Web 2.0 (penggunaan ipad dalam pendidikan)

15,931 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
824
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Web 2.0 (penggunaan ipad dalam pendidikan)

 1. 1. PENDAHULUANAbad ke-21 sememangnya sinonim dengan era digital. Letusan teknologi maklumat dankomunikasi menyebabkan kepentingan kemahiran abad ke-21 semakin diberi penekananpada masa kini. Guru merupakan tunjang utama dalam mempraktikkan penggunaanteknologi maklumat dan komunikasi serta menyebarkan pengetahuan tersebut kepadapelajar. Penggunaan teknologi pendidikan seharusnya menjadi sebahagian daripadapedagogi program pendidikan guru di zaman kini. Sebagai contoh, pengintegrasiankemahiran abad ke-21 boleh diterapkan dikalangan guru dan pelajar dengan menggunakanIpad di dalam bilik darjah. Kejayaan dalam melahirkan guru yang mempunyai pakej lengkapdalam teknologi pendidikan serta penguasaan dalam kemahiran abad ke-21 akanmemberikan faedah ke atas pelajar yang bakal dilahirkan dengan memenuhi kehendakindustri serta sejajar dengan kepesatan teknologi kini supaya menjadi pemacu kepadasektor ekonomi negara.Penggunaan teknologi pendidikan secara terancang dan teratur akan menjadikan prosespengajaran dan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Justeru, guru perlumempunyai pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan supaya dapat memilih,mengurus, mengguna dan menilai bahan untuk meningkatkan keberkesanan pengajarandan pembelajaran.Teknologi dalam pendidikan boleh dedifinisikan sebagai satu rangkaian elektronik untukmencari, mengumpul, menyimpan, memproses, menyalur dan menyampai maklumat secaraefektif, pantas dan banyak (Ahmad Fuad Othman, 2003). Teknologi pendidikan jugamerupakan satu bidang yang berkaitan dengan usaha memudahkan pembelajaran danmenarik minat murid dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah 1
 2. 2. (Bahagian Teknologi Pendidikan, 2012). Menurut Bahagian Teknologi Pendidikan (2012)lagi, teknologi pendidikan ialah kombinasi proses dan alat yang terlibat untuk menanganikeperluan dan masalah pendidikan dengan memberi penekanan kepada aplikasi alat yangterkini seperti komputer dan teknologi yang berkaitan. Teknologi pendidikan juga bolehdidefinisikan sebagai satu bidang dan amalan etika yang dipraktikkan untuk memudahcaradan meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui penghasilan,penggunaan dan pengurusan sumber dan proses teknologi yang sesuai (Karti Suharto,1990).Terdapat banyak kepentingan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Beberapakepentingan tersebut adalah seperti berikut (Bahagian Teknologi Pendidikan, 2012): a. Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan. b. Menjimatkan masa, tenaga dan wang. c. Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar dan secara tidak langsung menghiburkan pelajar. d. Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh. e. Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian. 2
 3. 3. f. Melibatkan pelbagai deria pelajar. Sebagai contoh, penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar. g. Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar. h. Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum. i. Memperkayakan pengalaman pelajar. Sebagai contoh, media bergerak boleh memperkayakan pengalaman murid. Kejadian ini tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat mereka saksikan sendiri dan ini menjadikan mereka seolah-olah mengalaminya.Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan adalah amat berguna kerana terdapatbanyak kepentingan yang dapat guru perolehi daripadanya bagi menjayakan sesipengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penulisan seterusnya akan membincangkantentang pendidikan abad ke-21, pembelajaran abad ke-21, pelajar abad ke-21, kemahiranabad ke-21, guru abad ke-21, web 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0, dan penggunaan Ipad dalampengajaran dan pembelajaran.TEORI PEMBELAJARAN 3
 4. 4. 1) Teori Tingkah LakuMengikut pendekatan teori tingkah laku, setiap rangsangan menimbulkan tindak balas danpembelajaran yang berlaku akibat kaitan dengan rangsangan dan gerak balas. Sesuaturangsangan yang berkaitan dengan ransangan yang lain akan mendatangkan pembelajaranyang dikenali sebagai pelaziman. Contohnya dalam pembelajaran asas perkakasankomputer minat pelajar terhadap tajuk adalah disebabkan cara penyampaian pengajaranyang baik menyebabkan pelajar memberikan perhatian. Rangsangan yang pertama ialahkomputer dan rangsangan kedua ialah cara pengajaran yang menarik. Olehkerana perkaitan antara keduanya adalah positif maka gerak balas yang berlaku juga positif.Tingkah laku memberikan perhatian akan dilazimkan, iaitu pelajar akan terus memberikanperhatian apabila belajar mengenai komputer. Tumpuan pembelajaran adalah kepadatingkah laku luaran yang dipengaruhi oleh peneguhan. Kebanyakan pembelajaran yangdijalankan adalah tanggungjawab guru dan dikawal sepenuhnya oleh pereka bentukpengajaran atau sistem pengajaran seperti komputer yang digunakan. Prinsip utama teoriini ialah rangsangan dan gerak balas serta peneguhan. Prinsip-prinsip teori tingkah lakuyang diterapkan meliputi: a. Proses belajar berlaku dengan baik bila pelajar terlibat dengan aktif dengan pembelajaran. b. Bahan pengajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu. c. Tiap-tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar. d. Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberi ganjaran dan motivasi. 4
 5. 5. 2) Teori KonstruktivismeMenurut konstruktivisme, pelajar tidak lagi dianggap belajar daripada apa yang diberikanguru atau sistem pengajaran tetapi secara aktif membina realiti mereka sendiri dan padamasa yang sama mengubahsuai realiti tersebut. Ini adalah sesuai dengan pengajaran danpembelajaran pada abad ke-21. Menurut teori ini lagi, pelajar perlu aktif mengaplikasikanpengetahuan dalam membina realiti mereka sendiri. Dick (1997) menyatakan bahawakonstruktivisme hanya mencadangkan kaedah yang mana persekitaran pembelajaran bolehdisusun atur dan diurus supaya dapat membekalkan pelajar dengan konteks terbaik untukbelajar. Pembelajaran akan melibatkan pelajar yang aktif dalam mencari pengetahuan danmelibatkan kerja-kerja mereka bentuk. Teori ini juga beranggapan bahawa pelajar mampuuntuk membuat penyelidikan, menganalisis, mempersembahkan maklumat berdasarkankefahaman mereka sendiri.Penggunaan teori konstruktivisme dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini dapatdilihat melalui aktiviti-aktiviti berikut: a. Pelajar berpeluang mengemukakan pandangannya tentang sesuatu konsep. b. Pelajar berpeluang berkongsi persepsi antara satu sama lain. c. Pelajar menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka. d. Semua pandangan pelajar dihormati dan tidak dipandang rendah. e. Pembelajaran berpusatkan pelajar. f. Aktiviti berasaskan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’. g. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 5
 6. 6. h. Pelajar mengaplikasikan idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman idea tersebut. i. Pelajar menghubung kait idea asal dengan idea yang baru dibina. j. Guru menyediakan alat/bahan yang sesuai. k. Pelajar digalakkan mengemukakan hipotesis dan bukan guru menerangkan teori. l. Guru mengemukakan soalan yang boleh mendorong pelajar mencari jawapan. m. Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. n. Pelajar banyak berinteraksi dengan pelajar lain dan guru. o. Guru prihatin terhadap keperluan, kebolehan dan minat pelajar. p. Pelajar bekerja dalam kumpulan. 3) Teori KognitifTeori kognitif adalah berkaitan dengan ingatan iaitu ingatan jangka panjang dan ingatanjangka pendek. Salah satu daripada teori kognitif ialah pemprosesan maklumat yangdigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran. Teori inijuga menyediakan pembelajaran aktif di mana pelajar bertindak secara aktif memperoleh,menstruktur semula dan mengkaji pengetahuan untuk menjadikannya bermakna. Teori inilebih menekankan kepada pengetahuan kini dan pengetahuan yang lepas. Untuk membantupelajar memperolehi maklumat, reka bentuk pengajaran dan pembelajaran hendaklah dalambentuk simbol dan lain-lain saluran agar maklumat itu lebih teratur dan mudah diperoleh.Alessi & Trollip (1991) mempercayai bahawa beberapa bidang dalam teori kognitif sangatpenting dalam mereka bentuk bahan pengajaran. Sebagai contoh pengajaran danpembelajaran yang berasaskan komputer terancang berasaskan komputer memerlukan 6
 7. 7. pengamatan dan penanggapan, ingatan, kefahaman pembelajaran secara aktif, motivasi,pemindahan pembelajaran, dan perbezaan individu. 4) Teori SosialMazhab sosial pula menyarankan teori pembelajaran dengan menggabungkan teori mazhabbehavioris bersama dengan mazhab kognitif. Teori ini juga dikenali sebagai Teori PerlakuanModel. Albert Bandura, seorang tokoh mazhab sosial ini menyatakan bahawa prosespembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakanpendekatan ‘permodelan’. Beliau menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajarterhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan olehpelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. 5) Teori HumanismeMazhab humanis pula berpendapat pembelajaran manusia bergantung kepada emosi danperasaannya. Seorang ahli mazhab ini, Carl Rogers menyatakan bahawa setiap individu itumempunyai cara belajar yang berbeza dengan individu yang lain. Oleh itu, strategi danpendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang dan disusunmengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar itu. Beliau juga menjelaskan bahawasetiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri.Maka, guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensimereka dapat diperkembangkan ke tahap optimum.KEMAHIRAN ABAD KE—21 7
 8. 8. stMenurut Assessment & Teaching of 21 Century Skills (2012), University of Melboure, yangmana ahlinya terdiri lebih daripada 250 penyelidik di seluruh 60 institusi di seluruh duniatelah mengkategorikan kemahiran abad ke-21 di peringkat antarabangsa kepada empatkategori iaitu: 1. Cara Pemikiran • Kreativiti, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, membuat keputusan dan pembelajaran. 2. Cara bekerja • Komunikasi dan kerjasama. 3. Alat-alat untuk bekerja • Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan literasi maklumat. 4. Kemahiran untuk hidup di dunia • Kewarganegaraan, kehidupan dan kerjaya, dan tanggungjawab peribadi dan sosial.Dalam konteks Negara kita pula, abad ke-21 ini memperlihatkan bahawa pendidikan melaluiteknologi komputer menjadi sebahagian atau sepenuhnya bersepadu dalam pembangunankognitif, afektif dan psikomotor pengalaman pelajar. Justeru itu, guru haruslah mempunyaikemahiran dalam menjalankan tugas dalam abad ke-21 ini. Beberapa kemahiran abad ke-21 8
 9. 9. yang perlu dipraktikkan oleh guru dan juga kemahiran yang perlu dipupuk di kalanganpelajar adalah seperti berikut (Taufik Hakim Ahmad, 2012): 1. Kemahiran Belajar dan Inovasi a. Kreativiti dan Inovasi • Menunjukkan keaslian dan daya cipta dalam kerja. • Membangun, melaksana dan berkomunikasi tentang idea-idea baru kepada orang lain. • Bersikap terbuka dan responsif kepada perspektif baru dan pelbagai. • Bertindak dengan idea-idea kreatif untuk membuat sumbangan yang ketara di mana berlakunya inovasi. b. Pemikiran Kritis dan Menyelesaikan Masalah • Membuat pilihan dan keputusan yang kompleks. • Mengenal pasti dan bertanya soalan-soalan penting yang menjelaskan pelbagai pandangan dan membawa kepada penyelesaian yang lebik baik. • Mengungkapkan, menganalisis dan mensintesis maklumat dalam usaha untuk menyelesaikan masalah dan menjawab soalan. c. Komunikasi dan Kerjasama 9
 10. 10. • Menjelaskan pemikiran dan idea dengan jelas dan berkesan melalui percakapan dan penulisan. • Menunjukkan keupayaan untuk bekerja dengan berkesan bersama dengan pasukan yang pelbagai. • Mempraktikkan fleksibiliti dan kesediaan untuk membantu dalam membuat krompromi yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang sama. • Mengandaikan tanggungjawab bersama bagi kerja kumpulan.2. Kemahiran Maklumat, Media dan Teknologi a. Literasi Maklumat • Mengakses maklumat dengan cekap dan berkesan, menilai maklumat secara kritis dan cekap dan menggunakan maklumat dengan tepat dan kreatif untuk isu atau masalah yang dihadapi. • Memiliki kefahaman asas tentang isu etika / undang-undang dalam mengakses dan penggunaan maklumat. b. Literasi Media • Memahami bagaimana media mesej dibina, untuk tujuan apa dan menggunakan alat mana, dan ciri-cirinya. 10
 11. 11. • Meneliti bagaimana individu mentafsir mesej secara berbeza, bagaimana nilai-nilai dan pandangan dimasukkan atau dikecualikan dan bagaimana media boleh mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku. • Memiliki kefahaman asas tentang isu etika / undang-undang dalam mengakses dan penggunaan maklumat. c. Literasi ICT (Maklumat, Komunikasi dan Teknologi) • Menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan/atau rangkaian sewajarnya untuk mengakses, mengurus, mengintegrasi, menilai dan mencipta maklumat. • Menggunakan teknologi sebagai alat untuk penyelidikan, menyusun, menilai dan menyampaikan maklumat, dan memiliki kefahaman asas mengenai isu- isu etika/undang-undang dalam mengakses dan menggunakan maklumat.3. Kemahiran Hidup dan Kerjaya a. Fleksibiliti dan Penyesuaian • Menyesuaikan diri dengan peranan dan tanggungjawab yang pelbagai. • Bekerja dengan berkesan dalam suasana keutamaan yang sering berubah. b. Kemahiran Arah Kendiri dan Inisiatif • Memantau pemahaman sendiri dan keperluan pembelajaran. 11
 12. 12. • Menguasai kemahiran asas dan/atau kurikulum bagi meneroka dan mengembagkan pembelajaran sendiri dan peluang untuk mendapatkan kepakaran. • Menunjukkan inisiatif untuk menaikkan tahap kemahiran ke tahap profesional. • Menentukan, mengutamakan dan menyiapkan tugasan tanpa pengawasan secara langsung. • Menggunakan masa dengan cekap dan dapat menguruskan beban kerja. • Menunjukkan komitmen untuk belajar sebagai satu poses sepanjang hayat.c. Kemahiran Sosial dan Kesilangan Budaya • Bekerjasama secara produktif dengan orang lain. • Memanfaatkan kecerdasan kolektif kumpulan apabila sesuai. • Merapatkan jurang perbezaan budaya dan menggunakan perspektif yang berbeza untuk meningkatkan inovasi dan kualiti kerja.d. Produktiviti dan Akauntabiliti • Menetapkan dan memenuhi standard dan maklumat yang tinggi untuk menyampaikan kerja yang berkualiti tepat pada masanya. • Menunjukkan ketekunan dan etika kerja yang positif (contohnya: menepati masa dan boleh dipercayai). 12
 13. 13. e. Kepimpinan dan Tanggungjawab • Menggunakan kemahiran interpersonal dan penyelesaian masalah untuk mempengaruhi dan membimbing orang lain ke arah matlamat. • Memanfaatkan kekuatan orang lain untuk mencapai matlamat yang sama. • Menunjukkan integriti dan tingkah laku beretika. • Bertindak secara bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat sekeliling.PENDIDIKAN ABAD KE-21John McDonald menghuraikan perbezaan pendidikan di antara masyarakat primitif denganmasyarakat moden. Pengertian pendidikan dalam masyarakat primitif ialah latihanvokasional dan pelajaran adat resam, kepercayaan serta cara sembahyang, disampaikanmelalui tunjuk ajar dengan secara tidak langsung daripada keluarga dan pergaulan denganorang dewasa. Manakala pengertian pendidikan bagi masyarakat moden pula merupakanlatihan khusus menguasai kemahiran dan memperoleh ilmu pengetahuan secara langsungdaripada guru yang berilmu tinggi serta mempunyai kemahiran mengajar.Pendidikan juga bukan setakat mengisi ilmu ke dalam kepala murid seperti kita mengisikanair ke dalam baldi. Sebaliknya, lebih-lebih lagi pada abad ke-21 ini, pendidikan seharusnyamengupayakan seseorang dengan sikap, kemahiran dan ilmu untuk melakukan sesuatuperkara-perkara yang perlu dan patut dilakukan dalam konteks persekitaran yang sentiasaberubah. 13
 14. 14. Mengikut Laporan UNESCO (Report of the International Commission on Education for TheTwenty First Century), pendidikan yang berterusan sepanjang hidup harus berasaskanempat tunggak iaitu:-1. Learning to know (belajar untuk tahu) Pada peringkat asas, pendidikan seharusnya dapat memberi seseorang kanak-kanak pendedahan kepada pengetahuan yang luas dan pelbagai sebelum dispesifikkan secara mendalam dalam bidang-bidang tertentu. ‘Belajar untuk tahu’ membantu seseorang membina satu spektrum ilmu yang membolehkan dia memilih bidang yang sesuai dengan lebih jitu.2. Learning to do (belajar untuk buat) Ilmu di sini juga merangkumi cara belajar sesuatu kemahiran yang begitu diperlukan untuk memudahkan seseorang menikmati peluang-peluang belajar yang begitu banyak dari pelbagai sumber. Ilmu yang diperoleh harus seiring dengan kemahiran untuk melakukan tugasan berasaskan ilmu itu. ‘Belajar untuk buat’ bukan dihadkan kepada kemahiran operasi atau mekanikal sahaja tetapi merangkumi kompetensi-kompetensi seperti kebolehan untuk menangani situasi-situasi yang tidak dijangka, kerja berpasukan, menyesuaikan diri dalam pelbagai konteks sosial dan kerja.3. Learning to live together (belajar untuk hidup bersama) Tidak kira betapa pun perbezaan kita dari segi bangsa, agama, status sosial, ekonomi, politik atau aspek-aspek yang lain, kita tetap hidup di atas planet yang sama. Lambat laun, suka atau tidak suka, secara langsung atau tidak langsung, masalah orang lain 14
 15. 15. akan menjadi masalah kita juga. Berjaya atau tidak sistem pendidikan untuk melatih ‘Belajar untuk hidup bersama’ jelas dilihat dari isu semasa yang berlaku di sekitar kita.4. Learning to be (belajar untuk menjadi) Ini menuntut satu usaha pendidikan yang gigih ke arah membangunkan modal insan yang mempunyai keperibadian yang halus, boleh bertindak dengan lebih autonomi, berkebolehan membuat penilaian atau pertimbangan yang lebih adil, rasional dan jitu, mempunyai tanggungjawab kendiri yang lebih tinggi dan membolehkan potensi individu seseorang itu berkembang dengan optimum.Perkembangan dalam teknologi maklumat dan arus globalisasi telah menyebabkanberlakunya kecairan sempadan nasional yang telah melahirkan paradigma baru kepadasemua organisasi, termasuk institusi pendidikan. Seperti di negara-negara maju, negara-negara membangun di Asia Tenggara semakin mengiktiraf peranan penting yang dimainkanoleh pendidikan dalam meningkatkan sumber manusia (modal insan). Kemajuan danpenularan penggunaan ICT dalam masyarakat membawa maksud bahawa sistempendidikan di rantau ini semakin memanfaatkan ICT dalam mengendalikan banyak cabaranyang timbul yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Asia Tenggara.Sebagai contoh, baru-baru ini, para pelajar di Singapura menggunakan iPad ketikamengikuti Kelas Seni Bahasa di Sekolah Tinggi Perempuan Nanyang. Transformasi ini 15
 16. 16. menyebabkan kehidupan lebih ribuan pelajar di Asia menjadi lebih mudah kerana tidak perlumembawa muatan yang berat ke sekolah. Pada masa akan datang, pelajar hanya membacamelalui komputer tablet. Hasil revolusi digital yang dibawakan ke dalam pendidikan jugamembolehkan ribuan pelajar mendapat pembelajaran daripada pelajaran yang disampaikanoleh guru-guru terbaik dunia melalui internet. Hal ini turut sama dikongsi oleh Korea Selatanyang merencanakan digitalisasi buku-buku teks untuk dasar pada tahun 2015 nanti. Bukuyang tebal dan membebankan pelajar akan ditukarkan ke dalam versi digital denganperantaraan Smartphone dan Tablet PC. Semua pelajar sekolah dari segenap usia dapatmenggunakan isi dari buku teks yang ada dengan perantaraan beberapa gadget tersebut.Seperti mana-mana negara di seluruh dunia, Malaysia tidak dapat mengelak daripadamenghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Hallinger (1998)menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketaradi kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap kualiti pendidikan danjuga kurikulum yang ditawarkan. Ini disebabkan kebimbangan akan kehilangan daya saingdalam persekitaran dunia global sekiranya penyemakan dan perubahan terhadap kurikulumtidak dilakukan. Dalam konteks ini, sistem pendidikan di Malaysia telah mengalamitransformasi yang agak radikal bermula sekitar tahun 1990-an sebagai reaksi kepadaperubahan di peringkat global. Beberapa perubahan kurikulum terutama dari segi strategipelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti:1. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia.2. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum 16
 17. 17. dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran.3. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemudahcara.4. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara atas talian dengan guru dan rakan.Di samping itu, kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambahsupaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengankemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alampersekolahan. Trend yang agak ketara dikenal pasti dalam perkembangan kurikulum diMalaysia adalah ke arah melahirkan warganegara global, selaras dengan perkembanganjaringan informasi dalam era globalisasi kini.GURU ABAD KE-21Dalam dunia pendidikan abad 21, guru merupakan pasukan atau peneraju yang amatpenting dalam mendidik pelajar. Ini adalah kerana seorang guru bukan hanya setakatmengajar di dalam bilik darjah malahan hingga di luar sekolah. Peranan guru sentiasa 17
 18. 18. diperlukan walaupun pada era ini perkembangan teknologi maklumat nyata sedikit sebanyaktelah meringankan beban seorang guru. Tugas guru sentiasa berubah-ubah mengikutperedaran zaman dan konteks semasa yang berlaku. Ledakan perkembangan kecanggihanteknologi dan persaingan dalam dunia global menuntut agar peranan dan tanggungjawabseorang pendidik itu untuk membuat transformasi bukan sahaja dari aspek teknikpengajaran malah merentasi penggunaan peralatan teknologi dan dalam masa yang samamasih berpegang kepada nilai-nilai tempatan dan sentiasa berpaksikan kepada FalsafahPendidikan Kebangsaan. Dalam menuju abad ke-21 ini, seorang guru perlu memiliki ciri-ciriseperti berikut:Ciri- ciri guru yang perlu ada pada abad ke-21 iaitu: • Kaya dengan maklumat termasuk Sains dan Teknologi • Kekuatan minda (kreatif dan proaktif ) • Nilai-nilai luhur dan harmoni • Semangat jati diri, jaya diri, keusahawanan • BerketerampilanUntuk menghasilkan pelajar yang berkualiti dan mempunyai tahap keupayaan berfikir yangkritikal, maka para guru pada abad ke-21 ini perlulah melengkapkan diri dengan pelbagaikemahiran dan ilmu pedagodi demi untuk memartabatkan profesion keguruan seperti: • Menguasai subjek (kandungan kurikulum) • Mahir dan berketerampilan dalam pedagogi (pengajaran dan pembelajaran) • Memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka • Memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology) 18
 19. 19. • Memiliki kemahiran kaunseling • Menggunakan teknologi terkini • Dapat menyaring dapatan-dapatan kajian dan penyelidikan mutakhir • Boleh bekerjasama dengan rakan sejawat dan orang lain • Memiliki keyakinan terhadap peranan dan sumbangan sebagai pendidikDalam menempuh abad ke-21 ini, guru tidak seharusnya terlalu terikat dengan penguasaanteknologi mahupun ilmu pedagogi itu sahaja tetapi seorang guru itu perlu mempunyai sikapsentiasa membina budaya ilmu. Membina budaya ilmu ini penting kerana budaya inilah yangmenjadi teras kecemerlangan masyarakat Malaysia pada masa akan datang seperti berikut:1. Sentiasa membina budaya ilmu . a. Teknologi dan komputerPara pendidik seharusnya mengorak langkah dan mengembleng tenaga untuk merebutpeluang dalam melengkapkan diri serta berketerampilan sebagai pemimpin ilmu berasaskanteknologi serta bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumatuntuk pelbagai bidang. b. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktifPelajar-pelajar pada zaman abad ke-21 mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi danminda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyaimodal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikirankonstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa. Untuk itu dalam 19
 20. 20. melahirkan pelajar yang mempunyai kualiti seperti ini maka sepatutnya seorang guru abadke-21 terlebih dahulu memiliki kualiti ini sebelum menerapkan kemahiran ini kepada pelajar. c. Kebolehan menterjemah dan mengawal kurikulum yang luasPara pendidik abad ke- 21 seharusnya mempunyai kemahiran dan berketerampilanmengaitkan domain teori dan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiransecara developmental mengikut kadar pembelajaran (pace of learning) untuk mencapaikemahiran thoughtful learning. Kurikulum sepatutnya memberi ruang untuk disesuaikandengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara, perkembangan semasa,dan kemajuan sejagat. Kurikulum yang hendak digubal melalui 4 Pillars of Learning iaitu: • Belajar untuk menguasai ilmu • Belajar untuk menguasai kemahiran • Belajar untuk menjadi insan berguna • Belajar untuk harmoni dan bekerjasama d. Menerapkan nilai-nilai murni/ akhlak/ moralNilai-nilai murni menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila insan dalamhubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Elemen ini sangat penting dalam usahapembudayaan masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keharmoniannegara. Seperti yang diketahui salah satu wadah untuk memupuk nilai-nilai di kalanganpelajar adalah melalui pendidikan di sekolah. Untuk itu, tanggungjawab guru bukan sahajadalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar malah jauh lebih daripada itu. Ini 20
 21. 21. termasuklah dalam menerapkan nilai-nilai murni kepada pelajar agar asipirasi pendidikannegara tercapai. e. Menguasai pengetahuan dan kemahiran industriMelahirkan generasi untuk pasaran tenaga kerja industri merupakan dasar pembangunannegara. Usaha ini ialah sebagai sumbangan kepada melahirkan sumber manusia yangmenyumbang kepada tenaga buruh yang berkualiti, serba boleh, dan responsif kepadaperubahan keadaan perindustrian. Kurikulum dan daya didik di dalam sistem pendidikanhendaklah berupaya merealisasikan masyarakat saintifik, teknologi dan progresif yanginovatif dan berpandangan jauh ke hadapan.2. Membentuk Masyarakat Madani.Pendidik yang professional dapat menangani pengajaran dan pembelajaran yang dapatmembudayakan masyarakat dengan amalan akhlak dan nilai-nilai murni. Perkembangandan kemajuan dunia boleh mempengaruhi gaya hidup dan akhlak masyarakat kita. Usahamengimbangkan perkembangan dan kemajuan dunia aspek teknologi maklumat dan industri"hi-tech", dengan pembentukan rohaniah dan ketahanan diri diberikan perhatian serius.Maka konsep masyarakat madani merupakan wadah untuk membudayakan masyarakatMalaysia. Kurikulum dalam sistem pendidikan kita sama ada secara formal mampumenyusun dan membentuk masyarakat madani. Usaha menwujudkan masyarakat madanidiharap dapat melahirkan warga negara yang berpegang kepada teras keimanan dan 21
 22. 22. ketuhanan, mempunyai ketahanan diri, memiliki identiti bangsa Malaysia, tahap kepimpinanyang dinamik, berpandangan jauh, kreatif dan inovatif, citra diri yang tinggi, berdisiplin danamalan hidup yang cemerlang.3. Bersedia menerima sebarang penemuan baru seterusnya berkemampuan untuk mengaplikasikan .Menurut Boyer (1994), dalam abad ke-21, cabaran dalam bidang pendidikan adalah tidakterhad kepada penemuan-penemuan baru sahaja. Namun ia termasuk juga penyesuaianpenemuan-penemuan tersebut kepada perspektif yang lebih luas dan seterusnya dapatdimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh yang demikian, guru perlulah mempunyai kesediaanmenerima sebarang penemuan baru seterusnya berkemampuan untuk mengaplikasikanpenemuan baru tersebut di dalam profesion bagi kepentingan masyarakat. Kepadamasyarakat, guru adalah sumber maklumat dan pengetahuan, kemahiran dan keterampilan,sumber kebudayaan dan ilmu, sumber pemupukan kepercayaan dan sistem nilai penyediatenaga manusia untuk alam pekerjaan, dan penjagaan belia, remaja dan kanak-kanak.Generasi baru yang dihasilkan melalui proses pendidikan ini perlu dapat memanifestasikaninovasi, daya cipta atau daya reka yang tinggi di samping perkembangan pesat dalambidang teknologi maklumat. Guru adalah orang yang bertanggungjawab secara terus dalamproses pendidikan bagi mendapatkan hasil akhir ini baik pada dimensi dalaman mahupundimensi luaran. Justeru itu guru perlu berketerampilan, inovatif, kreatif, reflektif, futuristik,analitik di samping berpegang kepada nilai-nilai murni. Cabaran globalisasi dalam abad ke-21,salah satu aliran mega di peringkat global ialah kepakaran pendidikan secara global(global educational experties) selain daripada hubungan dalam bentuk rangkaian(networking). 22
 23. 23. Guru sebagai tunjang dalam sistem pendidikan negara merupakan faktor utama yang akanmenentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu program pendidikan. Ekoran daripada itu,keberhasilan program pendidikan negara yang menjurus kepada pengisian wawasanpendidikan juga terletak di tangan guru. Sejajar dengan itu, guru yang berdedikasi,bermotivasi berdaya gigih, mempunyai komitmen yang tinggi dan semangat yang padu amatdiperlukan untuk merealisasikan cita-cita pendidikan negara ini di samping memenuhituntutan kecemerlangan dan melonjak transformasi pendidikan negara ke arah wawasanpendidikan menjelang tahun 2020. Di samping itu, untuk Malaysia mencapai taraf negaramaju pada abad ke-21, Malaysia memerlukan warganegara yang mempunyai pengetahuandan kemahiran dalam bidang matematik serta sains dan teknologi. Murid perlulah diberipeluang dan kesedaran untuk mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang berasaskansains dan teknologi.PELAJAR ABAD KE-21Dunia pada abad ke-21 telah berada dalam gelombang teknologi maklumat. Dapat kita lihatpelajar-pelajar pada hari ini bergelumang dengan pelbagai cabaran, peluang dan cubaanyang tidak pernah ada sebelum ini. Maklumat-maklumat yang ingin diperoleh kini hanyalahdi hujung jari atau di desktop. Contohnya muzik digital, video digital, digital teks, imej digital,statistik, perniagaan dan sebagainya. Ekoran daripada itu, pelajar generasi ke-21seharusnya menjadi lebih profesional dan amat memahami tugasan mereka sebagai pelajar.Di sekolah, kaedah pembelajaran tidak lagi tertumpu kepada guru sebagai punca maklumatutama. Para pelajar mesti mampu mencari maklumat daripada pelbagai sumber yang adapada hari ini. 23
 24. 24. Di dalam kelas hari ini, pelajar adalah dari pelbagai latar belakang, tahap pencapaian dangaya pembelajaran yang berbeza yang mana akan menjejaskan keupayaan mereka dalammemperoleh pengetahuan. Adalah menjadi peranan guru untuk beralih kaedah pengajarandaripada tradisional kepada pendekatan yang baru dan berinovasi. Ini kerana pelajarterbukti lebih selesa dengan konsep pengajaran guru yang berpusatkan pelajar di manamereka dapat membina pemahaman sendiri melalui aplikasi kehidupan sebenar di sekelilingmereka dan juga interaksi dengan rakan-rakan.Sebagai pelajar yang mempunyai akses kepada pelbagai teknologi, mereka terdedahkepada banyak maklumat. Ini mendedahkan kita melalui artikel “A New Paradigm forLearning” bahawa pelajar abad ke-21 ini lebih suka mengajar diri mereka sendiri namuntetap dengan bimbingan guru. Hakikatnya, pelajar sudah mula melakukan ini di luar sekolahlagi. Dipetik daripada kata-kata Albert Einstein, “I never try to teach my student anything. Ionly try to create an atmosphere in which they can learn”. Inilah yang terjadi kepada parapelajar hari ini di mana mereka lebih menggemari pengajaran berpusatkan pelajar dan darisitu mereka akan memanfaatkan hasil teknologi dan inovasi dalam membantu merekabelajar.Berbanding masa dahulu atau dalam pendidikan tradisional, pelajar kini lebih mementingkanpencapaian dalam pembelajaran mereka. Maksudnya, dalam masa atau waktu p&p yangterhad di sekolah, mereka lebih mahu mencapai objektif pembelajaran berbandingmenghabiskan waktu semata-mata. Apa sahaja tajuk yang di ajar oleh guru pada satu-satumasa, mereka akan berusaha memahaminya pada masa itu juga. Di samping itu, pelajar 24
 25. 25. tidak lagi mahu bergantung pada guru semata-mata dalam mendalami sesuatu perkara ataumata pelajaran. Mereka lebih suka melayari atau menerokai kepelbagaian sumber yangtelah disediakan pada abad ini.Sepertimana negara-negara lain, kurikulum di Malaysia telah memberi penekanan dalambeberapa perkara dalam menyediakan pelajar yang seterusnya modal insan negara supayamempunyai ciri-ciri dalam diri mereka seperti berikut: a. Pembelajaran KoperatifKurikulum berkisar dalam bentuk tugasan, permasalahan dan projek yang dijalankan olehpelajar dalam kumpulan yang mengandungi berbagai tahap kebolehan. Penglibatan diridalam kemahiran ‘interpersonal’ merangkumi kemahiran membuat keputusan,mengendalikan konflik dan mengekalkan hubungan baik antara ahli kumpulan. b. Berfikir Secara Kritis dan ReflektifFokus aktiviti kurikulum kepada kebolehan membuat pilihan dan keputusan berlandaskansebab-sebab yang rasional serta justifikasi. Minda yang kritis berupaya mengenal pastiandaian-andaian, idea, pandangan membawa kepada perubahan tingkah laku peribadi yanglebih baik atau penghasilan produk baru. c. Pengembangan kreativitiKurikulum perlu banyak menonjolkan aktiviti-aktiviti yang kreatif termasuklah berfikir secaralogik, membina daya imaginasi dan boleh memberi pandangan. Kreativiti-kreativiti dapatdipupuk apabila individu tersebut diberi galakan. 25
 26. 26. d. Berkemahiran GenerikKemahiran-kemahiran generik dapat menyediakan tenaga pekerja yang mahir, cekap danberketerampilan di tempat kerja dan alam pekerjaan. Pekerja yang berketerampilan menjadiaset kepada majikan, dapat memajukan diri dan menyumbang kepada pembangunanekonomi negara. Penguasaan kemahiran generik memberi peluang kepelbagaian jenispekerjaan dalam bidang yang berlainan. e. ‘Multilingualism ’Arus globalisasi dan ledakan maklumat memerlukan kebolehan pelbagai bahasa untukrakyat Malaysia perlu menguasai dua bahasa atau lebih (selain daripada Bahasa Melayu)supaya boleh berkomunikasi dengan berkesan, dan berupaya menggunakan segalamaklumat dalam pelbagai bahasa. f. Pelbagai KecerdasanSetiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbagai-bagai. Kesemuapotensi seperti yang disarankan dalam teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences)iaitu verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, spatial, pergerakan kinestetik, interpersonaldan intrapersonal diberi tumpuan. Ini dapat melahirkan individu yang holistik dan seimbang. g. Kemahiran Belajar untuk BelajarKemahiran belajar diajar seiringan dan disepadukan dengan pembelajaran sesuatu matapelajaran. Kemahiran membaca pantas, mencari dan memilih maklumat, merujuk, membuatnota, menulis ringkasan, bercakap di khalayak ramai dan sebagainya diberi penekanan dandisepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 26
 27. 27. Kesimpulannya, pelajar pada abad ke 21 harus sedar bahawa usaha untukmemperadabkan manusia bukan bergantung pada peralatan berteknologi tinggi semata-mata. Kefahaman yang jelas tentang pengajaran dan pembelajaran mengatasi segala-galanya. Melalui kefahaman ini barulah mungkin satu gagasan tindakan dapat disusunsesuai dengan matlamat pendidikan negara. Maka, usaha memupuk kefahaman yang benartentang pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting dalam kita menghadapi cabaranpendidikan pada alaf baru.WEBWeb 1.0Web 1.0 adalah peringat awal evolusi web (world wide web) yang menggunakanpendekatan secara antara muka ( interfaces). Pengguna hanya boleh melihat kandunganlaman web. Menurut Cormode, G. dan Krishnamurthy kandungan dalam web 1.0 ada agakkurang berbanding dengan jumlah pengguna yang ramai. Secara teknikal, web 1.0merupakan laman web yang lebih tertutup dan tidak melibatkan penambahbaikan dalaman.Oleh sebab itu, informasi web 1.0 ini tidak dinamik kerana hanya pemilik web itu sahajayang boleh melakukan kemas kini serta penambahbaikan. Web 1.0 adalah bersifat ‘read-only’. Maksudnya pengguna hanya melakukan pencarian maklumat. Kekurangan atauketerbatasan web 1.0 ini adalah pengguna (pengunjung web) harus melayari websitetersebut dan perlu melihat satu persatu kandungan yang ada.Ciri- Ciri Web 1.0 • Bersifat statik dan tidak dinamik • Penggunaan frameset 27
 28. 28. • Menggunakan HTML • Menggunakan Online Guestbook • Butang GIF bersaiz 88x31 pixel dalam ukuran web untuk mempromosikan produkWeb 2.0Web 2.0 adalah hasil cetusan idea O’Reilly dan MediaLive International. Ia juga dikenalisebagai web semantik. Kelebihan web 2.0 adalah ia membolehkan pengguna internet untukterlibat bersama-sama untuk membangun web. Satu kriteria utama web ini ialah pengunjungatau pengguna boleh membuat membuat penyelenggaraan dan penambahbaikan web ini.Inovasi dalam dunia web semakin hari semakin berkembang pesat dan hasilnya muncul web2.0 yang telah berkembang pada sejak tahun 2004 dan telah digunakan secara meluaspada masa sekarang ini. Web ini merupakan teknologi yang menyatukan teknologi yangsedia ada iaitu dari web 1.0. Penyatuan dan penggabungan ini adalah terdiri dari HTML,CSS, JavaScript, XML dan AJAX. Perkembangan web 2.0 lebih menekankan kepadaperubahan corak berfikir dalam menyampaikan kandungan dan persembahan dalam sebuahlaman web. Web ini lebih menjurus kepada ‘read and write’. Hasil daripada inovasi danpenambahbaikan telah menjadikan web 2.0 ini lebih baik daripada web sebelumnya. Web2.0 mempunyai inovasi dan ciri khas yang terbaru iaitu pengguna (pengunjung web) bolehmelihat suatu kandungan laman web tanpa harus mengunjungi kesemua halaman untukmelihat satu persatu kandungan yang ada. Perkembangan web 2.0 merupakan sebuahaplikasi yang menggunakan aplikasi dalaman seperti Windows. Contoh web 2.0 adalahfacebook, Twitter, Flickr, Dropbox, Evernote, iTunes, Skype dan sebagainya.Ciri- Ciri Web 2.0 28
 29. 29. • Uquibitious teknologi: Mengandungi aplikasi web yang mempunyai ciri-ciri dan berfungsi komputer desktop. Ia boleh digunakan terus melalui web browser dan tidak memerlukan muat turun pada komputer. Contoh seperti aplikasi javascript, java applets, dan yang sebagainya.• User-generated content (interactivity): Membolehkan pengunjung memberi pandangan, komen, menulis artikel seperti yang boleh didapati dalam blog, forum, Friendster, MySpace, Squidoo dan sebagainya. Dalam web 2.0, penggunjung boleh menjadi pelanggan (subscriber) dan penyumbang (contributor).• Membolehkan pengguna berhubung antara satu sama lain. Platform yang digunakan termasuklah MyBlogLog, untuk blogs, atau menjemput rakan (add-a-friend) seperti pada Friendster atau MySpace.• Penggunaan RSS feed: Boleh memberi maklumat secara cepat kepada pengunjung apabila laman dikemas kini. Pengunjung tidak perlu menaip URL dan memeriksa website setiap hari sekiranya penulis telah menulis artikel baru.• Penggunaan skrip Open Source (OS), sama ada secara keseluruhannya atau hanya sebahagian OS. Skrip pada wordpress.org, wiki, mozilla, sourceforge dan sebagainya.• Penggunaan Folksonomy seperti tagging, tag clouds dan sebagainya untuk memberi kategori kepada webpage, links dan gambar. 29
 30. 30. Web 3.0Web ini boleh dikatakan sebagai sebuah web yang bersifat intelektual (Artificial intelligence).Aplikasi dalam talian menerusi laman web saling berinteraksi antara satu sama lain. Dalamerti kata lain, web 3.0 seolah-olah seperti pembantu peribadi. Web berupaya memahamikeperluan manusia dan boleh memberi cadangan atau nasihat untuk menyediakankeperluan yang diinginkan. Dengan menggunakan teknologi animasi 3D, kita bolehmembuat profil avatar yang sesuai dan kemudian melakukan aktiviti di dalam dunia mayaseperti yang berlaku dalam dunia nyata. Sering disebut bahawa web 3.0 ialah semantic web.Istilah semantic web sendiri merupakan perkembangan web yang mana kandungannyabukan sahaja disampaikan dalam format bahasa manusia (natural language), tetapi jugadalam format yang dapat dibaca dan digunakan oleh mesin (software). Contohnya, ketikakita hendak mencari maklumat mengenai sebuah buku maka kita boleh mencari padasearch engine hingga berjaya mendapatkan info tentang buku tersebut.Ciri- ciri web 3.0 • SOAPSimple Object Access Protocol merupakan kaedah untuk bertukar-tukar idea berdasarkanXML melalui jaringan komputer untuk ke program yang lain. • RESTRepresentational state transfer adalah satu cara pembangun web untuk membahagikanhypermedia seperti WWW. 30
 31. 31. • WSDLFormat XML yang diterbitkan untuk menerangkan perkhidmatan web. • WDDXWeb Distributed Data Exchange merupakan satu mekanisme pertukaran data dari sumberyang berbeza. • Realisasi Semantic WebSemantic web merupakan bentuk baru web 3.0. yang menggunakan kaedah buatan, web3.0 diharapkan akan merealisasikan konsep semantic web menjadi generasi selanjutnyadari WWW. • Web Sebagai DatabaseDatabase menggabungkan informasi yang banyak dalam pelbagai laman web , yangkemudian di integrasikan antara satu dengan yang lain dengan cara RDF. Kesannya ,datasemakin banyak dan juga pengguna dapat menerima info secara spesifik serta tepatdaripada data pengguna dari web yang lain.Dapat disimpulkan untuk mewujudkan web 3.0, haruslah disokong oleh teknologi yangmengintegrasikan informasi. Ia juga memiliki kemampuan interaksi antara web dalammenyimpan data. Interaksi tidak hanya terjadi antara pengunjung web saja, tetapi jugadiantara website itu sendiri. 31
 32. 32. Web 4.0Web 4.0 dianggap sebagai generasi terbaru di mana web ini menggabungkan format 3Ddengan web 3.0 atau lebih dikenali sebagai pragmatic web untuk mewujudkan dunia mayaseperti yang boleh didapati dalam bentuk aplikasi permainan. Satu faktor utama dalam web4.0 ialah ia menggunakan hak digital yang mana akan menghalang penyalinan kandungandalam web tersebut. Ia juga mempunyai nilai yang tinggi bagi semua maklumat seperti hakcipta pada filem, imej dan banyak lagi. Ini bermaksud kesemua kandungan dan informasiadalah dilindungi.Web 4.0 juga dikenali sebagai simbiotik web. Ia merupakan metadata yang mengurusmanusia dan mesin untuk interaksi. Ini adalah untuk membina lebih banyak komunikasiantara muka seperti kawalan minda. Walau bagaimanapun web 4.0 masih lagi dalam prosespembinaan dan sehingga setakat ini belum ada lagi definisi yang tepat untukmenggambarkan apakah sebenarnya web 4.0 ini.PENGGUNAAN IPAD DALAM PENDIDIKANDalam abad ke 21, teknologi komunikasi semakin menunjukkan kemajuan sejajar denganperedaran masa. Kecanggihan teknologi tersebut bukan sahaja diaplikasi untuk tujuankomunikasi malah turut diserapkan dalam bidang pendidikan. Teknologi bermaksud produk 32
 33. 33. atau alat media serta proses yang digunakan untuk membangunkan negara ataumenyelesaikan sesuatu masalah dalam sistem pendidikan atau latihan. Pelbagai alatangadget yang terdapat dipasaran dan boleh digunakan dalam pendidikan seperti pc tablet,iPad dan telefon pintar. Banyak Negara yang telah memperkenalkan pendidikan berasaskan“Mobile Learning”. Dunia pendidikan yang berasaskan “Mobile Learning” amat membantupara pelajar dan guru untuk mengakses sesuatu maklumat tidak mengira di mana sahajamereka berada. Ini kerana dengan adanya aplikasi tertentu yang telah dibina dalam setiapgadget atau peranti tersebut, pelbagai maklumat dapat diperolehi dengan mudah. Penggunahanya perlu memuat turun perisian atau aplikasi tersebut dan dengan adanya jaringaninternet, semua maklumat dapat dilayari. Bagi pengguna iPad, pelbagai aplikasi yang bolehdigunakan seperti ibook, Keynote, Numbers, Pages, iMovie, Evernote, Dropbox dan jugaperisian-perisian lain. Bagi guru-guru yang mengajar matapelajaran seperti Sejarah danGeografi, mereka boleh menggunakan Keynote untuk membuat tayangan slide kepadapelajar-pelajar mereka. Aplikasi seperti Numbers pula boleh digunakan untuk guru-gurumembuat graf, pengiraan markah dan sebagainya.Selain daripada itu, dengan adanya teknologi tersebut dapat mengurangkan beban kepadapelajar untuk membawa buku teks. Anak-anak tidak lagi perlu membawa beg berat yangsarat dengan pelbagai buku teks dan buku latihan ke sekolah. Pelajar boleh memuat turuniBook dan selepas itu, mereka boleh memuat turun buku-buku dalam itunes u dan disimpandi dalam iBook Sebagai contoh, iPad sudah mengambil alih peranan buku teks dan bukunota di beberapa buah sekolah di Asia. Penggunaan iBook ini telah diperkenalkandibeberapa buah Negara seperti Singapura. Dipetik dari suratkhabar Kosmo yang bertarikh17 Jun 2011 yang bertajuk Peranti teknologi di dalam bilik darjah, “Seramai 120 pelajar dan16 guru di sekolah tersebut diberikan iPad sebagai kumpulan sampel dengan kos lebih 33
 34. 34. RM245,780. Dijangkakan pada tahun 2013, semua pelajar di sekolah tersebut memilikikomputer tablet setiap seorang”. Oleh itu, dengan kemunculan teknologi ini amat membantuaktiviti pengajaran dan pembelajaran guru di dalam bilik darjah. Sejajar dengan itu, pelbagaiusaha telah dijalankan oleh kerajaan untuk membantu pelajar-pelajar dengan memberikanpendedahan awal terhadap penggunaan teknolgi tersebut di dalam aktiviti pembelajaran.IPADIPad adalah satu gadget yang berbentuk komputer tablet yang dikeluarkan oleh SyarikatApple. Bentuk iPad adalah lebih kecil daripada komputer riba biasa, tetapi jauh lebih besardaripada telefon pintar. iPad boleh dikatakan mirip sebuah mini laptop, yang juga berfungsiuntuk penggunaan multimedia, internet dan games. iPad adalah satu tablet yang tidakmempunyai papan kekunci tetapi mempunyai layar skrin sentuh untuk yang digunakanuntuk mengawal peranti.Seperti telefon pintar iPhone yang juga dikeluarkan oleh Syarikat Apple, iPad menggunakansistem operasi IOS Apple. Ini membolehkan iPad untuk menjalankan aplikasi pihak ketiga,yang boleh dimuat turun dari App Store Apple. Walaupun aplikasi yang direka untuk iPhonejuga boleh digunakan pada iPad, tetapi telah banyak aplikasi IOS yang dibangunkan khususuntuk penggunaan iPad. Selain daripada itu, iPad juga mempunyai fungsi-fungsi yang samaseperti netbook iaitu wifi dan Bluetooth serta menggunakan Safari sebagai sistemoperasinya.Oleh kerana skrin iPad adalah lebih besar daripada skrin iPhone, banyak aplikasi daripadaIOS Apple yang hanya dapat digunakan pada iPad antaranya ialah aplikasi produktiviti,grafik dan video editing. IPad telah dibina dengan mempunyai permukaan skrin sesentuhyang bersaiz 9.7 inci persegi dengan berat sekitar 600gm sahaja. iPad juga telah dibina 34
 35. 35. dengan menggunakan sistem processor buatan Apple A41 GHz. Baterinya bolehmenjangkau sehingga 10 jam untuk penggunaan aktif dan mampu bertahan selama sebulanjika hanya menggunakan fungsi standby.IPad juga dilengkapi dengan applikasi iTunes yang membolehkan penggunanya memuat-turun lagu dan video serta berkongsi data dengan iPod. IPad juga disertai dengan aplikasiiBook yang membolehkan pengguna iPad membaca dan memuat-turun ebook dalam formatPDF. Dengan permukaan skrin iPad yang bersaiz 9.7 inci, ianya sangat sesuai digunakanuntuk pembaca ebook. IBooks adalah satu aplikasi yang dibina untuk pengguna iPadmemuat turun buku dalam bentuk versi elektronik dari iBook store dan boleh dibaca padaiPad. Selain daripada itu, iPad yang mempunyai skrin warna penuh juga membolehkanpengguna iPad yang ingin memuat turun novel serta buku cerita kanak-kanak dan jugamajalah dapat membaca seperti buku yang sebenar, bezanya buku dalam iBook berbentukdigital. Aplikasi iBook ini juga boleh dibaca satu halaman pada satu masa dalam mod potretatau dengan sebelah muka surat dalam mod landskap.Semua versi iPad dapat menggunakan jaringan internet Wi-Fi. Dengan adanya perisiantersebut ianya membolehkan pengguna untuk untuk melayari web, memeriksa e-mail, danmemuat turun aplikasi secara langsung kepada peranti. Beberapa versi iPad generasi baruterdapat model yang mempunyai sokongan 3G untuk memuat turun data melaluisambungan talian telekomunikasi dan ini memerlukan kontrak perkhidmatan selular yangdibayar secara bulanan. Keluaran generasi pertama iPad tidak mempunyai kamera,manakala iPad generasi kedua telah diubahsuai dengan mempunyai kamera pada kedua-duanya termasuk kamera depan dan kamera belakang. Dengan adanya kamera ini, 35
 36. 36. pengguna iPad boleh menggunakannya untuk persidangan video dengan pengguna iPadyang lain, iPhone, atau pengguna Mac melalui aplikasi FaceTime.APLIKASI-APLIKASI IPAD DALAM PENDIDIKAN 1) iTunes U 36
 37. 37.  Apa Itu iTunes U? ITunes U adalah salah satu aplikasi yang membolehkan anda mengakses untuk melengkapkan kursus dari universiti terkemuka dan sekolah-sekolah. Dalam iTunes U telah dilengkapkan dengan katalog digital yang terbesar di dunia. Ianya mengandungi bahan pendidikan yang diberikan secara percuma untuk pengguna iPad, iPhone atau iPod touch. Contohnya, jika seseorang pelajar yang mempunyai bidang pengkhususan dalam bidang biologi di Eropah, mereka boleh mengikuti kuliah untuk subjek tersebut dari universit di Negara lain dengan hanya melalui pembelajaran online dengan menggunakan iTunes U. Aplikasi iTunes U adalah satu perisian yang sangat membantu pelajar dan gurur pada bila-bila masa dan di mana- mana sahaja. Penggunaan iTunes U dalam Pengajaran Penggunaan iTunes U dalam pendidikan ini dapat membantu guru atau pensyarah menguruskan pengajaran mereka dengan menggunakan teknik pengajaran secara online. Satu sistem telah dibentuk untuk guru atau pensyarah mengurus, mengedar dan mengawal isi kandungan pembelajaran yang menggunakan video atau audio visual. Ini sesuai digunakan untuk pelajar kolej atau universiti. Institusi pendidikan tersebut boleh memiliki tapak iTunes U mereka sendiri dan cara ini memudahkan pelajar mereka untuk mencari atau memuat turun bahan-bahan pembelajaran seperti 37
 38. 38. nota, latihan dan sebagainya. Perkhidmatan yang disediakan dalam aplikasi iTunes U seperti memuat turun dokumen-dokumen pembelajaran adalah percuma. Pengkalan data aplikasi iTunes u ini telah mengumpul bahan-bahan pendidikan dari semua lokasi termasuk kolej, universiti, muzium, perpustakaan dan lain-lain institusi pendidikan.2) iBooks Apa Itu iBooks? IBooks adalah salah satu aplikasi yang boleh digunakan oleh guru atau pelajar untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi iBooks menyediakan tempat untuk pengguna iPad membaca dan membeli buku secara ebook. Pengguna yang ingin membeli buku tersebut boleh membuat pembelian melalui Apple Store. Mereka hanya perlu memilih bahan bacaan eletronik yang mereka ingin beli. Dalam katalog pembelian di dalam Apple Store ada pelbagai jenis bahan bacaan termasuk bahagian fiksyen, pendidikan, ilmiah dan lain-lain. Buku eletronik yang dibeli tadi hanya perlu dimuat turun dan disimpan di rak buku perpustakaan dalam iPad. Buku- buku tersebut juga boleh dibaca dengan menggunakan perisian PDF. Penggunaan iBooks dalam Pengajaran 38
 39. 39. Penggunaan iBooks dalam pembelajaran bukan sahaja untuk menyimpan bahanbacaan berbentuk eletronik, tetapi boleh juga menyimpan bahan-bahan dokumenyang kita tulis di dalam aplikasi Pages di dalam iPad, iPhone atau iPod. Dokumentersebut kita boleh tukarkan ke dalam bentuk e-book. Buku teks yang terdapat didalam iBooks mempunyai paparan warna yang cantik, gambar rajah dan juga bolehmemuat turun video interaktif.Sebagai seorang guru, iBooks amat membantu apabila guru ingin mengajarmatapelajaran tertentu dengan menggunakan bahan-bahan dokumen tersebut dalambentuk PDF di dalam iPad Pages kemudian boleh dipindahkan ke dalam bentukiBooks dengan cara memuat turun bahan tersebut dalam ruangan penyimpananiBooks. Guru atau pelajar juga boleh menggunakan bahan bacaan eletronik di dalamiBooks dengan hanya sentuh sahaja paparan skrin tersebut dan mereka bolehmemilih buku yang ingin di baca. Jikalau ada pengguna yang tidak tahu maksudtentang sesuatu ayat, mereka hanya perlu highlight pada perkataan tersebut danterus berkongsi perkataan tersebut di laman Facebook atau melalui email. Dari situ,kawan-kawan atau pengguna yang lain boleh berkongsi maklumat dengan mereka.Selain daripada itu, bagi guru yang ingin menulis pelbagai jenis dokumen, merekaboleh eksport dokumen tersebut ke dalam bentuk format ePub. Perisian ePub ialahsalah satu bentuk e-books yang boleh membaca semua jenis bahan bacaaneletronik. Guru boleh menghantar dokumen tersebut dengan menggunakan iTunes.Bahan bacaan e-book tersebut guru boleh kongsikan bersama-sama pelajar danjuga rakan guru yang lain. 39
 40. 40. Aplikasi iBooks juga membolehkan pengguna untuk memilih saiz dan jenis tulisan. Contohnya, apabila guru membaca sesuatu bahan pengajaran, guru tersebut boleh terus mengedit bahan tersebut dari e-book tersebut dan juga boleh menambahkan bahan-bahan lain seperti gambar, video dan sebagainya. Oleh itu, guru atau pensyarah boleh menggunakan aplikasi iBooks atau buku teks eletronik ini bersama pelajar-pelajar di dalam kelas. Pelajar hanya perlu mencari koleksi buku tersebut di dalam iBooks dan mereka dapat memuat turun buku tersebut dengan cepat dan mereka juga dapat mencari nota-nota lain yang berkaitan dengan pembelajaran mereka pada masa itu.3) Numbers Apa Itu Numbers? Numbers ialah satu perisian yang perlu dimuat turun dari Apple Store melalui iTunes. Aplikasi ini menyerupai Excel di dalam perisian Windows. Dalam aplikasi Numbers ini, telah terdapat beberapa template yang boleh digunakan untuk membuat carta, graf, grafik, pengiraan belanjawan, pengiraan markah pelajar dan sebagainya. Semua formula telah disediakan di dalam ruangan Spreed Sheet dan pengguna hanya perlu memilih mengikut kesesuaian penggunaanya. 40
 41. 41. Apabila pengguna telah memilih Spreed Shet yang ingin digunakan, mereka boleh memindahkan mana-mana maklumat yang mereka perlukan seperti gambarajah, carta atau sebagainya dengan hanya memilih maklumat yang dikehendaki. Di dalam Template Chooser terdapat pelbagai template yang kita boleh gunakan di sekolah, rumah, pejabat dan sebagainya. Melalui Numbers Spreed Sheet juga kita dapat menyusun semua tugasan kita dan ianya amat membantu bagi memastikan semua tugasan kita lebih tersusun dan memudahkan kita untuk memulakan setiap tugasan. Selain daripada itu, kita boleh menukar bentuk tulisan, saiz dan warna tulisan. Penggunaan Numbers dalam Pengajaran Dalam pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan berasaskan teknolgi pendidikan, aplikasi Numbers dapat membantu guru untuk membuat satu perancangan atau penyusunan tugasan dengan menggunakan Spreadsheet yang terdapat dalam Numbers. Syarikat Apple yang telah mencipta aplikasi di dalam iPad ini juga telah membina pelbagai jenis template di dalam aplikasi Numbers ini dan ianya dapat membantu untuk kita memilih template yang bersesuain dengan kerja yang ingin dilakukan. Contohnya, penggunaan Numbers untuk mengira markah untuk peperiksaan matapelajaran Sejarah. Apabila jadual telah dibuat, guru hanya perlu memasukkan formula. Kemudian boleh memilih font tulisan dan size huruf yang ingin digunakan. Dalam Nombor, spreadsheet dibina secara fleksibel. Jadi, anda boleh memilih jadual, carta, grafik, dan teks di mana-mana anda mahu pada halaman tersebut. Browser Media juga boleh digunakan untuk dimuat turunkan dengan video yang dipilih. Contohnya, guru yang mengajar matapelajaran Geografi, mereka boleh membina garf atau carta menggunakan Numbers, kemudua mereka boleh memasukkan video ke dalam carta 41
 42. 42. yang dibina. Selain daripada itu, hanya dengan satu klik, anda boleh mengakses foto anda daripada filem, iPhoto anda, dan video anda. Navigator yang terdapat pada lembaran aplikasi Numbers telah menyenaraikan setiap jadual, carta, dan kunci dalam spreadsheet anda supaya memudahkan anda untuk memilih mana-mana bahagian projek anda yang ingin dibuat perubahan. Spreedsheet yang dibina di dalam Numbers boleh dimuat turun ke dalam iCloud dan boleh diakses dari mana-mana gadget yang mempunyai perisian App Store Mac yang dibina ke dalam IOS.4) Pages Apa Itu Pages? Pages adalah satu perisian yang terdapat pada produk keluaran Syarikat Apple seperti iPad, iPhone dan iPod Touch. Pages yang terdapat dalam gadget keluaran Apple juga mempunyai paparan skrin yang jelas dan cantik. Aplikasi ini membolehkan pengguna menulis dokumen yang menarik, laporan, risalah, dan sebagainya dengan menggunakan tempale design yang telah disediakan. Pengguna hanya perlu memilih jenis dokumen yang ingin mereka tulis dan mereka boleh membina pelbagai kreativiti dengan tools yang terdapat pada Pages. Di dalam aplikasi Pages, semua dokumen yang telah disimpan dalam ruangan penyimpanan boleh dimuat turun secara automatik di dalam iCloud. 42
 43. 43. Mereka boleh memuat turun dokumen tersebut di mana-mana sahaja mereka berada melalui iPad, iPhone dan iPod Touch. Penggunaan Pages dalam Pengajaran Tugas sebagai pendidik, memerlukan mereka untuk melakukan pelbagai tugasan yang berhubung kait dengan penulisan dan penyimpanan dokumen. Apliksai yang terdapat pada iPad iaitu Pages yang menyerupai Microsoft Words amat membantu guru untuk membuat tugasan walau di mana-mana sahaja mereka berada. Contohnya, jikalau guru ingin membina soalan peperiksaan, membina nota untuk pelajar, menulis poster atau atau sebagainya, mereka boleh menggunakan aplikasi ini. Ini kerana Pages mempunyai 16 template untuk risalah, poster, surat, resume, laporan, jemputan, dan banyak lagi. Bentuk tulisan, saiz tulisan, warna, dan latar belakang setiap dalam template telah dibentuk dan diselaraskan mengikut kesesuaian. Pengguna hanya perlu memilih bentuk template yang mereka suka kemudian mereka boleh menggunakannya mengikut menulis perkataan, memasukkan gambar-gambar grafik mengikut kreativiti. Selain daripada itu, aplikasi Pages ini bukan hanya memerlukan dokumen yang bertulis tetapi boleh juga dibentuk dalam paparan grafik. Pengguna hanya perlu memasukkan gambar dari aplikasi foto dan menambah beberapa item seperti bingkai pada gambar supaya lebih menonjol atau menukar ke dalam carta yang berbentuk 3D dan juga beberapa jadual dinamik. Pages adalah menggunkan fungsi Multi-Touch, penulisan dalam dokumen tersebut kelihatan lebih menarik dan menyeronokkan untuk dibaca. Dalam Pages terdapat Zoom Pintar, dimana pengguna boleh Zoom secara automatic pada teks semasa anda bekerja dengan menggunakan Pages. Navigasi halaman menunjukkan thumbnail pada setiap halaman, ini memudahkan pengguna untuk 43
 44. 44. mendapatkan mana-mana sahaja dalam dokumen yang diperlukan dengan cepat. Pages juga dapat menjimatkan masa anda semasa bekerja kerana dengan aplikasi ini, pengguna boleh menulis di mana-mana sahaja dan tidak memerlukan masa yang banyak untuk mencari dokumen yang diperlukan. Contohnya, apabila guru ingin mencari maklumat dokumen yang disimpan, mereka hanya perlu sentuh pada halaman yang telah terdapat pada Navigasi tersebut. Ini menjimatkan masa guru dan mereka tidak memerlukan banyak fail untuk menyimpan maklumat pelajar kerana mereka hanya perlu simpan secara automatic di dalam iCloud. Pengguna boleh mengakses dari mana-mana gadget yang mempunyai perisian IOS seperti iPhone, iPad atau iPod Touch. Ini kerana dengan iCloud, anda boleh membuat, mengedit, dan mengakses dokumen anda. Anda tidak perlu untuk menguruskan dokumen-dokumen anda dengan menggunakan sistem fail yang rumit ataupun menyimpan dalam folder khas. Mereka perlu Synchronize dalam iCloud yang terdapat pada Mac, iPad, iPhone, atau iPodTouch. Jadi anda boleh membuat dokumen pada satu peranti dan boleh mengedit di tempat yang lain.5) Keynotes Apa Itu Keynotes? 44
 45. 45. Keynotes adalah aplikasi yang boleh digunakan untuk membuat tayangan slide. Keynotesamat mudah digunakan dan pengguna boleh berkongsi penyampaian tersebut denganrakan-rakan yang lain. Aplikasi ini terdapat pada iPad, iPhone anda, dan iPod Touch. Tidakkira di mana anda berada, iCloud boleh menyimpan kerja anda dan dimuat turun secaraautomatik ke dalam ruangan penyimpanan. Penggunaan Keynotes dalam PengajaranSetiap pengguna iPad yang ingin membina persembahan dengan menggunakan Keynotesboleh memilih daripada 12 tema Apple yang telah terdapat dalam aplikasi ini. Setiap temamempunyai bentuk dan saiz tulisan, warna, tekstur, dan latar belakang, serta pelbagai susunatur yang anda boleh pilih setiap kali anda menambah slaid baru. Anda hanya perlumenyentuh paparan skrin yang terdapat pilihan yang ingin digunakan dan boleh mulamenaip apa sahaja yang anda ingin persembahkan dalam slide tersebut. Pengguna bolehtulis tajuk dengan menggunakan papan kekunci pada skrin. Kemudia masukkan gambar,carta, dan jadual.Pada aplikasi Keynotes, terdapat navigasi slaid, ianya menunjukkan pandangan thumbnailuntuk slaid anda. Jikalai anda ingin menambah yang baru, hanya sentuh pada thumbnailslide tersebut dan mulakan kerja yang anda ingin lakukan. Ianya juga mudah untukmengedit objek atau gambar pada slaid dan juga untuk mengubah saiz, menukarkankedudukan gambar, carta, atau grafik pada slide. Tambahan gambar atau video juga bolehdimasukkan ke dalam slide.Selain daripada itu, aplikasi Keynotes ini juga mempunyai carta atau imej yang berbentuk3D. Pengguna boleh menonjolkan imej yang dipilih untuk digunakan dalam persembahan 45
 46. 46. slide dengan animasi 3D yang lebih sempurna dan menyeronokkan mereka yang akanmenonton tayangan slide tersebut. Aplikasi Keynotes ini juga membolehkan penggunamenambahkan animasi bergerak pada slide. Ianya seperti satu tayangan drama keranaaplikasi Keynotes ini mempunyai kualiti yang bagus pada tayangan garafik dan imej.Dalam pengajaran dan pembelajaran, aplikasi Keynotes ini amat berguna untuk guru ataupensyarah mengajar di dalam kelas. Kelebihan aplikasi ini ialah boleh membuatpersembahan slide yang berbentuk 3D. Bagi guru yang mengajar matapelajaran Geografi,mereka boleh menggunakan graf atau carta yang berbentuk 3D, ini dapat menarik lebihminat pelajar. Manakala bagi guru yang mengajar Sejarah, mereka boleh import video ataumembuat satu drama kecil kemudian dipindahkan ke dalam Keynotes. Aplikasi ini jugamenbantu guru untuk aktiviti pengajaran di mana-mana sahaja dan mereka juga tidak perlurisau jikalau mereka tertinggal di rumah atau di pejabat bahan-bahan yang mereka perlukanuntuk mengajar seperti tayangan slide ini kerana data tersebut boleh diakses melaluisimpanan yang terdapat dalam iCloud.6) Dropbox Apa itu Dropbox? 46
 47. 47. Dropbox ialah satu perkhidmatan ruangan penyimpanan yang diberikan secara percumayang membolehkan kita untuk menyimpan gambar, dokumen atau video di mana-manasahaja. Perisian aplikasi Dropbox adalah salah satu cara yang paling mudah untuk tempatmenyimpan data atau dokumen yang hanya memerlukan jaringan internet sebagai nadiutama. Dropbbox merupakan aplikasi “Cloud” yang boleh dimuat turun ke gadget sepertiiPad, iPhone, Mac dan juga PC. Selepas install aplikasi Dropbox untuk Windows, Mac atauLinux OS, ia akan memberi anda akses ke folder Dropbox melalui harddisk anda. Folder DropboxPenggunaan Dropbox adalah sama seperti kita menggunakan folder-folder di dalamkomputer. Cuma kelebihan Dropbox ialah file yang diletakkan di dalam folder Dropbox akansync secara automatik apabila kita online di internet. Cara penggunaan dropbox adalah,masukkan fail dalam folder dalam komputer anda, dan secara automatik akan dimasukkandalam server online. Selain daripada itu, pengguna hanya perlu copy paste dan selamatdigunakan. Ianya juga mempunyai kapasiti penyimpanan data sehingga 2GB yangdiberikan secara percuma dan dapat menyokong pelbagai jenis file. Setiap penggunagadget seperti komputer, laptop, tablet atau telefon pintar boleh memuat turun aplikasiDropbox ini dan membuka satu akaun. Selain daripada itu, sekiranya kita mempunyaigadget lain seperti iPad, iPhone, tablet dan juga telefon pintar yang lain dan telahmempunyai perisian aplikasi Dropbox, semua dokumen yang disimpan dalam folderDropbox tersebut akan sync secara automatik juga. Oleh itu kita dapat mengakses fail darimana-mana sahaja. Penggunaan Dropbox dalam Pengajaran 47
 48. 48. Dropbox merupakan medium perkongsian fail secara online yang mudah untuk diaksespada bila-bila masa dan di mana sahaja. Sebagai seorang guru, mereka memerlukan satuperisian yang dapat mereka menyimpan dokumen-dokumen penting yang dapat diaksesjikalau mereka tidak membawa laptop atau pc tablet. Pekerjaan sebagai seorang guru tidakboleh dipisahkan daripada kerja-kerja yang berkaitan dengan pelbagai jenis dokumenseperti Dokumen Word, Powerpoint dan Excel. Oleh itu, dengan adanya Dropbox, guru-guru tidak perlu risau jikalau mereka tertinggal atau terlupa membawa laptop ke sekolah danapabila ingin menggunakan bahan-bahan pengajaran tersebut, mereka hanya perlumengakses ke akaun Dropbox dan mereka boleh dapatkan dokumen tersebut.7) Evernote Apa Itu Evernote?Dalam kehidupan seharian, ada pelbagai peristiwa yang berlaku atau terjadi. Kitamemerlukan satu tempat untuk mencatat atau menyimpan semua maklumat tersebut.Dengan adanya aplikasi seperti Evernote, pelbagai perkara yang boleh kita simpan danrakamkan. Evernote ialah satu alat Web 2.0 yang membolehkan mereka merakam gambarhampir semua perkara yang ingin diingati. Dalam ruangan penyimpanan Evernote, gambarjuga boleh disimpan, disusun dan diberi penerangan ringkas untuk menjadikan gambartersebut mudah diperoleh pada masa akan datang. Selain daripada itu, penggunaan 48
 49. 49. aplikasi ini membolehkan pengguna menambah teks, maklumat, gambar, video, dan pautansebagaimana yang boleh dilakukan dengan aplikasi web yang lain. Kebaikan Menggunakan Evernote1) PelajarPenggunaan Evernote ini amat membantu pelajar untuk mengatur atau menguruskanperancangan tugasan mereka. Evernote membantu mereka untuk memastikan semuatugasan penting seperti nota, kuiz, kerja rumah dan lain-lain ditulis secara tersusun danterancang. Mereka tidak perlu risau catatan tentang tugasan mereka akan hilang atauterlupa dengan tugasan yang perlu dilaksanakan. Caranya amat mudah iaitu, pelajar bolehmengambil gambar-gambar penting untuk setiap tugasan tersebut dan memuat turun kedalam Evernote. Kemudian, pelajar boleh menyusun gambar-gambar tersebut mengikuttajuk-tajuk atau kelas. Aplikasi Evernote ini membantu mereka untuk melaksanakan tugasandengan cepat dan mudah untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.2) GuruEvernote dapat membantu guru untuk menjadikan tugasan mereka dapat dilakukan secaratersusun dan terancang bagi menyimpan atau mencatat maklumat tentang tugasan pelajaratau nota rujukan. Contohnya, seorang guru yang mengajar mata pelajaran PendidikanSeni. Mereka boleh mengambil gambar tugasan-tugasan pelajar mereka seperti gambarlukisan atau projek seni. Kemudian mereka boleh memuat turun ke dalam Evernote danmenyimpan gambar tersebut mengikut kelas yang diajar. Guru tersebut tidak perlumembawa balik semua tugasan projek tersebut ke rumah kerana semua gambar tersebutada di dalam Evernote. Jadi, guru tersebut boleh melihat tugasan projek seni yang dilakukan 49
 50. 50. oleh pelajar hanya melalui gambar yang disimpan di dalam Evernote dan memberi markahkepada mereka.Selain daripada itu, Evernote juga membolehkan seseorang guru tersebut menyimpan videoyang hendak digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengambilgambar video tersebut, tajuknya atau pautan video tersebut. Mereka hanya perlu membuatbeberapa catatan atau penerangan ringkas, kemudian menghubungkan laman web tersebutke dalam Evernote. Apabila mereka ingin menggunakan video tersebut, mereka hanya perlumengingati video tersebut dan gunakannya pada bila-bila masa sahaja. Penggunaan Evernote dalam PengajaranAplikasi Evernote adalah satu alat teknologi yang amat membantu tugas seorang gurudalam merancang dan menyusun tugasan yang ingin dilaksanakan. Ada beberapa carapenggunaan Evernote yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran iaitu terbahagikepada tiga (Michael, 2011): 1) Sebelum kelas 2) Semasa kelas 3) Selepas kelas Sebelum kelas1) Rancang dan susun kelas anda menggunakan tags: 50
 51. 51. Penggunaan tags merupakan salah satu cara terbaik untuk merancang dan mengatur pengajaran anda mengikut minggu atau kelas. Contohnya , jika anda tahu bahawa terdapat subjek tertentu yang perlu diajar pada minggu kedua sesi persekolahan, semua kandungan pelajaran yang berkaitan anda boleh gunakan tag "minggu 2". Setelah sistem ini diwujudkan, anda boleh terus menambah item tambahan sepanjang tahun.2) Pangkalan Data Piawai: Susunkan piawaian pencapaian bagi gred atau subjek tertentu. Anda juga boleh berkongsi dengan guru, ibu bapa, pentadbir dan pelajar-pelajar yang menggunakan ciri- ciri perkongsian Evernote.3) Pembangunan kerjaya: Jika anda menfaatkan cuti semester untuk mempertingkatkan kemahiran atau meneruskan pengajian anda, simpanlah semua nota, sumber-sumber, pelajaran dan idea-idea baru yang dipelajari ndalam Evernote. Ianya juga amat sesuai baik untuk guru dalam perkhidmatan, persidangan, bengkel dan seminar yang dihadiri.4) Template kelas: Template adalah cara yang terbaik untuk menjimatkan masa apabila member markah dan menilai pelajar anda. Jika anda menggunakan template seperti helaian gred atau borang penilaian pelajar, simpanlah di dalam Evernote agar ianya berada di hujung jari anda sepanjang tahun. 51
 52. 52. 5) Bersedia untuk ketiadaan anda: Gunakan Evernote sebagai satu cara untuk memastikan kelas anda tetap diteruskan walaupun anda tidak hadir. Evernote memudahkan anda untuk berkongsi buku nota dengan guru ganti. Kongsikan rancangan pelajaran, lembaran kerja, kunci jawapan dan contoh kerja yang telah siap. Ini untuk memastikan kelas anda tetap dijalankan walaupun anda tidak berada di sana. Semasa Kelas1) Kongsi buku nota dengan kelas anda: Selepas membina satu buku nota awam (public notebook), kongsikan pautan URL dengan kelas anda. Dengan cara ini, apa sahaja catatan yang ditambahkan boleh dilihat oleh pelajar-pelajar anda (atau ibu bapa mereka).2) Gambar papan putih: Mengambil gambar papan putih merupakan satu kegunaan Evernote yang digemari. Ambil gambar papan putih sebelum kelas bermula dan sekali lagi apabila kelas tamat. Ini akan memberi anda rakaman gambar dengan cetakan waktu yang tepat mengenai perkara yang anda lakukan pada bila-bila masa. Anda boleh memberikan tajuk atau tag pada setiap gambar berdasarkan nombor turutan kuliah bagi memudahkan pencarian gambar-gambar tertentu. Anda juga boleh berkongsi gambar tersebut dengan pelajar yang tidak dapat menghadiri sesuatu kelas agar mereka tetap menerima nota pelajaran tersebut. 52
 53. 53. 3) Simpan nota di tempat yang mudah dicapai: Simpan semua nota lembaran kerja, templat, panduan belajar dan tugasan yang sering digunakan di dalam Evernote supaya mudah dicari dan dicapai. Selepas Kelas1) Memudahkan pemarkahan: Imbas ujian yang telah diberikan markah dan tambahkannya ke dalam Evernote. Anda boleh memasukkannya ke dalam buku markah atau lembaran hamparan (spreadsheet) apabila anda mempunyai masa terluang. Ini juga sesuai jika anda mempunyai guru pembantu. Anda boleh berkongsi buku nota dengan mereka dan meminta mereka membantu dalam proses pemarkahan.2) Mengatur aktiviti ko-kurikulum anda: Sekiranya anda menyertai mana-mana jawatankuasa atau melatih sesuatu pasukan, anda boleh menggunakan Evernote menyusun semua nota kajian, dan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti ko-kurikulum tersebut. Perkongsian maklumat tersebut di dalam Evernote adalah cara yang mudah bagi memastikan jawatankuasa anda memperolehi maklumat dan memikirkan perkara yang sama serta berkongsi pengetahuan tentang sesuatu projek. 53
 54. 54. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANMata Pelajaran : SejarahTingkatan : 4DTarikh : 1 Oktober 2012Masa : 8.00-9.00 pagiBilangan Murid : 30 orang 54
 55. 55. Topik : Bab 3 (Tamadun Awal Asia Tenggara)Sub Topik : 3.1 Bentuk dan Ciri-ciri Kerajaan Awal 3.1.1 Kerajaan Agraria 3.1.2 Kerajaan MaritimPengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mempelajari tentang Tamadun Awal Asia Tenggara dari bab-bab yang lepas.Objektif Pembelajaran : Pelajar dapat: i) Menyatakan 2 kerajaan awal Asia Tenggara sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. ii) Menyenaraikan 2 ciri-ciri Kerajaan Agraria dan maritim selepas mendengar penerangan guru. iii) Membandingkan 3 ciri kerajaan agraria dan maritim selepas guru menunjukkan gambar.Bahan Bantu Mengajar : i) Gambar pelabuhan dan sawah padi, Beras, Ikan, Kad Manila, Papan Putih, Marker penNilai Murni/Nilai Patriotik : Berbangga dengan aset Negara : • Memanfaatkan kurniaan TuhanRefleksi : 55
 56. 56. 56
 57. 57. LANGKAH/ KANDUNGAN AKTIVITI P&P CATATAN MASA PENGAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURIDSet Induksi -Menunjukkan gambar -Pelajar melihat BBM:(5 Minit) beras dan ikan gambar yang Slide kepada pelajar pada ditayangkan (tayangan slide tayangan slide. oleh guru. pada Ipad dengan - Meminta semua - Pelajar menggunakan pelajar untuk menyatakan aplikasi mengkategorikan kategori hasil ‘Keynote’) gambar tersebut tersebut. sama ada ianya hasil Tajuk : pertanian atau hasil Bab 3 : Tamadun Awal perikanan. Asia Tenggara - Bertanya tentang - Menjawab Subtopik : apakah tajuk yang pertanyaan guru 3.1 Bentuk-bentuk akan dipelajari. tentang tajuk Kerajaan Awal yang akan 3.1.1 Ciri-ciri Kerajaan dipelajari. Agraria 3.1.2 Ciri-ciri Kerajaan Maritim Objektif Pengajaran : Pelajar dapat: 1) Menyatakan dua Kerajaan Awal Asia Tenggara selepas perbincangan antara - Memberitahu hasil - Mendengar pelajar dan guru pembelajaran yang dengan teliti. berpandukan buku teks. harus dicapai oleh 2) Menyenaraikan dua pelajar pada hari ini. daripada tiga ciri-ciri Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim selepas mendengar penerangan guru. 3) Membandingkan tiga 57 ciri Kerjaan Agraria dan Kerajaan Maritim
 58. 58. PENUTUPSebagai kesimpulannya, penggunaan teknologi dalam pendidikan di Negara kita masih lagidi tahap permulaan. Namun, kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi telah memberidesakan ke atas penggunaan teknologi sebagai medium pengajaran dan pembelajaran disekolah. Penggunaan teknologi dalam pendidikan diharapkan dapat mempertingkatkan lagikesediaan guru mengintegrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, penghasilan guru sejajar dengan abad ke-21dapat dilaksanakan dengan jayanya. Disebabkan perubahan ini, warga pendidikmempunyai cabaran yang lebih besar dalam menghasilkan proses pengajaran danpembelajaran berteraskan teknologi seiring dengan kepesatan teknologi maklumat dankomunikasi zaman kini. Namun, kesediaan guru dalam menggunakan teknologi maklumatdan komuniksi masih lagi berada pada tahap sederhana. Ini menyebabkan gurumemerlukan latihan yang lebih bagi membantu negara merealisasikan penggunaanteknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran seiring dengan keperluan pelajar dankeperluan kemahiran abad ke-21 yang perlu diterapkan dikalangan guru dan juga pelajar.Oleh yang demikian, semua pihak haruslah memberikan komitmen penuh dalammerealisasikan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagimencapai hasrat Negara yang menginginkan sumber manusia yang berkualiti danberkebolehan pada masa akan datang.RUJUKANAhmad Fuad Othman. (2003). Pendidik dan pendidikan di era digital: Pendekatan dan cabarannya. Wawasan: Pusat Sumber Pendidikan Negeri Kedah. Bil.17. Jun 2003. Bil.1 58
 59. 59. st stAssessment & Teaching of 21 Century Skills. (2012). What Are 21 Century Skills?. Diambil pada 16 November 2012 daripada http://atc21s.org/index.php/about/what-are-21st- century-skills/Bahagian Teknologi Pendidikan. (2012). Pengurusan Sumber Pendidikan. Diambil pada 16 November 2012 daripada http://bibliografi.moe.edu.my/SumberPendidikan/ index.php/faqs/211-teknologi-pendidikan.htmlCedric Pariente. (2009). Web 3.0 and 4.0. Diambil pada 20 November 2012 daripada http://www.finextra.com/community/fullblog.aspx?blogid=3003Hallinger, P. (1998). Educational Change in the Southeast Asia. The Challenge of Creating Learning System. Journal of Educational Administration, Vol. 6 (5), Pg 492-509.Karti Suharto. (1990). Teknologi Pembelajaran. Usaha Nasional: Surabaya.Lisa Thumann. (2008). Engaging the 21st Century Student. Diambil pada 20 November 2012, daripada http://www.thumannresources.com/2008/09/20/ engaging-the-21st- century_student/Michael Cruz. (2011). 10 Tips for Teachers Using Evernote-Education Series. Diambil pada 23 November 2012, daripada http://blog.evernote.com/2011/01/13/10-tips-for- teachers-using-evernote-education-series/ 59
 60. 60. Mohamed Amin Embi. (2011). Aplikasi Web 2.0 Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selangor: Pusat Perkembangan Akademik, Ukm.Taufik Hakim Ahmad. (2012). M2-E2_Senarai Kemahiran Abad Ke-21. Diambil pada 16 November 2012 daripada http://www.scribd.com/doc/64886698/M2-E2-Senarai- Kemahiran-Abad-Ke-21Wan Zahwan .(1998). Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran Di Abad Ke 21: Satu Perbincangan. Diambil pada 20 November 2012, daripada http://myais.fsktm.um.edu.my/5147/1/1.pdf 60

×