SlideShare a Scribd company logo
- 19 -
(เอกสารหมายเลข 2)
องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
สําหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.
(ส่งพร้อมหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2204 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560)
----------------------------------
ภาค ข ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด พิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
1 คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานตําแหน่ง
(5 คะแนน)
1. ระดับปริญญาเอก
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาตรี
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
พิจารณาจากระดับการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.พ. รับรอง
ตามมาตรฐานตําแหน่งระดับสูงสุด
เพียงระดับเดียว และ
พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ.
7 หรือหลักฐานอื่น
2 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับ
การคัดเลือก (10 คะแนน)
1. ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี
3. ระยะเวลา 7 - 10 ปี
4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา
10 คะแนน
8 คะแนน
6 คะแนน
4 คะแนน
พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ระบุตามคําสั่ง/เอกสารอื่นที่
ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวัน
เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
นับเป็น 1 ปี)
3 สถานที่ปฏิบัติงาน (5 คะแนน)
1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
5 คะแนน
3 คะแนน
พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ.
7 หรือมีคําสั่ง / หนังสืออนุญาตให้
ช่วยปฏิบัติราชการนับถึงวันเปิดรับ
สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
4 ภูมิลําเนา (5 คะแนน)
1. ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร
2. ภูมิลําเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร
5 คะแนน
3 คะแนน
พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลําเนา
นั้นได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6
เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร
คัดเลือก
วันสุดท้าย
- 20 -
ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา
5 ปฏิบัติงานตรงกับตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
(5 คะแนน)
1. ภาระงานที่ปฏิบัติงานตรงกับกลุ่มตําแหน่งที่เข้ารับการ
คัดเลือก
2. ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มตําแหน่งที่เข้ารับ
การคัดเลือก
5 คะแนน
3 คะแนน
กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ
อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17
ลงวันที่ 5 กันยายน 2556
6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน
(5 คะแนน)
1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางานระดับภาค
หรือประเทศ
2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางานระดับเขต
พื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน ระดับ
สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
พิจารณาจากคําสั่งแต่งตั้ง
หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร
กรรมการหรือคณะทํางานที่สูงสุดเพียง
ระดับเดียว
7 ผลงานที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน)
1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ
2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
3. ต่ํากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด
4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
0 คะแนน
พิจารณาจากรางวัลของผู้สมัครที่
ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลงานที่ได้รับ
รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว
8 ผลการเลื่อนเงินเดือน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น 5 ครั้งขึ้นไป
2. ระดับดีเด่น 3 – 4 ครั้ง
3. ระดับดีเด่นต่ํากว่า 3 ครั้ง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือน
นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
ย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจาก ก.ค.
ศ. 16 หรือ ก.พ. 7
9 ผลงานการประเมินของหน่วยงาน (5 คะแนน)
1. ระดับดีเด่น
2. ระดับดีมาก
3. ระดับดี
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
พิจารณาจากผลการประเมินของ
สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
ครั้งสุดท้ายที่ต้นสังกัด

More Related Content

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
14 2
14 214 2
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

More from นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ (20)

ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
ประกาศขึ้นบัญชี (คณิตศาสตร์ สุราษฎร์)
 
กรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรมกรอบคุณธรรม
กรอบคุณธรรม
 
กฎบัตร
กฎบัตรกฎบัตร
กฎบัตร
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
 
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
หน้าที่รับผิดชอบ ศธจ.
 
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
อำนาจหน้าที่ี ศธจ.
 
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
 
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
ประกาศขึ้นบัญชี (ขอใช้บัญชีตรัง)
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกประกาศรับสมัครคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 
14 2
14 214 2
14 2
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
0 afcap
0 afcap0 afcap
0 afcap
 
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรีทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
 

Recently uploaded

ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdfเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
ssuser0ffe4b
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
Faculty of BuddhismMahachulalongkornrajavidyalaya Roi Et Buddhist College
 
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docxส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ArnonTonsaipet
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 

Recently uploaded (6)

ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdfเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
 
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docxส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค. (2)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. - 19 - (เอกสารหมายเลข 2) องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง สําหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. (ส่งพร้อมหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2204 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560) ---------------------------------- ภาค ข ประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด พิจารณาจากความรู้ความสามารถพิเศษ สมรรถนะ ในการ ปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 1 คุณวุฒิการศึกษาตรงตามมาตรฐานตําแหน่ง (5 คะแนน) 1. ระดับปริญญาเอก 2. ระดับปริญญาโท 3. ระดับปริญญาตรี 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน พิจารณาจากระดับการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.หรือ ก.พ. รับรอง ตามมาตรฐานตําแหน่งระดับสูงสุด เพียงระดับเดียว และ พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 หรือหลักฐานอื่น 2 ประสบการณ์การปฏิบัติงานในตําแหน่งที่เข้ารับ การคัดเลือก (10 คะแนน) 1. ระยะเวลา 15 ปี ขึ้นไป 2. ระยะเวลา 11 – 14 ปี 3. ระยะเวลา 7 - 10 ปี 4. ระยะเวลา 6 ปี ลงมา 10 คะแนน 8 คะแนน 6 คะแนน 4 คะแนน พิจารณาจากระยะเวลาที่ปฏิบัติ หน้าที่ที่ระบุตามคําสั่ง/เอกสารอื่นที่ ผู้บังคับบัญชารับรอง นับถึงวัน เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น 1 ปี) 3 สถานที่ปฏิบัติงาน (5 คะแนน) 1. ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 2. ปฏิบัติงานอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 5 คะแนน 3 คะแนน พิจารณาจาก ก.ค.ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 หรือมีคําสั่ง / หนังสืออนุญาตให้ ช่วยปฏิบัติราชการนับถึงวันเปิดรับ สมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 4 ภูมิลําเนา (5 คะแนน) 1. ภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่รับสมัคร 2. ภูมิลําเนาอยู่นอกจังหวัดที่รับสมัคร 5 คะแนน 3 คะแนน พิจารณาจากการอาศัยอยู่ภูมิลําเนา นั้นได้แก่ สถานที่เกิด หรือมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัคร คัดเลือก วันสุดท้าย
 • 20. - 20 - ที่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 5 ปฏิบัติงานตรงกับตําแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก (5 คะแนน) 1. ภาระงานที่ปฏิบัติงานตรงกับกลุ่มตําแหน่งที่เข้ารับการ คัดเลือก 2. ภาระงานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับกลุ่มตําแหน่งที่เข้ารับ การคัดเลือก 5 คะแนน 3 คะแนน กลุ่ม หมายถึง กลุ่มตามกรอบ อัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 6 การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน (5 คะแนน) 1. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางานระดับภาค หรือประเทศ 2. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางานระดับเขต พื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 3. เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะทํางาน ระดับ สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 0 คะแนน พิจารณาจากคําสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญ บันทึกเสนอหรือ หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นวิทยากร กรรมการหรือคณะทํางานที่สูงสุดเพียง ระดับเดียว 7 ผลงานที่เกิดกับตนเอง (5 คะแนน) 1. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับภาคหรือประเทศ 2. เท่ากับหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 3. ต่ํากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัด 4. ไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 0 คะแนน พิจารณาจากรางวัลของผู้สมัครที่ ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตร หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงถึงผลงานที่ได้รับ รางวัลสูงสุดเพียงระดับเดียว 8 ผลการเลื่อนเงินเดือน (5 คะแนน) 1. ระดับดีเด่น 5 ครั้งขึ้นไป 2. ระดับดีเด่น 3 – 4 ครั้ง 3. ระดับดีเด่นต่ํากว่า 3 ครั้ง หรือไม่ได้รับในระดับดีเด่น 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน พิจารณาจากผลการเลื่อนเงินเดือน นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ย้อนหลัง 5 ปี โดยพิจารณาจาก ก.ค. ศ. 16 หรือ ก.พ. 7 9 ผลงานการประเมินของหน่วยงาน (5 คะแนน) 1. ระดับดีเด่น 2. ระดับดีมาก 3. ระดับดี 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน พิจารณาจากผลการประเมินของ สพท. (KRS, ARS และมาตรฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ครั้งสุดท้ายที่ต้นสังกัด