Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Α ΛΥΚΕΙΟY - ΞΕΝΟΦΩΝ

1,914 views

Published on

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Α ΛΥΚΕΙΟY - ΞΕΝΟΦΩΝ

 1. 1. ΟΜΑΔΙΚΗΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ΣΑ ΑΡΥΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣΗ΢ Α΄ Ε΢ΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΛΗΓΟΤΜΕΝΙΣ΢Α΢ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ΢ «ΔΛΛΗΝΙΚΑ»
 2. 2. Τπεύζπλε θηιόινγνοΆλλα Ρεληδεπέξε
 3. 3. ΘΕΜΑ«ΣΑ ΚΟΙΝΑ ΢ΗΜΕΙΑ ΣΧΝΣΤΡΑΝΝΙΚΧΝ &ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΘΕ΢ΣΧΣΧΝ΢ΣΗΝ Ι΢ΣΟΡΙΑ ΣΗ΢ ΕΤΡΧΠΗ΢ΚΑΙ ΣΗ΢ ΕΛΛΑΔΑ΢»Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάρξεζεοηεο εμνπζίαο.
 4. 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1) ΢ΥΟΛΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ (ΞΔΝΟΦΩΝΣΟ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΑ)2) ΛΔΞΗΚΟ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ (΢ΣΑΜΑΣΑΚΟΤ)3) ΛΔΞΗΚΟ ΝΔΑ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ (ΜΠΑΜΠΗΝΗΩΣΖ)Ι΢ΣΟ΢ΔΛΙΓΔ΢1) ΠΤΛΖ ΑΡΥΑΗΑ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΓΛΩ΢΢Α΢http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lwy7e3bD9F4J:www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/lyric/support/istorika/01.html+&cd=9&hl=el&ct=clnk&gl=g
 5. 5. 2) ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΒΛΗΟΤhttp://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/section_a/time%20index2.htm3) ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑhttp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A4%CF%8D%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B94) ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΗΕΟΝΟ΢ ΔΛΛΖΝΗ΢ΜΟΤ (ΗΜΔ – CHRONOS)http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1923_1940/domestic_policy/facts/06.html5) YOUTUBEhttp://www.youtube.com/watch?v=QxfcNMflNxI
 6. 6. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ΒΙΒΛΙΟ 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 50 – 56 (Η ΓΙΚΗ ΣΟΤ ΘΗΡΑΜΔΝΗ)ΠΕΡΙΛΗΦΗ
 7. 7. Ο Κξηηίαο θαλεξώλεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ελάληηα ζηε ζέιεζε ησλ βνπιεπηώλ. Δπηζπκείλα εμνληώζεη ηνλ Θεξακέλε.΢ηε ζπλέρεηα μεθηλά ε δίθε παξσδία όπνπ ν Κξηηίαο, σο ηύξαλλνο, θάλεη θαηάρξεζεηεο εμνπζίαο ηνπ θαη απζαίξεηα θαηαδηθάδεη ηνλ Θεξακέλε ζε ζάλαην.Ο Θεξακέλεο αληηδξά επηθαινύκελνο ηνπο λόκνπο θαη πξνζπαζεί λα πείζεη ηναθξναηήξην γηα ηελ αδηθία ησλ ηξηάθνληα πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηελ αζέβεηά ηνποπξνο ηνπο ζενύο. Απεπζπλόκελνο ζηνπο βνπιεπηέο, ηνπο ιέεη λα πξνζέμνπλ δηόηη ζηελίδηα ζέζε ζα βξεζνύλ θάπνηε θαη νη ίδηνη. ΢ην ηέινο ηεο «δίθεο» ν Θεξακέλεοπαξαδίδεηαη ζηηο αξρέο.Οη θξνπξνί ηξαβώληαο ηνλ από ην βσκό κε ηε βία πξνζπαζνύλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηνζάλαην, ελώ ν ίδηνο θώλαδε θαη νη βνπιεπηέο ζησπνύζαλ από θόβν, δηόηη έβιεπαλ ηνποθξνπξνύο κε ηα όπια.Σνλ νδήγεζαλ ινηπόλ γηα εθηέιεζε θη απηόο εμαθνινπζνύζε λα θσλάδεη. ΢ην ηέινο απόό,ηη ιέγεηαη ππήξρε θαη δηάινγνο αλάκεζα ζ’απηόλ θαη ηνλ ΢άηπξν. Όηαλ ν ηειεπηαίνοηνπ είπε λα ζηακαηήζεη λα θσλάδεη δηόηη ζα ην κεηάλησλε πηθξά, ν Θεξακέλεοαπάληεζε κε αμηνζεκείσηε ςπρξαηκία θαη ρηνύκνξ ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαην: «Γειαδή αλζσπάζσ δελ ζα θιάςσ πηθξά;»΢ην ηέινο αλαγθάζηεθε λα πηεη ην θώλεην.
 8. 8. Παξ. 50 «θαὶ ἐπηζη῅λαη …ἐπὶ ηνῖο δξπθάθηνηο»Υξεζηκνπνηείηαη απεηιή βίαο από ηνλ Κξηηία.Παξ.50 «εἰ ἀλήζνκελ ἄλδξα…ηὴλ ὀιηγαξρίαλιπκαηλόκελνλ» Παξαηεξείηαη ε ζπθνθάληεζε ησλαληηπάισλΠαξ.50 «ἐγὼ νὖλ, ἔθε, Θεξακέλελ ηνπηνλὶἐμαιείθω ἐθ ηνῦ θαηαιόγνπ… θαὶηνῦηνλ, ἔθε, ἡκεῖο ζαλαηνῦκελ» Βιέπνπκεαπζαίξεηε ιήςε απνθάζεσλ θαη παξάβαζε λόκνπ.
 9. 9. Παξ. 54 «Παξαδίδνκελ ὑκῖλ, ἔθε, Θεξακέλελ ηνπηνλὶθαηαθεθξηκέλνλ θαηὰ ηὸλ λόκνλ» Παξσδία δίθεο, ρσξίο λα ηεξνύληαηνη λόκηκεο δηαδηθαζίεο.Παξ.55 «εἷιθε» Υξήζε βίαο πξνο ηνλ αληίπαιν, αζέβεηα πξνο ηνποζενύο.Παξ. 55 «ἡ δὲ βνπιὴ ἡζπρίαλ εἶρελ, ὁξῶζα θαὶ ηνὺο ἐπὶ ηνῖοδξπθάθηνηο ὁκνίνπο ΢αηύξῳ … νὐθ ἀγλννῦληεο ὅηη ἐγρεηξίδηαἔρνληεο παξ῅ζαλ»Δπηθξαηεί θόβνο θαη ζηνπο ππόινηπνπο. Έηζη απνθεύγνληαη νηαληηδξάζεηο.Παξ.56 «νἱ δ’ ἀπήγαγνλ ηὸλ ἄλδξα δηὰ η῅ο ἀγνξᾶο κάια κεγάιῃ ηῆθωλῆ δεινῦληα νἷα ἔπαζρε»Παξ. 56 «θαὶ ἐπεί γε ἀπνζλῄζθεηλ ἀλαγθαδόκελνο ηὸ θώλεηνλ ἔπηε»Απνθνξύθσζε βίαο πνπ θαηαιήγεη ζηε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ
 10. 10. ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑ ΜΑΘΖΣΩΝΑπηό πνπ ζπλέβε ζην Θεξακέλε, είλαη άδηθν όρη κόλνγη’απηόλ αιιά θαη γηα νπνηνλδήπνηε βξίζθεηαη ζηε ζέζε απηή.Κάζε άλζξσπνο ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη ηεο άπνςεο, ζηελ ηζνλνκία θαηβέβαηα ζε δίθαηε δίθε.
 11. 11. ΙΣΑΛΙΑ – ΓΔΡΜΑΝΙΑ – Ι΢ΠΑΝΙΑ – ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ – ΔΛΛΑΓΑΣΑ ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΚΑ ΚΑΘΕ΢ΣΧΣΑ ΣΗ΢ ΕΤΡΧΠΗ΢ &ΣΗ΢ ΕΛΛΑΔΑ΢ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΜΕ΢ΟΠΟΛΕΜΟ
 12. 12. ΢πληαγκαηηθή κνλαξρία – ΦαζηζκόοΟκηιία Μνπζνιίληhttp://www.youtube.com/watch?v=zJpp3ipxKzUΙΣΑΛΙΑ - ΜΠΕΝΙΣΟ ΜΟΤ΢ΟΛΙΝΙ (1922 1943)
 13. 13. Σξνκνθξαηία – Δζληθηζκόο – Μηιηηαξηζκόο –Ραηζηζκόο - Οκηιία Υίηιεξhttp://www.youtube.com/watch?v=_Q-6H4xOUrs&bpctr=1360668780ΓΕΡΜΑΝΙΑ -ΑΔΟΛΦΟ΢ ΥΙΣΛΕΡ (1933 – 1945)
 14. 14. Οινθιεξωηηθό θαζεζηώο - ΣξνκνθξαηίαΙ΢ΠΑΝΙΑ – ΦΡΑΝΚΟ (1936 – 1975)
 15. 15. Οινθιεξωηηθό θαζεζηώο -ΣξνκνθξαηίαΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ – ΢ΣΡΑΣΗΓΟ΢ ΝΣΑΚΟ΢ΣΑ (1926)
 16. 16. ΕΛΛΑΔΑ (ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ – ΢ΤΥΡΟΝΗ ΕΠΟΥΗ)
 17. 17. ΔΣΤΜΟΛΟΓΙΑΛΔΞΗ΢ «ΣΤΡΑΝΝΟ΢»Α) ΛΔΞΙΚΟ ΑΡΥΑΙΑ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΢ΣΑΜΑΣΑΚΟΤΣύξαλλνο: ή θαη θνίξαλνο ηεο δσξηθήο δηαιέθηνπ = Ο απόιπηνο άξρσλ, νεμνπζηαζηήο, ηνπ νπνίνπ ε δύλακε θαη ε εμνπζία δελ πεξηνξίδεηαη νύηε από ηνλόκν, νύηε από ην πνιίηεπκα.Δηπκνινγία ηεο ιέμεο: α) ίζσο θξπγηθήο πξνέιεπζεο, ζπγγελεύεη κε ην ιηζνπαληθόtveriu θαη ην ιεηηνληθό twert (αξπάδσ, γξαπώλσ) θαη ην ζαλζθξηηηθό turanyuh θαηturvati (ηαρύο, πιήξεο δήινπ, ππνδνπιώλσ, ππνηάζζσ)Β) ΛΔΞΙΚΟ ΝΔΑ΢ ΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ1. πξόζωπν πνπ θαηαιύεη ηε δε-κνθξαηία θαη εγθαζηδξύεη απηαξρηθό θαζεζηώο, ζην νπνίν θπβεξλάαπζαίξεηα ΢ΤΝ. δηθηάηνξαο 2. (κηθ.) απηόο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ήελεξγεί θαηαπηεζηηθά γηα ηνπο άιινπο: δελ ζέισ λα έρσ πάλσ απ ηοκεθάλι μοσ κανέναν ~ 3. (ως ταρακηηριζμός) δύζηροπος άνθρωπος,πνπ ηαιαηπσξεί ηνπο άιινπο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ: ν δάζκαλοςαποκαλούζε ηοσς μαθηηές ηοσ ≪μικρούς ησράννοσς≫ 4. ΙΣΤ. (ζηην αρ-ραηόηεηα) πξόζσπν πνπ γηλόηαλ εγέηεο ηνύ δήκνπ ζε νιηγαξρηθά πν-ιηηεύκαηα θαη, αθνύ αλεξρόηαλ ζηελ εμνπζία, θπβεξλνύζε κε από-ιπην θαη ελίνηε βίαην ηξόπν.
 18. 18. ΣΡΗΑΚΟΝΣΑ ΣΤΡΑΝΝΟΗ (404 – 3 π.Υ.) Αζήλα κεηά ηνλΠεινπνλλεζηαθό Πόιεκν.ΔΝΔΡΓΔΗΔ΢ ΣΤΡΑΝΝΩΝ-Γηθαζηηθή δνινθνλία ησλ δεκνθξαηηθώλ αξρεγώλ.-Πξνγξαθέο πνιηηώλ-Καηάξγεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ ελόξθσλ-Καηάξηηζε θαηαιόγνπ ρηιίσλ πνιηηώλ γηα ηελ αλάιεςεεμνπζίαο-Ο ζθιεξόηεξνο θαη βηαηόηεξνο από ηνπο ηξηάθνληα ηεοΑζήλαο, ήηαλ ν Κξηηίαο.
 19. 19. Αθνινύζεζε απηαξρηθέο κεζόδνπο δηαθπβέξλεζεοΘΕΟΔΩΡΟ΢ ΠΑΓΚΑΛΟ΢ (1925 – 26)
 20. 20. Απηαξρηθό – Βαζηιηθό – ΢ηξαηηωηηθό θαζεζηώοΟκηιία Ι. Μεηαμά:http://www.youtube.com/watch?v=OrRm_uhuWRUΙΩΑΝΝΗ΢ ΜΕΣΑΞΑ΢ (1936-1941)
 21. 21. Γίσμε αληηθξνλνύλησλ – εμνξίεο – βαζαληζκνίΟκηιία Γ. Παπαδόπνπινπ:http://www.youtube.com/watch?v=QxfcNMflNxIΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ΢ - ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΑ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΑΡΥΩΝ (1967 – 1974)
 22. 22. Υαπακηηπιζηικά δικηαηόπων
 23. 23. Παίξλνπλ βίαηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηξαηνύ ηελ εμνπζίαΚαηαιύνπλ ηε δεκνθξαηίαΔμνληώλνπλ ηνπο πνιηηηθνύο ηνπο αληηπάινπο΢πθνθαληνύλΦπιαθίδνπλΒαζαλίδνπλΔμνξίδνπλΘαλαηώλνπλΔίλαη ζθιεξνί, αδίζηαθηνη, θαρύπνπηνη, απόιπηααληηδεκνθξαηηθνίΑπαγνξεύνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπΑπαγνξεύνπλ ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ πνιηηώλΛέλε πσο εμαζθαιίδνπλ ηελ ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ιανύ
 24. 24. ΣΟΠΟΙ ΕΞΟΡΙΑ΢ ΑΝΣΙΦΡΟΝΟΤΝΣΩΝ
 25. 25. ΜΑΚΡΟΝΗ΢Ο΢, ΓΤΑΡΟ΢, ΑΗ ΢ΣΡΑΣΗ΢
 26. 26. ΢ςμπεπάζμαηα μαθηηών για ηηναξία ηηρ δημοκπαηίαρ
 27. 27. Γεκνθξαηία νλνκάδνπκε ην πνιίηεπκα ζην νπνίν ν ιαόοαπνθαζίδεη γηα ηελ ηύρε ηνπ κε ηελ ςήθν ηνπ. Δίλαη ην πνιίηεπκαεθείλν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη ηεο έθθξαζεοζηνπο πνιίηεο.Οη πνιίηεο κπνξνύλ λα αληαιιάζζνπλ απόςεηο θαη πιεξνθνξίεορσξίο ηνλ θόβν ηεο ινγνθξηζίαο. ΢ηελ δεκνθξαηία, θέληξν είλαη νάλζξσπνο θαη γίλνληαη ζεβαζηά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όπσο εδσή, ε ειεπζεξία, ε αμηνπξέπεηα θαη ε πεξηνπζία.Δπίζεο ζηα δεκνθξαηηθά πνιηηεύκαηα αλαπηύζζνληαη νη ηέρλεο, νηεπηζηήκεο, ε θηινζνθία θαη γεληθόηεξα ν πνιηηηζκόο. Σνραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ε θνηλσλία ηεο Αζήλαοθαηά ηνλ ρξπζό αηώλα ηνπ Πεξηθιή, πεξίνδνο πνπ ζπκπίπηεηρξνληθά αιιά όρη ζπκπησκαηηθά κε ηελ αθκή ηεο δεκνθξαηίαο.

×