Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Niet-financiële risico’s
Pensioenfondsen
Iris Sluiter
DNB – Afdelingshoofd Pensioenbestuur en organisatie
Seminar Risicoma...
Waar gaat dit over?
Financieel risico,
zoals marktrisico,
renterisico,
liquidiateitsrisico etc
Niet-financieel
risico, zoa...
Wat komt aan de orde …
Meer aandacht voor niet-financiële risico’s
bij pensioenfondsen …
• Waarom?
• Wat zijn die risico’s...
…en wat nog meer
Pensioenfondsbestuur
Intern toezicht
Extern toezicht
Adviseurs
Waarom meer aandacht voor niet-financiële risico’s?
Wat zijn die niet-financiële risico’s?
Pensionfund governance
 Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Modellen
– Paritai...
Wat zijn die niet-financiële risico’s?
Evenwichtige
besluitvorming
Verantwoordelijk
bestuur
Governance
Stakeholders
Evenwi...
Wat zijn die niet-financiële risico’s?
Evenwichtige besluitvorming:
voor beheersing risico op integriteitschending
Signale...
Watzijn die niet-financiële risico’s?
Uitbestedings
-beleid
(1)
Keuze van
uitvoerder
(PUO)
(2)
Governance
uitbesteding
(3)...
Watzijn die niet-financiële risico’s?
Wat vragen we? Fase 1: uitbestedingsbeleid
• Uitbestedingsbeleid met wat wel en wat ...
Wat zijn de financiële risico's?
Uitbesteden aan wie?
Fase 2: keuze uitvoerder
Wat vragen we?
• Een grondig en objectief s...
Watzijn die niet-financiële risico’s?
Wat vragen we? Fase 3: governance
• Bestuur neemt verantwoordelijkheid voor
uitbeste...
Watzijn die niet-financiële risico’s?
Wat vragen we? Fase 4: monitoring
• Beheerste bedrijfsvoering, ook van uitbestede pr...
Wat zijn die niet-financiële risico’s?
Wat vragen we? Fase 5: evaluatie
- Periodieke evaluatie van de uitbestedingsrelatie...
Hoe geven we meer aandacht aan niet-financiële risico’s?
DNB
• Risico gebaseerd toezicht;
– macroprudentiële analyse wordt...
Afsluiting
Dank voor uw aandacht,
zijn er nog vragen?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zanders seminar pensioenfondsen - Iris Sluiter

566 views

Published on

Zanders seminar pensioenfondsen 2014. Presentatie Iris Sluiter van De Nederlandsche Bank.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zanders seminar pensioenfondsen - Iris Sluiter

 1. 1. Niet-financiële risico’s Pensioenfondsen Iris Sluiter DNB – Afdelingshoofd Pensioenbestuur en organisatie Seminar Risicomanagement voor Pensioenfondsen “FOCUS! Op de toekomst” Zanders, 27 maart 2014
 2. 2. Waar gaat dit over? Financieel risico, zoals marktrisico, renterisico, liquidiateitsrisico etc Niet-financieel risico, zoals schending integriteit & PFG Niet- financieel risico, zoals operationeel risico Risico’s voor pensioenfondsen
 3. 3. Wat komt aan de orde … Meer aandacht voor niet-financiële risico’s bij pensioenfondsen … • Waarom? • Wat zijn die risico’s? • Hoe gaan we dat doen?
 4. 4. …en wat nog meer Pensioenfondsbestuur Intern toezicht Extern toezicht Adviseurs
 5. 5. Waarom meer aandacht voor niet-financiële risico’s?
 6. 6. Wat zijn die niet-financiële risico’s? Pensionfund governance  Wet versterking bestuur pensioenfondsen Modellen – Paritair – Onafhankelijk – Gemengd (3x) Mensen – Geschiktheid – Onafhankelijkheid – Beloningen – Tijdsbeslag Medezeggenschap – Medezeggenschap pensioengerechtigden – Medezeggenschap bij essentiële besluiten  Stroomlijnen organen  Versterken geschiktheid en intern toezicht  Adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers Stand van zaken Implementatie Wvbp • Besluitvormingsproces bij psf rond implementatie is verbeterd • Meeste psf verwachten tijdig klaar te zijn, maar meeste stukken/toetsingen moeten nog worden voorgelegd aan DNB
 7. 7. Wat zijn die niet-financiële risico’s? Evenwichtige besluitvorming Verantwoordelijk bestuur Governance Stakeholders Evenwichtige belangen- vertegenwoordiging Normenkader Compliance Risico’s Risicomanagement Gedrag en cultuur: Verantwoordelijkheid nemen door consistent en evenwichtig handelen - bespreekbaarheid -transparantie -voorbeeldgedrag -uitvoerbare besluiten -handhaving
 8. 8. Wat zijn die niet-financiële risico’s? Evenwichtige besluitvorming: voor beheersing risico op integriteitschending Signalen duiden op: • laag risicobewustzijn • nauwelijks systematische risicoanalyse, beleidsvorming, uitvoering en monitoring • te weinig bescherming tegen verminderde prestaties vanwege belangenverstrengeling
 9. 9. Watzijn die niet-financiële risico’s? Uitbestedings -beleid (1) Keuze van uitvoerder (PUO) (2) Governance uitbesteding (3) Monitoring uitbesteding (4) Evaluatie uitbesteding (5) Evenwichtige besluitvorming: basisprincipes bij uitbesteding voor beheersing operationele risico’s
 10. 10. Watzijn die niet-financiële risico’s? Wat vragen we? Fase 1: uitbestedingsbeleid • Uitbestedingsbeleid met wat wel en wat niet wordt uitbesteed, alsmede op hoofdlijnen de voorwaarden voor uitbesteding en de criteria die gesteld worden aan uitvoerders • Risico-analyse als onderdeel van beleidsvorming en selectieproces uitvoerder Wat zien we? In self-assessment onderzoek naar risico’s bij uitbesteding pensioenadministratie: 1 2 3 4 5
 11. 11. Wat zijn de financiële risico's? Uitbesteden aan wie? Fase 2: keuze uitvoerder Wat vragen we? • Een grondig en objectief selectieproces waarbij op basis van vastgestelde beleidscriteria een geschikte uitvoeringsorganisatie wordt geselecteerd • Evenwichtige belangenafweging voor de verschillende groepen stakeholders per uitvoerder • Regievoering bij het pensioenfondsbestuur Wat zien we? • Uitbesteding is kenmerkend voor de pensioensector; • Steeds minder en steeds grotere uitvoeringsorganisaties dus beperkte ‘keuze’; • Beperkte mate van ‘countervailing power’ of tegenmacht van pensioenfonds ten opzichte van de pensioenuitvoeringsorganisatie wordt door veel pensioenfondsen gezien als risico: met name bij klein pensioenfonds en grote uitvoeringsorganisatie 1 2 3 4 5 Kernboodschap: Goede governance, integraal risicomanagement en het doorlopen van de uitbestedingscyclus zijn essentieel voor welslagen uitbesteding  uitbesteding ‘in control’
 12. 12. Watzijn die niet-financiële risico’s? Wat vragen we? Fase 3: governance • Bestuur neemt verantwoordelijkheid voor uitbesteding en voert de regie • Weloverwogen besluitvorming en monitoring bijvoorbeeld d.m.v. “bestuurslid uitbesteding” • Deskundigheid • Aandacht voor risicomanagement bij uitbesteding Wat zien we? • Geen vastlegging bij uitbesteding, dus geen verantwoordingsmogelijkheid aan stakeholders • Geen / weinig risicomanagement bij uitbesteding: niet ‘integraal’ en niet voorafgaand aan uitbesteding • Deskundigheid niet altijd op gewenste niveau; • Maar soms ook: volledige vastlegging van randvoorwaarden, uitgebreide beschrijving van uitbestede processen en deskundigheidseisen én nadruk op eindverantwoordelijkheid van het bestuur vastgelegd in de ABTN 1 2 3 4 5
 13. 13. Watzijn die niet-financiële risico’s? Wat vragen we? Fase 4: monitoring • Beheerste bedrijfsvoering, ook van uitbestede processen; • Relatie tussen beleid (risk appetite), normstelling in contract en service levels en periodieke beoordeling van prestaties van de uitvoerder door het bestuur; • Transparant en prudent beloningsbeleid Wat zien we? • Te weinig aandacht voor de juridische vormgeving van de uitbestedingsovereenkomst en het vastleggen van prestatiemanagement, waardoor de slagkracht van het bestuur in het geding komt; • Onvoldoende relatie tussen beleid en prestatiemanagement. KPI’s vaak alleen kwantitatief, niet kwalitatief en onvoldoende SMART; • Verantwoording veelal op basis van ‘accountantsrapportages’ als ISAE 3402, geen managementrapportages • Maar soms ook: – AO/IC controles bij uitvoerder worden in opdracht van pensioenfondsen periodiek beoordeeld door accountant, of zelfs eigen audits door fonds. – Periodieke rapportage van KPI’s gevolgd door analyse, evaluatie en waar nodig aanpassing ervan op basis van de wensen en/of eisen van het pensioenfonds. 1 2 3 4 5
 14. 14. Wat zijn die niet-financiële risico’s? Wat vragen we? Fase 5: evaluatie - Periodieke evaluatie van de uitbestedingsrelatie(s) via gestructureerd en geformaliseerd proces; - Periodieke evaluatie van het uitbestedingsbeleid van het fonds, inclusief de review van de business case van uitbesteding Wat zien we? - Veelal geen uitbestedingsbeleid (42%) dus ook geen evaluatie van beleid; - Evaluatie van beleid en uitbestedingsrelaties veelal ad hoc en niet via gestructureerd, gedocumenteerd proces, incl. stakeholdertevredenheidonderzoek etc.; - Beëindigen van de relatie wordt niet als reële optie gezien; - Evaluatie leidt niet vaak tot aanpassing van contract of beleid. Redenen om te evalueren: - Om uitbestedingsrelatie(s) te verbeteren; - Om te leren voor toekomstige uitbestedingsrelaties. 1 2 3 4 5
 15. 15. Hoe geven we meer aandacht aan niet-financiële risico’s? DNB • Risico gebaseerd toezicht; – macroprudentiële analyse wordt betrokken bij microprudentieel toezicht – meer aandacht voor niet-financiële risico’s, zie ook Visie op Toezicht 2014-2018 – toezichtaanpak: van analyse naar actie, brede benchmarks, diepgravende onderzoeken • Thema’s pensioentoezicht – houdbaarheid bedrijfsmodel (toekomstbestendigheid) – liquiditeit en beheersing renterisico en marktrisico – nieuwe wet- en regelgeving: Wvbp, Ftk, Emir – belangenverstrengeling • Meer transparantie in het toezicht Pensioenfondsen • Versterking PFG, aanpassing FTK? • Bezinning toekomstbestendigheid • Nieuwe vormen voor de pensioeninstelling
 16. 16. Afsluiting Dank voor uw aandacht, zijn er nog vragen?

×