Ο μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός

2,384 views

Published on

Published in: Education

Ο μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός

 1. 1. Ο Μεςαιωνικόσ δυτικόσ πολιτιςμόσ Α. Γράμματα, επιςτιμεσ, τεχνολογία Β. ΣζχνθΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 1
 2. 2. Σα μοναςτιρια ωσ πνευματικάκζντρα 650 μ.Χ. – 850 μ.Χ. Καλλιζργεια των γραμμάτων και των τεχνϊν Βιβλιοκικεσ Λόγια ι κρθςκευτικι παιδεία Μοναχοί από τισ οικογζνειεσ των ευγενϊνΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 2
 3. 3. Μοναχός αντιγράφει στο ScriptoriumΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 3
 4. 4. Καρολίδεια Αναγζννθςθ ΢το Άαχεν ιδρφεται ζνα είδοσ Ακαδθμίασ, αυτοκρατορικό Διδακτιριο Κακιζρωςθ τθσ καρολίδειασ μικρογράμματθσ γραφισ  ευανάγνωςτθ γραφι Η Λατινικι Λογοτεχνία και θ ρωμαϊκι τζχνθ ωσ πρότυπα Κδρυςθ ςχολείων ςτθν επικράτεια τθσ αυτοκρατορίασΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 4
 5. 5. Η Λογοτεχνία 8οσ – 12οσ αιϊνασ Όλα τα ςυγγράμματα γράφονται ςτα Λατινικά Ανυπαρξία ςθμαντικϊν επϊνυμων ποιθτϊν 13οσ – 14οσ αιϊνασ Η λογοτεχνία γράφεται ςτισ εκνικζσ γλϊςςεσ Ζμμετρα Ιπποτικά Μυκιςτοριματα Σρεισ κορυφαίοι Ιταλοί ποιθτζσ: Δάντθσ – Θεία Κωμωδία Πετράρχθσ – Λυρικά Βοκκάκιοσ – Δεκαιμερο Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 5
 6. 6. Οι τρεισ μεγάλοι Ιταλοί ποιθτζσ Δάντθσ, Βοκκάκιοσ, ΠετράρχθσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 6
 7. 7. Επιςτιμθ - Σεχνολογία 12οσ αιϊνασ  Κδρυςθ Πανεπιςτθμίων: 1. Μπολόνια 2. Οξφόρδθ 3. Παρίςι  Τπό τον ζλεγχο τθσ Εκκλθςίασ  Ανάγκθ διερεφνθςθσ του φυςικοφ κόςμουΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 7
 8. 8. Σα εμβλιματα του Πανεπιςτθμίου τθσ Μπολϊνιασκαι τθσ ΟξφόρδθσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 8
 9. 9. Η ΢ορβόννθΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 9
 10. 10. Σο Πανεπιςτιμιο του ΚαίμπριτηΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 10
 11. 11. 13οσ αιϊνασ Θωμάσ Ακινάτθσ (1225; - 1274) Summa Theologica: - Εκπρόςωποσ τθσ ςχολαςτικισ φιλοςοφίασ - Προςαρμογι του Αριςτοτζλθ ςτισ ανάγκεσ του χριςτιανικοφ δόγματοσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 11
 12. 12. Ρογιροσ Βάκων (1214-1274) - Απελευκζρωςθ από τθ ςχολαςτικι φιλοςοφία - Ειςαγωγι τθσ πειραματικισ μεκόδου ςτθν επιςτιμθΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 12
 13. 13. Αρχιτεκτονικι  Επιδράςεισ από τθν ιουςτινιάνεια αρχιτεκτονικι  Ρομανικόσ ρυκμόσ (μζςα 11ου αιϊνα)  Γοτκικόσ ρυκμόσ (12οσ , 13οσ αιϊνασ)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 13
 14. 14. Ο Άγιοσ Βιτάλιοσ ςτθ Ραβζννα (526 – 547)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 14
 15. 15. Σο παρεκκλιςιο των ανακτόρων ςτο Άαχεν (792-805)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 15
 16. 16. Ο Ρομανικός ρυθμόςΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 16
 17. 17. Κακεδρικοί ναοί τθσ Angoulême (Γαλλία), τθσ Bamberg (Γερμανία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 17
 18. 18. Κακεδρικόσ ναόσ ςτθν πόλθ Pécs ςτθν ΟυγγαρίαΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 18
 19. 19. Κακεδρικόσ Ναόσ τθσ St. Madeleine ςτο Vézelay (Γαλλία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 19
 20. 20. Πίηα: Σο Βαπτιςτιριο, ο κακεδρικόσ ναόσ και ο πφργοσ (καμπαναριό)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 20
 21. 21. H είςοδοσ του Ναοφ St. Madeleine ςτθ Vézelay (Γαλλία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 21
 22. 22. Η είςοδοσ του Ναοφ St Pierre ςτθ Moissac – ΓαλλίαΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 22
 23. 23. Σο εςωτερικό των ναϊν: Mainz (Γερμανία), Durham (Αγγλία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 23
 24. 24. Δείγματα γλυπτικισ (κιονόκρανα)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 24
 25. 25. Γλυπτικι από τον κακεδρικό ναό του St Lazare ςτθ Βουργουνδία τθσ ΓαλλίασΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 25
 26. 26. Εςωτερικι διακόςμθςθ τθσ βαςιλικισ του ναοφ San Isidoro (Ιςπανία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 26
 27. 27. St. Clement, Καταλωνία, St Joan,Tredos, (Ιςπανία)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 27
 28. 28. Ρομανικόσ Ρυκμόσ Βαςικά χαρακτθριςτικά:1. ΢υμπαγισ και ςτζρεθ δομι2. Αψίδεσ3. Ημικυκλικά τόξα4. Λίκινοι κόλοι5. Πφργοι κωδωνοςταςίων6. Χριςθ τθσ γλυπτικισ ςτο εξωτερικό του ναοφ7. Σοιχογραφίεσ ςτο εςωτερικόΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 28
 29. 29. Ο Γοτκικόσ ρυκμόσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 29
 30. 30. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 30
 31. 31. Η Παναγία των Παριςίων (Notre Dame)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 31
 32. 32. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 32
 33. 33. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 33
 34. 34. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 34
 35. 35. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 35
 36. 36. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 36
 37. 37. Ο εςωτερικόσ διάκοςμοσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 37
 38. 38. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 38
 39. 39. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 39
 40. 40. La Sainte-Chapelle, Île de la Cité, ΠαρίςιΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 40
 41. 41. Κακεδρικόσ Ναόσ τθσ πόλθσ Chartes ςτθ ΓαλλίαΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 41
 42. 42. Κακεδρικόσ Ναόσ ςτθν πόλθ Reims τθσ ΓαλλίασΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 42
 43. 43. Κακεδρικόσ ναόσ τθσ Κολωνίασ ςτθ ΓερμανίαΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 43
 44. 44. Γοτκικόσ Ρυκμόσ Βαςικά χαρακτθριςτικά:1. Μεγάλο φψοσ2. Σεκλαςμζνα και οξυκόρυφα τόξα3. Εξωτερικζσ τοξοτζσ αντθρίδεσ4. Μεγάλα παράκυρα5. Ταλογραφιματα (αντί για τοιχογραφίεσ)Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 44
 45. 45. Η Γλυπτική – Η ΖωγραφικήΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 45
 46. 46. 1) επιρροζσ από τθν ελλθνιςτικι εποχι 2) κεατρικόσ τρόποσ 3) ζκφραςθ ςυναιςκθμάτωνΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 46
 47. 47. Ο διεκνισ γοτκικόσ ρυκμόσ Εκκοςμίκευςθ των κρθςκευτικϊν κεμάτων Απόδοςθ με φυςικό τρόπο των μορφϊν Μείωςθ τθσ ακαμψίασ των μορφϊν Ζμφαςθ ςτθν απόδοςθ των ςυναιςκθμάτωνΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 47
 48. 48. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 48
 49. 49. Giotto di Bondone  Απομάκρυνςθ τόςο από τθ βυηαντινι παράδοςθ όςο και από τθ γοτκικι,  Αρχι τθσ νεότερθσ ηωγραφικισ.  Πρωτοτυπία και αυκορμθτιςμόσΙ.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 49
 50. 50. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 50
 51. 51. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 51
 52. 52. Ι.Π.ΑΜΠΕΛΑΣ sites.google.com/site/akisabelas 52

×