Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

09 Problemes econòmics d'entreguerres

1,847 views

Published on

 • Login to see the comments

09 Problemes econòmics d'entreguerres

 1. 1. Història 1 del món contemporani 9 BATXILLERAT Els problemes econòmics d’entreguerres ESQUEMA RECURSOS INTERNET
 2. 2. Història 1 del món contemporani Esquema de continguts L’economia d’entreguerres L’economia d’entreguerres Dècada de 1920 Dècada de 1920 Crisi de 1929 Crisi de 1929 Gran depressió de 1930 Gran depressió de 1930 Una nova societat Una nova societat BATXILLERAT
 3. 3. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Recursos Extensió de la crisi del 1929 Deutes interaliats i reparacions alemanyes després de la Primera Guerra Mundial Participació en la producció mundial de manufactures Reserves d’or monetari en els grans països industrials Índexs mundials de producció manufacturera La hiperinflació a Alemanya Pla Dawes L’economia internacional Evolució de la producció industrial dels EUA i de les cotitzacions de la borsa de Nova York De la prosperitat dels anys vint als EUA a la gran depressió mundial Producció industrial comparada de les quatre principals potències econòmiques Evolució de l’atur en les tres economies més potents del món
 4. 4. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT L’economia d’entreguerres L’economia d’entreguerres Dècada de 1920 Dècada de 1920 Conseqüències econòmiques de la Primera Guerra Mundial • • • Fortes pèrdues humanes i materials. • Desorganització del comerç i del sistema monetari internacionals. Desarticulació de les economies nacionals. Estrangulació dels països perdedors per les indemnitzacions de guerra. Creixement econò mic als Estats Units • Augment de la producció i abaratiment dels preus. • Foment de nous sectors industrials. La situació europea • Franç a: creixement industrial. Política econòmica internacional • Falta de cooperació internacional en els primers anys de la postguerra. • Polítiques proteccionistes. • Pla Dawes per millorar l’economia europea. • Regne Unit: estancament econò mic. • Alemanya: greu crisi fins al 1925 i recuperació posterior.
 5. 5. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT L’economia d’entreguerres L’economia d’entreguerres Crisi de 1929 Crisi de 1929 Causes Conseqüències • Crisi industrial i del sector de la • Estats Units: construcció. • Augment de l’especulació borsària. • Pujada de la borsa que no reflecteix la situació real de l’economia. Enfonsament de la borsa • Dijous Negre: es posen a la venda 13 milions d’accions i no hi ha compradors. • Els dies següents uns quants milions d’accions més surten a la venda sense compradors. • Les accions de borsa perden tot el seu valor.  Destrucció de l’estalvi i descens del consum i la inversió.  Col·lapse del sistema bancari.  Fallida massiva d’indústries i augment de l’atur. • Extensió de la crisi:  Els Estats Units repatrien les seves inversions a Europa i l’economia d’aquest continent s’enfonsa.  Tots els països posen barreres proteccionistes que redueixen dràsticament el comerç internacional.
 6. 6. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT L’economia d’entreguerres L’economia d’entreguerres Gran depressió de la dècada del 1930 Gran depressió de la dècada del 1930 Primeres mesures • Fracàs de les polítiques deflacionistes. • Augment del proteccionisme i impossibilitat d’arribar a un acord entre els països per afrontar la crisi de manera comuna. Polítiques nacionals • Els Estats Units i el New Deal:  Sanejament del sistema bancari i creditici.  Grans inversions en obres públiques per fomentar l’ocupació.  Mesures de protecció social. • Regne Unit:  Augment del proteccionisme i acord comercial amb les colònies. • França: Programa d’obres públiques per fomentar l’ocupació. Acords laborals per millorar el nivell de vida dels assalariats. • Alemanya: Control estatal de l’economia. Recerca de l’autarquia. Foment d’obres públiques i industrials armamentístiques per posar fi a l’atur.
 7. 7. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Una nova societat Una nova societat Canvis en l’estructura social Nou paper de la dona •Augment del pes social de la • Incorporació al mercat de treball. • Generalització gradual del sufragi burgesia. •Increment de les classes mitjanes, que es van empobrir en la dècada del 1930. •Creixement del proletariat. •Disminució de la població rural. femení. • Alliberament social de la dona, encara que la majoria d’elles continuaven aferrades al rol tradicional. Cultura de masses • Nous mitjans de comunicació: premsa i ràdio. • Noves formes d’oci: cinema i competicions esportives.
 8. 8. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Els problemes econòmics d’entreguerres Els problemes econòmics d’entreguerres Extensió de la crisi del 1929
 9. 9. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Els desequilibris de l’economia mundial Els desequilibris de l’economia mundial Deutes interaliats i reparacions alemanyes després de la Primera Guerra Mundial
 10. 10. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Els desequilibris de l’economia mundial Els desequilibris de l’economia mundial Participació en la producció mundial de manufactures (En tant per cent) Reserves d’or monetari en els grans països industrials (En milers de milions de dòlars)
 11. 11. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT La recuperació ii els seus límits, 1921-1925 La recuperació els seus límits, 1921-1925 Índexs mundials de producció manufacturera
 12. 12. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT La recuperació ii els seus límits, 1921-1925 La recuperació els seus límits, 1921-1925 La hiperinflació a Alemanya Pla Dawes
 13. 13. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT La fràgil recuperació dels anys vint La fràgil recuperació dels anys vint L’economia internacional
 14. 14. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT El crac del 1929 ii la gran depressió El crac del 1929 la gran depressió Evolució de la producció industrial dels EUA i de les cotitzacions de la borsa de Nova York.
 15. 15. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT El crac del 1929 ii la gran depressió El crac del 1929 la gran depressió De la prosperitat dels anys vint als EUA a la gran depressió mundial
 16. 16. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT El crac del 1929 ii la gran depressió El crac del 1929 la gran depressió Producció industrial comparada de les quatre principals potències econòmiques Evolució de l’atur en les tres economies més potents del món
 17. 17. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Enllaços d’interès Proporciona informació adequada al nivell de Batxillerat i també diferents enllaços amb temes tractats a la unitat. Web monogràfic sobre el crac del 29. Proporciona informació per trobar biografies de personalitats rellevants del període i dóna accés a repertoris biogràfics internacionals. Pàgina d’informació i context del New Deal.

×