хөдөлмөрийн гэрээний загвар

110,432 views

Published on

16 Comments
74 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
110,432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
3,260
Comments
16
Likes
74
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хөдөлмөрийн гэрээний загвар

  1. 1. ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ № __Улаанбаатар хот 2012 оны 3 дугаар/аймаг, сум, дүүрэг/ сарын 27-ны өдөрНэг талаас “ХХХ” ХХК /цаашид “Ажил олгогч” гэх/ түүнийг төлөөлөн хүний нөөцийнменежер ажилтай Г.Сайнзаяа, нөгөө талаас Монгол улсын иргэн Хан-Уул дүүрэг, 2-рхороо, эко-12-3-14 хаягаар оршин суух УБ1010135 тоот иргэний үнэмлэхтэй, УШ92090944тоот регистрийн дугаартай Зинаахүү овогтой Маргад-Эрдэнэ нар нь Монгол УлсынХөдөлмөрийн тухай хуулийн 21-24 дүгээр зүйлийг үндэслэн 2012 оны 3-р сарын 27-ныөдөр хэлэлцэн тохирч, энэхүү гэрээг дараах нөхцлөөр байгуулж байна. Нэг. Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн нөхцөл1.1 Эрхлэх ажил, албан тушаалын нэр: Хөтөч1.2 Ажиллах нэгж, хэсэг: Хөтчийн алба1.3 Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг: энэхүү гэрээний 1.1-д дурдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. /Ажлын тодорхойлолтыг хавсаргасан бөгөөд энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно./1.4 Ажлын газрын байршил: Тэрэлж кэмп, түүний орчим 20км-ийн зайд1.5 Сарын үндсэн цалингийн хэмжээ: 450000 төгрөг1.6 Ажлын байрны төрөл: байнгын ажлын байр1.7 Хөдөлмөрийн нөхцөл: Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллана.1.8 Ажлын цаг: графикаар1.9 Ажлын долоо хоногийн цаг: 40 цаг1.10 Илүү цагаар ажилласан тохиолдолд нөхөж амраах ба хөдөлмөрийн тухай хуулийн 74.1 дүгээр заалтад нийцсэн үед тушаалын дагуу хөлсийг хуулинд зааснаар тооцож олгоно.1.11 Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 2013 оны 4-р сарын 1-ний өдөр хүртэл Хоёр. Ажил олгогчийн хүлээх үүрэг2.1 Хөдөлмөрийн нөхцөл, орчинг бүрдүүлнэ.2.2 Ажилтан үүргээ биелүүлэхэд шаардагдах ажлын байраар хангана.2.3 Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан өдрөөс ажилтанд нийгмийн даатгалын болон эрүүлмэндийн даатгалын дэвтэр нээж, зохих журмын дагуу сар тутам шимтгэл төлсөн тухайбичилт хийнэ.2.4 Ажилтны хүсэлтээр ажил, мэргэжил, мэргэшил, албан тушаал, цалин хөлсний тухайтодорхойлолтыг гаргаж өгнө.
  2. 2. Гурав. Ажил олгогчийн эрх3.1 Ажилтнаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардана.3.2 УМХГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам болон энэхүү хөдөлмөрийн гэрээндтодорхойлсон ноцтой зөрчил гаргасан тохиолдолд сахилгын шийтгэл ногдуулж,Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг Ажил олгогчийн санаачлагаар цуцална.3.3 Ажил олгогч ажлын үр дүнг харгалзан тогтоосон журмын дагуу нэмэгдэл урамшуулалолгож болно.3.4 Энэ гэрээний Долдугаар зүйлийн дагуу Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах.3.5 Эд хөрөнгийн хохирол учруулсан тохиолдолд эд хөрөнгийн бүрэн болонхязгаарлагдмал хариуцлага хүлээлгэж, хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр шаардаж болно. Дөрөв. Ажилтны хүлээх үүрэг4.1 Хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, ажлын тодорхойлолтонд заагдсанажил үүргээ хугацаанд нь чанартай, хангалттай гүйцэтгэх.4.2 Хөдөлмөрийн дотоод журам, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан байгууллагын дүрэм, журам,зааврыг мөрдөн ажиллах.4.3 Ажил, амралтын цагийг чанд мөрдөх, цагийг үр бүтээлтэй ашиглах4.4 Ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэхтэй холбогдуулан компаниас олгосон эд хэрэгсэл,ажлын хувцас, морийг журмын дагуу ашиглах, хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болж ажлаасчөлөөлөгдөх, халагдах үедээ эргүүлэн тушааж тооцоо хийх.4.5 Хөдөлмөрийн сахилгын зөрчил гаргасан тохиолдолд холбогдох хууль, журмын дагуухариуцлага хүлээх. Тав. Ажилтны эрх5.1 Эрхэлж буй ажил, албан тушаалдаа тохирсон цалинг тогтмол хугацаандавч байхыгшаардах.5.2 Ажил үүргээ гүйцэтгэх нөхцлөөр хангуулах, ажил хөдөлмөрийн үр дүнгээ үнэлүүлэх.5.3 Хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдсан тохиолдолд хууль тогтоомжийн дагуутэтгэвэр, тэтгэмж, нөхөн олговор авах.5.4 Ажил олгогч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд удирдлага, дээдшатны байгууллага болон хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс, шүүхэд хандах.5.5 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дугаар зүйлд заасны дагуу ээлжийнамралт эдлэх. Зургаа. Ажилтны хүлээх хариуцлага
  3. 3. 6.1 УМХГ-ын дотоод журмыг зөрчсөн болон хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн ажил үүргээбиелүүлээгүй бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасны дагуу сахилгыншийтгэл ногдуулна.6.2 Ажилтан өөрийн буруугаас эд хөрөнгийн хохирол учруулсан тохиолдолд МонголУлсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 132, 133, 135 дугаар зүйлд заасан эд хөрөнгийн бүрэнболон хязгаарлагдмал хариуцлага хүлээнэ. Долоо. Гэрээг дуусгавар болгох, цуцлах7.1 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээрхөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болно.7.2 Хөдөлмөрийн гэрээг дараах үндэслэлээр цуцална. Үүнд: 7.2.1 Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр ажилтан, ажил олгогчийн санаачлагаар; 7.2.2 Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1 - 40.1.6 -дахь хэсэгт заасан үндэслэлүүдээр ажил олгогчийн санаачилгаар; 7.2.3 Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.4 дэх хэсэгт “. . . ноцтой зөрчил. . .” гэж дараахь зөрчлийг ойлгоно. Үүнд: - Ажилтан хөдөлмөрийн гэрээгээр болон компаний “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасан үүргээ бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн биелүүлээгүйгээс сахилгын шийтгэлийг 2 ба түүнээс дээш удаа хүлээсэн бол; - Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 3 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаагаар ажил тасалсан, эсвэл хуанлийн нэг сарын хугацаанд тасалсан цагийг нэгтгэн бодоход ажлын 3 өдөртэй тэнцэж байвал; - Ажлын байранд ажлын болон ажлын бус цагаар согтууруулах ундаа, мансууруулах төрлийн зүйлс хэрэглэсэн, ажлын байранд согтуугаар ирсэн, ажлын байранд бусдыг хэл амаар доромжилж нэр хүндийг гутаах, айлган сүрдүүлэх зэргээр жижгээр танхайран нийгмийн хэв журам, Компаний хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулсан, эрхэлж байгаа ажил үүрэгтэй нь холбогдуулж шууд удирдах албан тушаалтнаас өгсөн үүрэг даалгаврыг санаатайгаар биелүүлээгүй, эсэргүүцсэн, эсвэл гүйцэтгэхээс татгалзсан бол; - Шунахайн сэдлээр Компаний болон бусдын эд зүйлс, өмч, хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, ашигласан, хулгайлсны улмаас хохирол учруулсан, энэ үйлдэл нь баримтаар нотлогдсон бол, мөн Төрийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн бол /ял шийтгүүлсэн бол/; - Ажил олгогчийн бизнесийн болон ажил хэргийн нэр хүндийг гутаах, нууцыг алдагдуулах, худал мэдээлэх зэргээр түүний эрх ашиг, сонирхолд нөлөөлөхөөр үр дагаврыг бий болгосон, хамт олны эв нэгдлийг үймээн бутаргах зохион байгуулалттай арга хэмжээ зохион байгуулсан, бусдын нэр хүндийг гутаах
  4. 4. зорилгоор гүтгэн гүжирдсэн, бусдыг энэ хэрэгтээ өдөөн турхирсан, удирдлагад ямар нэгэн байдлаар дарамт, шахалт үзүүлсэн, энэ үйлдэл нь баримтаар нотлогдож, Компани, ажилтны эрх ашиг, нэр хүндэд хохирол учруулсан бол; - Ажил гүйцэтгэх чадвараас шалтгаалан, мөн хариуцлага, сонор, сэрэмжгүйн улмаас Компанид хохирол учруулсан бол; - Эрх бүхий удирдах албан тушаалтны албан ѐсны зөвшөөрөлгүйгээр компаний эдийн засаг, нэр хүнд, үйл ажиллагаанд хохирол учруулахаар гэрээ хэлцэл байгуулсан нь шунахайн болон хувийн бусад сэдэлтэй болох нь тогтоогдсон бол; - Албан тушаал, эрх мэдлээ хэтрүүлэн хувийн зорилгод ашигласан бол; - Технологийн болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны горимыг санаатайгаар, эсвэл 2 ба түүнээс дээш удаа зөрчсөн бол; - Хуулиар хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан бол; - Энэхүү гэрээний 2.1.8 дүгээр заалтад тухайлан хариуцуулсан үүрэг, хариуцлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд. Найм. Хөдөлмөрийн гэрээний нэмэгдэл нөхцөл8.1 Ажлын тусгай хувцас, хэрэглэл, хамгаалах хэрэгслийн нэр төрөл, эдэлгээний хугацаа:  Морь: ажиллаж байх хугацаандаа ашиглана.  Эмээл: ажиллаж байх хугацаандаа ашиглана.  Хамгаалалтын хувцас: 6 сар ашиглана.8.2 Энэхүү гэрээт хугацаанд өвчтэй, чөлөөтэй байсны улмаас сул зогссон хугацаагажилласан хугацаанд тооцохгүй.8.3 Энэхүү гэрээт хугацаанд ажилтны өөрий буруутай үйл ажиллагааны улмаас сулзогссон хугацааг ажилласан хугацаанд тооцохгүй бөгөөд ажилтан тухайн хугацаагаарнөхөн ажилласны дараа гэрээгээр ажиллах хугацаа дуусна.8.4 Кэмпэд байрлах хугацаанд өдрийн гурван хоолоор хангана.8.5 Үйлчлүүлэгчдээс үйлчилгээний талаар сард 2 удаа гомдол мэдүүлсэн тохиолдолдсарын цалингийн 10 хувиар торгоно. Ес. Бусад зүйл9.1 Гэрээ нь талуудын хооронд үүссэн хөдөлмөрийн бүх харилцааг тодорхойлж,зохицуулах бөгөөд энэхүү гэрээ байгуулагдсанаар өмнө нь бичгээр болон амаартохиролцож хийсэн бүх гэрээ, хэлцэл хүчингүй болно.9.2 Гэрээний заалт Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн заалттай зөрчилдвөл талууд хуультогтоомжийн заалтыг баримтлах бөгөөд энэхүү гэрээнд заагдаагүй бусад харилцаа үүсвэл
  5. 5. Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хууль, Хөдөлмөрийн дотоод журам, эрх зүйн бусад акт, хууль тогтоомжоор уг харилцааг зохицуулна. 9.3 Гэрээнд талууд гарын үсэг зурсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж, гэрээнд заасан хугацаанд үйлчилнэ. 9.4 Талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд зөвхөн бичгээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бөгөөд энэ тохиолдолд талууд тэгш эрх эдэлнэ. Оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг гэрээнд хавсаргаснаар нэмэлт, өөрчлөлт нь энэхүү гэрээний нэгэн адил хүчинтэй байх бөгөөд гэрээний салшгүй хэсэг болно. 9.5 Гэрээг 3 хувь үйлдэж, ажил олгогч, ажилтан тус бүр нэг хувийг хадгалж, ерөнхий нягтлан бодогчид нэг хувийг хүргүүлнэ. Хувь бүр ажид хүчинтэй. ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭЭР БАЙГУУЛСАН:Ажил олгогч: Ажилтан:Хаяг.__________________________ Хаяг._________________________________________________________ ______________________________________________________________ _______________________________Утас:___________________________ Утас:___________________________Гарын үсэг: _____________________ Гарын үсэг: _____________________ /Тамга, тэмдэг/ /Тамга, тэмдэг/

×