Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

 • Be the first to comment

Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

 1. 1. PE NGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 2. 2. Pembentang 2: 08P0312 Halijah Binti pakar
 3. 3. Pembentang 3: 08P0308 Dyg HJH YUSNI BINTI HJ Ja’afar
 4. 4. Pembentang 4: 08P0301 NOURUL HIDAYAH BINTI HJ IBRAHIM
 5. 5. Pembentang 1: 08P0311 Hjh Halina BINTI HJ kassim
 6. 6. DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN “Teknologi pendidikan ialah cara yang sistematik bagi mereka bentuk, melaksana dan menilai keseluruhan proses pembelajaran dan pengajaran dari segi objektif khusus, berdasarkan penyelidikan tentang pembelajaran manusia dan komunikasi dengan menggunakan cantuman sumber manusia dan bukan manusia untuk membawa kepada pengajaran yang lebih berkesan” - Suruhjaya Teknologi Pengajaran, USA -
 7. 7. Jenis-jenis teknologi pendidikan Media Media Bukan Elektronik Elektronik
 8. 8. Overhead projector Video, Perakam Video, DVD Player
 9. 9. Interactive White Board
 10. 10. MEDIA BUKAN ELEKTRONIK Papan tulis, buku teks, surat khabar, gambar foto, carta, gambar rajah, benda- benda semulajadi dan apa saja benda yang tidak bermesin.
 11. 11. Matlamat :   
 12. 12.   
 13. 13. PE NGGUNAAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 14. 14. • Antara teknologi pendidikan yang sering digunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah adalah seperti LCD Projector, Overhead projector, television, video dan radio. • Sehubungan dengan itu, dalam menyahut Strategi Wawasan Utama 2035 (Brunei Vision 2035) : Strategi Pendidikan, Kerajaan telah memperuntukkan wang yang banyak setiap tahun bagi menyediakan kemudahan-kemudahan ICT seperti komputer laptop dan desktop, projektor, interactive whiteboard dan lain-lain alatan teknologi, termasuklah $145 juta untuk melaksanakan projek e-pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 15. 15. Di antara projek berkaitan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ialah Projek Mobile Teaching & Learning (Mobitel). Ianya merupakan satu kemudahan pembelajaran kepada pelajar yang memberi peluang kepada pelajar memperolehi akses kepada teknologi dan maklumat yang lebih luas melalui internet.
 16. 16. http://srbinturankemudahan.blogspot.com Makmal komputer 1 Makmal komputer 2 Bilik Mobitel Interactive Whiteboard
 17. 17. Projek e-Kerajaan Jabatan Pengajian Islam “ ” ( ) Makmal ini membolehkan guru-guru berinteraksi dengan murid secara berkumpulan atau pecahan kumpulan atau pun secara individu INTEL
 18. 18. http://supmam.blogspot.com/ http://supapmasna.blogspot.com >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
 19. 19. INTEL • 2 orang guru dilantik bagi mengawas dan bertanggungjawab ke atas penggunaan perkakasan yang dibekalkan di sekolah. • Guru terbabit dilatih/dikursus/dibengkelkan untuk menguasai kemahiran asas penggunaan Tablet PC. • Guru tersebut akan mengaplikasikan kemahiran yang telah diberikan dan menyebarkan maklumat serta melatih penggunaannya kepada guru lain di sekolah berkenaan.
 20. 20.  Membantu memperbaiki keseluruhan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.  Menambah kualiti pembelajaran atau peringkat penguasaan pembelajaran.  Mengurangkan dan menjimatkan masa dan tenaga. Menambah keberkesanan guru dari segi bilangan pelajar tanpa mengurangkan kualiti pembelajaran
 21. 21.  Merangsang minat pelajar. Memberi kelainan dan kepelbagaian dalam kaedah mengajar.  Memperkayakan pengalaman pelajar Menghasilkan bahan-bahan pengajaran dengan lebih efisien.
 22. 22. * Guru kurang berkemahiran dalam bidang teknologi. * Peralatan-peralatan kurang dan tidak disediakan. * Guru kurang motivasi dan merasakan ianya sebagai satu bebanan. * Memerlukan peruntukan kewangan yang besar.
 23. 23. * Guru tidak mempunyai masa untuk menghasilkan bahan ABM berbentuk IT ( Microsoft Powerpoint/Macromedia Flash ). * Kurang bahan (software pendidikan) dan susah unuk mendapatkan ABM berbentuk audio visual lebih-lebih lagi matapelajaran Agama.
 24. 24.  „ ‟ „ ‟ 
 25. 25. MEDIA PERMATA 20HB JUN 2008 JUMAAT MAJLIS INDUKSI PEGAWAI, GURU & KAKITANGAN YANG BARU BERKHIDMAT Ucapan Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, Dato’ Paduka Haji Ishaaq bin Haji Abdullah dalam Majlis Induksi Pegawai, Guru dan Kaki Tangan yang baru berkhidmat di Jabatan Pengajian Islam di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah : “Kita hendaklah mengimbangkan kemajuan dan kepesatan teknologi selaras dengan tuntutan pendikan agama kepada guru dan murid”.
 26. 26. sekian terima kasih

×