Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη

26,963 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

6. Μυκηναϊκή θρησκεία και τέχνη

 1. 1. 6. ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ θαη ΤΕΦΝΗ Μπαθάιεο Κώζηαο history-logotexnia.blogspot.com
 2. 2. α. Η θπηςκεία Πξηλ από ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο Γξακκηθήο γξαθήο Β νη επηζηήκνλεο ππνζηήξηδαλ όηη: Η μσκηναϊκή θρηζκεία ηασηιζόηαν απόλσηα με ηη μινωική.
 3. 3. ► Ποιοι αποκπτπσογπάυηςαν ση γπαμμική Β΄ γπαυή;
 4. 4. Παίξλνπκε πιεξνθνξίεο από ηελ αλάγλσζε ηεο Γξακκηθήο Β. Δκθαλίδνληαη όινη νη κεγάινη Έιιελεο ζενί εκηός από ηνλ Απόλλωνα. Αλαθέξνληαη νη: Εεύο, Ήξα, Πνζεηδώλ, Άξηεκηο, Άξεο, Γηόλπζνο. Σπνπδαία ζέζε θαηέρεη ε θεά Πόηνια (=ζεβάζκηα): Κπξίαξρε ζεόηεηα πξνζθνξέο πξνβάησλ, ειαίσλ, καιιηνύ θαη κειηνύ. Λαηξεία ζε κηθξά ηεξά, ηεξείο άλδξεο θαη γπλαίθεο.
 5. 5. ▲ Χπτςό δαφστλίδι από σην ακπόπολη σψν Μτκηνών. Απεικονίζεσαι ένα τπαίθπιο ιεπό: η θεά είναι καθιςμένη κάσψ από ένα δένσπο και δέφεσαι λοτλούδια από γτναίκερ ποτ σην πληςιάζοτν. Εικονίζονσαι ακόμη ο ήλιορ, η ςελήνη, έναρ διπλόρ πέλεκτρ και μια αςπίδα ςε ςφήμα οκσώ (οκσώςφημη), 1550 π.Χ. πεπίποτ. Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο.
 6. 6. β. Η μυκηναϊκή τέχνη Η μτκηναωκή σέφνη αναπσύφθηκε ςσην ύςσεπη εποφή σηρ Χαλκοκπασίαρ (1600-1100 π.Χ.) ςσα κένσπα σηρ ηπειπψσικήρ Ελλάδαρ (Μτκήνερ, Τίπτνθα, Πύλο, Θήβα κ.α.) και μαπστπεί ένσονη μινψική επίδπαςη.
 7. 7. γ. Αρχιτεκτονική γ1. Κοθιώπεηα ηείπε Οι Μτκηναίοι φσίζοτν σα μνημειακά ανάκσοπά σοτρ ςε τχώμασα –ακποπόλειρ– σιρ οποίερ οφτπώνοτν με γιγανσιαία σείφη. Τα σείφη κτκλώπεια ατσά είναι γνψςσά ψρ « » από σοτρ σεπάςσιοτρ ογκόλιθοτρ ποτ φπηςιμοποιούνσαν για σο φσίςιμό σοτρ.
 8. 8. ▲ Σσοά ςσα κτκλώπεια σείφη σηρ Τίπτνθαρ
 9. 9. γ2. Τα ακάθημνα • Ανάκηορα πην απιά ζην ζρέδην (κέγαξν): απιή-πξνζάιακνο-θύξην δσκάηην κε εζηία. ► Κάσοχη σοτ μτκηναωκού μεγάποτ πτπήνα σψν μτκηναωκών ανακσόπψν. Λισό, απέπισσο, ανσικασοπσπίζει ση διαυοπεσική νοοσποπία σοτ Μτκηναίοτ ςε ςφέςη με σον Μινψίση.
 10. 10. Τα ηξία κέξε ελόο κπθελατθνύ κεγάξνπ είλαη: α) .................................................................................. .......................................................................... β) .................................................................................. ............................................................................. γ) .................................................................................. .............................................................................
 11. 11. ► Τμ μοθεκαϊθό μέγανμ
 12. 12. ► Μέγανμ
 13. 13. ► Τν μέγαρο σο ανάκηορο πάλσ ζηελ κπθελατθή ακρόπολη
 14. 14. ► Δύο σεφνίσερ ςτζησούν για ση δοτλειά σοτρ ςε ένα μτκηναωκό ανάκσοπο. Δημιοτπγήςσε ένα διάλογο.
 15. 15. γ2. Οι σάυοι Όμωξ, γηα πνώηε θμνά ζηήκμκηαη επίζεξ πάκω από ημοξ λακκξειδείπ ηάθξρπ ηωκ Μοθεκώκ ιίζηκεξ πιάθεξ (= επιηύμβιεπ ζηήλεπ) με ακάγιοθεξ ζπείνεξ ή πμιεμηθέξ θαη θοκεγεηηθέξ ζθεκέξ → πμιεμηθόξ παναθηήναξ κεθνώκ ▲ Παράζηαζη άρμαηος. Μπθήλεο: ηαθηθόο πεξίβνινο Α επηηύκβηα ζηήιε 15νο αη. π.Χ.
 16. 16. ► Αμαπαοάζηαζη
 17. 17. Θολωηοί ηάθοι : Μαθξύο δηάδξνκνο, κε θηηζηνύο ηνίρνπο, εζσηεξηθά ζνισηή νξνθή, εμσηεξηθά θαιύπηεηαη κε ρώκα, ώζηε λα κελ είλαη νξαηόο
 18. 18. ▲ Θολψσόρ σάυορ, ο λεγόμενορ Θηςατπόρ σοτ Ασπέψρ, ςσιρ Μτκήνερ, σομή
 19. 19. ► Θξλωηξί ηάθξι
 20. 20. ▲ Ο «Θηςατπόρ σοτ Ασπέα». Το ενστπψςιακόσεπο οικοδόμημα μνημειακήρ απφισεκσονικήρ σοτ μτκηναωκού κόςμοτ. Έναρ δπόμορ μήκοτρ 35 μέσπψν οδηγεί ςσην κύπια είςοδο η οποία ςσέυεσαι από ένα «ανακοτυιςσικό» σπίγψνο ποτ καλτπσόσαν από λίθινη επένδτςη.
 21. 21. δ. Ζωγραφική και κεραμική Τα κπθελατθά αλάθηνξα δηαθνζκνύληαη θαη απηά κε ηνηρνγξαθίεο πνπ έρνπλ δερηεί κεγάιε επίδξαζε από ηηο κηλσηθέο. Παξόκνηα επηξξνή παξαηεξείηαη θαη ζηε κπθελατθή θεξακηθή. Αμηνπξόζεθηνο είλαη ν εηθνληζηηθόο ξπζκόο ζε κηα θαηεγνξία αγγείσλ πνπ δηαθνζκνύληαη κε παξαζηάζεηο αλζξώπσλ, δώσλ, πνπιηώλ, ςαξηώλ θαη κε ζθελέο κε άξκαηα.
 22. 22. Μοθεκαϊθέξ ημηπμγναθίεξ μιμωική επιοοξή Τίορμθα: δάπεδν αλαθηόξνπ 13νο αη. π.Χ. Τίορμθα - αλάθηνξν13νο αη.π.Χ.
 23. 23. ► Μτκήνερ, θπηςκετσικό κένσπο. Τμήμα σοιφογπαυίαρ με παπάςσαςη γτναικείαρ θεόσησαρ. ◄ Πλαςσική γτναικεία κευαλή
 24. 24. Μρκημαϊκέπ ηξιςξγοαθίεπ πξλεμικέπ & κρμηγεηικέπ ζκημέπ
 25. 25. Πύλος - ανάκτορο 13ος αι. π.Χ. ▲ Τοιφογπαυία από σο ανάκσοπο σηρ Πύλοτ. Δύο Μτκηναίοι πολεμιςσέρ με άπμα. (Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο)
 26. 26. ▲ Παπάςσαςη απμάσψν από αγγείο ποτ βπέθηκε ςσην Έγκψμη σηρ Κύπποτ, 1250 π.Χ. πεπίποτ.
 27. 27. ▲ Ποιο γεγονόρ ανακαλεί ςση μνήμη ςαρ ο ςτγκεκπιμένορ πίνακαρ;
 28. 28. ▲ Τοιφογπαυία από σην Πύλο (Πελοπόννηςορ) με εικόνερ μάφηρ, 13ορ αιώναρ π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο
 29. 29. ► Παπασηπήςσε πποςεκσικά σην εικόνα. Πεπιγπάχσε σι κοςμήμασα υοπάει η γτναίκα ποτ εικονίζεσαι.
 30. 30. ▲ Μρκήμεπ: αλάθηνξν 13νο αη. π.Χ. Θξεζθεπηηθό θέληξν. Θξαύζκα ηνηρνγξαθίαο κε δαηκνληθέο κνξθέο. ▲ Πύλξπ: ανάκτορο 13ος αι. π.Χ.
 31. 31. ΚΕΡΑΜΕΘΚΗ ► Ναύπιην: κπθελατθή έπαπιε 13νο αη. π.Χ.
 32. 32. Θαλάζζιξπ ορθμόπ ▲ Μτκηναωκό αγγείο από σην Ππόςιμνη Απγολίδαρ(μέςα 15οτ αιώνα π.Χ). Το φαπακσηπιςσικό ατσό μτκηναωκό αγγείο διακοςμείσαι με φσαπόδι και άλλα θαλαςςινά μοσίβα.(Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο).
 33. 33. ▲ Μπθήλεο: ηαθηθόο πεξίβνινο Β, ξπηό 13νο αη. π.Χ.
 34. 34. ► Ειδώλια ▲ Πήλινα ειδώλια από την ακρόπολη των Μυκηνών, 1250– 1200 π.Χ. Ναύπιην Πεινπόλλεζνο), Αξραηνινγηθό Μνπζείν. ▲ Μπθήλεο, ζξεζθεπηηθό θέληξν. Πήιηλα ιαηξεπηηθά εηδώιηα.
 35. 35. ▲ Αγγείο από κπύςσαλλο ποτ έφει ση μοπυή πάπιαρ
 36. 36. ε. Μεταλλοτεχνία ► Χπτςή πποςψπίδα από σοτρ λακκοειδείρ σάυοτρ σψν Μτκηνών (1550-1500 π.Χ.). Παλαιόσεπα είφε θεψπηθεί όσι ανήκε ςσον Αγαμέμνονα, βαςιλιά σψν Μτκηνών. Όμψρ, φπονολογείσαι πολύ ππιν από σην εποφή ποτ έγινε ο Τπψικόρ Πόλεμορ. (Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο) Πξλύςορζεπ Μρκήμεπ…
 37. 37. ► Εγφειπίδιο από σον λακκοειδή σάυο IV σψν Μτκηνών (πεπίποτ 1550-1500 π.Χ.). Το φάλκινο εγφειπίδιο διακοςμείσαι με εξαιπεσικά ζψνσανή παπάςσαςη κτνηγιού λιονσαπιού. (Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο).
 38. 38. ▲ Χπτςό διάδημα με πλούςια διακόςμηςη, 1550 - 1500 π.Χ. Εθνικό Μοτςείο Αθηνών. ▲ Μπθήλεο, Tαθηθόο πεξίβνινο Α, ηάθνο IV. Αξγπξό ξπηό ζε ζρήκα ηαπξνθεθαιήο.
 39. 39. ► Μρκήμεπ: ηαθηθόξ πενίβμιμξ Α 16μξ αη. π.Φ.
 40. 40. ► Μρκήμεπ: ηαθηθόξ πενίβμιμξ Α 16μξ αη. π.Φ. ► Μσκήνες: ηαθηθόο πεξίβνινο Α, ζθξαγίδα 15νο αη. π.Χ.
 41. 41. ▲ Χπτςό δαφστλίδι με υσεπψσoύρ γπύπερ. Εθνικό Μοτςείο Αθηνών. ▲ Χπτςό κευάλι λιονσαπιού φπηςιμοποιούσαν ςε θπηςκετσικέρ σελεσέρ.
 42. 42. ► Τα φπτςά κύπελλα σοτ Βαυειού (15ορ αιώναρ π.Χ.). Βπέθηκαν ςσον θολψσό σάυο σοτ Βαυειού, ςση Λακψνία. Διακοςμούνσαν με ανάγλτυερ ςκηνέρ εξημέπψςηρ σαύπψν μέςα ςε υτςικό σοπίο και μάλλον είναι έπγα σεφνισών από σην Κπήση. (Αθήνα, Εθνικό Απφαιολογικό Μοτςείο) ▲ Μσκήνες: ηαθηθόο πεξίβνινο Α: Σθξαγηδόιηζνο, 16νο αη. π.Χ.
 43. 43. Ελεθαμηξζηό
 44. 44. Άζκηζη αρηξανιξλόγηζηπ Σοκδέζηε με μία γναμμή ηηξ ιέλεηξ πμο ζπεηίδμκηαη μεηαλύ ημοξ. Κπθιάδεο Μπθελαίνο εγέηεο Γξακκηθή Β ηείρε βαζηιηθνί ηάθνη κπθελατθό αλάθηνξν άλαμ Φπιαθσπή Κλσζόο Μπθήλεο θπθιώπεηα Άξζνπξ Έβαλο κέγαξν Μάηθι Βέληξηο

×