Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flex Bv

505 views

Published on

Korte uitleg over de invoering van de Flex BV

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flex Bv

 1. 1. Flex BV Mr. J elger de Kroon Duret De Kroon Notarissen Eekwal 1 4-1 6 Zwolle 038-421 5876 Netwerk Notarissen / 1
 2. 2. Inleiding• ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ ofwel de Flex BV!• Inwerkingtreding 1 oktober 201 2• V ersterking Europese concurrentiepositie Netwerk Notarissen / 2
 3. 3. Kern van de aanpassingen• Afschaffen van minimum kapitaal• Geen bank- en accountantsverklaring vooraf• Controle achteraf bij uitkering van winst en/ reserves of• Regels van kapitaalbescherming wij zigen• Verschillende soorten aandelen zij mogelij n k• Regels over benoeming bestuur en toezichthouders wijzigen Netwerk Notarissen / 3
 4. 4. Afschaffing minimum kapitaal (1)• Meest in het oog springend• Oude regels van kapitaalsbescherming waren niet effectief en konden eenvoudig worden omzeild• Het ‘garantievermogen’ van minimaal € 1 8.000,00 verdwijnt• Accent op verantwoordelij kheid van bestuur bij winstuitkering ten opzichte van schuldeisers Netwerk Notarissen / 4
 5. 5. Afschaffing minimum kapitaal (2)• Geen bankverklaring bij oprichting meer nodig• Geen accountantsverklaring meer nodig bij inbreng in natura (wel inbrengbeschrij ving)• NB: eerder is al afgeschaft het toezicht door het Ministerie van Justitie Netwerk Notarissen / 5
 6. 6. Uitkering aan aandeelhouders (1) Bescherming van crediteuren bij uitkering van winst Besluit tot uitkering van winst kan alleen als het eigen vermogen groter is dan de wettelij of statutaire ke reserves Aandeelhouders besluiten over winstuitkering maar directie heeft vetorecht Vetorecht als directie weet of redelij kerwij kan weten dat s door de winstuitkering schuldeisers niet meer betaald kunnen worden Netwerk Notarissen / 6
 7. 7. Uitkering aan aandeelhouders (2) Aansprakelijkheid van directie als: De vennootschap na winstuitkering niet meer in staat is aan haar opeisbare verplichtingen te voldoen! Directie j egens de vennootschap hoofdelij verbonden voor het k tekort dat door de uitkering is ontstaan, voorzover: De directie ten tij van de uitkering wist of redelij de kerwij ze behoorde te voorzien dat deze situatie zich voor zou doen De aansprakelijkheidsregeling geldt ook voor de aandeelhouders tot het bedrag van de winstuitkering Netwerk Notarissen / 7
 8. 8. Kapitaalbescherming• Bij inkoop en intrekking van aandelen gelden regels van minimum kapitaal niet meer• Aansprakelijkheidsregeling van toepassing• Verbod op financiele steun door de BV bij verkrij ging van haar aandelen vervalt Netwerk Notarissen / 8
 9. 9. Soorten aandelen Statuten zijn nu voor een groot deel vrij in te richten met betrekking tot de aandeelhoudersrechten Vooral belangrijk voor BV’s met meerdere aandeelhouders Stemrechtloze aandelen zijn mogelijk maar aandeelhouder heeft wel recht AVA bij te wonen en daarin het woord te voeren Winstrechtloze aandelen zijn ook mogelijk Combinatie van winstrechtloze en stemrechtloze aandelen is niet mogelijk Netwerk Notarissen / 9
 10. 10. Benoeming directie Hoofdregel is besluit door aandeelhouders gezamenlijk Nu mogelijkheid om de bevoegdheid tot benoeming of ontslag van een bestuurder rechtstreeks toe te kennen aan aandeelhouders van een bepaalde soort Iedere stemgerechtigde aandeelhouder moet kunnen meestemmen over de benoeming van tenminste 1 bestuurder Netwerk Notarissen / 1 0
 11. 11. Overgangsrecht en praktische zaken De flexbv is geen nieuwe rechtsvorm Alle bestaande BV’s kunnen gebruik maken van de nieuwe regels Geen verplichte statutenwijziging, bestaande statuten blijven gelden Alle bestaande statuten moeten daarom worden gecontroleerd! Bestaande statuten zijn vaak gebaseerd op oude wet en kunnen onbedoelde gevolgen hebben Netwerk Notarissen / 1 1
 12. 12. Mogelijke redenen voor statutenwijziging: Het op maat maken van de afspraken tussen aandeelhouders Aanpassing van minimum kapitaal Aanpassing van de oproepingsregels voor de vergadering van aandeelhouders Aanpassing regels financiële steunverlening bij aankoop aandelen in vennootschap Verplichte opname belet- en ontstentenis regels voor commissarissen Netwerk Notarissen / 1 2
 13. 13. Vragen?U kunt altij contact met ons opnemen dDuret De Kroon NotarissenEekwal 1 4-1 6, Zwolle038-421 5876info@ duretdekroon.nlwww.duretdekroon.nl Netwerk Notarissen / 1 3

×