SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
1. Οδοντίατρος, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
2. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
3. Διευθυντής Ορθοδοντικού Τμήματος, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Μέλος Ακαδημαϊκού
Προσωπικού, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Βέρνης
4. Καθηγητής και Διευθυντής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Αξιολόγηση της δύναμης δεσμού μεταξύ της άμεσης και
έμμεσης συγκόλλησης των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών:
Μια συστηματική ανασκόπηση
Φαναροπούλου Θ.1, Καλημέρη Ε.1, Παπαδημητρίου Α.2, Κλούκος Δ.3, Παπαδόπουλος Μ.Α.4
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
• Αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημοσιευμένης και αδημοσίευτης βιβλιογραφίας (MEDLINE,
EMBASE, Trials Register του Cochrane Oral Health Group και CENTRAL) και επιπλέον χειροκίνητη αναζήτηση
των προς επιλογή μελετών.
• Δύο συγγραφείς πραγματοποίησαν εξαγωγή δεδομένων ανεξάρτητα και εις διπλούν χρησιμοποιώντας
φόρμες συλλογής δεδομένων.
• Έλεγχος του κινδύνου μεροληψίας: Cochrane RoB 2.0 για τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCT) και
ROBINS-I για τις μη τυχαιοποιημένες.
ΣΚΟΠΟΣ
Αξιολόγηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαφορά της
δύναμης δεσμού των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών με
την τεχνική της άμεσης και έμμεσης συγκόλλησης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Η τεχνική έμμεσης συγκόλλησης περιγράφεται ως
πιο πλεονεκτική σε σύγκριση με την άμεση.
• Σε ιδανικές καταστάσεις, η ισχύς του δεσμού άμεσης
και έμμεσης συγκόλλησης φαίνεται να είναι
παρόμοια.
• Κλινικά, η έμμεση τεχνική είναι πιο ευαίσθητη σε
εξωτερικούς παράγοντες (περισσότερα
αποκολλημένα αγκύλια) με τη βιβλιογραφία να
περιέχει κατά κύριο λόγο in vitro μελέτες.
Flow Diagram of Study Selection
Studies included in
qualitative synthesis
(n = 12)
Articles excluded from full-text
reading (n = 10)
Citations excluded by title, mainly as
irrelevant to study subject (n= 85)
Records identified through database searching (n = 123)
Records after duplicate
removal (n = 123)
Additional records identified through
other sources or hand-searching (n = 1)
Records screened
(n = 123)
Abstracts assessed for
eligibility (n = 38 )
Full-text articles assessed
for eligibility (n = 22 )
Articles excluded by abstract reading
(n= 16)
Studies included in quantitative
synthesis (n = 0)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Παρόλο που η ποιότητα των πρωτογενών μελετών που περιλήφθηκαν
διέφερε μεταξύ τους, υπάρχει σημαντική τεκμηρίωση στη σύγχρονη
βιβλιογραφία που υποδηλώνει ότι οι δύο εξεταζόμενες τεχνικές δεν
διαφέρουν ως προς την αντοχή του δεσμού που παράγεται μετά την
τοποθέτηση των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών.
• Αυτή η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας in vivo μελετών
υπογραμμίζει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την άμεση και
έμμεση δύναμη δεσμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 8 RCTs, 3
προοπτικές μελέτες και 1 συγχρονική μελέτη.
• Ο κίνδυνος μεροληψίας κυμαινόταν από χαμηλό σε υψηλό.
• Υπήρξε σημαντική συμφωνία μεταξύ των μελετών ότι η άμεση
συγκόλληση δε διέφερε από την έμμεση συγκόλληση όσον αφορά τη
δύναμη δεσμού των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών.
• Τα επιλεγμένα άρθρα είχαν διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά τον
σχεδιασμό της μελέτης, το μέγεθος του δείγματος και τα υλικά και
τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.
• Μόνοι οι μελέτες των Zachrisson12 και συν. (1978) και Czolgosz1 και
συν. (2020) βρήκαν διαφορά στην αστοχία δεσμού μεταξύ της
άμεσης και έμμεσης τεχνικής συγκόλλησης.
Study Failures SSD
Czolgosz1
2020
DB: 0 immediate
failures
IB: 14 failed , 5.1%
YES
Basheer2
2020
DB: 39/294 failed
IB: 47/290
NO
Atilla3
2019
DB: 38/500 failed, 7.6%
IB: 15/520, 2.88%
NOT
REPORTED
Demirovic4
2018
DB: 1.4% failed
IB: 1.7%
NO
Menini5
2014
DB:28/792 failed, 3.54%
IB: 26/456, 5.70%
NO
Vijayakumar6
2014
DB:27/256 failed, 10.5%
IB: 23/262, 8.8%
NO
Bozelli7
2013
DB:7/151 failed,
IB: 11/153
NO
Yildirim8
2018
DB: 7.14% failed
IB: 10.71%
NO
Deahl9
2007
DB: 1.17±3.62% failed
IB: 1.21%±3.81%
NO
Thiyagarajah10
2006
DB: 8//274 failed, 2.9%
IB: 6/279, 2.2%
NO
Aguirre11
1982
DB: 5 failed, 4.1%
IB: 4, 5.3%
(of 192 bonded in total)
NO
Zachrisson12
1978
DB: 6/243 failed, 2.5%
IB: 28/201, 13.9%
YES
DB: Direct Bonding= Άμεση Συγκόλληση
IB: Indirect Bonding= Έμμεση Συγκόλληση
SSD: Statistically Significant Difference= Στατιστικά
Σημαντική Διαφορά
References
1. Czolgosz, I., Cattaneo, P. M., & Cornelis, M. A. (2021). Computer-aided indirect bonding versus traditional direct bonding of orthodontic brackets:
bonding time, immediate bonding failures, and cost-minimization. A randomized controlled trial. European journal of orthodontics, 43(2), 144–151.
https://doi.org/10.1093/ejo/cjaa045
2. Basheer, Ahmed & Abu-Shahba, Ramadan & Helmi, Mohamed & Hussein, Farouk. (2020). A comparison of bracket
failure rate between direct and indirect bonding techniques: A prospective clinical study. Al-Azhar Journal of Dental Science. 23. 79-86.
https://doi.org/10.21608/ajdsm.2020.108468
3. Atilla, A. O., Ozturk, T., Eruz, M. M., & Yagci, A. (2020). A comparative assessment of orthodontic treatment outcomes using the quantitative
light-induced fluorescence (QLF) method between direct bonding and indirect bonding techniques in adolescents: a single-centre, single-blind
randomized controlled trial. European journal of orthodontics, 42(4), 441–453. https://doi.org/10.1093/ejo/cjz058
4. Demirovic, K., Slaj, M., Spalj, S., Slaj, M., & Kobaslija, S. (2018). Comparison of Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets Using Direct and
Indirect Bonding Methods in Vitro and in Vivo. Acta informatica medica : AIM : journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia &
Herzegovina : casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH, 26(2), 125–129. https://doi.org/10.5455/aim.2018.26.125-129
5. Menini, A., Cozzani, M., Sfondrini, M. F., Scribante, A., Cozzani, P., & Gandini, P. (2014). A 15-month evaluation of bond failures of orthodontic
brackets bonded with direct versus indirect bonding technique: a clinical trial. Progress in orthodontics, 15(1), 70. https://doi.org/10.1186/s40510-014-0070-9
6. Vijayakumar, R. K., Jagadeep, R., Ahamed, F., Kanna, A., & Suresh, K. (2014). How and why of orthodontic bond failures: An in vivo study.
Journal of pharmacy & bioallied sciences, 6(Suppl 1), S85–S89. https://doi.org/10.4103/0975-7406.137394
7. Bozelli, J. V., Bigliazzi, R., Barbosa, H. A., Ortolani, C. L., Bertoz, F. A., & Faltin Junior, K. (2013). Comparative study on direct and indirect bracket bonding techniques regarding
time length and bracket detachment. Dental press journal of orthodontics, 18(6), 51–57. https://doi.org/10.1590/s2176-94512013000600009
8. Yıldırım, K., & Saglam-Aydinatay, B. (2018). Comparative assessment of treatment efficacy and adverse effects during nonextraction orthodontic treatment of Class I malocclusion patients
with direct and indirect bonding: A parallel randomized clinical trial. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists,
its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 154(1), 26–34.e1. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2017.12.009
9. Deahl, S. T., Salome, N., Hatch, J. P., & Rugh, J. D. (2007). Practice-based comparison of direct and indirect bonding. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American
Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 132(6), 738–742. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.01.037
10. Thiyagarajah, S., Spary, D. J., & Rock, W. P. (2006). A clinical comparison of bracket bond failures in association with direct and indirect bonding.
Journal of orthodontics, 33(3), 198–204. https://doi.org/10.1179/146531205225021615
11. Aguirre, M. J., King, G. J., & Waldron, J. M. (1982). Assessment of bracket placement and bond strength when comparing direct bonding to
indirect bonding techniques. American journal of orthodontics, 82(4), 269–276. https://doi.org/10.1016/0002-9416(82)90461-4
12. Zachrisson, B. U., & Brobakken, B. O. (1978). Clinical comparison of direct versus indirect bonding with different bracket types and adhesives.
American journal of orthodontics, 74(1), 62–78. https://doi.org/10.1016/0002-9416(78)90046-5

More Related Content

Similar to ε Poster φαναροπούλου

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Antonios Kountouris
 
Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017
Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017
Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017
Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 
Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 
koniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospitalkoniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospital
Paris Dardavillas
 
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Institute for the Study of Urologic Diseases
 
2nd Andrology Update 2016
2nd Andrology Update 20162nd Andrology Update 2016
μυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγιση
μυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγισημυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγιση
μυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγιση
amitsikaris
 

Similar to ε Poster φαναροπούλου (20)

Congenital Hand Deformities Teaching.pdf
Congenital Hand Deformities Teaching.pdfCongenital Hand Deformities Teaching.pdf
Congenital Hand Deformities Teaching.pdf
 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 
Teyxos 47
Teyxos 47Teyxos 47
Teyxos 47
 
Τεύχος 47
Τεύχος 47Τεύχος 47
Τεύχος 47
 
Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017
Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017
Τεύχος 48 | Μάϊος - Αύγουστος 2017
 
Νοσηλεία και Έρευνα Τεύχος 48
Νοσηλεία και Έρευνα Τεύχος 48Νοσηλεία και Έρευνα Τεύχος 48
Νοσηλεία και Έρευνα Τεύχος 48
 
Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Τεύχος 49 | Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
 
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_cleanSinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
Sinantisi ergasias iatrikiekpaideusiereuna_larisa_oct2015_kaldoudi_clean
 
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the PatientICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient
 
Digital Healthcare Quality Assurance
Digital Healthcare Quality AssuranceDigital Healthcare Quality Assurance
Digital Healthcare Quality Assurance
 
koniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospitalkoniosm_dardavillasp_hospital
koniosm_dardavillasp_hospital
 
Teuxos 56
Teuxos 56Teuxos 56
Teuxos 56
 
Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34
Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34
Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34
 
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
Οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό με ...
 
Νοσηλεία και Έρευνα-Τεύχος 52
Νοσηλεία και Έρευνα-Τεύχος 52Νοσηλεία και Έρευνα-Τεύχος 52
Νοσηλεία και Έρευνα-Τεύχος 52
 
Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
 Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
Κλινικές δεξιότητες στην Ανδρολογία - Andrology Update 2016 | Πρόγραμμα
 
Teyxos54
Teyxos54Teyxos54
Teyxos54
 
2nd Andrology Update 2016
2nd Andrology Update 20162nd Andrology Update 2016
2nd Andrology Update 2016
 
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
Βήμα Ασκληπιού 18(1) 2019
 
μυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγιση
μυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγισημυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγιση
μυοσκελετικες παθησεις νοσηλευτικου προσωπικου.μια συγχρονη προσεγγιση
 

More from SteliosSotiriadis2 (15)

Pp openbite final
Pp openbite finalPp openbite final
Pp openbite final
 
Pp digital final
Pp digital finalPp digital final
Pp digital final
 
Pp cleft final
Pp cleft finalPp cleft final
Pp cleft final
 
Poster 4
Poster 4Poster 4
Poster 4
 
Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.Artificial intelligence in orthodontics.
Artificial intelligence in orthodontics.
 
poster ten
poster tenposter ten
poster ten
 
poster nine
poster nineposter nine
poster nine
 
poster eight
poster eightposter eight
poster eight
 
poster seven
poster sevenposter seven
poster seven
 
poster six
poster sixposter six
poster six
 
poster five
poster fiveposter five
poster five
 
poster four
poster fourposter four
poster four
 
poster three
poster threeposter three
poster three
 
poster two
poster twoposter two
poster two
 
poster one
poster oneposter one
poster one
 

ε Poster φαναροπούλου

  • 1. 1. Οδοντίατρος, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα 2. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 3. Διευθυντής Ορθοδοντικού Τμήματος, Οδοντιατρικός τομέας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Τμήμα Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Βέρνης 4. Καθηγητής και Διευθυντής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αξιολόγηση της δύναμης δεσμού μεταξύ της άμεσης και έμμεσης συγκόλλησης των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών: Μια συστηματική ανασκόπηση Φαναροπούλου Θ.1, Καλημέρη Ε.1, Παπαδημητρίου Α.2, Κλούκος Δ.3, Παπαδόπουλος Μ.Α.4
  • 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ • Αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημοσιευμένης και αδημοσίευτης βιβλιογραφίας (MEDLINE, EMBASE, Trials Register του Cochrane Oral Health Group και CENTRAL) και επιπλέον χειροκίνητη αναζήτηση των προς επιλογή μελετών. • Δύο συγγραφείς πραγματοποίησαν εξαγωγή δεδομένων ανεξάρτητα και εις διπλούν χρησιμοποιώντας φόρμες συλλογής δεδομένων. • Έλεγχος του κινδύνου μεροληψίας: Cochrane RoB 2.0 για τις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (RCT) και ROBINS-I για τις μη τυχαιοποιημένες. ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη διαφορά της δύναμης δεσμού των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών με την τεχνική της άμεσης και έμμεσης συγκόλλησης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Η τεχνική έμμεσης συγκόλλησης περιγράφεται ως πιο πλεονεκτική σε σύγκριση με την άμεση. • Σε ιδανικές καταστάσεις, η ισχύς του δεσμού άμεσης και έμμεσης συγκόλλησης φαίνεται να είναι παρόμοια. • Κλινικά, η έμμεση τεχνική είναι πιο ευαίσθητη σε εξωτερικούς παράγοντες (περισσότερα αποκολλημένα αγκύλια) με τη βιβλιογραφία να περιέχει κατά κύριο λόγο in vitro μελέτες. Flow Diagram of Study Selection Studies included in qualitative synthesis (n = 12) Articles excluded from full-text reading (n = 10) Citations excluded by title, mainly as irrelevant to study subject (n= 85) Records identified through database searching (n = 123) Records after duplicate removal (n = 123) Additional records identified through other sources or hand-searching (n = 1) Records screened (n = 123) Abstracts assessed for eligibility (n = 38 ) Full-text articles assessed for eligibility (n = 22 ) Articles excluded by abstract reading (n= 16) Studies included in quantitative synthesis (n = 0)
  • 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ • Παρόλο που η ποιότητα των πρωτογενών μελετών που περιλήφθηκαν διέφερε μεταξύ τους, υπάρχει σημαντική τεκμηρίωση στη σύγχρονη βιβλιογραφία που υποδηλώνει ότι οι δύο εξεταζόμενες τεχνικές δεν διαφέρουν ως προς την αντοχή του δεσμού που παράγεται μετά την τοποθέτηση των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών. • Αυτή η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας in vivo μελετών υπογραμμίζει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την άμεση και έμμεση δύναμη δεσμού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 8 RCTs, 3 προοπτικές μελέτες και 1 συγχρονική μελέτη. • Ο κίνδυνος μεροληψίας κυμαινόταν από χαμηλό σε υψηλό. • Υπήρξε σημαντική συμφωνία μεταξύ των μελετών ότι η άμεση συγκόλληση δε διέφερε από την έμμεση συγκόλληση όσον αφορά τη δύναμη δεσμού των πάγιων ορθοδοντικών συσκευών. • Τα επιλεγμένα άρθρα είχαν διαφορές μεταξύ τους, όσον αφορά τον σχεδιασμό της μελέτης, το μέγεθος του δείγματος και τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. • Μόνοι οι μελέτες των Zachrisson12 και συν. (1978) και Czolgosz1 και συν. (2020) βρήκαν διαφορά στην αστοχία δεσμού μεταξύ της άμεσης και έμμεσης τεχνικής συγκόλλησης. Study Failures SSD Czolgosz1 2020 DB: 0 immediate failures IB: 14 failed , 5.1% YES Basheer2 2020 DB: 39/294 failed IB: 47/290 NO Atilla3 2019 DB: 38/500 failed, 7.6% IB: 15/520, 2.88% NOT REPORTED Demirovic4 2018 DB: 1.4% failed IB: 1.7% NO Menini5 2014 DB:28/792 failed, 3.54% IB: 26/456, 5.70% NO Vijayakumar6 2014 DB:27/256 failed, 10.5% IB: 23/262, 8.8% NO Bozelli7 2013 DB:7/151 failed, IB: 11/153 NO Yildirim8 2018 DB: 7.14% failed IB: 10.71% NO Deahl9 2007 DB: 1.17±3.62% failed IB: 1.21%±3.81% NO Thiyagarajah10 2006 DB: 8//274 failed, 2.9% IB: 6/279, 2.2% NO Aguirre11 1982 DB: 5 failed, 4.1% IB: 4, 5.3% (of 192 bonded in total) NO Zachrisson12 1978 DB: 6/243 failed, 2.5% IB: 28/201, 13.9% YES DB: Direct Bonding= Άμεση Συγκόλληση IB: Indirect Bonding= Έμμεση Συγκόλληση SSD: Statistically Significant Difference= Στατιστικά Σημαντική Διαφορά References 1. Czolgosz, I., Cattaneo, P. M., & Cornelis, M. A. (2021). Computer-aided indirect bonding versus traditional direct bonding of orthodontic brackets: bonding time, immediate bonding failures, and cost-minimization. A randomized controlled trial. European journal of orthodontics, 43(2), 144–151. https://doi.org/10.1093/ejo/cjaa045 2. Basheer, Ahmed & Abu-Shahba, Ramadan & Helmi, Mohamed & Hussein, Farouk. (2020). A comparison of bracket failure rate between direct and indirect bonding techniques: A prospective clinical study. Al-Azhar Journal of Dental Science. 23. 79-86. https://doi.org/10.21608/ajdsm.2020.108468 3. Atilla, A. O., Ozturk, T., Eruz, M. M., & Yagci, A. (2020). A comparative assessment of orthodontic treatment outcomes using the quantitative light-induced fluorescence (QLF) method between direct bonding and indirect bonding techniques in adolescents: a single-centre, single-blind randomized controlled trial. European journal of orthodontics, 42(4), 441–453. https://doi.org/10.1093/ejo/cjz058 4. Demirovic, K., Slaj, M., Spalj, S., Slaj, M., & Kobaslija, S. (2018). Comparison of Shear Bond Strength of Orthodontic Brackets Using Direct and Indirect Bonding Methods in Vitro and in Vivo. Acta informatica medica : AIM : journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia & Herzegovina : casopis Drustva za medicinsku informatiku BiH, 26(2), 125–129. https://doi.org/10.5455/aim.2018.26.125-129 5. Menini, A., Cozzani, M., Sfondrini, M. F., Scribante, A., Cozzani, P., & Gandini, P. (2014). A 15-month evaluation of bond failures of orthodontic brackets bonded with direct versus indirect bonding technique: a clinical trial. Progress in orthodontics, 15(1), 70. https://doi.org/10.1186/s40510-014-0070-9 6. Vijayakumar, R. K., Jagadeep, R., Ahamed, F., Kanna, A., & Suresh, K. (2014). How and why of orthodontic bond failures: An in vivo study. Journal of pharmacy & bioallied sciences, 6(Suppl 1), S85–S89. https://doi.org/10.4103/0975-7406.137394 7. Bozelli, J. V., Bigliazzi, R., Barbosa, H. A., Ortolani, C. L., Bertoz, F. A., & Faltin Junior, K. (2013). Comparative study on direct and indirect bracket bonding techniques regarding time length and bracket detachment. Dental press journal of orthodontics, 18(6), 51–57. https://doi.org/10.1590/s2176-94512013000600009 8. Yıldırım, K., & Saglam-Aydinatay, B. (2018). Comparative assessment of treatment efficacy and adverse effects during nonextraction orthodontic treatment of Class I malocclusion patients with direct and indirect bonding: A parallel randomized clinical trial. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 154(1), 26–34.e1. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2017.12.009 9. Deahl, S. T., Salome, N., Hatch, J. P., & Rugh, J. D. (2007). Practice-based comparison of direct and indirect bonding. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 132(6), 738–742. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.01.037 10. Thiyagarajah, S., Spary, D. J., & Rock, W. P. (2006). A clinical comparison of bracket bond failures in association with direct and indirect bonding. Journal of orthodontics, 33(3), 198–204. https://doi.org/10.1179/146531205225021615 11. Aguirre, M. J., King, G. J., & Waldron, J. M. (1982). Assessment of bracket placement and bond strength when comparing direct bonding to indirect bonding techniques. American journal of orthodontics, 82(4), 269–276. https://doi.org/10.1016/0002-9416(82)90461-4 12. Zachrisson, B. U., & Brobakken, B. O. (1978). Clinical comparison of direct versus indirect bonding with different bracket types and adhesives. American journal of orthodontics, 74(1), 62–78. https://doi.org/10.1016/0002-9416(78)90046-5