Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esitys minna17042013

771 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esitys minna17042013

 1. 1. Työelämälähtöinen pedagogiikka Erityisasiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.-17.4.2013Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Koulutus- ja opetustoimiala kehittyy - Käsitys tiedosta ja sen pysyvyydestä on muuttunut -> vaikutus oppimateriaaleihin - Työelämä muuttuu ->uudenlaiset osaamistarpeet, myös opettajan työ uudistuu - Opiskelijan aktiivinen rooli oppimisessa - Opetusjärjestelyt ja -menetelmät kehittyvät - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä kasvaa, sisältöjen integrointi - Oppimisen elämyksellisyys, mielekkyys ja yksilöllisyys ja samalla yhteisöllisyys korostuu - Opiskelijan oikeus riittävään ja laadukkaaseen ohjaukseen tulee toteutua kaikissa ympäristöissäOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Ammattikoulutus aidosti opiskelijalähtöistä ja työelämälähtöistä?Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Hyvä oppimisympäristö ”Ympäristö, joka tukee yksilön oppimista muiden kanssa tarjoten oppilaalle merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Keskeistä on yksilöiden välisten erojen huomiointi sekä tiedon kokonaisvaltainen käsittely ainerajat ylittävinä aihekokonaisuuksia.” Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 -loppuraportti (2010) Tavoite: Oppimisen mielekkyys ja ymmärryksen lisääminenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailmat Rikastettu oppiminen mobiilioppiminen Kuvat, ääni, videoleikkeetQR-koodit Todellisuuksien Lisätty todellisuus yhdistäminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Yksilöllisen oppimisen mahdollistaminen eri ympäristöissä - Opiskelijoilla käytössä langaton verkko - Omien laitteiden (tabletit, läppärit, älypuhelimet) käytön salliminen opiskelussa - Avoimien ja helposti päivitettävien palvelujen hyödyntäminen - Opiskelijan oppimisprosessin dokumentoituminen ja ammattitaidon läpinäkyväksi tekeminen - Yhteisohjaajuus mahdollista avoimissa ympäristöissä läpinäkyvyys - Reaaliaikaisen ohjauksen saatavuus, ohjausrakenteisiin - Elävät yhdessä päivitettävät oppimisaineistot (alakohtainen klusteriajattelu tms)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. Missä ja milloin kohtaamiset nyt ja tulevaisuudessa? Virtuaalimaailmat? Ning? Wiki? Työpaikka? Vai Kuva: DBarefoot, FlickrOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. Kuva: verkostotunnistin: Johanna RintanenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. PLN = Henkilökohtainen oppimisverkosto Anna opiskelijan valita omat työkalut ja ympäristötHyödynnä verkkoaineistohttp://www.edu.fi/kenguru Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. Vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen ja opiskelijoiden ohjauksen laadun kehittämiseen Työssäoppimisen Opettajien ohjaus työelämäjaksot Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen Kehittämishankkeet Taivassalo-Salkosuo 2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 12. 12. Blogit ja wiki ohjauksessa - Tähtimalli ohjauksessa Opiskelijoiden blogit Opettajien ohjausblogit Yhteinen oppimisaineistojen jakamispaikka esim. avoin wiki Yhteinen seurantasivu Lähde: Jere Majava mukaillen Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htmOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. www.edu.fi/ammattipeda Rikastettu & rakastettu oppiminenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. Mikä ammattipeda on? Ammattipeda-sivusto on tarkoitettu kaikille • ammattikoulutuksen kehittäjille, • oppilaitosjohdon edustajille, • opetustoimen henkilöstön osaamisen, kehittämisestä vastaaville sekä • opetustoimen henkilöstökoulutuksen tuottajille.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Tavoite Ideoita osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutukseen käytännössä Tukea yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista esittelemällä • työvaltaisen oppimisen, • yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden, • rikastetun oppimisen (virtuaalimaailmojen, oppimispelien, simulaattorien ja lisätyn todellisuuden) sekä • mobiliioppimisen hyödyntämismahdollisuuksia. Lisätietoa sivuston tekijöistäOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. www.edu.fi/ammattipedaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Vinkkejäkoulutuksenjärjestäjänrakenteellisiin jatoiminnallisiinuudistuksiinjotka tukevatuusienpedagogistentoimintamallienkäyttöönottoa.Lue lisää Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Osiossa kuvataanyksilöllistenopintopolkujentoteuttamistatukeviatoimintamalleja japedagogisiavalintoja.Lue lisää Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. Työvaltaistaoppimistaoppilaitoksessa,työpaikoilla,työpajayhteis-työssä sekäammattitaitoatäydentävientutkinnon osienopiskelussa. Luelisää Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Yrittäjyys-kasvatuksen jainnovatiivisiateknologiaahyödyntäviäpedamalleja sekäideoitaoppilaitosten jatyö- jaelinkeinoelämänvälisenyhteistyönkehittämineen.Lue lisää Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Mitenhyödynnänvirtuaali-maailmoja,oppimis-pelejä,simulaatto-reita jalisättyätodellisuuttavoidaanhyödyntääammatinoppimisessa?Lue lisääOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. Millä tavallaammatinoppimisessavoidaanhyödyntäämobiililaitteitaja miten eriympäristöistäsaadaanmobiilioppi-mista tukevia?Lue lisääOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 23. 23. Menestystä tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisella integroinnilla Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteuudistuksessa huomio tieto- ja viestintätekniikan monipuolisiin hyödyntämisvalmiuksiin Tutkinnon perusteissa huomio tarkoituksen mukaiseen hyödyntämiseen kussakin ammatissa ja oman osaamisen kehittämisessä ml. ammatillinen verkostoituminen Eri kouluasteiden ja koulumuotojen yhteistyötä sekä työelämäyhteistyötä ja tutkimusyhteistyötä -> innovaatiot Sisältöjen integrointi ja laajat kokonaisuudet Yksilöllisten tarpeiden huomiointi ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen mahdollistaminen Yhteisopettajuus ja koko työyhteisön sitoutuminen ja joustavuus -> oppimisen aito mahdollistaminen Toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys sekä palautteen keruu ja jatkuva toiminnan parantaminenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 24. 24. Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaanArviointiArvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajienkäyttöön. Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista.Julkaisu on saatavissa linkistä http://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opas.pdfKestävä kehitysKestävää ammatillista koulutusta – näkökulmia ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen jataloudelliseen kestävään kehitykseenhttp://www.oph.fi/download/125366_Kestavaa_ammatillista_koulutusta.pdfLaatutyöAmmatillisen koulutuksen laatustrategia 2011–2020http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2011_2020.htmlOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 25. 25. MediakastavatusLapset ja nuoret mediaosallistujinaOsallistumista tukevan mediakasvatuksen toimintaohjelmaToimintaohjelmaan on koottu osallistumista tukevan mediakasvatuksen taustaa, menetelmiä,materiaaleja sekä vaikuttamisen tapoja ja paikkoja.Julkaisu osoitteessahttp://www.oph.fi/julkaisut/2011/lapset_ja_nuoret_mediaosallistujinaStrateginen ja pegagoinen johtajuusTietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa sopii niin tutustuttaviksikaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/c6aaf1804b55a9bcb544f78fcc181101/tietoyhteiskuntakehityksen+strateginen+johtajuus.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1934169621Opettajien työelämäjaksotOpas ammatillisten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseenhttp://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/FriskT_2012_Opas_ammatillisten_opettajien_tyoelamajaksojen_toteuttamiseen .pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 26. 26. OppimisympäristötAmmatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä kehittämässäKansallisia kehittämislinjauksia ja kuvauksia Opetushallituksen valtionavustuksilla tuetuistaoppimisympäristöjen kehittämishankkeista 2008–2010http://www.oph.fi/julkaisut/2012/ammatillisen_koulutuksen_oppimisymparistoja_kehittamassaOppimisympäristöjä avartamassa − Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksiammatillisessa koulutuksessahttp://www.oph.fi/download/124992_Oppimisymparistoja_avartamassa_UUSI.pdfOppimisympäristöjen kehittäjien yhteinen wikihttp://ammatillisetoppimisymparistot.wikispaces.com/Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suosituksethttp://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suosituksetKenGuru-materiaalin tarkoituksena on toimia opettajien itseopiskelun ja koulutustentukimateriaalina, joka vastaa jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Materiaalinkehittämisen pohjana ovat toimineet nykypedagogiikan lähtökohdat ja ajatusmaailmahttp://www10.edu.fi/kenguru/ Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 27. 27. Kirjallisuuskatsaus työelämästä oppimisympäristönä (luonnos)http://wiki.eoppimiskeskus.fi/download/attachments/7635237/TYYNE-kirjallisuuskatsaus_Ama_2013_01_21.pdfOpe.fi-taitotasothttp://opefi.wikispaces.com/Johdanto+Ope.fi+I-III+tasoihinLaatua e-oppimateriaaleihinhttp://www.oph.fi/julkaisut/2012/laatua_e_oppimateriaaleihinTutkintojen perusteiden toimeenpanoAmmatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmanja tutkinnon järjestämissuunnitelmien laadinnassa ja perusteiden laadukkaan toimeenpanon tueksihttp://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 28. 28. Työpaikkaohjaajien osaaminenOpetushallitus on antanut ohjeen työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi työpaikkaohjaajienkoulutuksen järjestäjille. Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje kumoaa Työpaikkaohjaajienkoulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste 2/2004.Ohje on saatavissa osoitteessahttp://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tyopaikkaohjaajien_koulutusTyöpaikkaohjaajien osaamiskarttahttp://www.oph.fi/julkaisut/2013/tyopaikkaohjaajan_osaamiskarttaOpas työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamiseenhttp://www.educa-instituutti.fi/media/pdf/Lammi_A_2012_Opas_tyopaikkaohjaajien_koulutuksen_toteuttamiseen.pdfTyöpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-arvioijana.pdfTyöpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana http://www.ohjaan.fi/media/pdf/Tyopaikkaohjaaja-opiskelijan-ohjaajana.pdfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 29. 29. Työpaikalla tapahtuva oppiminenTyöpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjenkehittämishankkeissatoimivien yhteinen työskentelyalusta http://top-patteri.wikispaces.com/Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeiden toteuttajien yhteinentyöskentelyalustahttp://toplaaja.wikispaces.com/Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen tuotoksia http://toplaaja.purot.net/Tutustu työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoihin ja hyviin käytäntöihinosoitteessa http://www.tyossaoppimaan.fi/ Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 30. 30. Työturvallisuus Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/hius_ja_kauneudenhoitoalan_oppimisymparis tojen_turvallisuusopas Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas http://www.oph.fi/julkaisut/2012/rakennus_pintakasittely_ja_talotekniikka_aloj en_oppimisymparistojen_turvallisuusopas Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyys YKOONTI yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi –tutkimuksen tutkimusraportti on nyt julkaistu ja tässä käyttöösi, ole hyvä: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/tutkimuspalvelut/julkaisut/Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×