Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet(20)

Advertisement

Att få visa vad man kan: Kartläggning och bedömning av nyanländas språk- och kunskapsutveckling

 1. Att få visa vad man kan Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
 2. Sami Said, Väldigt sällan fin (2012)
 3. Vår föreläsning ● Kort bakgrund ● Kartläggning – förhållningssätt ● Formativ bedömning – andraspråksutveckling
 4. Utbildningen för nyanlända elever ● Bristande kartläggning av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper ● Kartläggningen används inte som utgångspunkt för planering ● Brister i anpassning av undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov Se t.ex. Skolverket 2006, 2008; Skolinspektionen 2009, 2014; Vetenskapsrådet 2010; Bunar (red.) 2015.
 5. Nya författningar ● En nyanländ elevs kunskaper ska kartläggas ● Kartläggningen ska göras skyndsamt ● Resultatet ska beaktas vid beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt vid planering av undervisningen och fördelning av undervisningstiden ● Lagen träder i kraft 1 januari 2016
 6. Nyanlända elever
 7. (Burr 2003) ”Hur vi tolkar och gör andra människor begripliga för oss själva hänger inte nödvändigtvis ihop med vad vi faktiskt ser, utan vad vi redan från början tror oss veta.”
 8. Vad innebär kartläggning? ”En kartläggning är en form av bedömning som sker i olika skeden och sammanhang under skolgången. När det gäller kartläggning av en nyanländ elevs kunskaper är syftet att fånga elevens utgångsläge inför undervisningen i Sverige. I kartläggningen får skolan en bild av vilka erfarenheter och kunskaper eleven har med sig.” (Skolverket u.u.)
 9. Kartläggning som brygga mellan olika praktiker Foto: Pixabay
 10. 2015-10-13 /Namn Namn, Institution eller liknande Vad kartlägger vi? Toppen av isberget eller också det dolda?
 11. ”Om man kartlägger och bara begränsar sig till frågorna, då tappar man ju det där öppna som kanske ger nån annan del av kartläggningen som man inte hade tänkt […] Men där blev det ju att de började prata generellt om SO och då försökte jag ju öppna lite för det då och höra lite om deras tankar och då blev ju det väldigt fritt för det var ju de själva som drog in på det spåret. Och så fick jag ju även lite bakgrund kring hur de kopplade SO till krig de kom ifrån så att det blev ett väldigt öppet samtal och jag fick också syn på hur eleverna reflekterar i lite större sammanhang än bara just om precis det här området. Lite allmänt hur de drar trådar och vad man har för värld på nåt sätt med sig för det är ju det man också vill veta.” (Sandell Ring 2015) ”Så mycket mer än bara faktakunskaper” Öppet, utforskande Flexibelt Intresserad av hur …
 12. Om formativ bedömning ● Ta reda på var eleven befinner sig, planera och anpassa undervisningen utifrån det och utifrån målen. Se t.ex. Black & Wiliam (1998), Lundahl (2011), Jönsson (2013), Wiliam & Leahy (2015)
 13. Exempel från nyanländ elev, mellanstadiet ● Textanalys: helhetsbedömning och analytisk bedömning.
 14. Redskap för analys och bedömning ● Performansanalys ● Processbarhetsteorin ● Genre och register Se vidare Olofsson & Sjöqvist (2013) i Hyltenstam & Lindberg Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle
 15. Exempel från språkintroduktion ● Ämnesövergripande/tematiskt arbetssätt (sva, so, no) ● Explicit skrivundervisning enligt cirkelmodellen (se t.ex. Gibbons 2013, Kuyumcu 2013)
 16. Bedömning av andraspråksutveckling ● Så breda, varierade bedömningssätt som möjligt ● Helhetsbedömning – och analytisk bedömning ● Inga genvägar: ”att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktiga” (Pettersson 2013)
 17. Sammanfattning ● Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande ● Kartläggning – en del av den formativa bedömningen ● Formativ bedömning och analysverktyg för att följa utveckling
 18. Referenser Adichie, Ngozi Chimamanda (2009) The Danger of a Single Story. TED Talks. https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg Black, Paul & Wiliam, Dylan (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education vol. 5, s. 7‐74. Bunar, Nihad (red.) (2015). Nyanlända och lärande. Stockholm: Natur och kultur. Burr, Vivian (2003). Social constructionism. London: Routledge. Gibbons, Pauline (2013). Stärk språket, stärk lärandet. Stockholm: Hallgren och Fallgren. Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. Lund: Gleerups. Kuyumcu, Eija (2013). Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Lundahl, Christian (2011). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur. Myndigheten för skolutveckling (2005). Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
 19. Olofsson, Mikael & Sjöqvist, Lena (2013). I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger. Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. Pettersson, Astrid (2013) Bedömning- varför, vad och varthän? I: Lindström,, Lars, Lindberg, Viveca & Pettersson, Astrid. Pedagogisk bedömning : om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Liber. Said, Sami (2012). Väldigt sällan fin. Stockholm: Natur och kultur. Sandell Ring, Anniqa (2015). Att utforska nyanländas erfarenheter och kunskaper – om kartläggning som ett didaktiskt redskap i nyanlända elevers utbildning. Masteruppsats. Göteborg: Göteborgs universitet. Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö (2009:3). Stockholm: Skolinspektionen. Skolinspektionen (2014). Utbildningen för nyanlända elever (2014:03). Stockholm: Skolinspektionen. Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2006). Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever. Redovisning av ett regeringsuppdrag (2006:2145). Stockholm: Skolverket. Skolverket (u.u.). Informationsmaterial om kartläggning.
 20. Säljö, Roger (2014). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva minnet. Lund: Studentlitteratur Vetenskapsrådet (2010). Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 2010:6. Wiliam, Dylan & Leahy, Siobhan (2015). Handbok i formativ bedömning. Stockholm: Natur och Kultur.
Advertisement