цуглаан хийх B. Нууцаар удирдах C. Авилга бол хамгийн сайн лобби D. Эсэргүүцэх, өрсөлдөх E. Ойлгуулах, татах, нөлөөлөх 20. Улс төрийн үйл ажиллагааны онцлогийг илэрхийлсэн ойлголтыг тэмдэглэнэ үү? A. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн бүлгүүдийн зөрчилгүй үед явагддаг B. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоотой C. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгэмд баялагийг бүтээдэг D. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн хэм хэмжээнд захирагддаггүй E. Улс төрийн үйл ажиллагаа нь нийгмийн баялагийг хуваарилахтай холбоогүй 21. Улс төрийн намыг улс төрийн чиг баримжаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? A Зүүний, барууны, төвийг сахисан B. Коммунист, консерватив, либерал C. Эрх баригч, сөрөг D. Боловсон хүчний, олон түмний E. Хувьсгалт, уламжлалт 22. Үзэл суртал, үзэл баримтлал, зохион байгуулалттай, засгийн эрхийг гартаа авах эрмэлзлэл бүхий хүмүүс сайн дураараа нэгдэж байгуулсан байгууллагыг ........... гэнэ. A. Үйлдвэрчний эвлэл B.Төрийн бус байгууллага C. Сүм хийд D. Төр E. Нам 23. Сонгогчдын олонхийн санал авсан нэр дэвшигчийг сонгуульд ялсанд тооцох нь: A. Пропорционал тогтолцоо B. Mажоритар тогтолцоо C. Холимог тогтолцоо D. Хувь тэнцүүлэх тогтолцоо E. Аль нь ч биш 24. Ямар дэглэмийн үед нийгмийн амьдралын бүх хүрээнд төр оролцохыг эрмэлздэг вэ? A. Авторитар B.Тоталитар C.Ардчилсан D.Либерал ардчилсан E.Аль нь ч биш 25. Ардчилсан бус нийгэмд ард түмэн ямагт улс төрийн засаглалын . . . . . . . . . болдог. A. Объект B. Субъект C. Объект, субъектын аль аль нь D. Объект, субъектын аль нь ч биш E. Дээрхи хариулт бүгд буруу 26. “Ардчилалд олон сул тал бий. Гэхдээ түүнд нэг давуу тал бий, одоо хүртэл хэн ч ардчиллаас дээр, давуу сайн зүйлийг бий болгоогүй” гэж хэн нь хэлсэн бэ? A. Т.Жефферсон B. А.Линкольн C. Ж.Буш D. У.Черчилл E. Б.Обама 27. Захирах захирагдах зуршил ѐс заншил, эртнээс уламжилж ирсэн дэг журам хөдөлшгүй бат бэх бөгөөд ариун шударга гэсэн итгэл үнэмшилд тулгуурласан засаглалын легитим шинж аль нь вэ? А.Харизматик В.Уламжлалт С.Хууль ѐсны D. Ёс суртахууны E.Төрт ѐсны 28. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн, түүнд өөрчлөлт оруулах саналыг УИХ-д хэн өргөн
 • 4. мэдүүлэх вэ? А. Үндсэн хуулийн цэц В. Ерөнхийлөгч С. УИХ-ын дарга D. Ерөнхий сайд Ерөнхийлөгчтэй зөвшилцөн E. Эрх барьж буй улс төрийн намын дарга 29. Монгол улсад бүх нийтийн буюу хэсэгчилсэн цэргийн дайчилгаа зарлах эрхийг хэн эдлэх вэ? А. УИХ В. Ерөнхийлөгч С. Ерөнхий сайд D. Батлан хамгаалахын сайд E. Улсын онцгой байдлын алба 30. Хүмүүсийн эрх ба үүрэг, үйл хэрэг ба үнэлэмж, хөдөлмөр ба урамшуулал, шийтгэл ба гэмийн хоорондын харилцааны зохист шаардлагыг . . . гэнэ. А. Хүний эрх В. Эрх чөлөө С. Тэгш эрх D. Шударга ѐс E. Ёс зүй 31. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санаачлагыг ямар байгууллага, албан тушаалтан гаргах вэ? А. Үндсэн хуулийн цэц В. Үндсэн хуулийн цэцийн дарга С. УИХ-ын гишүүн D. Улсын дээд шүүх Е. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 32. Инфляци хүн амын бүхий л давхаргын бодит орлогыг бууруулдаг. A. Тийм B. Үгүй C. Мэдэгдэхгүй D. Нийгмийн бүх гишүүд хохирдог E. Мөнгөний ханш муудах тул орлогын хэмжээ өснө 33. Арилжааны банкны ашиг нь: A. Зээлийн хүүгийн өндөр төвшингөөр B. Банкны үйлчлүүлэгчдийн тооны өсөлтөөр C. Арилжааны хүүгийн өндөр төвшингөөр D. Банкны үйлчилгээний чанараар E. Зээлийн хүү, арилжааны хүү хоѐрын зөрүүгээр 34. Рент гэж юу вэ? A. Байр, орон сууцны түрээсийн үнэ B. Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн түрээсийн үнэ C. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг ашигласны үнэ D. Газар болон байгалийн нөөцийг ашигласны үнэ E. Ажиллах хүчний нөөцийг ашигласны үнэ 35. Эдийн засгийн өсөлтийн хурдыг олохдоо: томьѐог ашигладаг. Хятадын эдийн засаг энэ жил ҮНБ (энэ жил) – ҮНБ (өнгөрсөн жил) х 100% 8 %- иар, Монголын эдийн засаг 4 %-иар өссөн ҮНБ (өнгөрсөн жил) гэвэл дараах дүгнэлтийг хийж болох уу? 1. Монгол улсын ҮНБ Хятад улсынхаас бага. 2. Монгол улсын энэ жил нэмж бүтээсэн зүйл Хятад улсынхаас бага 3. Монгол улс, Хятад улсын энэ жилийн эдийн засгийн өсөлт адил байна. A. Зөвхөн 1зөв B. Зөвхөн 2 зөв C. Зөвхөн 3 зөв D. Зөвхөн 1 ба 2 зөв
 • 5. E. Зөвхөн 1 ба 3 зөв 36. Наадмаар хөдөөнөөс ирсэн хүн авчирсан хонио зарж чадалгүй гутлаар солиод буцжээ. Энэ ямар төрлийн худалдаа вэ? A. Бэлэн мөнгөний худалдаа B. Бэлэн бус мөнгөөр худалдсан C. Бартерийн худалдаа хийсэн D. Тэр хүн хонио худалдаж чадаагүй E. Бүх хариулт буруу 37. Эрэлтийн хууль гэдэг нь: А. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн орлого нөлөөлөх B. Эрэлтэнд хэрэглэгчийн тоо нөлөөлөх С. Эрэлтэнд оруулах барааны үнэ нөлөөлөх D . Эрэлтэнд тухайн барааны үнэ нөлөөлөх Е. Эрэлтэнд хослох барааны үнэ нөлөөлөх 38. Нийлүүлэлтийн хууль ѐсоор нийлүүлэлтийн хэмжээ үнэ хоѐр ямар нэг хамааралтай юу? A. Харилцан хамааралгүй B. Шууд хамааралтай C. Урвуу хамааралтай D. Аль нь ч байж болно E. Хамаарал ярих шаардлагагүй 39. Чөлөөт өрсөлдөөний ач холбогдлыг тодорхойлно уу? A. Чанартай бараа үйлчилгээгээр хангагдана B. Хэрэглэгчдийн сонголт өргөн болно C. Үнэ буурна D. Үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтэрнэ E. Бүгд зөв 40. Дараах бодомжуудын аль нь оновчтой тодорхойлолт вэ? A. Бидний эргэн тойронд байгаа ширээ, сандал, самбар зэрэг нь өмч мөн В. Өмч нь биет хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг С. Өмч нь биет бус хэлбэрээр илэрч эзэмшигдсэн байдаг D. Өмч гэдэгт ширээ, сандал, барилга байгууламж төдийгүй байгалын баялаг ч орно Е. Өмч гэдэг нь эд зүйлстэй холбогдон хүмүүсийн хооронд үүссэн харилцаа 41. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс хамааран гардаг зардал: A. Дотоод зардал B. Тогтмол зардал C. Гадаад зардал D. Хувьсах зардал E. Аль нь ч биш 42. “Нэмүү өртөг нь хөдөлмөрийн бус орлого буюу мөлжлөгийн үр дүн” гэж тайлбарласан онолын төлөөлөгч хэн бэ? А. К.Маркс В. М.Кейнс С. А.Смит D. М.Фридман Е. А.Маршалл 43. Бараа , үйлчилгээний үнэ, чанар хоѐр ямар хамааралтай вэ? A. Үнэтэй байна гэдэг чанартай байна гэсэн үг биш B. Чанартай бараа харин ч үнэ хямд байдаг C. Үнэ, чанар хоѐр шууд хамааралтай D. Үнэ, чанар хоѐр урвуу хамааралтай E. Үнэ, чанар хоѐр хамааралтай бус 44. Нийгмийн давхраажлын тогтолцоо доторх хүмүүсийн хөдөлгөөнийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Газар зүйн шилжих хөдөлгөөн
 • 6. B. Бүтцийн шилжих хөдөлгөөн C. Нийгмийн шилжих хөдөлгөөн D. Үе хоорондын шилжих хөдөлгөөн E. Үе доторхи шилжих хөдөлгөөн 45. Язгуурын давхраажилтын хэв маяг дараах нийгмүүдийн алинд нь зонхилдог вэ? А. Орчин үеийн нийгэм B. Газар тариалангийн нийгэм C. Аж үйлдвэржсэн нийгэм D. Мэдээллийн нийгэм E. Нээлттэй нийгэм 46. Нийгмийн давхраажлын хэмжигдэхүүнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Боловсрол B. Орлого C.Эрх мэдэл D. Нэр хүнд E. Угсаа гарал 47. Амьдралын боломжийн жишиг гэж тухайн нийгмийн үзэж байгаа хэрэгцээг хангах чадваргүй байдал аль нь вэ? A. Харьцангуй ядуурал B. Үнэмлэхүй ядуурал C. Ядуурлын хэмжээ D. Ядуурлын босго E. Аль нь ч биш 48. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд аль нь үл хамаарах вэ? A. Ахмад настанд үзүүлсэн үйлчилгээ B. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлсэн үйлчилгээ C. Эрүүл мэндийн даатгал D.Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж E. Бүгд хамаарна. 49. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1.Бэлгэ тэмдэг a. Оюуны соѐлын гол цөм, хамгийн түргэн хувьсаж хөгждөг 2.Хэл хэсэг 3.Мэдлэг b. Соѐлын амин сүнс с. Утгыг харилцан ойлголцох нэг хэрэгсэл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2b, 3а D. 1а, 2c, 3b E. 1с, 2а, 3b 50. Нийгмийн хэм хэмжээг сахиулахын тулд хүмүүсийг сайшаах болон шийтгэх хэрэгслүүдийг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Санкц B. Хариуцлага C. Хяналт D. Хууль E. Дүрэм журам 51. Дагуул соѐлын жишээ аль нь вэ? A. Ардын дуу B. Залуучуудын соѐл C. Ярианы соѐл D. Бичгийн соѐл E. Харилцааны соѐл 52. Монголын уламжлалт соѐлын бүрэлдэхүүнд үл хамаарах зүйл аль нь вэ? A. Монгол хэл B. Монгол ѐс заншил C. Өрнийн соѐл D. Монголын бэлгэдэл E. Монголчуудын шашин шүтлэг 53. Соѐлд нийгмийн туршлагыг дамжуулах, шалгаруулах, хуримтлуулах, хадгалах, орчноо танин мэдэх, мэдээллийн зэрэг олон үүрэг байдаг ч тэдгээр нь эцсийн дүндээ хүнд ямар нөлөө үзүүлэх ѐстой вэ? A. Хүнийг бүтээх буюу хүмүүжүүлэх B. Хүнийг ухамсартай болгох C. Хүний хөгжлийг хангах
 • 7. D. Харилцааны E. Дээрх бүгд 54. Соѐлын дүрсүүдийг харгалзах утгатай нь зөв тохируулна уу? 1. Зонхилогч соѐл а. Нийгмийн тодорхой бүлгийн үнэлэмжээр бий болсон соѐл 2. Дагуул соѐл b. Нийгмийн гишүүдийн олонхи нь хүлээн зөвшөөрсөн 3. Сөрөг соѐл үнэлэмж, итгэл үнэмшил, уламжлал, c. Зонхилогч соѐлтой зөрчилдөж байдаг соѐл A.1а, 2b, 3c B.1b, 2а, 3c C.1c, 2а, 3b D. 1а, 2c, 3b E. 1b, 2 c, 3а. 55. “Нээлттэй нийгэм Хүрээлэн” олон улсын харилцааны аль субъектэд хамаарах вэ? A. Олон улсын байгууллага B. Ард түмэн C. Үндэстэн дамнасан байгууллага D. Төр E. Алинд нь ч хамаарахгүй 56. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үндсэн хэрэгцээг хангахад туслах, хүүхдийн бүхий л чадавхи бололцоог хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага аль нь вэ? A. ЮНИДО B. ЮНЕСКО C. ЮНИСЕФ D. ОУВС E. ДЭМБ 57. Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалд зааснаар манай улсын гадаад бодлогын үндсэн зарчмуудыг дурьдахдаа илүүц зүйл оруулсан бол аль нь вэ? A. Олон тулгуурт байх B. Идэвхитэй байх C. Тэнцвэртэй байх C. Шударга байх D.Үндэсний эрх ашигт нийцсэн байх 2-р хэсэг 2.1. Өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1. Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бүхэлд нь хамарсан өргөн хүрээтэй үйл a. АРФ ажиллагаа явуулдаг бөгөөд Ази, Номхон далайн бүс нутгийн энх тайван байдал, хөгжил, тогтвортой байдлыг хангахад чиглэдэг. 2.Ази-Номхон далайн бүс нутагт тогтвортой өсөлт, тэнцвэртэй хөгжлийг хангах, өөрийн гишүүн орнуудын эдийн засгийн хөгжлийн тэнцвэртэй бус байдлыг b. АСЕАН багасгах, тус бүс нутгийн ард түмний эдийн засгийн болон нийгмийн нөхцлийг сайжруулах гол зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг байгууллага 3. ”Энхийн төлөө түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулж, дэлхийн энх тайвны төлөө c. НАТО ажилладаг. 4. Төв Азийн бүс нутаг дахь олон улсын терроризм, үндэсний салан тусгаарлах үзлийн эсрэг эдгээр орнуудын хүчийг нэгтгэх, мөн харилцан итгэлцэл, найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, улс төр, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техник, d. АПЕК технологи, экологийн болон бусад салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, энэ бүс нутагт аюулгүй тогтвортой байдлыг хангах зорилготой 5. Индонез, Малайз, Тайланд, Сингапур, Филиппин, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Кампучи хэмээх 10 гишүүн оронтой бөгөөд бүс нутгийн хүрээнд энх тайван байдал, тогтвортой хөгжлийг хангаж бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг e. ШХАБ байгууллага A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1а, 2d, 3c, 4е, 5b C.1c, 2а, 3b, 4d, 5е D.1а, 2c, 3b, 4d, 5е E. 1b, 2c, 3а, 4d, 5е 2.2. Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуулаарай. a. Иргэд хүсэл зориг, ашиг сонирхлоо илэрхийлэн хэрэгжүүлэх 1.Иргэдийн оролцоо арга зам. b. Төр засаг аливаа асуудлыг олон ургальч хандлагаар авч үзэх 2. Тэгш эрх
 • 8. боломжийг олгодог. 3.Нийтэд ил тод байх c. Иргэдийг арьс өнгө, шашин шүтлэг, үндэс угсаа, нас, хүйсээр ялгаварлахгүй адил боломж олгох. 4.Чөлөөт, шударга сонгууль d. Иргэд санал бодлоо солилцох, үг хэлэх, олон нийтийн байгууллагын гишүүн байх. 5.Олон намын тогтолцоо e. Иргэд мэдээлэл олж авах боломжийг нээлттэй хангах A.1а, 2b, 3c, 4d, 5е B.1b, 2а, 3c, 4е,5d C.1c, 2а, 3b, 4е, 5d D. 1а, 2c, 3b, 4е, 5d E. 1d, 2c, 3е, 4а, 5b. 2.3. Нийгмийн давхраажлын хэв маягийг зөв харгалзуулна уу? a.Боолчлол 1.Хүн эхээс төрмөгцөө багтдаг, насан туршдаа өөрчилж болдоггүй нийгмийн бүлэг b.Язгуур 2.Хүмүүсийг ямар ч эрх мэдэлгүй, хөлсгүй зарцлах ѐс. c.Каст 3.Орлого, эрх мэдэл, боловсрол, нэр хүндээрээ бусдаасаа ялгаатай нийгмийн бүлэг. d.Анги 4.Нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг нь хуулиар тогтоож өгсөн байдаг нийгмийн бүлэг. A.1с, 2а, 3d, 4b B.1b, 2а, 3c, 4 d C.1c, 2а, 3b, 4d D. 1а, 2c, 3b, 4d E. 1 b, 2c, 3а, 4d