SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Νέες Τεχνολογίες στην Ιατρική Εκπαίδευση
Ελένη Καλδούδη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
kaldoudi@med.duth.gr
Συνάντηση Εργασίας
Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα στον 21ο Αιώνα
Λάρισα, 9-11 Οκτωβρίου 2014
?
ιατρική
εκπαίδευση
ιατρική εκπαίδευση: τάσεις & προκλήσεις
 ραγδαία και συνεχής παραγωγή νέας γνώσης
στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες
 διάδοση ‘νέων’ εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας
(ενεργός συμμετοχική μάθηση, με βάση το πρόβλημα, …)
 μεγάλη εξειδίκευση στη γνώση, στα εργαλεία
στους ερευνητές και στους εκπαιδευτές
 απαίτηση για συνεχή εκπαίδευση
έξω και πέρα από το πανεπιστήμιο
νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση
 γενικότερη εξέλιξη της εκπαίδευσης
από “διδασκαλία” στη “μάθηση”
 ενεργός υποστήριξη και χρηματοδότηση
σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
 από την κοινωνία της πληροφορίας (μαζική αναζήτηση πληροφορίας),
στην κοινωνία της γνώσης (γνωστική πρόοδος και προσωπική συμμετοχή)
 European Council, Brussels 2008
5η ελευθερία = διακίνηση γνώσης
(+ανθρώπου, κεφαλαίων, υπηρεσιών, αγαθών)
e.g. Lin et al (2001) – (EC 2000), EC (2008)
τεχνολογία στην ιατρική εκπαίδευση
 1η γενιά
 πολυμεσικές εφαρμογές
 μεμονωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό
 2η γενιά
 κλασικό εκπαιδευτικό υλικό/διαδικασία παραδίδεται μέσα από
το δίκτυο (διαδίκτυο) σε απομακρυσμένους φοιτητές
 3η γενιά
 το διαδίκτυο, και κυρίως ο ιστός (web), αποτελεί το μέσο για τη
δημιουργία συνεργατικών, συμμετοχικών,
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εμπειριών
η προσπάθειά μας…
να υποστηρίξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία
με συνέχεια στο χρόνο και τον χώρο
 πρόσβαση στην εξειδικευμένη καθοδήγηση
 πρόσβαση σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό
 συνεργασία & συμμετοχή
για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους
μέσα από το διαδίκτυο
 συμμετοχικό  web 2.0
 σημασιολογικό  web 3.0
μερικά αποτελέσματα
 ηλεκτρονικός μαυροπίνακας
 από 2004
 σήμερα: 71 προπτυχιακά, 2 ΜΠΣ, 8 σεμινάρια, κλπ
 δικτύωση με αντίστοιχα συστήματα άλλων
ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων
 τεχνολογίες για διασύνδεση με
πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου
 υποστήριξη διδασκαλίας με
βάση το πρόβλημα (PBL) στο διαδίκτυο
 MetaMorphosis+:
ανταλλαγή και αναπροσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού
συντονισμένη προσπάθεια …
 στα πλαίσια του Γραφείου Ιατρικής Εκπαίδευσης
 ίδρυση 2004, συντονιστής καθ. Β. Βαργεμέζης
 σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια από Ελλάδα και Ευρώπη
 Aγγλία: Open Univ., Bedfordshire Univ., Univ. of Coventry, Univ. of London
 Λιθουανία: Kaunas Univ., Vilnius Univ. Hospital
 Γερμανία: Leibniz Univ. Hannover
 Φιλανδία: Univ. of Helsinki
 Γαλλία: Univ. of Nice
 Ρουμανία: Univ. of Cluj-Napoca
 Βουλγαρία: Univ. Plovdiv
 Κύπρος: Παν. Κύπρου
 Iταλία: Univ. of Catania & Naples
σχετικές δημοσιεύσεις
 4 κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους
 8 άρθρα σε διεθνή περιοδικά
 4 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά
 33 πλήρη άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων
 5 περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων
ανταγωνιστική χρηματοδοτούμενη έρευνα
 CARRE: Personalized Patient Empowerment and Shared Decision
Support for Cardiorenal Disease and Comorbidities, FP7-ICT, EU,
3.200.000 € (2013-2016)
 mEducator: Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical
Education, eContentplus, ΕU, 4.500.000€ (2009-2012)
 WideMEDnet: A Mediterranean network for Higher and Continuing
Medical Education Resources, INTERREG IΙΙ, EU, 481.000€ (2008)
 IntraMEDnet: A Mediterranean Research and Higher Education
Intranet in Medical and Biological Sciences, ΙNTERREG III, EU,
1.200.000€ (2006-2008)
 Αναμόρφωση ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 400.000€
(2003-2008)
CARRE
cardiorenal comorbidity management
via empowerment and
shared informed decision
‘εκπαίδευση’ του ασθενή
ενδυνάμωση του ασθενή
FP7-ICT-2013-611140
consortium: 6 partners
4 EU countries
duration: Nov 2013 – Oct 2016
budget: 3.210.470€
Coordinator: E. Kaldoudi (DUTH)
Dr. D. O‘ Donoghue,
UK's National Clinical Director for Kidney Care (2008):
“We can count the cost of kidney disease in financial terms,
but the impact on the lives of patients as a result of late identification
and diagnosis is incalculable.
In the UK, dialysis alone accounts for 2% of the total
NHS budget (=150 billion €) and this is projected to double over the
next five years.
In comparison, the cost of implementing CKD
prevention strategies can be modest”.
http://www.medicalnewstoday.com/releases/99428.php
The Lancet, Editorial, 379(9827): 1677, 2012
Patient Empowerment – who empowers whom?
η σημερινή έρευνα έχει δείξει ότι
για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τη βελτίωση της υγείας
είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ικανότητα του ασθενή
 να καταλαβαίνει την κατάσταση της υγείας του
 να μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος την ασθένειά του
 να μπορεί να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται με τη γιατρό του
 να χρησιμοποιεί βέλτιστα τις παροχές του συστήματος υγείας
ενδυνάμωση των ασθενών
European Network for Patient Empowerment (ENOPE, 2014)
ορισμός για τον ενδυναμωμένο ασθενή
 κατανοεί την κατάσταση της υγείας του
 μπορεί να συναποφασίσει με το γιατρό του
 μπορεί να κάνει εμπεριστατωμένες επιλογές
 κατανοεί την ανάγκη για απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής
 συμμετέχει ενεργά και ρωτά το γιατρό του
 αναλαμβάνει την ευθύνη και αναζητά ιατρική φροντίδα
empowerment
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
pubishedpapersperyear
year of publication
patient education
patient engagement
patient empowerment
αναζήτηση σε PubMed για τα προηγούμενα 50 χρόνια
ενδυνάμωση ασθενών
εκπαίδευση
συμμετοχή
έλεγχος
υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής
καλύτερη υγεία και πρόληψη
βέλτιστη αντιμετώπιση ασθένειας
τήρηση θεραπείας και επανελέγχων
ικανοποίηση, αυτοδιάθεση
μείωση κόστους
κατανόηση: ενημερότητα για την προσωπική κατάσταση υγείας
γνώση: σχετική, δομημένη πληροφορία με στόχο
πληροφορία: πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορία
ενημερότηταενεργοποίησηέλεγχος
δράση, συμμετοχή
συναισθηματική
υποστήριξη
κατάλληλο
φυσικό
περιβάλλον
υποστηρικτική
τεχνολογία
μηχανισμοί
ανάδρασης
συναισθη-
ματικό
κοινω-
νικόl
γνωστικό
συμμετοχή στη
λήψη απόφασης
decision
support
συνεργασία
επικοινωνία
αλλαγή
συμπεριφοράς
Kaldoudi, Makris, 2014
ενημερότητα
συνδυασμός προσωπικών δεδομένων με
γενικές ιατρικές ενδείξεις
σημασιολογική περιγραφή δεδομένων,
χάρτες νοημάτων
on-line βάσεις (MedLinePlus, EUPATI)
γνώση
πληροφορία
κατανόηση
ενεργοποίηση
19
δράση, συμμετοχή
συναισθηματική
υποστήριξη
on-line social
networks
φυσικό
περιβάλλον
έρευνα για
περιγραφή του
περιβάλλοντος
ως προς το
περιεχόμενο
υγείας
υποστηρικτική
τεχνολογία
φορητοί και
φορετοί
αισθητήρες και
σχετικές
εφαρμογές
μηχανισμοί
ανάδρασης
θετική και
αρνητική
ανάδραση με
έξυπνα
συστήματα
έλεγχος
 συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
 συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης
 αλλαγή συμπεριφοράς και
υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής
 διεπιστημονική έρευνα
 αλλαγή του πώς προσλαμβάνει
το περιβάλλον ο ασθενής
CARRE
ενδυνάμωση
ασθενών
προσωπικό
γραφικό και
διαδραστικό
μοντέλο
δυναμικό
μοντέλο των
παραγόντων
κινδύνου
προσωπικά
δεδομένα από
ποικίλες πηγές
σύστημα
υποστήριξης
λήψης
απόφασης
υποστήριξη λήψης απόφασης
υποστήριξη αλλαγής τρόπου ζωής
γραφική παρουσίαση του
γενικού και προσωπικού
μοντέλου παραγόντων κινδύνου
ιατρικές ενδείξεις
γιατρός
βιοσήματα
διαδικτυακή
παρουσία
προσωπικός
ιατρικός φάκελος ασθενής
προσωπικά δεδομένα
διασύνδεση
δεδομένων
με βάση τη
σημασία
LOD
ιατρική τεκμηρίωση
μοντέλο παραγόντων κινδύνου
ασθένεια ή
παράγοντας ασθένειαοδηγεί σε
υπό ορισμένες συνθήκες
με πιθανότητα χ
source risk
element
target risk
element
causes, or
complicates, or is
an issue in
biomarker
measures the
state of risk
element
risk element
type of risk
element
characterizes
biomedical
condition disorder
is a value ofis a value of
demographic
genetic
behavioural
intervention
environmental
is a value of
1…N
biomarker
condition
satisfies
biomarker
condition
1…N
risk ratio
determines
risk evidence
1…N
has risk
ratio
1
1
evidence
source
has
evidence
source
ratio value confidence intervalratio type adjustment for
has
hashas
has
risk association
ως σήμερα έχουμε περιγράψει
 45 ασθένειες ή άλλους παράγοντες
σχετικά με το καρδιονεφρικό
 110 ζευγάρια συσχετισμών
 264 διαφορετικές ιατρικές ενδείξεις
 58 πηγές τεκμηριωμένης ιατρικής
(systematic review with meta-analysis)
http://carre.kmi.open.ac.uk
CARRE
Project co-funded by the
European Commission under the
Information and Communication Technologies (ICT)
7th Framework Programme
No. FP7-ICT-2013-611140
www.carre-project.eu

More Related Content

Similar to ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient

Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018
Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018
Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018Starttech Ventures
 
Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation Conference
Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation ConferenceΔρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation Conference
Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation ConferenceStarttech Ventures
 
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceApostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceStarttech Ventures
 
Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...
Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...
Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...Μεταξούλα Μανικάρου
 
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...Paraskevi Koufopoulou
 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗmagieA
 
Hellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentation
Hellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentationHellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentation
Hellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentationStarttech Ventures
 
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού Evangelos Fragkoulis
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ dakekavalas
 
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη Βοστιτσάνου
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη ΒοστιτσάνουHellenic Innovation Forum, Ζέφη Βοστιτσάνου
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη ΒοστιτσάνουStarttech Ventures
 
Information literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrioInformation literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrioDominiki Rouggeri
 
Green anticancer-drugs
Green anticancer-drugsGreen anticancer-drugs
Green anticancer-drugsFotini Razakou
 
Η προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρική
Η προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρικήΗ προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρική
Η προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρικήNikiforakg
 
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopioA4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio2epalkav
 

Similar to ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient (20)

healthworld_fragkoulis
healthworld_fragkoulishealthworld_fragkoulis
healthworld_fragkoulis
 
program
programprogram
program
 
Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018
Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018
Ελευθέριος Θηραίος, Clinical Research Conference 2018
 
esdy2015
esdy2015esdy2015
esdy2015
 
ATOM
ATOMATOM
ATOM
 
Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation Conference
Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation ConferenceΔρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation Conference
Δρ. Πέτρος Παπαχρήστου, 3rd Health Innovation Conference
 
Kids
KidsKids
Kids
 
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research ConferenceApostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
Apostolos Papachristos - 6th Clinical Research Conference
 
Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...
Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...
Φροντίζω τη ζωή μου, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλειά μου_Ζία Μαρία-...
 
Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34
Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34
Νοσηλεία και Έρευνα - Τεύχος 34
 
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
22 - 24/11/2013: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικ...
 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
 
Hellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentation
Hellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentationHellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentation
Hellenic Innovation Forum 2017, Kollias presentation
 
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
H διακήρυξη της Astana και ο ρόλος του Γενικού Οικογενειακού Ιατρού
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ
 
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη Βοστιτσάνου
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη ΒοστιτσάνουHellenic Innovation Forum, Ζέφη Βοστιτσάνου
Hellenic Innovation Forum, Ζέφη Βοστιτσάνου
 
Information literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrioInformation literacy 16o_sinedrio
Information literacy 16o_sinedrio
 
Green anticancer-drugs
Green anticancer-drugsGreen anticancer-drugs
Green anticancer-drugs
 
Η προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρική
Η προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρικήΗ προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρική
Η προσφορά της τεχνολογίας στην ιατρική
 
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopioA4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
A4 iatriki mesa_apo_to_mikroskopio
 

More from CARRE project

CARRE Risk Factor Reference Repository
CARRE Risk Factor Reference RepositoryCARRE Risk Factor Reference Repository
CARRE Risk Factor Reference RepositoryCARRE project
 
CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016
CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016
CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016CARRE project
 
Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...
Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...
Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...CARRE project
 
Towards Privacy by Design in Personal e-Health Systems
Towards Privacy by Design in Personal e-Health SystemsTowards Privacy by Design in Personal e-Health Systems
Towards Privacy by Design in Personal e-Health SystemsCARRE project
 
An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-Description
An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-DescriptionAn Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-Description
An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-DescriptionCARRE project
 
Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded Project
Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded ProjectGender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded Project
Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded ProjectCARRE project
 
CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...
CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...
CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...CARRE project
 
Governmental and private eHealth and telemedicine initiatives in Lithuania
Governmental and private eHealth and telemedicine initiatives in LithuaniaGovernmental and private eHealth and telemedicine initiatives in Lithuania
Governmental and private eHealth and telemedicine initiatives in LithuaniaCARRE project
 
Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos
Vilnius University Hospital Santariškių KlinikosVilnius University Hospital Santariškių Klinikos
Vilnius University Hospital Santariškių KlinikosCARRE project
 
Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...
Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...
Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...CARRE project
 
Extracting Intention from Web Queries– Application in eHealth Personalization
Extracting Intention from Web Queries– Application in eHealth PersonalizationExtracting Intention from Web Queries– Application in eHealth Personalization
Extracting Intention from Web Queries– Application in eHealth PersonalizationCARRE project
 
Aggregating Educational Data for Patient Empowerment
Aggregating Educational Data for Patient EmpowermentAggregating Educational Data for Patient Empowerment
Aggregating Educational Data for Patient EmpowermentCARRE project
 
Empowering Patients through Information Technologies - WC2015 Keynote
Empowering Patients through Information Technologies - WC2015 KeynoteEmpowering Patients through Information Technologies - WC2015 Keynote
Empowering Patients through Information Technologies - WC2015 KeynoteCARRE project
 
Patient Empowerment as a Cognitive Process
 Patient Empowerment as a Cognitive Process Patient Empowerment as a Cognitive Process
Patient Empowerment as a Cognitive ProcessCARRE project
 
CARRE presentation Nov 2013
CARRE presentation Nov 2013CARRE presentation Nov 2013
CARRE presentation Nov 2013CARRE project
 

More from CARRE project (15)

CARRE Risk Factor Reference Repository
CARRE Risk Factor Reference RepositoryCARRE Risk Factor Reference Repository
CARRE Risk Factor Reference Repository
 
CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016
CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016
CARRE EU-FP7-ICT-61440 project presentation, Oct 2016
 
Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...
Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...
Photoplethysmography-Based System for Atrial Fibrillation Detection During He...
 
Towards Privacy by Design in Personal e-Health Systems
Towards Privacy by Design in Personal e-Health SystemsTowards Privacy by Design in Personal e-Health Systems
Towards Privacy by Design in Personal e-Health Systems
 
An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-Description
An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-DescriptionAn Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-Description
An Ontology based Scheme for Formal Care Plan Meta-Description
 
Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded Project
Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded ProjectGender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded Project
Gender Balance in EU and a Case Report of an EU Funded Project
 
CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...
CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...
CARRE: Personalized patient empowerment and shared decision support for car...
 
Governmental and private eHealth and telemedicine initiatives in Lithuania
Governmental and private eHealth and telemedicine initiatives in LithuaniaGovernmental and private eHealth and telemedicine initiatives in Lithuania
Governmental and private eHealth and telemedicine initiatives in Lithuania
 
Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos
Vilnius University Hospital Santariškių KlinikosVilnius University Hospital Santariškių Klinikos
Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos
 
Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...
Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...
Estimation of Pulse Arrival Time Using Impedance Plethysmogram from Body Comp...
 
Extracting Intention from Web Queries– Application in eHealth Personalization
Extracting Intention from Web Queries– Application in eHealth PersonalizationExtracting Intention from Web Queries– Application in eHealth Personalization
Extracting Intention from Web Queries– Application in eHealth Personalization
 
Aggregating Educational Data for Patient Empowerment
Aggregating Educational Data for Patient EmpowermentAggregating Educational Data for Patient Empowerment
Aggregating Educational Data for Patient Empowerment
 
Empowering Patients through Information Technologies - WC2015 Keynote
Empowering Patients through Information Technologies - WC2015 KeynoteEmpowering Patients through Information Technologies - WC2015 Keynote
Empowering Patients through Information Technologies - WC2015 Keynote
 
Patient Empowerment as a Cognitive Process
 Patient Empowerment as a Cognitive Process Patient Empowerment as a Cognitive Process
Patient Empowerment as a Cognitive Process
 
CARRE presentation Nov 2013
CARRE presentation Nov 2013CARRE presentation Nov 2013
CARRE presentation Nov 2013
 

ICT in Medical Education: Educating and Empowering the Patient

 • 1. Νέες Τεχνολογίες στην Ιατρική Εκπαίδευση Ελένη Καλδούδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης kaldoudi@med.duth.gr Συνάντηση Εργασίας Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα στον 21ο Αιώνα Λάρισα, 9-11 Οκτωβρίου 2014
 • 3. ιατρική εκπαίδευση: τάσεις & προκλήσεις  ραγδαία και συνεχής παραγωγή νέας γνώσης στις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες  διάδοση ‘νέων’ εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας (ενεργός συμμετοχική μάθηση, με βάση το πρόβλημα, …)  μεγάλη εξειδίκευση στη γνώση, στα εργαλεία στους ερευνητές και στους εκπαιδευτές  απαίτηση για συνεχή εκπαίδευση έξω και πέρα από το πανεπιστήμιο
 • 4. νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση  γενικότερη εξέλιξη της εκπαίδευσης από “διδασκαλία” στη “μάθηση”  ενεργός υποστήριξη και χρηματοδότηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο  από την κοινωνία της πληροφορίας (μαζική αναζήτηση πληροφορίας), στην κοινωνία της γνώσης (γνωστική πρόοδος και προσωπική συμμετοχή)  European Council, Brussels 2008 5η ελευθερία = διακίνηση γνώσης (+ανθρώπου, κεφαλαίων, υπηρεσιών, αγαθών) e.g. Lin et al (2001) – (EC 2000), EC (2008)
 • 5. τεχνολογία στην ιατρική εκπαίδευση  1η γενιά  πολυμεσικές εφαρμογές  μεμονωμένο εκπαιδευτικό λογισμικό  2η γενιά  κλασικό εκπαιδευτικό υλικό/διαδικασία παραδίδεται μέσα από το δίκτυο (διαδίκτυο) σε απομακρυσμένους φοιτητές  3η γενιά  το διαδίκτυο, και κυρίως ο ιστός (web), αποτελεί το μέσο για τη δημιουργία συνεργατικών, συμμετοχικών, εξατομικευμένων εκπαιδευτικών εμπειριών
 • 6. η προσπάθειά μας… να υποστηρίξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με συνέχεια στο χρόνο και τον χώρο  πρόσβαση στην εξειδικευμένη καθοδήγηση  πρόσβαση σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό  συνεργασία & συμμετοχή για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους μέσα από το διαδίκτυο  συμμετοχικό  web 2.0  σημασιολογικό  web 3.0
 • 7. μερικά αποτελέσματα  ηλεκτρονικός μαυροπίνακας  από 2004  σήμερα: 71 προπτυχιακά, 2 ΜΠΣ, 8 σεμινάρια, κλπ  δικτύωση με αντίστοιχα συστήματα άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων  τεχνολογίες για διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου  υποστήριξη διδασκαλίας με βάση το πρόβλημα (PBL) στο διαδίκτυο  MetaMorphosis+: ανταλλαγή και αναπροσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού
 • 8. συντονισμένη προσπάθεια …  στα πλαίσια του Γραφείου Ιατρικής Εκπαίδευσης  ίδρυση 2004, συντονιστής καθ. Β. Βαργεμέζης  σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια από Ελλάδα και Ευρώπη  Aγγλία: Open Univ., Bedfordshire Univ., Univ. of Coventry, Univ. of London  Λιθουανία: Kaunas Univ., Vilnius Univ. Hospital  Γερμανία: Leibniz Univ. Hannover  Φιλανδία: Univ. of Helsinki  Γαλλία: Univ. of Nice  Ρουμανία: Univ. of Cluj-Napoca  Βουλγαρία: Univ. Plovdiv  Κύπρος: Παν. Κύπρου  Iταλία: Univ. of Catania & Naples
 • 9. σχετικές δημοσιεύσεις  4 κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους  8 άρθρα σε διεθνή περιοδικά  4 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά  33 πλήρη άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων  5 περιλήψεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων
 • 10. ανταγωνιστική χρηματοδοτούμενη έρευνα  CARRE: Personalized Patient Empowerment and Shared Decision Support for Cardiorenal Disease and Comorbidities, FP7-ICT, EU, 3.200.000 € (2013-2016)  mEducator: Multi-type Content Repurposing and Sharing in Medical Education, eContentplus, ΕU, 4.500.000€ (2009-2012)  WideMEDnet: A Mediterranean network for Higher and Continuing Medical Education Resources, INTERREG IΙΙ, EU, 481.000€ (2008)  IntraMEDnet: A Mediterranean Research and Higher Education Intranet in Medical and Biological Sciences, ΙNTERREG III, EU, 1.200.000€ (2006-2008)  Αναμόρφωση ΠΠΣ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, 400.000€ (2003-2008)
 • 11. CARRE cardiorenal comorbidity management via empowerment and shared informed decision ‘εκπαίδευση’ του ασθενή ενδυνάμωση του ασθενή FP7-ICT-2013-611140 consortium: 6 partners 4 EU countries duration: Nov 2013 – Oct 2016 budget: 3.210.470€ Coordinator: E. Kaldoudi (DUTH)
 • 12. Dr. D. O‘ Donoghue, UK's National Clinical Director for Kidney Care (2008): “We can count the cost of kidney disease in financial terms, but the impact on the lives of patients as a result of late identification and diagnosis is incalculable. In the UK, dialysis alone accounts for 2% of the total NHS budget (=150 billion €) and this is projected to double over the next five years. In comparison, the cost of implementing CKD prevention strategies can be modest”. http://www.medicalnewstoday.com/releases/99428.php
 • 13. The Lancet, Editorial, 379(9827): 1677, 2012 Patient Empowerment – who empowers whom? η σημερινή έρευνα έχει δείξει ότι για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τη βελτίωση της υγείας είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την ικανότητα του ασθενή  να καταλαβαίνει την κατάσταση της υγείας του  να μπορεί να διαχειριστεί ο ίδιος την ασθένειά του  να μπορεί να συνομιλεί και να διαπραγματεύεται με τη γιατρό του  να χρησιμοποιεί βέλτιστα τις παροχές του συστήματος υγείας
 • 14. ενδυνάμωση των ασθενών European Network for Patient Empowerment (ENOPE, 2014) ορισμός για τον ενδυναμωμένο ασθενή  κατανοεί την κατάσταση της υγείας του  μπορεί να συναποφασίσει με το γιατρό του  μπορεί να κάνει εμπεριστατωμένες επιλογές  κατανοεί την ανάγκη για απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής  συμμετέχει ενεργά και ρωτά το γιατρό του  αναλαμβάνει την ευθύνη και αναζητά ιατρική φροντίδα empowerment
 • 15. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 pubishedpapersperyear year of publication patient education patient engagement patient empowerment αναζήτηση σε PubMed για τα προηγούμενα 50 χρόνια
 • 16. ενδυνάμωση ασθενών εκπαίδευση συμμετοχή έλεγχος υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής καλύτερη υγεία και πρόληψη βέλτιστη αντιμετώπιση ασθένειας τήρηση θεραπείας και επανελέγχων ικανοποίηση, αυτοδιάθεση μείωση κόστους
 • 17. κατανόηση: ενημερότητα για την προσωπική κατάσταση υγείας γνώση: σχετική, δομημένη πληροφορία με στόχο πληροφορία: πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορία ενημερότηταενεργοποίησηέλεγχος δράση, συμμετοχή συναισθηματική υποστήριξη κατάλληλο φυσικό περιβάλλον υποστηρικτική τεχνολογία μηχανισμοί ανάδρασης συναισθη- ματικό κοινω- νικόl γνωστικό συμμετοχή στη λήψη απόφασης decision support συνεργασία επικοινωνία αλλαγή συμπεριφοράς Kaldoudi, Makris, 2014
 • 18. ενημερότητα συνδυασμός προσωπικών δεδομένων με γενικές ιατρικές ενδείξεις σημασιολογική περιγραφή δεδομένων, χάρτες νοημάτων on-line βάσεις (MedLinePlus, EUPATI) γνώση πληροφορία κατανόηση
 • 19. ενεργοποίηση 19 δράση, συμμετοχή συναισθηματική υποστήριξη on-line social networks φυσικό περιβάλλον έρευνα για περιγραφή του περιβάλλοντος ως προς το περιεχόμενο υγείας υποστηρικτική τεχνολογία φορητοί και φορετοί αισθητήρες και σχετικές εφαρμογές μηχανισμοί ανάδρασης θετική και αρνητική ανάδραση με έξυπνα συστήματα
 • 20. έλεγχος  συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων  συστήματα υποστήριξης λήψης απόφασης  αλλαγή συμπεριφοράς και υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής  διεπιστημονική έρευνα  αλλαγή του πώς προσλαμβάνει το περιβάλλον ο ασθενής
 • 22. υποστήριξη λήψης απόφασης υποστήριξη αλλαγής τρόπου ζωής γραφική παρουσίαση του γενικού και προσωπικού μοντέλου παραγόντων κινδύνου ιατρικές ενδείξεις γιατρός βιοσήματα διαδικτυακή παρουσία προσωπικός ιατρικός φάκελος ασθενής προσωπικά δεδομένα διασύνδεση δεδομένων με βάση τη σημασία LOD ιατρική τεκμηρίωση
 • 23. μοντέλο παραγόντων κινδύνου ασθένεια ή παράγοντας ασθένειαοδηγεί σε υπό ορισμένες συνθήκες με πιθανότητα χ
 • 24. source risk element target risk element causes, or complicates, or is an issue in biomarker measures the state of risk element risk element type of risk element characterizes biomedical condition disorder is a value ofis a value of demographic genetic behavioural intervention environmental is a value of 1…N biomarker condition satisfies biomarker condition 1…N risk ratio determines risk evidence 1…N has risk ratio 1 1 evidence source has evidence source ratio value confidence intervalratio type adjustment for has hashas has risk association
 • 25. ως σήμερα έχουμε περιγράψει  45 ασθένειες ή άλλους παράγοντες σχετικά με το καρδιονεφρικό  110 ζευγάρια συσχετισμών  264 διαφορετικές ιατρικές ενδείξεις  58 πηγές τεκμηριωμένης ιατρικής (systematic review with meta-analysis)
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30. CARRE Project co-funded by the European Commission under the Information and Communication Technologies (ICT) 7th Framework Programme No. FP7-ICT-2013-611140 www.carre-project.eu