SlideShare a Scribd company logo
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
3.1 วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
“คนดี” หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญูรับผิดชอบ จิตอาสา
“มีคุณภาพ” หมายถึง มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ
ดารงชีวิต
“ความเป็นไทย” หมายถึง มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ
ความเป็นไทย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรสมานฉันท์
3.2 ค่านิยมร่วม
ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี
3.3 พันธกิจ
1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ให้เกิดแก่ผู้เรียนในทุกระดับทุกประเภท
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
4. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค. (2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค. (2) ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค. (2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค. (2)
 
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
มาตรการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริตมาตรการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
14 2
14 214 2
14 2
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 

Similar to ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
Narongchai Wanmanee
 
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
Kul Kully
 
11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
nang_phy29
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
sompriaw aums
 

Similar to ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (12)

คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
 
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
 
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
 
Ar tof facilitator
Ar tof facilitatorAr tof facilitator
Ar tof facilitator
 
หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสังคมศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสังคมศึกษา
 
หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสังคมศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสังคมศึกษา
 
11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11.ภาคผนวกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
ความหมายของครู
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครู
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
 
อาเซียน
อาเซียนอาเซียน
อาเซียน
 
Asean 007
Asean 007Asean 007
Asean 007
 
แนวทางจัดการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน
แนวทางจัดการเรียนรู้สู่อาเซี่ยนแนวทางจัดการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน
แนวทางจัดการเรียนรู้สู่อาเซี่ยน
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (17)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศรับสมัครคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล
 

ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

  • 1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 3.1 วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย “คนดี” หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตความพอเพียง สามัคคี วินัย กตัญญูรับผิดชอบ จิตอาสา “มีคุณภาพ” หมายถึง มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ ดารงชีวิต “ความเป็นไทย” หมายถึง มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ ความเป็นไทย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรสมานฉันท์ 3.2 ค่านิยมร่วม ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี 3.3 พันธกิจ 1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย ให้เกิดแก่ผู้เรียนในทุกระดับทุกประเภท 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 4. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2. พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา