Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oscar van Angeren - Zanders seminar pensioenfondsen, 7 februari 2013

1,589 views

Published on

Oscar van Angeren voor het Zanders seminar pensioenfondsen gehouden op 7 februari 2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oscar van Angeren - Zanders seminar pensioenfondsen, 7 februari 2013

 1. 1. ZANDERS SEMINAR PENSIOENFONDSENRISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Door: Oscar van Angeren 7 Februari 2013
 2. 2. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER I. “Regulatory framework” en II. Algemene contractuele aspecten7 februari 2013 1
 3. 3. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER I. “Regulatory framework” Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw. Deskundigheid, onder meer aangaande beleggingen: artikel 105 Pw en 30 BuPw. Prudent-person-regel ten aanzien van beleggingen: artikel 135 Pw en 13 BFTK. Bedrijfsvoering (risicobeheersing / “in control” zijn en integriteit): artikel 143 Pw en 18-22 BFTK. Beleggen in beleggingsinstellingen: DNB Beleidsregel alternatieve beleggingen (1 aug. 2007, nr. Juza/2007/01410/IH). Wft en daarop gebaseerde wet- en regelgeving.7 februari 2013 2
 4. 4. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEERTwee recente brieven van DNB inzake uitbestedingvermogensbeheer: (i) 17 oktober 2012 aan ongeveer 40 pensioenfondsen; (ii) 16 januari 2013 aan groot deel pensioensector. 7 februari 2013 3
 5. 5. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Uitbestedingsregels pensioenfondsen (1) Wat is uitbesteding? Het moet gaan om werkzaamheden die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van het bedrijf of om wezenlijke bedrijfsprocessen. Vermogensbeheer valt hieronder. Wettelijk voorgeschreven minimum regels. Zie brieven DNB. Discussie omtrent custody contracten. Het (deels) laten uitvoeren van administratie is in het verleden door PVK aangemerkt als uitbesteding (“oud” besluit PVK “Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen”). Bepaalde taken niet uitbesteden, onder meer vaststellen beleid en verantwoording beleid. Pensioenfonds blijft eindverantwoordelijk voor de uitbesteding.7 februari 2013 4
 6. 6. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Uitbestedingsregels pensioenfondsen (2) Schriftelijke overeenkomst met verplichte bepalingen onder meer omtrent:  omschrijving taken die worden uitbesteed aan vermogensbeheerder;  verplichting vermogensbeheerder informatie ter beschikking te stellen indien toezichthouder hierom verzoekt;  beëindiging en goede transitie na beëindiging;  mogelijkheid pensioenfonds te allen tijde wijzigingen aan te brengen in uitvoering werkzaamheden;  onderzoek door toezichthouders ter plaatse bij vermogensbeheerder7 februari 2013 5
 7. 7. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Deskundigheid / Prudent Beleggingsbeleid / Risicobeheersing Investment Guidelines, restricties, aandacht voor “passive breaches”. Heldere taakomschrijving vermogensbeheerder. Eisen aan beleggen in beleggingsinstellingen. Zie brieven DNB: “look through beginsel”. Verandering “fiduciair”-vermogensbeheer in “samenwerkingsvormen” / “integraal” vermogensbeheer. Toenemende behoefte aan assistentie risicobeheer en advisering omtrent strategisch beleggingsbeleid, beleggingsplan, crisisplannen, overlay management, ALM-studies, transitie etc.. Heldere afspraken over derivatenbeleggingen en securities lending (collateral management).7 februari 2013 6
 8. 8. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER “In Control” (1)Volledige zeggenschap goederen die tot de portefeuillebehoren.Mogelijkheid te allen tijde goederen aan mandaat teonttrekken.Heldere afspraken omtrent bewaarstructuur / custodian.Rapportage onder meer uit hoofde van Service LevelAgreement.Volledig inzicht in beleggingen via fondsen, in het bijzonder“In-House Funds”.7 februari 2013 7
 9. 9. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER “In Control” (2)Voorafgaande toestemming pensioenfonds voor onder meer: aanstellen/ontslag andere vermogensbeheerders indien relevant; beleggingen in beleggingsinstellingen; onderuitbesteding aan derden; uitoefenen van stemrecht.7 februari 2013 8
 10. 10. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER “In Control” (3) Nederlands recht. Nederlandse rechter/arbiter.7 februari 2013 9
 11. 11. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER DNB Beleidsregel alternatieve beleggingen Uitgangspunten voor beleggingen door pensioenfondsen in minder liquide / transparante beleggingsinstellingen zoals private equity fondsen, vastgoedfondsen, hedge funds en “funds of funds”. Zorgvuldige commerciële, fiscale en juridische due diligence. Separate beoordeling contractsvoorwaarden beleggingsinstellingen. Monitoring beleggingsinstellingen. Waarborgen voor beperkte aansprakelijkheid. Apart artikel in vermogensbeheerovereenkomst omtrent beleggingen in beleggingsinstellingen.7 februari 2013 10
 12. 12. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER II. Algemene contractuele aspecten  Benoeming (o.a. volmacht) en wijze van dienstverlening.  Garantie moedermaatschappij vermogensbeheerder.  Aansprakelijkheid en vrijwaring.  ESG factoren.  Duur en beëindiging.  Geheimhouding.  Fees.  Fiscale aspecten.  Garanties.  Toepasselijk recht en rechter.7 februari 2013 11
 13. 13. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Aansprakelijkheid en vrijwaring Aansprakelijkheid: - wanneer?; - voor welke schade?; - ook voor “active” / “passive” breach of Investment Guidelines? Aansprakelijkheid voor derden aan wie wordt (onder)uitbesteed. “Cap” op aansprakelijkheid, verzekerde som of terugbetaling fees. Vrijwaring. Zie brieven DNB.7 februari 2013 12
 14. 14. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Duur en beëindiging Bepaalde of onbepaalde tijd. Redelijke opzegtermijn voor beide partijen. Onmiddellijke opzegging in bepaalde omstandigheden. Afspraken over periode na opzegging; uitbestedingsregels spelen hier weer een rol. Zie brieven DNB.7 februari 2013 13
 15. 15. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER Actiepunten pensioenfondsen: (i) inventarisatie vermogensbeheer- en andere uitbestedingscontracten; (ii) update dergelijke contracten.7 februari 2013 14
 16. 16. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEER VRAGEN?7 februari 2013 15
 17. 17. RISICO’S BIJ UITBESTEDING VAN VERMOGENSBEHEEROscar van AngerenOscar van Angeren geeft leiding aan de Investment Management praktijkgroep van HouthoffBuruma en werkt vanuit kantoor Londen en kantoor Amsterdam. Oscar houdt zich onder meerbezig met het opzetten van beleggingsinstellingen, waaronder private equity fondsen, hedgefunds, vastgoedfondsen, retailfondsen (UCITS en non-UCITS) en funds of funds.Voorts adviseert Oscar vermogensbeheerders, pensioenfondsen en andere institutionelebeleggers over onder meer discretionair en fiduciair/integraal vermogensbeheer, asset poolingen toezichtwet- en regelgeving op het gebied van (collectief) vermogensbeheer. Oscar adviseertook regelmatig over kapitaalmarkttransacties waarbij beleggingsinstellingen en/ofvermogensbeheerders zijn betrokken.Oscar publiceert en doceert frequent over diverse onderwerpen op het gebied vanvermogensbeheer en is actief betrokken bij Holland Financial Centre. Oscar van Angeren Partner, Investment Management T NL +31 (0)20 605 6539 T UK +44 (0)20 7422 5041 o.van.angeren@houthoff.com

×