Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Η βυζαντινή τέχνη

11,047 views

Published on

Published in: Education

Η βυζαντινή τέχνη

 1. 1. Η βσδαληηλή ηέτλε Θ Αρχιτεκτονικι Θ Ηωγραφικι Μικρογραφία-Μικροτεχνία- ΜικρογλυπτικιΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 1
 2. 2. Οη βαζηθές περίοδοη Θ Ιουςτινιάνεια περίοδοσ (7οσ αι.) Θ περίοδοσ τθσ Εικονομαχίασ (8οσ – 9οσ αι.) Θ περίοδοσ τθσ Μακεδονικισ δυναςτείασ (10οσ αι.) Θ περίοδοσ τθσ κρίςθσ (11οσ – 13οσ αι.) Θ Παλαιολόγεια περίοδοσ (14οσ – 15οσ αι.)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 2
 3. 3. Οη αρτηηεθηοληθοί ρσζκοί  Βαςιλικι  Βαςιλικι με τροφλο  Εγγεγραμμζνοσ ςταυροειδισ με τροφλο  Πεντάτρουλοσ  Οκταγωνικόσ τφποσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 3
 4. 4. Η βαζηιηθή Ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο ςχιμα Σο τριμερζσ Ιερό Βιμα εξζχει ςτα πλάγια, ζχει τρεισ τρίπλευρεσ αψίδεσ ςτθν ανατολικι πλευρά και νάρκθκα ςτθ δυτικι.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 4
 5. 5. Ο Αγ. Γεκήηξηνο ηεο Θεζ/θεοΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 5
 6. 6. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 6
 7. 7. Η ηροσιαία βαζηιηθή Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ ιταν ζνασ κεντρικόσ χϊροσ που καλυπτόταν από τροφλο (προςκικθ τον 6ο αι.), ο οποίοσ ςτθριηόταν ςε τζςςερισ ογκϊδεισ πεςςοφσ, με τθ μεςολάβθςθ τόξων και ςφαιρικϊν τριγϊνων.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 7
 8. 8. Η Αγία Σνθία ηεο Θεζ/θεοΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 8
 9. 9. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 9
 10. 10. Η Αγία Σνθία ηεο Κωλ/πνιεοΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 10
 11. 11. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 11
 12. 12. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 12
 13. 13. Εγγεγρακκέλος ζηασροεηδής κε ηρούιο Oι ναοί ςτουσ οποίουσ ο ςταυρόσ εγγραφόταν (ςχθματιηόταν) μζςα ςε τετράγωνο και τον τροφλο ςτιριηαν τζςςερισ κίονεσ, ονομάηονται τετρακιόνιοι ςταυροειδείσ εγγεγραμμζνοι. ΢τουσ ναοφσ αυτοφσ το τριμερζσ ιερό προςτζκθκε ςτον κυρίωσ ναό, ςτο ορκογϊνιο ςχιμα του οποίου εγγραφόταν ο ιςοςκελισ ςταυρόσ.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 13
 14. 14. Άγηνη Θεόδωξνη – Άγηνη Απόζηνινη 11νο – 12νο αη. (Αζήλα)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 14
 15. 15. Η Καπληθαξέα 11νο – 12νο αη. (Αζήλα)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 15
 16. 16. Η Παλαγία ηωλ Χαιθέωλ 11νο αη. (Θεζ/θε)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 16
 17. 17. Ο πεληάηροσιος ρσζκός ΢ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ καταςκευάηονται τροφλοι και πάνω από κάκε κεραία του ςταυροφ.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 17
 18. 18. Ο οθηαγωληθός ρσζκός Ο τροφλοσ ςτθρίηεται ςε ζνα οκτάγωνο: Μονι Δαφνίου, Μονι Χίου, Όςιοσ Λουκάσ (φωτό), Άγιοι Θεόδωροι Μυςτρά.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 18
 19. 19. Η Μνλή Γαθλίνπ (Αζήλα)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 19
 20. 20. Άγηνη Θεόδωξνη (Μπζηξάο)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 20
 21. 21. Επίδραζε ηες Βσδαληηλής αρτηηεθηοληθής (Άγηνο Μάξθνο ηεο Βελεηίαο)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 21
 22. 22. Γεληθές επηζεκάλζεης Σο μζγεκοσ και ο πλοφτοσ των ναϊν είναι ανάλογα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Βυηαντίου. Οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ προδίδουν ςυνικωσ προχειρότθτα· εξαίρεςθ κατά τθν περίοδο τθσ Μακεδονικισ δυναςτείασ. Οι εςωτερικοί χϊροι κοςμοφνται με α) ψθφιδωτά, β) τοιχογραφίεσ, γ) φορθτζσ εικόνεσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 22
 23. 23. Η Ζωγραθηθή πρηλ ηελ Εηθολοκατία 7ος αη.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 23
 24. 24. Η περίοδος ηες Εηθολοκατίας  Κυριαρχοφν οι ανεικονικζσ αντιλιψεισ  Οπιςκοδρόμθςθ τθσ κρθςκευτικισ ηωγραφικισ  Καταςτροφζσ ζργων τζχνθσ  ΢υμβολικζσ και φυςιοκρατικζσ παραςτάςεισΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 24
 25. 25. Σπκβνιηθέο θαη θπζηνθξαηηθέο παξαζηάζεηο (από εθθιεζίεο ηεο Νάμνπ).Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 25
 26. 26. Ο ζρίακβος ηωλ εηθόλωλ Η Θενηόθνο βξεθνθξαηνύζα (αξηζηεξά), Η ζηαύξωζε: ε παιαηόηεξε θνξεηή εηθόλα (δεμηά) 7νο & 8νο αη.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 26
 27. 27. Η περίοδος ηες Μαθεδοληθής δσλαζηείαςΑπό το 843 και ςε όλθ τθν υπόλοιπθ περίοδο του Βυηαντίου θ διακόςμθςθ των ναϊν βαςίηεται ςτο ακόλουκο εικονογραφικό πρόγραμμα: Στον κατακόρυφο άξονα δεςπόηει ςτον τροφλο ο Χριςτόσ Παντοκράτορασ περιςτοιχιςμζνοσ από τισ αγγελικζσ δυνάμεισ και τουσ προφιτεσ. Στα ςφαιρικά τρίγωνα απεικονίηονται οι Ευαγγελιςτζσ που κατζγραψαν τα γεγονότα τθσ Ενςάρκωςθσ και που ςυνδζουν τθν ουράνια ςφαίρα με τθ γιινθ.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 27
 28. 28.  Στθν αμζςωσ κατϊτερθ ηϊνθ απεικονίηονται τα γεγονότα που αφθγοφνται τθ ηωι του Χριςτοφ ςτθ γθ, ο Χριςτολογικόσ δθλαδι κφκλοσ. Οι παραςτάςεισ αυτζσ, που είναι ςυνικωσ δϊδεκα (Ευαγγελιςμόσ, Γζννθςθ, Βάπτιςθ, Τπαπαντι, Ζγερςθ του Λαηάρου, Βαϊοφόροσ, ΢ταφρωςθ, Κάκοδοσ ςτον Aδθ, Μυροφόροι, Ανάλθψθ, Πεντθκοςτι, Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου), τοποκετοφνται ςτο ναό κυκλικά, κατά τθ φορά των δεικτϊν του ρολογιοφ, ξεκινϊντασ από τον Ευαγγελιςμό, που απεικονίηεται μπροςτά ςτο ιερό. Στθν κατϊτερθ ηϊνθ του ναοφ, που αντιπροςωπεφει τθ γιινθ ςφαίρα, ςχεδόν ςτο ίδιο φψοσ με τουσ πιςτοφσ, παριςτάνονται ολόςωμοι άγιοι, μάρτυρεσ, ςτρατιωτικοί και μοναχοί.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 28
 29. 29.  Στον οριηόντιο άξονα του ναοφ κυριαρχεί θ μορφι τθσ Παναγίασ, ςτθν αψίδα του ιεροφ. Θ Παναγία αποτελεί το φορζα τθσ Eνςάρκωςθσ, το ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ και το Θεό και δζεται για τθ ςωτθρία τουσ. Στον θμικφλινδρο τθσ αψίδασ, μζςα δθλαδι ςτο Ιερό, κακιερϊνονται κζματα που ςχετίηονται με τθ Θεία Λειτουργία που τελείται ςτο χϊρο. Σζτοια είναι θ Κοινωνία των Αποςτόλων κακϊσ και οι ιεράρχεσ, που μζχρι τισ αρχζσ του 12ου αιϊνα παριςτάνονταν μετωπικοί.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 29
 30. 30. Η κλεκεηαθή δωγραθηθή Ψεθηδωηά από ηε Μνλή ηνπ Οζίνπ Λνπθά (11νο αη.)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 30
 31. 31. Ψεθηδωηά από ηε Μνλή ηεο Χίνπ (11νο αη.)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 31
 32. 32. Ψεθηδωηό από ηε Μνλή Γαθλίνπ (11νο αη.)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 32
 33. 33. Ψεθηδωηά από ηελ Αγία Σνθία ηεο ΚωλζηαληηλνύπνιεοΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 33
 34. 34. Τνηρνγξαθία από ηνλ ηξνύιν ηεο Παλαγίαο ηεο Πξωηόζξνλεο ζην Χαιθί ηεο Νάμνπ. 1052 κ.Χ.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 34
 35. 35.  Ο Αξράγγεινο Μηραήι. Λεπηνκέξεηα ηνηρνγξαθίαο από ηνλ λαό ηνπ Αγ. Γεωξγίνπ ζην Kubirnovo θνληά ζηελ Πξέζπα. 1191 κ.Χ. (αξηζηεξά) Οη Απόζηνινη. Λεπηνκέξεηα από ηελ Κνίκεζε ηεο Θενηόθνπ ζην δπηηθό ηνίρν ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ηνπ Καζλίηδε ζηελ Καζηνξηά. Τέιε 12νπ αηώλα. (δεμηά)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 35
 36. 36. Η Παιαηοιόγεηα περίοδος  Περιορίηεται θ δθμιουργία ψθφιδωτϊν  Ζμφαςθ ςτισ τοιχογραφίεσ και ςτισ φορθτζσ εικόνεσ  ΢κθνζσ γεμάτεσ πάκοσ  Μεγάλοι καλλιτζχνεσ: Μανουιλ Πανςζλθνοσ – Θεοφάνθσ ο Ζλλθνασ (Ρωςία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 36
 37. 37.  Η κηθξή Παλαγία αλάκεζα ζηνπο ζενπάηνξεο Ιωαθείκ θαη Άλλα. Ψεθηδωηή παξάζηαζε. (αξηζηεξά)  Ο Οίθνο ΙΣΤ΄ ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ. Τνηρνγξαθία από ηνλ λαό ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ Οξθαλνύ, Θεζζαινλίθε 1310 – 1320 κ.Χ. (δεμηά)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 37
 38. 38.  Η Γέλλεζε ηνπ Χξηζηνύ. Τνηρνγξαθία ζην λαό ηεο Πεξηβιέπηνπ ζην Μπζηξά. 1360 – 1370 κ.Χ. (αξηζηεξά)  Η Βαϊνθόξνο. Τνηρνγξαθία από ηνλ λαό ηεο Παληάλαζζαο ζην Μπζηξά. 1428 κ.Χ (δεμηά)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 38
 39. 39.  Η Θενηόθνο. Λεπηνκέξεηα από ηελ παξάζηαζε ηεο Μεγάιεο Γέεζεο ζηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Δπαγγειηζκνύ ζηε Μόζρα. Έξγν ηνπ Θενθάλε ηνπ Έιιελα. 1405 κ.Χ.Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 39
 40. 40. Η Κρεηηθή ζτοιήΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 40
 41. 41. Οη αρτές ηες βσδαληηλής δωγραθηθής  Περιοριςμζνθ ελευκερία του καλλιτζχνθ  Απουςία βάκουσ  Αδιαφορία για τισ φυςικζσ αναλογίεσ  Μετωπικι απεικόνιςθ  Αυςτθρότθτα  Επιςθμότθτα  Ματαιότθτα του φυςικοφ κόςμου Αιωνιότθτα τθσ μετά κάνατον ηωισΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 41
 42. 42. Μηθρογραθία – Μηθροηετλία - Μηθρογισπηηθή  Σα βυηαντινά χειρόγραφα κοςμοφνται με μικρογραφίεσ  Ζργα μικροτεχνίασ & μικρογλυπτικισ από πολφτιμα μζταλλα, ςμάλτο, ξφλο κι ελεφαντόδοντο  Ποικιλία ςυνκζςεων  Λεπτι επεξεργαςίαΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisambelas 42

×